Anda di halaman 1dari 2

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN KEHADIRAN

MURID
37 KHAMIS 11.10.2018 3 CERDIK 1020-1120 PENDIDIKAN SENI /33
VISUAL
MODUL/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Modul : Bidang Membentuk Murid boleh:
dan Membuat Binaan 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual iaitu bentuk, ruang, jalinan, dan 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal,
Tema : Alam Semula Jadi imbangan,yang ada pada objek alam menamakan, dan memahami bahasa seni
semula jadi dan karya seni dalam visual yang ada pada topeng serkup.
Tajuk : Arnab penghasilan topeng serkup. 3.1.1 Unsur seni
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
Aktiviti : Topeng serkup bahasa seni visual menerusi penentuan 3.1.1.2 Ruang - jalinan
media dan teknik dalam penghasilan topeng 3.1.1.3 Jalinan - tampak dan sentuh
serkup. 3.1.2 Prinsip rekaan
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, 3.1.2.1 Imbangan - simetri
kajian, dan teknologi dalam penghasilan 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengatahui
topeng serkup. dan memahami bahasa seni visual, media,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan serta proses dan teknik dalam penghasilan
berpandukan bahasa seni visual sejarah seni topeng serkup.
dan budaya 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-
jenis media
3.2.1.1 Alat - gunting
3.2.1.2 Bahan - kertas yang sesuai atau kad
manila,krayon, pensel warna atau
oil pastel ,gam dan bahan hiasan yang
sesuai
3.2.2 Mengetahui penggunaan media,
teknik dan proses dalam penghasilan
karya
3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat
mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman bahasa
seni visual, media, serta proses dan teknik
dalam penghasilan
karya.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual
dalam penghasilan karya
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik
yang sesuai dalam penghasilan karya
3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya
sendiri dan rakan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran, murid boleh:
1. Menghasilkan satu topeng serkup bertemakan haiwan
MEDIA/BAHAN Alat : gunting ,Bahan : brown paper, krayon atau pensel warna atau oil pastel,
gam dan bahan hiasan yang sesuai.
BAHAN BANTU BELAJAR: Buku Teks  Slaid Powerpoint
Buku Aktiviti Radas/Spesimen
Lain-Lain(Nyatakan):
ELEMEN Bahasa  Sains dan Teknologi
MERENTAS
KURIKULUM Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme

Nilai Murni  Keusahawanan


Kreativiti dan Inovasi  Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
AKTIVITI Persepsi Estetik
PEMBELAJARAN -Guru menunjukkan beberapa contoh topeng serkup.
DAN - Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.
PENGAJARAN: -Guru menyatakan definisi topeng.
Aplikasi Seni
-Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan topeng.
-Guru menerangkan dan menunjuk cara membuat serkup untuk topeng.
- membuat serkup mengikut saiz kepala
-Guru menunjukkan cara melukis dan menghias muka topeng serkup.
Ekspresi Kreatif
- Murid menghasilkan serkup seperti yang ditunjukkan oleh guru.
-Murid mengaplikasi unsur rupa, bentuk, imbangan dan penegasan dalam penghasilan
topeng.
-Murid membuat kemasan pada topeng serkup yang telah siap.
Apresiasi Seni
- Murid menceritakan karya sendiri dan rakan-rakan.
- Murid menggaya dan melakonkan topeng serkup yang dihasilkan.
PENTAKSIRAN P&P Lembaran Kerja Lisan 
Pemerhatian  Projek
Kuiz Eksperimen
REFLEKSI • ____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
• ____ / ____ orang murid TIDAK dapat menguasai
objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.
• Nama Murid yang tidak hadir / menguasai ialah :

• Aktiviti P&P ditangguhkan kerana mesyuarat /


kursus / aktiviti luar / cuti rehat khas/ cuti sakit /
cuti bencana alam/ cuti khas/ cuti peristiwa / lain-
lain. Nyatakan:
Disemak oleh