Anda di halaman 1dari 47

YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN TAMAN HIDAYAH CILACAP

SMK BINA BHAKTI CILACAP


Jalan May. Jend Sutoyo No. 48 (0282) 534494 Fax (0282) 534494

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01

Nama Sekolah : SMK BINA BHAKTI CILACAP


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester : XI/Semua Program Keahlian/1
Pertemuan ke- : 1
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Tema/materi pokok :
Standar Kompetensi : Mendengarkan
Mampu mendengarkan dan memahani wacana
lisan sastra maupun nonsastra dalam berbagai
ragam bahasa Jawa.
Kompetensi Dasar : Mendengarkan kegiatan musyawarah yang
disampaikan melalui media elektronik

Indikator :  Menyebutkan tema/topik musyawarah


 Merangkum hasil musyawarah dengan ragam
krama
 Menganggapi pembicaraan dalam bentuk
kritikan atau dukungan.

A. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat menyebutkan tema/topik musyawarah dengan mendengarkan
musyawarah yang disampaikan melalui rekaman/media elektronik
2. Peserta didik dapat merangkum hasil musyawarah dengan ragam krama melalui
mendengarkan musyawarah yang disampaikan melalui rekaman/media elektronik
3. Peserta didik dapat menganggapi pembicaraan dalam bentuk kritikan atau
dukungan dengan mendengarkan musyawarah yang disampaikan melalui
rekaman/media elektronik

B. Materi Ajar
Musyawarah
Musyawarah mujudake dalan kang prayoga kanggo ngrampungake prekara sarana
bebarengan. Ora perlu rebut adu bener (rebut pener). Sajroning musyawarah mesthine
nduweni tujuwan supeket (mupakat).
Musyawarah bakal bisa lumaku kanthi becik menawa kabeh kang magepokan karo
kagiyatan iku ngetrepi kewajibane dhewe-dhewe. Adakane anane sawijine pawongan
kang dadi suh, kang mranata lakune musyawarah. Umpama ana ing rapat sering diarani
moderator. Moderator iku kang bakal miwiti kanthi ngandharake apa kang dirembug,
mratitisake sapa kang kajibah ngudhal panemu, menehi kalodhangan marang kang
nanggapi, lan kang pungkasan mesthi bae nemtokake dudutan/simpulan.

C. Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan
D. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan Waktu

1. Kegiatan Pendahuluan 5
Motivasi:

1. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang musyawarah


2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang manfaat mendengarkan
musyawarah

2. 75
Kegiatan Inti

2.1 Eksplorasi
 Peserta didik mendengarkan rekaman musyawarah
 Guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi tema
musyawarah
2.2 Elaborasi
 Peserta didik secara terbuka, demokratis dan toleransi
menerima atau menanggapi pendapat peserta didik yang lain
 Peserta didik menuliskan pokok-pokok musyawarah
 Peserta didik secara lisan mengajukan dan menjawab pertanyaan
berkaitan dengan isi musyawarah
 Peserta didik yang ditunjuk secara acak menyimpulkan hasil
musyawarah yang didengar dalam bentuk kritikan atau
dukungan.
 Peserta didik secara lisan menanggapi hasil simpulan
musyawarah yang dikemukakan peserta didik yang lain.
 Peserta didik secara terbuka, demokratis dan toleransi
menyimpulkan hasil musyawarah.
 Peserta didik menyampaikan secara lisan hasil musyawarah
 Peserta didik mendengarkan penjelasan tentang suplemen materi
mengenai widyamakna berkaitan dengan homonim, homofon
dan homograf serta tembung camboran.
 Peserta didik menjawab pertanyaan berkaitan dengan homonim,
homofon dan homograf serta tembung camboran.
2.3 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil diskusi dan
tanggapan peserta didik mengenai musyawarah
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik
 Guru memberikan penghargaan atas keberhasilan siswa
mendengarkan musyawarah dengan baik.
 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum
berpartisipasi aktif

3. Kegiatan Penutup 10
 Guru meminta siswa secara mandiri untuk menyampaikan
secara lisan hasil musyawarah didengar
3.1 Penugasan Terstruktur
 Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan berupa soal uraian dan menjodohkan yang berkaitan
dengan materi mendengarkan kegiatan musyawarah yang
disampaikan melalui media elektronik
 Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan berupa soal uraian dan menjodohkan yang berkaitan
dengan homonim, homofon dan homograf serta tembung
camboran.
3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur
 Guru memberi tugas untuk mendengarkan kegiatan musyawarah
secara langsung yang diadakan dilingkungan masyarakat
masing-masing dengan batas waktu dua minggu.

E. Penilaian Hasil Belajar


Teknik : lisan/tertulis
Bentuk instrument : uraian singkat

Contoh instrument :
1. Babagan apa kang dirembug dening ketua OSIS lan para anggotane?

2. Apa tujuwane dianakake pengetan dina Kartini?


3. Sapa bae kang rembugan karo Ketua OSIS?

4. Gaweya ukara nganggo tembung-tembung ing ngisor iki!

a. Kalodhangan
b. Pepenggihan
c. Dwija
d. Gegayutan
e. Nyengkuyung
5. Kepriye panemumu saka rembugan ing dhuwur?

 Skor Penilaian:
No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan
Benar Setengah Salah
1 Babagan kang dirembug 10 5 0
2 Tujuan pengetan 20 10 0
3 Paraga kang ngrembug 20 10 0
4 Ukara 30 15 0
5 Panemu 20 10 0
Total Nilai 100 50

F. Alat/ Sumber Pembelajaran


Alat : LCD, Papan Tulis, leptop, kapur
Sumber belajar :
 Buku Memetri Basa Jawa Kelas XI
 LKS B. Jawa Kelas XI
 Rekaman musyawarah

Cilacap, 4 Agustus 2017

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
STEPHANUS FERRIYANTO, SE, MM LILIS KURNIASIH, S.Pd
YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN TAMAN HIDAYAH CILACAP
SMK BINA BHAKTI CILACAP
Jalan May. Jend Sutoyo No. 48 (0282) 534494 Fax (0282) 534494

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 02

Nama Sekolah : SMK BINA BHAKTI CILACAP


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester : XI/Semua Program Keahlian/1
Pertemuan ke- : 2
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Tema/Materi Pokok : Pidato basa jawa
Standar Kompetensi : Membaca
Mampu membaca dan memahami
bacaan sastra maupun nonsastra,
berhuruf Latin maupun Jawa dengan
berbagai keterampilan dan teknik
membaca.

