Anda di halaman 1dari 129

KEME NTERIAN PENDIDIKAN MALAYS IA

PORTFOLIO
CALON

NAMA CALON :

NO. KAD PENGENALAN :

KOD PROGRAM :

HT-013-2:2011

NAMA PROGRAM :

PEMBUATAN ROTI
KEMAHIRAN VOKASIONAL SPESIFIK
(KVS)
MODUL KEMAHIRAN VOKASIONAL

PEMBUATAN ROTI
TINGKATAN 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ii
Copyright © 2016 Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62600 Putrajaya

Cetakan Pertama 2016

Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustras dan isi
kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian
Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62604 WP Putrajaya

iii
KANDUNGAN

1. RUKUN NEGARA v

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vi

REKOD BUKTI PENCAPAIAN – PORTFOLIO

MAKLUMAT CALON
Profil Calon SKM
Salinan My Kad Calon SKM
Surat Pendaftaran Calon SKM
Resit Pendaftaran Calon SKM

STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK-NOSS)


Rekod Pencapaian Kumulatif (RPK)
Carta Profil Kompetensi (Competency Profile Chart - CPC)
Kurikulum Unit Kompetensi (CoCU)
Jadual Pembahagian WIM
Kertas Penerangan, Kertas Tugasan Dan Kertas Kerja, Penilaian
Prestasi, Penilaian Pengetahuan

STANDARD KOMPETENSI KEBANGSAAN (SKK -NCS)


Rekod Pencapaian Kumulatif (RPK)
Carta Profil Pekerjaan (Job Profile Chart - JPC)
Laluan Latihan (Training Pathway)
Matrik SKK (NCS Matrix)
Kertas Penerangan, Kertas Tugasan Dan Kertas Kerja, Penilaian
Prestasi, Penilaian Pengetahuan
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan


yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat
progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

vi
GAMBAR CALON

PROFIL CALON SKM

SMK ______________________________________

______________________________________

BUTIR-BUTIR PERIBADI :

1. Nama : ___________________________________________

2. No. Kad Pengenalan : ___________________________________________

3. Tarikh Lahir : ___________________________________________

4. Tempat Lahir : ___________________________________________

5. Umur : ___________________________________________

6. Jantina : ___________________________________________

7. Bangsa : ___________________________________________

8. Alamat Rumah : ___________________________________________

________________________________________

9. No. Telefon : ____________________________________________

10. E-mail : ___________________________________________


Salinan My Kad Calon SKM

(kepilkan salinan My Kad muka hadapan dan belakang berwarna di sini)


Surat Pendaftaran Calon SKM

(Sila dapatkan dari Pegawai Penilai/Pejabat sekolah/JPK)


Resit Pendaftaran Calon SKM

(Sila dapatkan dari Pegawai Penilai/Pejabat sekolah/JPK)


REKOD PENILAIAN
KUMULATIF (RPK)
REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK)
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA
(Untuk kegunaan NOSS format baru)

NAMA CALON : NAMA PUSAT BERTAULIAH :


NAMA NOSS : KOD PUSAT BERTAULIAH :
KOD NOSS :
TEMPOH LATIHAN :
PERINGATAN :
Rekod ini hendaklah disimpan di dalam Rekod Bukti Pencapaian (Portfolio) dan PERLU ada
didalam pegangan calon.
Pegawai Penilai (PP) dan Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) perlu menandatangani hanya
setelah calon lulus penilaian.
Bukti-bukti penilaian mesti disimpan dalam Portfolio calon. PPD perlu menyemak bukti-bukti
tersebut bagi tujuan pengesahan dalaman.
PPL perlu mengesahkan setiap helaian RPK.
Isi ruangan markah penilaian akhir dan bulatkan kaedah penilaian yang digunakan bagi
menilai calon (kerja kursus).
A= Ujian Kemahiran; B=Projek/Tugas Khas; C=Ujian Lisan; D=Ujian teori; E=Lain-lain

DILANTIK SEBAGAI Pegawai Pengesah Pegawai Penilai Pegawai Penilai Pegawai Penilai
Dalaman (PPD) (PP) (PP) (PP)
NAMA :
T/TANGAN :

NAMA CU NAMA CU
KOD CU KOD CU
MARKAH PENILAIAN AKHIR MARKAH PENILAIAN AKHIR
TEORI : AMALI : TEORI : AMALI :

A B C D E A B C D E
TEMPOH MULA : TEMPOH MULA :
LATIHAN : TAMAT : LATIHAN : TAMAT :
TARIKH TARIKH
PENILAIAN : PENILAIAN :

T/T PP : T/T PP :

T/T PPD : T/T PPD :

Dengan ini saya telah menyemak dan mengesahkan calon ini


layak dipersijilkan mengikut syarat yang ditetapkan oleh KPPK.

KOD CU YANG
DISEMAK :

NAMA DAN
TANDATANGAN PPL :
NAMA CU NAMA CU
KOD CU KOD CU

MARKAH PENILAIAN AKHIR MARKAH PENILAIAN AKHIR


TEORI : AMALI : TEORI : AMALI :

A B C D E A B C D E
TEMPOH MULA : TEMPOH MULA :
LATIHAN : TAMAT : LATIHAN : TAMAT :
TARIKH TARIKH
PENILAIAN : PENILAIAN :

T/T PP : T/T PP :

T/T PPD : T/T PPD :

NAMA CU NAMA CU
KOD CU KOD CU
MARKAH PENILAIAN AKHIR MARKAH PENILAIAN AKHIR
TEORI : AMALI : TEORI : AMALI :

A B C D E A B C D E
TEMPOH MULA : TEMPOH MULA :
LATIHAN : TAMAT : LATIHAN : TAMAT :
TARIKH TARIKH
PENILAIAN : PENILAIAN :

T/T PP : T/T PP :

T/T PPD : T/T PPD :

Calon ini disahkan telah melengkapkan latihan dan lulus


penilaian.
KOMEN PPL :

TANDATANGAN
PPL :
CARTA PROFIL KOMPETENSI
(Competency Profil Chart)

CPC
JOB PROFILE CHART (JPC)
SECTOR HOSPITALITY AND TOURISM
SUB SECTOR KITCHEN
JOB AREA BAKERY PRODUCTION
JOB LEVEL TWO (2) JOB AREA CODE

COMPETENCY COMPETENCY UNIT


  
SAFETY, HEALTH SWEET AND
DOUGHNUT
AND HYGIENE SAVOURY FILLING BUN PREPARATION
CORE PREPARATION
PRACTICES PREPARATION

  
    
 

  
BAKERY PRODUCT
MUFFIN
PIZZA PREPARATION AND MATERIAL
PREPARATION
HANDLING

  

       

  
BAKERY PRODUCT
 
ELECTIVE SALES & MARKETING
Cocu 1
CURRICULUM of COMPETENCY UNIT (CoCU)
Sub Sector FOOD AND BEVERAGES
Job Area BAKERY PRODUCTION
Competency Unit Title SAFETY, HEALTH AND HYGIENE PRACTICES
Safety, health and hygiene practise is to practices safety, health and hygiene at bakery production in accordance with
production requirement, standing order, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Good Manufacturing
Competency Unit Descriptor
Practise (GMP) and Halal requirements. The personnel who are competent in safety, health and hygiene practise shall
be able to carry out safety, health and hygiene practices to meet required production quality.
Training
Competency Unit ID Level 2 60 Hours Credit Hours
Duration
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
1. Identify safety, i. Safety, health and 3 hours Lecture i. Safety, health
health and hygiene practices and hygiene
hygiene guidelines such as; practices
practices  OSHA guidelines
requirements  Environmental listed out
Quality Act 1974 ii. Housekeeping
(Act127) schedule and
 Halal product checklist
compliance interpreted
 HACCP iii. Types of
housekeeping
ii. Regulatory body /
works
agency related such as;
determined
 Bomba iv. Types of
 National Solid sanitation
Waste Management works
Department determined
(NSWMD)
 Department of
Occupational Safety
v. Function of
and Health (DOSH)
first aid kit
iii. Housekeeping schedule items
iv. Types of housekeeping determined
works such as;
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
 Cleanliness vi. Causes of fire
 Rearrangement determined
equipments vii. Classes and
v. Area of kitchen such as; sources of fire
 Production area determined
 Store area viii. Environmental
rule and
vi. Types of sanitation
regulation on
works such as;
waste
 Utensils disposal listed
 Equipments out
vii. Purpose of sanitation
works
viii. First aid kit checklist
ix. Types of first aid kit
items such as;
 Sterilised gauze
 Antiseptic
 Plaster
 Small scissor
x. Function of first aid kit
items
xi. Classes and sources of
fire
 Class A - Solid
 Class B - Liquid
 Class C - Gases
 Class D - Metal
xii. Classes of waste
xiii. Purpose to dispose
waste
xiv.Environmental rule and
regulation on waste
disposal
xv. Waste disposal
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
schedule
xvi.Safety, health and
hygiene practise
workflow

i. Determine safety, 2 hours Demonstration


health and hygiene &
practices guidelines Observation
ii. Interpret housekeeping
schedule and checklist
iii. Determine types of
housekeeping works
iv. Determine area of
kitchen
v. Interpret sanitation
checklist
vi. Determine types of
sanitation works
vii. Determine purpose of
sanitation works
viii. Interpret first aid kit
checklist
ix. Determine function of
first aid kit items
x. Determine causes of
fire
xi. Determine classes and
sources of fire
xii. Interpret waste
disposal schedule
xiii. Determine classes of
waste
xiv.Determine purpose to
dispose waste
xv. Determine
environmental rule and
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
regulation on waste
disposal

Attitude:
i. Awareness of
safety, health
and hygiene
practices
requirements

Safety:
-Not applicable-

2. Plan safety, i. Types of Personnel 3 hour Lecture i. Arrange


health and Protective Equipment sanitation
hygiene (PPE) materials and
practices ii. Elements of checking equipment
activities first aid kit items such arranged
as; ii. expiry date of
 Condition first aid kit
 Expiry date items
 Change of colour determined
iii. Checking
 Appearance
method of first
iii. Types of fire
aid kit items
extinguishers such as;
condition
 Powder applied
 Carbon dioxide iv. First aid items
 Water condition
 Foam confirmed
iv. Function of fire v. Function of
extinguishers related to fire
classes of fire extinguishers
v. Fire extinguisher related to
location classes of fire
vi. Classification of waste determined
materials vi. Fire
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
vii. Purpose to classify extinguisher
waste materials location
determined
i. Determine types of 4 hours Demonstration vii. Fire
sanitation utensils and & extinguisher
equipment Observation acquired
ii. Determine type of viii. Classification
Personnel Protective of waste
Equipment (PPE) materials
iii. Arrange sanitation determined
materials and ix. Waste
equipment materials
iv. Determine expiry date segregated
of first aid kit items
v. Apply checking method
of first aid kit items
condition
vi. Confirm first aid items
condition
vii. Determine type of fire
extinguishers
viii. Determine function of
fire extinguishers
related to classes of
fire
ix. Determine fire
extinguisher location
x. Acquire fire
extinguisher
xi. Determine
classification of waste
materials
xii. Segregate waste
materials

