Anda di halaman 1dari 84

SENARAI EKSPERIMEN FIZIK

BIL BAB SENARAI EKSPERIMEN SPM 2005 – SPM 2016


Bandul Ringkas
Inersia
Inersia (SPM 2006 & SPM 2015)
DAYA & Halaju VS Ketinggian
1. Pecutan VS Jisim (SPM 2010)
GERAKAN Pecutan VS Daya *JUJ 2016, MRSM 2017
Hukum Hooke (SPM 2009)
Pecutan VS Jisim *MRSM 2015, PERLIS 2017
Hukum Hooke *SBP 2017
Tekanan VS Luas Permukaan
Tekanan VS Daya *KELANTAN 2017 Tekanan VS Daya (SPM 2008)
Tekanan Air VS Ketumpatan *PAHANG 2017 Tekanan Air VS Kedalaman (SPM
2. TEKANAN Tekanan Air VS Kedalaman *PAHANG 2016, MRSM 2016 2013)
Daya Apungan VS Kedalaman Rendaman Daya Apungan VS Kedalaman
Kedalaman Objek Terendam VS Ketumpatan *KEDAH 2016 Rendaman (SPM 2014)
Prinsip Pascal
Kenaikan suhu VS Jisim *JUJ 2015, PERLIS 2015, MSAB 2016,
TERENGGANU 2017, KEDAH 2017
Hukum Tekanan (SPM 2005)
3. HABA Hukum Charles *JUJ 2015, KEDAH 2015, T’GANU 2016, JUJ 2016, S’WAK 2017 Hukum Boyle (SPM 2012 & SPM
Hukum Tekanan 2016)
Hukum Boyle
Pantulan Cahaya *SBP 2017
Pembiasan Cahaya *NS 2017
Dalam Ketara VS Dalam Sebenar
Jarak imej VS Jarak objek *T’GANU 2015, KEL 2016
(SPM 2007)
4. CAHAYA Ketinggian Imej VS Jarak Objek *MELAKA 2016, PERLIS 2016, PERAK
2017
Ketinggian Imej VS Jarak Objek
(SPM 2011)
Dalam Ketara VS Ketumpatan *KEL 2015
Dalam Ketara VS Dalam Sebenar *SBP 2015, PERAK 2015
Pembiasan : Panjang Gelombang VS Kedalaman Interferens : x VS a (SPM 2011)
5. Interferens : x VS a *PAHANG 2016, MRSM 2017, PERAK 2017 Pembiasan : Panjang Gelombang
GELOMBANG
VS Kedalaman (SPM 2006, SPM
Interferens : x VS D *JUJ 2016
2013)
Medan Elektrik
Hukum Ohm *JUJ 2016, S’WAK 2017
Rintangan VS Suhu (SPM 2007)
6. Rintangan VS Luas Keratan Rentas Konduktor *PERLIS 2017
ELEKTRIK Rintangan VS Luas Keratan
Rintangan VS Panjang Konduktor *PERLIS 2015, T’GANU 2015, NS
2017
Rentas (SPM 2012 & SPM 2015)
Rintangan VS Suhu Konduktor *SBP 2015
Kekuatan Elektromagnet VS Arus * MRSM 2015, KEL 2015, PERLIS Arus Aruhan Dalam Solenoid VS
2016, MRSM 2016, TERENGGANU 2017, KELANTAN 2017
Kelajuan (SPM 2005)
Kekuatan Elektromagnet VS Bilangan Lilitan Kekuatan medan elektromagnet
Voltan Output VS Bil. Lilitan Gegelung Sekunder *JUJ VS Arus (SPM 2009)
7. ELEKTRO 2015, KEDAH 2015, TERENGGANU 2016, KEDAH 2017 Kekuatan medan elektromagnet
MAGNET Daya Pada Konduktor Pembawa Arus VS Arus *PERAK 2015 VS Bilangan Lilitan (SPM 2010)
Arus Aruhan Dalam Solenoid VS Bilangan Lilitan *MSAB 2016, Daya Pada Konduktor Pembawa
SBP 2016 Arus VS Arus (SPM 2008 & 2014)
Arus Aruhan Dalam Solenoid VS Kelajuan *JUJ 2015, KEL Arus Aruhan Dalam Solenoid VS
2016, MELAKA 2016, KEDAH 2016, PAHANG 2017 Bilangan Lilitan (SPM 2016)

8. ELEKTRONIK Transistor (Litar Pengganda) : 𝐼𝑐 VS 𝐼𝑏


EKSPERIMEN: BANDUL RINGKAS

Rajah 1 dan Rajah 2 menunjukkan dua kedudukan seorang budak di atas buaian. Sudut ayunan
dalam kedua-dua rajah adalah sama sudut daripada palang besi tersebut. Dia mendapati buaian
yang pendek bergerak lebih laju berbanding buaian panjang.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di (b)
dengan menggunakan bola loyang, benang, kepingan plywood dan lain-lain radas.

