Anda di halaman 1dari 65

PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH

KERTASKONSEP

KERTASKONSEP
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KEMENTERIANPENDI
DIKANMALAYSI
A

1.
0 PENDAHULUAN

Pantunmer upakanpui sitr


adisiMel ay uy angdiwar i
sizamanber zaman.Dal am
usaha unt uk mewar isipuisit radisionali nidi hayat
iol eh gener asimuda,
Kement er
ian Pendi di kan Malaysiat elah memper kenalper t
andingan berbalas
pantun antara Sekol ah Menengah Mal aysia pada tahun 1989 y ang dikenali
sebagaiPest a Pant un Sekolah-sekol ah Menengah Mal aysi
a.Dua pi alay ang
menjadirebut ani alahPi al
aSi r
ihPul angKeGagangsumbanganBer i
taHar i
an
danPialaKet er
ampi l
ansumbanganPet ronas.Pertandi
ngani nidianjurkanoleh
BahagianKokur ikulum danKeseni an,Kement er
ianPendi di
kanMalay si
a.

2.
0 OBJEKTI
F

2.
1 Memupukper paduandal am kal
anganpel ajarmel aluiper tandingan
pantunselarasdengankonsep‟ PerpaduanMel al
uiKokur ikulum” .
2.
2 Mengekaldan mengembangkan pant un ser t
a seniber pantun
sebagaikhazanahpui siMelayutradsional danwar i
sanbangsa.
2.
3 Pelaj
ardapatmenggunakanday afikirdal am ber pantundengan
cepatdant epatser
takr i
ti
sdankr eati
f.
2.
4 Pelaj
ardapatmengapl ikasikemahi r
anber bahasadal am menj ual
danmenj awabpant un.
2.
5 Pelaj
ardapatmembi nakey aki
nandi ridansedi aber saingsecar a
si
hatdalam pertandingan.

3.
0 PENGANJURANDANPENGELOLAAN

Pertandingan i ni dianjur
kan ol eh Bahagian Kokur ikul
um dan Keseni an,
Kement erianPendidikanMal ay si
a.Pert
andingandiPer i
ngkatKebangsaanakan
dikel
olakanol ehJabat anPendidikanNegerisebagaituanrumahyangdipil
i
hol eh
kement eri
anpadaset iaptahun.Pertandi
ngandiPer i
ngkatNegeridikel
olakan
olehJabat anPendidikanNeger i
,per
tandi
ngandiPer i
ngkatDaerahdikel
olakan
olehPej abatPendi di
kanDaer ahmanakalaper ingkatsekolahpuladikel
olakan
olehsekolahber kenaan.

4.
0 JENI
SPERTANDI
NGAN

Pert
andi
ngan Peri
ngkatKebangsaan di
l
aksanakan secar
a‘ Kalah Mat i

,y ang
menemukanpemenangant ar
aduakumpul andalam satupertandinganbermula
pada per
ingkatkedua.Walau bagai
manapun,pada per tandingan peri
ngkat
pert
amapeluangbert
emuantarapasukankalahdanmenangdi benarkansepert
i
raj
ahberi
kut:

36
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

CARTAPERTANDI
NGAN

K1 P1
M1
Neger
i1
Neger
i2
M9 P9 P10M10
P2
M2 Neger
i3
K2 M18
M17 Neger
i4
P17 P18
K3 P3 M3
Neger
i5
Neger
i6
M11 P11 P12M12
M21 P4 M22
M4 Neger
i7 K4
Neger
i8
P21 P22
K5 P5
M5
K21 M13 Neger
i9 M14 K22
P13 Neger
i10P14
P6
M6 Neger
i11 K6
Neger
i12
M19 P19 P20 M20
K7 M7
P7
Neger
i13
M15 P15 Neger
i14 P16M16

M8 P8 K8
Neger
i15
Neger
i16

P23
Ke-
3/Ke-
4

P24(Akhir
)
Johan/Nai
b

P=Per l
awanan
M =Menang
K=Kalah

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 37
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

5.
0 PENYERTAAN/PENDAFTARAN

5.
1 Pendaf t
aranpeser t
a-5or ang
5.
2 Bil
angangur u–1or anggur upengir
ing
5.
3 Pertandingani nit erbukakepadasemuamur i
dTI NGKATAN SATU
hi
ngga TI NGKATAN LI MA sekol ah bant
uan kerajaan diMal aysia
TIDAKTERMASUKMRSM, dengansy ar
atwarganegaraMalaysia.
5.
4 Setiapneger ihany adi benarkanmenghantarsatupasukansekol ahke
pertandinganper ingkatkebangsaan.
5.
5 Setiappasukansekol ahhany abolehdiwaki
liol
ehmur i
dyangsedang
belajardisekol ah t ersebutsahaja.Sekiranya berlaku gabungan
pelajarsebagaipemant unant ar
asekolah,pasukanneger itersebut
AKANDI BATALKANpeny er
taannya.
5.
6 Peny ert
aanmur i
dy angber bil
angkaum amatdigalakkan.

6.
0 PELAKSANAANPERTANDI
NGAN

6.
1 Syar
at-
Syar
atPer tandingan
6.
1.1 Pant uny angdi benarkanhany al
ahj enisempatker atiai
tu
pantunempatbar isyangmempuny aiduabar ispembay ang
dan dua bar i
s maksud. Ri ma huj ung bar i
s mest il
ah
berpolakan“ a,b,a,
b”.
6.
1.2 Peser t
apant uni nidisert
aiolehl i
mapemant un
6.
1.3 Pasukan y ang memper ol
eh mar kah y ang tert
inggidiki
ra
sebagai pemenang. Wal au bagai manapun haki m-haki
m
MESTI ber bincang unt uk menent ukan pemenang
berdasarkan si stem j uri sekir
any a t erdapat pember i
an
mar kahant arahaki mt i
daksei mbang.

CONTOH:
1:4

NEGERIA NEGERIB
HAKIM1 170 √ 165
HAKIM2 164 √ 163
HAKIM3 165 √ 161
HAKIM4 162 √ 160
HAKIM5 160 188 √
JUMLAHMARKAH 821 837
KEPUTUSANJURI 4 1

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 38
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

CONTOH2:
3

NEGERIA NEGERIB
HAKIM1 170 √ 165
HAKIM2 164 166 √
HAKIM3 165 √ 161
HAKIM4 162 √ 160
HAKIM5 160 180 √
JUMLAHMARKAH 821 832
KEPUTUSANJURI 3 2

6.
1.4 Ji
ka berl
aku seri, PEMENANG AKAN DI
TENTUKAN
MENERUSISI
STEM JURI.Cont
ohny
a:
Neger
iA:812Markah
Neger
iB:812Markah

NEGERIA NEGERIB
HAKIM1 161 165 √
HAKIM2 164 √ 163
HAKIM3 165 166 √
HAKIM4 162 √ 160
HAKIM5 160 √ 158
JUMLAH 812 812
KEPUTUSANJURI 3 2

6.
1.5 Jikamasi hber l
akuser i
,mar kahbahagianI SIdiambi lkir
a.
6.
1.6 Masa menj ualdan membel ipantun di ki
ra berdasar kan
arahanjurupant un.
6.
1.7 Masadi kir
amul aij urupant un mengar ahkan pantun di jual
i
alah 15 saatunt uk pusingan per tama.Manakal a dalam
pusingankeduamasaunt ukmenci ptadanmenj ualpant un
bagi t
emaspont ani alah60saat .
6.
1.8 Masaunt ukmembel ipantuni al
ah60saatunt ukketiga-ti
ga
pusingan.
6.
1.9 Locengakandi buny ikansel epas15saatmasaunt ukj ualan
pantunbagipusi nganper tamadan30saatbagipusi ngan
keti
gaseki ranyapemant ungagal menjual pantun.
6.
1.10 PusinganTambahan.Locengakandi buny i
kansel epas30
saatmasaunt ukmenj ualpant undansel epas60saatmasa
untukmembel ipant unseki r any
apemant ungagalmenj ual
danmembel ipant un.

7.
0 FORMATPERTANDI
NGAN
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 39
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

7.
1 Pemant unkel i
ma– Memper kenal
kankumpulan/pasukan(maksi
mum 3
minit
)dal am bentukpantunsahajasamaadasecar abiasaatauber
lagu
dan ber peranan menggant i
kan pemantun utama sekirany
a ber
laku
sebarangmasal ahkepadapeser t
autama.Jurupantunberhakmenegur
seki
ranyapasukant ersebutmelebi
himasayangtel
ahditet
apkan.

7.
2 Pert
andinganseti
apper
ingkatter
bahagi kepada4pusi
ngani
ait
u:
7.2.
1Pusi nganPert
ama( Temadiber
iawal )
7.2.
2Pusi nganKedua(TemaSpontant erkawaldi
undi
semasa
pertandi
ngan)
7.2.
3Pusi nganKeti
ga(TemaBebasdi sediakanol
ehpenj
ual
pantun)
7.2.
4Pusi nganTambahan( TemaBebasdi sedi
akanol
ehpenj
ual
pantun)

7.
3 Temapusingan3dan4( bebas)hendakl
ahjel
asdansesuai
.
7.3.
1Tidakmengandungimaksudt er
sir
at
Contoh:
‘Kai
nBuruk’,‘
QuranBuruk’
,‘
KelapaTua’

sepat
utny
a:‘
War
gaEmas’

7.
3.2Bukanber
bent
ukt
ajukat
ausubt
ajuk

Cont
ohny
a:‘
Ker
epekPi
sang’

sepat
utny
a:‘
MakananTr
adi
sional

7.
3.4Mempuny
aini
l
aisusi
l
a.

Contohti
dakmempunyaini
lai
susil
a:‘
MatRempi
t’
,‘
Bohsi
a/Mak
nyah’,

Malam Pest
aMuda-mudi’
,‘
Ceti
Haram’

7.
3.5 Ti
dakmenggunakandi
alek,
bahasapasar
,sl
anga,
singkat
an,
dan

bahasaasi
ng.Cont
oh:
‘Al
ong’
,‘
SMS’,‘
I
CT’
,‘KenaKenci
ng’
,

Mahmudah/ Mazmumah’
,‘
Mahabbah’
,

8.
0 TATACARAPUSI
NGAN

8.
1 PUSI
NGANPERTAMA

Per tandi
nganPusi nganPer tama–Temadi beriawal
- Pant undi sediakanol ehpeserta
Menj ualdalam masa15saat
8.1.2 Membel i dalam masa60saat
8.1.3 Menj ual
/membel idit
eri
maasal kanpemantunmemul akan
soalan/j
awapandal am masadit
etapkan(
8.1.1dan8.
1.2)
8.1.4 Semua bent uk nota pemantun akan diambilsebel
um
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSIA 40
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

ber
mulany
a pusingan kedua. Set
iap pemant
un akan
di
bekal
kandenganker
tasolehpi
hakuruset
ia.

1 A

2 B

3 C

8.
2 PUSI
NGANKEDUA

TemaSpont
anter
kawal–dicabutsemasapertandingan
Pemant
unakandi
sedi
akankertaskosong.Apa-apabahanber
tul
i
sat
au
ber
cet
akti
dakdi
benar
kandibawabersama-samapeser ta.

8.
2.1 Menciptadanmenjualdal
am masa60saat
8.
2.2 Membel idal
am masa60saat
8.
2.3 Menciptadanmenjual/membel
idit
eri
maasalkanpemantun
memul akansoal
an/j
awapandal
am masadit
etapkan(
8.2.
1&
8.
2..
2)

1 A

2 B

3 C

8.
3 PUSI
NGANKETI
GA

Temaspont
andisediakanolehpenj
ualpantun.
Pemantunt
elahdisediakankert
askosongpadapusi
ngankedua.Apa-
apabahanbert
uli
satauber cet
akti
dakdibenar
kandi
bawabersama-
samapesert
a.

8.
3.1 Menjual
dalam masa30saat
8.
3.2 Membelidalam masa60saat
8.
3.3 Menjual
/membelipantundit
eri
maasal kanpemantunmemul
akan
soal
an/j
awapandalam masadit
etapkan(8.
3.1dan8.3.
2)

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 41
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

1 A

2 B

3 C

8.
4 PUSI
NGANTAMBAHAN

Temapusingant ambahandisediakanolehpemantunkeempat.
Pemantuntelahdisedi
akankertaskosongpadapusingankedua.Apa-
apabahanber t
uli
sataubercetaktidakdibenar
kandi
bawabersama-
samapeserta.