Attitude:
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
i. Resourceful in
planning safety,
health and
hygiene
practices

Safety:
i. Adhere to safety
practices

3. Carry out i. Types of cleaning 12 hour Lecture i. Method of


safety, health materials, tools and cleaning and
and hygiene equipment such as; sanitising
practices  Detergent kitchen area
 Mop applied
 Broom ii. Technique of
cleaning and
 Bucket
sanitising
ii. Type of Personnel
kitchen area
Protective Equipment
applied
(PPE) such as;
iii. Basic first aid
 Hand glove function
 Face mask performed
iii. Method of cleaning iv. First aid kit at
kitchen area accessible
iv. Methods of sanitising location
kitchen utensils and located
equipments v. Technique of
v. Technique of sanitising using fire
salon premises and extinguishers
facilities applied
vi. Method of storing vi. Methods to
sanitation material, dispose waste
implements and applied
equipment
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
vii. Replacement/replenish vii. Standard
ment of expired/finish Operating
first aid kit items Procedure of
viii. Safe, visible and safety, health
accessible location for and hygiene
first aid kit practices
ix. Technique of using fire followed
extinguishers
x. Methods to dispose
waste materials
xi. Safety procedure on
disposal waste materials

i. Determine types of 22 hours Demonstration


cleaning materials, &
tools and equipment Observation
ii. Wear Personnel
Protective Equipment
(PPE)
iii. Apply method of
cleaning and sanitising
kitchen area
iv. Apply technique of
cleaning and sanitising
kitchen area
v. Perform basic first aid
function
vi. Restock first aid kit
items
vii. Locate first aid kit at
accessible location
viii. Apply technique of
using fire extinguishers
ix. Apply methods to
dispose waste
x. Follow Standard
Operating Procedure of
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
safety, health and
hygiene practices

Attitude:
i. Careful in
executing
safety, health
and hygiene
practices
ii. Adhere to
hygiene
practices

Safety:
i. Wear
appropriate
Personal
Protective
Equipment
(PPE)
ii. Careful when
handling sharp
utensils and
electrical
equipment
iii. Adhere to
kitchen safety,
hygiene and
health
procedure
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
4. Check safety, i. Cleanliness specification 2 hours Lecture i. Cleanliness of
health and of kitchen area kitchen area
hygiene ii. Cleanliness specification confirmed
practices of utensils and ii. Cleanliness of
conformance equipment utensils and
iii. Compliance of safety, equipment
health and hygiene confirmed
practises iii. Adhere to
compliance of
i. Check cleanliness of 3 hours Demonstration safety, health
kitchen area & and hygiene
ii. Check cleanliness of Observation practises
utensils and equipment
iii. Check compliance of
safety, health and
hygiene practises
Attitude:
i. Responsible in
checking safety,
health and
hygiene
practices
ii. Adhere to
hygiene
practices

Safety:
i. Wear
appropriate
Personal
Protective
Equipment
(PPE)
ii. Adhere to
kitchen safety,
hygiene and
health
procedure
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

5. Report safety, i. Flow of reporting line 1 hour Lecture i. Safety, health


health and ii. safety, health and and hygiene
hygiene hygiene practices practises
practises reporting format activities
activities iii. Method of reporting reporting
safety, health and format
hygiene practices determined
activities ii. Method of
 Verbal reporting
 Checklist safety, health
 Written and hygiene
iv. Procedure of reporting practises
safety, health and activities
hygiene practices applied
activities iii. Safety, health
and hygiene
practises
i. Determine personnel 1 hours Demonstration
activities
involved &
report
ii. Determine safety, Observation
generated
health and hygiene
practises activities
reporting format
iii. Apply method of
reporting safety, health
and hygiene practises
activities
iv. Generate safety,
health and hygiene
practises activities
report
v. Follow procedure of
reporting safety, health
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
and hygiene practises
activities
Attitude:
i. Meticulous in
writing report
ii. Clarity and
responsible in
reporting safety,
health and
hygiene
practices
activities
iii. Adhere to report
submission
dateline

Safety:
-Not applicable-
Employability Skills

Core Abilities Social Skills

01.01 Identify and gather information. 1. Communication skills


01.02 Document information procedures or processes. 2. Conceptual skills
02.01 Interpret and follow manuals, instructions and SOP's. 3. Interpersonal skills
02.03 Communicate clearly.
4. Multitasking and prioritizing
02.04 Prepare brief reports and checklist using standard forms.
02.05 Read/Interpret flowcharts and pictorial information. 5. Self-discipline
03.01 Apply cultural requirement to the workplace. 6. Teamwork
03.02 Demonstrate integrity and apply practical practices.
03.03 Accept responsibility for own work and work area.
03.04 Seek and act constructively upon feedback about work
performance.
03.05 Demonstrate safety skills.
03.06 Respond appropriately to people and situations.
03.07 Resolve interpersonal conflicts.
06.01 Understand systems.
06.02 Comply with and follow chain of command.
06.03 Identify and highlight problems.
06.04 Adapt competencies to new situations/systems.
01.04 Analyse information.
04.01 Organize own work activities.
04.02 Set and revise own objectives and goals.
04.03 Organize and maintain own workplace.
04.04 Apply problem solving strategies.
04.05 Demonstrate initiative and flexibility.
Tools, Equipment and Materials (TEM)

ITEMS RATIO (TEM : Trainees)

1. Stationery As required
2. Kitchen utensils 1:4
3. Working table 1:4
4. Stove 1:4
5. Mixer 1:4
6. Food processor 1:4
7. Chillers 1:20
8. Freezer 1:20
9. OSHA Act and guidelines 1:1
10. Halal guidelines 1:1
11. Environmental Quality Act 1974 (Act 127) guidelines 1:1
12. HACCP guidelines 1:1
13. Sanitary facilities (hand wash dispenser, tissue dispenser) 1:1
14. Personal Protective Equipment (safety boot, Chef hat, apron, disposable 1:1
glove)
REFERENCES

1. Bo Friberg Van Nostrand Reinhold, A Division of International Thompson Publishing Inc, The PROFESSIONAL Pastry Chef, Third Edition
ISBN 0-442-01597-6
2. Courtine R.J., The Hamlyn Publishing Group (1988), London Larousse Gastronomique Cookery Encyclopaedia, ISBN 0-749-30316-6
3. Friberg B., John Wiley & Sons. (2002), The Professional Pastry Chef: Fundamental of Baking and Pastry (4 th edition).
4. Futura Training, Futura Training Pty.Ltd (2007), Pastry, Cakes and Yeast goods, Hot and Cold Dessert (2nd Edition).
5. Gisslen, Wayne, John Wiley & Sons, Inc. (2009), Professional Baking (5th Edition).
6. Joseph Amendola, Nicole Rees, John Wiley & Sons (2002) The Baker’s Manual Fifth Edition, ISBN 0-471-40525-6
7. Labensky, S.R., Tenbergen, K.G., VanDamme, E & Martel P. Prentice Hall. (2004). On baking: A Textbook of Baking and Pastry Fundamentals.
8. Lian M., Times Book International (1981), Guide to Hotel & Catering Services, ISBN 9-971-65093-2
9. Roux M.&A., Mcdonald & Co. Ltd., London & Sydney, The Roux Brothers on Patisserie, ISBN 0-356-12379-0
JADUAL PEMBAHAGIAN WIM
CONTOH
JADUAL PEMBAHAGIAN WIM
CONTOH 1

JADUALPEMBAHAGIAN WIM
HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI
HT-014-2:2011- C01: AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Penilaian Berterusan
Kod &Tajuk Kertas Kod &Tajuk Kertas
Work Activities Penerangan Tugasan (Teori) Kod &Tajuk Kertas
Kerja (Amali) Knowledge Performance
(IS-putih) (AS-merah jambu) Assessment Assessment
(WS-biru)
(KA) (PA)
1. Mengenal pasti keperluan
HT-013-2:2011-C01/T(1/3)
amalan keselamatan HT-013-2:2011-C01/P(1/3)
kesihatan dan kebersihan HT-013-2:2011-C01/K(1/3)
(Keperluan Amalan AMALAN KESELAMATAN,
(Keperluan Amalan
2. Perancangankeselamatan Keselamatan, Kebersihan KESIHATAN DAN
Keselamatan, Kebersihan
kesihatan dan aktiviti- dan Kesihatan KEBERSIHAN
dan Kesihatan dalam
dalam Penyediaan (ALAT PEMADAM API)
aktiviti amalan kebersihan Penyediaan Makanan)
Makanan)
HT-013-2:2011-C01/K(2/3) HT-013-
3. Melaksanakan amalan-amalan AMALAN KESELAMATAN, HT-013-2:2011-
2:2011-
keselamatan kesihatan dan HT-013-2:2011-C01/P(2/3) KESIHATAN DAN C01/PA(1/3)
HT-013-2:2011-C01/T(2/3) C01/KA(1/3)
kebersihan (Amalan Keselamatan, KEBERSIHAN
(Amalan Keselamatan,
Kebersihan (CPR) HT-013-2:2011-
Kebersihan HT-013-
dan C01/PA(2/3)
4. Menilai kepatuhan amalan dan 2:2011-
Kesihatan) HT-013-2:2011-C01/K(3/3)
keselamatan kesihatan dan Kesihatan) C01/KA(2/3)
AMALAN KESELAMATAN, HT-013-2:2011-
kebersihan
KESIHATAN DAN
HT-013- C01/PA(3/3)
5. Laporan aktiviti amalan KEBERSIHAN
HT-013-2:2011-C01/P(3/3) HT-014-2:2011-C01/T(3/3) (KAIN ANDUH) 2:2011-
keselamatan kesihatan dan
(Laporan Aktiviti Amalan (Laporan Aktiviti Amalan C01/KA(3/3)
kebersihan
Keselamatan, Kebersihan Keselamatan, Kebersihan
dan dan
Kesihatan) Kesihatan)
MODUL 1
AMALAN KESELAMATAN,
KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

CoCu 1
HT-013-2:2011
KERTAS
PENERANGAN

HT-013-2:2011
PEMBUATAN ROTI
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA PROGRAM HT-013-2:2011


PEMBUATAN ROTI
TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT 01 - AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN


KOMPITENSI KEBERSIHAN

1 1. MENGENAL PASTI KEPERLUAN AMALAN


KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
2. 2. PERANCANGAN KESELAMATAN KESIHATAN
DAN AKTIVITI- AKTIVITI AMALAN KEBERSIHAN
NO. DAN PENYATAAN 3 3. MELAKSANAKAN AMALAN-AMALAN
AKTIVITI KERJA
KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
4 4. MENILAI KEPATUHAN AMALAN
KESELAMATAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
5 LAPORAN AKTIVITI AMALAN KESELAMATAN
KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

NO.KOD HT-014-2:2011/C04/ P ( 1 / 3 )
Muka surat 1 daripada 10

TAJUK: AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Tujuan: Mengenalpasti garis panduan amalan kebersihan, keselamatan dan kesihatan


NO. KOD HT-014-2:2011/C04/ P ( 1 / 3 )
Muka surat 1 daripada 10

PENERANGAN

1. Pengenalan kepada Keselamatan Makanan.

 Perniagaan roti boleh menjadi profesion yang seronok dan memuaskan, tetapi
beberapa proses penghasilan roti juga boleh menjadi berbahaya.
 Orang-orang yang bekerja dalam proses penghasilan roti perlu didedahkan dengan
bagaimana cara untuk mengelakkan atau mencegah kejadian yang boleh
mendatangkan bahaya.
 Oleh itu pengendali perlu dilatih mengikut amalan kerja yang selamat.

