Anda di halaman 1dari 17

Vlerësimi I kënaqshmërisë së pacientëve me shërbimet e ofruara në ordinancat private të

komunës së Mitrovicës

Uka Gentrit

Abstrakt

Hyrja- Kënaqësia e pacientit është një qëndrim I cili edhe pse nuk na siguron që pacienti do të
mbetet besnik ndaj mjekut ose një ordinance, është ende një faktor i rëndësishëm.Kënaqësia e
pacientit është vetëm një indikator indirekt I cilësisë së mjekut ose performancës së tij në spital.
Qëllimi-Është koncept shumëdimensional.Ky studim në mënyrë statistikore hulumton dhe
analizon njohuritë e pacientëve të të gjitha moshave dhe gjinive për kujdesin shëndetësor, si dhe
satisfakcionin e tyre me mënyrën e ofrimit të kujdesit shëndetësor, në sektorin privat.
Metoda- Hulumtimi është I tipit transversal (cross-sectional) i realizuar përmes pyetësorit apo
anketës.
Rezultatet- Studimi përfshiu 65 të anketuar nga disa prej ordinancave kryesore të komunës së
Mitrovicës.Sipas matjeve të realizuara nga unë, kënaqësia e përgjithshme ishte 84,61%. Poashtu,
shihet se kishte një lidhje të rëndësishme apo korelacion në mes kënaqësisë së përgjithshme dhe
faktorëve të tjerë si mosha, vendbanimi, gjendja shëndetësore dhe numri i vizitave.
Përfundimi- Pyetësorët u janë dhënë pacientëve të këtij sektori, të gjitha u plotësuan duke dhënë
një normë përgjigjeje prej 100%. Shumica e pacientëve raportuan se ishin të kënaqur me
komunikimin që kishin me profesionistët shëndetësor. Pacientët ishin të kënaqur me shërbimet e
tyre dhe raportuan se trajtimi I tyre ishte në nivelin e pritur.Gjinia më frekuentuese ishte gjinia
femërore, ndërsa moshat më frekuentuese në sektorin privat ishin 30 deri në 50 vjeçare.

Fjalët kyqe : Kënaqshmëria, kujdesi shëndetësor, pacienti, shërbimi,Mitrovicë, kualiteti, studim.


Abstract

Introduction-Patient satisfaction is an attitude which, although it does not ensure that the patient
will remain faithful to the doctor or hospital, is still an important factor. Patient satisfaction is just
an indirect indicator of the quality of the doctor or his hospital performance.
Objectives-It is a multi-dimensional concept. This study statistically explores and analyzes the
knowledge of patients of all ages and genders about health care as well as their satisfaction with
the way of providing healthcare and that in the private sector.Methodology -The research is cross-
sectional (cross-sectional) conducted through questionnaires or surveys. Results-The study
included 65 respondents from some of the main ordinances of the Mitrovica municipality.The
overall satisfaction was 84.61%. Also, here has been a significant link or correlation between
overall satisfaction and other factors such as age, place of residence, various hospitals, health
status, and number of visits.Conclusion-Questionnaires were given to patients in this sector, all
completed with a response rate of 100%. Most patients reported being satisfied with the
communication they had with health professionals. The patients were satisfied with their services
and reported that their treatment was at the expected level. The most frequent gender was female,
while the most frequent attendance ages in the private sector were 30 to 50 years.

Keywords : Satisfaction, health care, patient, service, Mitrovica, quality, study.


1. Hyrje

Koncepti i kënaqësisë së pacientit nuk është i ri. Pacientët janë studimi kryesor i mjekësisë. Edhe
pse rolet e pacientëve dhe mjekëve mbetën të njëjta, kontekstet kanë pësuar ndryshime të
jashtëzakonshme.Tradicionalisht, nuk kishte kufij të qarta midis kujdesit të pacientit dhe shërimit
të pacientit, por me ndryshimin e modeleve të sëmundjes, terapitë e reja dhe perceptimeve të
pacientëve, kujdesi dhe shërimi janë tani koncepte tërësisht të ndara. Një pacient nuk mund të
shërohet kurrë, por mund të ndihet shumë mirë dhe anasjelltas.[1] Kënaqësia e pacientit është një
rezultat shumë i dëshirueshëm i kujdesit klinik në institucione shendetesore dhe mund të jetë edhe
një element i vetë gjendjes shëndetësore. Shprehja e kënaqësisë ose e pakënaqësisë së një pacienti
është një gjykim mbi cilësinë e kujdesit spitalor në të gjitha aspektet e tij, në varësi nga të mirat
dhe kufizimet e tij. Kënaqësia e pacientit është një tregues që duhet të jetë i domosdoshëm për
vlerësimin e cilësisë së kujdesit në spitale.Satisfakcioni shërben si faktor për të matur suksesin e
mjekëve dhe spitaleve[2].Ka disa arsye për vëzhgimin e kënaqësisë së pacientit. Mund të ndikojë
në përmirësimin e kujdesit shëndetësor, mund të jetë një parashikues i mëvonshëm për aspekte të
ndryshme të lidhura me shëndetin dhe tregues i rëndësishëm nëse pacientët janë të gatshëm ose jo
të rekomandojnë ofruesin e kujdesit shëndetësor tek të tjerët[3,4].Edhe pse shumë është trajtuar
kjo temë, kënaqësia e pacientit mbetet e vështirë të matet dhe përcaktohet. Kjo nuk është një
fenomen para-ekzistues që duhet matur, por konsiderohet një gjykim që njerëzit e bëjnë duke
reflektuar përvojën e tyre në rrethana specifike. Është një perceptim dhe një qëndrim që një pacient
mund të ketë bazuar në një përvoje të përgjithshme të kujdesit shëndetësor.[5 ,6, 7]. Matja e
kënaqësisë së pacientit luan një rol të rëndësishëm në nxitjen e ofruesve të kujdesit shëndetësor
drejt përgjegjësisë ndaj pacientëve të tyre. Është një komponent i rëndësishëm i shërbimeve
shëndetësore të ofruara nga një spital për pacientët e saj [8,9]. Faktorët psiko-social si dhimbja dhe
depresioni, pritjet e pacientit, gjendja shëndetësore, apo ashpërsia e sëmundjes si dhe raporti me
personelin shëndetësor gjithashtu ndikojnë në rezultatet e kënaqësisë së pacientit [10,
11].Vlerësimi i kënaqësisë së pacientëve mund të nënkuptojë besueshmërinë e shërbimeve, ose
siguria me të cilën ofrohet një shërbim në mënyrë të qëndrueshme dhe të besueshme; gatishmërinë
e ofruesve për të përmbushur nevojat e klientëve, dhe ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave.
Prandaj, studimet mbi kënaqësinë e pacientit kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe
përmirësimin e cilësisë të kujdesit shëndetësor në institucione shëndetësore.[12, 13, 14].
2. Qëllimi :

Qëllimi I këtij studimi është që në mënyrë statistikore të hulumtohen dhe analizohen njohuritë e
pacientëve të të gjitha moshave dhe gjinive për kujdesin shëndetësor, si dhe satisfakcionin e tyre
me mënyren e ofrimit të kujdesit shëndetësor në sektorin e shërbimeve shëndetësore private.

3. Materiali dhe metodologjia:

Hulumtimi është I tipit transversal (cross-sectional) i realizuar përmes pyetësorit apo anketës.
Pyetësori ka përmbajtur gjithsej 13 pyetje të cilat kanë të bëjnë me satisfakcionin e pacientëve me
shërbimet shëndetësore.Gjithsej të anketuar janë 65. Të dhënat janë përpunuar me anë të programit
Microsoft Office Excel. Janë llogaritur parametrat si Chi² testi.Të dhënat janë prezantuar përmes
tabelave dhe grafikoneve.
4. Rezultatet:

Nga gjithsej 65 të anketuar, 42 ose 64.6% e tyre deklaruan se kishte pak dallim në shërbim në
mes të ordinancave private më të afërta dhe kështu u përgjigjën 25 ose 59.5% femra dhe 17 apo
40.5% meshkuj.Ndërsa 23 ose 35.4 % deklaruan se kishte shumë dallim në shërbime në mes të
ordinancave private më të afërta, dhe nga të anketuarit që u përgjigjen kështu ishin 12 ose 52.2%
femra dhe 11 ose 47.8% meshkuj.Rezultatet kanë qenë pothuajse të barabarta në të dy gjinitë dhe
përfundojmë se nuk ka dallim signifikant sipas gjinisë(X2 testi = 0.3274, p>0.05), me
besueshmëri 95%.

Tabela 1. Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen “ A ka dallim në shërbime në mes të


ordinancave private më të afërta” sipas gjinisë.

A ka dallim në Gjinia
shërbime në mes Gjithsej X2 testi
ordinancave private
Femra Meshkuj
më të afërta? N % N % N % Vlera e
Pak 25 59.5 17 40.5 42 100.0 X2=0.327
Shumë 12 52.2 11 47.8 23 100.0 , p>0.05
65

Grafikoni 1: Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen "A ka dallim


në shërbime në mes të ordinancave private më të afërta " sipas
gjinisë.

Meshkuj 47.8
40.5

Femra 52.2
59.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Shumë Pak
Prej 65 të anketuarëve ( 37 femra, e 28 meshkuj) , 25 apo 38.5 % deklaruan se kanë pritur
deri në 10 min( 14 ose 56.0 % e femrave, dhe 11 ose 44.0% e meshkujve) , 24 ose 36.9%
deklaruan se kanë pritur deri në 20 min( 14 ose 58.3% e femrave, 10 ose 41.7% e
meshkujve), ndërsa 16 ose 24.6% deklaruan se kanë pritur 30 min e më shumë (9 ose
56.3% e femrave, dhe 7 ose 43.7% e meshkujve).

Tabela 2. Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen “ Koha e pritjes para kontrollit “ , sipas gjinisë.

Gjinia
Koha e pritjes Gjithsej
Femra Meshkuj
para kontrollit
N % N % N %
~ 10min 14 56.0 11 44.0 25 100.0
~ 20min 14 58.3 10 41.7 24 100.0
30+min 9 56.3 7 43.7 16 100.0
65

Grafikoni 2: Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen “ Koha e


pritjes para kontrollit “ , sipas gjinisë.
Meshkuj

44.0 41.7 43.7


Femra

56.0 58.3 56.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0

~ 10min ~ 20min 30+min


Nga gjithsej 65 të anketuar( 36 ose 55.38% nga fshati, ndërsa 29 apo 44.62% nga qyteti),
37 deklaruan se ishin të kënaqur me çmimet e shërbimeve të ofruara(20 apo 54.05% fshat,
17 ose 45.95% qytet), 20 deklaruan se ishin deri diku të kënaqur ( 13 ose 65% fshat, 7 apo
35% qytet) , ndërsa 8 deklaruan se nuk ishin aspak të kënaqur me çmimet e shërbimeve të
ofruara(3 apo 37.5% fshat, 5 apo 62.5% qytet).

Tabela 3. Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen “A jeni të kënaqur me çmimet e shërbimeve të


ofruara “ , sipas vendbanimit.

Kënaqshmeria me çmimet e shërbimeve të ofruara


Gjithsej
Vendbanimi Po Deri diku Aspak
N % N % N % N
Fshat 20 54.05 13 65.00 3 37.5 36
Qytet 17 45.95 7 35.00 5 62.5 29
Gjithsej 37 100 20 100 8 100 65

Grafikoni 4: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen "A jeni të kënaqur me çmimet


e shërbimeve të ofruara " sipas vendbanimit.
120.00
100 100 100
100.00
80.00 65.00 62.5
54.05
60.00 45.95
35.00 37.5
40.00
20.00
0.00
% % %

Fshat Qytet Gjithsej


Nga gjithsej 65 të anketuar (37 femra, 28 meshkuj), 16 ose 24.6% prej tyre deklaruan se
ordinancat që ata vizitojnë më shpesh ishin ato stomatologjike(7 ose 43.8% femra, 9 ose
56.3% meshkuj), 15 ose 23.1% për ordinancat oftalmologjike(5 ose 33.3% femra, 10 ose
66.7% meshkuj), 20 ose 30.8% për ORL (17 ose 85.0% femra dhe 3 ose 15.0% meshkuj)
, ndërsa 14 ose 21.5% e të anketuarëve kanë deklaruar se ordinancat që ata vizitojnë më
shpesh janë ato kardiologjike(8 ose 57.1% femra dhe 6 ose 42.9% meshkuj).

Tabela 4.Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen “ Cilat ordinanca I vizitoni më shpesh? “, sipas


gjinisë.

Gjinia
Gjithsej
Ordinancat Femra Meshkuj
N % N % N %
Stomatologjike 7 43.8 9 56.3 16 100.0
Oftalmologjike 5 33.3 10 66.7 15 100.0
ORL 17 85.0 3 15.0 20 100.0
Kardiologjike 8 57.1 6 42.9 14 100.0
65

Grafikoni 3: Ordinancat më shpesh të vizituara.


100.0 85.0
80.0 66.7
57.1 56.3
60.0 43.8 42.9
40.0 33.3
15.0
20.0
0.0
% %

Stomatologjike Oftalmologjike ORL Kardiologjike


Nga gjithsej 65 të anketuar 27 ose 41.54% deklaruan se rrallë vizitojnë këto ordinanca(14
ose 51.9% fshat, ndërsa 13 ose 48.15% qytet), 24 ose 40.00% deklaruan se shpesh I
vizitojnë këto ordinanca(15 ose 62.5% fshat, kurse 9 ose 37.5% qytet), ndërsa 14 ose
21.54% e të anketuarëve deklaruan se shumë shpesh I vizitojnë këto ordinanca (7 ose
50.00% fshat, 7 ose 50.00% qytet). Numri I të anketuarëve në fshat ishte 36 ndërsa në
qytet ishte 29.

Tabela 5. Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen “Sa shpesh I vizitoni këto ordinanca“ , sipas
vendbanimit.

Vendbanimi
Sa shpesh I vizitoni Gjithsej
Fshat Qytet
këto ordinanca?
N % N % N %
Rrallë 14 51.9 13 48.15 27 100.0
Shpesh 15 62.5 9 37.5 24 100.0
Shumë shpesh 7 50.00 7 50.00 14 100.0
65

Grafikoni 5: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen " Sa


shpesh I vizitoni këto ordinanca" sipas vendbanimit.
80.0
62.5
60.0 51.9 50.00 48.15 50.00
37.5
40.0
20.0
0.0
Fshat Qytet

Rrallë Shpesh Shumë shpesh


Nga gjithsej 65 të anketuar, 6 prej tyre ose 9.23% deklaruan se çasja e mjekut ndaj tyre ishte jo e
mirë (4 femra ose 66.67% dhe 2 meshkuj apo 33.33% ), 24 ose 36.92% deklaruan se çasja ndaj
tyre ishte e mirë(17 femra apo 70.83%,dhe 7 meshkuj apo 29.17%), ndërsa 35 ose 53.85%
deklaruan se çasja e mjekut ndaj tyre ishte shumë e mirë(16 femra ose 45.71%,dhe 19 meshkuj
apo 54.29%).Numri I të anketuarëve femra ishte 37, ndërsa meshkuj 28.

Tabela 6. Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen “ Si është çasja e mjekut ndaj pacientëve “ , sipas
gjinisë.

Si është çasja e Gjinia


Gjithsej
mjekut ndaj Femra Meshkuj
pacientëve? N % N % N %
Jo e mirë 4 66.67 2 33.33 6 100.0
E mirë 17 70.83 7 29.17 24 100.0
Shumë e mirë 16 45.71 19 54.29 35 100.0
65

Grafikoni 6:Pergjigjet e të anketuarëve në pyetjen "Si është çasja e


mjekut ndaj pacientëve" sipas gjinisë.
Meshkuj

54.29
29.17
33.33
Femra

45.71
70.83
66.67

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

Shumë e mirë E mirë Jo e mirë


Nga gjithsej 65 të anketuar, 19 ose 29.23% I takonin moshës( 20-29 vjeç) dhe në pyetjen
se a janë ruajtur të dhënat me konfidencialitet dhanë këto përgjigje; po (14 ose 73.68%) ,
jo (3 ose 15.8%), dhe deri diku (2 ose 10.53%).Ndërsa 24 ose 35.38% ishin të moshës ( 30-
39vjeç ) të cilët deklaruan; po(21 ose 87.5%), jo(2 ose 8.33%), dhe deri diku(1 ose 4.17%
).Poashtu, 2 ose 35.38% ishin të moshës ( 40-49+ vjeç ) të cilët deklaruan; po(19 ose
79.17%), jo(2 ose 9.52%), dhe deri diku(1 ose 4.76 % ).

Tabela 7. Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen “ Të dhënat e mia personale ishin ruajtur me


konfidencialitet“ , sipas moshës.

Konfidencialiteti I të dhënave
Gjithsej
Mosha
Po Jo Deri diku
N % N % N % N %
(20-29)vjeç 14 73.68 3 15.8 2 10.53 19 100.00
(30-39)vjeç 21 87.50 2 8.33 1 4.17 24 100.00
(40-49+)vjeç 19 79.17 2 9.52 1 4.76 21 100.00
64

Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen "A janë ruajtur të dhënat e juaja


personale me konfidencialitet? " sipas moshës.
100.00 87.50
90.00 79.17
80.00 73.68
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
15.8
20.00 8.33 9.52 10.53
10.00 4.17 4.76
0.00
% % %

(20-29)vjeç (30-39)vjeç (40-49+)vjeç


Nga gjithsej 65 të anketuar(37 femra apo 64.62% dhe 28 meshkuj apo 35.38% ), 48
deklaruan se u informuan rreth efektit të barnave(26 femra apo 54.2%, dhe 22 meshkuj
apo 45.5%), 9 deklaruan se nuk janë informuar (4 femra apo 44.4% dhe 5 meshkuj apo
55.6%), ndërsa 8 (7 femra apo 87.50% dhe 1 mashkull apo 12.50% ) deklaruan se ishin
deri diku të informuar rreth efektit të barnave.

Tabela 8. Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen “A janë sqaruar me kujdes efektet e


dëmshme dhe përfitimet e përdorimit të barnave të ndryshme" sipas gjinisë.

Informimi rreth efektit të barnave


Gjithsej
Gjinia Po Jo Deri diku
N % N % N % N
Femër 26 54.2 4 44.4 7 87.50 37
Mashkull 22 45.8 5 55.6 1 12.50 28
Gjithsej 48 100 9 100 8 100 65

Përgjigjet në pyetjen " A janë sqaruar me kujdes efektet e


dëmshme dhe përfitimet e përdorimit të barnave të ndryshme"
sipas gjinisë.
60
48
50

40

30 26
22
20
9 7 8
10 4 5
1
0
Po Jo Deri diku

Femër Mashkull Gjithsej


Nga gjithsej 65 të anketuar (37 femra apo 56.92% dhe 28 meshkuj apo 43.08% ), 55
deklaruan se janë të kënaqur me kujdesin dhe personelin shëndetësor(31 femra apo 56.4%,
dhe 24 meshkuj apo 43,6%), ndërsa 10 deklaruan se nuk janë të kënaqur me personelin dhe
kujdesin shëndetësor të ofruar (6 femra apo 60.0% dhe 4 meshkuj apo 40.0%).

Tabela 9. Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen “A jeni të kënaqur me kujdesin dhe


personelin shëndetësor në përgjithësi"sipas gjinisë." sipas gjinisë.

A jeni të kënaqur me Gjinia Gjithsej


kujdesin dhe personelin Femra Meshkuj
shëndetësor në
përgjithësi? N % N % N %
PO 31 56.4 24 43.6 55 100.0
JO 6 60.0 4 40.0 10 100.0
37 28 65

Përgjigjet në pyetjen " A jeni të kënaqur me kujdesin dhe personelin


shëndetësor në përgjithësi"sipas gjinisë.
70.0 60.0
56.4
60.0
50.0 43.6
40.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Femra Meshkuj

PO JO
5. Diskutim:

Studimi përfshiu 65 të anketuar nga disa prej ordinancave të komunës së Mitrovicës. Ka pasur një
lidhje të rëndësishme mes kënaqësisë së përgjithshme dhe faktorëve të tjerë si mosha, vendbanimi,
gjendja shëndetësore dhe numri i vizitave.Ky studim zbuloi mangësi në lehtësinë e qasjes,
konfidencialitetin e të dhënave e sidomos kohën e pritjes para vizitës dhe përshtatshmërinë e
klinikave, të cilat mund të jenë të vështira për t'u arritur nga pacientët.Sipas matjeve të realizuara
nga unë, kënaqësia e përgjithshme ishte 84,61%, në krahasim me matjet e realizuara në Japoni dhe
ShBA ku John Kurata dhe Yoshiyuki Watanbe fituan një rezultat me satisfakcion relativisht më të
mirë në ShBA (89%) sesa ne Japoni (73%).Rezultat perafërsisht të njëjtë kishin edhe matjet e
Sumeet Singh në Indi të cilat tregojnë një satisfakcion të pergjithshëm prej 87.79%.
Në raport me matjet e mia, rezultatet më të përafërta ishin në Qipro me satisfakcion të përgjithshëm
83%. Koha më e madhe e pritjes deklaruar nga 37% e të anketuarëve nga unë ishte deri në 20 min,
në kontrast me matjet e realizuara në Indi ku koha e pritjes ishte deri në 10 min. Rreth 41.5% e të
anketuarëve ishin të pakënaqur ose pak të kënaqur me cmimet e shërbimeve të ofruara, ndërsa
rreth 56% e te anketuarëve në Indi ishin të kënaqur me çmimet e shërbimeve të ofruara. Rezultate
të kundërta u arritën në Yemen, atje ku 57.8% e pacientëve ishin të pakënaqur me çmimet e
shërbimeve.Sa I përket të dhënave socio-demografike vërehet se nga 65 të anketuar 42 ose 64.61%
e të anketuarëve I takonin moshës prej 20 deri në 39 vjeç, krahas asaj në Indi ku 50% e të
anketuarëve I takonin moshës 21-40 vjeçare.Numri më I madh I pacientëve vinin nga fshatrat(36
ose 55.4%), në krahasim me matjet në Qipro ku shumica e pacientëve ishin nga qytetet.
Mosha mesatare e të anketuarëve nga matjet e mia ishte 35.61, krahasuar me atë në Indi dhe Qipro
ku mosha mesatare ishte 41 respektivisht 37.Ndër të tjera, shihet se femrat më shpesh vizitojnë
klinikat mjekësore, për faktin se në përgjithësi femrat janë më të predispozuara ndaj problemeve
shëndetësore sesa meshkujt.Rezultate të njejta u hasën edhe në Indi ku 52% e të anketuarëve ishin
femra, dhe në Qipro ku 502 apo 50.3% e te anketuarëve ishin femra.Sipas matjeve të Yoshiyuki
Watanbe në Japoni 34.3 % ishin meshkuj, ndërsa në Yemen të dy gjinitë ishin të perfaqësuar
barabartë.
Arrihet të kuptohet se çasja e mjekut ndaj pacientëve ishte e mirë në 35 ose 53.85% të rasteve, në
krahasim me atë në Indi ku 54.5 % e pacientëve ishin të kënaqur me çasjen e mjekut ndaj tyre.
Ordinancat më të vizituara ishin ato otorinolaringologjike (ORL), ndërsa ato më pak të vizituara
ishin ordinancat kardiologjike. Poashtu, duke u bazuar në përgjigjet e pacientëve arrijmë të
kuptojmë se nevoja e barnave të cilat u janë përshkruar, efektet anësore të mundshme dhe
përfitimet e procedurave të ndryshme nuk iu sqaruan mjaftueshëm pacientëve në 13.85% të
rasteve.

6. Përfundim:
Të dhënat e grumbulluara për vlerësimin e satisfakcionit të pacientëve me shërbimet në
ordinance private të komunës së Mitrovicës tregojnë rezultate deri diku të pritura:

 Pacientët që marrin kujdesin e tyre mjekësor në ordinancat e sektorit privat ishin


përafërsisht njëjtë të kënaqur sikurse me shërbimet në spitalet e sektorit publik.
 Gjinia më frekuentuese ishte gjinia femërore, ndërsa mosha më frekuentuese ishin
të rinjtë.
 Kënaqësia e pacientëve ishte në nivel të lartë.
 Koha e pritjes para kontrollave duhet të reduktohet sa më shumë.
 Efektet e barnave dhe arsyet e përdorimit duhet të I tregohen gjithësecilit pacient.
 Pacientët ishin deri diku të kënaqur me çmimet e shërbimeve.

Përfundimisht, institucionet përgjegjëse duhet të bëjnë hulumtime rreth kënaqësisë së


përgjithshme të pacientëve. Këto lloje të hulumtimeve janë të nevojshme për të përmirësuar
mënyrën se si trajtohen pacientët, dhe mënyrën se si ata priten në klinika të ndryshme
shëndetësore.
7. Referencat:

1. Khattak, A., Alvi, M.I., Yousaf, M.A., Shah, S.U.A., Turial, D. and Akhter, S., 2012. Patient
Satisfaction–A Comparison between Public & Private Hospitals of Peshawar. International Journal
of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health, 4(5), p.713.
2. Tasneem A, Shaukat S, Amin F, Mahmood KT. PATIENT SATISFACTION; A
COMPARATIVE STUDY AT TEACHING VERSUS DHQ LEVEL HOSPITAL IN LAHORE,
PAKISTAN. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2010 Nov 1;2(11):767.
3. Otani K, Kurz RS, Harris LE. Managing primary care using patient satisfaction measures. J
HealthcManag2005;50:311–24.
4. Fitzpatrick R. Surveys of patient satisfaction: I—important general considerations. BMJ
1991;302:887–9.
5. Savage R, Armstrong D. Effect of a general practitioner’s communication style on patients’
satisfaction: a controlled study. BMJ 1991;301:968–70.
6. Epstein KR, Laine C, Farber NJ et al. Patients’ perceptions of Office Medical Practice: judging
quality through the patients eyes. Am J Med Qual1996;11:73–80.
7. Jackson JL, Chamberlin J, Kroenke K. Predictors of patient satisfaction. SocSci Med
2001;51:609–20.
8. Zhang Y, Rohrer J, Borders T et al. Patient satisfaction, selfrated health status, and health
confidence: an assessment of the utility of single-item questions. Am J Med Qual2007;22:42–9.
9. The Health Boards Executive (2003) Measurement of patient satisfaction guideline 2. Health
Strategy Implementation Project, Ireland, p 37.
10. Ware JE Jr, Davies-Avery A, Stewart AL (1978) The measurement and meaning of patient
satisfaction. Health Med Care Serv Rev 1(1):1, 3–15
11. Isenberg SF, Stewart MG (1998) Utilizing patient satisfaction data to assess quality
improvement in community-based medical practices. Am J Med Qual 13(4):188–194
12. Al-Doghaither AH (2004) Inpatient satisfaction with physician services at King Khalid
University Hospital, Riyadh, Saudi Arabia. East Mediterr Health J 10(3):358–364
13. Physicians News Digest [Internet]. Christopher Guadagnino, (PHD): role of patient
satisfaction; [updated 23 december 2003; cited 2011 Feb 17].
14. SSO Thiland [Internet]. Hospital standards of SSO health care providers [updated 1 Jan 2004;
cited 2011 Feb 17].
15. Prakash, B. (2018). Patient Satisfaction. 2nd ed. Karnataka, India: Vydehi Hospital.
16. Kurata JH, Watanabe Y, McBride C, Kawai K, Andersen R. A comparative study of patient
satisfaction with health care in Japan and the United States. Social Science & Medicine. 1994 Oct
1;39(8):1069-76.
17. Singh S, Kaur P, Rochwani R. Patient satisfaction levels in a tertiary care medical college
hospital in Punjab, North India. Int J Res Dev Health. 2013 Nov;1(4):172-82.
18. Anbori A, Ghani SN, Yadav H, Daher AM, Su TT. Patient satisfaction and loyalty to the private
hospitals in Sana'a, Yemen. International Journal for Quality in Health Care. 2010 Jun
12;22(4):310-5.
19. Fotene Chari RN, Sapountzi-Krepia D, Petros Galanis RN. Patient Satisfaction in Public and
Private Hospitals in Cyprus. International Journal of Caring Sciences. 2016 Sep 1;9(3):781.
20. Anastasios M. Assessment of patient satisfaction in public hospitals in Cyprus: a descriptive
study. Health Science Journal. 2013;7(1).