Kompetensi Dasar : Membaca nyaring wacana pidato

Indikator :  Menemukan pokok-pokok isi


pidato dalam ragam tertentu bahasa
Jawa
 Memahami isi pokok naskah
pidato

A. Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik dapat menemukan pokok-pokok isi pidato dalam ragam tertentu
bahasa Jawa melalui membaca nyaring wacana pidato
 Peserta didik dapat memahami isi pokok naskah pidato melalui membaca nyaring
wacana pidato

B. Materi Ajar
Sesorah/pidato
Sesorah, pidato utawa medhar sabda yaiku micara utawa nglairaken gagasan, panemu
sarana lisan ing sangarepe wong akeh.
Ancase sesorah yaiku minangka (1) atur pambagya, (2) atur kabar utawa informasi,
(3)aweh panglipur, (4) pangajak.
Bab wigati supaya anggone sesorah bisa kaleksanan kanthi becik, mula sing sesorah
iku kudu nggatekake ing antarane (1) basa, (2) busana, (3) swara, (4) solah bawa/sikap
Basa sing digunakake kudu laras/cocog karo sing diadhepi. Basa ngoko digunakake
menawa sing diadhepi iku bocah luwih enom tinimbang sing sesorah. Basa karma
digunakake Manawa ngadhepi wong sing luwih tuwa utawa wong sing kudu dikurmati.
Busana kang digunakake prayogane busana sing becik lan sopan, amerga ajining
raga saka busana.
Wiramaning swara sing kepenak dirungokake, aja keseron utawa alon banget.
Anggone ngucapake tetembungan sing cetha ora groyok, ora kecepeten saengga apa kang
diwedharake gampang dimangerteni karepe, iramane ora lugu kaya wong kang maca buku.
Solah bawane wong kang sesorah iku kudu manteb lan teteg, madhep marang
pamriksa, tangan ngapurancang, aja tumungkul/dingkluk lan aja ndhangak.
Bab liyane sing kudu disingkiri gegayutan karo solah bawa nalika sesorah antarane
polate besengut, gugup, ngguyu sing digawe-gawe, kerep ndeleng cathetan, ngobahake
tangan/sikil, karo mloka-mlaku, ngadheg kaku kaya wong baris, tangan methentheng,
tangan sedhakep lan tangan mlebu ing sak klambi utawa kathok.
Supaya anggone sesorah runtut kudu gatekake urut-urutane sesorah yaiku (1) uluk
salam, (2) purwaka, (3) isi wigatining atur, (4) pangarep-arep, (5) panutup.
(Kapethik saking Pinter Sesorah.2005:4)

C. Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan
D. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan Waktu
1. Kegiatan Awal 5
Motivasi:

Guru bertanya jawab tentang maca naskah sesorah


Kegiatan Inti
2. 75
2.1 Eksplorasi
 Peserta didik membaca wacana pidato dalam ragam krama
 Peserta didik menyebutkan tema pidato secara lisan
menggunakan basa krama
2.2 Elaborasi
 Peserta didik menerima pendapat secara terbuka, demokratis
dan toleransi tentang tema yang disampaikan peserta didik yang
lain.
 Peserta didik menemukan pokok-pokok isi pidato dalam ragam
basa krama
 Peserta didik memahami isi pokok naskah pidato
2.3 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan
peserta didik mengenai sesorah
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik
 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu
mengungkapkan tanggapan sesuai unggah-ungguh basa secara
mandiri.
 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum
berpartisipasi aktif
3. Penutup 10
Guru menunjuk siswa secara mandiri untuk berbicara sesuai unggah-
ungguh bahasa Jawa.
3.1 Penugasan Terstruktur
 Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan dengan materi mendengarkan pidato
berupa uraian dan menjodohkan
3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur
 Guru memberi tugas pada peserta didik secara individu untuk
membaca pidato yang telah ditentukan(yang didownload dari
www.yuyunsaja.blogspot.com), dan siswa yang lain menilai
lafal, intonasi,irama beserta komentarnya kemudian hasilnya
dikumpulkan pertemuan berikutnya.
E. Penilaian Hasil Belajar
Teknik : lisan/tertulis
Bentuk instrumen : uraian singkat
Contoh instrumen :

Wangsulana pitakon ngisor iki miturut Tanggap Wacana ing Pahargyan Warsa
Enggal/Tahun Baru ing dhuwur!

a. Apa tema sesorah/tanggap wacana ing dhuwur?

b. Saka teks sesorah ing dhuwur, kang sesorah minangka apa? ( siswa, pemudha ing
dhusun, sesepuh dhusun, lsp) Tuduhna tetembungane?

c. Sebutna kang kalebu tumindak ala sing kudu ditinggalake miturut sesorah ing
dhuwur!

d. Gawenen ukara saka tembung-tembung ngisor iki kang trep karo unggah-ungguh
basa!

 Yuswa tegese………………………………………………………………..

Ukara ………………………………………………………………………
 Pawiyatan
tegese………………………………………………………………..
Ukara ………………………………………………………………………
e. Apa pangajabe sesorah ing dhuwur?

 Skor Penilaian:
No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan
Benar Setengah Salah
1 Pahargyan Warsa Enggal 10 5 0
2 Tetembungan siswa 20 10 0
3 Tumindak ala 20 10 0
4 Ukara 30 15 0
5 Pangajab sesorah 20 10 0
Total Nilai 100 50 0
F. Media/ Sumber Pembelajaran
Alat : LCD, Papan Tulis, Laptop, Kapur, dll
Sumber :
 www.yuyunsaja.blogspot.com, Pinterbasajawa.co.cc, www.setyawara.tk
 Buku Memetri Basa Jawa Kelas XI
 LKS B. Jawa Kelas XI
 Kamus Basa Jawa

Cilacap, 4 Agustus 2017

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

STEPHANUS FERRIYANTO, SE, MM LILIS KURNIASIH, S.Pd


YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN TAMAN HIDAYAH CILACAP
SMK BINA BHAKTI CILACAP
Jalan May. Jend Sutoyo No. 48 (0282) 534494 Fax (0282) 534494

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 03

Nama Sekolah : SMK BINA BHAKTI CILACAP


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester : XI/Semua Program Keahlian/1
Pertemuan ke- : 3
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Tema / Materi pokok Sesorah
Standar Kompetensi : Membaca
Mampu membaca dan memahami
bacaan sastra maupun nonsastra,
berhuruf Latin maupun Jawa dengan
berbagai keterampilan dan teknik
membaca.

Kompetensi Dasar : Membaca nyaring wacana pidato

Indikator :  Membacakan naskah pidato


dengan lafal, intonasi, dan irama
yang sesuai

A. Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik dapat membacakan naskah pidato dengan lafal, intonasi, dan irama
yang sesuai

B. Materi Ajar
Sesorah/pidato
Sesorah, pidato utawa medhar sabda yaiku micara utawa nglairaken gagasan, panemu
sarana lisan ing sangarepe wong akeh.
Ancase sesorah yaiku minangka (1) atur pambagya, (2) atur kabar utawa informasi,
(3)aweh panglipur, (4) pangajak.
Bab wigati supaya anggone sesorah bisa kaleksanan kanthi becik, mula sing sesorah
iku kudu nggatekake ing antarane (1) basa, (2) busana, (3) swara, (4) solah bawa/sikap
Basa sing digunakake kudu laras/cocog karo sing diadhepi. Basa ngoko digunakake
menawa sing diadhepi iku bocah luwih enom tinimbang sing sesorah. Basa karma
digunakake Manawa ngadhepi wong sing luwih tuwa utawa wong sing kudu dikurmati.
Busana kang digunakake prayogane busana sing becik lan sopan, amerga ajining
raga saka busana.
Wiramaning swara sing kepenak dirungokake, aja keseron utawa alon banget.
Anggone ngucapake tetembungan sing cetha ora groyok, ora kecepeten saengga apa kang
diwedharake gampang dimangerteni karepe, iramane ora lugu kaya wong kang maca buku.
Solah bawane wong kang sesorah iku kudu manteb lan teteg, madhep marang
pamriksa, tangan ngapurancang, aja tumungkul/dingkluk lan aja ndhangak.
Bab liyane sing kudu disingkiri gegayutan karo solah bawa nalika sesorah antarane
polate besengut, gugup, ngguyu sing digawe-gawe, kerep ndeleng cathetan, ngobahake
tangan/sikil, karo mloka-mlaku, ngadheg kaku kaya wong baris, tangan methentheng,
tangan sedhakep lan tangan mlebu ing sak klambi utawa kathok.
Supaya anggone sesorah runtut kudu gatekake urut-urutane sesorah yaiku (1) uluk
salam, (2) purwaka, (3) isi wigatining atur, (4) pangarep-arep, (5) panutup.
(Kapethik saking Pinter Sesorah.2005:4)

C. Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan
D. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan Waktu
1. Kegiatan Awal 5
Motivasi:

Guru bertanya jawab tentang maca naskah sesorah


2. 75
Kegiatan Inti

2.1 Eksplorasi
 Peserta didik membaca wacana pidato dalam ragam krama
 Peserta didik menyebutkan tema pidato secara lisan
menggunakan basa krama
2.2 Elaborasi
 Peserta didik menerima pendapat secara terbuka, demokratis
dan toleransi tentang tema yang disampaikan peserta didik yang
lain.
 Peserta didik membaca nyaring naskah pidato
 Peserta didik menyimak contoh pembacaan pidato dengan lafal,
intonasi, dan irama yang sesuai
 Peserta didik membaca kembali naskah pidato dengan lafal,
intonasi, dan irama yang sesuai
 Peserta didik yang lain memberikan penilaian tentang
pembacaan pidato berkaitan dengan lafal, intonasi, dan irama
 Peserta didik mendengarkan penjelasan materi suplemen
mengenai aksara jawa meliputi aksara rekan dan penulisan
tembung andhahan menggunakan aksara Jawa.

2.3 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan
peserta didik mengenai sesorah
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik
 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu
mengungkapkan tanggapan sesuai unggah-ungguh basa secara
mandiri.
 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum
berpartisipasi aktif
3. Penutup 10
Guru menunjuk siswa secara mandiri untuk berbicara sesuai unggah-
ungguh bahasa Jawa.
2.1 Penugasan Terstruktur
 Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan dengan materi suplemen mengenai
aksara jawa meliputi aksara I rekan dan penulisan tembung
andhahan menggunakan aksara Jawa.
2.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur
 Guru memberi tugas pada peserta didik secara individu untuk
membaca pidato yang telah ditentukan(yang didownload dari
www.yuyunsaja.blogspot.com), dan siswa yang lain menilai
lafal, intonasi,irama beserta komentarnya kemudian hasilnya
dikumpulkan pertemuan berikutnya.
E. Penilaian Hasil Belajar
 Butir Penilaian:
Wangsulana pitakon ngisor iki miturut Tanggap Wacana ing Pahargyan Warsa
Enggal/Tahun Baru ing dhuwur!

1. Apa tema sesorah/tanggap wacana ing dhuwur?

2. Saka teks sesorah ing dhuwur, kang sesorah minangka apa? ( siswa,
pemudha ing dhusun, sesepuh dhusun, lsp) Tuduhna tetembungane?

3. Sebutna kang kalebu tumindak ala sing kudu ditinggalake miturut sesorah
ing dhuwur!

4. Gawenen ukara saka tembung-tembung ngisor iki kang trep karo unggah-
ungguh basa!
 Yuswa tegese………………………………………………………………..

Ukara ………………………………………………………………………
 Pawiyatan
tegese………………………………………………………………..

Ukara ………………………………………………………………………
5. Apa pangajabe sesorah ing dhuwur?

 Skor Penilaian:
No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan
Benar Setengah Salah
1 Pahargyan Warsa Enggal 10 5 0
2 Tetembungan siswa 20 10 0
3 Tumindak ala 20 10 0
4 Ukara 30 15 0
5 Pangajab sesorah 20 10 0
Total Nilai 100 50 0
6. Media/ Sumber Pembelajaran
Alat :
Sumber belajar :
 www.yuyunsaja.blogspot.com, Pinterbasajawa.co.cc, www.setyawara.tk
 Buku Memetri Basa Jawa Kelas XI
 LKS B. Jawa Kelas XI
 Kamus Basa Jawa

Cilacap, 4 Agustus 2017

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

STEPHANUS FERRIYANTO, SE, MM LILIS KURNIASIH, S.Pd


YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN TAMAN HIDAYAH CILACAP
SMK BINA BHAKTI CILACAP
Jalan May. Jend Sutoyo No. 48 (0282) 534494 Fax (0282) 534494

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 04

Nama Sekolah : SMK BINA BHAKTI CILACAP


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester : XI/Semua Program Keahlian/1
Pertemuan ke- : 4
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Tema / materi belajar :
Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran,
pendapat, gagasan, dan perasaan dalam
berbagai jenis karangan nonsastra
maupun sastra mengguna-kan berbagai
ragam bahasa Jawa sesuai dengan
unggah-ungguh dan menulis dengan
huruf Jawa.

Kompetensi Dasar : Menulis wacana persuasi dalam bentuk


wacana pidato

Indikator :  Menentukan tema wacana


persuasi
 Menyusun kerangka karangan
persuasi
 Menulis wacana persuasi sesuai
dengan tema
 Menyusun naskah pidato dengan
pemilihan kata yang sesuai dengan
unggah-ungguh

A. Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik dapat menentukan tema wacana persuasi melalui menulis wacana
pidato
 Peserta didik dapat menyusun kerangkan karangan melalui menulis wacana
pidato
 Peserta didik dapat menulis wacana persuasi sesuai dengan tema melalui menulis
wacana pidato
 Peserta didik dapat menyusun naskah pidato dengan pemilihan kata yang sesuai
dengan unggah-ungguh
B. Materi Ajar
Nulis Naskah Pidhato
Nulis pidhato iku kawiwitan saka nemtokake tema, banjur digoleki subtemane nuli
nemtokake irah-irahan utawa judhule pidhato. Dene cengkorongan naskah pidhato yaiku:
1. Pambuka, ngemot salam, pakurmatan, syukur marang Gusti Allah, lan panuwun
2. Isi, ngemot bab-bab kang gegayutan karo tema, subtema, lan irah-irahan
3. Panutup, isine dudutan, pangarep-arep, nyuwun pangapura, lan salam panutup.
Ancase sesorah salah sijine yaiku pangajak. Sesorah kang asipat pangajak kanthi ancas
supaya sing mirengake percaya banjur kapilut/melu.

C. Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan
D. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan Waktu

1. Kegiatan Awal 5
Motivasi:

 Guru memberikan informasi tentang manfaat menulis pidato dalam


kehidupan bermasyarakat.
2. 75
Kegiatan Inti

2.1 Eksplorasi
 Peserta didik melihat beberapa contoh teks pidato
 Peserta didik memberikan tanggapan mengenai beberapa
contoh teks pidato
 Peserta didik menunjukkan teks pidato yang persuasif
2.2 Elaborasi
 Peserta didik diberikan beberapa pertanyaan secara lisan
berkaitan dengan wacana persuasi
 Peserta didik mendengarkan penjelasan tentang menulis
wacana persuasi dalam bentuk wacana pidato.
 Peserta didik menentukan tema wacana persuasi secara
mandiri.
 Peserta didik membuat kerangka pidato sesuai tema
 Peserta didik menyusun naskah pidato dengan jujur bukan
hasil karya orang lain sesuai tema, pilihan kata yang sesuai
dengan unggah-ungguh yang benar.
 Peserta didik memberikan tanggapan hasil pidato yang disusun
peserta didik yang lain sebagai upaya menghargai prestasi
temannya.
2.3 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan
peserta didik mengenai pidato yang ditulis
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik
 Guru menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan
penghargaan kepada siswa yang mampu menulis pidato
persuasif dengan pilihan kata yang tepat dan sesuai unggah-
ungguh basa
3.
 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum
10
berpartisipasi aktif
Penutup

Guru meminta siswa untuk membacakan hasil karyanya atau


kreatifitasnya berupa teks pidato yang dibuat secara individu
3.1 Penugasan Terstruktur
 Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaiatan dengan
tentang menulis wacana persuasi dalam bentuk wacana pidato.
3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur

 Guru memberi tugas tak terstruktur untuk menulis wacana


persuasi dalam bentuk wacana pidato dengan tema yang telah
ditentukan dalam waktu satu minggu.

E. Penilaian Hasil Belajar


 Butir Penilaian:
Ganepana nganggo tembung kang trep
Mugi-mugi acara menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesame, ingkang
rumaos lepat boten (1)…..malih ing wekdal candhakipun. Awit (2)….., dosa, lepat
punika sandhanganipun tiyang gesang, sumangga kita sedaya (3)…..amrih gesang kita
tansah (4)…..
Mugi kanthi wontenipun acara punika (5)…..kita sedaya sageda tansah tumindak
ingkang sae dhateng sesame, ajen-ingajenan, (6)…..ingkang antawisipun ingkang
mudha dhateng tiyang sepuh, utawi dhateng sasaminipun para mudha. Adhedhasar tata
karma ingkang sae, ndadosaken sesrawungan saged (7)…..kanthi lancar. Wonten
tetembungan manawi sambaing srawung punika saged manjangaken (8)…..Pramila
sumangga acara punika saestu nambahi (9)…..tumrap kita saengga kita saged (10)
…..ing madyaning bebrayan kanthi sae lan tansah nindakaken sesrawungan kanthi sae
dhateng sasami.
- Ngemutaken - bagya mulya
- Yuswa - kalilepatan
- Gesang -
lumampah
- Kaambali - seserepan
 - Tepa selira - tresna-
 Skor Penilaian:
No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan
Benar Setengah Salah
1 Kaambali 10 5 0
2 Kalepatan 10 5 0
3 Tepa selira 10 5 0
4 Bagya mulya 10 5 0
5 Ngemutaken 10 5 0
6 Tresna-tinresnan 10 5 0
7 Lumampah 10 5 0
8 Yuswa 10 5 0
9 Seserepan 10 5
10 Gesang 10 5 0
Total Nilai 100 50 0

F. Media/ Sumber Pembelajaran


 www.yuyunsaja.blogspot.com
 www.setyawara.tk
 Buku Memetri Basa Jawa Kelas XI
 LKS B. Jawa Kelas XI (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA CILACAP)
 Buku Sesorah/pidato

Cilacap, 4 Agustus 2017

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

STEPHANUS FERRIYANTO, SE, MM LILIS KURNIASIH, S.Pd


YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN TAMAN HIDAYAH CILACAP
SMK BINA BHAKTI CILACAP
Jalan May. Jend Sutoyo No. 48 (0282) 534494 Fax (0282) 534494

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 05

Nama Sekolah : SMK BINA BHAKTI CILACAP


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester : XI/FAR,AK,AP/2
Pertemuan ke- : 5
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar Kompetensi : Mendengarkan
 Mampu mendengarkan dan
memahani wacana lisan sastra
maupun nonsastra dalam berbagai
ragam bahasa Jawa.

Kompetensi Dasar : Mendengarkan tembang macapat yang


disampaikan secara langsung atau
rekaman

Indikator :  Menyebutkan ciri dari tembang


macapat yang didengar.
 Menyebutkan jenis tembang
macapat yang didengar
 Mengungkapkan secara lisan
makna yang terkandung dalam
tembang macapat
 Menyebutkan nilai-nilai moral
yang terkandung dalam tembang
macapat
 Memparafrasekan tembang
macapat yang didengar.

A. Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik dapat menyebutkan ciri dari tembang macapat yang didengar.
 Peserta didik dapat menyebutkan jenis tembang macapat yang didengar
 Peserta didik dapat mengungkapkan secara lisan makna yang terkandung dalam
tembang macapat
 Peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam
tembang macapat
 Peserta didik dapat memparafrasekan tembang macapat yang didengar.
B. Materi Ajar
Tembang Macapat
Pangkur
Datan supe mring trapsila
Subasita unggah-ungguh njaga dhiri ngabekti marang leluhur
Sumrambah kadang mudha
Datan lali tumraping kabeh sedulur
Nora mawas enom tuwa
Kabeh kudu den ajeni

Pocung
Ing Semarang iku papan Lawang Sewu
Tinggalan Walanda
Pancen nyata edi peni
Wektu iki bisa kanggo rekreasi

C. Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan

D. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan Waktu
1. Kegiatan Awal 5
Motivasi:

 Guru bertanya jawab tentang tembang macapat


 Peserta didik diminta untuk mendengarkan tiga tembang
macapat
 Peserta didik diminta menyebutkan jenis tembang macapat
(Gambuh, Pocung atau Mijil)

2. 75
Kegiatan Inti

2.1 Eksplorasi
 Peserta didik yang disebutkan namanya memberikan
pendapatnya secara komunikatif tentang ciri-ciri tembang
macapat yang didengar.
2.2 Elaborasi
 Peserta didik mendengarkan kembali rekaman tembang macapat
yang telah ditentukan.
 Peserta didik melakukan diskusi, menerima pendapat secara
terbuka, demokratis dan toleransi dalam menentukan jenis
tembang macapat Gambuh yang cakepannya telah diganti.
 Peserta didik melakukan diskusi, menerima pendapat secara
terbuka, demokratis dan toleransi dalam menentukan makna
yang terkandung dalam tembang macapat yang didengar
 Peserta didik secara bergantian tiap-tiap kelompok
mengemukakan hasil diskusi.
 Peserta didik mengajukan pertanyaan sebagai wujud rasa ingin
tahu berkaitan dengan jenis dan makna tembang macapat yang
dikemukakan tiap-tiap kelompok tersebut.
 Peserta didik menjawab secara lisan pertanyaan temannya secara
komunikatif berkaitan dengan tembang macapat yang
dikemukakan tiap-tiap kelompok tersebut.
 Peserta didik secara individu rmenyampaikan secara lisan nilai-
nilai moral yang terkandung dalam tembang macapat
 Peserta didik memparafrasekan tembang macapat yang didengar
2.3 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan
peserta didik mengenai tembang macapat
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik secara
mandiri
 Guru menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan
penghargaan kepada siswa yang mampu menyebutkan ciri-ciri,
jenis, nilai dan memparafrasekan tembang macapat.
 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum
berpartisipasi aktif
Penutup
3.
Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan dan tugas berkaitan 10

dengan tembang macapat.