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan


kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : BANDUL RINGKAS

INFERENS : Tempoh ayunan dipengaruhi oleh panjang bandul

HIPOTESIS : Jika panjang bandul bertambah, maka tempoh ayunan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara tempoh ayunan dan panjang bandul

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Panjang bandul, 𝑙


Bergerakbalas : Tempoh ayunan, 𝑇
Dimalarkan : Sudut ayunan,  // Jisim bola loyang, 𝑚

RADAS DAN BAHAN : Pembaris meter, jam randik, benang, kaki retort, apit-G, kepingan plywood, bola loyang

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mulakan eksperimen dengan panjang bandul, 𝑙 = 10.0 cm
3. Ukur masa bagi 10 ayunan lengkap, 𝑡 menggunakan jam randik.
𝑡
Kira tempoh ayunan, 𝑇 menggunakan formula 𝑇 = 10
4. Ulang eksperimen dengan panjang bandul, 𝑙 = 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0 cm dan 50.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Panjang bandul, 𝑙 / cm Tempoh ayunan, 𝑇 / s


10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

ANALISA DATA :
𝑇/s

𝑙 / cm
EKSPERIMEN: INERSIA

Rajah 3.1 menunjukkan ujian jarak membrek sebuah trak.


Rajah 3.2 menunjukkan jarak membrek bagi trak itu semasa membawa muatan.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti bilah mata gergaji, plastisin dan lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : INERSIA

INFERENS : Inersia dipengaruhi oleh jisim objek

HIPOTESIS : Jika jisim bertambah, maka inersia bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jisim, m


Bergerakbalas : Tempoh ayunan, T
Dimalarkan : Jarak antara bebola plastisin dan apit-G, 𝑑 // Sudut ayunan, 

RADAS DAN BAHAN : Apit G, plastisin, bilah gergaji, penimbang elektronik, jam randik, pembaris

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan melekatkan bola plastisin berjisim, m = 50 g pada hujung
mata gergaji. Sesarkan bilah gergaji pada sudut,  = 450
3. Ukur masa bagi 10 ayunan lengkap, 𝑡 menggunakan jam randik.
𝑡
Kira tempoh ayunan, T dengan menggunakan formula 𝑇 = 10
(Tempoh ayunan digunakan untuk mewakili inersia)
4. Ulang eksperimen dengan jisim plastisin, m = 60 g, 70 g, 80 g dan 90 g
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim plastisin, 𝑚 / g Tempoh ayunan, 𝑇 / s


50
60
70
80
90

ANALISA DATA : 𝑇 /s

𝑚/g
EKSPERIMEN: HALAJU VS KETINGGIAN

Rajah menunjukkan 2 gelongsor P dan Q yang berbeza ketinggian.


Dua orang budak yang berjisim sama menggelongsor dari bahagian atas gelongsor P dan Q.
Budak pada gelongsor P mendapati dia tiba ke tanah pada kelajuan yang lebih tinggi berbading
budak pada gelongsor Q.

Gelongsor P Gelongsor Q

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti landasan, troli dan lain-lain, terangkan satu rangka
kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : HALAJU VS KETINGGIAN

INFERENS : Halaju dipengaruhi oleh ketinggian

HIPOTESIS : Jika ketinggian bertambah, maka halaju bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara ketinggian dan halaju

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Ketinggian landasan, ℎ


Bergerakbalas : Halaju, 𝑣
Dimalarkan : Jisim troli, 𝑚

RADAS DAN BAHAN : Jangka masa detik, troli, pita detik, pembaris meter, landasan, blok kayu, protractor,
bekalan kuasa, wayar penyambung

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan menetapkan ketinggian landasan, ℎ = 20.0 cm
Hidupkan suis bekalan kuasa dan suis jangka masa detik. Lepaskan troli menuruni
landasan.
3. Ukur halaju dengan menganalisa pitak detik dan menggunakan formula berikut:
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑏𝑎𝑔𝑖 10 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑆
=
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑎𝑔𝑖 10 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑎 0.2
4. Ulang eksperimen dengan ketinggian landasan, ℎ = 30.0 cm, 40.0 cm, 50.0 cm dan
60.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Ketinggian landasan, ℎ / cm Halaju, 𝑣 / cms-1


20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

ANALISA DATA :
𝑣 / cms-1

ℎ / cm
EKSPERIMEN: PECUTAN VS DAYA (F = ma)

Seekor kuda sedang menarik sebuah kereta kuda di atas jalan seperti Rajah 3.1. Seorang budak
perempuan mendapati kelajuan kereta kuda meningkat dengan kadar yang rendah. Bila dua ekor
kuda menarik kereta kuda tersebut seperti Rajah 3.2, budak perempuan itu mendapati kelajuan
kereta kuda tersebut meningkat pada kadar yang lebih tinggi.

