Anda di halaman 1dari 6

Hazwan Bin Lamjad

Rancangan Pengajaran Harian

Kelas : 3 Bestari
Bil. Murid : 20 Orang
Tarikh : 23 Julai 2018
Masa : 9.30 Pagi- 10.30 Pagi
Tema : Sekolah
Tajuk : Unit 3 Muafakat Membawa Berkat
Hasil Pembelajaran : Standard Kandungan
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
Standard Pembelajaran
1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
dengan menyampaikan pesanan dengan betul.
Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-
murid berupaya :
i. Menggunakan kata tanya yang betul dalam
perbualan mengenai aktiviti sekolah yang
membawa kepada permuafakatan.
ii. Memberikan respons yang betul terhadap soalan
yang mengandungi kata tanya mengenai aktiviti
sekolah yang membawa kepada permuafakatan.
Sistem Bahasa : Kata Tanya
 Siapakah?
 Berapakah?
 Bilakah?
 Bagaimanakah?
 Mengapakah?
 Apakah?
Elemen Merentas Kurikulum : Ilmu
 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan,
Pendidikan Moral.
Nilai Murni
 Tolong-menolong, kerjasama, muafakat, berani,
hormat-menghormati, yakin.
Hazwan Bin Lamjad

Belajar Cara Belajar (BCB) : Memproses maklumat mengenai aktiviti sekolah yang
membawa kepada permuafakatan yang utuh.
Kecerdasan Pelbagai (KP) : Verbal-linguistik, muzik, visual, intrapersonal,
interpersonal
Kemahiran Berfikir (KB) : Menaakul, menjana idea
Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Komputer riba, Pembesar suara, LCD, Lembaran Kerja
Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid sudah menyertai dan mengetahui aktiviti
sekolah yang membawa kepada permuafakatan.

Langkah Pengajaran

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran
Set Induksi Bahan Grafik : 1. Guru bertanya BBM :
(5 minit) kepada murid-murid  Komputer riba
“Aktiviti yang tentang aktiviti-  LCD
membawa kepada aktiviti
permuafakatan” permuafakatan yang KP :
dipaparkan  Verbal-linguistik
dihadapan.  Interpersonal
2. Guru menerangkan  Intrapersonal
kepada murid-murid
contoh-contoh kata Teknik :
tanya yang telah  Soal Jawab
digunakan oleh guru
semasa Nilai Murni :
bertanyakan soalan.  Hormat-
3. Guru menyatakan menghormati
tajuk pengajaran
 Prihatin
Soalan Cadangan pada hari ini.
 Kerjasama
 Tolong-
1. Siapakah di
menolong
kalangan kamu yang
pernah menyertai
aktiviti seperti ini?
Hazwan Bin Lamjad

Kemahiran :
2. Bilakah aktiviti ini  Kemahiran
biasanya dijalankan? Mendengar dan
Bertutur.
3. Apakah antara
kegiatan yang
dilakukan?

4. Bagaimanakah
aktiviti ini mampu
meningkatkan
permuafakatan dalam
kalangan kamu?
Langkah 1 Video 1. Guru memaparkan BBM :
(15 minit) “Kata Tanya” video yang  Komputer riba
menerangkan  Pembesar suara
mengenai kata  LCD
tanya.
2. Guru memberi Teknik :
sedikit ulasan  Sumbang saran
Kata Tanya :
mengenai video
 Siapakah
yang telah KP :
 Bila
dipaparkan.  Audio
 Bagaimana
3. Murid-murid dipilih  Verbal-linguistik
 Mengapa secara rawak untuk  Muzik
 Berapa memberikan contoh
 Interpersonal
 Apakah kata tanya yang
mereka ketahui.
Nilai murni :
 Hormat-
menghormati
 Berani
Kemahiran :
 Kemahiran
Mendengar dan
Bertutur
Hazwan Bin Lamjad

Langkah 2 Jom Mendengar 1. Guru memutarkan BBM :


(15 minit) rakaman perbualan  Komputer riba
“Kembara Basikal” mengenai “Kembara  Pembesar suara
Basikal”.
2. Murid-murid KP :
dikehendaki untuk  Audio
mndengar dan  Verbal-linguistik
mengenal pasti kata  Interpersonal
tanya yang  Intrapersonal
digunakan dalam
perbualan tersebut. Teknik :
3. Murid-murid akan  Soal Jawab
dipilih secara rawak
untuk menyatakan Nilai Murni :
kata tanya yang
 Yakin
telah dikenal pasti.
 Berani
4. Guru merumuskan
nilai murni yang
Kemahiran :
terdapat di dalam
 Kemahiran
aktiviti ini.
Mendengar dan
Bertutur.
Langkah 3 Lembaran Kerja 1. Murid-murid akan BBM :
(20 minit) dipilih untuk  Lembaran Kerja
“Isi tempat kosong menjawab soalan  Komputer riba
dengan jawapan yang kuiz yang  LCD
sesuai” dipaparkan oleh
guru. Teknik :
2. Kemudian, murid-  Perbincangan
murid dibahagikan
kepada beberapa KP :
kumpulan.  Audio
3. Setiap kumpulan  Verbal-linguistik
akan diberikan  Interpersonal
situasi aktiviti
 Intrapersonal
permuafakatan
disekolah dalam
Hazwan Bin Lamjad

bentuk perbualan. Nilai murni :


4. Dalam kumpulan,  Berani
murid-murid  Yakin
dikehendaki untuk  Kerjasama
mengisikan tempat
kosong dengan Kemahiran :
jawapan yang  Kemahiran
sesuai Mendengar dan
5. Murid-murid Bertutur
kemudiannya
dikehendaki untuk
melakonkan situasi
aktiviti
permuafakatan
dihadapan kelas
beserta jawapan
yang betul.
6. Murid-murid
dikehendaki
membuat rumusan
mengenai situasi
aktiviti yang
membawa kepada
permuafakatan
kepada rakan-rakan
sekelasnya.
7. Guru merumuskan
nilai murni yang
terdapat dalam
aktiviti ini
Penutup Rumusan isi 1. Guru bertanyakan TKP :
(5 Minit) pelajaran: semula tentang  Verbal-linguistik
aktiviti  Interpersonal
Kognitif: permuafakatan yang  Intrapersonal
 Aktiviti boleh dilaksanakan  Visual
memupuk di sekolah. Teknik :
Hazwan Bin Lamjad

permuafakatan 2. Guru meminta murid  Perbincangan


 Jenis-jenis menyatakan nilai- Nilai Murni :
aktiviti nilai murni yang  Hormat-
permuafakatan diperoleh sepanjang menghormati
di sekolah proses pengajaran  Berani
dan pembelajaran.  Keyakinan
3. Guru merumuskan Kemahiran :
isi pengajaran dan Kemahiran Mendengar
pembelajaran dan Bertutur