8.
4.1 Menjualdalam masa30saat
8.
4.2 Membel idalam masa60saat
8.
4.3 Menjual/membel i pantun di
teri
ma asalkan pemantun
memul akansoalan/jawapandalam masadit
etapkan(
8.4.
1
dan8.4.2)

D
4

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 42
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

Tat
acar
aper
tandi
ngandi
hur
aikanseper
tiber
ikut
:

PERTANDI
NGANPERI
NGKATAWAL(
P1hi
nggaP8)

PUSI
NGAN1–(TEMADIBERIAWAL)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
A–
1- 1 A 1 A
2- B–
2 B 2 B
3- C–
3 C 3 C

PUSINGAN2(TEMASPONTAN–CABUTANSPONTAN)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
Cabut
an 1 B 1 B Cabut
an
Cabut
an 2 C 2 C Cabut
an
Cabut
an 3 A 3 A Cabut
an

PUSINGAN3(TEMASPONTANPENJUALPANTUN)
Tema Penjual Pembel
i Pembel Penj
ual Tema
i
Spont
anJual 1 C 1 C Spont
anJual
Spont
anJual 2 A 2 A Spont
anJual
Spont
anJual 3 B 3 B Spont
anJual

PUSI
NGANTAMBAHAN(TEMASPONTAN–PENJUALPANTUN)
Spont
anJual 4 D 4 D Spont
anJual

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 43
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

PERTANDI
NGANPERI
NGKATKEDUA(
P9hi
nggaP16)

PUSI
NGAN1–(TEMADIBERIAWAL)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
A–
1- 1 A 1 A
2- B–
2 B 2 B
3- C–
3 C 3 C

PUSINGAN2(TEMASPONTAN–CABUTANSPONTAN)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
Cabut
an 1 B 1 B Cabut
an
Cabut
an 2 C 2 C Cabut
an
Cabut
an 3 A 3 A Cabut
an

PUSINGAN3(TEMASPONTANPENJUALPANTUN)
Tema Penjual Pembel
i Pembel Penj
ual Tema
i
Spont
anJual 1 C 1 C Spont
anJual
Spont
anJual 2 A 2 A Spont
anJual
Spont
anJual 3 B 3 B Spont
anJual

PUSI
NGANTAMBAHAN(TEMASPONTAN–PENJUALPANTUN)
Spont
anJual 4 D 4 D Spont
anJual

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 44
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

PERTANDI
NGANPERI
NGKATSUKUAKHI
R(P17hi
nggaP20)

PUSI
NGAN1–(TEMADIBERIAWAL)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
A–
1- 1 A 1 A
2- B–
2 B 2 B
3- C–
3 C 3 C

PUSINGAN2(TEMASPONTAN–CABUTANSPONTAN)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
Cabut
an 1 B 1 B Cabut
an
Cabut
an 2 C 2 C Cabut
an
Cabut
an 3 A 3 A Cabut
an

PUSINGAN3(TEMASPONTANPENJUALPANTUN)
Tema Penjual Pembel
i Pembel Penj
ual Tema
i
Spont
anJual 1 C 1 C Spont
anJual
Spont
anJual 2 A 2 A Spont
anJual
Spont
anJual 3 B 3 B Spont
anJual

PUSI
NGANTAMBAHAN(TEMASPONTAN–PENJUALPANTUN)
Spont
anJual 4 D 4 D Spont
anJual

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 45
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

PERTANDI
NGANPERI
NGKATSEPARUHAKHI
R(P21danP22)

PUSI
NGAN1–(TEMADIBERIAWAL)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
A–
1- 1 A 1 A
2- B–
2 B 2 B
3- C–
3 C 3 C

PUSINGAN2(TEMASPONTAN–CABUTANSPONTAN)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
Cabut
an 1 B 1 B Cabut
an
Cabut
an 2 C 2 C Cabut
an
Cabut
an 3 A 3 A Cabut
an

PUSINGAN3(TEMASPONTANPENJUALPANTUN)
Tema Penjual Pembel
i Pembel Penj
ual Tema
i
Spont
anJual 1 C 1 C Spont
anJual
Spont
anJual 2 A 2 A Spont
anJual
Spont
anJual 3 B 3 B Spont
anJual

PUSI
NGANTAMBAHAN(TEMASPONTAN–PENJUALPANTUN)
Spont
anJual 4 D 4 D Spont
anJual

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 46
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

PERTANDI
NGANTEMPATKETI
GA/KEEMPAT(
P23)

PUSI
NGAN1–(TEMADIBERIAWAL)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
A–
1- 1 A 1 A
2- B–
2 B 2 B
3- C–
3 C 3 C

PUSINGAN2(TEMASPONTAN–CABUTANSPONTAN)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
Cabut
an 1 B 1 B Cabut
an
Cabut
an 2 C 2 C Cabut
an
Cabut
an 3 A 3 A Cabut
an

PUSINGAN3(TEMASPONTANPENJUALPANTUN)
Tema Penjual Pembel
i Pembel Penj
ual Tema
i
Spont
anJual 1 C 1 C Spont
anJual
Spont
anJual 2 A 2 A Spont
anJual
Spont
anJual 3 B 3 B Spont
anJual

PUSI
NGANTAMBAHAN(TEMASPONTAN–PENJUALPANTUN)
Spont
anJual 4 D 4 D Spont
anJual

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 47
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

PERTANDI
NGANAKHI
R(P24)

PUSI
NGAN1–(TEMADIBERIAWAL)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
A–
1- 1 A 1 A
2- B–
2 B 2 B
3- C–
3 C 3 C

PUSINGAN2(TEMASPONTAN–CABUTANSPONTAN)
Tema Penj
ual Pembel
i Pembel
i Penj
ual Tema
Cabut
an 1 B 1 B Cabut
an
Cabut
an 2 C 2 C Cabut
an
Cabut
an 3 A 3 A Cabut
an

PUSINGAN3(TEMASPONTANPENJUALPANTUN)
Tema Penjual Pembel
i Pembel Penj
ual Tema
i
Spont
anJual 1 C 1 C Spont
anJual
Spont
anJual 2 A 2 A Spont
anJual
Spont
anJual 3 B 3 B Spont
anJual

PUSI
NGANTAMBAHAN(TEMASPONTAN–PENJUALPANTUN)
Spont
anJual 4 D 4 D Spont
anJual

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 48
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

Not
a:TEMAPANTUN:

a.Temapant undi sediakanol ehpemant ununt ukdijualkepadapasukanl awan.


b.Pantuny angdi jualmest i
lahmempuny ainil
ai murni
danber mesejposi t
if
.
c.Pemant untidakdi benarkanmenj ualpant uny angberbentukkuiz/teka-t eki
d.Temapant unt i
dakbol ehmeny entuhper kara-
perkaray angsensi
ti
fseper t
i agama,
fahamanpol it
ik,kaum danper i
badiindiv i
du.
e.Dalam pusinganket i
gadant ambahan,penj ualpantunMESTImeny erahkanBor ang
Perny
ataan Tema Pant un kepada j ur upantun untuk diumumkan t erl
ebi h dahul
u
sebel
um menj ual pantunmasi ng-masi ng.

9.
0 PEMARKAHAN DANPENGHAKI
MAN

9.
1Isi -20mar kah
9.
2Bahasa -20mar kah
9.
3Persembahan -10mar kah
9.
4Penghaki
mandalam pert
andingani
nidihaki
miol
ehl
i
maor
anghaki
m.
9.4.
1 Bahagi
ani si -2or
anghakim
9.4.
2 Bahagi
anBahasa -2or anghakim
9.4.
3 Bah.Persembahan -1or anghakim

9.
5PEMANTUN TI DAK DI BENARKAN BERBI NCANG ANTARA ANGGOTA
KUMPULAN SAMA ADA SECARA LI SAN ATAUPUN BERTULI S.Sekir
anya
berl
aku perbi
ncangan,sebanyak 50 PERATUS dar i
pada j
umlah markah
kesel
uruhanpasukanakandi pot
ong.
9.
6Pemant undi
benar
kanber gerakdenganter
ti
bdalam kawasanpasukanny
a
sahaj
a.
9.
7Keput usanhaki
m adalahMUKTAMAD.

10.
0 AM

Sebar
angpindaanadalaht
ertakl
ukkepadaBahagi
anKokur
ikul
um danKeseni
an,
Kementer
ianPendi
dikanMalaysi
a.

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 49
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

PANDUANPEMARKAHANHAKIM
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KEMENTERI
ANPENDIDI
KANMALAYSI
A

1.
0 PANDUANPEMARKAHANUNTUKHAKI M PERTAMA
(Menghaki
miI
si-Ket
epat
ansoal
an/
bel
i
an/j
awapan-Jel
asdansesuai
dengantema(10/
20)

I
SI-JUMLAHMARKAH (
10/
20)

1.
1Ket epat ansoal an/jawapan-j elasdansesuai dengant ema
1.
2Pant uny angdi j
ual mesti
lahmempuny aisatusoal
any angjel
as
1.
3Jikal ebihdaripadasat usoalan, markahtidakakandiberi
kan.
1.
4Jual anpant uny angmer upakanper nyataandanbukanber bent
uk
soalan, markaht i
dakakandi ber i
kan.
1.
5Jualanpant uny angt er
keluardar i
padat emat i
dakmendapatsebarang
mar kah.
1.
6Pant uny angber upapelari
an, yakniyangt i
dakmenjawabsoal anti
dak
diberikanmar kah.

2.
0 PANDUANPEMARKAHANUNTUKHAKI M KEDUA
(Menghaki
mii
si-Padat&j
i
tuser
taber
nil
aisusi
la–10/
20mar
kah)

I
SI-JumlahMarkah(
10/20)
Pant
uny
angdij
ual
dandibel
ihendakl
ah:
-

2.
1Padatdanji
tu -5markah
2.
2Mempuny ai
nil
aisusi
l
a -5markah

Padatdanj
i
tubermaksud:
 Pemili
hankosakatayangindah
 Tanpakesalahanbahasa
 Susunankosakatayangbetul

Mempunyaini
l
aisusil
a:-
 Pantun sar at dengan ni l
ai-
nil
ai murni dan dapat di
j
adi
kan
panduan/pedomandalam kehi
dupansehar
ian

3.
0 PANDUANPEMARKAHANUNTUKHAKIM KETIGA
(Menghaki
miBahasa-Pol
aRi
ma&Sukukat
a( 10/20)

3.
1Pol
aRi
ma`
a,b,
a,
b’
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 50
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

3.
1.1 Ri
madi huj
ungbar
is -3mar
kah
3.
1.2 Ri
madi t
engah -2mar
kah
3.
2Sukukatadal
am bar
is
3.
2.1 8hi
ngga12sukukata -5mar
kah

4.
0 PANDUANPEMARKAHANUNTUKHAKI M KEEMPAT:
(Menghaki
mibahasa– pembay
angdanmaksudser
tat
aut
anny
a(10/20)

4.
0 Pembayangmaksud-( 6mar kah)
4.
0.1 Terdapat t
aut an/
kesinambungan dengan bari
s per t
ama
denganbari
skedua.
4.
0.1.1 Pembay ang maksud mest i
l
ah ber
kai
tan dengan
keindahanal am semestaatauunsursemulaj adi
ataukerenahmanusi a.
4.
0.1.2 Pembay angmaksudmest il
ahmempuny aicerit
a
yangj el
asdanber kai
tan.
4.
0.1.3 Pembay ang maksud TI DAK MENGANDUNGI
MAKSUD KIASAN SEPERTI METAFORA,
PERSONI FIKASI,SIMI
LEdanseumpamany a.

4.
1 Taut
anpembayangdenganmaksud-(
4mar kah)
4.
1.1(Ada hubungan ant
ara bar
is pembayang dengan bar
is
maksud)

5.
0PANDUANPEMARKAHANUNTUKHAKI M KELIMA :
(Menghaki
mipersembahan–ger
akf
izi
kal
,i
ntonasi
,j
eda,
kel
ancar
andansebut
an
baku.(
10mar
kah).

