fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã

- 1 -

SERATUS SUNNAH
RASULULLAH
--~و ª--- =ا _-~

--'` ª-- ª-'- ª »'-و ª-'= -ا '- ل·-·'ا .=


Himpunan:
Ibnu Al-FarukfxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 2 -


SERATUS SUNNAH
RASULULLAH
--- =ا _-~ ª --~و

ª-'- --'` ª-- ª »'-و ª-'= -ا '- ل·-·'ا .=


Himpunan:
Ibnu Al-Faruk


Alih Bahasa Oleh:
Ahmad Bin Abdul Rashid B.A. (Hons)
Universiti Islam Madinah
Arab Saudi
Dakwah dan Usuluddin
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 3 -


DENGAN NAMA ALLAH, YANG MAHA PEMURAH, LAGI MAHA MENGASIHANI.
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 4 -
KANDUNGAN HALAMAN

Prakata Penterjemah
Sunnah Tidur
Sunnah Wduk dan Sembahyang
Sunnah Puasa
Sunnah Musafir
Sunnah Pakaian dan Makan
Sunnah Zikir dan Doa
Sunnah Perbagai
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 5 -


PRAKATA PENTERJEMAH

ﱠ ﻥِ ﺇ ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ` ﻩ` ﺪ ﻤ` ﺤ ﻧ ` ﻪ` ﻨﻴِ ﻌ ﺘ` ﺴ ﻧ ﻭ ` ﻦ ﻣ ِ ﻩِ ﺩﻬ ﻴ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻼﹶ ﻓ ﱠ ﻞِ ﻀ` ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﹾ ﻞِ ﻠ` ﻀ` ﻳ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻼﹶ ﻓ ﻱِ ﺩﺎ ﻫ
` ﻪﹶ ﻟ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ﻭ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻻ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻩ ﺪ` ﺣ ﻭ ﹶ ﻻ ﻚﻳِ ﺮ ﺷ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ﻭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ ` ﻩ` ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻪﹸ ﻟﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ ` ﻣﹶ ﺃ ﺎ
` ﺪ` ﻌ ﺑ
Saya terjemahkan Buku Seratus Sunnah Nabi ini sebagai menyuburkan rasa cinta
terhadap baginda, selain ia memudahkan beramal dengan amalan Rasulullah SAW dan
mengembirakan terhadap mereka cintakan sunnah baginda. Buku ini dibukukan dalam
bentuk buku kecil bagi memudahkan dibawa bersama ke mana sahaja. Adalah diharapkan
dengan amalan sunnah ini menjadikan kita tergolong dalam golongan yang
menghidupkan sunnah SAW kerana sunnah-sunnah ini boleh menyemarakan kecintaan
kepada Rasulullah SAW sebagaimana sabda Rasulullah SAW di bawah ini.

ٍ ﻚِ ﻟﺎ ﻣ ` ﻦ` ﺑ ` ﺲ ﻧﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﺕ` ﺭ ﺪـﹶ ﻗ ﹾ ﻥِ ﺇ ` ﻲ ﻨ` ﺑ ﺎ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻲِ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
¯ ﺶِ ﻏ ﻚِ ﺒﹾ ﻠﹶ ﻗ ﻲِ ﻓ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ ﻲِ ﺴ` ﻤ` ﺗ ﻭ ﺢِ ﺒ` ﺼ` ﺗ َ ﻷ ﻲِ ﺘ` ﻨـ` ﺳ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ﻭ ` ﻲ ﻨ` ﺑ ﺎ ﻳ ﻲِ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻢﹸﺛ ﹾ ﻞ ﻌﹾ ﻓﺎﹶ ﻓ ٍ ﺪ ﺣ
ﻲِ ﺘ` ﻨ` ﺳ ﺎ ﻴ` ﺣﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻭ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻌ ﻣ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻲِ ﻨ` ﺒ ﺣﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﻲِ ﻨ` ﺒ ﺣﹶﺃ ` ﺪﹶ ﻘﹶ ﻓ
Maksudnya:
Daripada Anas bin Malik katanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Wahai anakku
jika kamu boleh berada pada pagi dan petang dengan tiada di hatimu penipuan terhadap
seseorang, lakukanlah. Kemudian baginda bersabda lagi: Wahai anakku, demikan juga
dari sunnahku, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, ia telah cinta padaku dan sesiapa
yang cinta padaku ia pasti bersamaku dalam Syurga.
( Riwayat Tarmizi )

Sabda baginda lagi:

ﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭٍ ﺮ` ﻤ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﻪﱠ ﻠﻟ ﹲ ﺓ` ﺮـِ ﺷ ٍ ﻞ ﻤ ﻋ ﱢ ﻞﹸ ﻜِ ﻟ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
` ﺪﹶ ﻘﹶ ﻓ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ِ ﺮ` ﻴﹶ ﻏ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﺢﹶ ﻠﹾ ﻓﹶ ﺃ ` ﺪﹶ ﻘﹶ ﻓ ﻲِ ﺘ` ﻨ` ﺳ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ` ﻪ` ﺗ ﺮ` ﺘﹶ ﻓ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ` ﻦ ﻤﹶ ﻓ ﹲ ﺓ ﺮ` ﺘﹶ ﻓ ٍ ﺓ` ﺮِ ﺷ ﱢ ﻞﹸ ﻜِ ﻟ ﻭ
ﻚﹶ ﻠ ﻫ
Maksudnya:
Daripada Abdullah bin Umar RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Setiap amalan ada
keburukan dan setiap keburuk kesusahan. Sesiapa yang bersusah-payah kepada
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 6 -
sunnahku ia pasti berjaya dan sesiapa yang bersusah payah kepada selain dari itu ia
pasti celaka.
( Riwayat Ahmad)
Semoga buku kecil ini mendatang manfaat untuk semua.

Ahmad bin Abdul Rashid
ibnuomar@mymasjid.com.myfxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 7 -

Sunnah Semasa Tidur

1-Tidur Dalam Keadaan Berwuduk

ﹾ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺘﹶ ﻓ ﻚ ﻌ ﺠ` ﻀ ﻣ ﺖ` ﻴ ﺗﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍﺏِ ﺯﺎ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺀﺍ ﺮ ﺒﹾ ﻟﺍ ` ﻦ ﻋ
ِ ﻦ ﻤ` ﻳَ ﻷﺍ ﻚﱢ ﻘِ ﺷ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﻊِ ﺠﹶ ﻄ` ﺿﺍ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﺓﻼ` ﺼﻠِ ﻟ ﻙَ ﺀﻮ`ﺿ` ﻭ ...
Maksudnya:
Daripada Barra' bin Azib RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila kamu hendak
ke tempat perbaringan, berwuduklah sebagaimana wuduk untuk sembahyang kemudian
baringlah di atas lambung kanan...
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

2- Baca surah Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas Sebelum Tidur

` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻋ ` ﻦ ﻋ ﻊـ ﻤ ﺟ ٍ ﺔﹶ ﻠ` ﻴﹶ ﻟ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ِ ﻪِ ﺷﺍ ﺮِ ﻓ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﻯ ﻭﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ
ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ﹾ ﻞﹸ ﻗ ﻭ ِ ﻖﹶ ﻠﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ` ﺏ ﺮِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ﹾ ﻞﹸ ﻗ ﻭ ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻮ` ﻫ ﹾ ﻞﹸ ﻗ ﺎ ﻤِ ﻬﻴِ ﻓ ﹶ ﺃﺮﹶ ﻘﹶ ﻓ ﺎ ﻤِ ﻬﻴِ ﻓ ﹶ ﺚﹶ ﻔ ﻧ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻪ` ﻴﱠ ﻔﹶ ﻛ
ﻤِ ﻬِ ﺑ ` ﺢ ﺴ` ﻤ ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ` ﺏ ﺮِ ﺑ ﺎ ﻣ ﻭ ِ ﻪِ ﻬ` ﺟ ﻭ ﻭ ِ ﻪِ ﺳﹾ ﺃ ﺭ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺎ ﻤِ ﻬِ ﺑ ﹸﺃ ﺪ` ﺒ ﻳ ِ ﻩِ ﺪ ﺴ ﺟ ` ﻦِ ﻣ ﻉﺎﹶ ﻄ ﺘ` ﺳﺍ ﺎ ﻣ ﺎ
ٍ ﺕﺍ` ﺮ ﻣ ﹶ ﺙﻼﹶ ﺛ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ﹸ ﻞ ﻌﹾ ﻔ ﻳ ِ ﻩِ ﺪ ﺴ ﺟ ` ﻦِ ﻣ ﹶ ﻞ ﺒﹾ ﻗﹶﺃ

Maksudnya:
Daripada Aisyah RA. katanya Nabi SAW apabila ke tempat hamparan tidur setiap malam
baginda menatadah kedua tangannya kemudian menghambus kedua tapak tangan lalu
membaca surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas kemudian baginda menyapu ke
bahagian badan yang dapat dicapai oleh kedua tangan, baginda memulakannya dari
kepala, muka, dan bahagian badan yang dapat dicapai. Baginda melakukan seperti
demikian sebanyak tiga kali.
( Riwayat Bukhari)

3- Takbir dan Tasbih Ketika Tidur

´ ﻲِ ﻠ ﻋ ` ﻦ ﻋ ﻋ ﹶ ﺔ ﻤِ ﻃﺎﹶ ﻓ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻼ` ﺴﻟﺍ ﺎ ﻤِ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ` ﻲـِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﺖ ﺗﹶ ﺄﹶ ﻓ ﻰ ﺣ` ﺮﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻫِ ﺪ ﻳ ﻲِ ﻓ ﻰﹶ ﻘﹾ ﻠ ﺗ ﺎ ﻣ ` ﺖﹶ ﻜ ﺷ ﻡ
` ﻪ` ﺗ ﺮ ﺒ` ﺧﹶ ﺃ َ ﺀﺎ ﺟ ﺎ` ﻤﹶ ﻠﹶ ﻓ ﹶ ﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻌِﻟ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ` ﺕ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺬﹶ ﻓ ` ﻩ` ﺪِ ﺠ ﺗ ` ﻢﹶ ﻠﹶ ﻓ ﺎ ﻣِ ﺩﺎ ﺧ ` ﻪﹸ ﻟﹶ ﺄ`ﺴ ﺗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ
َ ﺀﺎ ﺠﹶ ﻓ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻰـ` ﺘ ﺣ ﺎـ ﻨ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺲـﹶ ﻠ ﺠﹶ ﻓ ِ ﻚ ﻧﺎﹶ ﻜ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ` ﻡﻮﹸ ﻗﹶ ﺃ ` ﺖ` ﺒ ﻫﹶ ﺬﹶ ﻓ ﺎ ﻨ ﻌِ ﺟﺎ ﻀ ﻣ ﺎ ﻧﹾ ﺬ ﺧﹶ ﺃ `ﺪﹶ ﻗ ﻭ ﺎ ﻧ
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 8 -
ﻱِ ﺭ` ﺪ ﺻ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﻪ` ﻴ ﻣ ﺪﹶ ﻗ ﺩ` ﺮ ﺑ ` ﺕ` ﺪ ﺟ ﻭ ﻻﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ٍ ﻡِ ﺩﺎ ﺧ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻤﹸ ﻜﹶ ﻟ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ﻮ` ﻫ ﺎﻣ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺎ ﻤﹸ ﻜﱡ ﻟ` ﺩﹶ ﺃ
` ﺗﹾ ﺬ ﺧﹶ ﺃ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻤﹸ ﻜِ ﺷﺍ ﺮِ ﻓ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺎ ﻤ` ﺘ` ﻳ ﻭﹶ ﺃ ﺮ` ﺒﹶ ﻜﹶ ﻓ ﺎ ﻤﹸ ﻜ ﻌِ ﺟﺎ ﻀ ﻣ ﺎ ﻤ ﻼﹶ ﺛ ﻭ ﺎﹰ ﺛﻼﹶ ﺛ ﺍ ﻼﹶ ﺛ ﻭ ﺎﹰ ﺛﻼﹶ ﺛ ﺎ ﺤ` ﺒ ﺳ ﻭ ﲔِ ﺛ ﲔِ ﺛ
ﻼﹶ ﺛ ﻭ ﺎﹰ ﺛﻼﹶ ﺛ ﺍ ﺪ ﻤ` ﺣﺍ ﻭ ٍ ﻡِ ﺩﺎ ﺧ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻤﹸ ﻜﹶ ﻟ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ﺍﹶ ﺬ ﻬﹶ ﻓ ﲔِ ﺛ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻼﹶ ﺛ ﻭ ` ﻊ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ` ﺢﻴِ ﺒ` ﺴ` ﺘﻟﺍ ﹶ ﻥﻮﹸ ﺛ
Maksudnya:
Daripada Ali katanya: Fatimah RA mengadu tentang apa yang terjadi pada tangannya
sebab menggiling. Beliau pergi mengadap Rasulullah SAW untuk memohon seorang
pembantu tetapi baginda tiada.beliau meninggalkan pesan terhadap Aisyah. Apabila
Rasulullah SAW kembali Aisyah memberitahu baginda. Kata Ali RA: Baginda datang
menemui kami di tempat tidur, lalu aku berdiri untuk menyambut. Baginda bersabda:
duduklah, lalu baginda dua bersama kami sehingga aku dapati kaki baginda terasa sejuk
di atas dadaku. Baginda bersabda: Mahukah aku tunjukkan kepada kamu berdua apa
yang lebih daripada pembantu? Apabila kamu ke hamparan tidur atau tempat berbaring
bertakbirlah ( ﱪﻛﺃ ﷲﺍ ) 33 kali,
bertasbih (ﷲﺍ ﻥﺎﺤﺒﺳ ) 33 kali
dan bertahmid ( ﷲ ﺪﻤﳊﺍ ) 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu daripada pembantu.
Kata Ibnu Sirin tasbih adalah sebanyak 34 kali.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

4- Berdoa Ketika Terbangun Dari Tidur Waktu Malam

ِ ﺖِ ﻣﺎ` ﺼﻟﺍ ` ﻦ` ﺑ ﹸ ﺓ ﺩﺎ ﺒ` ﻋ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ِ ﻞ` ﻴﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ` ﺭﺎ ﻌ ﺗ ` ﻦ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ · ﹶ ﻻ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ
ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﺣ ﻭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻩ ﺪ ﹶ ﻻ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ` ﺮﻳِ ﺪﹶ ﻗ ٍ ﺀ` ﻲ ﺷ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻮ` ﻫ ﻭ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ` ﻪﹶ ﻟ ﻭ ` ﻚﹾ ﻠ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻪﹶ ﻟ ﻚﻳِ ﺮ ﺷ
ﹶ ﻻ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻥﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ﻭ ﹶ ﻻ ﻭ ` ﺮ ﺒﹾ ﻛﹶ ﺃ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ﻭ ﹶ ﻝ` ﻮ ﺣ ` ﺮِ ﻔﹾ ﻏﺍ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺎِ ﺑ ﱠ ﻻِ ﺇ ﹶ ﺓ` ﻮﹸ ﻗ
` ﻭﹶ ﺃ ﻲِ ﻟ ` ﺖﹶ ﻠِ ﺒﹸ ﻗ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﻭ ﹶ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ﹾ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ` ﻪﹶ ﻟ ﺐﻴِ ﺠ` ﺘ` ﺳﺍ ﺎ ﻋ ﺩ ﻼ ﺻ ` ﻪ` ﺗ


Maksudnya:
Daripada Ubadah bin al-Shamad RA: Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa bangun pada
malam lalu ia membaca:
` ﻪﹶ ﻟ ﻭ ` ﻚﹾ ﻠ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻪﹶ ﻟ ﻚﻳِ ﺮ ﺷ ﹶ ﻻ ` ﻩ ﺪ` ﺣ ﻭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ` ﺮﻳِ ﺪﹶ ﻗ ٍ ﺀ` ﻲ ﺷ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻮ` ﻫ ﻭ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ
ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺎِ ﺑ ﱠ ﻻِ ﺇ ﹶ ﺓ` ﻮﹸ ﻗ ﹶ ﻻ ﻭ ﹶ ﻝ` ﻮ ﺣ ﹶ ﻻ ﻭ ` ﺮ ﺒﹾ ﻛﹶ ﺃ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻥﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 9 -
( Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Yang Maha Esa, Yang tiada
bagiNya, bagiNya kerajaan dan kepujian, Dia Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu,
Segala puji-pujian hanya untuk Allah,,Maha Suci Allah, tiada Tuhan yang layak
disembah melainkan Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan melainkan
Allah.)
Kemudian ucap: ﻲـِ ﻟ ` ﺮِ ﻔﹾ ﻏﺍ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ( Ya Allah! Ampunkanku ) dan kalau ia berdoa pasti
mustajab doanya dan jika ia berwuduk kemudian sembahyang pasti diterima
sembahyangnya.
(Riwayat Bukhari)

5-Doa ketika Bangun Daripada Tidur

ﹶ ﻛ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻥﺎ ﻤ ﻴﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ` ﺑ ﹶ ﺔﹶ ﻔ` ﻳﹶ ﺬ` ﺣ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﻝﺎـﹶ ﻗ ﻡﺎـ ﻨ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﺩﺍ ﺭﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢﱠﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﺎ
ﺎ ﻣ ﺪ` ﻌ ﺑ ﺎ ﻧﺎ ﻴ` ﺣﹶ ﺃ ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺍ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶﻗ ِ ﻪِ ﻣﺎ ﻨ ﻣ ` ﻦِ ﻣ ﹶ ﻆﹶ ﻘ` ﻴ ﺘ` ﺳﺍ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ ﺎ ﻴ` ﺣﹶ ﺃ ﻭ ` ﺕﻮ`ﻣﹶ ﺃ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﻚِ ﻤ` ﺳﺎِ ﺑ
` ﺭﻮ` ﺸ' ﻨﻟﺍ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ﻭ ﺎ ﻨ ﺗﺎ ﻣﹶ ﺃ
Maksudnya:
Daripada Huzaifah bin Al-Yaman RA katanya Rasulullah SAW bersabda: ِApabila kamu
berbaring di tempat tidur bacalah:
ﺎ ﻴ` ﺣﹶ ﺃ ﻭ ` ﺕﻮ` ﻣﹶ ﺃ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﻚِ ﻤ` ﺳﺎِ ﺑ
( Dengan namaMu ya Allah aku mati dan hidup ).
Dan apabila bangun dari tidur bacalah:

ِ ﻟ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ` ﺭﻮ` ﺸ' ﻨﻟﺍ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ﻭ ﺎ ﻨ ﺗﺎ ﻣﹶ ﺃ ﺎ ﻣ ﺪ` ﻌ ﺑ ﺎ ﻧﺎ ﻴ` ﺣﹶ ﺃ ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺍ ِ ﻪﱠ ﻠ
“ Segala puji-pujian bagi Allah Yang Menghidupkan( membangunkan ) kami setelah
kami mati (mati) dan kepada-Nya kami dibangkitkan.”
( Riwayat Bukhari)

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 10 -Sunnah Wuduk dan Sembahyang