Kemalangan yang biasa berlaku di bengkel bakeri

Luka terhiris tergelincir melecur

 Susunatur peralatan yang kemas dan pergerakan yang teratur dapat mengurangkan
risiko berlakunya kemalangan di tempat kerja. Oleh itu langkah-langkah awal perlu
dititik beratkan.

 Pelbagai badan berkanun, NGO dan swasta yang terlibat untuk memastikan
keselamatan, kesihatan dan kebersihan sentiasa diambil berat.
NO. KOD HT-014-2:2011/C04/ P ( 1 / 3 )
Muka surat 5 daripada 10

2OSHA
2.7 . Kualiti
persekitaran 2.2 . Jabatan
(Buangan Bomba dan
terjadual) Penyelamat
2005

2Badan
2. 6 Jabatan yang
Keselamatan terlibat
2.3 . HACCP
dan Kesihatan
Pekerja (JKKP)

2.5 . Jabatan
Pengurusan 2.4 Akta
Sisa dan Kualiti dan
Pepejal Alam Sekitar
(NSWMD)

2.1 OSHA – OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH ADMINISTRATION / PENTADBIRAN


PEKERJAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN.

Latarbelakang  Diasaskan pada tahun 1993

Tujuan  Perundingan dan latihan pekerjaan

 Memastikan keadaan selamat dan sihat bekerja untuk lelaki dan


perempuan dengan menetapkan dan menguatkuasakan
Misi standard dan menyediakan latihan, outreach, pendidikan dan
bantuan

 Menerangkan kaedah-kaedah yang majikan perlu gunakan


Piawaian OSHA
untuk melindungi pekerja dari bahaya
 Contoh:
a) Menyediakan perlindungan jatuh
b) Mencegah penggalian gua-in
c) Mencegah penyakit berjangkit
d) Memastikan pekerja selamat memasuki ruang terkurung
e) Mengelakkan pendedahan kepada bahan-bahan berbahaya
seperti arbestos
f) Meletakkan pengawal mesin
g) Menyediakan alat pernafasan atau peralatan keselamatan
yang lain
h) Menyediakan latihan untuk pekerjaan yang berbahaya.

2.2 OPERASI BOMBA DAN PENYELAMAT

 Agensi penyelamat di Malaysia


 Objektif melindungi nyawa dan harta benda daripada
Latar belakang kebakaran berdasarkan peruntukan undang-undang
dengan cekap, berkesan dan sistematik.
 Akta 1988 Perkhidmatan Bomba

 Untuk memastikan perkhidmatan bomba


beroperasi dengan cekap, berkesan dan
Objektif sistematik berdasarkan kepada peruntukan
undang-undang untuk melindungi nyawa dan
harta benda daripada kebakaran.

 Memadam, menentang, mencegah dan mengawal


Fungsi
kebakaran.

m/s 5 drp 22
 Melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku
kebakaran.
 Menentukan adanya jalan keluar kebakaran,
penyelenggaraan dan pengawalseliaan yang
sempurna
 Menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan
hal kebakaran.
 Melaksanakan khidmat kemanusiaan termasuk
pelindungan nyawadan harta semasa berlakunya
apa-apa bencana.

 Perakuan bomba adalah untuk memastikan pemilik


premis telah menetapkan kemudahan keselamatan
premis, mencegah kebakaran dan perlindungan
kebakaran. Pemilik premis bertanggungjawab
dengan keselamatan kebakaran premis.

Sijil Kebakaran

2. 3 HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT SYSTEM)

 HACCP atau Analisis Bahaya dan Titik Kawalan


Kritikal merupakan sistem kawalan kualiti yang
Latarbelakang
menilai kemungkinan bahaya kesihatan berlaku
terhadap sesuatu produk makanan dan mengambil
langkah-langkah kawalan terhadap peringkat atau
titik kawalan yang genting.

 Bermaksud apa-apa yang boleh


menyebabkan kemudaratan kepada
kesihatan dari segi:
a) Biologi
b) Kimia
c) Fizikal

a) Bahaya Biologi
 Terjadi kerana keracunan makanan
disebabkan bakteria dalam makanan.
 Contoh bakteria Salmonella, E-coli dan
Bacillus cereus
 Bakteria ini berbahaya kerana :
- Hidup dalam makana yang kurang
masak .
- tahap bahaya yang berlebihan dalam
Bahaya Kesihatan makanan yang diberikan.
- Boleh merebak daripada makanan
mentah kepada makanan sedia
m/s 6 drp 22
dimakan (pencemaran silang)

b) Bahaya kimia
 Bahaya kimia boleh wujud pada makanan
tertentu dalam bentuk racun serangga atau
sisa pembersihan.
 Bahaya kimia juga mungkin timbul daripada
penyimpanan yang tidak betul dan
salahguna pembersihan bahan kimia atau
umpan tikus.
 Tidak menggunakan peralatan bergred
makanan juga boleh mencemarkan
makanan.
c) Bahaya fizikal
 Bahaya Fizikal termasuk pencemaran
daripada benda asing seperti kaca, kayu,
logam, rambut, lalat dan lain-lain.

 Untuk mengenal pasti semua bahaya yang


berkaitan dalam perniagaan anda, anda
boleh mempertimbangkan langkah-langkah
proses yang berkaitan dengan perniagaan
anda.
 Anda perlu berfikir tentang tiga bahaya pada
setiap peringkat atau langkah proses
operasi anda .

2.4 AKTA KUALITI DAN ALAM SEKITAR ( ACT 1972)

 Akta Kualiti dan Alam Sekitar ( Act 1972) merupakan


Perundangan yang berkaitan dengan pencegahan,
Latarbelakang
penghapusan, kawalan pencemaran dan membaiki
alam sekitar dengan mematuhi piawaian kerajaan.

2.5 JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA (NSWMD).

 Jabatan Pengurusan sisa pepejal Negara beroperasi


Latar belakang untuk mengintegrasikan sistem pengurusan sisa
pepejal di peringkat kebangsaan telah ditubuhkan di
bawah Akta 2007 Sisa Pepejal dan Pembersihan
(Akta 672).

 Akta tersebut telah diluluskan oleh Parlimen pada 17


Julai 2007 dan diwartakan pada 30 Ogos 2007
Akta ini memberi kuasa eksekutif kepada
Kerajaan Persekutuan untuk menjalankan
tanggungjawab terhadap pengurusan sisa
pepejal dan pembersihan awam.

 Menyediakan dasar, perancangan strategik dan


pengurusan sisa pepejal bersepadu (SWM) pada
peringkat makro.
 Merangka Peraturan lain yang diperuntukkan oleh
Akta 672,
Peranan  Jabatan ini juga menetapkan standard, spesifikasi
dan kod amalan.
 Bertanggungjawab melaksanakan penswastaan
penuh SWM, untuk meluluskan dan memberi lesen
untuk menjalankan perkhidmatan dan kemudahan
pengurusan sisa pepejal, dan pembersihan awam.

 Sebagai badan kawal selia untuk memastikan


bahawa SWM dan perkhidmatan pembersihan
awam dijalankan dengan cara yang berkesan,
Fungsi bersepadu, cekap dan menjimatkan kos supaya
dapat berjalan ke sumber asli, pemuliharaan alam
sekitar, kesihatan awam dan meningkatkan kualiti
kehidupan masyarakat. .

 Menyediakan, sisa pepejal yang bersepadu, cekap


Objektif
dan kos efektif yang mampan dan awam sistem
pengurusan pembersihan.

M/s 9 drp 22
 Sentiasa meningkatkan kualiti pengurusan sisa
pepejal dan pembersihan awam melalui dasar
perumusan, strategi, pelan tindakan dan undang-
undang.
 Mewujudkan satu sistem pengurusan sisa pepejal
yang mampan bagi memelihara kesihatan awam,
melindungi dan memelihara alam sekitar dan
memelihara alam semula jadi sumber.
 Memastikan alam sekitar yang bersih dan nilai estetik
dilindungi
 Untuk memainkan peranannya sebagai institusi yang
bertanggungjawab pada menggubal dasar, strategi,
pelan tindakan dan undang-undang pada sisa pepejal
dan pembersihan awam
 Mencadangkan dasar-dasar, rancangan dan strategi
berkenaan dengan air pepejal dan pembersihan
awam.

2.6 JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP )

 Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


berperanan untuk menyediakan persekitaran kerja
yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan
Latar belakang
orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-
aktivitinya.
 Pengurusan dan pekerja akan bersama-sama untuk
mencapai matlamat dan objektif dasar ini melalui
perbincangan / rundingan (persidangan) dan
kerjasama.

 Untuk menyediakan dan memelihara tempat kerja


dan sistem kerja yang selamat dan sihat;

 Memastikan semua kakitangan diberi maklumat,


arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan dengan
cara untuk menjalankan tugas mereka dengan cara
yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan;

 Untuk menyiasat semua kemalangan, penyakit,


beracun dan atau kejadian berbahaya, dan
mempunyai tindakan bagi memastikan kejadian ini
tidak akan berulang;

Objektif

 Untuk mematuhi semua keperluan perundangan


mengenai keselamatan dan kesihatan seperti yang
ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994, serta peraturan-peraturan dan kod
amalan yang telah diluluskan;

 Menyediakan kemudahan kebajikan asas bagi semua


pekerja; dan

 untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

keselamatan dan kesihatan merupakan sebahagian


daripada aktiviti harian.
Faktor utama
amalan penggunaan cara kerja yang selamat dan
sihat kea rah menjayakan misi .
2.7 KUALITI ALAM SEKELILING (BUANGAN TERJADUAL) 2005

 prinsip dari mula hingga akhir

 Termasuk 77 kategori buangan terjadual

 SW 110 - sisa daripada pemasangan elektrikal dan

elektronik yang mengandungi komponen seperti

akumulator, suis raksa, kaca daripada tiub sinar katod


Latar belakang
dan kaca teraktif atau kapasitor bifenil terpoliklorin,

atau yang mengandungi kadmium, raksa, plumbum,

nikel, kromium, tembaga , litium, perak, mangan atau

bifenil terpoliklorin
3. KEBERSIHAN DAN MAKANAN

3.1 Sanitasi dan Kebersihan

Standard: Memahami, dan menghayati kepentingan utama prosedur


kebersihan yang betul dan sentiasa menyedari
kepentingan dan bertanggungjawab terhadap pelanggan dengan baik

Langkah –langkah :

i. Untuk mengekalkan tahap


kebersihan diri.