5.
1Gerak-
geri
yangseimbangdenganpant un (3mar kah)
Ger
ak-ger
itangan,
jel
ingandansenyuman.Ji
kat
erdapataksiyang
ber
lebi
han,ti
adamarkahy angdi
ber
ikan.

5.
2Intonasi
danj eda (3markah)
Jedaial
ahnada/hentiansebut
anbagisukukat
apadaseti
apbar
is.
I
ntonasii
alahnadabagimemisahkanmaksuddenganpembay
ang
maksudpant un.

5.
3Kelancar
an (2mar
kah)
Ti
adakegagapandanper
ulangandal
am pengucapan.

5.
4Sebut
anbakudanj
elas (2mar
kah)

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 51
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

RUMUSANMARKAH
PERTANDINGANPESTAPANTUN
PERINGKATKEBANGSAAN
TAHUN___
___
_

NEGERI:
____
___
___
__ _
______
_ _
___
____
___
___
___
___
___
_
(Yangmenjualpantundahul
u)

HAKI
M 1 2 3 4 5 JUMLAH

PEMANTUN
1

PEMANTUN
2

PEMANTUN
3
PEMANTUN
4

JUMLAH

NEGERI:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__

HAKI
M 1 2 3 4 5 JUMLAH

PEMANTUN
A

PEMANTUN
B

PEMANTUN
C

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 52
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

PEMANTUN
D

JUMLAH

K.
HAKI
M(1):
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__TANDATANGAN_
___
___
___
___

HAKI
M2 :
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__TANDATANGAN _
___
___
___
___

HAKI
M3 :
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__TANDATANGAN_
___
___
___
___
_

HAKI
M4 :
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__TANDATANGAN_
___
___
___
___
_

HAKI
M5 :
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
TANDATANGAN_
___
___
___
___
_

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 53
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

KEPUTUSAN
PESTAPANTUN
PERI
NGKATKEBANGSAAN
TAHUN_ _
___
__

PEMENANGPERTANDI
NGANPANTUN

 PERI
NGKATPUSINGANAWAL
 SUKUAKHIR
 SEPARUHAKHI
R
 PENENTUANTEMPATKETI
GADANKEEMPAT
 AKHIR

PASUKAN :
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__

NEGERI :_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_

PEMANTUNTERBAI
K

NAMA :_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

PASUKAN :_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

K.
HAKI
M(1)_
___
___
___
___
___
___
___
___
_TANDATANGAN _
___
___
___
___
__

HAKI
M 2:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__TANDATANGAN_
___
___
___
___
___

HAKI
M 3:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__TANDATANGAN_
___
___
___
___
___

HAKI
M 4:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__TANDATANGAN_
___
___
___
___
___

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 54
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

HAKI
M 5:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
TANDATANGAN_
___
___
___
___
___

PANDUANUNTUKHAKI
M

BI JENI
SKESALAHAN HURAI
ANDAN PEMBERI
ANMARKAH
L

1. Bukan pant un j un TI
ual / pant ADAMARKAH(Haki m 1danHaki m 2)
1 pernyat
aan 2.Contohpant unpernyataan:
Burungmer bukr i
angbersenda,
Cumai ntonasidinai
kkanpadabari
s Bersendariangdipohont uri
;
keempat at au car a ber pant
un sayangremajawawasant i
ada
seolah–olahber t
anya ibundatercint
amenghi langdir
i?

2.Duasoal
andal
am sat
upant
un 2.Cont
oh2soal an:
I
lmudituaibuahnyadimana?
3.Lar
iat
aut
idakmenepat
itema Pabi
ladit
uaimur ni
kahhasi
lny
a?

2 Sebut
ant
idakbaku Tol
ak2markahper
sembahan.
(Haki
m 5)

TI
ADAMARKAHI SI
3 Pant
unj
ual
ber
bent
ukkui
z/t
eka-
teki Haki
m 1danhakim2
Cont
oh:
Angi
nteknol
ogimenghembusmaj
u
Pusatsi
berdi
binabi
l
a

4 Per
bincangan sesama sendi ri
/ 50% MARKAHDI
TOLAKDARIPADA
member i
kannota MARKAHKESELURUHAN.
Semasa menci pta, menj
ual dan
membelipantun.

5 Ter
gagap-
gagap /t
ersekat
-sekat/ Haki
m 5:Haki
m per
sembahansahaj
a
Mengul
ang (1markahsahaj
adi
beri
kan)

Pant un ciplak (pant un jualatau Ci


plaksebari
s–5mar kahsahaja(Haki
m4
6 pant unbeli)samaada: )
 Pant unlamaat au Ci
plakduabaris– TI
ADAMARKAH(Haki m
 Di ambildar ipada pi hak l
awan- 4)
sebar i
sat auduabar i
spenuh.
 Mengul ang pant unnya sendii Cont
r ohci
plaksebar
is(5markah):
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 55
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

at
aupant unpasukanny
a-sebar
is Buahcempedakdiluarpagar
at
auduabar i
spenuh. Bungamel
urcantikditaman
 Per
ibahasa canti
kdirimba
canti
kditanj
ung

TIADAMARKAH: Hakim 1danHaki m2


Pant unjawapanpel
ari
an Contoh:j awapandisediaberasaskant
ema
7 (Tidak menj awab soalan y
ang 1.Buday ail
muamal anmul i
a
diberi) dar j
atinsankankekalberzaman
2.manf aatil
muber sinarindah
insankr eat
ifmemi mpinperti
wi
3.manf aatil
muber sinari
ndah
kukuhkani manhadapidugaan

Pihaklawanmest imembel
ipant
un Haki
m 1(i
si):5mar kah
berasaskant emawalaupunpant
un Haki
m 2(i
si):5mar kah
j
ualgagaldi laf
azkandal
am t
empoh Haki
m 3 ( bahasa ) :BERDASARKAN
yangditetapkan. BAHASA
8
Haki
m 4 ( bahasa ) :BERDASARKAN
BAHASA
Haki
m 5(per sembahan):
BERDASARKAN
PERSEMBAHAN

Haki
m 1: 3–4mar kahsahaj
a
ContohSoal
an:
Mampukah r emaj
a hadapi
sai
ngan?
ContohJawapan:
Takkan mampu hadapi
sai
ngan
Andai semangat l
untur di
j
iwa.
9 JawapanNAFIunt
uksoal
ant
erbuka
Hakim 1:0markah
ContohSoal
an:
Mengapa remaj
a par
ah
akhl
aknya
ContohJawapan:
Takkan remaj
a parah
akhl
aknya

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 56
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

RAGAM BAHASADALAM PANTUN


JENI S HURAI ANDANCONTOH
Perbandi ngansecar alangsung
 baht er amer dekabel ay arsudah
 gedungi l
mugagahdi hut anbat u
 bender abahasaber kibarmegah
METAFORA Cont ohmaksudpant un
Bungai lmumekarmewangi ,
bagaimanahar umny amaj ukanbangsa?
Cont ohmaksudpant un
Laut ani l
mudi har ungsudah,
mengapal emasdi j
agatr aya?
Perbandi ngansecar atidakl angsung
(bagai ,bak, seper ti
,umpama, macam, l
aksanadll)
 gi gihpakt uabaksemar akapi
 l aksanahel angdi angkasar aya
Cont ohpant un Rangkai ansat el
itbakcendawant umbuh,
Nilai ankudusdi rakam bagaimana.
SIMI LE Cont ohpant un Andaimasabakmat apedang,
mengapadi biarmeni kam dir
i?
Unsurper orangan.Member isi
fatmanusi akepadabenda–benda
bukanmanusi a
PERSONI FIKASI  Tampakr embul ant er seny um padaku
 al am t erbakarmenangi shiba
 hembusansangbay umeny apaput er i
Pembal ikansusunankat a–kat a
 j iwapakt uat eguhny amasi h
I
NVERSI  r emaj aki ni ditegurj angan
 i lmudi tuai buahny adi mana?
 kasi hber alihdi belai bagai mana?
Kiasany angmel ampaudanber l
ebih–l ebihan
 ger akr emaj amemukauummah
 hi langduni akusekel i
pmat a
 penj ar ar umahber abadsudah
HIPERBOLA  kasi hi bumel autsauj ana
Cont ohpant un(t ema: tanggungj awabr emaja)
Gunungt erbebandi pikulremaja
kenapabi mbangdi pi
kulgel ombang?
Pengul angankat asebagai penegas, anaf ora,
responsi
,epi
for
a
Cont ohpant un
REPI TISI Or angdi Jawamenanam kapas,
Orangdi Eropahmenanam anggur ;
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 57
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

Jangantertawapelepahdiat
as,
melihatpel
epahdibawahyanggugur
.
ASONANSI Per
ulanganhurufvokal
ALI
TERASI Per
ulanganhurufkonsonan

PROFESI
ONALHAKI
M PANTUN

CONTOHPANTUN JUAL

Juntai
cendanasi
siankeledang,
kel
apaberj
ajarluaster
peri
;
andaimasabakmat apedang,
mengapadibiarmenikam di
ri
.

HAKIM BI
DANGTUGAS MARKAHDI
NILAI
Hakim1
10mar kah Menil
ai soal
anbar i
s3dan4 Jel
asdanTepat
Menil
aisoal an bar
is3
dan4 Andaimasabakmat apedang 10MARKAH
Menil
aij awapanbari
s3 Mengapadi biarmeni kam diri
dan4
Hakim2
10mar kah j
untaicendanasi siankeledang, Pemil
i
hankat adibar i
s
Pemil
ihankat adannilai kelapaber j
ajarluasterperi
; pembayangti
daktepat
susi
l
a andaimasabakmat apedang, Nil
ai susi
la kurang
mengapadi biarmenikam diri
. menari
k

PEMILIHANDIKSI-3
NILAISUSI
LA -3

Haki
m3 Menilaipol
arimadansukukat a
10markah Juntaicendanasisi
ankeledang, Ri
mat engah:2
Menil
aipolari
ma dan kelapaberj
ajarl
uasterperi
; Ri
mahuj ung:
3
sukukat
a andaimasabakmat apedang, Sukukata :5
mengapadi bi
armenikam dir
i.
JUMLAH: 10MARKAH
Hakim4 Hubunganbar i
s1&2
10mar kah Juntaicendanasisiankeledang
Pembay angmaksuddan Kel apaberjaj
arluasterperi
maksudser tataut annya (2mar kah)
Adacer i
ta
TIADAt autan 4markah
Tiadakiasan
juntaicendanasi siankeledang–
b1
andaimasabakmat apedang -
b3
kelapaberjaj
arluast er
peri -
b2
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 58
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

mengapadibi
armeni
kam di
ri -
b4
(2mar kah)
PEMBAYANGKURANG
MENGGAMBARKANMAKSUD
Hakim5
10mar kah Gerakfizikal :3 Ber
asaskan
Gerakfizikal :
3 I
ntonasi :
3 pemerhat
ian at
au
I
ntonasi :3 Kelancaran :2 ket
eli
ti
anhakim
Kelancaran : 2 Sebutanbaku :2
Sebutanbaku: 2

HAKI
M 1:
MENI
LAISOALAN BERASASKANTEMA
10MARKAH

FokusHaki
m 1(haki
misi)
:Pant
unsoaldanj
awab

 10MARKAHsahaj a.
 Menilaibari
sketigadankeempat .
 Pemant uny angsamaat aupemant undal am pasukanat au pasukan
l
awant idakmengul ang/meni ruj awapany angsama( pesertakur ang
kr
eat i
f)Markahdi beriti
daklebi
hdar ipada2mar kah.
 Soalan dan jawapan mest ijelas dan mudah di fahami.Ki asan y ang
di
benar kanhanyaSI MILEdanMETAFORAsahaj a.
 Pemant un MESTIf okuspantuny angdi jualdanmenj awabsoal any ang
di
jualsahaja.
 0mar kaht i
dakmenj awabsoalanat au0mar kahuntukjawapanpel ar
ian.
 Pemant unprihat
in‘ bentukdanar assoalan’.
 0mar kahbagi peser tayangmengambi lsepenuhnyaj awapanper i
bahasa.
 Pantunj awapanber bentuknafidenganal asan: 3–4mar kah
 Pantunjawapanber bentuknafi
tanpaal asan: 0mar kah

Cont
oh–cont
ohsoal
anpant
un

Redupnyamandikalasenja,
undandi
sawaht er
bangkehi
l
ir;
hi
dupsetamanti
dakbersapa,
sahut
anmuhibahmengapadi
pinggi
r?(
Tema:
Amal
anKej
i
ranan)

9-10 Hidupsetamanti
adabersapa,
SOALANYANGJELAS Sahutanmuhibahmengapadipinggi
r?
7-8 Hidupsetamanti
adabersapa,
SOALANYANG Dij
urangsengket
amengapat erjadi
?
MASI HBAI
K (ti
adabersapaseol
ah–ol ahadasengket
a)

5-6 Hi
dupsetamant
iadaber
sapa,
SOALANSEDERHANA Ti
kaber
temumengapamembi su?
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 59
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

(t
idakber
sapa=membi
su)
3-
4
SOALAN Hidupset amant i
adaber sapa,
LEMAH Bolehkahj i
ranusahakandamai ?
Soalan:menunj ukkansudahadaj awapan
1-2 Hidupset amant i
adabersapa,
SOALANSANGATLEMAH Mengapakahsukanmenj adi l
esu.
0 Mengapaset amantiadaber sapa?,
DUASOALAN Tercuit
kahhat ii
nginberdamai ?
0 Hidupset amant i
adabersapa,
SOALANPERNYATAAN Ti
kaber temuj ugabermesr a?
0 Budayailmudi garapindah,
PANTUNKUIZ Si
apai l
muanpal i
ngtersohor?

