Anda di halaman 1dari 4

P E M E R 1NT A H P R O V IN S 1 J A W A T E N G A H

D 1N A S p E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A , ,

IL
K E P E N D U D U K A N D A N P E N C A T A T A N S 1P
8 3 184 9 2 S E M A R A N G 60 24 3
J L M E NT E R 1 S U P E N O N o 17 T E L P (0 2 4 ) 8 3 1 8 4 9 2 F A X
em a i1 : d i n p e rm a d e s d u k c a p i1@j a t e n g p r o v g o id

Se m a ra n g 10 0 k t o b e r 20 17

Ke pa da
No m or 4 12 2 1 6 0l
Y th B U P A T I
S if a t Se ge ra
Cq K e p a [a D i n a s P M D K a b u p a t e n
L a m p ir a n 1 Se t
P e m a n g g ila n P e s e r t a L u lu s Se
Ha l
JA W A T E N G A =
C a d a n g a n p e l a t ih a n P r a t u g a s
P L D P r o v J a t e M 1& i t Ä 2 0 0

Ja s a
Pe n g a da a n Ba ra n g da n
B e rd a s a r k a n p e n g u m u m a n p e ja b a t le k s i
t H s il S e
l 2 0 S e p te m b e r 2 0 17 te n a n g a
(P P B J ) N o m o r 4 1 2 2 / 5 4 0 0 t a n g g a f i l ( T P P ) P ro g ra m
P e n d a m p in g P ro e s o n a
A k h i r p e n e r i m a a n C a to n T e n a g a
a k a t D e s a (P 3 M D )
P r o v in s i J a w a
p e m ba n g u n a n d a n p e m be rd a ya a n M a s ya r
i d a f t a r n a m a C a to n P e n d a m p in g L o k a 1
T e n g a h T a h u n 2 0 17 d a n r e k a p it u l a s
d i r i/ t id a k d a p a t m e n g u t i P e 1a t ih a n
ik
D e s a (p L D ) y a n g m e n g u n d u r k a n
i i d n a n h o r m a t k a m i s a m p a ik a n
p r a t u g a s p e r 9 0 k t o b e r 2 0 17 b e r s a m a n e g
h a l h a l s e b a g a i b e r ik u t
L u lu s D it e m p a t k a n
"
da n
d in y a t a k a n
1 p e s e rt a y a n g y a n g t e la h
1 k p t u a s a k a n d i g a n t i k a n o le h
m e n g u n d u r k a n d ir i s e b e l u m p e
a s a n a a n r a g
h a s i1
p e s e rta
"
L u 1u s C a d a n g a n b e r d a s a r k a n p r i o r it a s r a n k i n g d a n
k o n f i r m a s i k e s e d i a a n n y a m e l a 1u i t e l e p o n
t 1 h d i p a n g g i l w a j ib m e n g ik u t i
2 U n t u k p e s e r t a L u 1u s C a d a n g a n y a n g e a
k d il a k s a n a k a n di
p e 1a t ih a n P r a t u g a s y a g n a a n

s i G a ja h M a d a K o t a S e m a r a g
k n
a H o t e 1 M G S e t o s J 1 1n s p e

H o te l A s to n J l M T H a r y o n o N o 1 K o t a S e m a r a n g
b
1
c H o t e l L o r I n J l A d i S u c ip t o N o 4 7 K o t a S o o
S o 1o
d H o t e l S y a r ia h J l A d i S u c ip t o N o 4 7 K o t a
d p a d a p o in t 2 d i a ta s a ka n
3 p e l a t ih a n p r a t u g a s s e b a g a i m a n a d i m a k s u
k d ta m 2 (d u a ) a n g k a t a n s e b a g a i b e r ik u t
d is e le n g g a r a a n a

1 1 s d 1 9 0 k t o b e r 2 0 1 7 b a g i c a 1o n P L D d i
A n g ka ta n I ta n gga 1
w i l a y a h K a b u p a t e n 1 ) P e k a 1o n g a
n 2 ) J e p a r a 3 ) B io r a 4 ) M a g e la n g