6- Berkumur dan Menghisap Air Ke Dalam Hidung Dari Satu Cedukan Sebelah
Tangan

ﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦ ﻋ َ ﻷﺍ ٍ ﻢِ ﺻﺎ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺪ` ﻳ ﺯ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﻪ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹲ ﺔ ﺒ` ﺤ` ﺻ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ﻭ ` ﻱِ ﺭﺎ ﺼ` ﻧ ﺎـ ﻨﹶ ﻟ ﹾ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻞﻴِ ﻗ
ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ َ ﺀﻮ` ﺿ` ﻭ ﻋ ﺎ ﻬ` ﻨِ ﻣ ﹶ ﺄﹶ ﻔﹾ ﻛﹶ ﺄﹶ ﻓ ٍ ﺀﺎ ﻧِ ﺈِ ﺑ ﺎ ﻋ ﺪﹶ ﻓ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﺎ ﻤ` ﻬﹶ ﻠ ﺴـ ﻐﹶ ﻓ ِ ﻪ` ﻳ ﺪ ﻳ ﻰﹶ ﻠ
ﻼﹶ ﺛ ´ ﻒﹶ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ﻖ ﺸ` ﻨ ﺘ` ﺳﺍ ﻭ ﺾ ﻤ` ﻀ ﻤﹶ ﻓ ﺎ ﻬ ﺟ ﺮ`ﺨ ﺘ` ﺳﺎﹶ ﻓ ` ﻩ ﺪ ﻳ ﹶ ﻞ ﺧ` ﺩﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﺛ ﺎﹰ ﺛ ﻚـِ ﻟﹶ ﺫ ﹶ ﻞ ﻌﹶ ﻔﹶ ﻓ ٍ ﺓ ﺪِ ﺣﺍ ﻭ
ﻼﹶ ﺛ ﺎﹰ ﺛ
Maksudnya:
Daripda Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, dia adalah sahabat, katanya: ia diminta
untuk mengajar cara wuduk Rasulullah SAW lalu ia minta satu bekas air. Ia tuang ke
atas dua belah tapak tangannya. Dicucinya tiga kali kemudian ia memasukkan
tangannya lalu dikeluarkannya , dia berkumur dan menghisap air ke dalam hidung
dengan satu tapak tangan. Dia lakukan seperti demikian sebanyak tiga kali.
( Riwayat Muslim )

7- Berwuduk Sebelum Mandi

ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ِ ﺝ` ﻭ ﺯ ﹶﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻋ ` ﻦ ﻋ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﱠ ﻥﹶ ﺃ
ﻮ ﺘ ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻪ` ﻳ ﺪ ﻳ ﹶ ﻞ ﺴ ﻐﹶ ﻓ ﹶ ﺃ ﺪ ﺑ ِ ﺔ ﺑﺎ ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ﹶ ﻞ ﺴ ﺘﹾ ﻏﺍ ﻼ` ﺼﻠِ ﻟ ﹸ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺘ ﻳ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ﹸ ﺄ` ﺿ ` ﻪ ﻌِ ﺑﺎـ ﺻﹶ ﺃ ﹸ ﻞِ ﺧ` ﺪ` ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﺓ
ﹸ ﺛ ِ ﻩِ ﺮ ﻌ ﺷ ﹶ ﻝﻮ` ﺻﹸ ﺃ ﺎ ﻬِ ﺑ ﹸ ﻞﱢ ﻠ ﺨ` ﻴﹶ ﻓ ِ ﺀﺎ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﹶ ﻼﹶ ﺛ ِ ﻪِ ﺳﹾ ﺃ ﺭ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ' ﺐ` ﺼ ﻳ ` ﻢ ` ﺾﻴِ ﻔ` ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻪ` ﻳ ﺪ ﻴِ ﺑ ٍ ﻑ ﺮﹸ ﻏ ﹶ ﺙ
ِ ﻪﱢ ﻠﹸ ﻛ ِ ﻩِ ﺪﹾ ﻠِ ﺟ ﻰﹶ ﻠ ﻋ َ ﺀﺎ ﻤﹾ ﻟﺍ
Maksudnya:
Daripada Aisyah RA katanya Rasulullah SAW apabila mandi jenabah baginda
memulakan dengan membasuh dua tangannya kemudian berwuduk sebagaimana wuduk
untuk sembahyang selepas itu dimasukan jejari dalam air lalu mengosok-gosok hingga
pangkal rambut. Selepas itu dijirus air ke atas kepada tiga kali dengan tiga cedukkan
kedua belah tangannya. Kemudian meratakan air keseluruh badan baginda.
( Riwayat Bukhari )fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 11 -

8-Baca Doa Selepas Wuduk

ﹸ ﻎِ ﺒ` ﺴـ` ﻴﹶ ﻓ ` ﻭﹶ ﺃ ﹸ ﻎِ ﻠ` ﺒ` ﻴﹶ ﻓ ﹸ ﺄ` ﺿ ﻮﺘ ﻳ ٍ ﺪ ﺣﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻨِ ﻣ ﺎ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎﹰ ﻔِ ﻧﺁ ﺖﹾ ﺌِ ﺟ ﻚ` ﺘ` ﻳﹶ ﺃ ﺭ ` ﺪﹶ ﻗ ﻲ` ﻧِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﺮ ﻤ` ﻋ
ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ َ ﺀﻮ` ﺿ ﻮﹾ ﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﻪﹸ ﻟﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖ ﺤِ ﺘﹸ ﻓ
` ﺑﹶ ﺃ َ ﺀﺎ ﺷ ﺎ ﻬ` ﻳﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﹸ ﻞ` ﺧ` ﺪ ﻳ ﹸ ﺔ ﻴِ ﻧﺎ ﻤﱠ ﺜﻟﺍ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﺏﺍ ﻮ
Maksudnya:
Umar berkata: Aku nampak kamu datang mendahului. Katanya, sesiapa yang berwuduk
dengan sempurna kemudian mengucap:
ﻟﺍ ` ﺪ` ﺒ ﻋ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ﹾ ﻥﹶﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ` ﻪﹸ ﻟﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠ
(aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan
Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya). Pasti terbuka pintu Syurga yang lapan
dan ia boleh masuk mana yang ia suka.
( Riwayat Muslim)
** Setelah itu baca doa selepas berwuduk iaitu:

ﻦ` ﻳِ ﺮ` ﻬﹶ ﻄ ﺘﹸ ﳌﺍ ﻦِ ﻣ ` ﻲِ ﻨﹾ ﻠ ﻌ` ﺟﺍﻭ ، ﻦ` ﻴِ ﺑﺍ` ﻮ ﺘﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﻲِ ﻨﹾ ﻠ ﻌ` ﺟﺍ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
Maksudnya:
Ya Allah! Jadikanlah aku daripada kalangan orang-orang yang sentiasa bertaubat dan
orang-orang yang sentiasa bersuci.”
( Riwayat Tarmizi )

9-Jimat Penggunaan Air

ﹶ ﻥﺎـﹶ ﻛ ` ﻭﹶ ﺃ ﹸ ﻞِ ﺴـ` ﻐ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﺎ ﺴ ﻧﹶ ﺃ ` ﺖ` ﻌِﻤ ﺳ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍ ﺮ` ﺒ ﺟ ` ﻦ` ﺑﺍ
` ﺪ` ﻤﹾ ﻟﺎِ ﺑ ﹸ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺘ ﻳ ﻭ ٍ ﺩﺍ ﺪ` ﻣﹶ ﺃ ِ ﺔ ﺴ` ﻤ ﺧ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ِ ﻉﺎ` ﺼﻟﺎِ ﺑ ﹸ ﻞِ ﺴ ﺘ` ﻐ ﻳ
Maksudnya:
Kata Ibnu Jabr aku mendengar Anas bin Malik RA berkata, Rasulullah SAW mandi
dalam kadar satu gantang hingga lima cupak dan berwuduk dengan satu cupak air.
( Muttafaqun Alaihi)

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 12 -


10- Selepas Wuduk Sembahyang Dua Rakaat

ﻲِ ﺋﻮ` ﺿ` ﻭ ﻮ` ﺤ ﻧ ﹶ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ` ﻦ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗَ ﻫ ﹶ ﻻ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻢﹸ ﺛ ﺍﹶ ﺬ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺮﹶ ﻔﹶ ﻏ ` ﻪ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ﺎ ﻤِ ﻬﻴِ ﻓ ﹸ ﺙ` ﺪ ﺤ` ﻳ
ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ﺎ ﻣ
Maksudnya:
Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa berwuduk seperti wudukku ini kemudian ia
sembahyang dua rakaat tanpa diselangi percakapan, pasti Allah ampunkan dosanya
yang terdahulu.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi dari Humran hamba Othman)

11-Menjawab Seruan Azan

` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ِ ﺹﺎ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ` ﺑ ﻭِ ﺮ` ﻤ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦ ﻋ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹸ ﻝﻮـﹸ ﻘ ﻳ ﻢﱠ ﻠـ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﻊِ ﻤ ﺳ
ﱢ ﺫ ﺆ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻢ` ﺘ` ﻌِ ﻤ ﺳ ﹶ ﻓ ` ﻲﹶ ﻠ ﻋ ﺍﻮﱡ ﻠ ﺻ ` ﻢﹸ ﺛ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﺎ ﻣ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ﺍﻮﹸ ﻟﻮﹸ ﻘﹶ ﻓ ﹶ ﻥ ﹶ ﻼ ﺻ ` ﻲﹶ ﻠ ﻋ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ ` ﻪ` ﻧِ ﺈ ﻰﱠ ﻠـ ﺻ ﹰ ﺓ
ﺍ ﺮ` ﺸ ﻋ ﺎ ﻬِ ﺑ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ...
Maksudnya:
Daripada Umar bin al-Ash RA katanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Apabila kamu mendengar Muazzin hendaklah kamu ucap sebagaimana ia ucap kemudian
berselawatlah ke atasku. Sesungguhnya sesiapa yang selawat ke atasku sekali, Allah
akan berselawat ke atasnya sepuluh kali...
( Riwayat Muslim)

Selepas berselawat, ia hendaklah berdoa:

ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺮِ ﺑﺎ ﺟ ` ﻦ ﻋ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻊ ﻤ` ﺴـ ﻳ ﲔِ ﺣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ
ﺍ ِ ﻩِ ﺬ ﻫ ` ﺏ ﺭ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ َ ﺀﺍ ﺪ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻭ ِ ﺔ` ﻣﺎ` ﺘﻟﺍ ِ ﺓ ﻮ` ﻋ` ﺪﻟ ﹶ ﺔﹶ ﻠﻴِ ﻀـﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ﻭ ﹶ ﺔﹶ ﻠﻴِ ﺳ ﻮﹾ ﻟﺍ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ ِ ﺕﺁ ِ ﺔﻤِ ﺋﺎﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ِ ﺓ
ﺩﻮ` ﻤ` ﺤ ﻣ ﺎ ﻣﺎﹶ ﻘ ﻣ ` ﻪﹾ ﺜ ﻌ` ﺑﺍ ﻭ ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﻲِ ﺘ ﻋﺎﹶ ﻔ ﺷ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖﱠ ﻠ ﺣ ` ﻪ ﺗ` ﺪ ﻋﻭ ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﺍ
Maksudnya:
Daripada Jabir bin Abdullah RA katanya,Rasulullah SAW bersabda: Selepas ia selawat
kepadaku ia membaca:

ﺁ ِ ﺔ ﻤِ ﺋﺎﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻭ ِ ﺔ` ﻣﺎ` ﺘﻟﺍ ِ ﺓ ﻮ` ﻋ` ﺪﻟﺍ ِ ﻩِ ﺬ ﻫ ` ﺏ ﺭ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻪـﹾ ﺜ ﻌ` ﺑﺍ ﻭ ﹶ ﺔﹶ ﻠﻴِ ﻀﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ﻭ ﹶ ﺔﹶ ﻠﻴِ ﺳ ﻮﹾ ﻟﺍ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ ِ ﺕ
` ﻪ ﺗ` ﺪ ﻋ ﻭ ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﺍ ﺩﻮ` ﻤ` ﺤ ﻣ ﺎ ﻣﺎﹶ ﻘ ﻣ
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 13 -
(“ Ya Allah! Yang memiliki seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan,
berikanlah Muhammad Wasilah dan keistimewaan serta bangkitkanlah dia dalam
kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya.” )
Pasti ia boleh memperolehi syafaatku pada hari Kiamat.
( Riwayat Bukhari )

12- Banyak Bersugi

` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ ` ﻖ` ﺷﹶ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻻ` ﻮﹶ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ
ٍ ﺓﹶ ﻼــ ﺻ ﱢ ﻞــﹸ ﻛ ﻊــ ﻣ ِ ﻙﺍ ﻮ` ﺴــﻟﺎِ ﺑ ` ﻢ` ﻬ` ﺗ` ﺮــ ﻣَ ﻷ ِ ﺱﺎــ` ﻨﻟﺍ ﻰــﹶ ﻠ ﻋ ` ﻭﹶ ﺃ ﻲــِ ﺘ` ﻣﹸ ﺃ ﻰــﹶ ﻠ ﻋ

Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Kalau tidak kerana
memecahkan umatku, pasti aku perintahkan bersugi pada setiap kali sembahyang.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

13- Ke Masjid Awal

` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ` ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ` ﻢﹶ ﻠ` ﻌ ﻳ ` ﻮﹶ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
ﹶ ﻥﻮ` ﻤﹶ ﻠ` ﻌ ﻳ ` ﻮﹶ ﻟ ﻭ ﺍﻮ` ﻤ ﻬ ﺘ` ﺳﹶ ﻻ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﺍﻮ` ﻤِ ﻬ ﺘ`ﺴ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﱠ ﻻِ ﺇ ﺍﻭ` ﺪِ ﺠ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻝ` ﻭَ ﻷﺍ ` ﻒ` ﺼﻟﺍ ﻭ ِﺀﺍ ﺪ` ﻨﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻣ
ﺗَ ﻷ ِ ﺢ` ﺒ' ﺼﻟﺍ ﻭ ِ ﺔ ﻤ ﺘ ﻌﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻣ ﹶ ﻥﻮ` ﻤﹶ ﻠ` ﻌ ﻳ ` ﻮﹶ ﻟ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ﺍﻮﹸ ﻘ ﺒ ﺘ` ﺳﹶ ﻻ ِ ﲑِ ﺠ` ﻬ` ﺘﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻣ ﺍ ﻮ` ﺒ ﺣ ` ﻮﹶ ﻟ ﻭ ﺎ ﻤ` ﻫ` ﻮ

Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Kalaulah manusia itu
tahu tentang kelebihan seruan azan dan saf pertama kemudian ia tidak dapat melainkan
terpaksa berkongsi mereka pasti akan berkongsi. Kalau manusia tahu tentang kelebihan
datang awal pasti mereka berlumba-lumba kepadanya. Kalau manusia tahu tentang
Isyak dan subuh pasti mereka pergi kepadanya walaupun terpaksa merangkak.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)** Termasuk dalam sunnah, bersugi pada setiap kali bangun dari tidur, ketika
berwuduk, berubah bau mulut, membaca al-Quran, dan masuk rumah.

** Dengan menjawab azan dan doa selepasnya membolehkan seseorang itu mendapat
syafaat Rasulullah SAW
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 14 -

14- Pergi Ke Masjid Berjalan Kaki

` ﻦ ﻋ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻻﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻮ` ﺤ` ﻤ ﻳ ﺎ ﻣ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﻢﹸ ﻜﱡ ﻟ` ﺩﹶ ﺃ
ﻰـﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺀﻮـ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻍﺎ ﺒ` ﺳِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ ﻰﹶ ﻠ ﺑ ﺍﻮﹸ ﻟﺎﹶ ﻗ ِ ﺕﺎ ﺟ ﺭ` ﺪﻟﺍ ِ ﻪِ ﺑ ` ﻊﹶ ﻓ` ﺮ ﻳ ﻭ ﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﻪِ ﺑ
ﺮﹾ ﺜﹶ ﻛ ﻭ ِ ﻩِ ﺭﺎﹶ ﻜ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺘ` ﻧﺍ ﻭ ِ ﺪِ ﺟﺎ ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺎﹶ ﻄ` ﺨﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺓ ﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ` ﺭﺎﹶ ﻈ ﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﺓ ﹸ ﻁﺎ ﺑ` ﺮﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻜِ ﻟﹶ ﺬﹶ ﻓ ِ ﺓ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Mahukah kamu aku
tunjukkan perkara yang menghapuskan dosa dan meninggikan darjat? Para sahabat
berkata: Ya, wahai Rasulullah. Baginda bersabda: Sempurnakan wuduk daripada yang
keji, banyakkan langkah ke masjid dan menunggu sembahyang selepas sembahyang
demikian itu adalah berkait.
( Riwayat Muslim)

15- Hadir Sembahyang Dengan Tenang

ﹶ ﺃ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﺎ ﺑ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ `ﺖ` ﻌِ ﻤ ﺳ ﹸ ﺓﻼ` ﺼﻟﺍ ` ﺖ ﻤﻴِ ﻗﹸ ﺃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ
ﻼﹶ ﻓ ` ﻢﹸ ﻜ ﺗﺎﹶ ﻓ ﺎ ﻣ ﻭ ﺍﻮﱡ ﻠ ﺼﹶ ﻓ ` ﻢ` ﺘﹾ ﻛ ﺭ` ﺩﹶ ﺃ ﺎ ﻤﹶ ﻓ ﹸ ﺔ ﻨﻴِ ﻜ` ﺴﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻥﻮ` ﺸ` ﻤ ﺗ ﺎ ﻫﻮ` ﺗﹾ ﺃ ﻭ ﹶ ﻥ` ﻮ ﻌ` ﺴ ﺗ ﺎ ﻫﻮ` ﺗﹾ ﺄ ﺗ
ﺍﻮ' ﻤِ ﺗﹶ ﺄﹶ ﻓ
Maksudnya:
Abu Hurairah berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda: Apabila didirikan
sembahyang, jangan kamu pergi secara berlari-lari. Pergilah dengan berjalan,
hendaklah kamu sentiasa tenang, apa yang kamu sempat, kamu sembahyang dan apa
yang terlepas sempurnakanlah.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

16- Doa Ketika Masuk Dan Keluar Masjid

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍ ﺪ` ﻴ ﺳﹸ ﺃ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﺪ` ﻴ ﻤ` ﺣ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ`ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
ﻲ` ﻧِ ﺇ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﹾ ﻞﹸ ﻘ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ﺝ ﺮ ﺧ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ ﻚِ ﺘ ﻤ` ﺣ ﺭ ﺏﺍ ﻮ` ﺑﹶ ﺃ ﻲِ ﻟ ` ﺢ ﺘﹾ ﻓﺍ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﹾ ﻞﹸ ﻘ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ
ِ ﻣ ﻚﹸ ﻟﹶ ﺄ` ﺳﹶ ﺃ ﻚِ ﻠ` ﻀﹶ ﻓ ` ﻦ

Maksudnya:
Daripada Abu Humaid atau Abu Usaid RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila
seseorang kamu masuk masjid hendaklah ia ucap:
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 15 -

ﻚِ ﺘ ﻤ` ﺣ ﺭ ﺏﺍ ﻮ` ﺑﹶ ﺃ ﻲِ ﻟ ` ﺢ ﺘﹾ ﻓﺍ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
Ya Allah! Bukakanlahuntukku pintu-pintu rahmat-Mu”. Dan apabila keluar hendaklah ia
ucap:

ﻚِ ﻠ` ﻀﹶ ﻓ ` ﻦِ ﻣ ﻚﹸ ﻟﹶ ﺄ` ﺳﹶ ﺃ ﻲ` ﻧِ ﺇ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
Ya Allah! Daku mohon kelebihan-kelebihan daripadaMu.