Rajah 3.1 Rajah 3.2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di (b)
dengan menggunakan jangka masa detik, troli, pita detik, tali kenyal dan lain-lain radas.

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan


kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : F = ma

INFERENS : Pecutan dipengaruhi oleh daya

HIPOTESIS : Jika daya bertambah, maka pecutan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara daya dan pecutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Daya, F


Bergerakbalas : Pecutan, a
Dimalarkan : Jisim troli, m

RADAS DAN BAHAN : Jangka masa detik, troli, pita detik, pembaris meter, gelang getah, landasan, dua kaki
retort dan bekalan kuasa

Jangka
Pita detik masa detik Troli
Gelang getah

Landasan terpempas geseran


Bekalan kuasa

supply

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Hidupkan suis bekalan kuasa dan suis jangka masa detik. Tarik troli berjisim 1.0 kg
menuruni landasan dengan satu gelang getah
(1 gelang getah = 1 unit daya, 1N)
𝑣−𝑢
3. Kira pecutan dengan menganalisis pita detik menggunakan formula 𝑎 = 𝑡
4. Ulang eksperimen dengan bilangan gelang getah = 2, 3, 4 dan 5 unit
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Bilangan gelang getah/unit Pecutan, a/ cms-2 @ Daya/N Pecutan, a/ cms-2
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

ANALISA DATA :
a / cms-2

Bilangan gelang getah


EKSPERIMEN: PECUTAN VS JISIM (F = ma)

Rajah menunjukkan bot boleh bergerak dengan lebih laju sekiranya lelaki mengayuh bot dengan
seorang penumpang berbanding dua orang penumpang.

Rajah 3.1 Rajah 3.2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di (b)
dengan menggunakan jangka masa detik, troli, pita detik, tali kenyal dan lain-lain radas.

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan


kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : F = ma

INFERENS : Pecutan dipengaruhi oleh jisim

HIPOTESIS : Jika jisim bertambah, maka pecutan berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jisim dan pecutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jisim troli, 𝑚


Bergerakbalas : Pecutan, 𝑎
Dimalarkan : Daya, 𝐹

RADAS DAN BAHAN : Jangka masa detik, troli, pita detik, pembaris meter, gelang getah, landasan, dua kaki
retort dan bekalan kuasa

Jangka
Pita detik masa detik Troli
Gelang getah

Landasan terpempas geseran


Bekalan kuasa

supply

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Hidupkan suis bekalan kuasa dan suis jangka masa detik. Tarik troli berjisim 1.0 kg
menuruni landasan dengan satu gelang getah
(1 gelang getah = 1 unit daya, 1N)
𝑣−𝑢
3. Kira pecutan dengan menganalisis pita detik menggunakan formula 𝑎 = 𝑡
4. Ulang eksperimen dengan jisim troli, 𝑚 = 2.0 kg, 3.0 kg, 4.0 kg dan 5.0 kg
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim troli, 𝑚 / kg Pecutan, 𝑎 / cms-2


1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ANALISA DATA :
a / cms-2

𝑚 / kg
EKSPERIMEN: HUKUM HOOKE

Rajah 3.1 menunjukkan buaian dengan bayi yang baru lahir manakala Rajah 3.2 menunjukkan
buaian dengan bayi berumur 1 tahun. Kedua-dua buaian menggunakan spring yang sama.
Didapati, spring buaian dalam Rajah 3.2 lebih panjang berbanding 3.1

Rajah 3.1 Rajah 3.2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di (b)
dengan menggunakan pin, spring dan lain-lain radas.

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan


kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : HUKUM HOOKE

INFERENS : Pemanjangan spring dipengaruhi oleh jisim pemberat berslot

HIPOTESIS : Jika jisim pemberat berslot bertambah, maka pemanjangan spring bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jisim pemberat berslot dan pemanjangan spring

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jisim pemberat berslot, 𝑚


Bergerakbalas : Pemanjangan spring, 𝑥
Dimalarkan : Pemalar daya, k

RADAS DAN BAHAN : Pembaris meter, penimbang elektronik, spring, pin (jarum peniti), pemberat berslot, kaki
retort, plastisin

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Ukur panjang asal spring, 𝑙0 menggunakan pembaris.
Mulakan eksperimen dengan menggantungkan pemberat berslot berjisim, 𝑚 = 50 g.
3. Ukur panjang spring selepas digantungkan pemberat, 𝑙𝑖 .
Kira pemanjangan spring, 𝑥 dengan menggunakan formula, 𝑥 = 𝑙𝑖 − 𝑙0
4. Ulang eksperimen dengan jisim pemberat berslot, 𝑚 = 100 g, 150 g, 200 g dan 250 g
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim pemberat berslot, 𝑚 / g Pemanjangan spring, 𝑥 / cm