Syampu rambut dengan kerap

 Penjagaan rambut dikekalkan.


Rambut yang panjang perlu
disyampu dengan kerap.
Ikat rambut yang panjang
 Kakitangan wanita berambut
panjang perlu mengikat rambut.
 Kakitangan lelaki perlu berambut
pendek dan kemas.

Rambut pendek dan kemas


i. Bakteria berbahaya boleh
merebak melalui kuku

ii. Jangan sikat rambut anda di


kawasan penyediaan makanan
& minuman.

iii. Elakkan daripada menyentuh


rambut anda semasa membuat
kerja.
iv. Sentiasa mandi dan gunakan
deodoran dan cuba untuk
mengelakkan makan bawang
putih sebelum datang bekerja.
v. Basuh tangan anda dengan
sabun selepas menggunakan
Peringatan
tandas.

vi. Elakkan menyentuh makanan M/s 1

tetamu dan minuman dengan


tangan anda. Gunakan sudu
dan garpu apabila hendak
menyentuh.

vii. Jangan menghidang apa-apa


kepada tetamu jika anda tidak
pasti berbau segar. Jika anda
merasakan bahawa barangan
makanan yang berbau dan tidak
segar adalah lebih baik tidak
diberikan kepada tetamu.
3.2 Jenis bahan pembersihan, alat dan peralatan.

 Penjagaan kebersihan tangan sangat


dititikberatkan dalam perkhidmatan yang
berkaitan dengan makanan.
 Sabun berbuih dengan agen anti-
bakteria adalah disyorkan.
 Basuh tangan minimum selama 30 saat
dan bilas dengan air bersih.
 Gunakan berus kuku seperti yang
diperlukan.
 Tangan perlu dibasuh apabila :
- Selepas menggunakan tandas
- selepas merokok
1) Sabun tangan (berbuih)
- selepas mengendalikan bahan
berpotensi tercemar;
- selepas mengemop
- menggosok bahagian peralatan
- selepas makan, selepas
mengendalikan daging mentah dan
sebagainya. makanan laut, atau
selepas melaksanakan kerja jaga
rumah.
3.3 Jenis-jenis Peralatan Perlindungan Personel (PPE)

 Alat pernafasan melindungi daripada


bernafas dalam perengsa, wap
beracun atau bahan cemar bawaan
udara yang lain.
a) Perlindungan pernafasan
 Penapis khas untuk bahan cemar
tertentu digunakan, dan alat
pernafasan mesti dipakai dengan betul
untuk memastikan suatu bahan
tehalang daripada dihidu oleh hidung
dan mulut.

 Topi keledar digunakan untuk


mengelakkan kecederaan kepala
mungkin berlaku disebabkan oleh
b) Pelindungan kepala objek yang mungkin jatuh dan
persekitaran yang sesak.

 Ia juga dibuat dengan perlindungan


muka dipasang dan klip pada cuping
telinga untuk perlindungan tambahan

.
 Kasut boot atau kasut keselamatan
perlu dipakai untuk melindungi kaki
daripada terhempap objek berat atau
tajam.
c) Perlindungan Kaki
 Untuk pekerja yang bekerja di tempat
M/s 16 drp 22
yang mempunyai tempat steril seperti
hospital dan makmal-makmal, mereka
perlu memakai "booties" bagi
mengelakkan daripada tergelincir dan
juga melindungi daripada pemindahan
agen jangkitandari kawasan luar tempat
kerja mereka.

 Apabila cecair, habuk, gas toksik atau


d) Perlindungan Tubuh Badan bahan-bahan radioaktif dilepaskan,
pekerja mesti memakai perlindungan
badan yang sesuai.

 Iaitu daripada jenis kain kapas, vinil atau


apron getah, baju berlengan sut
pengudaraan yang sesuai dengan
badan.
4.0 PETI PERTOLONGAN CEMAS

 Di mana seseorang memerlukan rawatan


perubatan, bagi tujuan menyelamatkan nyawa dan
mengurangkan kesan kecederaan sehingga
rawatan selanjutnya diperolehi,
Definisi  Rawatan kecederaan ringan bagi mereka yang
sepatutnya menerima rawatan perubatan atau
tidak.
 Peti pertolongan cemas merupakan koleksi bekalan
dan peralatan yang digunakan untuk memberi
pertolongan cemas.
 Kandungan bahan dan peralatan di dalam peti
pertolongan berbeza mengikut kepada
pengetahuan dan pengalaman seseorang itu.

 Jenis kemudahan pertolongan cemas di


tempat kerja secara umunya adalah
ditentukan oleh beberapa faktor seperti :

- Undang-undang dan peraturan negeri atau


wilayah di mana ia terletak;
- Jenis industri sebagai contoh, industri
perlombongan mungkin mempunyai
peraturan-peraturan industri secara
terperinci dan khusus .
Faktor
- Jenis bahaya yang mungkin berlaku di
tempat kerja;
- Bilangan pekerja di tempat kerja;
- Bilangan lokasi yang berbeza yang
menyebabkan kerja berlainan.
- Berdekatan dengan perkhidmatan tempatan
(doktor, hospital, ambulans).

5.0 KESELAMATAN KEBAKARAN

 Satu alat pemadam kebakaran, alat


5.1 Pemadam Api pemadam api,
 Alat keselamatan yang digunakan
untuk memadamkan atau
mengawal kebakaran kecil apabila
berlaku kecemasan.
 Ia tidak boleh digunakan untuk
memadamkan kebakaran besar
kerana ia akan mendatangkan
bahaya.
 Ia tidak bertujuan untuk digunakan
di atas api di luar kawalan, seperti
yang yang telah mencapai siling
dan membahayakan pengguna
(iaitu, tidak ada jalan keluar, asap,
letupan, dan lain-lain), atau jika
memerlukan kepakaran jabatan
bomba. Biasanya, alat pemadam
api terdiri daripada sebuah kapal
silinder tangan yang mengandungi
ejen yang boleh dibebaskan untuk
memadamkan kebakaran.

5.2 Selimut kebakaran  Selimut api adalah alat keselamatan


yang direka bentuk untuk
memadamkan yang baru jadi
(permulaan) kebakaran kecil.
 Ia merupakan satu bahan perencat
yang digunakan untuk
memadamkan kebakaran.
 Selimut kebakaran digunakan untuk
api kecil, seperti kebakaran dalam
dapur dan di sekitar rumah,
biasanya diperbuat daripada
gentian kaca dan kadang-kadang
kevlar, dan dilipat masuk ke dalam
bekas cepat-siaran untuk
memudahkan penyimpanan.
 Selimut kebakaran yang lebih
besar, digunakan dalam situasi
makmal dan industri, selalunya
Selimut kebakaran
diperbuat daripada bulu (kadang
kala dirawat dengan cecair kalis
api).
 selimut kebakaran ini biasanya
dipasang dalam keadaan menegak
supaya mudah menarik mangsa
terbakar dan meyelimuti seseorang
yang terbakar pakaiannya.

 Beberapa selimut kebakaran yang


lama diperbuat daripada gentian
asbestos tenunan.
6.0 HOS BOMBA

 Hos kebakaran adalah hos tekanan


tinggi digunakan untuk membawa air
(seperti busa) untuk kebakaran
Boediono.
 Di luar sesebah bangunan ianya
dipasang sama ada dalam bentuk
gulungan atau pili bomba.
 Dalam rumah, ia boleh kekal melekat di
tempat yang mudah dilihat dan diambil.
 Ia dicipta oleh i Alexandria dalam asas
tindakan dua pam omboh Ctesibius '.
 Tekanan kuasa hos boba ini berbeza-
beza di antara 8 dan 20 bar (800 kPa
dan 2,000; 116 dan 290 psi), manakala
tekanan yang boleh sehingga 83 bar
(8,300 kPa; 1,204 psi).

 Selepas digunakan, hos kebakaran


biasanya digantung untuk
mengeringkan kandungan yang
terdapat dalam hos .

 Alat pemadam api jika digunakan


Hos bomba
dalam jangka masa yang panjang akan
menjejaskan merosot bahan dan
menjadikannya tidak boleh digunakan
lagi.

 Oleh itu, balai bomba yang sering


mempunyai struktur yang tinggi untuk
menampung kepanjangan hos untuk
penyelenggaraan pencegahan
kebakaran tersebut.
SOALAN :

1. Apa itu OSHA ?

2. Nyatakan dengan ringkas tentang HACCP ?

3. Nyatakan jenis keselamatan kebakaran?

4. Apa itu sanitari dan kebersihan?


RUJUKAN :

1. Courtine R.J. & Larousse The Hamlyn Publishing Group (1988) Gastronomique

Cookery Encyclopedia, ISBN 0-749-30316-6

2. Friberg B., John Wiley & Sons (2002), The Professional Pastry Chef: Fundamental of

Baking and Pastry (4th edition)

3. Gail Sokol Thomson Delmar Lerning (2006). About Professional Baking. 2nd Edition

4. Geerts R., Vantage House (1989), Belgian Sweet and savouries

5. Gisslen W., John Wiley & Sons Inc (2009), Professional Baking. 5th Edition

6. John C., Hodder Education (2008), Practical Cookery. 11th Edition

7. Joseph Amendola, Nicole Rees, John Wiley & Sons (2002) The Baker’s Manual

FifthEdition , ISBN 0-471-40525-6

8. Karangkraf, Bakeri. ISBN: 978-967-5234-98-9

9. Labensky, S.R., Tenbergen, K.G., VanDamme, E & Martel P., Prentice Hall (2004), On

baking: A Textbook of Baking and Pastry Fundamentals

10. Lian M., Times Book International (1981), Guide to Hotel & Catering Services, ISBN 9-

971-65093-2

11. Oppeneder R. (1995). Simply Sweet and savoury. Robert Oppeneder

12. Peter P, John Wiley and Sons (2007).Sweet and savoury & Confections

13. Roux M.&A., Mcdonald & Co. Ltd, The Roux Brothers on Patisserie, ISBN 0-356-12379-

14. Y.H.Hui, Harold Corke, Wiley Blacwell (2006), Bakery Products, Science and

Technology, ISBN: 9-780-81380187-2


KERTAS
TUGASAN

HT-013-2:2011
PEMBUATAN ROTI
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS TUGASAN

KOD DAN NAMA


HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI
PROGRAM
NO. DAN TAJUK UNIT
KOMPETENSI
2

TAHAP C01 AMALAN KESELAMATAN , KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

1 5. MENGENAL PASTI KEPERLUAN


AMALAN KESELAMATAN
KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
2. 6. PERANCANGAN KESELAMATAN
KESIHATAN DAN AKTIVITI- AKTIVITI
AMALAN KEBERSIHAN

NO. DAN PENYATAAN 3. 7. MELAKSANAKAN AMALAN-AMALAN


AKTIVITI KERJA
KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
4. 8. MENILAI KEPATUHAN AMALAN
KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
5. LAPORAN AKTIVITI AMALAN
KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

NO. KOD HT-013-2:2011/C01/ T ( 1 / 2 ) Muka surat 1 drp 5

NAMA CALON

NO. KAD PENGENALAN

TARIKH MARKAH

TAJUK: AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBERSIHAN


OBJEKTIF: MENGENAL PASTI KEPERLUAN AMALAN KESELAMATAN DAN
KESIHATAN.