( Riwayat Muslim )
17- Sembahyang Berhadang

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪﻴِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﺔ ﺤﹾ ﻠﹶ ﻃ ِ ﻦ` ﺑ ﻰ ﺳﻮ` ﻣ ` ﻦ ﻋ ﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻊـ ﺿ ﻭ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪ
ِ ﺧ` ﺆ` ﻣ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ِ ﻪ` ﻳ ﺪ ﻳ ﻦ` ﻴ ﺑ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﹶ ﻻ ﻭ ﱢ ﻞ ﺼ` ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ِ ﻞ` ﺣ` ﺮﻟﺍ ِ ﺓ ﺮ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ َ ﺀﺍ ﺭ ﻭ ` ﺮ ﻣ ` ﻦ ﻣ ِ ﻝﺎ ﺒ` ﻳ

Maksudnya:
Daripada bapa Musa bin Talhah katanya, Rasulullah SAW berkata: Apabila seseorang
kamu telah meletakkan di hadapannya seperti hujung pelana kuda, hendaklah ia terus
sembahyang dengan tiada mempedulkan siapa yang berlalu di belakangnya itu.
( Riwayat Muslim)


18- Duduk Atas Dua Tumit Yang Didirikan Ketika Duduk Antara Dua Sujud

' ﺰﻟﺍ ﻮ` ﺑﹶ ﺃ ﻲِ ﻧ ﺮ ﺒ` ﺧﹶ ﺃ ِ ﺮ` ﻴ ﺑ ﻻﻮﹸ ﻘ ﻳ ﺎ ﺳ` ﻭﺎﹶ ﻃ ﻊِ ﻤ ﺳ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ﻻ ﺎ ﻨﹾ ﻠﹸ ﻗ ِ ﻹﺍ ﻲِ ﻓ ٍ ﺱﺎ` ﺒ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﻦ` ﻴ ﻣ ﺪـﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺀﺎ ﻌﹾ ﻗ
ﻚـ` ﻴِ ﺒ ﻧ ﹸ ﺔ` ﻨـ` ﺳ ﻲِ ﻫ ﹾ ﻞ ﺑ ٍ ﺱﺎ` ﺒ ﻋ ` ﻦ`ﺑﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ِ ﻞ` ﺟ` ﺮﻟﺎِ ﺑ ً ﺀﺎﹶ ﻔ ﺟ ` ﻩﺍ ﺮ ﻨﹶ ﻟ ﺎ` ﻧِ ﺇ ` ﻪﹶ ﻟ ﺎ ﻨﹾ ﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ ﹸ ﺔ` ﻨ' ﺴﻟﺍ ﻲِ ﻫ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ
ﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﻢMaksudnya:
Daripada Abu az-Zubir katanya, dia mendengar Tawus berkata kepada Ibnu Abbas RA
tentang duduk iq a'k atas dua kaki. Ibnu Abbas berkata: Ia adalah termasuk dalam
** Sutrah adalah penghadang yang diletakkan di hadapan orang yang sedang
bersembahyang, ia seperti dinding, tiang, atau lainnya dan (muakhkhir ul rahl) hujung
pelana adalah yang tinggi lebih kurang sehasta.

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 16 -
sunnah. Kami kata lagi: Kami nampak ia ( duduk iq' ak) macam orang bengis. Kata Ibnu
Abbas: Bahkan ia adalah sunnah nabi kamu.
( Riwayat Muslim)


19-Duduk Atas Lantai Dengan Mendirikan Kaki Kanan Ketika Duduk Tahyat
Akhir

' ﻱِ ﺪِ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ ٍ ﺪ` ﻴ ﻤ` ﺣ ﻮ` ﺑﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﻧﹶ ﺃ ﻼ ﺼِ ﻟ ` ﻢﹸ ﻜﹶ ﻈﹶ ﻔ` ﺣﹶ ﺃ ` ﺖ` ﻨﹸ ﻛ ﺎ ` ﻪـﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ِ ﺓ ِ ﻪـ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ
` ﻢـﹸ ﺛ ِ ﻪـ` ﻴ ﺘ ﺒﹾ ﻛ` ﺭ ` ﻦِ ﻣ ِ ﻪ` ﻳ ﺪ ﻳ ﻦﹶ ﻜ` ﻣﹶ ﺃ ﻊﹶ ﻛ ﺭ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ ِ ﻪ` ﻴ ﺒِ ﻜ` ﻨ ﻣ َ ﺀﺍﹶ ﺬِ ﺣ ِ ﻪ` ﻳ ﺪ ﻳ ﹶ ﻞ ﻌ ﺟ ﺮ`ﺒﹶ ﻛ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ` ﻪ` ﺘ` ﻳﹶ ﺃ ﺭ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ
ﻊ ﺿ ﻭ ﺪ ﺠ ﺳ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ` ﻪ ﻧﺎﹶ ﻜ ﻣ ٍ ﺭﺎﹶ ﻘﹶﻓ ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﺩﻮ` ﻌ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ﻯ ﻮ ﺘ` ﺳﺍ ` ﻪ ﺳﹾ ﺃ ﺭ ﻊﹶ ﻓ ﺭ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ` ﻩ ﺮ` ﻬﹶ ﻇ ﺮ ﺼ ﻫ ` ﻳ ﺪ ﻳ ِ ﻪ
ﻻ ﻭ ٍ ﺵِ ﺮ ﺘﹾ ﻔ` ﻣ ﺮ` ﻴﹶ ﻏ ﻲـِ ﻓ ﺲـﹶ ﻠ ﺟ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ﹶ ﺔﹶ ﻠ` ﺒِ ﻘﹾ ﻟﺍ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ` ﺟِﺭ ِ ﻊِ ﺑﺎ ﺻﹶ ﺃ ِ ﻑﺍ ﺮﹾ ﻃﹶ ﺄِ ﺑ ﹶ ﻞ ﺒﹾ ﻘ ﺘ` ﺳﺍ ﻭ ﺎ ﻤِ ﻬِ ﻀِ ﺑﺎﹶ ﻗ
ﻯ ﺮ` ﺴ` ﻴﹾ ﻟﺍ ِ ﻪِ ﻠ` ﺟِ ﺭ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺲﹶ ﻠ ﺟ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ` ﺮﻟﺍ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ ﻰ ﻨ` ﻤ` ﻴﹾ ﻟﺍ ﺐ ﺼ ﻧ ﻭ ﻵﺍ ِ ﺔ ﻌﹾ ﻛ` ﺮﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺲﹶ ﻠ ﺟ ﻡ` ﺪﹶ ﻗ ِ ﺓ ﺮِ ﺧ
ﻭ ﻯ ﺮ` ﺴ` ﻴﹾ ﻟﺍ ` ﻪﹶ ﻠ` ﺟِ ﺭ ُ ﻷﺍ ﺐ ﺼ ﻧ ِ ﻪِ ﺗ ﺪ ﻌﹾ ﻘ ﻣ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺪ ﻌﹶ ﻗ ﻭ ﻯ ﺮ` ﺧ
Maksudnya:
Abu Humaid al-Saidi katanya: Aku lebih hafaz daripada kamu berkenaan sembahyang,
aku nampak baginda apabila bertakbir, dua belah tangan baginda separas bahu, apabila
rukuk, dua tangan baginda mencengkam lutut kemudian mematahkan belakangnya
apabila mengangkat kepala dengan lurus sehingga setiap tulang-tulang berada di
tempatnya ( bangkit berdiri tegak ). Apabila sujud, tangan tidak dibaringkan di lantai,
tidak menggengam, semua jari-jari kaki mengadap kiblat. Apabila duduk pada rakaat
kedua duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan didirikan. Apabila duduk pada rakaat akhir,
kaki kiri di bawah kaki kanan yang dirikan dan duduk di atas lantai.

( Riwayat Bukhari)

20- Banyakkan Berdoa Setelah Tahyat Akhir Dan Sebelum Beri Salam

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﻊ ﻣ ﺎ` ﻨﹸ ﻛ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﺎ` ﻨﹸ ﻛ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺓ ... ﺍﻮـﹸ ﻟﻮﹸ ﻗ
` ﺼﻟﺍ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ` ﺕﺎ` ﻴِ ﺤ` ﺘﻟﺍ ﻼ` ﺴﻟﺍ ` ﺕﺎ ﺒ` ﻴﱠ ﻄﻟﺍ ﻭ ` ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ ﻤ` ﺣ ﺭ ﻭ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﺎ ﻬ' ﻳﹶ ﺃ ﻚ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡ ِ ﻪـﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﺔ ` ﻪـ` ﺗﺎﹶ ﻛ ﺮ ﺑ ﻭ
ﻼ` ﺴﻟﺍ ` ﻭﹶ ﺃ ِ ﺀﺎ ﻤ` ﺴﻟﺍ ﻲِ ﻓ ٍ ﺪ` ﺒ ﻋ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ﺏﺎ ﺻﹶ ﺃ ` ﻢ` ﺘﹾ ﻠﹸ ﻗ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ﲔِ ﺤِ ﻟﺎ` ﺼﻟﺍ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺩﺎ ﺒِ ﻋ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻭ ﺎ ﻨ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡ
** Iq'ak adalah duduk ketika berada di antara dua sujud iaitu dengan merapatkan dua
belah kaki dan duduk atas dua tumit dengan didirikan dua belah kaki serta jari-jari kaki
mengadap kiblat walaupun begitu duduk iftirasy lebih afdhal iaitu duduk atas tapak kaki
kiri dan kaki kanan didirikan.
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 17 -
ﻤ` ﺴﻟﺍ ﻦ` ﻴ ﺑ َ ﻷﺍ ﻭ ِ ﺀﺎ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ِ ﺽ` ﺭ ` ﻪﹸ ﻟﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ ` ﻩ` ﺪ` ﺒ ﻋ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃﻭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻢـﹸ ﺛ
ﻮ` ﻋ` ﺪ ﻴﹶ ﻓ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ` ﻪ ﺒ ﺠ` ﻋﹶ ﺃ ِ ﺀﺎ ﻋ' ﺪﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺨ ﺘ ﻳ
Maksudnya:
Daripada Abdullah bin Umar RA katanya: kami bersama Rasulullah SAW dalam
semabahyang.... Rasulullah SAW bersabda: ucaplah:

` ﺕﺎ ﺒ` ﻴﱠ ﻄﻟﺍ ﻭ ` ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ` ﺼﻟﺍ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ` ﺕﺎ` ﻴِ ﺤ` ﺘﻟﺍ ` ﻪ` ﺗﺎﹶ ﻛ ﺮ ﺑ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﺔ ﻤ` ﺣ ﺭ ﻭ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﺎ ﻬ' ﻳﹶ ﺃ ﻚ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ
ﲔِ ﺤِ ﻟﺎ` ﺼﻟﺍ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺩﺎ ﺒِ ﻋ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻭ ﺎ ﻨ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ
( Semua ucapan penghormatan,selawat dan yang baik-baik untuk Allah. Salam sejahtera,
rahmat dan keberkatan Allah ke atas kamu wahai nabi. Salam sejahtera ke atas kami dan
hamba-hamba Allah yang soleh) Apabila kamu ucapnya, semua makhluk di langit, di
antara langit dan di bumi mendapat bahagian dalam keselamatan. Dan ucap,

ﱠ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ﻭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ` ﻪﹸ ﻟﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ ` ﻩ` ﺪ` ﺒ ﻋ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ
( aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulNya). Selepas itu ia boleh
pilih untuk berdoa dengan doa yang ia paling tertarik.
( Riwayat Bukhari)21- Melakukan Sembahyang Sunat Rawatib

ِ ﺝ` ﻭ ﺯ ﹶ ﺔ ﺒﻴِ ﺒ ﺣ ` ﻡﹸ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﺖﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻬ` ﻧﹶ ﺃ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ` ﺖ` ﻌِ ﻤ ﺳ
ﺗ ﹰ ﺔ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﺸ ﻋ ` ﻲ ﺘ` ﻨِ ﺛ ٍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ﻲﱢﻠ ﺼ` ﻳ ٍ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻣ ٍ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺎ ﻋ' ﻮﹶ ﻄ
ﱠ ﻻِ ﺇ ٍ ﺔ ﻀﻳِ ﺮﹶ ﻓ ﺮ` ﻴﹶ ﻏ ﻟﺍ ﻰ ﻨ ﺑ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻪﱠ ﻠ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﻭﹶ ﺃ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺎ ﺘ` ﻴ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﺖ` ﻴ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ﻲِ ﻨ` ﺑ
Maksudnya:
Daripada Umul Habibah RA isteri Rasulullah SAW katanya, aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda: Tiada sesiapa daripada kalangan orang Islam yang melakukan
sembahyang sunat setiap hari sebanyak dua belas rakaat selain yang fardhu melainkan
Allah bina untuknya sebuah istana dalam syurga.
( Riwayat Muslim)


** Sunat rawatib bilangannya dua belas rakaat sehari semalam iaitu empat rakaat
sebelum sembahyang fardhu zohor, dua rakaat selepas zohor, dua rakaat selepas
maghrib, dua rakaat selepas Isyak dan dua rakaat sebelum subuh.

** Ini adalah salah satu dari tiga bentuk bacaan tahyat dari riwayat yang shahih..

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 18 -
22- Sembahyang Dhuha

´ ﺭﹶ ﺫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ِ ﺒ` ﺼ` ﻳ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﻼ` ﺳ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﺢ ` ﻦِ ﻣ ﻰ ﻣ
ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺔﹶ ﻠﻴِ ﻠ` ﻬ ﺗ ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺓ ﺪﻴِ ﻤ`ﺤ ﺗ ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺔ ﺤﻴِ ﺒ` ﺴ ﺗ ﱡ ﻞﹸ ﻜﹶ ﻓ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ` ﻢﹸﻛِ ﺪ ﺣﹶ ﺃ
ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ` ﺉِ ﺰ` ﺠ` ﻳ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ِ ﺮﹶ ﻜ` ﻨ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻦ ﻋ `ﻲ` ﻬ ﻧ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ِ ﻑﻭ` ﺮ` ﻌ ﻤﹾ ﻟﺎِ ﺑ ` ﺮ` ﻣﹶ ﺃ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍﺓ ﲑِ ﺒﹾ ﻜ ﺗ
ﻰ ﺤ' ﻀﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻌﹶ ﻛ` ﺮ ﻳ ِ ﻥﺎ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ
Maksudnya:
Daripada Abu Zar RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Setiap pagi, sendi seseorang
kamu memerlukan satu sedekah, setiap tasbin sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap
tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, menyuruh kepada kebaikan sedekah, mencegah
mungkar sedekah, dan digantikan demikian dengan sembahyang dua rakaat dhuha.
( Riwayat Muslim)23-Qiyamullail

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻌﹶ ﻓ` ﺮ ﻳ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﺑ ﹸ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ ِ ﺓﻼ` ﺼﻟﺍ ' ﻱﹶ ﺃ ﹶ ﻞِ ﺌ` ﺳ ِ ﺔ ﺑﻮ` ﺘﹾ ﻜ ﻤﹾ ﻟﺍ ﺪ` ﻌ .. ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ
ِ ﻞ` ﻴﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﻑ` ﻮ ﺟ ﻲِ ﻓ ﹸ ﺓﻼ` ﺼﻟﺍ ِ ﺔ ﺑﻮ` ﺘﹾ ﻜ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺓﻼ` ﺼﻟﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﺓﻼ` ﺼﻟﺍ ﹸ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ ...
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW ditanya: Manakah sembahyang
yang lebuh afdhal selepas sembahyang fardu…? Baginda bersabda: Sembahyang yang
lebih afdhal selepas sembahyang fardhu ialah sembahyang tengah malam…
( Riwayat Muslim)

24- Sembahyang Witir

ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﺮ ﻤ` ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦﻋ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ﹸ ﻠ ﻌ` ﺟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺍﻮ
ﻼ ﺻ ﺮِ ﺧﺁ ﺍ ﺮ` ﺗِ ﻭ ِ ﻞ` ﻴﱠ ﻠﻟﺎِ ﺑ ` ﻢﹸ ﻜِ ﺗ
Maksudnya:
Daripada Abdullah bin Umar RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Jadikanlah
sembahyang malam yang berakhir dengan witir.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)
** Waktu yang afdhal untuk sembahyang dhuha iaitu setelah matahari tinggi memanas
dan kesudahannya apabila gelingcir matahari dengan masuk waktu zohor, sekurang-
kurang bilangan rakaat adalah dua rakaat, boleh ditunaikan hingga lapan rakaat
sebagaimana terdapat dalam beberapa riwayat.

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 19 -

25- Sembahyang Dengan Beralas Kaki

` ﺴ ﻣ ﻮ` ﺑﹶ ﺃ ﹶ ﺔ ﻤﹶ ﻠ َ ﻷﺍ ﺪﻳِ ﺰ ﻳ ` ﻦ` ﺑ ` ﺪﻴِ ﻌ ﺳ ٍ ﻚِ ﻟﺎ ﻣ ﻦ` ﺑ ﺲ ﻧﹶ ﺃ ` ﺖﹾ ﻟﹶ ﺄ ﺳ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ' ﻱِ ﺩ` ﺯ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛﹶ ﺃ
` ﻢ ﻌ ﻧ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ` ﻌ ﻧ ﻲِ ﻓ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ
Maksudnya:
Diajukan soalan kepada Anas bin Malik: Adakah nabi SAW bersembahyang dengan
memakai dua belah saliparnya? Dia menjawab: Ya!
(Riwayat Muslim)26- Sembahyang Di Masjid Quba’

ﺎ ﺒِ ﻛﺍ ﺭ ٍ ﺀﺎ ﺒﹸ ﻗ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻣ ﻲِ ﺗﹾ ﺄ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻜﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِﺿ ﺭ ﺮ ﻤ` ﻋ ِ ﻦ` ﺑﺍ
ﺎ ﻴِ ﺷﺎ ﻣ ﻭ ` ﺪ ﺣ ٍ ﺮ` ﻴ ﻤ` ﻧ ` ﻦ` ﺑﺍ ﺩﺍ ﺯ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ِ ﻪﻴِ ﻓ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﻴﹶ ﻓ ٍ ﻊِ ﻓﺎ ﻧ ` ﻦ ﻋ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﺪ` ﻴ ﺒ` ﻋ ﺎ ﻨﹶ ﺛ
Maksudnya:
Daripada Ibnu Umar RA katanya Rasulullah SAW pergi ke masjid Quba' kadang-
kadang menunggang dan kadang-kadang berjalan kaki. Ibnu Numair menambah
daripada hadis Nafi’ katanya: Baginda sembahyang dalamnya dua rakaat.
( Muttafaqun Alaihi)

27- Sembahyang Sunat Di Rumah

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍ ﺮِ ﺑﺎ ﺟ ` ﻦ ﻋ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﻰ ﻀﹶ ﻗ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻲِ ﻓ ﹶ ﺓ
ﻌ` ﺠ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ِ ﻩِ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻣ ﻼ ﺻ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﺒﻴِ ﺼ ﻧ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺒِ ﻟ ﹾ ﻞ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﻪِ ﺗ ﻼ ﺻ ` ﻦِ ﻣ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺑ ﻲِ ﻓ ﹲ ﻞِ ﻋﺎ ﺟ ﺍ ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﻪِ ﺗ
Maksudnya:
Daripada Jabir RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang kamu
menunaikan sembahyang di masjid, hendaklah ia jadikan juga rumahnya ada bahagian
sembahyang kerana Allah akan menjadikan di rumahnya yang ada sembahyang
kebaikan.
(Riwayat Muslim )

** Walaupun sunnah memakai salipar dalam sembahyang tetapi bagi masjid yang
dibentangkan dengan permaidani yang indah-indah tak patut kita pakai salipar atau kasut
di dalamnya. Kita boleh memakai salipar dalam sembahyang di tempat yang bersesuaian
seperti ketika berkelah di pantai, hutan, di tepi jalan , dalam kebun, di padang dan
sebagainya.
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 20 -
28-Sembahyang Istikharah