7 P l 8 ) B re be s 9 ) C i 1a c a p 10 )
5) p a ti 6 ) B a a g t n ) e m a a ng

1 1) P u r b a 1i n g g a 12 ) K l a t e n 13 ) S ra ge n 14 )
B a n yu m a s
Ka ra n ga n y a r d a n 15) B a n j a r n e g a r a
Ac h e c k i n m u la i t a n g g a l 1 1 0 k t o b e r 2 0 17 p u k u l 1 3 0 0 W I B )
P LD di
A n g k a t a n l 1 t a n g g a l 2 0 s d 2 8 0 k t o b e r 2 0 1 7 b a g i c a 1o n
i 1 h K b a t e n 1 ) T e m a n g g u n g 2 ) W o n o s o bo 3) De m a k 4 )
w a y a a u p
S e m a r a n g 5) K e n d a 1 6 ) R e m b a n g 7 ) T e g a 1 8 ) K u d u s 9 ) G r o o g a n
b
W i i 1 2 ) K b 1 3 ) B o y o l a li 1 4 )
1 0 ) P u r w o r e jo 1 1 ) o n o g r e u m e n

S u k o h a r jo
Lc h e c k i n m u la i ta n gg a l 2 0 0 k t o b e r 2 0 1 7 p u k u l 1 3 0 0 W I BY
h c a to n
4 G u n a m e n u n j a n g k e l a n c a r a n k e g i a t a n p e l a t ih a n p r a t u g a s s e l u r u
P L D d iw a j ib k a n
k s a n da 1
M e n y i a p k a n k e m e j a p u t ih b a w a h a n h it a m d a n s e p a t u / b u a n
u n tu k a c a r a P e m b u k a a n
b e r i a 1a n
M e m a k a i p a k a i a n r a p i b e r k e r a h s e l a m a k e g i a t a n p e l a t ih a n
i R 6 0 0 0 b k m a s in g
M e m b a w a f o t o c o py KT P d a n m a t e r a p s e a n y a

k b k a n r e k e n i n B P D J a w a T e ngah
m a s i n g 1 (s a t u ) b u a h u n t u g
pe m u a

t / t d a r i P a n it i a d a n P ih a k H o te l
M e n g ik u t i k e t e n u a n p e r a u r a n
5 C a to n P L D y a n g T i d a k H a d i r d a n i a t a u T i n g k a t K e h a d i r a n n y a K u r a n g
n d u r k a n d ir i d a n t a t a u
p a d a s a a t P e l a t ih a n P r a t u g a s d i a n g g a p m e n g u
d in y a t a k a n g u g u r

ik a n
S e h u b u n g a n d e n g a n h a l h a l te r s e b u t b e r s a m a in i k a m i s a m p a
M d r k a n D i r i d a n C a d a n g a n Y a n g D i p a n g g i1
t
D a ft a r N a m a P e s e r a y a g n e n g u n u

u n t u k m e n g ik u t i P e l a t ih a n P r a t u g a s C a 1o n P L
D P r o v in s i J a w a T e n g a h T a h u n
i be rda s a rka n
2 0 17 s e b a g a im a n a d im a k s u d p a d a p o in t 2 d a n 3 t e l l a m p r
l P 1 k A k a t a n a g a r d a p a t d ib a n t u
K a b u p a te n Lo ka s i d a n J a dw a e a s a n a a n p e r n g
l k l l i d i i n f o r m a s i d i K a b u pa le n d a n Te n a ga
b
d a 1a m m e n y e a u a s r a n m e a u m e a

Pe n d a m p in g P r o f e s io n a l s e te m pa t

pe s e rt a da pa t juga g e t a h u i d a ft a r
m e n na m a pe s e r ta p e 1a t ih a n

r a t u a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d m e l a 1u i w e b s it e
p g s
h t t p : i i d i s p e r m a d e s d u k c a p l 1j a t e n g p r o v g o i d