50
100
150
200
250

ANALISA DATA : 𝑥 / cm

𝑚/g
EKSPERIMEN: TEKANAN VS LUAS PERMUKAAN

Rajah menunjukkan adalah lebih mudah untuk berjalan di atas padang sekolah menggunakan
kasut sukan berbanding kasut tumit tinggi. Kasut tumit tinggi akan tenggelam ke dalam tanah yang
lembut.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti plasticine, pemberat berslot dan lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : TEKANAN VS LUAS PERMUKAAN

INFERENS : Tekanan dipengaruhi oleh luas permukaan

HIPOTESIS : Jika luas permukaan bertambah, maka tekanan berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara tekanan dan luas permukaan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Luas keratan rentas rod keluli, 𝐴


Bergerakbalas : Tekanan, P // Kedalaman lekukan pada plastisin, 𝑑
Dimalarkan : Jisim pemberat berslot, 𝑚

RADAS DAN BAHAN : Plastisin, pemberat berslot, rod keluli berbeza diameter, kepingan plywood, angkup
vernier (pembaris meter)

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan luas keratan rentas rod keluli , 𝐴 = 1.0 cm2.
Letakkan pemberat berslot berjisim, 𝑚 = 100 g di atas rod keluli.
3. Ukur kedalaman lekukan pada plastisin, 𝑑 menggunakan angkup vernier.
(Tekanan ditunjukkan oleh kedalaman lekukan pada plastisin)
4. Ulang eksperimen dengan luas keratan rentas rod keluli, 𝐴 = 2.0 cm2, 3.0 cm2,
4.0 cm2 dan 5.0 cm2
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Luas keratan rentas rod keluli, 𝐴 / cm2 Kedalaman lekukan pada plastisin, 𝑑 / cm
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ANALISA DATA : 𝑑 / cm

A / cm2
EKSPERIMEN: TEKANAN VS DAYA

Rajah (a) menunjukkan nelayan berjalan mendekati bot miliknya. Rajah (b) menunjukkan dia
berpatah balik dengan membawa sebakul ikan di bahu. Diperhatikan, kakinya tenggelam dalam
Rajah (b) berbanding Rajah (a).

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti plastisin, pemberat berslot dan lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : TEKANAN VS DAYA

INFERENS : Tekanan dipengaruhi oleh daya

HIPOTESIS : Jika daya bertambah, maka tekanan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara tekanan dan daya

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jisim pemberat berslot, 𝑚


Bergerakbalas : Tekanan, P // Kedalaman lekukan pada plastisin, 𝑑
Dimalarkan : Luas keratan rentas rod keluli, 𝐴

RADAS DAN BAHAN : Plastisin, pemberat berslot, rod keluli, kepingan plywood, angkup vernier (pembaris
meter)

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan luas keratan rentas rod keluli , 𝐴 = 1.0 cm2.
Letakkan pemberat berslot berjisim, 𝑚 = 100 g di atas rod keluli.
3. Ukur kedalaman lekukan pada plastisin, 𝑑 menggunakan angkup vernier.
(Tekanan ditunjukkan oleh kedalaman lekukan pada plastisin)
4. Ulang eksperimen dengan meletakkan pemberat berslot berjisim, 𝑚 = 200 g, 300 g,
400 g dan 500 g di atas rod keluli
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim pemberat berslot, 𝑚 / g Kedalaman lekukan pada plastisin, 𝑑 / cm


100
200
300
400
500

ANALISA DATA : 𝑑 / cm

𝑚/g
EKSPERIMEN: TEKANAN VS KETUMPATAN

Rajah (a) menunjukkan seorang penyelam sedang menyelam ke dalam kolam renang.
Rajah (b) menunjukkan seorang penyelam sedang menyelam ke dalam dasar laut.
Mereka berada pada kedalaman yang sama tetapi penyelam di dalam rajah (b) merasai telinganya sakit.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti corong tisel, silinder penyukat dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : TEKANAN VS KETUMPATAN

INFERENS : Tekanan dipengaruhi oleh ketumpatan

HIPOTESIS : Jika ketumpatan bertambah, maka tekanan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara ketumpatan dan tekanan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Ketumpatan, 


Bergerakbalas : Tekanan, P // Beza ketinggian paras air di dalam manometer, 𝑦
Dimalarkan : Kedalaman, ℎ

RADAS DAN BAHAN : Corong tisel, manometer, silinder penyukat, air, garam, penimbang elektronik, tiub getah,
pembaris meter, tiub getah nipis, kaki retort

ℎ 𝑦

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Silinder penyukat dipenuhkan dengan isi padu air, 𝑉= 250 ml dan dicampurkan
dengan garam berjisim, 𝑚 = 10 g. Rendamkan corong tisel secara menegak pada
kedalaman air, ℎ = 30.0 cm
3. Ukur beza ketinggian paras air di dalam manometer, 𝑦 dengan menggunakan
pembaris meter
(Beza ketinggian paras air di dalam manometer = Tekanan air)
4. Ulang eksperimen dengan jisim garam, 𝑚 = 20 g, 30 g, 40 g dan 50 g
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim garam, Beza ketinggian paras air di @ Ketumpatan,  Tekanan,
𝑚/g dalam manometer, 𝑦 / cm / gcm-3 𝑃 / Pa
10 𝜌1
20 𝜌2
30 𝜌3
40 𝜌4
50 𝜌5