Cont
oh–cont
ohpant
unj
awapan

Dudukdidapurmembakarbahul
u,
untukdi
buathi
dangankendur
i; Pant
unjual
kawanketawaramaisel
alu, (Tema:amalankej
i
ranan)
Pabil
asusahmengapasendir
i?

Berj
ajamer i
ahdi pekansar
i,
sir
ihdi
jual,
serapahdi
baca; Pant
unbeli
ti
kasusahpast isendir
i, (Tema:amal
ankej
i
ranan)
rakanketawataksanggupber
kor
ban.

9-
10 Ti
kasusahpastisendi
ri,
BAI K Bol
ehmengenal int
andankaca.
Jelas (si
mbol /metaf
ora/simile/yangj
elas)
7-8 Ti
kasusahpastisendi
ri,
masihbaik Bar
ulahkenalbudisahabat
.
5-6
sederhana Ti
kasusahpastisendiri
,
Ti
dakdapatmembuat Sahabatsej
atidicarimasi
h.
per
bandingan (bar
uhendakmencar i
rakan)
3-4
l
emah Ti
kasusahpastisendi
ri
,
Usahdikenangrakanketawa.
1-2 Ti
kasusahpastisendi
ri
,
sangatl
emah ibumenangisdudukdi r
umah.

0(PELARI
AN) Adatduni
abegitulumrahnya,
 Tidak menjawab JangankecewakuatkansemangatATAU
soalan Ketawadantangissei
ringmasa,
 Jawapanpelari
an taut
ankasihhanyadijiwa.
 Jawapan sudah sedi
a
berasaskant
ema

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 60
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

PANTUNJAWAPANPELARI
AN

CONTOH–CONTOHPANTUN PENJELASANJAWAPANPANTUN
ser
indi
tberkidungdi pohonsena,
di
ranti
ngt i
nggitiadakangayat
;
Sir
ihgaharudijagacermat, ber
buahi l
muser atabuana,
di
bungkusrapikai
nberwarna; menjadipanduansepanj anghayat
.
berj
eri
hgurumeny emai maklumat
, ATAU
i
lmudituai
,buahny
adi mana. i
lmudituai,
adat empat nya
berbuahi l
mu, serat
abuana

1. sebar i
s soalan diambi
l di
j
adi
kan
j
awapan
2.jawapanpengukuh
Haki
m 1:9@ 10mar kah

Cont
ohjawapanpelar
ian:
j
awapantuanbicar
anyamudah,
kir
anyakit
aadaper t
emuan
Pant
unjualyangsama
il
mudituai,buahny
adi
mana?  pel ari
an yang jel
as kerana t
idak
menj awabsoalan
 Haki m 1( i
si)0mar kah
 Haki m 2( i
si)0mar kah
Cont
ohj awapanpel ari
an:
soal
ant uant i
dakkugundah,
yakinkandirikuat
kaniman
Pant
unjualyangsama
il
mudituai,buahny
adi
mana?  pelari
an y ang j elas kerana ti
dak
menjawabsoal an
 Haki m 1( i
si)0mar kah
 Haki m 2( i
si)0mar kah
Tema:kecemer
langani
l
mu Tema: kecemer l
angani lmu
Contoh jawapan pel ar
ian: ( j awapan
di
sediaawal )
Pant
unjualyangsama budayail
muki anber cambah,
il
mudituai,buahny
adi
mana? il
muant ersohordaul atkannusa

 pel
ari
an yang jel
as kerana t
idak
menjawabsoalan
 j
awapan di sedi
akan lebih awal
ber
asaskantema
 Haki
m 1(isi
)0mar kah
 Haki
m 2(isi
)0mar kah

Tema:kecemer
langani
l
mu  Haki
m 1(
isi
)0mar
kah
 Haki
m 2(
isi
)0mar
kah
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 61
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

Pant
undij
ual Contohjawapan
Akhl
akremaj
amuramny
asudah Takkanremajaakhl
aknyasuram
mampukah remaja menghar
ung bi
mbinganagamatersematdi
kal
bu
zaman
Dianggapti
dakmenjawabsoalan
 Soal
an ber
tanya mampu at
au
ti
dak

HAKI
M 2:10mar kah
Pemil
i
hankata/Di
ksidanNil
aiSusi
l
a
Padatdanj
i
tu:5markah mempunyaini
lai
susi
l 5mar
a: kah

FokusHaki
m 2(haki
misi
):

 10MARKAH(padatdanj i
tu:5mar kah,ni
laisusil
a: 5mar kah)
 Menilaipemi l
ihankat
a/fr
asay angbet ul,t
epat ,
indahdanber fungsiserta
ni
laisusil
apadakesel ur
uhanbar isberasaskant ema
 Pemant unt i
dakmengulangper kataanyangsamadal am bari
spembay ang
ataubarismaksud.
 Sekir
any apemant unmengulangkat a/fr
asay angsamadenganket aradan
memper lihat
kanpemant unketandusandi ksi,hakim ber
hakmember ikan2
/5mar kah, manakalapengul
anganbar i
sy angsamahaki m berhak
member ikan1/ 5markahsahajabagi markahpadatdanj itu.

CONTOHPEMBERI
ANMARKAH

PADAT&JI TU NILAISUSI
LA
CONTOH-CONTOHPANTUN
5mar kah 5markah
j
angandiusikkerbauj
alang Kata/frasa Mempunyai
j
ikadigeselr
ebahjuga; yangdigunakan ni
l
ai,
yang
kal
aunasibmemangmal ang, tepat menggambarkan
sudahjatuhditi
mpatangga. moodpantun

4–5MARKAH
4–5MARKAH
j
angandihalaukerbauj
alang, Kata/frasa Nil
aiest
eti
ka
j
ikaditandukjat
uhl
ahjuga; yangberulang. y angagak
kal
aunasi bsudahl
ahmalang, Katati
dakt epat l
onggar
walaupunjatuhmasihberbangga 3MARKAH
3MARKAH

j
angandibal
ingker
bauj
alang, Kata/fr
asa Tidak
kehujungtanj
ungmenguti
ppegaga yangti
dakt
epat mempuny ai
nil
ai
kal
aunasibsudahl
ahmal
ang, denganmood estet
ika
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 62
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

wal
aupunj
atuhbangunl
ahj
uga pant
un

2MARKAH
2MARKAH
j
angandibalingkerbaujal
ang Katay angtidak Tidak
dipagihari,di
nginl
ahjuga; tepat mempuny aini
l
ai
kal
aunasibsudahl ahmalang Kata/frasayang estet
ika
dudukdi anjungmakanlahjuga dianggapt i
dak Ti adakait
an
l
ogik antar
abar i
s–
1MARKAH
1MARKAH

CONTOHPEMBERI
ANMARKAH
BAGIPANTUNPEMBAYANGCI
PLAK

CONTOHPEMANTUNYANGSAMAMENCI
PLAKPEMBAYANGSENDI
RIDIPUSI
NGAN2
DANKE-3

PUSINGAN1 PUSI
NGAN2 PUSINGAN3
Peserta1 Peser
ta1 Peserta1
bungamel
urindahdilaman bungamelurdit
epiper
igi di tepi peri
gi meri
mbun
di
peti
kdar
a,dikalapagi daunnya gugur sepah mel ur
merata tempatpi
pitbermai
nri
ang
Haki
m 2:
meni
l
aiseper
tibi
asa
Haki
m 2: member i
3-4 Haki
m 2:
memberi2markah
markah (Pengul
angany
angket
ara)
(
Pengulanganbunga
mel ur
)

CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCI


PLAK PEMBAYANG RAKAN
SEPASUKANDALAM MANA–MANAPUSI
NGAN

PUSINGAN1 PUSI
NGAN2 PUSINGAN3
Peser t
a1 Pesert
a2 Pesert
a3
bungaserojaindahdilaman bunga ser oj
a indah di bungaseroj
aindahdil
aman
tempatputeri
ber hi
burhat
i l
aman tempatpi
pitber
mainri
ang
daunnya gugur sepah
merata
Haki
m 2:meni
laiseper
tibi
asa Hakim 2 : member i1
(markahpadatdanji
tu) markah
Hakim 2 : member i 2 (pengulanganyangketar
a
markah )
(pengulangansebar
is)

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 63
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

HAKIM 3: 10markah
POLARIMADANSUKUKATA
Ri
mat engah :2markah
Rimahujung: 3markah
Sukukata : 5markah
(8sukukatahingga12sukukat
a)

FOKUSHAKI
M 3:

 Rima: 5markah(rimatengah2markah,r
imahujung3markah)
 Rimatengahberasaskansebut
an/bunyi
 Rimahujungberasaskansukukat
a.
 Sukukata:5mar kah(8–12sukukat a)
 Lebihdar
ipada12sukukata:3markahsukukatasahaj
a.
 Lebihdar
ipada14sukukata:1markahsahaja
 Kurangdari
pada8sukukat a:1markahsahaj
a

Cont
oh–cont
ohpant
un

aukar
Pul angjauhber
jaj
ar,
buihmembusadi t
epi–t epi
nya; ri
mat engah :2mar
kah
aukur
kal angmenaruhsabar, ri
maakhi r : 0markah
bolehbi
nasasemuajadinya. sukukata : 5mar
kah
Jumlahmar kah:7

Bay
uberal
l udit
el enang,
ukt
Menerpalembayungmengoraktngkah;r
i i
mat engah :2mar
kah
I
lmubar
usetampukpinang, ri
maakhi r : 3mar
kah
Kenapagununghendakdi
langkah? sukukata : 5mar
kah
Jumlahmar kah:
10

Bur dihi
ungkedi nggapdidahan,
Turunketanahdi
pinggirkot
a; ri
mat engah :2markah
Rosakbudirunt
unankemajuan, ri
maakhi r : 1.
5mar kah
Mengapamusnahmar uahker t
anahara?sukukata :3mar kah
Jumlahmar kah:6.
5

Pulaudibali
kPulauGosong,
PandangdiJawadiranggungkan; ri
mat engah :1mar
kah
Jangankatater
dorong–dorong, ri
maakhi r :0mar
kah
Badandanny awamenanggungkan. sukukata : 5mar
kah
Jumlahmar kah :6

Laksanat er
unaputeradiJohor
,
Bi
jakmembilangayam betna;
i ri
mat engah :0mar
kah
Jasadmenangi sdipintukubur, ri
maakhi r : 0mar
kah
Hendakkembalikealam duni
a. sukukata : 5mar
kah
Jumlahmar kah:
5

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 64
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

CONTOHPEMBERI
ANMARKAHRI
MATENGAHDANRI
MAAKHI
R

SKALA PANGKAL TENGAH AKHI R


Markah Buny
i Buny i Buny i
Ter
baik:5 r
ang l
ar,
5markahr
ima Ti
dakdi
ambi
lki
ra sa na;
r
ang l
ar,
sa na.
2mar kah 3mar kah
Baik:
3 lu l
ang,
3.
5markah Ti
dakdi
ambi
lki
ra bung sah;
ri
ma ru l
ang,
bung mah.
2mar kah 1.
5mar kah
Sederhana2 di r
ang,
2mar kahri
ma Ti
dakdi
ambi
lki
ra mah t
i;
gi yang,
lah l
i.
2mar kah 0mar kah

Sukukata: ant
ara8-12sukukata:l
ayakmendapat5markah
Seki
rany
a,pemant un mengungkapkan r
ima sy
air(ri
ma akhi
r)
, Haki
m 3 TI
DAK
MEMBERI KANSEBARANGMARKAHUNTUKRI MA

HAKI
M 4:(10mar
kah)
PEMBAYANGMAKSUD (6MARKAH)
KESESUAI
ANDENGANMAKSUD(4MARKAH)

FOKUSHAKI
M 4:
 10markahsahaj a.
 Hubunganbar i
s1danbar i
s2(adacer i
ta,bertautandantiadakiasan):6
markah
 Adaceri
ta,bert
autandant i
adakiasan:5–6mar kah
 Adaceri
ta,MASI Hadat autandant i
adaki asan: 3–4mar kah
 Adaceri
ta,TIADAt autan, ti
adakiasan:2mar kah
 Adaceri
ta,TIADAt autan, ADAkiasan: 1–2mar kah
 TIADAcerit
a,TIADAt aut an,ADAkiasan: 1mar kah
 Hubunganpembay angmaksuddankai tanny adenganmaksud: 4mar kah
 Amatserasi4mar kah, serasi3mar kah, kurangser asi
2mar kah,
ti
dakserasi1mar kah.