ARAHAN :
1. Jawab semua soalan setiap helaian.
2. Masa diperuntukkan satu jam.

Bahagian A
Pilih jawapan yang betul sahaja.

1. Apakah erti HACCP?


A. Hazard Analysis Critical Control Point
B. Hazard Analysis Point Critical Control
C. Home Atmosphere Cost Control Point
D. Humid at atmosphere Critical Control Point

2. Antara berikut merupakan rawatan pertolongan cemas untuk orang yang tidak
sedarkan diri?
A. Elakkan sumber arus elektrik.
B. Perlahan-lahan condongkan kepala untuk pengudaraan yang cukup
C. Angkat kaki lebih tinggi daripada kepalanya.
D. Balut kepala dengan kain pembalut kain.

3. Yang manakah bahan-bahan yang sesuai boleh digunakan untuk mengheret diri orang
terkena kejutan elektrik?
A. Kayu, getah atau kain
B. Kayu, kain, batang logam
C. Getah, kain atau akhbar.
D. Kayu, batang logam atau pembaris aluminium .

4. Bagaimana untuk memadamkan api pada pakaian?


A. Penggunaan kartrij gas
B. Penggunaan bahan kimia.
C. Gunakan teknik 'Stop, Drop dan Roll'
D. Gunakan larutan bikarbonat soda
5 Yang manakah pernyataan yang betul mencuci tangan terdedah atau lengan yang
terdedah?
I. Sebelum melakukan kerja-kerja
II. Selepas makan atau merokok
III. Selepas ke tandas
IV. Selepas menyentuh atau mengendalikan makanan mentah.

A. I, II and III only


B. II, III and IV only
C. I, III and IV only
D. I, II, III and IV

(5
Markah )
Bahagian B

Jawap betul atau salah

Makanan perlu disimpan dalam bekas yang sesuai untuk mengelakkan


1 pencemaran makanan

Gas atau dapur elektrik perlu dibersihkan setiap hari selepas digunakan
2

Amalan kebersihan mesti termasuk kebersihan rambut dan hidung


3

Pekerja yang mempunyai selesema tidak dibenarkan untuk memasak


4 makanan untuk tetamu

999 adalah talian bebas tol untuk kecemasan


5

(5 Markah )
Bahagian C

Padankan jawapan yang betul

1. Tanggungjawab ke atas JABATAN


Pengurusan Sisa Pepejal dan KESELAMATAN DAN
Pembersihan Awam KESIHATAN

2. Pendekatan yang sistematik


pencegahan untuk makanan JABATAN BOMBA
dan farmaseutikal keselamatan

3. Memelihara Tempat Kerja JABATAN


dengan Sistem Kerja Selamat PENGURUSAN SISA
dan Bersih PEPEJAL NEGARA

4. Perkhidmatan Bomba dan KESELAMATAN DAN


Penyelamat Agensi di PENTADBIRAN
Malaysia. KESIHATAN

5.
Menyediakan keselamatan & ANALISIS HAZARD DAN
kesihatan pekerjaan KAWALAN TITIK
perundingan & latihan umum. KRITIKAL

( 5 Markah )
Bahagian D

Soalan esei

1.Apakah simton keracunan makanan?

a. ____________________________________________________________________

b.________________________________________________________________________
( 2 Markah)

2. Berikan 2 contoh bakteria didalam makanan.

a.________________________________________________________________________

b._______________________________________________________________________
( 2 Markah)

3. Senaraikan empat langkah keselamatan.

a._______________________________________________________________________

b.________________________________________________________________________

c.________________________________________________________________________

d.________________________________________________________________________
( 4 Markah )

4. Apa yang kamu faham tentang HACCP?

____________________________________________________________________

(2 Markah)

5.Mengapa mesti kotak pertolongan cemas hendaklah sentiasa di dapur?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(4 Markah)
KERTAS
KERJA

HT-013-2:2011
PEMBUATAN ROTI
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS KERJA

KOD DAN NAMA


PROGRAM/
HT-013 -2 : 2011 PEMBUATAN ROTI
PROGRAM’S CODE &
NAME
TAHAP/ LEVEL L2

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI/ C01 AMALAN KESELAMATAN , KESIHATAN DAN
COMPETENCY UNIT KEBERSIHAN
NO. AND TITLE

1 9. MENGENAL PASTI KEPERLUAN AMALAN


KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
2. PERANCANGAN KESELAMATAN KESIHATAN
DAN AKTIVITI - AKTIVITI AMALAN
NO. DAN PENYATAAN KEBERSIHAN
AKTIVITI KERJA/ 3. MELAKSANAKAN AMALAN-AMALAN
WORK ACTIVITIES NO.
AND STATEMENT KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
4. MENILAI KEPATUHAN AMALAN
KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
5. LAPORAN AKTIVITI AMALAN KESELAMATAN
KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Muka Surat / Page: 1
NO. KOD/ CODE NO. HT-013-2:2011-C01/K/(1/3)
Drpd / of: 9

TAJUK/TITLE:
AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBERSIHAN (ALAT PEMADAM API)
TUJUAN PEMBELAJARAN/ INSTRUCTIONAL AIMS:
Pelatih – pelatih mesti boleh:
1. Kenalpasti keperluan amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan.
2. Rancang aktiviti keselamatan, kesihatan dan kebersihan.
3. Laksanakan amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan.
4. Semak kepatuhan amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan.
5. Buat laporan aktiviti amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan.

ARAHAN/ INSTRUCTION:

Pelatih - pelatih dikehendaki melaksanakan kerja-kerja seperti yang ditunjukkan di


dalam lukisan, data atau jadual dengan menggunakan peralatan, perkakasan dan
bahan-bahan yang disediakan.

LUKISAN, DATA DAN JADUAL/ DRAWING, DATA AND TABLE:

RAJAH 1: ALAT PEMADAM API


KESELAMATAN/ SAFETY

1. Pastikan peralatan yang digunakan selamat


2. Gunakan peralatan dengan betul

PERALATAN, PERKAKASAN DAN BAHAN/ TOOLS, EQUIPMENTS AND


MATERIALS

1. Tong
2. Petrol
3. Torch stick
4. Lighter

SOALAN/ QUESTION:
1. Berikan kelas alat pemadam api.
- A (Pepejal)
- B (Cecair)
- C (Gas)
- D (Logam)
- E (Elektrik)
LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA
1. Identify safety, health and hygiene 1.1 Jenis alat pemadam api
practices requirements 1.2 Cara guna alat pemadam api

2. Plan safety, health and hygiene


practices activities 2.1 Menentukan fungsi dan penggunaan
alat pemadam api
2.2 Menyusun alat pemadam api

3. Carry out safety, health and 3.1 Langkah penggunaan alat pemadam
hygiene practices
api.
- Langkah-langkah perlu dilakukan
ketika berlaku kebakaran:
o Bunyikan penggera
kebakaran dan telefon
jabatan bomba, jika perlu.
o Kenal pasti laluan
kecemasan.
o Pilih alat pemadam api yang
sesuai.
o Guna semula alat pemadam
api jika masih ada
kebakaran.
o Tukarkan segera jika
pemadam api telah kosong
o Tukarkan segera jika
pemadam api
menyemarakkan api.
3.2 Menggunakan alat pemadam api
3.3 Memohon teknik PASS
3.4 Ikut prosedur alat pemadam api
Langkah 1

Tarik pin

Langkah 2

Halakan pada punca api. Jika anda


halakan pada nyalaan api bahan
pemadam api akan beterbangan menerusi
api tanpa memberikan apa apa kesan.
Anda perlu tumpukan kepada punca api.
Langkah 3

Picit pemegang atau tuil. Apabila dipicit


bahan di dalam akan keluar.

Langkah 4

Halakan dari tepi ke tepi. Mula


menggunakan alat pemadam api dari jarak
yang selamat kemudian bergerak ke
hadapan. Pastikan api tidak merebak.
4.1 Cara penggunaan alat pemadam api
4. Check safety, health and hygiene - Guna teknik PASS:
practices conformance i. Tarik pin. Rantai pengikat
akan putus.
ii. Picit perlahan, bahan
pemadam api akan keluar
dari nozel.
iii. Tenekan dan sembur
menghala ke api.
iv. Sembur dari tepi ke tepi di
dasar bawah api .Pastikan
api tidak merebak
jauh.Ulang langkah ii-iv jika
api masih belum padam.

Teknik PASS:

5.1 Tentukan kakitangan yang terlibat


5.2 Laporan mengikut format.
5.3 Laporan kaedah cara menggunakan
alat pemadam api
5. Report safety, health and hygiene 5.4 Laporan alat pemadam api yang telah
practises activities diguna.
5.5 Ikut prosedur pelaporan aktiviti alat
pemadam api
SENARAI SEMAK KERJA

Tidak
Bil Tahap Pencapaian/ Terima/ Terima/ Catatan/
No. Level of Achievement Accepted Not Remark
Accepted
A. PROSES KERJA/ WORK PROCESS

Menentukan peralatan dan perkakas …………….

Memilih
1. alat pemadam api …………….
4 Fire extinguisher conducted
Menggunakan alat pemadam api …………….

Lama masa yang digunakan …………….

B. HASIL KERJA/ END RESULT

Menggunakan peralatan yang sesuai


…………….
Memilih alat pemadam api …………….
Api padam …………….

SIKAP/ ATTITUDE
C.

