Anda di halaman 1dari 1

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi yang telah

mencurahkan rahmat dan Hidayah-Nya serta kekuatan dan kemampuan berfikir serta
semangat juang yang tinggi selama kami mengemban amanat kepercayaan dari pihak
kementrian Kependidikan dan Kebudayaan sekolag Dasar dalam menjadi Sekolah
Rujukan/Binaan tahun 2016/2017. Pada kesempatan yang baik ini terlebih dahulu
izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana
bantuan Sekolah Rujukan di SDN 004 Bontang Barat
Laporan pertanggung jawaban yang kami susun sebagaimana laporan
pertanggung jawaban lainya yang memuat dana bantuan pembelian buku, kegiatan
pengembangan sekolah dan untuk dana untuk pengembangan Kegiatan.
Didorong dengan rasa tanggung jawab kami selaku pengurus dari sekolah
rujukan SDN 004 Bontang Barat kepada pihak KEMENDIKBUD serta rekan-rekan semua
agar memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang hasil kegiatan yang kami
laksanakan selama ini. Kami persilahkan kepada semua untuk meneliti dan mempelajari
apa yang telah kami susun dalam laporan pertanggung jawaban ini pada halaman dan
lampiran berikut ini.