1.HUBUNGANBARI
S1danBARI
S2(adacer
it
a,ber
taut
andant
iadaki
asan:

6MARKAH

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 65
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

Baik
(
5–6mar kah) Ti
nggi-ti
nggisipohonsena,
Adacer i
t a, tempatt empuamembuatsar ang;
ber t
autandan
ti
adaki asan
Seder hana
(
3–4mar kah) 1.Tinggi-ti
nggisipohonsena,
Adacer i
t a, Hendakmenebangmembawapar ang
masi hada
tautan 2Tinggi-ti
nggisipohonsena,
dant i
ada sipohonsenadi huj
ungkampung
kiasan (mengulangfrasa:sipohonsena)

Lemah
(2mar kah) Tinggi
-ti
nggisi
pohonsena,
Adacer i
ta, say
angpetaniper
gikebendang;
t
iadataut an,
ti
adaki asan
Lemah
(
1–2mar kah) Ti
nggi
-ti
nggisi
pohonsena,
Adacer i
ta, bayumenyapadiwaktupet
ang;(
PERSONI
FIKASI
)
t
iadataut an
,
adaki asan

Amatl emah
1mar kah Ment
aripagimenyapasena,
Tiadacer i
ta,
’ bayuberl
alumembelaikal
bu (
PERSONI
FIKASI
)
Tiadatautan,
Adakiasan

2.HubunganPEMBAYANGMAKSUDdankai
tanny
adenganMAKSUD(4MARKAH)

Melatiberser
aktiadaber
guna,
bungahiasanti
adapenggant
i;
pasti
ter j
ebakdadahdurj
ana,
takwadani manti
adadihat
i.

4  ber serakti
adaber guna –bar i
s1
baik  terjebakdadahdur j
ana –bar i
s3
adakai
tan  hiasant i
adapenggant i -bar is2
 i
mant i
adadihat i -bar
is4
 dihiasserasi –bar i
s1
3  me nggantitradisi -bari
s3
masi
hbaik  l
elawangmadaht erakhir–bar i
s2
adakai
tan  pawangdi eramut akhir -baris4
 keny al
angsay upr iang – bar i
s1 (berasagembir
a)
2  hidupdi ri
ntangr eba -bar is3(berasahiba)
seder
hana  tampakber war nakel abu– bar is2
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 66
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

kur
angber
kai
t  Akhl
akmemi
katkal
bu -bar
is4

 ter
bilangmel enggokser oj
a–bar i
s1
1  dij
ulangwawasandi puja -bar i
s3
l
emah  temudi ruahredah -bari
s2
 tercetuskahsudah -bari
s4
1  sayangput er
i duduktermenung–bar is1
l
emah  kal
aui lmupenuhset anjung -bar
is3
 sel
epaspuast erti
durlena -bari
s2
 kal
ahdekpet ual ama -baris4

Pant
undapatdi
j
adi
kanpanduandanpedomandal
am kehi
dupansehar
ian

Jangandiusi
kkerbaujal
ang,
Jikadi
geselrebahjuga; contohpant
unJohordanMelaka
kal
aunasibmemangmal ang, j
alangmenggambarkanmalang
kalauj
atuhditi
mpat angga. r
ebahmenggambar
kanjatuh

hi
l
irberderapmudi
kberderap,
patahgal
ahdidalam per
ahu; dinil
aisangatberunt
ung,
tetapit
iadaberguna

sungguhlaksanabungadedap,
cantikmeraht i
adaber
bau
patahgal
ahdal am perahu menggambarkankeadaanyang
ti
dakmenguntungkan=
cant
ikmerahti
adaberbau

HAKIM 5:10MARKAH
GERAKFIZI
KAL (3mar kah)
I
NTONASI (3markah)
KELANCARAN (2mar kah)
BAKU (2markah)

FOKUSHAKI
M 5:

1.10mar kahsahaj a.
2.Gerakfizikal/bahasat ubuh:3mar kah
3.I
ntonasi :3mar kah
4.Kelancaran: 2markah
5.Sebutanbaku: 2mar kah
6.Menghay at
ipantuny angdiucapdangerakgeritanganyangseimbang
7.l
ntonasi sert
ajeli
ngandanseny umanberasaskan‘mood’diksidal
am
pantun
8.Berkeyakinan/kelihatantenang,j
edayangsesuai set
iapbari
s/sekata.

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 67
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

I
NTONASI/JEDA
SKALA GERAK–GERI 3mar kah
3mar
kah KELANCARAN
2mar kah
BAKU–2mar kah
 Menghay atipantuny angdiucap  Jeday angsesuai seti
ap
 Ger ak ger i t angan y ang bar i
s/ sekat a
BAI
K seimbang  Intonasi berasaskan‘ mood’
3mar
kah  Jelingan dan seny uman y ang diksi pant un
sesuai dengandi ksi.  Ber key akinan
 Berkey akinan
 gerak-ger itangany angdibuat–  i
nt onasisuar ay angmel andai/
SEDERHANA buat sama
2markah  j
elingany angber lebihan/  hent i
an j eda agak per lahan
menghal asetempat atauagakcepat
 seny umany angseakan–akan  aday angt er
sekat–sekat .
dibuat–buat  Tidaky aki
n

 Gerak–geritanganberl
ebi
han/  Tidakbij
akmengawal i
ntonasi
LEMAH kel
i
hatankaku.  Hentianjedayangt i
dakkena
1markah  Tampakagakt ert
ekan. padat empat
nya
 Kur
angy aki
n  Tersekat–sekatdantergagap
–gagap.
 Suara:antar
a dengardengan
ti
dak

BORANGPENGHAKIMAN
(HAKI
M PERTAMA–I
SI:10MARKAH)
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 68
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

PESTAPANTUNPERI
NGKATKEBANGSAAN

TARI
KH :
___
___
___
___
___
___
___
_TEMPAT _
___
___
___
___
___
___
___
_

SEKOLAH:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_NEGERI :
___
___
___
___
__

TEMA Pemant
un1 Pemant
un2 Pemant
un3 Pemant
un4
JUM
LAH
JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 1 4 5 8 9 12
P2: 13 16 17 20 21 24
P3: 25 28 29 32 33 36
P4: 37 40
JUMLAHBESAR

LAWAN

SEKOLAH:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_NEGERI :
___
___
___
___
__

TEMA Pemant
unA Pemant
unB Pemant
unC Pemant
unD
JUM
JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI LAH
P1: 3 2 7 6 11 10
P2: 23 22 15 14 19 18
P3: 31 30 35 34 27 26
P4: 39 38
JUMLAHBESAR

Namahaki
m:_
___
___
___
___
___
___
___
__Tandat
angan:
___
___
___
___
___
___
__

FOKUSHAKI
M 1:

 10MARKAHsahaj a.
 Meni
laibar
isketi
gadankeempat .
 Pemantuny angsamaat aupemant undal
am pasukanatau pasukan
l
awant i
dakmengul ang/meni rujawapanyangsama( pesertakur
ang
kr
eati
f)Markahdiberit
idakl
ebi
hdaripada2markah.
 Soal
an dan jawapan mestijel
as dan mudah dif
ahami
.Ki asan y
ang
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 69
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

di
benarkanhany aSIMILEdanMETAFORAsahaj a.
 Pemant un MESTIf okuspant uny angdi j
ualdanmenj awabsoalany ang
di
jualsahaja.
 0mar kaht i
dakmenjawabsoal anat au0mar kahuntukjawapanpelar
ian.
 Pemant unprihat
in‘
bentukdanar assoalan’
.
 Pantunjawapanberbentuknaf idenganal asan: 3–4mar kah
 Pantunjawapanberbentuknaf itanpaalasan: 0markah
 Part
ikel‘kah’ti
dakdibenarkandal am pant uny angdij
ual.Seki
ranyaada
soalanmenggunakanpar ti
kel‘kah’: 0markah
 Pantunjualandanbeli
anber bentukperibahasa: 0markah

BORANGPENGHAKIMAN
(HAKIM KEDUA–I
SI:10MARKAH)
PESTAPANTUNPERINGKATKEBANGSAAN

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 70
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

TARI
KH :
___
___
___
___
___
___ TEMPAT :
___
___
___
___
___
___
___
_

SEKOLAH:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_NEGERI :
___
___
___
___
__

TEMA Pemant
un1 Pemant
un2 Pemant
un3 Pemant
un4
JUM
LAH
JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 1 4 5 8 9 12
P2: 13 16 17 20 21 24
P3: 25 28 29 32 33 36
P4: 37 40
JUMLAHBESAR

LAWAN

SEKOLAH:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_NEGERI :
___
___
___
___
__

TEMA Pemant
unA Pemant
unB Pemant
unC Pemant
unD
JUM
LAH
JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 3 2 7 6 11 10
P2: 23 22 15 14 19 18
P3: 31 30 35 34 27 26
P4: 39 38
JUMLAHBESAR

Namahaki
m:_
___
___
___
___
___
___
___
___
_Tandat
angan_
___
___
___
___
___
___
_

FOKUSHAKI
M 2:

 10MARKAH(padatdanj i
tu:5mar kah,nil
aisusil
a:5mar kah)
 Menilaipemi l
ihankat
a/f
rasayangbet ul
,tepat,i
ndahdanber f
ungsiser
ta
ni
laisusil
apadakesel ur
uhanbar isberasaskant ema.
 Pemant unt i
dakmengulangper kataanyangsamadal am bari
spembay ang
ataubarismaksud.
 Sekir
any apemant unmengulangkat a/fr
asay angsamadenganket aradan
memper lihat
kanpemant unketandusandi ksi,haki
m ber
hakmember i
kan2
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 71
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

/
5markah,manakal
apengulanganbar
isyangsamahaki
m ber
hak
member
ikan1/
5mar kahsahaj
abagimarkahpadatdanj
i
tu.