Tumpuan semasa kerja


…………….
Sikap yang baik …………….
Mengamalkan keselamatan …………….
Jangkamasa penggunaan alat …………….

1.
Tidak
Bil Tahap Pencapaian/ Terima/ Terima/ Catatan/
No. Level of Achievement Accepted Not Remark
Accepted
D.
KESELAMATAN KERJA/ WORK SAFETY
Mematuhi Peraturan Keselamatan …………….

Mengamalkan keselamatan …………….

Menggunakan APA dengan betul …………….

................................................... ...................................................

(Nama dan tandatangan pelatih) (Nama dan tandatangan penilai)

Tarikh: ____________________ Tarikh: ____________________


PENILAIAN
PENGETAHUAN

HT-013-2:2011
PEMBUATAN ROTI
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

PENILAIAN PENGETAHUAN
KOD DAN NAMA PROGRAM HT-013-2-2011 PEMBUATAN ROTI

TAHAP TAHAP 2
NO DAN TAJUK MODUL M01 : AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

1. Mengenalpasti keperluan amalan keselamatan, kesihatan dan


kebersihan
NO DAN PERNYATAAN 2. Merancang aktiviti keselamatan, kesihatan dan kebersihan
TUGASAN 3. Menjalankan amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan
4. Langkah-langkah keselamatan, kesihatan dan kebersihan
5. Laporan keselamatan, kesihatan dan kebersihan

Amalan Keselamatan, kesihatan dan kebersihan ialah untuk mengendalikan


aktiviti keselamatan, kesihatan dan kebersihan mengikut keperluan
MODUL OBJEKTIF
HACCP,GMP dan Produk Halal. Personel perlu kompeten dalam
mengamalkan keselamatan, kesihatan dan kebersihan untuk menghasilkan
produk yang berkualiti.
NAMA PELAJAR
NO.KAD PENGENALAN
NO KOD
HT-013-2-2011 / M01 / PA Muka : 01 Drp : 9

TAJUK : AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBERSIHAN


TUJUAN : Kertas penilaian ini bertujuan untuk menguji pengetahuan murid
tentang penjagaan murid tentang penjagaan kebersihan diri, ruang
kerja, pertolongan cemas asas dan pencegahan kebakaran supaya
dapat mempraktikkannya dengan sistematik.

MASA YANG DIBENARKAN : 1 jam


NO KOD
HT-013-2-2011 / M01 / PA Muka : 02 Drp : 9

BAHAGIAN A
Jawab semua soalan
1. Antara berikut yang manakah merupakan panduan keselamatan, kebersihan
dan kesihatan yang perlu dijalankan oleh setiap pekerjaan KECUALI.
A. OSHA ( Occupational Safety and Health Act)
B. Environmental Quality Act 1974 ( Act 127)
C. Halal product compliance
D. Amalan kebersihan

2. Apakah maksud kebersihan berkala( semasa) yang dilakukan oleh pekerja.


A. Dilakukan oleh pekerja sendiri pada setiap hari untuk membersihkan
alat-alat dapur dan lantai.
B. Dilakukan oleh pengurus pada setiap hujung minggu.
C. Dilakukan oleh pekerja pada masa-masa tertentu sahaja atau dilakukan
oleh kontraktor.
D. Dilakukan oleh pekerja sendiri pada hari isnin dan khamis untuk
membersihkan diri dan peralatan.

3. Penjagaa diri merangkumi rambut, badan , tangan, kuku, pakaian dan


……………
A. Jari
B. Gigi dan mulut
C. Stokin
D. Kasut
NO KOD
HT-013-2-2011 / M01 / PA Muka : 03 Drp : 9

4. Nyatakan 3 langkah pembersihan lantai yang dilakukan dibengkel?


A. Bilas dengan air bersih – Basuh dengan air suam untuk menanggalkan
kotoran -Mengeringkan lantai dengan menggunakan pengering atau
mop.
B. Bilas dengan air suam – Basuh dengan air bersih untuk menanggalkan
kotoran – Mengeringkan lantai menggunakan pengering atau mop.
C. Basuh dengan air sabun suam untuk menanggalkan kotoran - Bilas
dengan air bersih – Mengeringkan lantai menggunakan pengering atau
mop.
D. Basuh dengan air sabun sejuk untuk menanggalkan kotoran – Bilas
dengan air bersih – Mengeringkan lantai menggunakan pengering atau
mop.

5. Semasa melakukan kerja-kerja pembersihan sinki, apakah aspek keselamatan


yang perlu dititikberatkan oleh pekerja.
A. Membersihkan sinki menggunakan tangan.
B. Menggunakan penapis supaya sisa makanan dapat ditapis dan dibuang
ke dalam tong sampah.
C. Sinki mesti dibersihkan setiap kali selepas digunakan.
D. Tidak meletakkan alatan tajam seperti pisau bersama alatan-alatan kecil
bersama di dalam sinki.

6. Apakah yang dimaksudkan dengan pertolongan cemas?


A. Pertolongan cemas ialah bantuan segera atau rawatan kecemasan yang
diberikan untuk orang yang tercedera sebelum mendapatkan bantuan
yang bertauliah.
B. Pertolongan cemas ialah bantuan segera atau rawatan kecemasan yang
diberikan untuk orang yang sihat sebelum mendapatkan bantuan yang
bertauliah.
C. Pertolongan cemas ialah aktiviti kecemasan yang memerlukan rawatan
segera untuk membantu orang yang cedera.
D. Pertolongan cemas ialah membantu ma
NO KOD
HT-013-2-2011 / M01 / PA Muka : 04 Drp : 9

7. Berikut adalah ubat yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas iaitu
A. Losyen badan
B. Ubat makan
C. Larutan iodin
D. Larutan soda

8. Manakah antara berikut adalah tanda-tanda yang akan dialami oleh orang yang
terbakar dengan darjah terbakar pada level second Degree.
A. Kulit menjadi kemerah-merahan atau hilang warna
B. Ada tanda-tanda gelembung ( blisters)
C. Kemusnahan pada lapisan kulit luar.
D. Cepat sembuh.

9. Apakah maksud melecur ?


A. Terkena haba yang kering seperti api, alatan panas, asid , alkali, alat
elektrik atau cahaya matahari yang terik.
B. Terkena haba yang sejuk seperti penghawa dingin ( aircond) dan angin
sejuk.
C. Terkena renjatan elektrik daripada peralatan elektrik.
D. Terkena haba yang lembap seperti air wap, minyak atau tar yang panas.

10. Pilih kemalangan yang terjadi akibat daripada keletihan, kelaparan, ketakutan,
terkejut, sakit kuat, pakaian terlalu ketat dan berdiri lama dalam panas.
A. Pitam
B. Renjatan elektrik
C. Melecur
D. Terbakar

( / 10 MARKAH
NO KOD
HT-013-2-2011 / M01 / PA Muka : 05 Drp : 9

B: LABELKAN JAWAPAN YANG BETUL

1. Labelkan Alat Pemadam Api dibawah berdasarkan pilihan jawapan di yang


diberikan.

Meter Muncung Picu

Pin Tangki

( / 5 MARKAH)
NO KOD
HT-013-2-2011 / M01 / PA Muka : 06 Drp : 9

2. BAHAGIAN C: PADANKAN DENGAN JAWAPAN YANG SESUAI.

Bahan Pemadam Api Punca Kebakaran

Petrol, minyak tanah, minyak


Air
masak, cat, gas, lekar dan thinner

Minyak, petrol, cat, lekar, thinner,


Buih gas serta peralatan elektrik yang
terpasang

Kayu, kain, kertas, sampah sarap


Kabon Dioksida
dan plastik

Sesuai untuk semua jenis bahan


Debu Kering
yang nenjadi punca kebakaran

( /8 MARKAH )

3. BAHAGIAN D: TANDAKAN BETUL ATAU SALAH.

a) Tekak terasa perit dan masin sebab darah mengalir melalui tekak
adalah tanda-tanda terseliuh.

b) Alatan elektrik yang terpasang termasuk suis, kotak panel,


plat panas merupakan jenis kebakaran Kelas C

c) Semasa mengendalikan makanan, barang perhiasan seperti cincin,


gelang dan sebagainya boleh menyebabkan kekotoran mudah
melekat dan bakteria senang membiak.

d) Untuk mengelakkan gigi dan mulut berbau, gigi perlu di gosok


sekurang-kurangnya 1 kali.
e) Selimut keselamatan berfungsi untuk memadam kebakaran dan
mengurangkan kesakitan yang dialami oleh mangsa kebakaran.

f) Apabila seseorang pitam, dudukkan pesakit dengan kepalanya


tunduk ke lutut

g) Air, buih, debu kering dan karbon dioksida merupakan jenis


kemalangan kecil

h) Pembalut luka mestilah di antikumankan, disimpan di


dalam bekas yang ketat dari udara.

i) Cecair yang mudah terbakar seperti petrol, gas, gris, minyak tanah,
lemak, cat dan spirit adalah contoh kebakaran alam sekitar.

j) Sanitasi merupakan amalan kebersihan yang merangkumi aspek


kebersihan diri, makanan dan ruang kerja.

( / 10 MARKAH)

4. BAHAGIAN E: ISIKAN TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG


BETUL.

Pitam Kecederaan ringan Pertolongan cemas

harian First Degree

a) Pembersihan __________________________perlu dilakukan oleh


pekerja pada setiap hari untuk membersihkan alat-alat dapur dan lantai.

b) ____________________________ialah bantuan segera atau rawatan


kecemasan yang diberikan untuk orang yang tercedera sebelum
mendapatkan bantuan atau perawat yang bertauliah

c) Larutan antiseptik merupakan kotak yang menyimpan, bahan-bahan


serta ubat-ubatan bagi merawat _____________________________.
NO KOD
HT-013-2-2011 / M01 / PA Muka : 09 Drp : 09

d) ______________________________ adalah tanda-tanda terbakar di


permukaan kulit sahaja.

e) Keletihan, kelaparan, ketakutan, terkejut, pakaian terlalu ketat, berdiri di


tengah panas terlalu lama merupakan tanda-tanda bagi
__________________________

( / 10 MARKAH

BAHAGIAN F: KARANGAN PENDEK

5. Lantai perlu dibersihkan setiap kali selepas melakukan amali di dalam


Bengkel. Terangkan 2 langkah pembersihan lantai yang betul.

a) ________________________________________________________

b) ________________________________________________________

6. Kebersihan diri penting bagi mengelakkan makanan dicemari dan seterusnya


menyebabkan berlakunya keracunan makanan. Nyatakan aspek kebersihan
diri.

