Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENGESAHAN MAJIKAN PERMOHONAN PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (NPQEL)

A. MAKLUMAT PEMOHON

1. Nama Pemohon

2. No. Kad Pengenalan

3. Alamat Tempat Bertugas

4. Jawatan Semasa

5. Gred Semasa

: ………………………………………………………………………………

: ……………………………………….

: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

: ………………………………………………………………………………

: ……………………………………….

B. PENGESAHAN OLEH MAJIKAN

Saya mengesahkan bahawa pemohon ini adalah pegawai yang bertugas di jabatan kami mulai pada

…………………… dan segala maklumat yang diberikan adalah benar dan tepat.

Tandatangan majikan : ……………………………………

No. Telefon : …………………………

Nama

: ……………………………………

Emel : …………………………………

Kad Pengenalan

: ………………………………………

Cop Rasmi Jawatan

: ………………………………………

Tarikh

: ………………………………………