BORANGPENGHAKI
MAN
(HAKIM KETI
GA–BAHASA:10MARKAH)
PESTAPANTUNPERINGKATKEBANGSAAN

TARI
KH :
___
___
___
___
___
___
___
_TEMPAT :
___
___
___
___
___
___
___
___

SEKOLAH:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_NEGERI :
___
___
___
___
__

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 72
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

TEMA Pemant
un1 Pemant
un2 Pemant
un3 Pemant
un4
JUM
LAH
JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 1 4 5 8 9 12
P2: 13 16 17 20 21 24
P3: 25 28 29 32 33 36
P4: 37 40
JUMLAHBESAR

LAWAN

SEKOLAH:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_NEGERI :
___
___
___
___
__

TEMA Pemant
unA Pemant
unB Pemant
unC Pemant
unD
JUM
LAH
JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 3 2 7 6 11 10
P2: 23 22 15 14 19 18
P3: 31 30 35 34 27 26
P4: 39 38
JUMLAHBESAR

Namahaki
m:_
___
___
___
___
___
___
___
___
_Tandat
angan:
___
___
___
___
___
___
__

FOKUSHAKI
M 3:

 Rima: 5markah(rimatengah2markah,r
imahujung3markah)
 Rimatengahberasaskansebut
an/bunyi
 Rimahujungberasaskansukukat
a.
 Sukukata:5mar kah(8–12sukukat a)
 Lebihdar
ipada12sukukata:3markahsukukatasahaj
a.
 Lebihdar
ipada14sukukata:1markahsahaja
 Kurangdari
pada8sukukat a:1markahsahaj
a

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 73
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

BORANGPENGHAKIMAN
(HAKI
M KEEMPAT–KEINDAHANBAHASA:10MARKAH)
PESTAPANTUNPERINGKATKEBANGSAAN

TARI
KH :
___
___
___
___
___
___
___
_TEMPAT :
___
___
___
___
___
___
___
___

SEKOLAH:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_NEGERI :
___
___
___
___
__

TEMA Pemant
un1 Pemant
un2 Pemant
un3 Pemant
un4
JUM
LAH
JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 1 4 5 8 9 12
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 74
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

P2: 13 16 17 20 21 24
P3: 25 28 29 32 33 36
P4: 37 40
JUMLAHBESAR

LAWAN

SEKOLAH:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_NEGERI :
___
___
___
___
__

TEMA Pemant
unA Pemant
unB Pemant
unC Pemant
unD
JUM
JUAL BELI JUAL BELI JUA BELI JUAL BELI LAH
L
P1: 3 2 7 6 11 10
P2: 23 22 15 14 19 18
P3: 31 30 35 34 27 26
P4: 39 38
JUMLAHBESAR

Namahaki
m:_
___
___
___
___
___
___
___
___Tandat
angan:
___
___
___
___
___
___
__

FOKUSHAKI
M 4:

 10markahsahaj a.
 Hubunganbar i
s1danbar i
s2(adacer i
ta,bertautandantiadakiasan):6
markah
 Adaceri
ta,bert
autandant i
adakiasan:5–6mar kah
 Adaceri
ta,MASI Hadat autandant i
adaki asan: 3–4mar kah
 Adaceri
ta,TIADAt autan, ti
adakiasan:2mar kah
 Adaceri
ta,TIADAt autan, ADAkiasan: 1–2mar kah
 TIADAcerit
a,TIADAt aut an,ADAkiasan: 1mar kah
 Hubunganpembay angmaksuddankai tanny adenganmaksud: 4mar kah
 Amatserasi4mar kah, serasi3mar kah, kurangser asi
2mar kah,
ti
dakserasi1mar kah.

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 75
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

BORANGPENGHAKI
MAN
(HAKI
M KELI
MA–PERSEMBAHAN:10MARKAH)
PESTAPANTUNPERINGKATKEBANGSAAN

TARI
KH :
___
___
___
___
___
___
___
__ TEMPAT :
___
___
___
___
___
___
___
___

SEKOLAH:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_NEGERI :
___
___
___
___
__

TEMA Pemant
un1 Pemant
un2 Pemant
un3 Pemant
un4
JUM
LAH
JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 1 4 5 8 9 12
P2: 13 16 17 20 21 24
P3: 25 28 29 32 33 36
P4: 37 40
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 76
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

JUMLAHBESAR

LAWAN

SEKOLAH:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_NEGERI :
___
___
___
___
__

TEMA Pemant
unA Pemant
unB Pemant
unC Pemant
unD
JUM
JUAL BELI JUAL BELI JUA BELI JUAL BELI LAH
L
P1: 3 2 7 6 11 10
P2: 23 22 15 14 19 18
P3: 31 30 35 34 27 26
P4: 39 38
JUMLAHBESAR

Namahaki
m:_
___
___
___
___
___
___
___
__Tandat
angan:
___
___
___
___
___
___
__

FOKUSHAKI
M 5:

9.10mar kahsahaj a.
10.
Gerakfizikal/bahasat ubuh:3mar kah
11.
Int
onasi :3mar kah
12.
Kelancaran: 2markah
13.
Sebutanbaku: 2mar kah
14.
Menghay at
ipantuny angdiucapdangerakgeritanganyangseimbang
15.
lnt
onasi sert
ajeli
ngandanseny umanberasaskan‘mood’diksidal
am
pantun
16.
Berkeyakinan/kelihatantenang,j
edayangsesuai set
iapbari
s/sekata.

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 77
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

BORANGPERNYATAANTEMAPANTUNPUSINGANKETIGA/TAMBAHAN
PESTAPANTUNPERI
NGKATKEBANGSAAN

NEGERI :
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
PERI
NGKAT :
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

PUSI
NGANKETI
GA

PEMANTUN NAMA TEMA TANDATANGAN

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 78
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

PUSI
NGANTAMBAHAN

PEMANTUN NAMA TEMA TANDATANGAN

CADANGANTEMAPESTAPANTUN PERI
NGKATKEBANGSAAN

1. Keber sihanMakanan
2. Memper kasaWawasanRemaja
3. Maj lisHar ga
4. RukunNegar a
5. Amal anBudi Bahasa
6. Sekol ahkuDuni aku
7. Pel ajarBest ar i
8. Negar aLest ar i
9. Modal Insan
10. Malay siakuGemi lang
11. FaedahKokur ikulum
12. Malay siakuI ndah
13. Memper kasaBahasa
14. Pendi dikanPer cuma
15. Kepent i
nganTeknol ogi
16. Sayangi Keluar ga
17. Cintai Alam Seki tar
18. SemangatKej iranan
19. SemangatPer paduan
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 79
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

20. Buday aMembaca


21. Gay aHi dupSi hat
22. Pendi dikanCemer l
ang
23. Kepi mpi nanMel al
ui Teladan
24. Akhl akMul i
a
25. I
buMi thal i
26. Kesel amat anDi JalanRay a
27. Mal ay siaCer gas
28. Permai nanTr adi sional
29. Pakai anTr adi si onal
30. BatikMal aysi a
31. MakananTr adi sional
32. Sayangi War gaEmas
33. I
ndust riTani
34. Perubat anTr adi sional
35. JatiDi ri
36. Pemi mpi nMi thal i
37. Beli
aJay a
38. Keber sihanDi ri
39. Sekol ahSat uSesi
40. MakananSei mbang
41. Pemi kiranKr itis
42. Kecemer l
anganSukanNegar a
43. DiManaBumi Dipijak,Disit
uLangi
tDi
j
unj
ung
44. Memper kasaBahasa
45. Buday aKeusahawanan
46. SatuMal ay sia
47. FaedahKoper asi
48. Pender maanOr gan
49. Permat aNegar a
50. PenggunaBi jak
51. Raky atSi hat
52. I
ntegr i
ti
53. PerpaduanBangsa
54. PelanconganKesi hat an
55. War isanSej ar ah
56. SainsSukan
57. SepakatMembawaBer kat
58. Fi
kiranTer buka
59. I
ndust ridesa
60. HutanSi mpan

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 80
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

TEKSJURUPANTUN

Assal
amual
aikum war
ahmat
ull
ahi
wabar
akat
uh.

YangBerbahagia…………………………..[namadanj awatan]
YangBerusaha……………………………. .[namadanjawatan]
YangDihormati
……………………………...[namadanj awatan]
Yangdihormatidi
f–difj
emputan,Yangdihor
mat iparahaki
m,gur
u–gur
upengi
ri
ng,
parapemantundanhadi
ri
nyangdikasi
hil
agidi
muliakan.

Ber
syukurki
takeHadratll
ahikeranapadahariiniki
tasama–samadapatber amah
mesradansal i
ngbert
ukarpendapat dalam PestaPantunPeri
ngkat……………………….
sambi
lberhubungmesra,ki
tadapatmenghayatikeindahanwar
isanMelay
uyangtak
l
uputdi
tel
anzamanbiarpunaruskemajuandi
hir
upsegarsekar
angini
.

Daerah……………namadi beri
,
meny i
mpansejar
ahsepanj
angmasa;
merautsenimeny ul
am t
radi
si
,
ter
simpuli
katanj
ali
nanmesr
a.

Sebel
um gel
anggang pant
un di
buka,say
a memper
sil
akan pasukan pant
un dar
i
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 81
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

………………………………….
..
..
..danpasukandar
i……………………mengambi
ltempatmasi
ng–
masi
ng.

Say
amemper si
lakanbari
sanhaki
my angdedi
kasidanbij
aksanamengambi
ltempat
mengi
kutpr
osedurmasing–masing.Pihakmaj
l
ismempersi
lakan.

El
oklahsayamemperkenalkanbar
isanpemant
unpadahar
iini.Disebel
ahkanansay
a
i
alahpasukanpant
undari……………………………….denganmembariskan:

Pemant
unpert
ama
Pemant
unkedua
Pemant
unketi
ga
Pemant
unkeempat
Pemant
unKeli
ma

Manakal
adisebel
ahki
risay
aial
ahpasukanpant
undar
i…………………………….dengan
membari
skan:

Pemant
unA
Pemant
unB
Pemant
unC
Pemant
unD
Pemant
unE

Haki
m –haki
myangdedi
kasi
dal
am mel
aksanakant
ugasi
alah:

Haki
m 1(I
si)K.Hakim
Haki
m 2(I
si)
Haki
m 3(Bahasa)
Haki
m 4(Bahasa)
Haki
m 5(Persembahan)

Disebel
ahsay ai
alahpenj
agamasay
angsent
iasaset
iadenganpenggunaanmasay
ang
t
elahdit
etapkani
aitu………………………………………………………………

Sekar
ang di per
sil
akan pemantun kelima pasukan …………………………. .unt
uk
memperkenal
kanpasukanny
adal
am masa3mini
tdar
isekar
ang.(
Buny
ikanl
oceng)

Set
erusnya di per
sil
akan pul
a pemant un E pasukan …………………………. .unt
uk
memper kenal
kanpasukanny
adalam masa3mini
tdar
isekarang.(
Buny
ikanl
oceng)

Tuan-t
uandanpuan-puan,
Landasan perat
uran wajar dimanf
aat
kan sebaik mungkin ol
eh para peser
ta.
Sehubungani
tu,sayabacakanper
atur
an–per
aturanper
tandi
nganpant
un:

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 82
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

1.Pantunyangdibenar kanialahpant unempatker atdenganduabar i


spembayang
danduabar i
smaksud.
2.Masay angdibenarkanunt ukmenj ualdanmembel ipantunialah:
2.1 Masamenj ual pant
un15saatunt ukpusinganper tamadan30saatunt uk
pusinganket i
gaser tapusingantambahan
2.2 Masaunt ukmembel ipantun60saatunt ukpusi nganper tama,kedua,
ket
igadan
pusingantambahan
2.3 Unt ukpusi ngankedua, masamenj ualdanmembel ipantunial
ah60saat.
2.4 Pant unhany abol ehdijual
dandi beliset
elahlocengdi bunyi
kaniai
tu:

(A)JUALPANTUN
Locengdibunyikansekalisebai
ksahaj ajur
upantunmemi ntapemantun
menj ual
kanpant undanl ocengakandibunyikanduakal iset
elahtamatmasa
menj ual
,iai
tutamatnya15saatunt ukpusinganper t
ama.Sement ar
apusingan
keduamasamenj ualpantunadalah60saatdanmasamenj ualpantunbagi
pusinganketigadanpusingantambahanadalah30saat .

(B)BELIANPANTUN
Loceng dibunyi
kan sekali sebaik sahaj
a dan j urupantun memint
a
pemant un membel ipantun.Loceng dibunyi
kan dua kalimenandakan masa
membel ipantunt el
aht amatnya,i
ait
u60saat .Pantuny angdi bel
i/dij
awab
selepaslocengduakalidibuny
ikant
idakakandiber
i sebar
angmar kah.