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺮِ ﺑﺎ ﺟ ` ﻦ ﻋ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ
ﻌ` ﻳ ﺍ ﻲِ ﻓ ﹶ ﺓ ﺭﺎ ﺨِ ﺘ` ﺳﻻﺍ ﺎ ﻨ` ﻤﱢ ﻠ ُ ﻷ ﹸ ﻘ ﻳ ِ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘﹾ ﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ﹶ ﺓ ﺭﻮ' ﺴﻟﺍ ﺎ ﻨ` ﻤﱢ ﻠ ﻌ` ﻳ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ﺎ ﻬﱢ ﻠﹸ ﻛ ِ ﺭﻮ` ﻣ ` ﻢ ﻫ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹸ ﻝﻮ
َ ﻷﺎِ ﺑ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﻚِ ﻤﹾ ﻠِ ﻌِ ﺑ ﻙ` ﲑِ ﺨ ﺘ` ﺳﹶ ﺃ ﻲ` ﻧِ ﺇ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﹾ ﻞﹸ ﻘ ﻴِ ﻟ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﺔ ﻀﻳِ ﺮﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ِ ﺮ` ﻴﹶ ﻏ ` ﻦِ ﻣ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ` ﻊﹶ ﻛ` ﺮ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ِ ﺮ` ﻣ
ﻚﹸ ﻟﹶ ﺄ` ﺳﹶ ﺃ ﻭ ﻚِ ﺗ ﺭ` ﺪﹸ ﻘِ ﺑ ﻙ` ﺭِ ﺪﹾ ﻘ ﺘ` ﺳﹶ ﺃ ﻭ ﹾ ﻟﺍ ﻚِ ﻠ` ﻀﹶ ﻓ ` ﻦِ ﻣ ` ﻢﹶ ﻠ` ﻋﹶ ﺃ ﻻ ﻭ ` ﻢﹶ ﻠ` ﻌ ﺗ ﻭ ` ﺭِ ﺪﹾ ﻗﹶ ﺃ ﻻ ﻭ ` ﺭِ ﺪﹾ ﻘ ﺗ ﻚ` ﻧِﺈﹶ ﻓ ِ ﻢﻴِ ﻈ ﻌ
ﱠ ﻼ ﻋ ﺖ` ﻧﹶ ﺃ ﻭ ﹾ ﻥِ ﺇ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺏﻮ` ﻴ` ﻐﹾ ﻟﺍ ` ﻡ َ ﻷﺍ ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ` ﻢﹶ ﻠ` ﻌ ﺗ ﺖ` ﻨﹸ ﻛ ﻲِ ﺷﺎ ﻌ ﻣ ﻭ ﻲِ ﻨﻳِ ﺩ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻟ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ﺮ` ﻣ
ِ ﻪِ ﻠِ ﺟﺁ ﻭ ﻱِ ﺮ` ﻣﹶ ﺃ ِ ﻞِ ﺟﺎ ﻋ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻭﹶ ﺃ ﻱِ ﺮ` ﻣﹶ ﺃ ِ ﺔ ﺒِ ﻗﺎ ﻋ ﻭ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ِ ﻪﻴِ ﻓ ﻲِ ﻟ ` ﻙِ ﺭﺎ ﺑ ` ﻢﹸ ﺛ ﻲِ ﻟ ` ﻩ` ﺮ` ﺴ ﻳ ﻭ ﻲِ ﻟ ` ﻩ` ﺭ` ﺪﹾ ﻗﺎﹶ ﻓ
َ ﻷﺍ ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ` ﻢﹶ ﻠ` ﻌ ﺗ ﺖ` ﻨﹸ ﻛ ِ ﻞِ ﺟﺎ ﻋ ﻲِ ﻓ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻭﹶ ﺃ ﻱِ ﺮ` ﻣﹶ ﺃ ِ ﺔ ﺒِ ﻗﺎ ﻋ ﻭ ﻲِ ﺷﺎ ﻌﻣ ﻭ ﻲِ ﻨﻳِ ﺩ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻟ ¯ ﺮ ﺷ ﺮ` ﻣ
ﺮ` ﻴ ﺨﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻟ ` ﺭ` ﺪﹾ ﻗﺍ ﻭ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﻲِ ﻨﹾ ﻓِ ﺮ` ﺻﺍ ﻭ ﻲ` ﻨ ﻋ `ﻪﹾ ﻓِ ﺮ` ﺻﺎﹶ ﻓ ِ ﻪِ ﻠِ ﺟﺁ ﻭ ﻱِ ﺮ` ﻣﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻲِ ﻨِ ﺿ` ﺭﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﺛ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﹸ ﺚ` ﻴ ﺣ
` ﻪ ﺘ ﺟﺎ ﺣ ﻲ` ﻤ ﺴ` ﻳ ﻭ
Maksudnya:
Daripada Jabir bin Abdullah RA katanya Rasulullah SAW mengajar kami tentang
sembahyang Istikhara dalam semua urusan sebagaimana baginda mengajar surah dalam
al-Quran. Apabila selesai sembahyang Istikharah hendaklah ia membaca doa seperti
berikut:
ﻚ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﻢﻴِ ﻈ ﻌﹾ ﻟﺍ ﻚِ ﻠ` ﻀﹶ ﻓ ` ﻦِ ﻣ ﻚﹸ ﻟﹶ ﺄ` ﺳﹶ ﺃ ﻭ ﻚِﺗ ﺭ` ﺪﹸ ﻘِ ﺑ ﻙ` ﺭِ ﺪﹾ ﻘ ﺘ` ﺳﹶ ﺃ ﻭ ﻚِ ﻤﹾ ﻠِ ﻌِ ﺑ ﻙ` ﲑِ ﺨ ﺘ` ﺳﹶ ﺃ ﻲ` ﻧِ ﺇ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
` ﺭِ ﺪﹾ ﻘ ﺗ ﱠ ﻼ ﻋ ﺖ` ﻧﹶ ﺃ ﻭ ` ﻢﹶ ﻠ` ﻋﹶ ﺃ ﻻ ﻭ ` ﻢﹶ ﻠ` ﻌ ﺗ ﻭ ` ﺭِ ﺪﹾ ﻗﹶ ﺃ ﻻ ﻭ ِ ﺏﻮ` ﻴ` ﻐﹾ ﻟﺍ ` ﻡ ﹾ ﻥِ ﺇ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ` ﻢﹶ ﻠ` ﻌ ﺗ ﺖ` ﻨﹸ ﻛ
َ ﻷﺍ ﺮ` ﻣ , Sebutkan hajat . ِ ﻪِ ﻠِ ﺟﺁ ﻭ ﻱِ ﺮ` ﻣﹶ ﺃ ِ ﻞِ ﺟﺎ ﻋ ﻱِ ﺮ` ﻣﹶ ﺃ ِ ﺔ ﺒِ ﻗﺎ ﻋ ﻭ ﻲِ ﺷﺎ ﻌ ﻣ ﻭ ﻲِ ﻨﻳِ ﺩ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻟ ` ﺮ` ﻴ ﺧ
ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ِ ﻪﻴِ ﻓ ﻲِ ﻟ ` ﻙِ ﺭﺎ ﺑ ` ﻢﹸ ﺛ ﻲِ ﻟ ` ﻩ` ﺮ` ﺴ ﻳ ﻭ ﻲِ ﻟ ` ﻩ` ﺭ` ﺪﹾ ﻗﺎﹶ ﻓ َ ﻷﺍ ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ` ﻢﹶ ﻠ` ﻌ ﺗ ﺖ` ﻨﹸ ﻛ ﺮ` ﻣ , Sebutkan hajat .
ِ ﻪِ ﻠِ ﺟﺁ ﻭ ﻱِ ﺮ` ﻣﹶ ﺃ ِ ﻞِ ﺟﺎ ﻋ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﻲِ ﻨﹾ ﻓِ ﺮ` ﺻﺍ ﻭ ﻲ` ﻨ ﻋ ` ﻪﹾ ﻓِ ﺮ` ﺻﺎﹶ ﻓ ِ ﺔ ﺒِ ﻗﺎ ﻋ ﻭ ﻲِ ﺷﺎ ﻌ ﻣ ﻭ ﻲِ ﻨﻳِ ﺩ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻟ ¯ ﺮ ﺷ
ﻲِ ﻨِ ﺿ` ﺭﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﺛ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﹸ ﺚ` ﻴ ﺣ ﺮ` ﻴ ﺨﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻟ ` ﺭ` ﺪﹾ ﻗﺍ ﻭ
Ya Allah, aku mohon pilihanMu dengan ilmuMu, kemampuan dengan kudratMu dan
kurniaMu yang Maha Agung kerana sesunggunhnya Engkau Maha berkuasa dan aku
berdaya, Engkau Maha Mengetahui, aku tidak mengetahui. Engkau Mengetahui segala
yang ghaib. Ya Allah, jika menurut ilmuMu bahawa urusan ini baik bagiku, baik untuk
agama mahupun dunia dan akhiratku sama ada lambat atau cepat takdirkanlah ia
bagiku, mudahkanlah bagiku, berkatilah bagiku. Dan jika menurut ilmuMu bahawa
urusan ini buruk bagiku, agama, dunia dan akhiratku sama ada lambat atau cepat
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 21 -
jauhkanlah daripadaku hindarkanlah daripadaku dan takdirkan untukku kebaikan dari
manapun datangnya dan jadikan aku reda menerimanya.
Kemudia ucapkan hajat selepas ( ﺮ` ﻣَ ﻷﺍ ﺍﹶ ﺬ ﻫ)
( Riwayat Buhkari)

29-Duduk Di Tempat Sembahyang Selepas Sembahyang Subuh Hingga Terbit
Matahari

` ﻤ ﺳ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺮِ ﺑﺎ ﺟ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﺓ ﺮ ﱠ ﻠ ﺻ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻲـِ ﻓ ﺲﹶ ﻠ ﺟ ﺮ` ﺠﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ﻰ
ﱠ ﻼ ﺼ` ﻣ ﺎ ﻨ ﺴ ﺣ ` ﺲ` ﻤ` ﺸﻟﺍ ﻊﹸ ﻠﹾ ﻄ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ` ﻩ
Maksudnya:
Daripada Jabir bin Samurah RA katanya Rasulullah SAW apabila selesai sembahyang
subuh, baginda di tempat sembahyang sehingga terbit matahari dalam keadaan baik.
( Riwayat Muslim)

٣٠- Mandi Hari Jumaat

ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﺮ ﻤ` ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦﻋ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ
ﹶ ﻓ ﹶ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ َ ﺀﺎ ﺟ ﹾ ﻞِ ﺴ ﺘ` ﻐ ﻴﹾ ﻠ
Maksudnya:
Daripada Abdullah bin Umar RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila tiba
seseorang kamu pada hari Jumaat, hendaklah ia mandi.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

31- Hadir Awal Untuk Sembahyang Jummat

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻮ ﻳ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﺖـﹶ ﻔﹶ ﻗ ﻭ ِ ﺔـ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻡ
ﻼ ﻤﹾ ﻟﺍ ﺑ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹸ ﺔﹶ ﻜِ ﺋ َ ﻷﺎﹶ ﻓ ﹶ ﻝ` ﻭَ ﻷﺍ ﹶ ﻥﻮ` ﺒ` ﺘﹾ ﻜ ﻳ ِ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺏﺎ ﻱِ ﺪ` ﻬ` ﻳ ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺍ ِ ﻞﹶ ﺜ ﻤﹶ ﻛ ِ ﺮ` ﺠ ﻬ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻞﹶ ﺜ ﻣ ﻭ ﹶ ﻝ` ﻭ
` ﺒﹶ ﻛ ` ﻢﹸ ﺛ ﹰ ﺓ ﺮﹶ ﻘ ﺑ ﻱِ ﺪ` ﻬ` ﻳ ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺎﹶ ﻛ ` ﻢﹸ ﺛ ﹰ ﺔ ﻧ ﺪ ﺑ ﺮ ﺧ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ﹰ ﺔ ﻀ` ﻴ ﺑ ` ﻢﹸ ﺛ ﹰ ﺔ ﺟﺎ ﺟ ﺩ ` ﻢﹸ ﺛ ﺎ ﺸ ِ ﻹﺍ ﺝ ﺍ` ﻭ ﻮـﹶ ﻃ ` ﻡﺎ ﻣ
ﺮﹾ ﻛﱢ ﺬﻟﺍ ﹶ ﻥﻮ` ﻌِ ﻤ ﺘ` ﺴ ﻳ ﻭ ` ﻢ` ﻬﹶ ﻔ` ﺤ` ﺻ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Pada hari Jumaat, para
malaikat berada di pintu masjid, mereka menulis yang hadir awal adalah diawalkan.
Perumpamaan yang hadir awal, mereka itu diumpamakan seperti mengorbankan seekor
unta, yang berikutnya umpama seekor lembu, berikutnya seekor kambing kibas, seekor
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 22 -
ayam, dan yang terakhir adalah umpama mengorbankan sebiji telur. Apabila imam
keluar, mereka menutup buku catatan dan mendengar peringatan dari kutbah.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

32- Mencari Masa Mustajab Doa Hari Jumaat

ﺎ ﺳ ِ ﻪﻴِ ﻓ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﹲ ﺔ ﻋ
ﻻ ﹸ ﻝﹶ ﺄ` ﺴ ﻳ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﻳ ` ﻢِ ﺋﺎﹶ ﻗ ﻮ` ﻫ ﻭ ` ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻣ ` ﺪ` ﺒ ﻋ ﺎ ﻬﹸﻘِ ﻓﺍ ﻮ` ﻳ ﱠ ﻻِ ﺇ ﺎﹰ ﺌ` ﻴ ﺷ ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺭﺎ ﺷﹶ ﺃ ﻭ ` ﻩﺎ` ﻳِ ﺇ ` ﻩﺎﹶ ﻄ` ﻋﹶ ﺃ
ﻴِ ﺑ ﺎ ﻬﹸ ﻠﱢ ﻠﹶ ﻘ` ﻳ ِ ﻩِ ﺪ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW menyebut tentang hari Jumaat,
baginda bersabda: Pada hari Jumaat ada padanya satu masa yang tiada bersamaannya
seseorang hamba sedang ia bersembahyang kemudian ia memohon sesuatu daripada
Allah Taala melainkan diberi padanya sambil mengisyarat dengan tangan baginda.
(Riwayat Muttafaqun Alaihi)

33- Pergi Dan Balik Sembahyang Raya Dengan Jalan Berbeza

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺮِ ﺑﺎ ﺟ ` ﻦ ﻋ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ
ﻖﻳِ ﺮﱠ ﻄﻟﺍ ﻒﹶ ﻟﺎ ﺧ ٍ ﺪﻴِ ﻋ ` ﻡ` ﻮ ﻳ
Maksudnya:
Daripada Jabir RA katanya Rasulullah SAW pada hari raya baginda pergi dan balik
masjid melalui jalan yang berlainan.
( Riwayat Buhkari)

34- Sembahyang Jenazah

ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﺎ ﺑﹶ ﺃ ﻰﱠ ﻠ ﺼ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ﹶ ﺓ ﺯﺎ ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﺪِ ﻬ ﺷ ` ﻦ ﻣ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ`ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
ﹸ ﻞـﹾ ﺜِ ﻣ ﹶ ﻝﺎـﹶ ﻗ ِ ﻥﺎﹶ ﻃﺍ ﲑِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻣ ﻭ ﹶ ﻞﻴِ ﻗ ِ ﻥﺎﹶ ﻃﺍ ﲑِ ﻗ ` ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ﻦﹶ ﻓ` ﺪ` ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ﺎ ﻫ ﺪِ ﻬ ﺷ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﹲ ﻁﺍ ﲑِ ﻗ ` ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ﺎ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ
ﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ` ﻴﹶ ﻠ ﺒ ﺠﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ` ﻴ ﻤﻴِ ﻈ ﻌ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah katanya, Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang menyaksikan
jenazah hingga disembahyangkan ia mendapat satu qirat dan sesiapa yang
menyaksikannya hingga dikebumikan ia mendapat dua qirat. Ditanya kepada baginda:
Apa itu qirat? Baginda bersabda: Ia seperti dua gunung yang besar.
(Riwayat Muslim)

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 23 -35- Ziarah Kubur-kubur

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪﻴِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﺓ ﺪ` ﻳ ﺮ` ﺑ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦ ﻋ ` ﻦ ﻋ ` ﻢﹸ ﻜ` ﺘ` ﻴ ﻬ ﻧ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
ﹾ ﻟﺍ ِ ﺓ ﺭﺎ ﻳِ ﺯ ﺎ ﻫﻭ` ﺭﻭ` ﺰﹶ ﻓ ِ ﺭﻮ` ﺒﹸ ﻘ
Maksudnya:
Daripada bapa Abdullah bin Buraidah katanya, Rasulullah SAW bersabda: Aku pernah
melarang kamu menziarahi kubur, sekarang kamu ziarahilah kubur.
( Riwayat Muslim)
** Dalam riwayat lain ada menyebut satu qirat adalah sebesar gunung Uhud
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 24 -

Sunnah Puasa

36- Sahur

ٍ ﻚِ ﻟﺎ ﻣ ﻦ` ﺑ ﺲ ﻧﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﻲِ ﻓ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﺍﻭ` ﺮ` ﺤ ﺴ ﺗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
ﹰ ﺔﹶ ﻛ ﺮ ﺑ ِ ﺭﻮ` ﺤ` ﺴﻟﺍ
Maksudnya:
Daripada Anas bin Malik RA katanya, Rasulullah SAW besabda: Sahurlah kamu semua
kerana dalam sahur ada keberkatan.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

37- Segera Berbuka Puasa

ٍ ﺪ` ﻌ ﺳ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﻞ` ﻬ ﺳ ` ﻦ ﻋ ﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻻ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪ ﺎ ﻣ ٍ ﺮ` ﻴ ﺨِ ﺑ ` ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﹸ ﻝﺍ ﺰ ﻳ
ﺮﹾ ﻄِ ﻔﹾ ﻟﺍ ﺍﻮﹸ ﻠ` ﺠ ﻋ
Maksudnya:
Daripada Sahl bin Sa'd RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Manusia sentiasa dalam
keadaan kebaikan apabila mereka bersegera membuka puasa.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

38-Menghidupkan Ramadhan

ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﺎـ ﻧﺎ ﳝِ ﺇ ﹶ ﻥﺎ ﻀـ ﻣ ﺭ ﻡﺎـﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ
ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﺎ ﺑﺎ ﺴِ ﺘ` ﺣﺍﻭ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang
mendirikan Ramadhan dengan keimanan dan kesempurnaan, pasti di ampunkan dosa
yang telah terdahulu.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 25 -

39- Iktikaf Pada Bulan Ramadhan

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﺮ ﻤ` ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦ ﻋ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻢﱠ ﻠ ﺳ
َ ﻷﺍ ﺮ` ﺸ ﻌﹾ ﻟﺍ ` ﻒِ ﻜ ﺘ` ﻌ ﻳ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ` ﻦِ ﻣ ﺮِ ﺧﺍ ﻭ
Maksudnya:
Daripada Abdullah bin Umar RA katanya, Rasulullah SAW beriktikaf pada sepuluh
akhir dari bulan Ramadhan.
( Riwayat Bukhari)

40- Puasa Sunat Enam Hari Dalam Bulan Syawal

َ ﻷﺍ ﺏﻮ' ﻳﹶ ﺃ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﻪﹶ ﺛ` ﺪ ﺣ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ` ﻱِ ﺭﺎ ﺼ` ﻧ ` ﻪـﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ِ ﻪـ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ
ِ ﺮ` ﻫ` ﺪﻟﺍ ِ ﻡﺎ ﻴِ ﺼﹶ ﻛ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ٍ ﻝﺍ` ﻮ ﺷ ` ﻦِ ﻣ ﺎ' ﺘِ ﺳ ` ﻪ ﻌ ﺒ`ﺗﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﺛ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ
Maksudnya:
Daripada Abu Ayub al-Anshari RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: sesiapa yang
berpuasa bulan Ramadhan kemudian diikuti enam hari dalam bulan Syawal, ia seolah-
olah berpuasa sepanjang masa.
( Riwayat Muslim)
41- Puasa Tiga Hari Setiap Bulan

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﻻ ٍ ﺙﺎﹶ ﻠﹶ ﺜِ ﺑ ﻲِ ﻠﻴِ ﻠ ﺧ ﻲِ ﻧﺎ ﺻ` ﻭﹶ ﺃ ` ﻋ ﺩﹶ ﺃ ِ ﻡ` ﻮ ﺻ ﺕﻮ` ﻣﹶ ﺃ ﻰ` ﺘ ﺣ ` ﻦ` ﻬ
ﻼﹶ ﺛ ﹶ ﺃ ِ ﺔﹶ ﺛ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﻡﺎ` ﻳ ﻼ ﺻ ﻭ ٍ ﺮ` ﻬ ﺷ ٍ ﺮ` ﺗِ ﻭ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ٍ ﻡ` ﻮ ﻧ ﻭ ﻰ ﺤ' ﻀﻟﺍ ِ ﺓ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya, kekasihku mewasiatkanku agar tidak meninggalkan
hingga mati, iaitu puasa tiga hari setiap bulan, sembahyang dhuha dan sembahyang
witir.
(Riwayat Muttafaqun Alaihi)


** Di antaranya puasa pada 13,14 dan 15 setiap bulan hijriah.

** Boleh puasa pada mana-mana hari sepanjang bulan syawal sama ada berturut
atau berselang hari mengikut keselesaan.

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 26 -

42- Puasa Hari Arafah

ﹶ ﺓ ﺩﺎ ﺘﹶ ﻗ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﺐِ ﺴ ﺘ` ﺣﹶ ﺃ ﹶ ﺔﹶ ﻓ ﺮ ﻋ ِ ﻡ` ﻮ ﻳ ` ﻡﺎ ﻴِ ﺻ
` ﻩ ﺪ` ﻌ ﺑ ﻲِ ﺘﱠ ﻟﺍ ﹶ ﺔ ﻨ` ﺴﻟﺍ ﻭ ` ﻪﹶ ﻠ` ﺒﹶ ﻗ ﻲِ ﺘﱠ ﻟﺍ ﹶ ﺔ ﻨ` ﺴﻟﺍ ﺮﱢ ﻔﹶ ﻜ` ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ
Maksudnya:
Daripada Abu Qatadah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Puasa hari Arafah, Allah
akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun akan datang.
( Riwayat Muslim)
43- Puasa Hari Asyura

ﹶ ﺓ ﺩﺎ ﺘﹶ ﻗ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ` ﺐِ ﺴ ﺘ` ﺣﹶ ﺃ َ ﺀﺍ ﺭﻮ` ﺷﺎ ﻋ ِ ﻡ` ﻮ ﻳ ` ﻡﺎ ﻴِ ﺻ
` ﻪﹶ ﻠ` ﺒﹶ ﻗ ﻲِ ﺘﱠ ﻟﺍ ﹶ ﺔ ﻨ` ﺴﻟﺍ ﺮﱢ ﻔﹶ ﻜ` ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ
Maksudnya:
Daripada Abu Qatadah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Puasa hari Asyura, Allah
akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu.
( Riwayat Muslim)
** Sunat berpuasa pada 9,10,11 atau, 9 dan 10, atau 10 dan 11 Muharam atau sepuluh
Muharam sahaja.

