Anda di halaman 1dari 3

“Ngupapira Wewidangan Ngulati Jagat Bali Bali Clean & Green”

Para pamidarta, atiti lan para darsika sane oneng ring parikrama pidarta puniki sane wengiang
titiang. Pamekas Bapak/Ibu Guru sane banget kusumayang titiang, sane sampun ngicenin
titiang galah iriki prasida sareng metembung sejeroning aatur-atur indik pidarta titiang sane
mamurda “Ngupapira wewidangan Ngulati Jagat Bali Clean & Green”.

Sesanti angayubagia gumanti aturang titiang, duaning titiang wantah cumpu pacang
nyarengin mapidarta ring galah sane becik puniki , duaning akeh pikenoh sane pacang ulati
titiang, sane wantah panglimbak tur waged nganngge basa Bali, sane sampun ketami tur
rajeg utama rawuh mangkin.

Inggih iratu ida dane sane dahat wengiang titiang , sedurung nglantur lugrayang riin titiang
nunas pangruak ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, dumadak siddha labdha karya tan
kapiambeng lampah titang, melarapan antuk nagturang puja pengastungkara

“Om Swastyastu”…
Atiti lan para darsika sane wangiang titiang, menawi kantun eling antuk ngwilangin? Minab
makudang-kudang luu sane sampun kalarung nyabran rahine? Wenten sane merupa geluang ,
plastik, krepesan ajengan sane kebaos carikan. Menawi rauh sakwehing plalianan alit-alit
sane sampun usak, piranti pewaregan sane nenten mangge malih, miwah sane seosan janten
sampun katah kapangguh ring wewidangan irage sareng sami. Genahnyane malih sekadi
nenten nagnutin pawilangan sane kabawos resik. Mekanten mepupul ngantos ngawijilang
ambu ngit berek mewastu nenten mresidayang naenang.

Sane mangkin, yening sampun manggihin kewentenan sekadi punika, wantah patut rerehang
pemargi, sapunapi sepatutne irage sareng sami midabdabin kewentenan luu punika mangde
nenten dados ngewetuang kebrebehan pinungkan kepungkur wekas.

Iratu Ide dane sareng sami….


Sejeroning urip lan kahuripan ring jagate, irage patut nginkinang tur urati ring wewidangan
palemahan sane resik. Duaning punika janten sampun wenten pakilitannyane ring sejeroning
jiwa angga sane mapatitis Adi Jiwa Rajasa utawi kenak seger oger. Sane mangkin, punapi
antuk mangda irage waged nyelehin kawentenan luu punika.sampunang banggeange mapupul
Page | 1
tanpa rungu, sane ngwekas prasida ngawinang sakwehing pinungkan sekadi diare, pinungkan
kulit , angsengan kaon lan pinungkan seosan.

Yan prade nenten pisan meduwe galah pacang nabdabin, kanggeang dumun laksanayang sane
ingan nagnutin piceket pemerintah agunge merupa 3 M, minakadi menguras, Menutup, lan
Mengubur. Dumadak sangkaning punika nenten malih wenten semeton, braya utawi
kulawarga sane kebencana pinungkan DBD sane kabawos Demam Berdarah.

Yening sampun wewidangan resik tanpa leteh, janten sampun ngawinang irage sareng sami
ening tan manggihin manastapa. Wewidangan resik kwyaktiane wantah metu saking angga
irage sowang-sowang. Mangda setate pratyaksa, nenten malih ngelarung luu ngulah laku tur
ngeseng luu mangde taler nganutin genah. Duaning luu punika mawetu saking makudang –
kudang lakar sane durung janten mapuare sane becik. Indik kawentenan luu sane sayan
nagkehang, irage mangde wikan ngewilah ngepah sane encen kantun dados anggen, sane
encen patut basmi mangde sirna nagnutin wacana Re-Use utawi luu sane kantun dados
anggen, Reduce utawi ngirangin kawentenan luu, Recycler utawi ngolah luu punika mangde
maduwe kawigunaan. Punika taler sejeroning luu wenten sane mawasta luu organic mawit
saking dedaunan. Luu punika becik anggen rapuk utawi kompos duaning gelis campuh
ngawinang tanahe sayah. Sane kabawos luu anorganik punika mawit saking lakar sane
meweh campuh sekadi plastik, gedah utawi botol. Luu punika kapupulang mangda kapretenin
ring pabrik, mangda prasida maduwe kawigunaan. Punika sampun sane kabawos recycle.
Menawi kepungkuran dados anggen piranti krya tangan tur sane lianan.

Iratu ida dane sareng sami… mawosang indik kawentenan tanah pertiwi sane mangkin,
rumasa sampun mawasta terak. Duaning makuweh wit kekayon sarwa Tumuwuh sampun
sirna karambas, sakewanten nenten naenin matetanduran malih . punika sanekawinang
dangan kabyahparane ni enin irage sekadi merane agung lindu gentuh. Yening sampun
sekadi asapunika., janten meweh kawentenan kahuripane. Duaning asapunika, banget titiang
mapinunas ngiring mawit mangkin sikiang kayune, raksa wawidangan palemahane antuk
nandur sahaning wit taru sane kabawos reboisasi. Sampunang taler lali nglimbakang nandur
wit sekar anggen gegirang pamungah jagat mangde mekanten asri. Pamekas irage ring Bali
sane kabawos magama tirta, janten sekar punika akeh kawigunannyane ring sejeroning
yadnya pacara.

Page | 2
Para atiti lan para darsika sane wangiang titiang …
Nglantur malih indik ngupapira wewidangan pamekas palemahane. Seosan sekadi sane
aturang titiang ring ajeng, tunas titiang mangde sareng sami prasida ngutsahayang makarya
blumbang anggen pengisep toya sane kabawos lubang biopori. blumbang punika becik
anggen penahen baya gentuh, duaning toyane sampun kaisep ring lubang biopori inucap.
Punika mawinan ring, blumbange patut pupulang sahananing luu organic mangda siddha taler
nguripin sarwa prani ring sejeroning tanah sane mewasta organisme punika sane pacang
ngendanang kawntenan tanahe melarapan antuk dekomposisi, ngwetuang rabuk utawi
kampus sane mawiguna anggen ngwerdiang tetanduran.

Iratu dyaksa sareng sami…


Wantah asapunika sane prasida antuk titiang ngaturang ngenenin pidadbdab ngupapira
wewidangan ngulati Bali clean & green.
Katah titiang matur, minab makuweh taler kekiranganyane. Antuk ketambetan titiang,
kawatesin antuk yusan titiang kantun alit, gumantine titiang wantah mapaungu kemanten.
Sekadi sinongane, titiang sampun prasangga nangingin anak sampun malinggih, waluya
sekadi nasikin segare dewek titiang, indik punika banget titiang nglungsur geng rene
pengampura.

Sakewanten momo yukti manah titiang, antuk kapisarat mangda siddha manggihin
palemahane lestari lan asri, anggen tetamian kaliliran para janane kepungkur wekas. Gumanti
ngrajegang Baline sujati antuk para janane taler urati.

Inggih iratu ida dane sareng sami, dumadak santa paripurna ageming prayojane..
Maka wasaning atur, panguntat sineb titiang antuk nguncarang paramashantih….

“Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om”

Page | 3