3.1 Penugasan Terstruktur
 Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaiatan dengan
tembang macapat yang didengar mengerjakan soal uraian dan
menjodohkan.
3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur
 Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi
tentang tembang macapat secara berkelompok dengan
mendengarkan tembang macapat dan memparafrasekannya.
E. Penilaian Hasil Belajar
 Butir Penilaian:
Adhedhasar tembang macapat wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki!
1. Sebutna guru lagu, guru wilangan, guru gatra tembang macapat Pocung
lan Pangkur!
2. Jlentrehna makna kang ana ing sajroning tembang macapat Pocung lan
Pangkur!
3. Jlentrehna nilai-nilai moral kang kandhut ing tembang Pocung lan
Pangkur!
4. Gawenen paraphrase tembang macapat Pocung lan Pangkur!
5. Apa tegese tembung (a) supe, (b) kadang, (c) sumrambah, (d) nora, (e) edi
peni?

 Skor Penilaian:

No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan


Benar Setengah Salah
1 Pangkur : 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i 20 10 0
Pocung : 12u, 6a, 8i, 12a
2 Aweh pepeling 20 10 0
3 Nilai sopan santun, unggah-ungguh, ngabekti 30 15 0
marang wong tua, tresna lan ngajeni
4 Paraphrase tembang Pangkur lan Pocung 30 15
5 Supe=lali, kadang=kanca, sumrambah=kabeh, 20 10
nora=ora, edi peni=apik banget
Total Nilai 100 50 0

F. Media/ Sumber Pembelajaran


 www.yuyunsaja.blogspot.com
 Buku Memetri Basa Jawa Kelas XI
 LKS B. Jawa Kelas XI (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA CILACAP)
 Kalawarti Panyebar Semangat
Cilacap, 4 Agustus 2017

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

STEFANUS FERRIJANTO, SE,.MM LILIS KURNIASIH, S.Pd


YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN TAMAN HIDAYAH CILACAP
SMK BINA BHAKTI CILACAP
Jalan May. Jend Sutoyo No. 48 (0282) 534494 Fax (0282) 534494

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 06

Nama Sekolah : SMK BINA BHAKTI CILACAP


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester : XI/IPA-IPS/2
Pertemuan ke- : 6
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar Kompetensi : Berbicara
Mampu mengungkapkan pikiran,
pendapat, gagasan, dan perasaan secara
lisan sastra maupun nonsastra dengan
menggunakan berbagai ragam dan
unggah-ungguh bahasa Jawa.

Kompetensi Dasar : Membahas atau mendiskusikan isi


tembang macapat
Indikator :  Melantunkan tembang macapat
dengan tepat

A. Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik dapat melantunkan tembang macapat dengan tepat

B. Materi Ajar
Tembang Macapat
Titilaras tembang macapat ana 2 yaiku:
1. Slendro, kanthi notasi: 1 2 3 4 5 6 (diwaca ji, ro, lu, pat, mo, nem)
2. Pelog, kanthi notasi : 1 2 3 4 5 6 7 (diwaca ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi)

Sekar Gambuh Laras Pelog Pathet Nem


Para siswa sedarum
Away nganti ninggal sopan-santun
Marang guru wong tuwa miwah sesame
Sinaune aja luntur
Yen luntur mundhak rekaos
Sekar Dhandhanggula Pelog Pathet Nem
Yogya nira kang para prajurit
Lamun bisa sira anuladha
Kadya nguni caritane
Andel lirasan prabu
Sasrobau ing Maespati
Aran patih Suwanda
Lelabuhanipun
Kang ginelung tri prakara
Guna kaya purune kang den antepi
Nuhoni trah utama

C. Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan
D. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan Waktu
1. Kegiatan Awal 5
Motivasi:

 Guru bertanya jawab dengan siswa berkaitan dengan Sekar


Dhandhanggula
2. 75
Kegiatan Inti

2.1 Eksplorasi
 Peserta didik menayakan hal-hal yang berkaitan dengan
tembang macapat Dhandhanggula.
2.2 Elaborasi
 Peserta didik mempelajari tembang Dhandhanggula dalam
bimbingan guru.
 Peserta didik secara mandiri melantunkan tembang macapat
Sekar Dhandhanggula Pelog Pathet Nem dengan tepat .
 Peserta didik memberikan penilaian terhadap peserta didik lain
yang melantunkan tembang.
 Peserta didik melakukan diskusi, menerima pendapat secara
terbuka, demokratis dan toleransi membahas isi yang
terkandung dalam tembang macapat

2.3 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan
peserta didik mengenai membahas tembang macapat
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik
 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu
menyampaikan pendapatnya secara baik dan benar
 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum
3. berpartisipasi aktif 5
Penutup

Guru meminta siswa secara mandiri untuk menjawab pertanyaan dan


mengerjakan tugas berkaitan dengan tembang macapat
3.1 Penugasan Terstruktur
 Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaiatan dengan
tembang macapat berupa uraian dan menjodohkan.
 Peserta didik menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berkkaitan
dengan materi suplemen mengenai paramasastra berkaitan
dengan hipernim dan jenis-jenis klausa
3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur
 Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi
tentang tembang macapat secara berkelompok dengan merekam
tembang yang dilantunkan sendiri serta hasil pembahasan isi,
watak dan nilai-nilai yang terkandung dalam tembang yang
sedang dilantunkan.

E. Penilaian Hasil Belajar


 Butir Penilaian:
Gatekna lan wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
1. Apa isi tembang tembang Gambuh?
2. Apa isi tembang tembang kinanthi?
3. Apa isi tembang tembang Dhandhanggula?
4. Jlentrehna Watege tembang Gambuh !
5. Jlentrehna Watege tembang Kinanthi !
6. Jlentrehna Watege tembang Dhandhanggula !
7. Sebutna pitutur becik kang ana ing sajroning tembang Gambuh!

 Skor Penilaian:
No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan
Benar Setengah Salah
1 Isi tembang Gambuh piwulang kanggo para 10 5 0
siswa supaya sopan santun marang wong tua,
2 Isine tembang Kinanthi 10 5 0
3 Isine tembang Dhandhanggula 20 10 0
4 Rumaket, kulina, wanuh 10 5 0
5 Seneng, asih, tresna 10 5 0
6 Luwes lan ngresepake 10 5 0
7 Pitutur becik: siswa kudu ngerti sopan-santun 30 15 0
Total Nilai 100 50 0

F. Media/ Sumber Pembelajaran


 www.yuyunsaja.blogspot.com
 Pinterbasajawa.co.cc
 www.setyawara.tk
 Buku Memetri Basa Jawa Kelas XI
 LKS B. Jawa Kelas XI (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA CILACAP)
 Rekaman sesorah

Cilacap, 4 Januari 2016

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

STEFANUS FERRIJANTO, SE,.MM LILIS KURNIASIH, S.Pd


YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN TAMAN HIDAYAH CILACAP
SMK BINA BHAKTI CILACAP
Jalan May. Jend Sutoyo No. 48 (0282) 534494 Fax (0282) 534494

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 07

Nama Sekolah : SMK BINA BHAKTI CILACAP


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester : XI/IPA-IPS/2
Pertemuan ke- : 7
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar Kompetensi : Berbicara
Mampu mengungkapkan pikiran,
pendapat, gagasan, dan perasaan secara
lisan sastra maupun nonsastra dengan
menggunakan berbagai ragam dan
unggah-ungguh bahasa Jawa.