I. _______________________________________________
II. _______________________________________________
III. _______________________________________________
IV. _______________________________________________
V. _______________________________________________

( / 7MARKAH)

……….SOALAN TAMAT………
PENILAIAN
PRESTASI

HT-013-2:2011
PEMBUATAN ROTI
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

PENILAIAN PRESTASI
HT-013-2-2011 PEMBUATAN ROTI
KOD DAN NAMA PROGRAM

TAHAP TAHAP 2
NO DAN TAJUK MODUL M01 : AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

1. Mengenalpasti keperluan amalan keselamatan, kesihatan dan


kebersihan
NO DAN PERNYATAAN 2. Merancang aktiviti keselamatan, kesihatan dan kebersihan
TUGASAN 3. Menjalankan amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan
4. Langkah-langkah keselamatan, kesihatan dan kebersihan
5. Laporan keselamatan, kesihatan dan kebersihan

Amalan Keselamatan, kesihatan dan kebersihan ialah untuk mengendalikan


aktiviti keselamatan, kesihatan dan kebersihan mengikut keperluan HACCP,
MODUL OBJEKTIF
GMP dan Produk Halal. Personel perlu kompeten dalam mengamalkan
keselamatan, kesihatan dan kebersihan untuk menghasilkan produk yang
berkualiti.
NAMA PELAJAR
NO.KAD PENGENALAN
NO KOD
HT-013-2-2011 / M01 / KA m/s : 01 Drp : 05

TAJUK : AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBERSIHAN


TUJUAN : Kertas penilaian ini bertujuan untuk menguji pengetahuan murid
tentang penjagaan murid tentang penjagaan kebersihan diri, ruang
kerja, pertolongan cemas asas dan pencegahan kebakaran supaya
dapat mempraktikkannya dengan sistematik.

MASA YANG DIBENARKAN : 3 jam


NO KOD HT-013-2-2011 / M01 / KA m/s : 02 Drp : 05

TAJUK : PENYEDIAAN ROTI KUKUS BERINTI (Amalan Kebersihan dan Keselamatan)


TUJUAN : Pelajar mesti boleh :
 Mengamalkan sanitasi dan keselamatan semasa menyediakan roti kukus
berinti dengan menggunakan peralatan dan bahan yang betul mengikut
arahan prosedur kerja.

ARAHAN :
1) Pelajar dikehendaki melakukan sanitasi dan menjaga keselamatan semasa
menyediakan hidangan dengan menggunakan peralatan,perkakasan dan
bahan-bahan yang disediakan.
2) Pelajar dikehendaki menggunakan kaedah memasak mengukus bagi
penyediaan hidangan masing-masing.

PERALATAN / PERKAKASAN/ BAHAN


a) Peralatan dan perkakasan

i. 4 burner gas with oven 1:1


ii. Pengukus 1:1
iii. Periuk 1:1
iv. Kuali 1:1
v. Dulang bahan 1:1
vi. Mangkuk bahan 1:1
vii. Jug penyukat 1:1
viii. Pinggan bulat 1:1
ix. Gelas 1:1
x. Sudu 1:1
xi. Pencanai 1:1

b) Bahan masak
i. Gula (200 gram) 1:1
ii. Tepung gandum(275gram ) 1:1
iii. Emulsifier (2 sudu teh ) 1:8
iv. Baking Powder ( ½ sudu teh) 1:1
v. Pewarna hijau 1:4
vi. Pewarna merah 1:2
vii. Telur ( 2 biji) 1:1
viii. Esen vanilla 1:1
NO KOD HT-013-2-2011 / M01 / KA m/s : 03 Drp : 05

Langkah kerja Butiran kerja


1. Persediaan  Sediakan peralatan yang diperlukan.
peralatan dan  Menyukat dan menyediakan bahan-bahan
bahan
2. Menyediakan  Pukul telur, gula pasir, emulsifier selama 10 minit
roti kukus hingga adunan menjadi pucat.
 Masukkan tepung gandum protein tinggi yang telah
diayak, kemudian baking powder, telur dan air,
kacau sehingga sebati. Uli tepung selama 5 minit.
 Masukkan mentega dan uli doh sehingga menjadi
sebati.
 Rehatkan doh sehingga doh kembang 2 kali ganda.
 Bahagikan doh kepada 6 bahagian dengan saiz
yang sama. Bentukkan doh ke dalam bekas
pengukus.
 Kukus doh selama 10- 15 minit atau sehingga
masak.
 Keluarkan roti kukus yang sudah masak, potong ke
bahagian doh untuk diletakkan inti kaya yang telah
disiapkan.
 Hidangkan doh untuk dinilaikan.

3. Mengemas unit  mengemas unit dan mencuci peralatan.


 Memastikan bengkel dalam keadaan bersih
selepas digunakan.
NO KOD HT-013-2-2011 / M01 / KA m/s : 04 Drp : 05

SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI

NAMA CALON : NO. K/P:

MASA MULA :
TARIKH :
MASA TAMAT :

SKALA PEMARKAHAN :
0= Tidak dilakukan /Salah; 1=Tidak memuaskan; 2=Memuaskan ; 3=Sangat
memuaskan
BHG KRITERIA PENILAIAN MARKAH
Perkara Kritikal (60%)
Hasil hidangan roti kukus
1. (*kriteria kritikal : Markah 3 diberi bagi hasil hidangan yang betul
dan 0 jika hasil hidangan yang salah.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 3
Jumlah Markah Bahagian 1 (60%)
Proses Kerja (25%)
2. Mengambil bahan dan peralatan yang betul
Peralatan dan bahan dibersihkan .
Menggunakan peralatan dengan betul.
Bahan disediakan dengan kaedah yang betul
Teknik masakan yang betul
Memasang kepala gas dengan betul.
Sisa makanan dibuang dengan betul.
Hasil makanan diuji
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 24
Jumlah markah bahagian 2 (25%)
Hasil kerja (10%)
Hidangan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan

Hidangan dihidangkan dengan kemas dan teratur.


Rupa, tekstur ,warna dan rasa hidangan
Penggunaan perkakasan yang betul
Keselamatan dan sanitasi hidangan
NO KOD HT-013-2-2011 / M01 / KA m/s : 05 Drp : 05

Jumlah markah diberi


Jumlah markah penuh 15
Jumlah markah bahagian 3 (10%)

3. Sikap/ keselamatan kerja (5%)


Hadir penilaian dalam masa yang ditetapkan
Maklumat dikumpul ,diolah dan diaplikasi mengikut keperluan.
Peralatan dikendalikan mengikut teknik yang betul dan selamat
serta disusun kemas selepas digunakan.
Berpakaian kemas mengikut prosedur keselamatan.
Persekitaran kerja dibersih dan dikemaskan selepas kerja
dilaksanakan.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 15
Jumlah markah bahagian 4 (5%)

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN


(Bahagian 1 +Bahagian 2+Bahagian 3+Bahagian 4)

KEPUTUSAN PENILAIAN

MARKAH: TERAMPIL /BELUM TERAMPIL


%

ULASAN PEGAWAI PENILAI


PELAN
MENGAJAR
AMALI
(FAIL GURU)

HT-013-2:2011
PEMBUATAN ROTI
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

PELAN MENGAJAR –AMALI

KOD DAN NAMA


HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI
PROGRAM

TAHAP 2

NO DAN TAJUK UNIT C01 AMALAN KESELAMATAN , KESIHATAN DAN KEBERSIHAN


KOMPETENSI
1. MENGENAL PASTI KEPERLUAN AMALAN
KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
2. PELAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
AKTIVITI-AKTIVITI AMALAN KEBERSIHAN
3. MELAKSANAKAN AMALAN-AMALAN
NO. DAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
PERNYATAAN
KEBERSIHAN
AKTIVITI KERJA
4. MENILAI KEPATUHANN AMALAN
KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
5. LAPORAN AKTIVITI AMALAN
KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

Muka : 1 Drp
NO. KOD HT-013-2:2011-- /CO1/LPA (1/1)
8
TEMPAT : TEMPOH : NO. KOD HT-013- Muka :2 Drp 8
2:2011- C01/LP/A

TAJUK :
1) MENGENAL PASTI KEPERLUAN AMALAN KESELAMATAN,
KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
2) PELAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN AKTIVITI-AKTIVITI AMALAN
KEBERSIHAN
3) MELAKSANAKAN AMALAN-AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
4) MENILAI KEPATUHAN AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
5) LAPORAN AKTIVITI AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

TUJUAN PENGAJARAN:

Murid-murid mesti boleh:-


1. Mengenal pasti keperluan amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan
2. Merangka pelan keselamatan, kesihatan dan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan
3. Melaksanakan amalan-amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan
4. Menilai kepatuhan amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan
5. Membuat laporan aktiviti amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan

ALAT BANTUAN MENGAJAR TAJUK NO. KOD

BAHAN PEMBELAJARAN Kertas Penerangan HT-013-2:2011-


C01/LP/A
Kertas Tugasan

ALAT PANDANG DENGAR C


Komputer, LCD
Projektor LCD, WB
D
Whiteboard, M
duster
Marker

PERALATAN, KELENGKAPAN KUATITI/KUALITI


DAN BAHAN Komputer 1
LCD 1
NO. KOD : HT-013-2:2011- C01/LP/A Muka :3 Drp :8

AKTIVITI PENGAJARAN
ABM MASA

PERSEDIAAN:

1. Selesakan murid
- Beri salam dan salam sejahtera.
- Tulis kursus, tahap dan tarikh.
- Tanya khabar kesihatan murid

2. Semak senarai kehadiran murid

3. Tekan aspek disiplin, tatatertib, kerjasama. Contoh : pakaian yang sesuai ke kelas.

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / komunikasi 2 hala / ceria / jaga kesihatan.


Contoh : Menjaga kebersihan diri dengan baik.

5. Bawa murid kepada tajuk


- Imbas kembali tajuk pengenalan yang lepas iaitu ciri-ciri murid yang berjaya
semasa program suaikenal sekolah.

6. Tulis tajuk di Papan tulis :


MENGENAL PASTI KEPERLUAN AMALAN KESELAMATAN,
KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
7. Tulis tujuan pengajaran di ‘white board’ dan nyatakan kepada murid.
Murid-murid mesti boleh:
Mengenal pasti keperluan amalan keselamatan , kesihatan dan kebersihan.
8. Terangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini.
Contoh :Murid sentiasa dalam keadaan selamat.
9. Siasat pengetahuan murid berkenaan tajuk yang akan dipelajari.
Contoh : Apakah yang perlu di lakukan untuk mengelak dari terjatuh di dalam bengkel.
NO. KOD : HT-013-2:2011- C01/LP/A Muka :4 Drp :8

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN


ABM MASA
Memahami keperluan kebersihan diri
- Amalan kebersihan
LANGKAH-LANGKAH : - Pakaian
- Pengurusan diri
1. Mengenal pasti keperluan
amalan keselamatan, Tangan
kesihatan dan kebersihan - Tangan adalah salah satu daripada
agen-agen yang utama dalam
memindahkan patogen makanan.
- Basuh tangan sebelum dan selepas
aktiviti.
- Keluar masuk dari bilik masak juga
menyebabkan pencemaran berlaku
- Rambut sentiasa ditutup.