** Hari Arafah adalah 9 Zulhijjah

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 27 -


Sunnah Dalam Musafir

44- Pilih Seorang Ketua

ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻼﹶ ﺛ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ٍ ﺮﹶ ﻔـ ﺳ ﻲـِ ﻓ ﹲ ﺔﹶ ﺛ
` ﻢ` ﻫ ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﺍﻭ` ﺮ` ﻣ ﺆ` ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila tiga orang
dalam pengambaraan, heandaklah mereka melantik seorang sebagai ketua.
(Riwayat Abu Daud)

45- Takbir Ketika Melalui Tempat Tinggi Dan Tasbih Ketika Menuruni Tempat
Rendah

ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺮِ ﺑﺎ ﺟ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺎ ﻨ` ﺤ` ﺒ ﺳ ﺎ ﻨﹾ ﻟ ﺰ ﻧ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ ﺎ ﻧ` ﺮ` ﺒﹶ ﻛ ﺎ ﻧ` ﺪِ ﻌ ﺻ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﺎ` ﻨﹸ ﻛ
Maksudnya:
Daripada Jabir bin Abdullah RA katanya: Apabila melalui tempat tinggi kami bertakbir
dan bertasbih apabila menuruni ke tempat rendah.
(Riwayat Bukhari)

46- Doa Ketika Singgah Sesuatu Tempat

ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﺗ ﹶ ﺔ` ﻴِ ﻤﹶ ﻠ' ﺴﻟﺍ ٍ ﻢﻴِ ﻜ ﺣ ﺖ` ﻨِ ﺑ ﹶ ﺔﹶ ﻟ` ﻮ ﺧ ` ﺖ` ﻌِ ﻤ ﺳ ﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ` ﺖ` ﻌِ ﻤ ﺳ ﻢ
ﹰ ﻻِ ﺰ` ﻨ ﻣ ﹶ ﻝ ﺰ ﻧ ` ﻦ ﻣ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ` ﺮ ﺷ ` ﻦِ ﻣ ِ ﺕﺎ` ﻣﺎ` ﺘﻟﺍ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺕﺎ ﻤِ ﻠﹶ ﻜِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶﻗ ` ﻢﹸ ﺛ ` ﻩ` ﺮ` ﻀ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﻖﹶ ﻠ ﺧ ﺎ ﻣ
ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ِ ﻪِ ﻟِ ﺰ` ﻨ ﻣ ` ﻦِ ﻣ ﹶ ﻞِ ﺤ ﺗ` ﺮ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ٌ ﺀ` ﻲ ﺷ
Maksudnya:
Daripada Khaulah binti Hakim as-Salim RA katanya: Saya mendengar Rasulullah SAW
bersabda: Sesiapa yang turun singgah di tempat singgahan kemudian membaca:
ِ ﻠﹶ ﻜِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ﻖﹶ ﻠ ﺧ ﺎ ﻣ ` ﺮ ﺷ ` ﻦِ ﻣ ِ ﺕﺎ` ﻣﺎ` ﺘﻟﺍ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺕﺎ ﻤ
(Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah dicipta)
Ia tidak ditimpakan bahaya sehingga beredar dari tempat itu
(Riwayat Muslim)fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 28 -

47- Terlebih Dahulu Ke Masjid Apabila Balik Dari Musafir

ِ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺎِ ﺑ ﹶ ﺃ ﺪ ﺑ ٍ ﺮﹶ ﻔ ﺳ ` ﻦِ ﻣ ﻡِ ﺪﹶ ﻗ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢﱠ ﻠﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ٍ ﻚِ ﻟﺎ ﻣ ` ﻦ` ﺑ ` ﺐ` ﻌﹶ ﻛ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ
ِ ﻪﻴِ ﻓ ﻰﱠ ﻠ ﺼﹶ ﻓ
Maksudnya:
Daripada Ka'b bin Malik RA katanya Rasulullah SAW apabila kembali dari musafir
baginda pasti singgah di masjid lalu sembahyang di dalamnya.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 29 -


Sunnah Ketika Pakai Pakaian Dan Makan

48- Doa Ketika Pakai Baju Baru

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻱِ ﺭ` ﺪ` ﺨﹾ ﻟﺍ ٍ ﺪﻴِ ﻌ ﺳ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺎ ﺑ` ﻮﹶ ﺛ ` ﺪ ﺠ ﺘ` ﺳﺍ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ
ﻚﹸ ﻟﹶ ﺄ` ﺳﹶ ﺃ ِ ﻪﻴِ ﻨ ﺗ` ﻮ ﺴﹶ ﻛ ﺖ` ﻧﹶ ﺃ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻚﹶ ﻟ ` ﻢ`ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ﹰ ﺔ ﻣﺎ ﻤِ ﻋ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﺼﻴِ ﻤﹶ ﻗ ﺎ` ﻣِ ﺇ ِ ﻪِﻤ` ﺳﺎِ ﺑ ` ﻩﺎ` ﻤ ﺳ
` ﻪﹶ ﻟ ﻊِ ﻨ` ﺻ ﺎ ﻣ ` ﺮ ﺷ ﻭ ِ ﻩ` ﺮ ﺷ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ﻭ `ﻪﹶ ﻟ ﻊِ ﻨ` ﺻ ﺎ ﻣ ِ ﺮ` ﻴ ﺧ ﻭ ِ ﻩِ ﺮ` ﻴ ﺧ ` ﻦِ ﻣ
Maksudnya:
Daripada Abi Said al-Khudri katanya, Rasulullah SAW apabila mendapat baju, baginda
menamakannya dengan namanya sama ada kemeja labuh atau sarban. Kemudian
baginda berdoa:
ﻣ ِ ﺮ` ﻴ ﺧ ﻭ ِ ﻩِ ﺮ` ﻴ ﺧ ` ﻦِ ﻣ ﻚﹸ ﻟﹶ ﺄ` ﺳﹶ ﺃ ِ ﻪﻴِ ﻨ ﺗ` ﻮ ﺴﹶ ﻛ ﺖ` ﻧﹶ ﺃ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻚﹶ ﻟ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ﻭ ` ﻪﹶ ﻟ ﻊِ ﻨ` ﺻ ﺎ
` ﻪﹶ ﻟ ﻊِ ﻨ` ﺻ ﺎ ﻣ ` ﺮ ﺷ ﻭ ِ ﻩ` ﺮ ﺷ
(Ya Allah, bagiMu pujian. Engkau memberiku pamakaian. Aku memohonMu dari
kebaikannya dan kebaikan dari apa yang diperbuatkan baginya, aku berlindung
denganMu dari keburukannya dan keburukan dari apa yang diperbuatkannya.)
( Riwayat Abu Daud)

49- Mula Dengan Kaki Kanan Apabila Pakai Alas Kaki

ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﹾ ﺃ ﺪـ` ﺒ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪـ ﺣﹶ ﺃ ﹶ ﻞ ﻌ ﺘ` ﻧﺍ ﺍﹶﺫِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ
ﻊﹶ ﻠ ﺧ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ ﻰ ﻨ` ﻤ` ﻴﹾ ﻟﺎِ ﺑ ﺎ ﻌﻴِ ﻤ ﺟ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻌﹶ ﻠ` ﺨ ﻴِ ﻟ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻌﻴِ ﻤ ﺟ ﺎ ﻤ` ﻬﹾ ﻠِ ﻌ` ﻨ` ﻴﹾﻟ ﻭ ِ ﻝﺎ ﻤ` ﺸﻟﺎِ ﺑ ﹾ ﺃ ﺪ` ﺒ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang itu
memakai alas kaki, hendaklah ia memulakan dengan kaki kanan dan apabila ia
menanggalkannya hendaklah memulakan dengan kaki kiri. Apabila memakai hendaklah
ia memakai kedua belah kaki dan apabila menanggalkannya hendak menanggalkan
kedua-dua belah kaki.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 30 -

50- Baca Bismillah Ketika Makan

ِ ﻦ` ﺑ ﺮ ﻤ` ﻋ ` ﻦِ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺔ ﻤﹶ ﻠ ﺳ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ﻭ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﻝﻮ` ﺳﺭ ِ ﺮ` ﺠ ﺣ ﻲِ ﻓ ` ﺖ` ﻨﹸ ﻛ
ﻲِ ﻓ ` ﺶﻴِ ﻄ ﺗ ﻱِ ﺪ ﻳ ﻼﹸ ﻏ ﺎ ﻳ ﻲِ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ِ ﺔﹶ ﻔ` ﺤ` ﺼﻟﺍ ﻚﻴِ ﻠ ﻳ ﺎ` ﻤِ ﻣ ﹾ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﻚِ ﻨﻴِ ﻤ ﻴِ ﺑ ﹾ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻢ ﺳ `ﻡ
Maksudnya:
Daripada Umar bin Abi Salamah RA katanya: Ketika aku berada di bilik Rasulullah
SAW. Tanganku melulu ke dalam dulang. Rasulullah SAW terus menegurku: Wahai anak
muda, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan dan makan apa yang ada di
hadapanmu.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

51- Ucap Al-Hamdulillah selepas Makan

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍ ﻚِ ﻟﺎ ﻣ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺲ ﻧﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﻰ ﺿ` ﺮ ﻴﹶ ﻟ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻟﺍ ` ﻦ ﻋ
َ ﻷﺍ ﹶ ﻞﹸ ﻛﹾ ﺄ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﺎ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻩ ﺪ ﻤ` ﺤ ﻴﹶ ﻓ ﹶ ﺔ ﺑ` ﺮ` ﺸﻟﺍ ﺏ ﺮ` ﺸ ﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻬ`ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻩ ﺪ ﻤ` ﺤ ﻴﹶ ﻓ ﹶ ﺔﹶ ﻠﹾ ﻛ
Maksudnya:
Daripada Anas bin Malik RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah
reda terhadap hambaNya jika ia makan sesuap makanan dengan memuji ke atasNya atau
ia minum dengan seteguk minuman ia memuji ke atas Allah.
( Riwayat Muslim)

52- Minum Dalam Keadaan Duduk

ٍ ﺲ ﻧﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﺎ ﻤِ ﺋﺎﹶ ﻗ ﹸ ﻞ` ﺟ` ﺮﻟﺍ ﺏ ﺮ` ﺸ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﻰ ﻬ ﻧ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ﻢﱠ ﻠ ﺳﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ
Maksudnya:
Daripada Anas bin Malik RA katanya Rasulullah SAW melarang seseorang itu dari
minum dalam keadaan berdiri.
( Riwayat Muslim)

53-Berkumur Dengan Susu

ٍ ﺱﺎ` ﺒ ﻋ ِ ﻦ` ﺑﺍ ` ﻦ ﻋ ` ﻪﹶ ﻟ ﱠ ﻥِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ ﺾ ﻤ` ﻀ ﻤﹶ ﻓ ﺎ ﻨ ﺒﹶ ﻟ ﺏِ ﺮ ﺷ ﻢﱠ ﻠ ﺳﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ
ﺎ ﻤ ﺳ ﺩ
Maksudnya:
Daripada Ibnu Abbas RA katanya Rasulullah SAW minum susu segar dengan berkumur
dan baginda bersabda: Ia ada lemak.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 31 -

54- Tidak Mencela Makan

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﻪﹶ ﻠﹶ ﻛﹶ ﺃ ` ﻩﺎ ﻬ ﺘ` ﺷﺍ ﹾ ﻥِ ﺇ ﱡ ﻂﹶ ﻗ ﺎ ﻣﺎ ﻌﹶ ﻃ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﺏﺎ ﻋ ﺎ ﻣ
` ﻪﹶ ﻛ ﺮ ﺗ ` ﻪ ﻫِ ﺮﹶ ﻛ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW tidak pernah sesekali mencela
makanan, jika baginda berselera baginda makan dan jika tidak suka baginda akan
meninggalkannya.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi )

55- Makan Dengan Tiga Jari Tangan Dan Menjilat Jari Itu Apa Bila Selesai Makan

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪﻴِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ٍ ﻚِ ﻟﺎ ﻣ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺐ` ﻌﹶ ﻛ ِ ﻦ` ﺑﺍ ` ﻦ ﻋ ﹸ ﻞﹸ ﻛﹾ ﺄ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ
ﻼﹶ ﺜِ ﺑ ﺎ ﻬ ﺤ ﺴ` ﻤ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ` ﻩ ﺪ ﻳ ` ﻖ ﻌﹾ ﻠ ﻳ ﻭ ﻊِ ﺑﺎ ﺻﹶ ﺃ ِ ﺙ
Maksudnya:
Daripada bapa Ka'b bin Malik RA katanya Rasulullah SAW makan dengan tiga jari dan
memjilat jarinya sebelum baginda lap tangan.
( Riwayat Muslim)

56- Minum Dan Berubat Dengan Air Zam-Zam

´ ﺭﹶ ﺫ ﻮ` ﺑﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ مز ء ﺎ ﻬ` ﻧِ ﺇ ﹲ ﺔﹶ ﻛ ﺭﺎ ﺒ` ﻣ ﺎ ﻬ` ﻧِ ﺇ
ﻌﹶ ﻃ ` ﻡﺎ ٍ ﻢ` ﻌﹸ ﻃ ﻭ ﻲﺴﻟﺎﻴﻄﻟﺍ ﺩﺍﺯ ,, · ﻢﻘ` ﺳ ﺀﺎﻔﺷﻭ ..
Maksudnya:
Daripada Abu Zar RA katanya Rasulullah SAW bersabda tentang air zam-zam:
Sesungguhnya ia air yang diberkati, ia adalah makanan mengeyangkan. Ditambah oleh
at-Tuyalisi: Ia adalah ubat penyembuh penyakit.
( Riwayat Muslim)

57- Sarapan Terlebih Dahulu Sebelum Pergi Sembahyang Raya Fitri

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍ ﻚِ ﻟﺎ ﻣ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺲ ﻧﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻻ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ِ ﺮﹾ ﻄِ ﻔﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﻭ` ﺪ` ﻐ ﻳ
ٍ ﺕﺍ ﺮ ﻤ ﺗ ﹶ ﻞﹸ ﻛﹾ ﺄ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 32 -
ٍ ﺀﺎ ﺟ ﺭ ` ﻦ` ﺑ ﹸ ﺄ` ﺟ ﺮ` ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ` ﺲ ﻧﹶ ﺃ ﻲِ ﻨﹶ ﺛ` ﺪ ﺣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﺪ` ﻴ ﺒ` ﻋ ﻲِ ﻨﹶ ﺛ` ﺪ ﺣ
ﺍ ﺮ` ﺗِ ﻭ ` ﻦ` ﻬﹸ ﻠﹸ ﻛﹾ ﺄ ﻳ ﻭ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ

Maksudnya:
Daripada Anas bin Malik RA katanya Rasulullah SAW tidak beredar pergi ( ke masjid )
hingga baginda menikmati beberapa biji kurma. Dalam riwayat lain bahawa baginda
makan dengan bilangan ganjil.
(Riwayat Bukhari)


fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 33 -

Sunnah Zikir Dan Doa

58- Banyak Membaca Al-Quran

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ' ﻲِ ﻠِ ﻫﺎ ﺒﹾ ﻟﺍ ﹶ ﺔ ﻣﺎ ﻣﹸ ﺃ ﻮ` ﺑﹶ ﺃ ﻲِ ﻨﹶ ﺛ` ﺪ ﺣ ﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ` ﺖ` ﻌِ ﻤ ﺳ ﺍﻭُ ﺀ ﺮﹾ ﻗﺍ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴ
ﻲِ ﺗﹾ ﺄ ﻳ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ﹶ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘﹾ ﻟﺍ َ ﻷ ﺎ ﻌﻴِ ﻔ ﺷ ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﻪِ ﺑﺎ ﺤ` ﺻ
Maksudnya:
Daripada Abu Umamah al-Bahili katanya: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Bacalah al-Quran kerana ia boleh memberi syafaat kepada penemannya.
(Riwayat Muslim)

59- Baca Al-Quran Dengan Suara Yang Bagus

` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﺎ ﻣ ٍ ﺀ` ﻲ ﺸِ ﻟ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻥِ ﺫﹶ ﺃ ﺎ ﻣ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻊِ ﻤ ﺳ
` ﺠ ﻳ ِ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘﹾ ﻟﺎِ ﺑ ﻰ` ﻨ ﻐ ﺘ ﻳ ِ ﺕ` ﻮ` ﺼﻟﺍ ِ ﻦ ﺴ ﺣ ´ ﻲِ ﺒ ﻨِﻟ ﹶ ﻥِ ﺫﹶ ﺃ ِ ﻪِ ﺑ ` ﺮ ﻬ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak izin untuk
sesuatu melainkan diizinkan untuk nabiNya iaitu membaguskan suara, melagukan al-
Quran dengan menyaringkannya.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

60- Zikir Kepada Allah Setiap Ketika

` ﺖﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻋ ` ﻦ ﻋ ِ ﻪِ ﻧﺎ ﻴ` ﺣﹶ ﺃ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ
Maksudnya:
Daripada Aisyah RA katanya, Rasulullah SAW menyebut Allah dalam setiap masa.
( Riwayat Muslim)

