Anda di halaman 1dari 8

25/03/2015

IBADAH
DALAM ISLAM

Fakultas MIPA
Prodi Farmasi
Anisah Budiwati, S.HI., M.SI

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM IBADAH

Pengertian Ibadah

Bahasa  Taat, tunduk, merendahkan diri dan


menghambakan diri (Basyir, 1984:12)

Istilah  penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya


untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala-
Nya di akhirat (ash-shiddiqy, 1954:4)

1
25/03/2015

MAKNA IBADAH
Etimologi

‫َع ِب َد – َيعْ ُب ُد – َع ْب ًدا – عِ َبا َد ًة‬


Artinya perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan

Terminologi

Ibadah adalah Ketundukan/ketaatan kepada Allah dalam


melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi
larangan-larangan-Nya, serta membenarkan berita yang
dikabarkan-Nya melalui lisan para Rasul-Nya.

Syarat Diterimanya Ibadah

1 Ikhlas karena Allah semata, 2


bebas dari syirik besar dan Sesuai dengan tuntunan Rasul
kecil.

konsekuensi dari syahadat konsekuensi dari syahadat


Laa ilaaha illa-llah Muhammad Rasulullah

2
25/03/2015

Pilar-Pilar Ibadah yang Benar


Unsur-unsur yang harus ada dalam setiap ibadah :

Hubb
(cinta)

Khauf Raja'
(takut) (harapan)

“Rasa cinta harus dibarengi dengan sikap rasa rendah diri,


sedangkan khauf harus dibarengi dengan raja‘ “

UNSUR-UNSUR IBADAH
• Taat dan tunduk kepada Allah:
merasa berkewajiban melaksanakan segala perintah dan
meninggalkan segala larangan Allah yang dibawakan oleh
para Rasul-Nya.

• Cinta kepada Allah:


rasa wajib taat dan tunduk itu timbul dari hati yang cinta
kepada Allah, yakni ketundukan jiwa dari hati yang penuh
kecintaan kepada Allah, dan merasakan kebesaran-Nya,
karena memiliki keyakinan bahwa Allah menciptakan alam
semesta dan segala isinya.

3
25/03/2015

• Menurut Ibnu Katsir, Ibadah merupakan himpunan


kesempurnaan cinta, tunduk dan takut kepada Allah. Allah
berfirman dalam QS. Ali Imron : 31

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah


Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu."
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

DASAR HUKUM IBADAH

1. Firman Allah dalam Qs. Al-baqarah ayat 21

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu


dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa (Qs.
Al-Baqarah ayat 21)

2. Hadits Nabi yang menyatakan bahwa ibadah itu merupakan hak


Allah

4
25/03/2015

RUANG LINGKUP IBADAH

 Ibadah umum, artinya ibadah yang mencakup


segala aspek kehidupan dalam rangka
mencari keridaan Allah

 Ibadah khusus, artinya ibadah yang macam


dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam
syara’ (ditentukan oleh Allah dan Nabi
Muhammad SAW).

PRINSIP-PRINSIP IBADAH

1. Yang berhak disembah hanyalah Allah


Surat al-fatihah ayat 5, an-nisa ayat 36 dan 48

2. Ibadah tanpa perantara


al-baqarah 186, Qof 56, al-Hadid 4

3. Ikhlas merupakan sendi ibadah yang akan diterima


az-zumar 11-12, al-kahfi 110, al-bayinnah 4-5

5
25/03/2015

PRINSIP-PRINSIP IBADAH

4. Ibadah sesuai dengan tuntunan


Surat Ali Imran ayat 21

5. Memelihara keseimbangan unsur rohani dan jasmani


Surat al-qasas 77, al-Jumu’ah 9-10

6. Prinsip Ibadah: mudah dan meringankan


Al-baqarah 286,185, al-hajj 78, al-maidah 6

URGENSI IBADAH
Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang mengaitkan perintah ibadah
kepada Tuhan dengan tujuan memperoleh takwa. Dasar
hikmah ibadah:

1. Ibadah merupakan kodrat pembawaan jiwa


manusia yang rindu kepada kemuliaan.

2. Ibadah merupakan tujuan seluruh yang


terwujud di alam ini.
(QS. Adz-Dzariyat:56 / QS. Al-Isra’: 44)

6
25/03/2015

URGENSI IBADAH
 Jiwa yang bertakwa akan senantiasa menyesuaikan
hidupnya sebagai makhluk Tuhan
 Membersihkan hati dari syirik,
 Mensucikan diri dari takabur
 Mewajibkan zakat untuk menjadi sebab pemerataan rezeki
 Diwajibkan puasa untuk menguji keikhlasan manusia
 Mewajibkan naik haji untuk mendekatkan umat Islam antara
yang satu dengan yang lainnya

URGENSI IBADAH
 Mewajibkan nahi mungkar untuk menghardik orang yang
kurang akal
 Mewajibkan amar ma’ruf untuk keselamatan manusia
 Mewajibkan silaturahmi untuk menambah bilangan
persaudaraan,
 Mewajibkan qisos untuk memelihara darah
 Menegakkan hukum-hukum hudud (pidana) untuk
membuktikan besarnya keburukan barang-barang yang
diharamkan
 Mewajibkan menjauhi minuman keras, untuk memelihara
akal

7
25/03/2015

URGENSI IBADAH

 Mewajibkan kita menjauhi perbuatan pencurian, untuk


mewujudkan pemeliharaan diri
 Mewajibkan kita menjauhi perbuatan zina, untuk
memelihara keturunan.
 Mewajibkan kita menjauhi dusta, untuk memuliakan
kebenaran.
 Mewajibkan perdamaian, untuk memelihara manusia
dari ketakutan.