ANALISA DATA : 𝑦 / cm
@

m/g
EKSPERIMEN: TEKANAN VS KEDALAMAN

Rajah 3.1 menunjukkan bekas air dengan air yang berbaki separuh bekas. Air mengalir melalui
paip perlahan.
Rajah 3.2 menunjukkan bekas air dengan jumlah air yang sama diletakkan kepada posisi yang
baru. Dengan kedudukan berkenaan, air mengalir keluar melalui paip dengan laju.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti corong tisel, silinder penyukat dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : TEKANAN VS KEDALAMAN

INFERENS : Tekanan dipengaruhi oleh kedalaman

HIPOTESIS : Jika kedalaman bertambah, maka tekanan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara kedalaman dan tekanan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Kedalaman, ℎ


Bergerakbalas : Tekanan, P // Beza ketinggian paras air di dalam manometer, 𝑦
Dimalarkan : Ketumpatan, 

RADAS DAN BAHAN : Corong tisel, manometer, silinder penyukat, air, tiub getah, pembaris meter, tiub getah
nipis, kaki retort


𝑦

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seper ti rajah


2. Silinder penyukat dipenuhkan dengan isi padu air, 𝑉= 250 ml. Rendamkan corong
tisel secara menegak pada kedalaman air, ℎ = 10.0 cm
3. Ukur beza ketinggian paras air di dalam manometer, 𝑦 dengan menggunakan
pembaris meter
(Beza ketinggian paras air di dalam manometer = Tekanan air)
4. Ulang eksperimen dengan merendamkan corong tisel pada kedalaman, ℎ = 20.0 cm,
30.0 cm, 40.0 cm dan 50.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Kedalaman, ℎ / cm Beza ketinggian paras air di dalam manometer, 𝑦 / cm


10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

ANALISA DATA : 𝑦 / cm

ℎ / cm
EKSPERIMEN: DAYA APUNGAN VS KEDALAMAN RENDAMAN

Rajah (a) menunjukkan seorang budak lelaki mengangkat seketul batu di dalam sebuah sungai.
Rajah (b) menunjukkan budak lelaki tersebut mengangkat batu itu di permukaan air. Ia merasa
jauh lebih berat dari sebelumnya.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian anda mengenai daya keapungan:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti rod keluli, bikar, neraca dan lain-lain, terangkan satu
rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : DAYA APUNGAN VS KEDALAMAN RENDAMAN

INFERENS : Daya apungan dipengaruhi oleh kedalaman rendaman

HIPOTESIS : Jika kedalaman rendaman bertambah, maka daya apungan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara kedalaman rendaman dan daya apungan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Kedalaman rendaman, 𝑑


Bergerakbalas : Daya apungan, 𝐹𝐵
Dimalarkan : Ketumpatan air, 

RADAS DAN BAHAN : Bikar, air, rod keluli, benang, neraca spring, pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Rekod bacaan neraca spring di udara, 𝑊0 . Tenggelamkan rod keluli ke dalam air pada
kedalaman, 𝑑 = 5.0 cm dari permukaan air
3. Ukur bacaan neraca spring, 𝑊.
Kira daya apungan, 𝐹𝐵 menggunakan formula, 𝐹𝐵 = 𝑊0 − 𝑊
4. Ulang eksperimen dengan kedalaman rendaman, 𝑑 = 10.0 cm, 15.0 cm, 20.0 cm dan
25.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Kedalaman rendaman, 𝑑 / cm Daya apungan, 𝐹𝐵 / N


5.0
10.0
15.0
20.0
25.0

ANALISA DATA :
𝐹𝐵 / N

𝑑 / cm
EKSPERIMEN: KEDALAMAN OBJEK TERENDAM VS KETUMPATAN CECAIR

Rajah menunjukkan dua buah sampan berjisim sama, terapung di permukaan sungai dan
permukaan laut. Lelaki itu mendapati, aras tenggelam bot adalah berbeza antara laut dan sungai.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti bongkah kayu, garam dan lain-lain, terangkan satu
rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : KEDALAMAN OBJEK TERENDAM VS KETUMPATAN CECAIR

INFERENS : Kedalaman bahan yang tenggelam dipengaruhi oleh ketumpatan cecair

HIPOTESIS : Jika ketumpatan cecair bertambah, maka kedalaman bahagian yang tenggelam
berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara ketumpatan cecair dan kedalaman bahagian yang
tenggelam

