Anda di halaman 1dari 5

I.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu, judi didefnisikan suatu permainanyang melibatkan
pertaruhan harta ataupun penaruhan nilai (wang). Dalam perj udi an, pi hak yang kal ah
dal am perm ai nan harus m em bayar sej uml ah nilai kepada pihak yang menang. Dari segi
bahasa Arab, judi ditafsirkan sebagai:

al-Maysir

al-Maysir membawa maksud tunduk mudah, senang dan berbagi-bagi. Kata maysir merupaka kata
terbitan yang bersasa. Dari kata dasar yasara.al-maysir juga ditakrifkan oleh para ulama islam
sebagai qimar. Dari segi Bahasa bermaksud pertaruhan dan menang dan dari segi istilah pula
bermaksud nilai. Menurut Muhammad Ali, para penjudi meakukan pembahagian dalam berjudi.

Al-Yusr

Iaitu mudah kerana si penjudi mengambil atau mendapat harta secara mudah atau senang tanpa
perlu bersusah payah.

Al-Yasar

Bererti kesenangan. Hal in kerana dijadikan sebab mendapatkan kesenangan erta kemewahn si
penjudi apibila menang sesuau perjudian.

I
II. ISI KANDUNGAN

ISI MUKA SURAT


PENDAHULUAN I
ISI KANDUNGAN II
FORMAT III
TAJUK IV
OBJEKTIF KAJIAN&METODOLOGI KAJIAN V

II
KOLEJ VOKASIONAL SEPANG

KURSUS PENGAJIAN ISLAM


MPU 2312
_________________________________________________________________________

GARIS PANDUAN PENYEDIAN LAPORAN KAJIAN KES.

A. FORMAT PENULISAN LAPORAN KAJIAN KES.

1. MUKA HADAPAN.
LOGO
KURSUS
TAJUK
NAMA / NO KP / ANGKA GILIRAN / PROGRAM / KUMPULAN
2. PENDAHULUAN / ABSTAK
3. ISI KANDUNGAN
4. TAJUK
5. OBJEKTIF DAN METOD
6. KANDUNGAN KAJIAN
7. RUMUSAN
8. RUJUKAN
9. LAMPIRAN : BORANG SOAL SELIDIK (10 HELAI) , FORMAT LAPORAN KAJIAN KES
, TAJUK TUGASAN DAN FORMAT PEMARKAHAN.

B. SAIZ KERTAS : MENGGUNAKAN KERTAS A4 PUTIH SAHAJA DAN DICETAK


PORTRAIT
C. MUKA SURAT : PENJURU BAWAH SEBELAH KANAN.
D. TULISAN DAN SAIZ : TIMES NEW ROMAN SAIZ 12 , JARAK DI ANTARA BARIS 1.5 DAN
SETIAP BAB HENDAKLAH DIMULAKAN DENGAN MUKA SURAT
BARU.

FORMAT PEMARKAHAN.

BIL ITEM MARKAH

1 MUKA HADAPAN. 1

2 PENDAHULUAN / ABSTAK 5

3 ISI KANDUNGAN 2

4 TAJUK 2

5 OBJEKTIF DAN METOD 3

6 KANDUNGAN KAJIAN : 5 isi X 15 markah = 75

7 RUMUSAN 10

8 RUJUKAN 2

JUMLAH 100

III
IV. KONSEP ISLAM TENTANG HAK MILIK
KAJIAN KES : JUDI

Amalan berjudi merupakan suatu kegiatan yang keji. Dalam era globalisasi ini,
amalan berjudi telah menular dalam kalangan masyarakat dengan cukup
meluas dan mudah. Islam telah lama mengharamkan kegiatan ini, namun
realitinya amalan berjudi ini masih berleluasa dalam masyarakat.

IV
V. OBJEKTIF KAJIAN
Objektif utama dalam kajian kes judi ini adalah saya dapat menerangkan dan juga, saya dapat
memahami apa itu berjudi dan saya dapat menerangkan banyak maksud tentang berjudi. Dengan
folio ini juga saya dapat menyatakan contoh-contoh amalan berjudi dalam masyarakat yang sering
ada di mana-mana tempat termasuklah Kawasan perkampungan yang kini tempat untuk berjudi
sudah moden. Bukan itu sahaja, saya juga dapat menyatakan faktor dan punca ketagihan amalan
berjudi dalam kalangan masyarakat. Dalam kajian ini saya juga dapat menyatakan kesan buruk
amalan berjudi kepada diri saya sendiri dan juga masyarakat yang lain. Dengan hal sedimikian,
masyarakat dapat sedar bertapa buruknya kesan yang akan berlaku jikalau mengamalkan
permainan berjudi. Bukan itu sahaja, saya juga boleh memberi cadangan saranan atau langkah-
langkah untuk menghalan amalan berjudi dalam kalangan masyarakat.

METODOLOGI KAJIAN :

Metodologi yang digunakan oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian ini ialah menggunakan
kaedah campuran iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif yang diguna pakai oleh pengkaji dalam kajian ini untuk mengumpul
data ialah melalui instrumen soal selidik. Selain daripada itu, pendekatan kualitatif juga digunakan
dalam kajian ini iaitu dengan menemu bual beberapa orang responden. Selain daripada itu,
pengkaji turut menganalisa artikal, keratan akhbar dan bahan media cetak yang lain untuk
mendapatkan info tambahan.

Pengkaji telah berusaha untuk mengikuti metodologi dan prosedur pelaporan kajian kes
yang telah digariskan dengan sebaik mungkin, untuk memastikan kajian yang dijalankan ini
mencapai objektif yang telah digariskan.

Anda mungkin juga menyukai