Kompetensi Dasar : Membahas atau mendiskusikan isi


tembang macapat
Indikator :  Memahami isi yang terkandung
dalam tembang macapat
 Menyebutkan watak tembang
macapat yang dilantunkan
 Menyebutkan pitutur yang
terkandung dalam tembang macapat
yang dilantunkan

A. Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik dapat memahami isi yang terkandung dalam tembang macapat
 Peserta didik dapat menyebutkan watak tembang macapat yang dilantunkan
 Peserta didik dapat menyebutkan pitutur yang terkandung dalam tembang
macapat yang dilantunkan

B. Materi Ajar
Tembang Macapat
Titilaras tembang macapat ana 2 yaiku:
1. Slendro, kanthi notasi: 1 2 3 4 5 6 (diwaca ji, ro, lu, pat, mo, nem)
2. Pelog, kanthi notasi : 1 2 3 4 5 6 7 (diwaca ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi)
Sekar Gambuh Laras Pelog Pathet Nem
Para siswa sedarum
Away nganti ninggal sopan-santun
Marang guru wong tuwa miwah sesame
Sinaune aja luntur
Yen luntur mundhak rekaos

Sekar Dhandhanggula Pelog Pathet Nem


Yogya nira kang para prajurit
Lamun bisa sira anuladha
Kadya nguni caritane
Andel lirasan prabu
Sasrobau ing Maespati
Aran patih Suwanda
Lelabuhanipun
Kang ginelung tri prakara
Guna kaya purune kang den antepi
Nuhoni trah utama

C. Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan
D. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan Waktu
1. Kegiatan Awal 10
Motivasi:

 Guru bertanya jawab dengan siswa berkaitan dengan Sekar


Dhandhanggula
2. 150
Kegiatan Inti

2.1 Eksplorasi
 Peserta didik secara mandiri menjawab pertanyaan berkaitan
dengan tembang Dhandhanggula yang dilantunkan pertemuan
sebelumnya.
2.2 Elaborasi
 Peserta didik melakukan diskusi, menerima pendapat secara
terbuka, demokratis dan toleransi membahas isi yang
terkandung dalam tembang macapat
 Peserta didik mengemukakan isi yang terkandung dalam
tembang macapat secara lisan
 Peserta didik menanggapi isi yang terkandung dalam tembang
macapat secara lisan
 Peserta didik menyebutkan watak tembang macapat yang
dilantunkan komunikatif
 Peserta didik menanggapi pendapat peserta didik lain tentang
watak yang terkandung dalam tembang macapat secara lisan
 Peserta didik menyimpulkan isi dan watak tembang macapat
 Peserta didik bekerja keras menyebutkan pitutur yang
terkandung dalam tembang macapat yang dilantunkan
 Peserta didik mendengarkan penjelasan materi suplemen
mengenai paramasastra berkaitan dengan hipernim dan jenis-
jenis klausa
2.3 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan
peserta didik mengenai membahas tembang macapat
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik
 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu
menyampaikan pendapatnya secara baik dan benar
 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum
berpartisipasi aktif
3. 20
Penutup

Guru meminta siswa secara mandiri untuk menjawab pertanyaan dan


mengerjakan tugas berkaitan dengan tembang macapat
3.1 Penugasan Terstruktur
 Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaiatan dengan
tembang macapat berupa uraian dan menjodohkan.
 Peserta didik menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berkkaitan
dengan materi suplemen mengenai paramasastra berkaitan
dengan hipernim dan jenis-jenis klausa
3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur
 Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi
tentang tembang macapat secara berkelompok dengan merekam
tembang yang dilantunkan sendiri serta hasil pembahasan isi,
watak dan nilai-nilai yang terkandung dalam tembang yang
sedang dilantunkan.

E. Penilaian Hasil Belajar


 Butir Penilaian:
Pilihen tembung ing sisih tengen kang jumbuh karo sisih kiwa!
1. Dedalane…. a. luwih dhuwur
2. Guna…. b. wasana
3. Lawan… c. singkiri
4. Sekti d. lembah manah
5. Andhap-asor e. kadigdayan
6. Luhur f. margi
7. Wekasane g. kapinteran
8. Tumungkula h. pepalang
9. Edi peni i. manuta
10. Ngadohi j. karo
 Skor Penilaian:
No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan
Benar Setengah Salah
1 F 10 5 0
2 G 10 5 0
3 J 10 5 0
4 E 10 5 0
5 D 10 5 0
6 A 10 5 0
7 B 10 5 0
8 I 10 5 0
9 H 10 5 0
10 C 10 5
Total Nilai 100 50 0

F.
G. Media/ Sumber Pembelajaran
 www.yuyunsaja.blogspot.com
 Pinterbasajawa.co.cc
 www.setyawara.tk
 Buku Memetri Basa Jawa Kelas XI
 Rekaman sesorah
 LKS B. Jawa Kelas XI (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA CILACAP)

Cilacap, 4 Januari 2016

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

STEFANUS FERRIJANTO, SE,.MM LILIS KURNIASIH, S.Pd


YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN TAMAN HIDAYAH CILACAP
SMK BINA BHAKTI CILACAP
Jalan May. Jend Sutoyo No. 48 (0282) 534494 Fax (0282) 534494

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 08


Nama Sekolah : SMK BINA BHAKTI CILACAP
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester : XI/FAR,AK,AP/2
Pertemuan ke- : 8
Alokasi Waktu : 4 X 45 menit
Standar Kompetensi : Membaca
Mampu membaca dan memahami
bacaan sastra maupun nonsastra,
berhuruf Latin maupun Jawa dengan
berbagai keterampilan dan teknik
membaca.
Kompetensi Dasar : Nembang campursari
Indikator :  Menyebutkan isi yang
terkandung dalam tembang
campursari
 Menemukan pitutur atau amanat
yang terkandung dalam tembang
campursari

A. Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik dapat menyebutkan isi yang terkandung dalam tembang campursari
 Peserta didik dapat menemukan pitutur atau amanat yang terkandung dalam
tembang campursari
B. Materi Ajar
Nembang Campursari
Ngapresiasi lagu campursari iku magepokan karo carane ngrasakake endahe, nuduhake
bobot (nilai-nilai), lan bisa nemokake pitutur luhur utawa amanat kang kinandhut ing lagu
campursari. Cundhuk karo jinise, lagu-lagu campursari adate luwih lestari tinimbang lagu-
lagu popular. Lagu “Nyidam Sari” luwih dhisik kawentar tinimbang lagu “Ada Apa
Denganmu”, “Yen ing Tawang Ana Lintang” luwih dhisik metune tinimbang “ Pelangi di
Matamu”, lsp.
Lingsir Wengi
Lingsir Wengi
Sepi during bisa nendra
Kagodha mring wewayang
Angreridhu ati
Kawitane
Mung sembrana njur kulina
Ra ngira yen bakal nuwuhke tresna
Nanging dhuh tibane
Aku dhewe kang nemahi
Nandhang branta
Banjur lara
Sambat-sambat sapa
Rina wengi sing tak puji aja lali
Janjine muga bisa tak ugemi

C. Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; dan Penugasan
D. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan Waktu
1. Kegiatan Awal 5
Motivasi:

 Guru meminta siswa untuk menikmati tembang campursari.