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Ketumpatan air, 


Bergerakbalas : Kedalaman blok kayu yang tenggelam dalam air, h //
Isipadu air tersesar, 𝑉
Dimalarkan : Jisim blok kayu, 𝑚

RADAS DAN BAHAN : Bikar, air, garam, penimbang elektronik, blok kayu dan pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Penuhkan bikar dengan air berisipadu, 𝑉 = 500 ml dan dicampurkan dengan garam
𝑚
berjisim, 𝑚 = 20 g. Kira ketumpatan air menggunakan formula 𝜌 = 𝑉 .
3. Ukur kedalaman rendaman blok kayu di dalam air, ℎ dengan menggunakan pembaris
meter.
(Kedalaman rendaman blok kayu di dalam air = Daya tujah ke atas)
4. Ulang eksperimen dengan nilai ketumpatan air yang berbeza dengan menambahkan
garam berjisim, 𝑚= 40 g, 60 g, 80 g dan 100 g
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Ketumpatan air,  / kgm-3 Kedalaman rendaman blok kayu di dalam air,
ℎ / cm
1
2
3
4
5

ANALISA DATA : ℎ / cm

 / kgm-3
EKSPERIMEN: PRINSIP PASCAL

Rajah 3.1 dan 3.2 menunjukkan sebuah kereta sedang diangkat menggunakan jek hidraulik.
Didapati bahawa apabila tekanan sebanyak 238 kPa dikenakan, kereta itu diangkat setinggi 1.20 m.
Apabila tekanan ditingkatkan kepada 450 kPa, kereta itu diangkat setinggi 2.00 m.

Diagram 3.1/Rajah 3.1 Diagram 3.2/Rajah 3.2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti picagari, pemberat dan radas lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : PRINSIP PASCAL

INFERENS : Perbezaan ketinggian omboh dipengaruhi oleh tekanan

HIPOTESIS : Jika tekanan bertambah, maka perbezaan ketinggian omboh bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara perbezaan ketinggian omboh dan tekanan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Daya, 𝐹 // Tekanan, 𝑃


Bergerakbalas : Perbezaan ketinggian omboh, 𝐻
Dimalarkan : Ketumpatan cecair, 

RADAS DAN BAHAN : Pembaris meter, minyak, 2 picagari kaca, pemberat berslot, tiub getah dan 2 kaki retort

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Ukur dan rekodkan ketinggian awal omboh 2, ℎ𝑜 menggunakan pembaris.
Mula eksperimen dengan meletakkan pemberat berslot berjisim, 𝑚 = 50 g di atas
omboh 1
3. Ukur ketinggian omboh 2, ℎ1 menggunakan pembaris meter.
Kira perbezaan ketinggian omboh, 𝐻 menggunakan formula 𝐻 = ℎ1 − ℎ0
4. Ulang eksperimen dengan jisim pemberat berslot, 𝑚 = 100 g, 150 g, 200 g dan 250 g
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim pemberat berslot, 𝑚 / g Perbezaan ketinggian omboh, 𝐻 / cm


50
100
150
200
250

ANALISA DATA :
𝐻 / cm

m/g
EKSPERIMEN : KENAIKAN SUHU VS JISIM

Diagram (a) shows effect of hot water spilt on a hand. It causes the skin to blister. Diagram (b) shows effect
of hot water splashed on to a hand. It causes a severe damage to the skin.
Rajah (a) menunjukkan kesan akibat air terpercik ke atas tangan. Ia menyebabkan tangan melepuh. Rajah
(b) pula menunjukkan kesan apabila air yang sama tertumpah ke atas tangan. Ia menyebabkan kecederaan
yang teruk kepada tangan.

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Make one suitable inference


Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as beaker, immersion heater and other apparatus, describe one
experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti bikar, pemanas rendaman dan lain-lain radas, terangkan satu
rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
EKSPERIMEN: KENAIKAN SUHU VS JISIM

INFERENS : Kenaikan suhu dipengaruhi oleh jisim air

HIPOTESIS : Jika jisim air bertambah,maka kenaikan suhu berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jisim air dan kenaikan suhu

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jisim air, 𝑚


Bergerakbalas : Kenaikan suhu, 
Dimalarkan : Kuasa pemanas rendam, 𝑃 // Masa pemanasan, 𝑡

RADAS & BAHAN : Bekalan kuasa, pemanas rendam, jam randik, kaki retort, bikar, air, penimbang elektronik,
silinder penyukat, pengacau, termometer

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti gambarajah


2. Mula eksperimen dengan menambahkan air berjisim, 𝑚 = 200 g ke dalam bikar.
Pastikan unsur pemanas pada pemanas rendam terendam sepenuhnya di dalam air.
3. Ukur suhu awal air, 𝑇1 menggunakan termometer. Hidupkan suis pemanas rendam
selama 5 minit dan kacau air secara seragam.
4. Ukur suhu akhir air, 𝑇2 selepas 5 minit. Kira kenaikan suhu,  menggunakan formula
 = 𝑇2 − 𝑇1
5. Ulang eksperimen dengan menggunakan jisim air, 𝑚 = 300 g, 400 g, 500 g and 600 g
6. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim air, 𝑚 / g Kenaikan suhu,  / 0C