61- Bertasbih

ﹶ ﺔ ﻳِ ﺮ` ﻳ ﻮ` ﺟ ` ﻦ ﻋ ﺢ` ﺒ' ﺼﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﲔِ ﺣ ﹰ ﺓ ﺮﹾ ﻜ` ﺑ ﺎ ﻫِ ﺪ` ﻨِ ﻋ ` ﻦِ ﻣ ﺝ ﺮ ﺧ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﱠ ﻥﹶﺃ
ِ ﻝﺎ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺖﹾ ﻟِ ﺯ ﺎ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﹲ ﺔ ﺴِ ﻟﺎ ﺟ ﻲِ ﻫ ﻭ ﻰ ﺤ` ﺿﹶ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﺪ` ﻌ ﺑ ﻊ ﺟ ﺭ ` ﻢﹸ ﺛ ﺎ ﻫِﺪِ ﺠ` ﺴ ﻣ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻫ ﻭ
ِ ﻚ` ﺘﹾ ﻗ ﺭﺎﹶ ﻓ ﻲِ ﺘﱠ ﻟﺍ ` ﺖﹾ ﻠﹸ ﻗ ` ﺪﹶ ﻘﹶ ﻟ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻢ ﻌ ﻧ ` ﺖﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻊـ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ِ ﻙ ﺪ` ﻌ ﺑ
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 34 -
ﻼﹶ ﺛ ٍ ﺕﺎ ﻤِ ﻠﹶ ﻛ ِ ﻩِ ﺪـ` ﻤ ﺤِ ﺑ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻥﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ` ﻦ` ﻬ` ﺘ ﻧ ﺯ ﻮﹶ ﻟ ِ ﻡ` ﻮ ﻴﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺬ` ﻨ` ﻣ ِ ﺖﹾ ﻠﹸ ﻗ ﺎ ﻤِ ﺑ ` ﺖ ﻧِ ﺯ` ﻭ ` ﻮﹶ ﻟ ٍﺕﺍ` ﺮ ﻣ ﹶ ﺙ
ِ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ﺎ ﺿِ ﺭ ﻭ ِ ﻪِ ﻘﹾ ﻠ ﺧ ﺩ ﺪ ﻋ ِ ﻪِ ﺗﺎ ﻤِ ﻠﹶ ﻛ ﺩﺍ ﺪِ ﻣ ﻭ ِ ﻪِ ﺷ` ﺮ ﻋ ﹶ ﺔ ﻧِ ﺯ ﻭ ِ ﻪ
Maksudnya:
Daripada Juwairiyah RA mengisahkan, bahawa Rasulullah SAW keluar awal selepas
sembahyang Subuh ketika dia masih duduk di masjid kemudian kembali semula ketika
waktu dhuha. ketika itu dia masih lagi duduk. Rasulullah SAW bersabda: Kamu masih
lagi dalam keadaan begini sejak aku tinggalkan kamu? Katanya : Ya. Sabda Rasulullah
SAW bersabda: Sesungguhnya aku ucap selepas kamu empat perkataan sebanyak tiga
kali jika ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan semenjak hari ini pasti
menyamainya. Iaitu:
ِ ﻪِ ﺗﺎ ﻤِ ﻠﹶ ﻛ ﺩﺍ ﺪِ ﻣ ﻭ ِ ﻪِ ﺷ` ﺮ ﻋ ﹶ ﺔ ﻧِ ﺯ ﻭ ِ ﻪِ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ﺎ ﺿِ ﺭ ﻭ ِ ﻪِ ﻘﹾ ﻠ ﺧ ﺩ ﺪ ﻋ ِ ﻩِ ﺪ` ﻤ ﺤِ ﺑ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻥﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ
(Maha Suci Allah dan puji-pujian bagiNya sebilangan ciptaanNya, keredaan diriNya,
timbangan arasyNya dan sebanyak tulisan perkataanNya.)
( Riwayat Muslim)

62- Mendoakan Orang Yang Bersin

` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﺲﹶ ﻄ ﻋ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ
ﹶ ﺃ ` ﻩﻮ` ﺧﹶ ﺃ ` ﻪﹶ ﻟ ﹾ ﻞﹸ ﻘ ﻴﹾ ﻟ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ﹾ ﻞﹸ ﻘ ﻴﹾ ﻠﹶﻓ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻚ` ﻤ ﺣ` ﺮ ﻳ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻚ` ﻤ ﺣ` ﺮ ﻳ ` ﻪ` ﺒِ ﺣﺎ ﺻ ` ﻭ
` ﻢﹸ ﻜﹶ ﻟﺎ ﺑ ` ﺢِ ﻠ` ﺼ` ﻳ ﻭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻜﻳِ ﺪ` ﻬ ﻳ ﹾ ﻞﹸ ﻘ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang
daripada kamu bersin hendaklah ia ucap:
` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ` ﺪ
(Puji-pujian untuk Allah).
Dan orang yang mendengarnya,ucap:
` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻚ` ﻤ ﺣ` ﺮ ﻳ
(Allah merahmatimu).
Dan apabila saudaranya berkata yarhamkallah, hendak orang bersin ucap:
` ﻢﹸ ﻜﹶ ﻟﺎ ﺑ ` ﺢِ ﻠ` ﺼ` ﻳ ﻭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻜﻳِ ﺪ` ﻬ ﻳ
( Semoga Allah memberi hidayah dan baiki kamu).

( Riwayat Bukhari)fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 35 -

63- Doa Untuk Pesakit

ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ٍ ﺱﺎ` ﺒ ﻋ ِ ﻦ` ﺑﺍ ` ﻦ ﻋ ﻋ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻠ
ﻻ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ` ﻩ` ﺩﻮ` ﻌ ﻳ ٍ ﻞ` ﺟ ﺭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ َ ﺀﺎ ﺷ ﹾ ﻥِ ﺇ ` ﺭﻮ` ﻬﹶ ﻃ ﺱﹾ ﺄ ﺑ
Maksudnya:
Daripada Ibnu Abbas RA katanya Rasulullah SAW apabila melawat seseorang baginda
berdoa:
ﹶ ﻻ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ َ ﺀﺎ ﺷ ﹾ ﻥِ ﺇ ` ﺭﻮ` ﻬﹶ ﻃ ﺱﹾ ﺄ ﺑ
Tidak mengapa, bersih insya Allah.
( Riwayat Buhkhari)

64- Meletak Tangan Pada Tempat Sakit Serta Doa

ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ِ ﻦ` ﺑ ﹶ ﻥﺎ ﻤﹾ ﺜ` ﻋ ` ﻦ ﻋ ` ﻲِ ﻔﹶ ﻘﱠ ﺜﻟﺍ ِ ﺹﺎ ﻌﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻌ ﺟ ﻭ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺎﹶ ﻜ ﺷ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ
ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻙ ﺪ ﻳ ` ﻊ ﺿ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﻢﹶ ﻠ` ﺳﹶ ﺃ ﹸ ﺬ` ﻨ` ﻣ ِ ﻩِ ﺪ ﺴ ﺟ ﻲِ ﻓ ` ﻩ` ﺪِ ﺠ ﻳ
ﺴ ﺟ ` ﻦِ ﻣ ﻢﱠ ﻟﹶ ﺄ ﺗ ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﹾ ﻞﹸ ﻗ ﻭ ﻙِ ﺪ ﻼﹶ ﺛ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﻢ` ﺳﺎِ ﺑ ` ﻦـِ ﻣ ِ ﻪِ ﺗ ﺭ` ﺪﹸ ﻗ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺎِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ٍ ﺕﺍ` ﺮ ﻣ ﻊ` ﺒ ﺳ ﹾ ﻞﹸ ﻗ ﻭ ﺎﹰ ﺛ
` ﺭِ ﺫﺎ ﺣﹸ ﺃ ﻭ ` ﺪِ ﺟﹶ ﺃ ﺎ ﻣ ` ﺮ ﺷ
Maksudnya:
Daripada Uthman bin Abi al-Ashas al-Thaqafi RA katanya ia mengadu kepada
Rasulullah SAW kesakitan pada tubuhnya sejak menjadi Islam. Baginda bersabda
kepadanya: Letakkan tangan kamu pada tempat sakit di tubuh kamu kemudian baca:
ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﻢ` ﺳﺎِ ﺑ
( dengan nama Allah ) tiga kali dan baca tujuh kali
` ﺭِ ﺫﺎ ﺣﹸ ﺃ ﻭ ` ﺪِ ﺟﹶ ﺃ ﺎ ﻣ ` ﺮ ﺷ ` ﻦِ ﻣ ِ ﻪِ ﺗ ﺭ` ﺪﹸ ﻗ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺎِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ
( Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejahatan yang ada dan
menguatirkanku )
( Riwayat Muslim)
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 36 -

65-Berdoa Ketika Mendengar Ayam Berkokok

` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﻢ` ﺘ` ﻌِ ﻤ ﺳ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﺡﺎ ﻴـِ ﺻ
ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺎِ ﺑ ﺍﻭﹸ ﺫ` ﻮ ﻌ ﺘﹶ ﻓ ِ ﺭﺎ ﻤِ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻖﻴِ ﻬ ﻧ ` ﻢ` ﺘ` ﻌِ ﻤ ﺳ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ ﺎﹰ ﻜﹶ ﻠ ﻣ ` ﺕﹶ ﺃ ﺭ ﺎ ﻬ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﻪِ ﻠ` ﻀﹶ ﻓ ` ﻦِ ﻣ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺍﻮﹸ ﻟﹶ ﺄ` ﺳﺎﹶ ﻓ ِ ﺔﹶ ﻜ ﻳ` ﺪﻟﺍ
ﺎ ﻧﺎﹶ ﻄ` ﻴ ﺷ ﻯﹶ ﺃ ﺭ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﻥﺎﹶ ﻄ` ﻴ` ﺸﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila kamu
mendengar kokokkan ayam, mintalah kepada Allah kelebihannya, kerana ia telah melihat
malaikat dan apabila kamu mendengar jeritan kaldai, mintalah perlindungan dengan
Allah dari syaitan kerana ia melihat syaitan.
( Riwayat Muttafqun Alaihi)

66-Berdoa Ketika Hujan Turun

ﹶ ﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻋ ` ﻦ ﻋ ﺎ ﺒ` ﻴ ﺻ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺮﹶ ﻄ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻯﹶ ﺃ ﺭ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ
ﺎ ﻌِ ﻓﺎ ﻧ
Maksudnya:
Daripada Aisyah RA katanya Rasulullah SAW apabila manpak hujan baginda berdoa:
ﻟﺍ ﺎ ﻌِ ﻓﺎ ﻧ ﺎ ﺒ` ﻴ ﺻ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠ
( Ya Allah hujanilah yang mendatangkan manfaat ).
( Riwayat Bukhari)

67- Baca Zikir Ketika Masuk Rumah


` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺮِ ﺑﺎ ﺟ ` ﻦ ﻋ ﹸ ﻞ` ﺟ` ﺮﻟﺍ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﻊِ ﻤ ﺳ ` ﻪ ﺘ` ﻴ ﺑ
ﺪ` ﻨِ ﻋ ﻭ ِ ﻪِ ﻟﻮ` ﺧ` ﺩ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺬﹶ ﻓ ﻻ ﻭ ` ﻢﹸ ﻜﹶ ﻟ ﺖﻴِ ﺒ ﻣ ﻻ ﹸ ﻥﺎﹶ ﻄ` ﻴ` ﺸﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪِ ﻣﺎ ﻌﹶ ﻃ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ َ ﺀﺎ ﺸ ﻋ
ﺪ` ﻨِ ﻋ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ ﺖﻴِ ﺒ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻢ` ﺘﹾ ﻛ ﺭ` ﺩﹶ ﺃ ﹸ ﻥﺎﹶ ﻄ` ﻴ` ﺸﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪِ ﻟﻮ` ﺧ` ﺩ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ `ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ` ﻢﹶ ﻠﹶ ﻓ
ِ ﻣﺎ ﻌﹶ ﻃ َ ﺀﺎ ﺸ ﻌﹾ ﻟﺍ ﻭ ﺖﻴِ ﺒ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻢ` ﺘﹾ ﻛ ﺭ` ﺩﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪ
Maksudnya:
Daripada Jabir bin Abdullah Ra katanya, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya lalu ia zikir kepada Allah ketika masuk
dan ketika ia makan, syaitan akan berkata: Tiada bermalam dan tiada makan malamlah
untukmu. Apabila ia masuk tanpa zikir kepada Allah ketika masuk, syaitan akan berkata:
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 37 -
dapat bermalam. Apabila tiada zikir kepada ketika makan, syaitan berkata: kamu dapat
bermalam dan makam malam ( ditujukan kepada syaitan itu sendiri).
( Riwayat Muslim)

68-Baca Zikir Dalam Majlis

` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﺲﹶ ﻠ ﺟ ﺎ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ
` ﻢﹶ ﻟ ﻭ ِ ﻪﻴِ ﻓ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺍﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﺎ ﺴِ ﻠ` ﺠ ﻣ ﻋ ﺍﻮﱡ ﻠ ﺼ` ﻳ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﻢِ ﻬ` ﻴِ ﺒ ﻧ ﻰﹶ ﻠ ` ﻢ` ﻬ ﺑﱠ ﺬ ﻋ َ ﺀﺎ ﺷ ﹾ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﹰ ﺓ ﺮِ ﺗ ` ﻢِ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ
` ﻢ` ﻬﹶ ﻟ ﺮﹶ ﻔﹶ ﻏ َ ﺀﺎ ﺷ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Tiada sesuatu kaum
yang berada di satu majlis, mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat
kepada nabi mereka, melainkan mereka ditimpa kedukaan. Jika dikehendaki mereka
diazab dan jika dikehendakki diampunkan mereka.
( Riwayat Tarmizi)

69- Berdoa Ketika Hendak Masuk Tandas

ﹶ ﺃ ` ﺖ` ﻌِ ﻤ ﺳ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍ ﺐ` ﻴ ﻬ` ﺻ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺰﻳِ ﺰ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ `ﻦ ﻋ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﺎ ﺴ ﻧ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ
ﻼ ﺨﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ِ ﺚِ ﺋﺎ ﺒ ﺨﹾ ﻟﺍ ﻭ ِ ﺚ` ﺒ` ﺨﹾ ﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ﻲ` ﻧِ ﺇ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ َ ﺀ
Maksudnya:
Daripada Abdul Aziz bin Shuhaib katanya Anas bin Malik berkata, nabi SAW apabila
hendak masuk ke tandas baginda berdoa:
ِ ﺚِ ﺋﺎ ﺒ ﺨﹾ ﻟﺍ ﻭ ِ ﺚ` ﺒ` ﺨﹾ ﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ﻲ` ﻧِ ﺇ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
Ya Allah, aku berlindung denganMu dari syaitan jantan dan syaitan betina.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

70- Berdoa Ketika Angin Bertiup

ِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ِ ﺝ` ﻭ ﺯ ﹶ ﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻋ ` ﻦ ﻋ ` ﺖﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻬ` ﻧﹶ ﺃ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲ ِ ﻪـ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪـﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ
` ﺖﹶ ﻠِ ﺳ` ﺭﹸ ﺃ ﺎ ﻣ ﺮ` ﻴ ﺧ ﻭ ﺎ ﻬﻴِ ﻓ ﺎ ﻣ ﺮ` ﻴ ﺧ ﻭ ﺎ ﻫ ﺮ`ﻴ ﺧ ﻚﹸ ﻟﹶ ﺄ` ﺳﹶ ﺃ ﻲ` ﻧِ ﺇ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﺢﻳ` ﺮﻟﺍ ` ﺖﹶ ﻔ ﺼﻋ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ
ﻭ ﺎ ﻫ` ﺮ ﺷ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ﻭ ِ ﻪِ ﺑ ِ ﻪِ ﺑ ` ﺖﹶ ﻠِ ﺳ` ﺭﹸ ﺃ ﺎ ﻣ ` ﺮ ﺷ ﻭ ﺎ ﻬﻴِ ﻓ ﺎ ﻣ ` ﺮ ﺷ
Maksudnya:
Daripada Aisyah isteri Rasulullah RA katanya, bahawa Rasulullah SAW apabila angin
bertiup kencang, baginda berdoa:
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 38 -
ِ ﺑ ` ﺖﹶ ﻠِ ﺳ` ﺭﹸ ﺃ ﺎ ﻣ ﺮ` ﻴ ﺧ ﻭ ﺎ ﻬﻴِ ﻓ ﺎ ﻣ ﺮ`ﻴ ﺧ ﻭ ﺎ ﻫ ﺮ` ﻴ ﺧ ﻚﹸ ﻟﹶ ﺄ` ﺳﹶ ﺃ ﻲ` ﻧِ ﺇ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﺎ ﻫ` ﺮـ ﺷ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﺑ ﹸ ﺫﻮ` ﻋﹶ ﺃ ﻭ ِ ﻪ
ِ ﻪِ ﺑ ` ﺖﹶ ﻠِ ﺳ` ﺭﹸ ﺃ ﺎ ﻣ ` ﺮ ﺷ ﻭ ﺎ ﻬﻴِ ﻓ ﺎ ﻣ ` ﺮ ﺷ ﻭ
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu kebaikannya, kebaikan apa yang
bersamanya, dan kebaikan apa yang Engkau kirimkan dengannya. Aku berlindung
denganMu dari keburukannya, keburukan apa yang bersamanya dan keburukan yang
Engkau kirimkan dengannya.
( Riwayat Muslim)

71- Doa Untuk Muslimin Yang Tidak Bersama

` ﺖﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ِ ﺀﺍ ﺩ` ﺭ` ﺪﻟﺍ ' ﻡﹸ ﺃ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻊِ ﻤ ﺳ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ﻱِ ﺪ` ﻴ ﺳ ﻲِ ﻨﹶ ﺛ` ﺪ ﺣ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ` ﻦ ﻣ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ
َ ﻷ ﺎ ﻋ ﺩ ٍ ﻞﹾ ﺜِ ﻤِ ﺑ ﻚﹶ ﻟ ﻭ ﲔِ ﻣﺁ ِ ﻪِ ﺑ ﹸ ﻞﱠ ﻛ ﻮ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻚﹶ ﻠ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﺐ` ﻴ ﻐﹾ ﻟﺍ ِ ﺮ` ﻬﹶ ﻈِ ﺑ ِ ﻪﻴِ ﺧ
Maksudnya:
Daripada Abu Dardak RA katanya, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesiapa
yang berdoa untuk saudaranya yang tiada bersama, malaikat yang mewakili berkata
amin dan untuk kamu seperti itu juga.
( Riwayat Muslim)

72- Berdoa Ketika Mendapat Musibah

` ﺖﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻬ` ﻧﹶ ﺃ ﹶ ﺔ ﻤﹶ ﻠ ﺳ ` ﻡﹸ ﺃ ` ﻦ ﻋ ٍ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻣ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ` ﺖ` ﻌِ ﻤ ﺳ
ﻴﹶ ﻓ ﹲ ﺔ ﺒﻴِ ﺼ` ﻣ ` ﻪ` ﺒﻴِ ﺼ` ﺗ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻩ ﺮ ﻣﹶ ﺃ ﺎ ﻣ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﹶ ﻥﻮ` ﻌِ ﺟﺍ ﺭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ﺎ` ﻧِ ﺇ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ﺎ` ﻧِ ﺇ ﻲِ ﺘ ﺒﻴِ ﺼـ` ﻣ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻧ` ﺮ` ﺟﹾ ﺃ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
ﹶ ﺃ ﻭ ﱠ ﻻِ ﺇ ﺎ ﻬ` ﻨِ ﻣ ﺍ ﺮ` ﻴ ﺧ ﻲِ ﻟ ` ﻒِ ﻠ` ﺧ ﺎ ﻬ` ﻨِ ﻣ ﺍ ﺮ` ﻴ ﺧ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻒﹶ ﻠ` ﺧﹶ ﺃ
Maksudnya:
Daripada Ummu Salamah RA katanya: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Mana-mana dari kalangan orang Islam yang timpa sesuatu musibah ia berucap
sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah:

ﺎ ﻬ` ﻨِ ﻣ ﺍ ﺮ` ﻴ ﺧ ﻲِ ﻟ ` ﻒِ ﻠ` ﺧﹶ ﺃ ﻭ ﻲِ ﺘ ﺒﻴِ ﺼ` ﻣ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻧ` ﺮ`ﺟﹾ ﺃ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻥﻮ` ﻌِ ﺟﺍ ﺭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ﺎ` ﻧِ ﺇ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ﺎ` ﻧِ ﺇ

("Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.
Ya Allah, berikanlah ganjaran dalam musibahku dan gantikanlah bagiku yang lebih baik
darinya").
( Riwayat Muslim)Apabila ia ucap seperti demikian pasti Allah akan menganti yang lebih baik
untuknya.
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 39 -


73- Menyebarkan Salam

` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ٍ ﺏِ ﺯﺎ ﻋ ` ﻦ` ﺑ ُ ﺀﺍ ﺮ ﺒﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ﺎ ﻧﺎ ﻬ ﻧ ﻭ ٍ ﻊ` ﺒ ﺴِ ﺑ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﺎ ﻧ ﺮ ﻣﹶ ﺃ
ِ ﺮ` ﺼ ﻧ ﻭ ِ ﻢ ﺴﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ِ ﺭﺍ ﺮ` ﺑِ ﺇ ﻭ ِ ﺲِ ﻃﺎ ﻌﹾﻟﺍ ِ ﺖﻴِ ﻤ` ﺸ ﺗ ﻭ ِ ﺓ ﺯﺎ ﻨِ ﺠﹾ ﻟﺍ ِ ﻉﺎ ﺒ` ﺗﺍ ﻭ ِ ﺾﻳِ ﺮ ﻤﹾ ﻟﺍ ِﺓ ﺩﺎ ﻴِ ﻌِ ﺑ ﺎ ﻧ ﺮ ﻣﹶ ﺃ ٍ ﻊ` ﺒ ﺳ ` ﻦ ﻋ
ﻼ` ﺴﻟﺍ ِ ﺀﺎ ﺸﹾ ﻓِ ﺇ ﻭ ِ ﻡﻮﹸ ﻠﹾ ﻈ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺔ ﺑﺎ ﺟِ ﺇ ﻭ ِ ﻡ ِ ﺔ` ﻀـِ ﻔﹾ ﻟﺍ ِ ﺔ ﻴِ ﻧﺁ ` ﻦ ﻋ ﻭ ِ ﺐ ﻫﱠ ﺬﻟﺍ ِ ﻢﻴِ ﺗﺍ ﻮ ﺧ ` ﻦ ﻋ ﺎ ﻧﺎ ﻬ ﻧ ﻭ ﻲِ ﻋﺍ` ﺪﻟﺍ
ﹾ ﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ﻭ ِ ﻹﺍ ﻭ ِ ﺔ` ﻴ` ﺴﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻭ ِ ﺮِ ﺛﺎ ﻴ ﻤ ِ ﺝﺎ ﺒﻳ` ﺪﻟﺍ ﻭ ِ ﻕ ﺮ` ﺒ ﺘ` ﺳ

Maksudnya:
Daripada Al-Bara' bin A'zib RA katanya, Rasulullah SAW menyuruh kami dengan tujuh
perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Menyuruh kami melawat orang sakit,
mengiringi jenazah, berdoa untuk orang yang bersin, mematuhi sumpah, menolong
orang yang dizalimi, menyebarkan salam dan memenuhi jemputan. Baginda melarang
kami dari memakai cincin emas, menggunakan perkakas perak, hamparan sutera,
pakaian buatan Qasiyyi iaitu pakaian berjalur yang diperbuat dari sutera, serta
mengenakan pakaian sutera, sutera tebal dan sutera halus
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 40 -

Berbagai Sunnah

74- Menuntut Ilmu

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺎﹰ ﻘﻳِ ﺮﹶ ﻃ ِ ﻪِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻞ` ﻬ ﺳ ﺎﻤﹾ ﻠِ ﻋ ِ ﻪﻴِ ﻓ ` ﺲِ ﻤ ﺘﹾ ﻠ ﻳ ﺎﹰ ﻘﻳِ ﺮﹶ ﻃ ﻚﹶ ﻠ ﺳ ` ﻦ ﻣ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang
menempuh jalan untuk menuntut suatu ilmu, Allah akan mempermudahkanya jalan ke
syurga.

( Riwayat Muslim)
75- Meminta Izin sebelum Masuk Tiga Kali

ﹶ ﺃ ﻻﻮﹸ ﻘ ﻳ ` ﻱِ ﺭ` ﺪ` ﺨﹾ ﻟﺍ ٍ ﺪﻴِ ﻌ ﺳ ﺎ ﺑ ِ ﻦ` ﺑ ` ﻲ ﺑﹸ ﺃ ﺪ` ﻨِ ﻋ ٍ ﺲِ ﻠ` ﺠ ﻣ ﻲِ ﻓ ﺎ` ﻨﹸ ﻛ ﻰ ﺳﻮ` ﻣ ﻮ` ﺑﹶ ﺃ ﻰ ﺗﹶ ﺄﹶ ﻓ ٍ ﺐ` ﻌﹶ ﻛ
َ ﻷﺍ ﹶ ﻘﹶ ﻓ ﻒﹶ ﻗ ﻭ ﻰ` ﺘ ﺣ ﺎ ﺒ ﻀ` ﻐ` ﻣ ' ﻱِ ﺮ ﻌ` ﺷ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻨِ ﻣ ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﻊِ ﻤ ﺳ ﹾ ﻞ ﻫ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ` ﺸ` ﻧﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎ
ﹸ ﻘ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻭ ﻚﹶ ﻟ ﹶ ﻥِ ﺫﹸ ﺃ ﹾ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﹲ ﺙﻼﹶ ﺛ ﹸ ﻥﺍﹶ ﺬﹾ ﺌِ ﺘ` ﺳﻻﺍ ﹸ ﻝﻮ ` ﻊِ ﺟ` ﺭﺎﹶ ﻓ
Maksudnya:
Daripada Abu Musa al-Asyari RA katanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
Minta izin hanya tiga kali, sekirannya diizinkan, ia untuk kamu, jika tidak diizinkan
hendaklah kamu balik.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

76- Tahnik Mulut Anak Yang Baru Lahir

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﻰ ﺳﻮ` ﻣ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﻼﹸ ﻏ ﻲِ ﻟ ﺪِ ﻟ` ﻭ ` ﺖ` ﻴ ﺗﹶ ﺄﹶ ﻓ ` ﻡ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ِ ﻪِ ﺑ
ﻰ ﺳﻮ` ﻣ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ِ ﺪﹶ ﻟ ﻭ ﺮ ﺒﹾ ﻛﹶ ﺃ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻭ ` ﻲﹶ ﻟِ ﺇ ` ﻪ ﻌﹶ ﻓﺩ ﻭ ِ ﺔﹶ ﻛ ﺮ ﺒﹾ ﻟﺎِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ﺎ ﻋ ﺩ ﻭ ٍ ﺓ ﺮ` ﻤ ﺘِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻜ` ﻨ ﺤﹶﻓ ﻢﻴِ ﻫﺍ ﺮ` ﺑِ ﺇ ` ﻩﺎ` ﻤ ﺴﹶ ﻓ
Maksudnya:
Daripada Abu Musa al-Asya'ari RA katanya: Aku baru mendapat anak lelaki, lalu aku
bawanya kepada Rasulullah SAW. Baginda menamakannya Ibrahim serta
mengtahnikkannya dengan sebiji kurma dan mendoakan keberkatan untuknya. Selepas
itu baginda kembalikan semula kepadaku. Ia adalah anak sulong Abu Musa.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

** Tahik adalah mengunyah makanan manis, kemudian digosokkan dalam mulut bayi yang
baru lahir. Seeloknya dengan kurma dan dilakukan oleh orang yang alim serta warak bagi
mendapat keberkatan.

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 41 -

77- Akikahkan Anak

` ﺖﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻬ` ﻧﹶ ﺃ ﹶ ﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻋ ` ﻦ ﻋ ِ ﺲ` ﻤ ﺧ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ِ ﻉ ﺮﹶ ﻔﹾ ﻟﺎِ ﺑ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻧ ﺮ ﻣﹶ ﺃ
ﺍ ` ﻦ ﻋ ` ﻖ` ﻌ ﻧ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﺎ ﻧ ﺮ ﻣﹶ ﺃ ﻭ ﹲ ﺓﺎ ﺷ ٍ ﻩﺎ ﻴِ ﺷ ﻼ` ﻐﹾ ﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ﻭ ﹰ ﺓﺎ ﺷ ِ ﺔ ﻳِ ﺭﺎ ﺠﹾ ﻟ ِ ﻦ` ﻴ ﺗﺎ ﺷ ِ ﻡ
Maksudnya:
Daripada Aisyah RA katanya, Rasulullah SAW menyuruh kami mengasingkan setiap lima
kambing dengan satu kambing, mengakikahkan anak perempuan dengan seekor kambing
dan anak lelaki dengan dua ekor kambing.
( Riwayat Ahmad )

78- Singkap Sebahagian Badan Agar Kena Hujan

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍ ﺲ ﻧﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﺮﹶ ﻄ ﻣ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﻝﻮ`ﺳ ﺭ ﻊ ﻣ ` ﻦ` ﺤ ﻧ ﻭ ﺎ ﻨ ﺑﺎ ﺻﹶ ﺃ ` ﺲ ﻧﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
ﹶ ﻝﻮـ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ ﺎ ﻨﹾ ﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ ِ ﺮﹶ ﻄ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ` ﻪ ﺑﺎ ﺻﹶ ﺃ ﻰ` ﺘ ﺣ ` ﻪ ﺑ` ﻮﹶ ﺛ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺮ ﺴ ﺤﹶ ﻓ
ــﱠ ﻠﻟﺍ َ ﻷ ﹶ ﻝﺎــﹶ ﻗ ﺍﹶ ﺬــ ﻫ ﺖ` ﻌ ﻨــ ﺻ ﻢــِ ﻟ ِ ﻪ ﻰﹶ ﻟﺎــ ﻌ ﺗ ِ ﻪــ` ﺑ ﺮِ ﺑ ٍ ﺪــ` ﻬ ﻋ ﹸ ﺚﻳِ ﺪــ ﺣ ` ﻪــ` ﻧ

Maksudnya:
Daripada Anas bin Malik RA katanya kami terkena hujan ketika kami bersama
Rasulullah SAW. Anas berkata: Rasulullah SAW menyingkap baju baginda hingga
dibasahi hujan. Kami bertanya: Wahai Rasulullah SAW, mengapa buat begini? Baginda
bersabda: Kerana ia janji baru dengan Tuhannya.
( Riwayat Muslim)

79- Melawat Pesakit

ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻰﹶﻟ` ﻮ ﻣ ﹶ ﻥﺎ ﺑ` ﻮﹶ ﺛ ` ﻦ ﻋ ﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ` ﻦ ﻋ ِ ﻪـ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪـﱠ ﻠﻟ
ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺔﹶ ﻓ` ﺮ` ﺧ ﺎ ﻣ ﻭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ ﹶ ﻞﻴِ ﻗ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ِ ﺔﹶ ﻓ` ﺮ` ﺧ ﻲِ ﻓ ﹾ ﻝ ﺰ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﺎ ﻀﻳِ ﺮ ﻣ ﺩﺎ ﻋ ` ﻦ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ
ﺎــــــــــــــــ ﻫﺎ ﻨ ﺟ ﹶ ﻝﺎــــــــــــــــﹶ ﻗ

Maksudnya:
Daripada Thauban maula Rasulullah SAW katanya Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa
yang menziarahi pesakit, ia akan sentiasa berada dalam taman yang renum di Syurga.
( Riwayat Muslim)


fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 42 -
٨٠- Senyum

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ´ ﺭﹶ ﺫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﻲِ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﻻ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ` ﻮﹶ ﻟ ﻭ ﺎﹰ ﺌ` ﻴ ﺷ ِ ﻑﻭ` ﺮ` ﻌ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻦِ ﻣ ﱠ ﻥ ﺮِ ﻘ` ﺤ ﺗ
ِ ﺑ ﻙﺎ ﺧﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻘﹾ ﻠ ﺗ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ٍ ﻖﹾ ﻠﹶ ﻃ ٍ ﻪ` ﺟ ﻮ
Maksudnya:
Daripada Abu Zar katanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Jangan anggap kecil
sesuatu perkara makruf walau bertemu saudaramu dengan bermanis muka.
( Riwayat Muslim)

81- Ziarah-Menziarahi Kerana Allah

ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﻦ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹰ ﻼ` ﺟ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻯ ﺮـ` ﺧﹸ ﺃ ٍ ﺔ ﻳ` ﺮﹶ ﻗ ﻲِ ﻓ ` ﻪﹶ ﻟ ﺎ ﺧﹶ ﺃ ﺭﺍ ﺯ
ﻲـِ ﻓ ﻲِ ﻟ ﺎ ﺧﹶ ﺃ ` ﺪﻳِ ﺭﹸ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﺪﻳِ ﺮ` ﺗ ﻦ` ﻳﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻰ ﺗﹶ ﺃ ﺎ` ﻤﹶ ﻠﹶ ﻓ ﺎﹰ ﻜﹶ ﻠ ﻣ ِ ﻪِ ﺘ ﺟ ﺭ` ﺪ ﻣ ﻰﹶ ﻠﻋ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺪ ﺻ` ﺭﹶ ﺄﹶ ﻓ
ﻚﹶ ﻟ ﹾ ﻞ ﻫ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﺔ ﻳ` ﺮﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ِ ﻩِ ﺬ ﻫ ِ ﻣ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻻ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻬ' ﺑ` ﺮ ﺗ ٍ ﺔ ﻤ` ﻌِ ﻧ ` ﻦ ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻪ` ﺘ` ﺒ ﺒ` ﺣﹶ ﺃ ﻲ` ﻧﹶ ﺃ ﺮ` ﻴﹶ ﻏ
ِ ﻪﻴِ ﻓ ` ﻪ ﺘ` ﺒ ﺒ` ﺣﹶ ﺃ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ﻚ` ﺒ ﺣﹶ ﺃ ` ﺪﹶ ﻗ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻥﹶ ﺄِ ﺑ ﻚ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻲ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya seorang
lelaki mengunjungi saudaranya di sebuah kampung lain. Allah lalu mengutuskan
malaikat untuk menghalangi orang itu di dalam perjalanan. Ketika bertemu, malaikat
bertanya: Kamu mahu ke mana? Jawab lelaki itu: Aku hendak menziarahi saudaraku di
kampung sana. Malaikat bertanya lagi: Adakah kerana nikmat yang ada padanya? Kata
lelaki itu: Tidak! Cuma aku mencintai saudaraku kerana Allah Yang Maha Mulai lagi
Maha Agong. Malaikat berkata: Aku utusan Allah yang diutus kepadamu untuk
menyatakan bahawa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu.
( Riwayat Muslim)

82- Nyatakan Kecintaan Apabila Cinta Terhadap Seseorang

ﹶ ﺔ ﳝِ ﺮﹶ ﻛ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ﺏِ ﺮﹶ ﻛ ﻱِ ﺪ` ﻌ ﻣ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﻡﺍ ﺪﹾ ﻘِ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﻦﻋ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ` ﺐ ﺣﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
` ﻪ` ﺒِ ﺒ` ﺤ` ﻳ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ` ﻪ` ﻤِ ﻠ` ﻌ` ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ` ﻩﺎ ﺧﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ
Maksudnya:
Daripada Abu Karimah al-Mikdam bin Ma'di Kariba RA katanya Rasulullah SAW
bersabda: Apabila seseorang kamu mencintai saudaranya, hendaklah ia
memberitahunya bahawa mencintainya.
( Riwayat Ahmad)


fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 43 -

83- Tutup Mulut Apabila Menguap

` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ` ﻦِ ﻣ ` ﺏ` ﺅﺎﹶ ﺜ` ﺘﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ
ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﻉﺎﹶ ﻄ ﺘ` ﺳﺍ ﺎ ﻣ ` ﻩ` ﺩ` ﺮ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﺏَ ﺀﺎﹶ ﺜ ﺗ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﻥﺎﹶ ﻄ` ﻴ` ﺸﻟﺍ ﻚِ ﺤ ﺿ ﺎ ﻫ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ` ﻢﹸ ﻛ ﺪ ﺣﹶ ﺃ
ﹸ ﻥﺎﹶ ﻄ` ﻴ` ﺸﻟﺍ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Menguap dari syaitan,
apabila seseorang daripada kamu menguap hendaklah ia menahan seberapa boleh, jika
kamu berkata: Ha ( bunyi suara dari menguap ), syaitan pasti ketawa.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

84- Sangka Baik Terhadap Manusia

ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﺍ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ` ﻦﱠ ﻈﻟﺍ ﻭ ` ﻢﹸ ﻛﺎ` ﻳِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ` ﺏﹶ ﺬـﹾ ﻛﹶ ﺃ ` ﻦﱠ ﻈﻟ
ﺍﻮ` ﺴ` ﺴ ﺤ ﺗ ﻻ ﻭ ِ ﺚﻳِ ﺪ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻻ ﻭ ` ﺴ ﺠ ﺗ ﻻ ﻭ ﺍﻭ` ﺮ ﺑﺍ ﺪ ﺗ ﻻ ﻭ ﺍﻭ` ﺪ ﺳﺎ ﺤ ﺗ ﻻ ﻭ ﺍﻮ` ﺴ ﺍﻮ` ﻧﻮﹸ ﻛ ﻭ ﺍﻮ` ﻀﹶ ﻏﺎ ﺒ ﺗ
ﺎ ﻧﺍ ﻮ` ﺧِ ﺇ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺩﺎ ﺒِ ﻋ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu
bersangka-sangka dengan sangkaan yang buruk, janganlah kamu sindir menyindir,
janganlah kamu memperdengarkan khabar orang lain dan janganlah sebahagian kamu
menjual atas jualan sebahagian yang lain. Sementara itu, jadilah kamu sebagai hamba-
hamba Allah yang bersaudara

( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

85-Membantu Keluarga Dalam Kerja Rumah

َ ﻷﺍ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻋ ` ﺖﹾ ﻟﹶ ﺄ ﺳ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﺩ ﻮ` ﺳ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺑ ﻲِ ﻓ ` ﻊ ﻨ` ﺼ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺎ ﻣ
ﹶ ﺃ ﹶ ﺔ ﻣ` ﺪِ ﺧ ﻲِ ﻨ` ﻌ ﺗ ِ ﻪِ ﻠ` ﻫﹶ ﺃ ِ ﺔ ﻨ` ﻬِ ﻣ ﻲِ ﻓ ﹸ ﻥﻮﹸ ﻜ ﻳ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ` ﺖﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﻼ` ﺼﻟﺍ ` ﺕ ﺮ ﻀ ﺣ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﻪِ ﻠ` ﻫ ِ ﺇ ﺝ ﺮ ﺧ ﹸ ﺓ ﻰﹶ ﻟ
ﻼ` ﺼﻟﺍ ِ ﺓ
Maksudnya:
** Menutup tangan mulut dengan belakang tangan kiri ketika menguap dan jangan
mengeluarkan bunyi hembusan angin yang keluar.

