Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Keusahawanan
Nama Kursus/Modul
Entrepreneurship

2. Kod Kursus KUWS3013

3. Nama Staf
Muhammad bin Ibrahim
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul dalam Kursus ini ditawarkan supaya pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran tentang
Program keusahawanan, ciri-ciri usahawan yang berjaya dan pengembangan idea perniagaan.

5. Semester dan Tahun


Semester 1 Tahun 3 / Semester 1 Tahun 4 / Semester 2 Tahun 4
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
121
A = Amali 32 12 - 1 32 24 - 20
P= Pentaksiran

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat(jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Membincangkan secara lisan dan bertulis konsep usahawan dan keusahawanan dalam
CLO) konteks perniagaan semasa. (C2, A5, LO1, LO3, LO4, CTPS1, CS1)
2. Mengemukakan peluang dalam memulakan perniagaan yang sesuai. (C4, A4, LO1,
LO7, KK4)
3. Menganalisis persekitaran perniagaan dengan menggunakan Analisis SWOT. (C4, A3,
LO3, CTPS1)
4. Mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran subjek keusahawanan melalui
penghasilan rancangan perniagaan. (C6, A4, LO1, LO2)
5. Melaksanakan aktiviti perniagaan secara berkumpulan. (C6, A5, LO2, LO5, LO7, TS4,
KK4)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5 x x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

1
10. Kemahiran Boleh
Kemahiran Berkomunikasi (CS1)
Pindah
Kemahiran Pemikiran Kritis (CTPS1)
(Transferable Skills,
Kemahiran Berpasukan (TS4)
TS):
Kemahiran Keusahawanan (KK4)

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran adalah 100% Kerja Kursus.

Kerja kursus terdiri daripada kuiz, pembentangan kajian kes, penulisan laporan, projek
perniagaan 1 (individu) dan projek perniagaan 2 (kumpulan).

Programme Learning Strategi Pengajaran


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) dan Pembelajaran
Kuiz
LO1 – Pengetahuan Kuliah, Tutorial Pembentangan kajian kes
Penulisan laporan
Kuliah, Tutorial Projek perniagaan 1 (individu)
LO2 – Kemahiran praktik
Projek perniagaan 2 (kumpulan)
Kuliah, Tutorial Kuiz
LO3 – Kemahiran
Pembentangan kajian kes
Pemikiran kritis
Penulisan laporan
LO4 – Kemahiran Kuliah, Tutorial Pembentangan kajian kes
berkomunikasi
LO5 – Kemahiran Kuliah, Tutorial
Projek perniagaan 2 (kumpulan)
berpasukan
LO7 – Kemahiran Kuliah, Tutorial Penulisan laporan
Pengurusan dan Projek perniagaan 1 (individu)
Keusahawanan Projek perniagaan 2 (kumpulan)

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam keusahawanan; pengenalan kepada
keusahawanan; ciri-ciri usahawan; pemilihan idea dan peluang perniagaan; persekitaran
perniagaan; memulakan perniagaan dan rancangan perniagaan.

This course focuses on concepts in entrepreneurship; introduction to entrepreneurship;


characteristics of an entrepreneur; choosing a business idea and opportunities; business
environment, starting a business and business plan.

13. Mod Penyampaian Kuliah, Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Kuiz 10

Pembentangan Kajian Kes 10


Penulisan laporan
Tugasan 25
(1000 perkataan)
Projek Perniagaan 1 (individu) 25
Projek Perniagaan 2 (kumpulan) 30

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Learning Outcomes,
CLO) dengan CLO1 x x x
Objektif Pendidikan
Program CLO2 x x
(Programme CLO3 x
Educational
Objectives, PEO) CLO4 x

CLO5 x x x

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan
PEO1
selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan.
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan
PEO2
saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8).
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
PEO3
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO4
sumber (LO6).
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
PEO5
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5).