200
300
400
500
600

ANALISA DATA :  / 0C

m/g
EKSPERIMEN: HUKUM CHARLES

Diagram (a) shows an empty plastic bottle being left on the seat of a car on a hot afternoon. Diagram (b)
shows the same plastic bottle the following morning when the weather was very cold.
Rajah (a) menunjukkan sebuah botol plastik kosong yang ditinggalkan di tempat duduk sebuah kereta pada
waktu tengah hari yang panas. Rajah (b) menunjukkan botol plastik yang sama pada pagi berikutnya di
mana cuaca sangat sejuk.

(a) (b)

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Make one suitable inference


Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as capillary tube, concentrated sulphuric acid and other apparatus,
describe one experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti tiub kapilari, asid sulfurik pekat dan lain-lain radas, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
EKSPERIMEN : HUKUM CHARLES

INFERENS : Isi padu gas dipengaruhi oleh suhu gas

HIPOTESIS : Jika suhu gas bertambah, maka isi padu gas bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara suhu gas dan isi padu gas untuk jisim gas yang tetap
pada tekanan yang malar

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Suhu, 


Bergerakbalas : Isi padu gas, 𝑉// Panjang turus udara terperangkap, 𝑥
Dimalarkan : Tekanan atmosfera, 𝑃

RADAS DAN BAHAN : Tiub kapilari, termometer, penunu Bunsen, pembaris meter, asid sulfurik pekat, kasa
dawai, pengacau, kaki retort, tungku kaki tiga, ais

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Panas dan kacau air sehingga suhu,  = 30 0C
3. Ukur panjang turus udara yang terperangkap, 𝑥 dengan menggunakan pembaris meter
(Panjang turus udara terperangkap = Isi padu gas)
4. Ulang eksperimen dengan suhu,  = 40 0C, 50 0C, 60 0C dan 70 0C
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Suhu,  / 0C Panjang turus udara terperangkap, 𝑥 / cm


30
40
50
60
70

ANALISA DATA :
𝑥 / cm

 / 0C
EKSPERIMEN: HUKUM TEKANAN

Sebelum memulakan perjalanan yang jauh, Luqman telah memeriksa tekanan udara di dalam
tayar keretanya seperti dalam Rajah (a). Dia mendapati tekanan udara tayar adalah 200 kPa.
Selepas beberapa jam perjalanan, Luqman memeriksa semula tekanan udara di dalam tayar
seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah (b). Dia mendapati tekanan udara tayar meningkat kepada
245 kPa. Luqman juga mendapati tayar lebih panas selepas beberapa jam membuat perjalanan
walaupun saiz tayar tidak berubah.

Rajah (a) Rajah (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti tolok Bourdon, kelalang dasar bulat dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : HUKUM TEKANAN

INFERENS : Tekanan dipengaruhi oleh suhu

HIPOTESIS : Jika suhu bertambah, maka tekanan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara suhu dan tekanan untuk jisim gas yang tetap pada
isipadu yang malar

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Suhu, 


Bergerakbalas : Tekanan, 𝑃
Dimalarkan : Isipadu, 𝑉

RADAS DAN BAHAN : Kelalang dasar bulat, tiub getah, tolok Bourdon, bikar, pengacau, termometer, kasa
dawai, tungku kaki tiga, penunu Bunsen, air batu dan air

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Panas dan kacau air sehingga suhu,  = 30 0C
3. Ukur tekanan udara terperangkap di dalam kelalang dasar bulat, 𝑃 dengan
menggunakan tolok Bourdon
4. Ulang eksperimen dengan suhu,  = 40 0C, 50 0C, 60 0C dan 70 0C
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Suhu,  / 0C Tekanan, 𝑃 / Pa


30
40
50
60
70

ANALISA DATA :
𝑃 / Pa

 / 0C
EKSPERIMEN: HUKUM BOYLE

Seorang pelajar cuba menolak omboh sebuah pam tangan yang dklip dengan ketat di hujungnya.
Rajah (a) menunjukkan pada awalnya pelajar itu mendapati mudah untuk menolak omboh itu.
Rajah (b) menunjukkan ia mendapati lebih sukar untuk terus menolak omboh itu.