3.Pemantuny anggagalmenjualpantundalam t
empohmasay angdi benarkan
ti
dakmendapatsebar angmarkah.Sebal
iknyapembelipant
unt ersebuttetap
di
kehendakimembelipant
unberasaskant
emay angsepat
utny
adijualolehpihak
l
awan.

4.Pembelipantuntidakdibenar
kanmemi nt
amengul angpant
uny angdij
ualkan
ol
eh penjualpantun kecual
iatas per
mint
aan j
urupant
un set
elah mendapat
ar
ahandar i
padaketuahakim.

5.Seti
appemantundi
kehendakimenj
ual3r
angkappant
unber
dasar
kant
emay
ang
di
tetapkandanmembeli
rangkappant
un.

6.Per
tandi
nganpant
undi
j
alankandal
am empatpusi
ngan.

7.Ji
kaberl
akuser
i,PEMENANGAKANDI TENTUKANMENERUSISI STEM JURI,Jika
masi
h berl
aku ser
i,pasukan mendapatmar kah i
sit
erbany
akdi ki
ra sebagai
pemenang.

8.PEMBAHAGI ANMARKAH
I
si : 20mar
kah
Bahasa : 20mar
kah
Persembahan : 10mar
kah

9.PERTANDI
NGANI
NIDI
HAKI
M OLEHLI
MAHAKI
M
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 83
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

I
si : 2haki
m
Bahasa : 2haki
m
Persembahan : 1haki
m

10.
Pemantuntidakdibenarkanberbincangat aumeni r
udalam kumpulanmasing-
masingsamaadasecar al i
sanataupunber tul
i
s.Sekir
anyaber
lakuperbi
ncangan
atau meni
ru,mar kah akan di
pot ong sebanyak 50 per
atus dar
ipada j
umlah
markahkeselur
uhan.

11.
Padapusi ngankedua,semuapemant unhendaklahberpantunsecaraspont an/
bebasber dasarkan tema yang ter
kawaly ang dipi
l
ih oleh pemantun sendiri
.
Prosedurny a,selepas sahaj a sel
esai pusingan pertama,par a pemant un
hendaklahmeny erahkansemuaker t
as/not a/buku/bahankepadaur ussetia.
Maksudny a,t i
dakadaapa- apabahanber sama-samapemant un.Pemant un
akan diberikertaskosong,mencabutundi an tema,di ber
ikan 60 saatuntuk
menjual danmembel ipant
unberdasarkantemat er
sebutsecaraspontan.

12.
Padapusi nganket i
ga,semuapemant unhendakl ahber pantunsecar aspontan/
bebasber dasarkantemapemant unsendiri
.Pemant unmest imenyer ahkantema
pantunkepada j uru pantun untuk di umumkan ol eh juru pant un sebelum
pertandingandi mulakan.Pembel ipantuntidakdi benarkanmemi ntamengul ang
temapant uny ang disebutkanolehjurupant unpant unkecualiatasbudibi cara
jurupant unset el
ahmendapatar ahandar i
padaket uahaki m.Pant unhendakl ah
dici
ptadandi jualdalam masa30saat .Pemant unj ugat i
dakbolehmempuny ai
sebarangbahanr uj
ukan,i
aituti
dakadaapa- apabahanber sama-samapemant un
kecualiker t
askosongdanal att
ulisyangtelahdiberikansemasapusi ngankedua.

13.
Padapusi nganket
iga,pemant
unbol ehmenjual
kanpant undengantemayang
sama dal
am pusi
nganawaldankedua.Bagai manapun,untukmemperol
eh
markahy angbai
k,sewajar
nyapemantundapatmenjualkanpantuny
angber
beza
seper
tiaspekpembay ang,
soal
an,pemil
ihandi
ksidanlain-
lai
n.

14.
Pada pusi ngan tambahan,pemant un keempat hendakl ah berpantun secara
spont an / bebas ber dasar kan tema pemant un sendir
i.Pemant un mest i
meny erahkan tema pant un kepada j ur
u pant un unt uk diumumkan ol eh
jurupant unsebelum menj ualkanpant unmasi ng-masing.Pembel ipantunt i
dak
dibenar kanmemi ntamengul angt emapant uny angdisebutkanolehjur upantun
pant unkecualiat asbudibicar ajur
upant unset el
ahmendapatar ahandar ipada
ketua haki m.Pant un hendakl ah dicipta dan dijual dalam masa 30 saat .
Pemant unjugat i
dakbolehmempuny aisebarangbahanr uj
ukan,iai
tut i
dakada
apa-apabahanber sama-samapemant unkecualikertaskosongdanal attuli
s
yangt el
ahdiber
ikansemasapusi ngankedua.

[Pi
l
ihsal
ahsat
upant
undi
bawahunt
ukdi
baca]

I
ndahcuacasenj
amenjel
ang,
l
ebatr
imbunpohonmengkudu;
Bi
smil
l
ahkatapembukagelanggang,
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 84
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

si
l
atpant
unanakMel
ayu.

ATAU

Mekarbudayabangsater
sohor
,
fal
saf
ahbangsapenguki
rzaman;
Pest
apantunhidupsubur
,
agart
erpeli
har
abudayaber
zaman.

FORMATPERTANDI
NGANPUSI
NGANPERTAMA

1 A

2 B

3 C

KEPUSINGANPERTAMA
(Pi
l
ihdanbacasal
ahsat
upant
undi
bawah)

1 KeTanjungArusmembur ur
usa,
ti
adakansunyiber
temuj
iran;
gel
anggangpantunmenggami trasa,
pusi
nganpertamamenguji f
iki
ran.

ATAU

2 Dikal
asenjadingi
nterasa,
nyamansuasanaindahter
peri
;
pusi
nganpert
amadebar anter
asa,
……(ruj
uktema)temadiber
i.

ATAU

3 Tampakpemudaset i
amenant i
,
asuhantokguruj
adipanduan;
pusi
nganper t
amadebar
anmenant i
,
hatit
erusi
kjel
i
nganr
akan.
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 85
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

ATAU

4 Haj
atsi mi ski
nmenumpangsi kaya,
berbincangmesr ater
sematdihat
i;
haj
athati biar
lahber
jay
a,
pusinganper t
amauj i
anmenanti
.

Untukpengetahuanparapemant
undanpar
ahaki
m,t
emapadapusi
nganper
tamai
ni
i
alah(bacakantema-
ulangt
emaduakal
i
)

Not
a:Jur
upant
un,
sil
aruj
ukf
ormatper
tandi
nganpusi
nganper
tama.

Bai
kl
ah,diper
sil
akan pemant
un per
tama dar
i……….menj
ual
kan pant
un kepada
pemant
unpert
amadari…………….

Ar
ahanj
urupant
un:

1 Andatel
ahmendengarpant
uni
tut
adi
,si
l
ajawabdal
am masa60saatdar
i
sekar
ang.
ATAU
2 Begi
tul
ahsoal
any
angdi
ber
i.Si
l
ajawabdal
am masa60saatdar
isekar
ang.
ATAU
3 Pant
undi
j
ual
penuhmakna.Si
l
ajawabdal
am masa60saatdar
isekar
ang.

Not
a:1Setelahpantundibel
i/di
j
awab,penger
usipantunperlumer
ujukkepadaketua
haki
m pantununtukmendapatar
ahanselanj
utnya.(samaadahakim ber
sedia
atautidak)

2 Rujukfor
matpert
andi
nganpusi
nganper
tamaagarar
ahanbol
ehdi
ber
idengan
bai
kkepadapemantun.

FORMATPERTANDI
NGANPUSI
NGANKEDUA

1 A

2 B

3 C

PUSI
NGANKEDUA

(
Pil
i
hdanbacasal
ahsat
urangkappant
unsahaj
a)
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 86
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

1 Sayangpauhpatahnyadahan,
Tempatmerbukber ki
dungmesra;
Banyakt
ajukj
adi pi
l
ihan,
Undi
andibuatmengujiminda.

ATAU

2 Pandanpodakdicel
ahbatu,
Rumpuncempakembangberser
i;
Pusi
ngankedua
Undi
antaj
uksyaratdi
ber
i.

ATAU

3 LambaianPakTuat er
cuit
ny ahati
,
Berpisahkel
uar
gaket engahlaut
an;
Pusi
nganper t
amaberlal
uper gi
,
Pusingankeduasemar akny
acabaran.

ATAU

4 Tampakpemudaj i
wasemar
ak,
Kepadapenggawamemohonrest
u;
Debar
anberpestaki
anmemuncak,
Pusi
ngankedua

ATAU

5 Sidar
aj el
it
abersendaloka,
Bersimpuhmanj aterhi
burhati
;
Pusi
ngankeduagel anggangterbuka,
Mindadiuj
idebaranmenant i.

Unt
ukpengetahuanpar apemantundanparahakim,dipusi ngankedua,tema-
tema
pi
li
handibuatmelaluiundi
an.Ol
ehituseti
appesert
adi mintamemi l
ihtemapant un
ber
dasar
kan_ _
_____.Parapesert
adiber
imasaselama1mi ni
tATAU60saatunt uk
menci
pta pant
un secara spont
an.Pemantun ti
dak dibenarkan menir
u sebarang
not
a/meruj
ukkepadamana-mananotauntukmenci
ptapantun.

Not
a:Jur
upant
unsi
l
aruj
ukf
ormatper
tandi
nganpusi
ngankedua.

Cont
ohAr
ahan:

Peser
taper
tamadar
ipadapasukan……….si
l
akemej
aJur
upant
ununt
ukmencabutundi
.
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 87
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

Set
elahpemant
unduduk.

Andat
elahmendapatt
ema……….
.Si
l
aci
ptapant
undal
am masa60saatdar
isekar
ang.

Set
elahpant
undi
j
ual
.

1 Andat
elahmendengarpant
uni
tut
adi
.Si
l
ajawab60saatdar
isekar
ang.

ATAU

2 Begi
tul
ahsoal
any
angdi
ber
i.Si
l
ajawabdal
am masa60saatdar
isekar
ang.

ATAU

3 Pant
undi
j
ual
penuhber
makna.Si
l
ajawabdal
am masa60saatdar
isekar
ang.

ATAU

4 Pant
undi
j
ual
indaht
erser
lah.Si
l
ajawabdal
am masa60saatdar
isekar
ang.

Not
a:1 Set
elahpantundibel
i/
dij
awab,penger
usipant
unperl
umer uj
ukkepada
ketuahakim pantununtukmendapatarahansel
anj
utny
a.(samaada
hakim ber
sediaatauti
dak)

2 Ruj
ukformatpert
andi
nganpusi
ngankeduaagarar
ahanbol
ehdi
ber
i
denganbai
kkepadapeser
ta.

FORMATPERTANDI
NGAN PUSI
NGANKETI
GA

1 A

2 B

3 C

KEPUSI
NGANKETI
GA
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 88
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

(
Pil
i
hdanbacasal
ahsat
upant
undi
bawah)

1 Ter
asamesr ater
susunmadah,
Darajel
it
abarubersua;
Pusingankeduaberakhi
rsudah,
Cabaranmenantidipusi
nganket
iga.

ATAU

2 Awannanbi r
utampaknyaindah,
Dil
amanangger i
kcanti
kberser
i;
Kepusi
nganketigahat
itakgundah,
………(bacakantema)temadiberi
.

ATAU

3 Rumpunser aipadatberbar
is,
Bungamawari ndahmencelah;
Budayaberpantunpenyerimajl
is,
Pusinganketigabert
ambahmer i
ah.

ATAU

4 Dilamanmawart ampaknyaber si
h,
Say angsekal
idit
impahujan;
Pusinganketi
gatemadipil
i
h,
………( bacakantema)menjadisebut
an.

ATAU

5 Pi
nggi
ranrimbatumbuhnyapalas,
Tumbuhmencelahpohonanpala;
Di
pusinganketi
gapantunber
balas,
Hat
i y
angtenangpenawarsegala.

Untukpenget ahuanparapemant undanpar ahaki


m,t emapadapusi nganket
igaadal ah
temapemant unsendiri
.Penjualpantunmest imeny ebut
kantemapant undenganj el
as
terl
ebihdahul usebel
um menj ualkanpantun.Masamenj ualpantunadalah30saat .
Pembel ipantunt i
dakdibenarkanmemi nt amengul angtemapant uny angdisebutkan
oleh penjualpantun kecual
iat aspermi ntaan j
urupant
un setel
ah mendapatar ahan
dari
padaket uahakim.