- Kulit yang luka perlu disapu dengan


1) Rancang keselamatan, septik dan dibalut bagi mengelak
kesihatan dan aktiviti- pembiakan bakteria.
aktiviti amalan - Cecair dari hidung, mulut dan telinga juga
kebersihan boleh mencemar makanan.
- Barang kemas seperti cincin, gelang dan
2) melaksanakan amalan- jam tangan berisiko semasa
amalan keselamatan, mengendalikan mesin.
kesihatan dan kebersihan - Memakai sarung tangan.
3) menilai kepatuhan amalan - Amalan sanitasi di dapur juga bukan untuk
keselamatan, kesihatan individi tetapi rakan sekerja yang
berhampiran.
dan kebersihan - Kebersihan lantai,siling dan dinding.
4) laporan aktiviti amalan - Permukaan kerja perlu rata dan tidak
keselamatan, kesihatan berlekuk
dan kebersihan
NO. KOD : HT-013-2:2011- C01/LP/A Muka :5 Drp :8

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

Langkah 1

 Hujung kain anduh mesti


diletakkan di atas siku
yang cedera.

Langkah 2

CARA MENGGUNAKAN
KAIN ANDUH

 Kemudian ikat kedua


hujung kain anduh ke atas
bahu.

Langkah 3

 Hujung kain anduh


diselitkan sedikit di siku
dan dipin supaya lebih
kemas.
NO. KOD : HT-013-2:2011- C01/LP/A Muka :6 Drp :8

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

Langkah 4

 Setelah selesai cara menggunakan


kain anduh.

4.1 Menentukan jenis kain anduh


4.2 Menentukan teknik menggunakan kain anduh.

TEKNIK LIPATAN KAIN ANDUH

5. Laporan aktiviti
Amalan Keselamatan , Kesihatan Dan Kebersihan
Muka : 7 Drp 8
NO. KOD : HT-013-2:2011- C01/LP/A

AKTIVITI PENGAJARAN
ABM MASA

PENGGUNAAN:

1. Edarkan Kertas Kerja.

2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami Kertas Kerja yang diberi.

3. Baca dan fahamkan Kertas Kerja yang telah diberi sebelum kerja amali dijalankan.

4. Arahkan pelatih melakukan kerja dari mula hingga akhir.

5. Beri penekanan kepada kriteria semakan yang terkandung didalam Senarai Semak (
Checklist ).

6. Bantu pelatih supaya mereka berjaya membuatnya dengan baik.

7. Uji kefahaman pelatih dengan beberapa soalan berkaitan dengan kerja yang dibuat

S1 :
J1 :

S2:
J2:
Muka :8 Drp 8

AKTIVITI PENGAJARAN
ABM MASA

PENGESAHAN :

1. Arahkan pelatih untuk menyimpan Kertas Kerja.


2. Beri arahan dengan jelas tugas pelatih untuk melaksanakan tugasan
tersebut.
3. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan atau bertanya.
4. Maklumkan bila MULA.
5. Maklumkan masa hampir TAMAT dan masa tamat.
6. Arahkan pelajar mengemas tempat kerja.
7. Komen dan bincang pencapaian/masalah yang dihadapi oleh pelatih
dengan menyemak sepintas lalu hasil kerja mereka.
8. Bincang perkara penting mengenai apa yang telah diajar, faedahnya
dan minta bersedia untuk tajuk yang akan datang.
9. Maklumkan TAJUK yang akan datang
TAJUK : ___________________________
10. Ucapkan salam.
PELAN
MENGAJAR
TEORI
(FAIL GURU)

HT-013-2:2011
PEMBUATAN ROTI
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

PELAN MENGAJAR - TEORI

KOD DAN HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI


NAMA
PROGRAM

TAHAP 2

NO DAN C01 AMALAN KESELAMATAN , KESIHATAN DAN KEBERSIHAN


TAJUK UNIT
KOMPETENSI

1 10. MENGENAL PASTI KEPERLUAN AMALAN


KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
2. 11. PERANCANGAN KESELAMATAN
KESIHATAN DAN AKTIVITI- AKTIVITI
AMALAN KEBERSIHAN
NO DAN
3. 12. MELAKSANAKAN AMALAN-AMALAN
PERNYATAA
N AKTIVITI KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KERJA
KEBERSIHAN
4. 13. MENILAI KEPATUHAN AMALAN
KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
5. LAPORAN AKTIVITI AMALAN
KESELAMATAN KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

NO. KOD .
HT-013-2:2011-- /CO1/LP T(1/3)
Muka : 1 Drp 7
TEMPAT : TEMPOH : NO. KOD HT-013- Muka :2 Drp 7
2:2011- C01/LP/T

TAJUK :
MENGENAL PASTI KEPERLUAN AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TUJUAN PENGAJARAN :

Murid-murid mesti boleh:-

1. Mulakan dengan perkataan ceria


(Kenyataan ini hendaklah boleh diukur dan dinilai)
2. Sediakan sekurang-kurangnya Dua (2) Tujuan Pengajaran

ALAT BANTUAN MENGAJAR TAJUK NO. KOD

BAHAN PEMBELAJARAN Kertas Penerangan HT-013-2:2011-


C01/LP/T
Kertas Tugasan

ALAT PANDANG DENGAR C


Komputer, LCD
Projektor LCD, WB
D
Whiteboard, M
duster
Marker

PERALATAN, KELENGKAPAN KUATITI/KUALITI


DAN BAHAN Komputer 1
LCD 1
NO. KOD .: HT-013-2:2011- C01/LP/T Muka :3 Drp :7

AKTIVITI PENGAJARAN
ABM MASA

PERSEDIAAN :

7. Selesakan murid. Beri salam dan salam sejahtera, tulis kursus, tahap
dan tarikh. Tanya khabar kesihatan murid.
8. Semak senarai kehadiran murid.
9. Tekan aspek disiplin, tatatertib, kerjasama. Contoh : pakaian yang
sesuai ke kelas.
10. Mulakan perbincangan dengan motivasi komunikasi 2 hala / ceria /
jaga kesihatan. Contoh : Di sekolah terdahulu pernah belajar
keselamatan di dalam bengkel, sebutkan salah satu keselamatan
dibengkel dari segi pengurusan diri?
11. Bawa murid kepada tajuk.Cuba kaitkan dengan tajuk yang akan
diajar
6.Tulis tajuk di Papan tulis :CO1
. MENGENAL PASTI KEPERLUAN AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

7. Tulis tujuan pengajaran di ‘white board’ dan nyatakan kepada para


murid. Murid-murid mesti boleh:
Kenalpasti kebersihan,keselamatan dan sanitasi bila
berada didalam bengkel

8. Terangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini.


Contoh : Murid akan dapat mengenal pasti langkah keselamatan,
kebersihan sanitasi ketika dalam bengkel.
9. Siasat pengetahuan murid berkenaan tajuk yang akan dipelajari.
Contoh : Nyatakan beberapa keselamatan yang perlu di dalam bengkel.
NO. KOD : HT-013-2:2011- C01/LP/T Muka :4 Drp :7

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN


ABM MASA

PENYAMPAIAN :
1.Mengenal pasti keperluan amalan Bahagian yang memastikan
keselamatan, kesihatan dan
keselamatan untuk semua industri ,
kebersihan
khidmat atau perniagaan makanan

Program keselamatan dibangunkan


( dasar, prosedur dan pendidikan )
.
- Boleh memberikan kesedaran
dan mengurangkan jumlah
kemalangan .
- Penjagaan dan amaran .
- Senarai Semak prosedur
keselamatan dan keselamatan

Alat Pemadam Api

Untuk jenis bahan yang terbakar.


Jenis:
Kelas A (kayu,kertasr)
Kelas B (lemak,minyakl)
Kelas C (gas)
Kelas (elektrik)

Kebersihan dan makanan


Untuk memahami dan menghargai
kepentingan prosedur kebersihan
yang betul dan penting kerana ia
tanggungjawab terhadap
kesejahteran pelanggan .
NO. KOD : HT-013-2:2011- C01/LP/T Muka :5 Drp :7

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN


ABM MASA

PENYAMPAIAN :
First Aid
Pertolongan Cemas " cara
• dalam kes-kes di mana
seseorang itu akan memerlukan
rawatan perubatan , rawatan bagi
maksud menyelamatkan nyawa
dan mengurangkan akibat
kecederaan sehingga rawatan
perubatan diperolehi, dan
• merawat kecederaan ringan yang
sebaliknya akan menerima
sebarang rawatan perubatan atau
yang tidak memerlukan rawatan
perubatan ;

Keselamatan Kebakaran

Alat pemadam api


- jenis
- cara penggunaan
Muka : 6 Drp 7
NO. KOD / CODE NUM.: HT-013-2:2011- C01/LP/T

AKTIVITI PENGAJARAN
ABM MASA

PENGGUNAAN:

1. Edarkan kertas penerangan

2. Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas penerangan

3. Beri masa untuk murid membaca dan memahami kertas penerangan yang
diberikan - sila baca dan cuba fahamkan kertas penerangan yang diberikan
dan jika ada sesiapa yang tidak faham sila bertanya.

4. Uji kefahaman murid dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk yang


telah diajar.

S1 :
J1 :

S2:
J2:
Muka :7 Drp 7

AKTIVITI PENGAJARAN
ABM MASA

PENGESAHAN :

1. Berikan masa kepada murid untuk membuat persediaan.


2. Arah murid untuk merujuk kertas penerangan nota dan sebagainya.
3. Edarkan kertas tugasan kepada murid.
4. Beri arahan
- semak muka surat.
- Tulis nama dan tarikh.
- Masa menjawab soalan adalah 5 minit
- Baca arahan dengan teliti
- Markah lulus minima adalah 75%
5 Maklumkan bila masa MULA.......
6 Maklumkan bila masa hampir tamat dan masa TAMAT....
7 Arah hantar kertas tugasan.
8 Maklumkan bila dan dimana keputusan ujian akan diumumkan.
9 Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar.
10 Minta bersedia untuk topik yang akan datang.
Tajuk : . PERANCANGAN DAN MELAKSANAKAN
KESELAMATAN, KESIHATAN DAN AKTIVITI AKTIVITI
AMALAN KEBERSIHAN
Ucapkan salam.
CORE ABILITIES
SENARAI YANG PERLU ADA DALAM PORTFOLIO CALON

1. MAKLUMAT MURID
2. BORANG PENILAIAN
3. CPC
4. TRAINING PATHWAY
5. NOSS MATRIX
6. BUKTI PENILAIAN