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Membincangkan secara lisan dan bertulis konsep usahawan dan keusahawanan
CLO1
dalam konteks perniagaan semasa. (C2, A5, LO1, LO3, LO4, CTPS1, CS1)
Mengemukakan peluang dalam memulakan perniagaan yang sesuai. (C4, A4,
CLO2
LO1, LO7, KK4)
Menganalisis persekitaran perniagaan dengan menggunakan Analisis SWOT.
CLO3
(C4, A3, LO3, CTPS1)
Mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran subjek keusahawanan melalui
CLO4
penghasilan rancangan perniagaan. (C6, A4, LO1, LO2)
Melaksanakan aktiviti perniagaan secara berkumpulan. (C6, A5, LO2, LO5, LO7,
CLO5
TS4, KK4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9
Kursus (Course
Learning Outcomes, CLO1 x x x
CLO) dengan Hasil
Pembelajaran CLO2 x x
(Learning CLO3 x
Outcomes, LO)
CLO4 x x

CLO5 x x x

Hasil Pembelajaran (LO)


LO1 Pengetahuan
LO2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO4 Kemahiran Komunikasi
LO5 Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Pertanggungjawaban
LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO9 Kemahiran Kepimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Membincangkan secara lisan dan bertulis konsep usahawan dan keusahawanan
CLO1
dalam konteks perniagaan semasa. (C2, A5, LO1, LO3, LO4, CTPS1, CS1)
Mengemukakan peluang dalam memulakan perniagaan yang sesuai. (C4, A4,
CLO2
LO1, LO7, KK4)
Menganalisis persekitaran perniagaan dengan menggunakan Analisis SWOT.
CLO3
(C4, A3, LO3, CTPS1)
Mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran subjek keusahawanan melalui
CLO4
penghasilan rancangan perniagaan. (C6, A4, LO1, LO2)
Melaksanakan aktiviti perniagaan secara berkumpulan. (C6, A5, LO2, LO5, LO7,
CLO5
TS4, KK4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

4
Interaksi Interaksi
Bersemuka Bukan Bersemuka

Jumlah SLT
17. Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Kepada Keusahawanan
• Konsep keusahawanan
• Kepentingan keusahawanan .
• Pertumbuhan keusahawanan di Malaysia.
• Tokoh- tokoh usahawan yang berjaya di Malaysia. 6 2 6 4 18
• Ciri-ciri Usahawan
− Ciri-ciri usahawan yang berjaya
− Potensi diri sebagai usahawan
− Perbezaan usahawan dan peniaga

2. Pemilihan Idea dan Peluang Perniagaan


• Kreativiti dan Inovasi
− Proses kreativiti
− Jenis inovasi
• Sumber-sumber idea perniagaan
− Proses menjana dan mengenal pasti idea 6 2 6 4 18
perniagaan
− Memilih keserasian idean perniagaan dengan
diri
• Mengenal pasti daya kemungkinan idea perniagaan
di peringkat awal

3. Persekitaran Perniagaan
• Persekitaran Luaran dan Dalaman
• Penilaian Persekitaran Perniagaan
− Menilai peluang perniagaan 6 2 6 4 18
− Peluang perniagaan dalam e-dagang
− Analisis SWOT/TOWS

4. Memulakan Perniagaan
• Bentuk perniagaan
• Perniagaan francais
6 2 6 4 18
• Fasa memulakan perniagaan
• Pengambilalihan perniagaan sedia ada
• Sumber modal usahawan

5. Rancangan Perniagaan
• Pengenalan RP
• Format rancangan perniagaan
• Rancangan pemasaran
8 4 8 8 28
• Rancangan operasi
• Rancangan pentadbiran
• Rancangan kewangan

Kerja Kursus 1 20 21

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

5
Amali

Ulangkaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 32 12 1 32 24 20 121

Bersemuka Bukan Bersemuka


Jumlah Jam
Pembelajaran Kuliah 32 32
Bersemuka dan
Bukan Bersemuka
Tutorial 12 24