Not
a:Jur
upant
unsi
l
aruj
ukf
ormatper
tandi
nganpusi
nganket
iga.

Cont
ohny
a:Dipusi
nganket
igai
ni,pemant
unpert
amadari……………akan
menj
ual
kanpantunkepadapemant
unket
igadari……………….

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 89
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

Ar
ahanPenger
usi
Pant
un

1 Andatel
ahmendengarpant
uni
tut
adi
,si
l
ajawabdal
am masa60saatdar
i
sekar
ang.
ATAU

2 Begit
ulah soal
an y
ang di
ber
i.Si
l
ajawab dal
am masa 60 saatdar
i
sekar
ang.

ATAU

3 Pantun dij
uali
ndah t
erser
lah.Si
l
ajawab dal
am masa 60 saatdar
i
sekarang.

Not
a:1 Set
elahpantundibel
i
/di
j
awab,jur
upantunperl
umer uj
ukkepadaket
ua
haki
m pantununt ukmendapatarahanselanj
utny
a.(samaadahaki m
ber
sediaatauti
dak}

2Ruj
ukf or
matper t
andi
nganpusi
nganket
igaagarar
ahanbol
ehdi
ber
i
denganbaikkepadapemant
un.

NOTAUNTUKJURUPANTUN:

Si
l
aci
ptapant
uny
angber
kai
tansebel
um ke pusi
ngant
ambahan

KEPUSI
NGANTAMBAHAN

4 D

Untukpenget ahuanpemant unkel imadanpar ahaki m,t emapadapusi ngant ambahan


i
niadalah t emapemant unkeempatsendi ri
.Pemant unkeempatmest imeny er
ahkan
tema pant un kepada j urupantun untuk diumumkan ol eh j ur
upantun sebel um
menjualkanpant unkepadapi hakl awan.Pembel ipantunti
dakdi benarkanmemi nt
a
mengulangt emapant uny angdi sebut
kanol ehj urupantun kecualiatasbudibi car
a
j
urupantunset elahmendapatar ahandaripadaket uahakim.Pantunhendakl ahdicipt
a
dandij
ualdal am masa30saat .Pemant unjugatidakbolehmempuny aisebar
angbahan
ruj
ukan,iai
tut i
dakadaapa- apabahanber sama-samapemant unkecualikert
askosong
danalattul
isy angtel
ahdiber i
kansemasapusi ngankedua.

Not
a:Jur
upant
unsi
l
aruj
ukf
ormatper
tandi
nganpusi
ngant
ambahan.

Contohny
a:Padapusingantambahanini
,pemant
unkeempatdar
i……………akan
menj
ualkanpantunkepadapemant
unDdar i
……………….

Ar
ahanj
urupant
un
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 90
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

1 Andatel
ahmendengarpant
uni
tut
adi
,si
l
ajawabdal
am masa60saatdar
i
sekar
ang.

ATAU

2 Begit
ulah soal
an y
ang di
ber
i.Si
l
ajawab dal
am masa 60 saatdar
i
sekar
ang.

ATAU

3 Pantun dij
uali
ndah t
erser
lah.Si
l
ajawab dal
am masa 60 saatdar
i
sekarang.

Not
a:1 Set
elahpantundibel
i
/di
j
awab,jur
upantunperl
umer uj
ukkepadaket
ua
haki
m pantununt ukmendapatarahanselanj
utny
a.(samaadahaki m
ber
sediaatauti
dak)

Sekar
angdipersi
l
akan pemant
unDdar
i…………… menj
ual
kanpant
unkepadapemant
un
keempatdari
……………….

Ar
ahanj
urupant
un

1 Andatel
ahmendengarpant
uni
tut
adi
,si
l
ajawabdal
am masa60saatdar
i
sekar
ang.

ATAU

2 Begit
ulah soal
an y
ang di
ber
i.Si
l
ajawab dal
am masa 60 saatdar
i
sekar
ang.

ATAU

3 Pantun dij
uali
ndah t
erser
lah.Si
l
ajawab dal
am masa 60 saatdar
i
sekarang.

Hadi
ri
n-hadi
raty
angdi
rahmat
i,

Begit
ulahberakhi
rnyajualbel
ipantunantar
apasukan………..denganpasukanpant
un
dari………………… Semuany atampakmer i
ahdanber cambahkembalisusi
l
aberpant
un
dal
am kalangangenerasial
afbar
uini.

Kenar
ibersendadidahanar a,
ti
adakansunyibersamakawan;
buday
aber pant
unbersambutmesr a,
bi
arlahabadisepanjangzaman.

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 91
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

Sementaramenantikeputusandar i
padaparahakimyangmenjalankantugasdengan
penuhdedikasi
,say
amember ipel
uangkepadamana-manapelaj
arataupenont
onuntuk
menjual
kan pantun kepada para peser
tayang ada diki
ridan dikanan sayaini
.
Diper
sil
akan……

Sampail
ah masa y ang ditunggu- tunggu untuk kit
a menget
ahuipemenang dal
am
per
tandi
ngani
ni.Sebel
um itu,
Tiadakat aseindahmadah,
dicipt
al agut er
sentuhrasa;
ji
kater
dapatsi lapdansalah,
maafdi pi nt
asetiapmasa.

Nota: Si
l
abacakeputusandengancermatsebel
um mengumumkanpemenang.
Tahniahkepadapasukany angber
jay
a,manakalakepadapasukany anggagal
,kecewa
bukanpenawarsegala.Berusahal
ahagarruangkegagal
anmenj adipenawarberhar
ga
untukmenciptakej
ayaanyangmembanggakan.Akhir
nya,

Mekarmewangi bungacempaka,
daunsemaludiki
raij
angan;
akarbudi
santunbahasa,
pantunMelayukekal
berzaman.

Ampunmaafandainy aterkasarbahasa,terkhi
lafbicar
adankur
angber
hemahket
ika
mengendali
kanper
tandingany angmenjadiperhati
ansemuapi
hak.
Seki
an,assal
amual
aikum………. .

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 92
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

CONTOHCATATANHAKIM1
Meni
l
aii
si(
bar
iske-
3danke-
4)

PUSI
NGAN1

Tema:
………………………………………………………………………………………………

Bar
is3
1 Pemant
un1
Bar
is4
JUAL

Bar
is3
2 Pemant
unA
Bar
is4
BELI

Bar
is3
3 Pemant
unA
Bar
is4
JUAL

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 93
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

Bar
is3
4 Pemant
un1
Bar
is4
BELI

Tema:
………………………………………………………………………………………………

Bar
is3
5 Pemant
un2
Bar
is4
JUAL

Bar
is3
6 Pemant
un
Bar
is4
BELI

CONTOHCATATANHAKI
M2

PADATDANJI
TU PADATDANJI
TU
CATATANKESALAHANPEMANTUN_
_ CATATANKESALAHANPEMANTUN_
__

PADATDANJI
TU5 BERNI
LAISUSI
LA PADATDANJI
TU5 BERNI
LAISUSI
LA
MARKAH 5M MARKAH 5M

BAHASA 5M amat 5M BAHASA 5M Amat 5M


I
NDAH, I
NDAH,
ber
susi
l
a ber
susi
l
a
KOSAKATA KOSAKATA
Berni
lai 4M Berni
lai 4M
TEPAT& TEPAT&
susi
la susi
la
TANPA Masi h 3M TANPA Masi h 3M
KESALAHAN berni
lai KESALAHAN berni
lai
BAHASA susi
la BAHASA susi
la
Kurang 2M Kurang 2M
KOSAKATA 4M KOSAKATA 4M
berni
lai berni
lai
KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 94
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

BETULTANPA susil
a BETULTANPA susil
a
KESALAHAN Tidak 1M KESALAHAN Tidak 1M
BAHASA bernil
ai BAHASA bernil
ai
susil
a susil
a
MASI
H 3M MASI
H 3M
TEPAT TEPAT
KURANG 2M KURANG 2M
TEPAT TEPAT
TI
DAK 1M TI
DAK 1M
TEPAT TEPAT

PADATDANJI
TU PADATDANJI
TU
CATATANKESALAHANPEMANTUN_
_ CATATANKESALAHANPEMANTUN_
__

PADATDANJI
TU5 BERNI
LAISUSI
LA PADATDANJI
TU5 BERNI
LAISUSI
LA
MARKAH 5M MARKAH 5M

AMAT 5M Amat 5M AMAT 5M Amat 5M


TEPAT& ber
nil
ai TEPAT& ber
nil
ai
JELAS susi
l
a JELAS susi
l
a
TEPAT& 4M Bernilai 4M TEPAT& 4M Bernilai 4M
susila susila
JELAS JELAS
Masi h 3M Masi h 3M
MASI
H 3M bernilai MASI
H 3M bernilai
susila susila
TEPAT TEPAT
Kur ang 2M Kur ang 2M
KURANG 2M bernilai KURANG 2M bernilai
susila susila
TEPAT TEPAT
Tidak 1M Tidak 1M
TI
DAK 1M bernilai TI
DAK 1M bernilai
susila susila
TEPAT TEPAT

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 95
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

CONTOHCATATANHAKI
M3

Ri
ma–5mar
kah,
SukuKat
a–5Mar
kah
1 2
RI
MATENGAH RI
MAAKHI
R RI
MATENGAH RI
MAAKHI
R
(
Buny
i) (
Sukukat
a) (
Buny
i) (
Sukukat
a)

4 3
RI
MATENGAH RI
MAAKHI
R RI
MATENGAH RI
MAAKHI
R
(
Buny
i) (
Sukukat
a) (
Buny
i) (
Sukukat
a)

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 96
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

5 6
RI
MATENGAH RI
MAAKHI
R RI
MATENGAH RI
MAAKHI
R
(
Buny
i) (
Sukukat
a) (
Buny
i) (
Sukukat
a)

CATATANHAKI
M4

1. 2.

HubunganBar
is 6 Hubungan HubunganBar
is 6 Hubungan
M Pembay
ang4M M Pembay
ang4M

Cer
it
a AmatSer
asi 4M Cer
it
a AmatSer
asi 4M
Taut
an Ser
asi 3M Taut
an Ser
asi 3M
Ti
ada Kur
ang 2M Ti
ada Kur
ang 2M
Ki
asan Ser
asi Ki
asan Ser
asi
Mar
kah Ti
dakser
asi 1M Mar
kah Ti
dakser
asi 1M

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 97
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

1. 2.

HubunganBar
is Hubungan HubunganBar
is Hubungan
6M Pembay
ang4M 6M Pembay
ang4M

Cer
it
a AmatSer
asi 4M Cer
it
a AmatSer
asi 4M
Taut
an Ser
asi 3M Taut
an Ser
asi 3M
Ti
ada Kur
ang 2M Ti
ada Kur
ang 2M
Ki
asan Ser
asi Ki
asan Ser
asi
Mar
kah Ti
dakser
asi 1M Mar
kah Ti
dakser
asi 1M

CATATANHAKI
M5

Aspek Mar
kah
Ger
akFi
zi
kal 3
I
ntonasi 3
Kel
ancar
an 2
Sebut
an 2
Baku
Juml
ah 10

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 98
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

1 2
Aspek Mar
kah Aspek Mar
kah
Ger
ak Ger
ak
Fi
zi
kal Fi
zi
kal
I
ntonasi I
ntonasi
Kel
ancar
an Kel
ancar
an
Sebut
an Sebut
an
Baku Baku

4 3
Aspek Mar
kah Aspek Mar
kah
Ger
ak Ger
ak
Fi
zi
kal Fi
zi
kal
I
ntonasi I
ntonasi
Kel
ancar
an Kel
ancar
an
Sebut
an Sebut
an
Baku Baku

5 6
Aspek Mar
kah Aspek Mar
kah
Ger
ak Ger
ak
Fi
zi
kal Fi
zi
kal
I
ntonasi I
ntonasi
Kel
ancar
an Kel
ancar
an
Sebut
an Sebut
an
Baku Baku

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 99
PESTAPANTUNSEKOLAHMENENGAH
KERTASKONSEP

KEMENTERI
ANPENDI
DIKANMALAYSI
A 100