 Guru mendiskusikan keindahan tembang campursari
2. 75
Kegiatan Inti

2.1 Eksplorasi
 Peserta didik diajak untuk bermain quiz tebak tembang yang
memuat tembang-tembang campursari, dengan melanjutkan
syair lagu yang dipenggal, menyebutkan judul dan penyanyinya
untuk menarik perhatian.
 Peserta didik menyebutkan tembang-tembang campursari yang
didalamnya memuat parikan atau wangsalan
2.2 Elaborasi
 Peserta didik diminta untuk memperhatikan satu tembang yang
telah ditentukan
 Peserta didik diminta untuk menyebutkan isi yang terkandung
dalam tembang campursari.
 Peserta didik secara mandiri menyebutkan isi yang terkandung
dalam tembang campursari.
 Peserta didik melakukan diskusi, menerima pendapat secara
terbuka, demokratis dan toleransi dalam menemukan pitutur
atau amanat yang terkandung dalam tembang campursari
 Peserta didik memberikan tanggapan tentang pendapat yang
dikemukakan peserta didik yang lain secara lisan.
 Peserta didik menyaksikan hasil karya putra bangsa berupa lagu
campursari yang diminati di mancanegara.
2.3 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil peserta didik
mengenai tembang campursari
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik
 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu
menikmati keindahan tembang campursari
 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum
berpartisipasi aktif

Penutup

3. Guru meminta peserta didik secara mandiri untuk menjawab 10


pertanyaan dan nembang campursari
3.1 Penugasan Terstruktur
 Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaiatan dengan
tembang campursari
3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur
 Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi
tentang tembang campursari dengan mencari sebanyak-
banyaknya contoh tembang campursari yang didalamnya
memuat keindahan bahasa seperti gaya bahasa, parikan atau
wangsalan.
E. Penilaian Hasil Belajar
 Butir Penilaian:
Wangsulana pitakon ngisor iki kanthi ringkes!
1. Apa isi tembang “Lingsir Wengi”?
2. Pitutur apa kang bisa dijupuk saka tembang “Lingsir Wengi”!
3. Nilai Apa kang kawengku ing tembang kasebut?


 Skor Penilaian:
No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan
Benar Setengah Salah
1 Isi tembang Lingsir Wengi 30 15 0
2 Pitutur tembang 30 15 0
3 Nilai kang kandhut 40 20 0
Total Nilai 100 50 0

F. Media/ Sumber Pembelajaran


 Pinterbasajawa.co.cc
 www.yuyunsaja.blogspot.com
 www.ki-demang.com
 www.setyawara.tk
 Buku Memetri Basa Jawa Kelas XI
 Pepak Basa Jawa
 LKS B. Jawa Kelas XI (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA CILACAP)

Cilacap, 4 Januari 2016

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

STEFANUS FERRIJANTO, S.Pd LILIS KURNIASIH, S.Pd


YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN TAMAN HIDAYAH CILACAP
SMK BINA BHAKTI CILACAP
Jalan May. Jend Sutoyo No. 48 (0282) 534494 Fax (0282) 534494

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 09


Nama Sekolah : SMK BINA BHAKTI CILACAP
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester : XI/FAR,AK,AP/2
Pertemuan ke- : 9
Alokasi Waktu : 4 X 45 menit
Standar Kompetensi : Membaca
Mampu membaca dan memahami
bacaan sastra maupun nonsastra,
berhuruf Latin maupun Jawa dengan
berbagai keterampilan dan teknik
membaca.
Kompetensi Dasar : Nembang campursari
Indikator :  Melantunkan tembang
campursari dengan baik

A. Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik dapat melantunkan tembang campursari dengan baik
B. Materi Ajar
Nembang Campursari
Lingsir Wengi
Lingsir Wengi
Sepi during bisa nendra
Kagodha mring wewayang
Angreridhu ati
Kawitane
Mung sembrana njur kulina
Ra ngira yen bakal nuwuhke tresna
Nanging dhuh tibane
Aku dhewe kang nemahi
Nandhang branta
Banjur lara
Sambat-sambat sapa
Rina wengi sing tak puji aja lali
Janjine muga bisa tak ugemi
Cidra
Wis samesthine ati iki nelangsa
Wong sing tak tresnani mblenjani Janji
Apa ora eling nalika semana
Kebak kembang wangi jroning dhadha

Kepriye maneh iki pancen nasibku


Kudu nandhang lara kaya mengkene
Remuk ati iki yen eling janjine
Ora ngira jebul lamis wae

Gek apa salah awaku iki


Kowe nganti tega mblenjani janji
Apa merga kahanan uripku iki
Mlarat bandha seje karo uripmu

Aku nelangsa merga kebacut tresna


Ora ngira saikine cidra

C. Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; dan Penugasan
D. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan Waktu
1. Kegiatan Awal 5
Motivasi:

 Guru meminta siswa untuk menikmati tembang campursari.


 Guru mendiskusikan keindahan tembang campursari
2. 75
Kegiatan Inti

2.1 Eksplorasi
 Peserta didik diajak untuk bermain quiz tebak tembang yang
memuat tembang-tembang campursari, dengan melanjutkan
syair lagu yang dipenggal, menyebutkan judul dan penyanyinya
untuk menarik perhatian.
 Peserta didik menyebutkan tembang-tembang campursari yang
didalamnya memuat parikan atau wangsalan
2.2 Elaborasi
 Peserta didik diminta untuk memperhatikan satu tembang yang
telah ditentukan
 Peserta didik melantunkan tembang campursari dengan baik
secara bergantian
 Peserta didik memberikan penilaian terhadap peserta didik yang
melantunkan tembang campursari.
2.3 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil peserta didik
mengenai tembang campursari
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik
 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu
menikmati keindahan tembang campursari
 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum
berpartisipasi aktif

Penutup
3. Guru meminta peserta didik secara mandiri untuk menjawab 10

pertanyaan dan nembang campursari


3.1 Penugasan Terstruktur
 Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaiatan dengan
tembang campursari

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur


 Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi
tentang tembang campursari dengan mencari sebanyak-
banyaknya contoh tembang campursari yang didalamnya
memuat keindahan bahasa seperti gaya bahasa, parikan atau
wangsalan.