De m ik i a n u n t u k m e n ja d ik a n m a k lu m da n a ta s ke j
r as a m a n ya ka m i
sam p a ik a n t e r i m a k a s ih

A n G U B E R N U R JA W A T E NG A H

T E M B US A N
1 B a p a k M e n te r i D e s a P DT T R l
2 Ba p a k G u be r n u r J a w a T e n g a h
3 D i r ie n P P M D K e m e n d e s a P D &
4 K e p a la D i n a s P M D K a b u p a t e n s e J a w a T e n g a h
5 I C T U n d i p T e m b a la n g S e m a r a n g
6 K o o r d in a t o r P e n d a m p i n g W i la y a h (K P W ) P r o v J a t e n g
7 K o o r d in a t o r Te na g a A h li K a b u p a t e n S e J a t e n g
L a m p lr a n S u r a t K a D l s p e r m a d e s d u k c a p l1
P r o v 1n s l J a w a T e n g a h
No m o r 4 1 2 ? / é o 1&
T a n gg a 1 \ 0 0 k t o b e r 2 0 17

D A F T A R N A M A C A L O N P L D Y A N G M E N G U N D U R K A N D IR I D A N C A D A N GA N Y A N G D IP A N G G 1L
R E K R U T M E N T P P P 3 M D P R O V IN S I J A W A T E N G A H T A H U N 20 17

1 C a 1o n PL DM M e n g u n d u r ka n Dir i

C A 9O N P L D M U ND U R

m = BU PA T E N
l . " " ,

IL A C A P 2 5 7 3 3 8 56 ' " P RA Y IT N O
l mD X D ° ' " n

· . ·· · · · · · · ·

L u lu s D i t e m p a tk a n d a n
' '' ' ' ' ' ' ' ' ' · · · ·· · · · · · ·
.
"
· · · · ·· · · 1 1 ° '

°
' ' ' ' ' '
l · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·

l Fu i us D n da n
6 P U RW O R E J 0 9 4 8 16 3 2 9 D W l I B N U S H O D IQ
l 1i 1[ M u n dq r
P U RW O R E J O 19 3 H E R U S U KO CO I 1 l %l*l i
p LD

n . . . . . . . . N A N G S ISW A N A lm l

"
1= · · · · · " l

, . I" " . l ¡¥i F ,


u D N A HRo "
I . '

2 C a to n P L D C a d a n g a n y a n g d i p a n g g i1

C A DA N G A N YA N G 1ÞA$" IL = KA"

= B U PA T E N R EG 1 · · . - ' " · °
l . " 1
" ' " " ' " ' " " ' " '" .
I, · · · · · ·
1
· = ' " ' "
1 · · · · · · · · · ·

I 1 I 1
UM EN
· · · ·· · · · · · · ·

U R L 1 N U R BA E T I
I
· · · ·

L u lu s C a d a n g a n
· · · ·

I
!
2 5 2 3 55 62 B U D I R U S TA N T O PLD L u lu s C a d a n g a n A n gka ta n 2 6

7 p U RW O R E J 0
W 10 W * B^ 1 . . ' " · 1 n g1 · 1 . ... . · i 1 6

2
1 C· d 1 n g1 It t m
°
^ .

'"
1 · · · · lt m l sw ah d

i s REWANG 0 03 0 1 3 9 0
1 · ^ C· d a n g 1 · I
"
1 ^ ^ C1 d 1 n g · I 1 4

"
m = 1 S 35 !
c H O R LR R O J A O lm 1 - d1ng1n lt m l m l .
.

'
' tw A /w w 14
l vw « » ! - ° l , _ cÆ n g· n
1 =lß = = l
gk . .. . ~ 5

l= ° · ° 1 1 · · · Ca d 1 n g . .
.

· · · = N N p Lo l . . ' " · 1n! · n I 1


M G U B E RN U R JA W A T E NG A H