Anda di halaman 1dari 2

TUGAS 2

MATA KULIAH HAM

Nama : ISAH
NIM : 826211104

1. Jelaskan makna kedaulatan !


Jawab :
Kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan
lain ataukekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu Negara. Pada dasarnya,
kedaulatan mempunyai empat sifat, antara lain :
a) Permanen, artinya kedaulatan itu bersifat tetap dan akan ada selama suatu
negaramasih berdiri
b) Asli , artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
c) Bulat , artinya tidak dapat dibagi-bagi, merupakan satu-satunya kekuasaan
yangtertinggi dalam negara
d) Tidak Terbatas, artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun.

2. Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia internasional, kedaulatan berkaitan


dengan4 pandangan, sebut dan jelaskan !
Jawab :
Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia internasional, kedaulatan negara
berkaitandengan empat pandangan yaitu pandangan universal absolut, relatif,
partikularistik absolut,dan pandangan partikularistik relatif.
1) Pandangan universal absolut menganggap masalah perlindungan hak asasi
manusiasebagai etika universal yang tidak bisa ditawar lagi oleh negara manapun.
2) universal relatif, meski tetap mengakui maslah perlindungan hak asasi manusia
sebagaisalah masalah universal, namun pandangan ini masih mengakui
perkecualian yangdidasarkan atas asas-asas hukum internasional.
3) Pandangan partikularistik absolut menganggap persolan hak asasi manusia
sebagaimasalah nasional yang dalam pelaksanaannya bergantung sepenuhnya
kepadakebijakan pemimpin negara yang bersangkutan.
4) Pandangan partilularistik relatif menganggap dokumen hak asasi manusia
internasionaldiselaraskan sehingga mendapat dukungan budaya bangsa, lebih
mendekati pahampluralistik dalam hukum internasional.Menurut paham
pluralistik, hukum internasionalharus diselaraskan sehingga mendapat dukungan
budaya bangsa, lebih mendekatipaham pluralistik dalam hukum internasional.

3. Perjanjian sebagai sumber hukum internasional dapat diklasifikasikan sekurang-


kurangnya berdasarkan 4 kategori, sebut dan jelaskan masing-masing dengan singkat!
Jawab :
4 Kategori perjanjian sebagai sumber hukum internasinal adalah :
1) perjanjian bilateral : birateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak
2) Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak.
Perjanjian inibiasanya tidak hanya mengatur kepentingan pihak-pihak
yang terlibat dalam perjanjian.Beberapa contoh, Konvensi Hukum Laut (tahun
1958)
3) Treaty contract adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk melahirkan akibat-
akibathukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian
4) Law making treaty

4. Jelaskan proses pembentukan perjanjian internasional dengan singkat !


Jawab :
Perjanjian internasional dibuat memalui tiga proses yaitu :
1) perundingan,
2) penandatanganan, dan
3) pengesahan.
Pada tahap perundingan biasanya pihak-pihak yangterlibat dalam perjanjian
mempertimbangkan terlebih dahulu materi-materi apa yanghendak dicantumkan dalam
perjanjian. Tahap perundingan akan diakhiri denganpenerimaan naskah dan pengesahan
bunyi naskah. Dalam praktek perjanjian internasional, peserta biasanya menetapkan
ketentuan mengenai jumlah suara yang harus dipenuhiuntuk memutuskan apakah naskah
perjanjian diterima atau ditolak. Demikian pulamenyangkut pengesahan bunyi naskah
yang diterima akan dilakukan menurut cara yangdisetujui semua pihak.

5. Mengapa instrumen-instrumen hak asasi manusia mengikat negara-negara didunia,


jelaskan !
Jawab :
Karena instrument HAM telah ditanda tangani sebagai perjanjian internasional
dengan begitu suatu negara berarti sudah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu
perjanjian tersebut. Selain melalui penandatanganan, persetujuan untuk mengikat
diri padaperjanjian dapat pula dilakukan melalui ratifikasi, pernyataan turut serta
(asesion) ataumenerima (acceptance) suatu perjanjian.

Anda mungkin juga menyukai