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 44 -
Daripada al-Aswad katanya aku bertanya Aisyah RA: Apa yang Rasulullah SAW buat
dalam rumahnya? Kata Aisyah RA : Baginda membantu melakukan kerja keluarganya,
apabila tiba waktu sembahyang baginda keluar untuk sembahyang.
(Riwayat Bukhari)

86- Sunnah Fitrah

ﹰ ﺔ ﻳﺍ ﻭِ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ِ ﻣ ` ﺲ` ﻤ ﺧ ` ﻭﹶ ﺃ ` ﺲ` ﻤ ﺧ ﹸ ﺓ ﺮﹾ ﻄِ ﻔﹾ ﻟﺍ ﻻﺍ ﻭ ﹸ ﻥﺎ ﺘِ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﺓ ﺮﹾ ﻄِ ﻔﹾ ﻟﺍ ` ﻦ ` ﻒ` ﺘ ﻧ ﻭ ` ﺩﺍ ﺪ` ﺤِ ﺘ` ﺳ
َ ﻷﺍ ` ﻢﻴــــِ ﻠﹾ ﻘ ﺗ ﻭ ِ ﻂــــ` ﺑِ ﻹﺍ ِ ﺏِ ﺭﺎ` ﺸــــﻟﺍ ' ﺺــــﹶ ﻗ ﻭ ِ ﺭﺎــــﹶ ﻔﹾ ﻇ

Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA kata, Rasulullah SAW bersabda: Lima perkara fitrah adalah
bersunat, cukur bulu ari-ari, cabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong misai.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

87- Menjaga Anak Yatim

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹲ ﻞ` ﻬ ﺳ ٍ ﺪ` ﻌ ﺳ ﻦ` ﺑ ﹸ ﻞِ ﻓﺎﹶ ﻛ ﻭ ﺎ ﻧﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ `ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ِ ﺔـ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ِ ﻢﻴِ ﺘ ﻴﹾ ﻟﺍ
ﻰﹶ ﻄ` ﺳ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻭ ِ ﺔ ﺑﺎ` ﺒ` ﺴﻟﺍ ِ ﻪ` ﻴ ﻌ ﺒ` ﺻِ ﺈِ ﺑ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ ﺍﹶ ﺬﹶ ﻜ ﻫ

Maksudnya:
Daripada Sahl bin Sa’d RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Aku dan pembela anak
yatim dalam syurga seperti ini dengan isyarat jari telunjuk dan jari tengah.
( Riwayat Bukhari)

88- Menjauhi Marah

` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﹰ ﻼ` ﺟ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻠِ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻲِ ﻨِ ﺻ` ﻭﹶ ﺃ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ
ﹶ ﻻ ` ﻐ ﺗ ﹶ ﻻ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺍ ﺭﺍ ﺮِ ﻣ ﺩ` ﺩ ﺮﹶ ﻓ ` ﺐ ﻀ ` ﺐ ﻀ` ﻐ ﺗ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya, seorang lelaki bercakap kepada nabi SAW: Wasiat
kepadaku. Baginda bersabda: Jangan marah. Diulangnya beberapa kali dengan berkata
jangan marah.
(Riwayat Bukhari)
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 45 -

89- Menangis Kerana Takut Terhadap Allah

ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ` ﻬﱡ ﻠِ ﻈ` ﻳ ﹲ ﺔ ﻌ` ﺒ ﺳ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰ ﻻ ﻡ` ﻮـ ﻳ ِ ﻪﱢ ﻠِ ﻇ ﻲِ ﻓ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻢ
ﱠ ﻻِ ﺇ ﱠ ﻞِ ﻇ ِ ﻹﺍ ` ﻪﱡ ﻠِ ﻇ ﻌ` ﻣ ` ﻪ` ﺒﹾ ﻠﹶ ﻗ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ﻭ ِ ﻪ` ﺑ ﺭ ِ ﺓ ﺩﺎ ﺒِ ﻋ ﻲِ ﻓ ﹶ ﺄ ﺸ ﻧ ¯ ﺏﺎ ﺷ ﻭ ﹸ ﻝِ ﺩﺎ ﻌﹾ ﻟﺍ ` ﻡﺎ ﻣ ِ ﺪِ ﺟﺎ ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻖﱠ ﻠ
ﻼ` ﺟ ﺭ ﻭ ﺎ ﻌ ﻤ ﺘ` ﺟﺍ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺎ` ﺑﺎ ﺤ ﺗ ِ ﻥ ٍ ﺐِ ﺼـ` ﻨ ﻣ ` ﺕﺍﹶ ﺫ ﹲ ﺓﹶ ﺃ ﺮـ` ﻣﺍ ` ﻪ` ﺘ ﺒﹶ ﻠﹶ ﻃ ﹲ ﻞ` ﺟﺭ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﺎﹶ ﻗ` ﺮﹶ ﻔ ﺗ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ
ﺭ ﻭ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻑﺎ ﺧﹶ ﺃ ﻲ` ﻧِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ٍ ﻝﺎ ﻤ ﺟ ﻭ ﹶ ﻻ ﻰ` ﺘ ﺣ ﻰﹶ ﻔ` ﺧﹶ ﺃ ﻕ` ﺪ ﺼ ﺗ ﹲ ﻞ` ﺟ ` ﻪ` ﻨﻴِ ﻤ ﻳ ` ﻖِ ﻔ` ﻨ` ﺗ ﺎ ﻣ ` ﻪﹸ ﻟﺎ ﻤِ ﺷ ﻢﹶ ﻠ` ﻌ ﺗ
` ﻩﺎ ﻨ` ﻴ ﻋ ` ﺖ ﺿﺎﹶ ﻔﹶ ﻓ ﺎ ﻴِ ﻟﺎ ﺧ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ﻭ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Tujuh golongan yang
dilindungi Allah dalam naunganNya pada hari yang tiada naungan kecuali naunganNya
iaitu imam yang adil, pemuda yang hidup dalam suasana beribadat kepada Tuhannya,
orang yang hatinya sentiasa berpaut dengan masjid, dua orang kekasih yang bertemu
dan berpisah kerana Allah, lelaki yang dirayu oleh wanita berkedudukan dan jelita tetapi
ia menolak dengan berkata: Aku sangat takutkan Allah. Orang yang bersedekah secara
sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafkah oleh tangan kanan dan
orang yang berzikir kepada Allah secara perseorangan bersama linangan air matanya.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

90-Bersedakah Jariah

ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰ ِ ﻹﺍ ﺕﺎ ﻣ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﻊﹶ ﻄﹶ ﻘ` ﻧﺍ ﹸ ﻥﺎ ﺴ` ﻧ
ﻤ ﻋ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﻪﹸ ﻠ ﻼﹶ ﺛ ` ﻦِ ﻣ ﱠ ﻻِ ﺇ ٍ ﺔﹶ ﺛ ` ﻪﹶ ﻟ ﻮ` ﻋ` ﺪ ﻳ ٍ ﺢِ ﻟﺎ ﺻ ٍ ﺪﹶ ﻟ ﻭ ` ﻭﹶ ﺃ ِ ﻪِ ﺑ ` ﻊﹶ ﻔ ﺘ` ﻨ` ﻳ ٍ ﻢﹾ ﻠِ ﻋ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﺔ ﻳِ ﺭﺎ ﺟ ٍ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ` ﻦِ ﻣ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila mati seseorang
itu, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, dikecualikan sedekah jariah, ilmu yang
dimanfaatkan dan anak yang soleh yang mendoakan baginya.
( Riwayat Muslim)


** Sedekah jariah adalah sedekah yang masih dapat dimanfaatkan orang ramai
walaupun setelah pemberi sedekah itu mati. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang
masih diamalkan oleh manusia setelah ia mati. Anak soleh adalah anak yang baik
agamanya, ia sentiasa mendoakan ibubapanya yang telah mati.
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 46 -

91- Membina Masjid

` ﻦ ﻋ ﺎﱠ ﻔ ﻋ ﻦ` ﺑ ﹶ ﻥﺎ ﻤﹾ ﺜ` ﻋ ﹶ ﻥ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻝﻮ` ﺳ` ﺮﻟﺍ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻣ ﻰ ﻨ ﺑ ﲔِ ﺣ ِ ﻪﻴِ ﻓ ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ِ ﻝ` ﻮﹶ ﻗ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ
ﻰ ﻨ ﺑ ` ﻦ ﻣ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﺖ` ﻌِ ﻤ ﺳ ﻲ` ﻧِ ﺇ ﻭ ` ﻢ` ﺗ` ﺮﹶ ﺜﹾ ﻛﹶ ﺃ ` ﻢﹸﻜ` ﻧِ ﺇ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ
ﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ` ﺖ` ﺒِ ﺴ ﺣ ` ﺮ` ﻴﹶ ﻜ` ﺑ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺍ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻣ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻪﹶ ﻠﹾ ﺜِ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰ ﻨ ﺑ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻪ` ﺟ ﻭ ِ ﻪِ ﺑ ﻲِ ﻐ ﺘ` ﺒ ﻳ ﹶ ﻝ

Maksudnya:
Daripada Uthman bin Affan RA katanya ketika orang berbual-bual tentang pembinaan
masjid Rasulullah SAW: Kamu perbanyakkanlah. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda:
Sesiapa membina satu masjid, kata Bakir: Aku jangka ia berkata: Hendaklah kerana
Allah, Allah membina untuknya seperti itu juga dalam syurga.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)

92-Telorensi Ketika Berjualbeli

ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺪ` ﺒ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺮِ ﺑﺎ ﺟ ` ﻦ ﻋ ﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻢِ ﺣ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢ
ﹰ ﻼ` ﺟ ﺭ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰ ﻀ ﺘﹾ ﻗﺍ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ ﻯ ﺮ ﺘ` ﺷﺍ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻭ ﻉﺎ ﺑ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﺎ ﺤ` ﻤ ﺳ
Maksudnya:
Daripada Jabir bin Abdullah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Allah merahmati
seseorang yang menjual, membeli dan meminta dengan bertolak ansur
( Riwayat Bukhari )

93- Menghilang Gangguan Jalan

` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﹲ ﻞـ` ﺟ ﺭ ﺎ ﻤ ﻨ` ﻴ ﺑ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ
ﻋ ٍ ﻙ` ﻮ ﺷ ﻦ` ﺼﹸ ﻏ ﺪ ﺟ ﻭ ٍ ﻖﻳِ ﺮﹶ ﻄِ ﺑ ﻲِ ﺸ` ﻤ ﻳ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮﹶ ﻔ ﻐﹶ ﻓ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺮﹶ ﻜ ﺸﹶ ﻓ ` ﻩﹶ ﺬ ﺧﹶ ﺄﹶ ﻓ ِ ﻖﻳِ ﺮﱠﻄﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Seseorang yang berjalan
di jalan, ia mendapati dahan berduri di atas jalan lalu dia ambil. Allah berterima kasih
padanya dan mengampunkannya.
( Riwayat Muslim)


** Gangguan jalan bukan sahaja duri, ia termasuk menutup lubang jalan, lopak air,
ketul-ketul batu yang ada di atas jalan, bangkai binatang, sampah, najis dan
sebagainya.

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 47 -
94-Sedekah

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﻕ` ﺪ ﺼ ﺗ ` ﻦ ﻣ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
ﺗ ِ ﻝ` ﺪ ﻌِ ﺑ ﹶ ﻻ ﻭ ٍ ﺐ` ﻴﹶ ﻃ ٍ ﺐ` ﺴﹶ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﺓ ﺮ` ﻤ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻞ ﺒﹾ ﻘ ﻳ ﻭ ﺐ` ﻴﱠ ﻄﻟﺍ ﺎ ﻬﻴ` ﺑ ﺮ` ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻪِ ﻨﻴِ ﻤ ﻴِ ﺑ ﺎ ﻬﹸ ﻠ` ﺒﹶ ﻘ ﺘ ﻳ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻥِﺇ
ِ ﻞ ﺒ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ﹶ ﻥﻮﹸ ﻜ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ` ﻩ` ﻮﹸ ﻠﹶ ﻓ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﻲ` ﺑ ﺮ` ﻳ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ِ ﻪِ ﺒِ ﺣﺎ ﺼِ ﻟ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang
bersedekah sebesar kurma dari benda yang baik, Allah tidak terima kecuali yang baik
dan jika menerimanya, Allah menerima dengan kananNya kemudian mengandakan
kepada pemiliknya sebagaimana seseorang kamu mengandakan sehingga umpama
gunung.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)


95- Banyak Melakukan Amal Sholeh Pada 10 Zulhijjah

ٍ ﺱﺎ` ﺒ ﻋ ِ ﻦ` ﺑﺍ ` ﻦ ﻋ ﺎ ﻬ` ﻨِ ﻣ ﹶ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ ٍ ﻡﺎ` ﻳﹶ ﺃ ﻲِ ﻓ ﹸ ﻞ ﻤ ﻌﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ `ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ
ﻫ ﻲِ ﻓ ﹶ ﻻ ﻭ ﺍﻮﹸ ﻟﺎﹶ ﻗ ِ ﻩِ ﺬ ﹶ ﻻ ﻭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﺩﺎ ﻬِ ﺠﹾ ﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﺩﺎ ﻬِ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹾ ﻔ ﻨِ ﺑ ` ﺮِ ﻃﺎ ﺨ` ﻳ ﺝ ﺮ ﺧ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ` ﻢﹶ ﻠﹶ ﻓ ِ ﻪِ ﻟﺎ ﻣ ﻭ ِ ﻪِ ﺴ
ٍ ﺀ` ﻲ ﺸِ ﺑ ` ﻊِ ﺟ` ﺮ ﻳ

Maksudnya:
Daripada Abdullah bin Abbas RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Tiada amalan
yang lebih afdhal pada hari-hari ini ( sepuluh hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah).
Para sahabat bertanya: Walaupun jihad? Baginda bersabda: walaupu jihad, kecuali
seseorang itu keluar kepada yang membahayakan dirinya, hartanya dan ia tidak kembali
dengan apa-apa pun ( mati syahid)
( Riwayat Bukhari)

96- Membunuh Cicak

` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ `ﻦ ﻋ ﺣ ﻰ ﻨ` ﻌ ﻤِ ﺑ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﱠ ﻻِ ﺇ ٍ ﻞ` ﻴ ﻬـ` ﺳ ` ﻦ ﻋ ٍ ﺪِ ﻟﺎ ﺧ ِ ﺚﻳِ ﺪ
ﻲِ ﻓ ﻭ ٍ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﹸ ﺔﹶ ﺋﺎِ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖ ﺒِ ﺘﹸﻛ ٍ ﺔ ﺑ` ﺮ ﺿ ِ ﻝ` ﻭﹶ ﺃ ﻲِ ﻓ ﺎﹰ ﻏ ﺯ ﻭ ﹶ ﻞ ﺘﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ ِ ﻪِ ﺜﻳِ ﺪ ﺣ ﻲِ ﻓ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ` ﻩ ﺪ` ﺣ ﻭ ﺍ ﺮﻳِ ﺮ ﺟ
ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ﹶ ﻥﻭ` ﺩ ِ ﺔﹶ ﺜِ ﻟﺎﱠ ﺜﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﻭ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ﹶ ﻥﻭ` ﺩ ِ ﺔ ﻴِ ﻧﺎﱠ ﺜﻟﺍ
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang membunuh
cicak dengan satu pukulan baginya seratus kebajikan, jika dua pukulan baginya tidak
fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 48 -
sebagaimana yang pertama dan jika tiga pukulan tiada baginya sebagaimana dua
pukulan.
( Riwayat Muslim)

97- Larangan Mencerita Dari Semua Perkara Yang Didengari

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍ ﻢِ ﺻﺎ ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ِ ﺺﹾ ﻔ ﺣ ` ﻦ ﻋ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﺎ ﺑِ ﺬﹶ ﻛ ِ ﺀ` ﺮ ﻤﹾ ﻟﺎِ ﺑ ﻰﹶ ﻔﹶ ﻛ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
ﻊِ ﻤ ﺳ ﺎ ﻣ ﱢ ﻞﹸ ﻜِ ﺑ ﹶ ﺙ` ﺪ ﺤ` ﻳ
Maksudnya:
Daripada Hafs bin Asim RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Memadai bagi
seseorang itu dianggap berbohong jika ia bercakap tentang semua perkara yang ia
dengar.
( Riwayat Muslim)

98- Memberi Nafkah Keluarga

` ﻱِ ﺭ` ﺪ ﺒﹾ ﻟﺍ ٍ ﺩﻮ` ﻌ` ﺴ ﻣ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻦ ﻋ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻖﹶ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢﱠ ﻠ ﺳ
ﹰ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ﺎ ﻬ` ﺒِ ﺴ ﺘ` ﺤ ﻳ ﻮ` ﻫ ﻭ ﹰ ﺔﹶ ﻘﹶ ﻔ ﻧ ِ ﻪِ ﻠ` ﻫﹶ ﺃ
Maksudnya:
Daripada Abu Masoud al-Badri RA katanya Rasulullah SAW bersabda: seseorang
Muslim apabila menafkahkan keluarganya sedang ia berhutang, ia diberi pahala
sedekah.
( Riwayat Muslim)

99- Lari-lari Anak Semasa Tawaf

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﺮ ﻤ` ﻋ ِ ﻦ` ﺑﺍ ` ﻦ ﻋ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻑﺎﹶ ﻃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻢﱠ ﻠ
ﻼﹶ ﺛ ` ﺐ ﺧ ﹶ ﻝ` ﻭَ ﻷﺍ ﻑﺍ ﻮﱠ ﻄﻟﺍ ﺎ ﻌ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﻰ ﺸ ﻣ ﻭ ﺎﹰ ﺛ ...
Maksudnya:
Daripada Abdullah bin Umar RA katanya Rasulullah SAW apabila bertawaf pusingan
pertama hingga tiga, baginda bertawaf dengan mepercepatkan langkah ( ramal iaitu
berlari-lari anak) dan berjalan pada pusing ke empat
(Riwayat Muttafaqun Alaihi)
** Ramal iaitu berlari-lari anak dengan langkah kecil pada pusingan pertama hingga
habis pusing ketiga bagi mareka yang baru tiba ke Mekah sama ada dalam ibadat haji
atau umrah.

fxÜtàâá fâÇÇt{ etáâÄâÄÄt{ ftã
- 49 -
100- Beramal Sholeh Berterusan Walaupun Sedikit

ِ ﻝﺎ ﻤ` ﻋَ ﻷﺍ ' ﻱﹶ ﺃ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ' ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻞِ ﺌ` ﺳ ` ﺖﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻬ` ﻧﹶ ﺃ ﺎ ﻬ` ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻋ ` ﻦ ﻋ
َ ﻷﺍ ` ﻦِ ﻣ ﺍﻮﹸ ﻔﹶ ﻠﹾ ﻛﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ ﱠ ﻞﹶ ﻗ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ﺎ ﻬ` ﻣ ﻭ` ﺩﹶ ﺃ ﹶﻝﺎﹶ ﻗ ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ' ﺐ ﺣﹶ ﺃ ﹶ ﻥﻮﹸ ﻘﻴِ ﻄ` ﺗ ﺎ ﻣ ِ ﻝﺎ ﻤ` ﻋ

Maksudnya:
Daripada Aisyah Ra katanya Rasulullah SAW ditanya yang manakah amalan yang
sangat disukai Allah ? Baginda bersabda: Amalan yang berterusan walaupun sedikit.
Dan baginda bersabda lagi: Peliharalah amalan-amalan yang kamu mampu lakukan.
( Riwayat Muttafaqun Alaihi)Dihimpun oleh:

Ibnu al-Farouk
ﺩﺪﺳﻭ ﻢﻬﻣﺍﺪﻗﺍ ﺖﺒﺛﻭ ﻦﻳﺪﻫﺎ-ﺍ ﺮﺼﻧﺍﻭ ﺕﺎﻤﻠﺴﳌﺍﻭ ﲔﻤﻠﺴﳌﺍﻭ ﻱﺪﻟﺍﻮﻟﻭ ﱄ ﺮﻔﻏﺍ ﻢﻬﻠﻟﺍ
ﻢﻬﻴﻣﺭ ،،
ﹰ ﺍﺪﻴﻬﺷ ﺮﺑﺪﻣ ﲑﻏ ﹰ ﻼﺒﻘﻣ ﻚﻠﻴﺒﺳ ﰲ ﹰ ﺍﺪﻫﺎﳎ ﲏﻓﻮﺗ ﻢﻬﻠﻟﺍ ﻦــــﻴﻣﺁ

Ya Allah, ampunilahku, ibubapaku, orang-orang muslimin, bantulah mujahidin, teguhkan
kaki mereka dan lancarkan lontaran mereka…
Ya Allah matikanku dalam keadaan berjihad pada jalanMu yang diterima dengan tiada
perancangan sebagai syahid amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful