Anda di halaman 1dari 12

ANGGARAN DASAR

Gerakan Pramuka Gudep 05.157/05.158 Ambalan ARJUNA SRIKANDI


Pangkalan SMA Negeri 1 SIRAMPOG

Jl. Manggis KM 09 Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes


ANGGARAN DASAR
Gerakan Pramuka Gudep 05.157/05.158 Ambalan ARJUNA SRIKANDI
Pangkalan SMAN 1 SIRAMPOG.

Gerakan Pramuka sesuai dengan Keputusan Presiden No. 238 Tahun 1961, tentang : Gerakan
Kepramukaan. Adapun ketentuan tentang Gerakan Kepramukaan antara lain :
1. Gerakan Pramuka adalah organisasi nongovermental (pemerintah) dan yang berbentuk
kesatuan.
2. Gerakan Pramuka adalah satu-satunya Gerakan Pendidikan Kepanduan yang boleh berdiri di
Indonesia
3. Semua Gerakan Kepanduan, kecuali yang diselenggarakan Komunis melebur diri dalam
Gerakan Pramuka.
4. Pramuka tidak menjadi bagian dari Partai Politik.
5. Pramuka berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Dan pada tanggal 14 Agustus 1961 berkumpul sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka. Maka pada
tanggal 14 Agustus 1961 adalah dianggap sebagai hari berdirinya Gerakan Pramuka.
Diperkuat lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 441 Tahun 1961, bahwa
GERAKAN PRAJA MUDA KARANA (PRAMUKA) telah ada di Indonesia, dan setiap tanggal 14
Agustus adalah HARI ULANG TAHUN GERAKAN PRAMUKA INDONESIA. Sesuai dengan kepetusan
tersebut di atas maka dibentuklah organisasi Gerakan Pramuka dengan nama : Ambalan Arjuna
Srikandi SMAN 1 SIRAMPOG, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini di jadikan pedoman
harus di patuhi, di ikuti, dan di laksanakan oleh semua keluarga besar Ambalan ARJUNA SRIKANDI
SMAN 1 SIRAMPOG . Di tetapkan berdasarkan persetujuan seluruh keluarga besar dan untuk
dilaksanakan.
BAB I
NAMA,WAKTU DAN TEMPAT/KEDUDUKAN
Pasal 1

Nama Organisasi ini adalah Ambalan Arjuna Srikandi SMA N 1 Sirampog

Pasal 2

Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog didirikan pada tanggal bulan tahun 2015 sampai
dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan

Pasal 3

Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog bekedudukan di SMA Negeri 1 Sirampog
yang berlokasi di jalan Jl. Manggis KM 09 Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

BAB II
ASAS, SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 4
Asas Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog Bekasi berdasarkan :
1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Tri Satya
4. Dasa Dharma

Pasal 5
SIFAT

Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog bersifat pendidikan kepanduan
Pasal 6
TUJUAN

Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog mengamalkan dan melaksanakan Tri Satya
dan Dasa Dharma.

BAB III
FUNGSI
Pasal 7
FUNGSI

Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog berfungsi untuk memberikan pelatihan,
pendidikan, pemahaman serta pelaksanaan tentang kegiatan kepramukaan baik secara individu,
organisasi maupun masyarakat.
BAB IV
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 8

Susunan Pengurus Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog terdiri dari :
1. Pradana Putra dan Pradana Putri
2. Kerani Putra dan Putri
3. Juru Uang Putra dan Putri
4. Sekretaris Bidang

BAB V
KEDAULATAN/KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 9
KEDAULATAN
Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan anggota melalui musyawarah
Pasal 10
KEANGGOTAAN

Anggota Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog terdiri dari :
1. Tamu Penegak
2. Calon Penegak
3. Penegak Bantara
4. Penegak Laksana
BAB VI
KEDAULATAN/KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 11

Rapat anggota musyawarah terdiri atas:


1. Rapat pleno anggota yang diadakan sekurang kurangnya satu bulan sekali
2. Rapat anggota terbatas adalah rapat yang dilaksanakan sewaktu-waktu
3. Rapat anggota luar biasa adalah rapat yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau
dipandang perlu diadakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 75% anggota.

BAB VII
KAMABIGUS, PEMBINA DAN PEMBANTU PEMBINA
Pasal 12
KAMABIGUS

Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog yang menjadi Kamabigus adalah Kepala
Sekolah Arjuna Srikandi

Pasal 13
PEMBINA

Pembina direkomendasikan dari Kamabigus atau anggota Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA
Negeri 1 Sirampog dan diputuskan melalui rapat anggota rapat luar biasa
Pasal 14
PEMBANTU PEMBINA

Pembantu Pembina adalah alumni yang direkomendasikan dari Pembina atau anggota Ambalan Arjuna
Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog dan diputuskan melalui rapat musyawarah ambalan

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 14

Keputusan anggota/rapat anggota diambil dan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Namun,
apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka diambil suara terbanyak atau voting dengan suara
sebanyak 50,1% dari anggota yang hadir.

BAB IX
HIRARKI KEPUTUSAN DAN PERATURAN

Pasal 15

1. Ambalan Arjuna Sriandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog mempunyai ketetapan, keputusan, dan
peraturan sebagai berikut :
a. Anggaran Dasar
b. Anggaran Rumah Tangga
c. Keputusan Rapat Luar biasa
d. Keputusan Pengurus
2. Keputusan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan keputusan di atas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART dan ketentuan lainnya
yang tidak bertentangan dengan AD ini.
2. AD mulai berlaku sejak ditetapkan dan disahkan dalam rapat anggota
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Gerakan Pramuka Gudep 05.157 / 05.158 Ambalan Arjuna Srikandi
Pangkalan SMA Negeri 1 Sirampog.

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Syarat Menjadi Anggota Gerakan Pramuka Ambalan Arjuna Srikandi


1. Anggota harus siswa siswi SMA Negeri 1 Sirampog.
2. Setiap anggota harus memiliki niat yang di anggap baik oleh agama serta sesuai dengan kode
kehormatan Gerakan Pramuka Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog.
3. Setiap anggota harus memiliki tujuan yang bulat untuk menjadi anggota Gerakan Pramuka
Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog.
4. Setiap anggota harus bertekad untuk bertanggung jawab sebagai anggota Gerakan Pramuka
Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog.
5. Setiap anggota harus patuh pada AD-ART Gerakan Pramuka dan Adat Istiadat Gerakan Pramuka
Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog.
6. Selama masa calon, calon anggota harus patuh dan taat kepada kakak senior yang telah dilantik.

Pasal 2

Perekrutan Anggota Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog


1. Memenuhi syarat syarat seperti yang tercantum pada pasal 1.
2. Diadakan perkemahan pelantikan yang diatur oleh rapat anggota.
3. Jika peserta dinyatakan lulus,peserta harus bersedia mengikuti segala peraturan pada organisasi.

Pasal 3
Pengukuhan Anggota
Pengukuhan anggota gerakan pramuka Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog Bekasi
dilakukan sesuai dengan rapat/musyawarah baik dengan cara:

1. Telah mendapatkan kesepakatan atau lulus seleksi sesuai yang tercantum didalam pasal 2
2. Dikukuhkan melalui upacara dalam adat amabalan
3. Dikukuhkan melalui suatu perkemahan baik persami maupun dilakukan perkemahan 2 siang 1
malam serta dilantik.

Pasal 4
Hak Anggota

1. Mengikuti rapat anggota/musyawarah yang diselengarakan oleh pengurus dan mempunyai hak
mengeluarkan pendapat dan hak suara.
2. Memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan untuk membangun bagi kemajuan di dalam
organisasi gerakan pramuka Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog.
3. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

1. Menaati dan melaksanakan keputusan dan tata tertib dalam organisasi Ambalan Arjuna Srikandi
SMA Negeri 1 Sirampog
2. Menjaga nama baik organisasi Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog serta diri sendiri maupun
keluarga.
3. Mengikuti setiap rapat yang diadakan dan jika tidak dapat hadir diharuskan meminta ijin dari
pengurus.
BAB II
SANKSI DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 6
Sanksi Anggota

1. Sanksi diberikan kepada anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana
terdapat di dalam pasal 4
2. Sanksi diberikan oleh pengurus Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog
3. Sanksi antara lain:
- membersihkan gudang pramuka SMA Negeri 1 Sirampog
- Membersihkan kawasan SMA Negeri 1 Sirampog.
- DLL,ditentukan sesuai kesalahan

Pasal 7
Pemberhentian Anggota

1. Mengajukan permintaan berhenti secara tertulis


2. Di berhentikan sebagai anggota karena melanggar Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga
3. Dibehentikan sebagi anggota karena terlibat dalam pelanggaran hukum.
4. Pemberhentiaan dapat bersifat sementara atau tetap.
5. Pemberhentiaan anggota tersebut dilaksanakan dalam rapat pengurus, lengkap atau dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 75% dari jumlah anggota.
BAB III
KAMABIGUS, PEMBINA DANPEMBANTU PEMBINA
Pasal 8
Kamabigus

Yang menjadi Kamabigus Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 1 Sirampog adalah Kepala Sekolah
SMA Negeri 1 Sirampog.
Pasal 9

Pembina dan pembantu pembina


1. Dalam menjalankan kegiatan kepramukaan, Arjuna Srikandi Penegak di dampingi oleh Pembina
Putera dan Pembina Puteri serta dibantu oleh beberapa pembantu Pembina putera dan puteri
2. Pelaksanaan Pembinaan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Among
3. Pembantu Pembina adalah alumni yang dianggap mampu membantu tugas pembina

BAB IV
KEPEPENGURUSAN/DEWAN AMBALAN

Pasal 10
Dewan Ambalan Arjuna Srikandi

1. Pengurus Dewan Ambalan Arjuna Srikandi dipilih oleh semua anggota melalui Musyawarah
Ambalan Arjuna Srikandi.
2. Masa jabatan Dewan Ambalan Arjuna Srikandi dalam satu periode adalah satu tahun
3. Setiap anggota berhak mencalonkan diri/ dicalonkan menjadi Dewan Ambalan Arjuna Srikandi.
4. Dewan Ambalan Arjuna Srikandi terdiri atas : Pradana Putera dan Pradana Puteri ,
Krani(Sekertaris), Juru uang (Bendahara) , Pemangku Adat dan anggota.
Pasal 11
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Ambalan

1. Pradana bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan dan merupakan penanggung jawab
utama Dewan Ambalan Arjuna Srikandi
2. Pemangku Adat bertanggung jawab menjaga Adat Istiadat Gerakan Pramuka Pangkalan SMA
Negeri 1 Sirampog.
3. Krani bertugas dalam membantu Pradana dalam hal administrasi Dewan Ambalan Arjuna
Srikandi
4. Juru uang bertugas mengkoordinir semua yang berhubungan dengan keuangan Ambalan Arjuna
Srikandi
5. Setiap Wakil dari poin 1,2,3,4 bertugas membantu apabila yang bersangkutan tidak hadir dan
membantu dalam menjalankan tugas masing-masing

Pasal 12
Pergantian Pengurus

1. Pergantian pengurus di dalam Gerakan Paramuka Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA
Negeri 1 Sirampog dapat dilakkan apabila :
a. Dipecat secara tidak hormat.
b. Tersangkut dalam tindak pidana
c. Mengajukan permohonan pengunduran diri
2. Pergantian pengurus dilakukan melalui rapat/musyawrah Ambalan dan dihadiri 75% anggota
sesuai dengan peraturan di dalam organisasi Gerakan Pramuka Ambalan Arjuna Srikandi
Penegak SMA Negeri 1 Sirampog.
BAB IV
KEUANGAN/PENDANAAN

Pasal 13
Keuangan

Sumber keuangan dari pada Gerakan Pramuka Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog
berasal dari:
1. Iuran anggota
2. Sumbangan dari anggota dan pihak ketiga yang tidak mengikat.
3. Pendapatan lain yang sah dan halal.
BAB V
PENUTUP

Pasal 14
Penutup

1. Hal hal yang belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini diatur sesuai dengan
kewenangan pengurus Gerakan Pramuka Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1
Sirampog
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat diubah oleh rapat pengurus lengkap dan dihadiri oleh
anggota Gerakan Pramuka Ambalan Arjuna Srikandi Penegak SMA Negeri 1 Sirampog dengan
jumlah anggota minimal 75% anggota
3. Anggaran rumah tanggal (ART) berlaku sejak tanggal ditetapkan.