E. Penilaian Hasil Belajar


 Butir Penilaian:
Wangsulana pitakon ngisor iki kanthi ringkes!
1. Tulisna tembang campursari kang ko mangerteni!
2. Sebutna endahe tetembangan kang ko tulis!
3. Sebutna nilai kang kawengku ing tembang kasebut!
4. Sebutna amanat kang dikarepake pangripta marang kang ngrungokake
lumantar cakepan/syair tembang kasebut!
 Skor Penilaian:
No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan
Benar Setengah Salah
1 Tembang campursari 20 10 0
2 Endahe tembang 20 10 0
3 Nilai tembang 30 15 0
4 Amanat 30 15 0
Total Nilai 100 50 0

F. Media/ Sumber Pembelajaran


 Pinterbasajawa.co.cc
 www.yuyunsaja.blogspot.com
 www.ki-demang.com
 www.setyawara.tk
 Buku Memetri Basa Jawa Kelas XI
 Pepak Basa Jawa
 LKS B. Jawa Kelas XI (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA CILACAP)

Cilacap, 4 Januari 2016

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

RIANA MAKSULLAH, S.Pd LILIS KURNIASIH, S.Pd


YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN TAMAN HIDAYAH CILACAP
SMK BINA BHAKTI CILACAP
Jalan May. Jend Sutoyo No. 48 (0282) 534494 Fax (0282) 534494

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 10

Nama Sekolah : SMK BINA BHAKTI CILACAP


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester : XI/FAR,AK,AP/2
Pertemuan ke- : 10
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar Kompetensi : Menulis
 Mampu mengungkapkan pikiran,
pendapat, gagasan, dan perasaan
dalam berbagai jenis karangan
nonsastra maupun sastra
mengguna-kan berbagai ragam
bahasa Jawa sesuai dengan
unggah-ungguh dan menulis
dengan huruf Jawa.

Kompetensi Dasar : Menulis parikan dan atau wangsalan


Indikator :  Menulis kejadian sehari-hari
dalam bentuk parikan atau
wangsalan
 Menyusun dialog dengan
menggunakan parikan atau
wangsalan
 Menulis naskah pidato yang
mengandung parikan atau
wangsalan

A. Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik dapat menulis kejadian sehari-hari dalam bentuk parikan atau
wangsalan
 Peserta didik dapat menyusun dialog dengan menggunakan parikan atau
wangsalan
 Peserta didik dapat menulis naskah pidato yang mengandung parikan atau
wangsalan
B. Materi Ajar
Menulis parikan dan atau wangsalan

Parikan yaiku unen-unen kang kedadeyan saka rong ukara, kang dhapukane kanggo
purwakanthi swara utawa purwakanthi sastra. Saben saukara kadadeyan saka rong gatra,
saben sagatrane isine 4 wanda utawa 8 wanda. Ukara kapisan minangka pambuka, ukara
kapindho iku wose utawa isi bakune.
Ing basa Indonesia parikan diarani pantun.
Tuladha:
1. Manuk emprit, nucuk pari
dadi murid, sing taberi
2. Wajik klethik, gula jawa
luwih becik, sing prasaja
3. Gudheg manggar bumbune mrica ketumbar
lamun sabar, bisa lejar serta bingar

Wangsalan yaiku unen-unen meh kaya cangkriman, dene tebusane utawa batangane
(jawaban) srana sinandi tegese ora blaka, ora diceplosake. Ana wangsalan padinan lan
tembang.

Tuladha wangsalan padinan


1. Janur gunung esuk-sesuk dolan mrene
janur gunung : aren (kadingaren)
2. Sekar aren, sampun dangu-dangu
(sekar/kembang aren : dangu)
3. Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso
roning mlinjo : so
Wangsalan kang kanggo ing tembang. Biasane kanggo sing panembrama, arane umpak-
umpak. Gerongan, umpak-umpak, wangsalan diterusake tembang Kinanthi Sandhung
utawi Kinanthi subakastawa.
Tuladha.
1. Petis manis, sarining kaca benggala (4+8)
Aja ngucap yen durung dirasa-rasa (kecap rasa)
2. Jenangsela wader kalen sasonderan (4+8)
Apuranto yen wonten lepat kawula (apu, sepat)
3. Balung geni, kalong lit kang aneng wisma (4+8)
Dhuh pra siswa, yo sinau basa jawa (mawa/wawa, lawa)

C. Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan
D. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan Waktu
1. Kegiatan Awal 5
Motivasi:

Guru membawa beberapa potongan kertas yang berisi parikan dan


wangsalan, peserta didik mengelompokkan potongan kertas tersebut.
2. Kegiatan Inti
75
2.1 Eksplorasi
 Peserta didik mendengarkan tembang-tembang campursari yang
memuat parikan dan wangsalan
 Peserta didik secara kesadaran sendiri mengunkapkan parikan
dan wangsalan yang terdapat dalam tembang campursari.

2.2 Elaborasi
 Peserta didik membaca naskah percakapan/dialog yang memuat
parikan dan wangsalan
 Peserta didik mengunkapkan parikan dan wangsalan yang
terdapat dalam naskah percakapan/dialog tersebut.
 Peserta didik mendengarkan penjelasan tentang parikan dan
wangsalan
 Peserta didik menulis kejadian sehari-hari dalam bentuk parikan
atau wangsalan secara mandiri.
 Peserta didik dengan disiplin dan jujur menyusun dialog dengan
menggunakan parikan atau wangsalan.
 Peserta didik dengan disiplin dan jujur menulis naskah pidato
yang mengandung parikan atau wangsalan
 Peserta didik mendengarkan penjelasan materi suplemen
mengenai purwakanthi meliputi purwakanthi sastra,
purwakanthi guru swara, dan purwakanthi lumaksita dan
cangkriman.
2.3 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil siswa dalam
menulis parikan dan wangsalan.
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik
 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu
menceritakan pengalaman pribadi yang paling berkesan dalam
berbagai ragam bahasa Jawa secara mandiri
 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum
berpartisipasi aktif
3. 10
Penutup

Guru meminta siswa berfikir keras secara mandiri untuk menjawab


pertanyaan dan menyelesaikan tugas berkaitan dengan parikan dan
wangsalan.
3.1 Penugasan Terstruktur
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal uraian berkaitan
dengan wangsalan dan parikan
 Peserta didik mengerjakan soal berkaitan dengan materi
suplemen mengenai purwakanthi meliputi purwakanthi sastra,
purwakanthi guru swara, dan purwakanthi lumaksita dan
cangkriman.

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur


Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi
tentang menulis parikan dan atau wansalan dengan menulis
menulis naskah pidato yang mengandung parikan atau wangsalan
dan dikirim melalui email yuyundian@rocketmail.com

E. Penilaian Hasil Belajar


 Butir Penilaian:
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
1. Tembang macapat Sinom ing ngisor iki golekana tembung wangsalane lan
apa tegese!
Sinom
Jamang wakul Kamandaka
Kawengku ing jinem wangi
Kayu malang munggeng wangan
Sun wota sabudineki
Roning kacang wak mami
Yen tan panggih sira nglayung,
Toya mijil sing wiyat,
Roning pisang ing wit,
Edanira tan waras dening usada
2. Tembang macapat Kinanthi ing ngisor iki golekana tembung wangsalane
lan apa tegese!
Kinanthi
Sastra panggadenging kidung
Sudarma Basudewaji
Ngestu pada mring kusuma
Majanma ping sakethi
Pusara pangiket gangsa
Tumutur tan sedya kari

 Skor Penilaian:
No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan
Benar Setengah Salah
1 Wangsalan Sinom 50 25 0
2 Wangsalan Kinanthi 50 25 0
Total Nilai 100 50 0

F. Media/ Sumber Pembelajaran


 Pinterbasajawa.co.cc
 www.yuyunsaja.blogspot.com
 www.ki-demang.com
 www.setyawara.tk
 Buku Memetri Basa Jawa Kelas XI
 LKS B. Jawa Kelas XI (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA CILACAP)

Cilacap, 4 Januari 2016

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

STEFANUS FERRIJANTO, S.Pd LILIS KURNIASIH, S.Pd