Kuiz 0.5 1.5

Penulisan laporan
- 5
(1000 perkataan)

Projek Perniagaan 1 (individu) - 5

Projek Perniagaan 2 (kumpulan) - 7

Pembentangan Kajian Kes 0.5 1.5

Jumlah 45 76

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 121

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Abu Bakar Hamed. (2015). Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil. Sintok: Penerbit
Universiti Utara Malaysia

Ismail Abd. Wahab, Zarina Salleh & Siti Zahrah Buyong. (2015). Rancangan Perniagaan : Garis
Panduan dan Strategi Perniagaan Kecil dan Sederhana. Kuala Lumpur: Pena Media

Scarborough, N. M. and Cornwall, J. R. (2016). Essentials of Entrepreneurship and Small


Business Managemant, 8th ed. New York: Pearson Education

Rujukan Tambahan Ab. Aziz Yusof. (2003). Prinsip Keusahawanan. Kuala Lumpur: Prentice Hall

Khaairuddin Khalil.(2003). Keusahawanan sebagai Kerjaya. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka

Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough & Doug Wilson. (2008). Essentials of


Entrepreneurship and Small Business Management. 5th. Ed. New Jersey: Pearson
Education

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

6
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

KUWS3013 KEUSAHAWANAN (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
dan
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Membincangkan secara lisan dan


Kuiz
bertulis konsep usahawan dan Kuliah Pembentangan
keusahawanan dalam konteks x x x
Tutorial kajian kes
perniagaan semasa. (C2, A5, LO1,
Penulisan laporan
LO3, LO4, CTPS1, CS1)

Kuiz
2. Mengemukakan peluang dalam Penulisan laporan
memulakan perniagaan yang sesuai. Penulisan laporan
(C4, A4, LO1, LO7, KK4) Kuliah
x x Projek perniagaan 1
Tutorial
(individu)
Projek perniagaan 2
(kumpulan)
Kuiz
3. Menganalisis persekitaran Penulisan laporan
perniagaan dengan menggunakan Penulisan laporan
Analisis SWOT. (C4, A3, LO3, Kuliah
x Projek perniagaan 1
CTPS1) Tutorial
(individu)
Projek perniagaan 2
(kumpulan)
Kuiz
4. Mengintegrasikan pengetahuan dan Pembentangan
kemahiran subjek keusahawanan kajian kes
melalui penghasilan rancangan Kuliah Penulisan laporan
perniagaan. (C6, A4, LO1, LO2) x x Tutorial Projek perniagaan 1
(individu)
Projek perniagaan 2
(kumpulan)

5. Melaksanakan aktiviti perniagaan Penulisan laporan


Kuliah
secara berkumpulan. (C6, A5, LO2, x x x Projek perniagaan 2
Tutorial
LO5, LO7, TS4, KK4) (kumpulan)

Penulisan laporan
Projek perniagaan 1
(individu)
Kuliah Projek perniagaan 2
KESELURUHAN x x x x x - x - - Tutorial (kumpulan)Kuiz
Pembentangan
kajian kes
Penulisan laporan

Ahli Panel Penggubal:

Bil. Nama Kelayakan Akademik


B. A. Hons (Econs)
B. B. A (Hons)
T. Shanmugam a/l M. Ed (Econs)
1
Thangavelu M. B. A (Finance)
Dip. Ed (Econs & Acc)
Dip. Acc
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini November 2016)

7
B.Acc (Hons)
2 Khir Johari bin Mohd. Ali M.Inf. Tech
Sijil Perguruan (MPI),
B. Acc (Hons)
M.B.A (Finance)
3 Dr. Faizah bt. Md. Ghazali
PhD (Edu Admin)
Dip. Ed (Acc)

Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

1
Dr Mazlan bin Aris Timbalan Pengarah IPGKTI
2
PM Dr. Yahya bin Buntat Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

Anda mungkin juga menyukai