Anda di halaman 1dari 1

CONTOH SURAT LAMARAN

PERIHAL : LAMARAN KERJA KEPADA


YTH. BUPATI MALUKU TENGAH
DI -
MASOHI

DENGAN HORMAT,
SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI
NAMA : ( nama lengkap tanpa gelar )
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : ( sesuai tertera pada ijazah )
JENIS KELAMIN : ( jelas )
PENDIDIKAN / JURUSAN : ( sesuai tertera pada ijazah )
PROGRAM STUDI DAN TAHUN LULUS : ( sesuai tertera pada ijazah )
ALAMAT : ( sesuai tertera pada KTP )
NOMOR TELEPON/HANDPHONE : ( jelas )

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI CALON


PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN SEBAGAI (Tulis Nama Jabatan yang akan dilamar)
SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :
1. FORMULIR PENDAFTARAN SCCN;
2. FOTOKOPI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI YANG TELAH DILEGALISIR;
3. PRINT OUT HASIL PENCARIAN DATA PROGRAM STUDI DAN DATA MAHASISWA;
4. PAS FOTO WARNA TERBARU BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN 3x4
SEBANYAK 3 LEMBAR;
5. ASLI SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA, DAN LAIN-LAIN
YANG DIBUBUHI MATERAI Rp. 6000;
6. ASLI SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH DENGAN ALASAN APAPUN
SEKURANG-KURANGNYA 20 (DUA PULUH) TAHUN SEJAK TMT CPNS YANG
DIBUBUHI METERAI Rp. 6000;
7. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG
MASIH BERLAKU YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA AJUKAN UNTUK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DAN


ATAS PERHATIAN BAPAK, SAYA SAMPAIKAN TERIMA KASIH.

MASOHI, ................................. 2018


PEMOHON

Materai
6000

...........................................................

Catatan :
Surat lamaran ditulis tangan, rapi, menggunakan huruf kapital sebanyak 1 rangkap