(b) (b)

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Make one suitable inference


Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as syringe, rubber tube and other apparatus, describe one
experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti picagari, tiub getah dan lain-lain radas, terangkan satu rangka
kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
EKSPERIMEN : HUKUM BOYLE

INFERENS : Tekanan gas dipengaruhi oleh isipadu gas

HIPOTESIS : Jika isipadu gas bertambah, maka tekanan gas berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara isipadu gas dan tekanan gas untuk jisim gas yang tetap
pada suhu yang malar

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Isipadu, 𝑉


Bergerakbalas : Tekanan, 𝑃
Dimalarkan : Suhu, 

RADAS DAN BAHAN : Picagari kaca, tolok Bourdon, tiub getah

Picagari kaca
Tiub getah

Daya
Omboh
Udara Tolok Bourdon

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Tolak omboh pada picagari kaca bagi mendapatkan isipadu udara dalam picagari, 𝑉=
100 cm3.
3. Ukur tekanan udara di dalam picagari menggunakan tolok Bourdon.
4. Ulang eksperimen dengan menolak omboh picagari bagi mendapatkan isipadu udara
terperangkap, 𝑉 = 90 cm3, 80 cm3, 70 cm3 dan 60 cm3
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Isipadu gas, 𝑉 / cm3 Tekanan gas, 𝑃 / Pa


60
70
80
90
100

ANALISA DATA :
𝑃 / Pa

𝑉 / cm3
EKSPERIMEN: PANTULAN CAHAYA

Diagram 4.1 shows Amin points the laser to the plane mirror and sees the reflected ray. In Diagram
4.2, he points the laser with different angle and sees the reflected ray at point B.
Rajah 4.1 menunjukkan Amin menghalakan pancaran laser ke cermin satah dan dapat melihat sinar
pantulan pada titik A. Dalam Rajah 4.2, dia menghalakan pancaran laser dengan sudut berlainan dan dapat
melihat sinar pantulan pada titik B.

Laser Laser

(c) (b)

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Make one suitable inference


Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as white paper, ray box and other apparatus, describe one
experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti kertas putih, kotak sinar dan lain-lain radas, terangkan satu
rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
EKSPERIMEN : PANTULAN CAHAYA

INFERENS : Sudut pantulan dipengaruhi oleh sudut tuju

HIPOTESIS : Jika sudut tuju bertambah, maka sudut pantulan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara sudut tuju dan sudut pantulan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Sudut tuju, 𝑖


Bergerakbalas : Sudut pantulan, 𝑟
Dimalarkan : Panjang fokus, 𝑓

RADAS DAN BAHAN : Bekalan kuasa, wayar penyambung, kotak sinar, cermin satah, kertas putih, protraktor,
pembaris meter

Ke bekalan Kotak sinar


kuasa
Cermin satah

Garisan normal

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mulakan eksperimen dengan sudut tuju, 𝑖 = 100
3. Hidupkan suis bekalan kuasa dan kotak sinar.
Ukur sudut pantulan, 𝑟 dengan menggunakan protraktor
4. Ulang eksperimen dengan sudut tuju, 𝑖 = 20 0, 30 0, 40 0 dan 50 0
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Sudut tuju, 𝑖 / 0 Sudut pantulan, 𝑟 / 0


10
20
30
40
50

ANALISA DATA :
𝑟/ 0

i/0
EKSPERIMEN: PEMBIASAN CAHAYA

Rajah menunjukkan sinaran laser ditujukan ke titik A dan mengenai ikan P. Apabila sinaran laser
ditujukan ke titik B, pancaran laser terkena pada ikan Q.

Berdasarkan pemerhatian pada fenomena cahaya ;

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti blok gelas berbentuk segiempat, bekalan kuasa dan
lain-lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda
nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : PEMBIASAN CAHAYA

INFERENS : Sudut pembiasan dipengaruhi oleh sudut tuju

HIPOTESIS : Jika sudut tuju bertambah, maka sudut pembiasan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara sudut tuju dan sudut pembiasan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Sudut tuju, 𝑖


Bergerakbalas : Sudut pembiasan, 𝑟
Dimalarkan : Indeks pembiasan, 𝑛

RADAS DAN BAHAN : Blok kaca berbentuk segiempat, bekalan kuasa, wayar penyambung, kotak sinar,
protraktor, kertas putih dan pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti gambarajah


2. Mulakan eksperimen dengan sudut tuju, 𝑖 = 100. Hidupkan suis bekalan kuasa dan
kotak sinar
3. Ukur sudut pembiasan, 𝑟 dengan menggunakan protraktor
4. Ulang eksperimen dengan sudut tuju, 𝑖 = 200, 300, 400 dan 500
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Sudut tuju, 𝑖 / 0 Sudut pembiasan, 𝑟 / 0


10
20
30
40
50

ANALISA DATA :
𝑟 /0

i/0
EKSPERIMEN: JARAK IMEJ VS JARAK OBJEK

Rajah 3.1 menunjukkan sebuah projektor yang menggunakan kanta cembung untuk membentuk satu
imej yang jelas dan tajam pada skrin.
Rajah 3.2 menunjukkan bahawa apabila kanta itu dilaras lebih dekat kepada objek di dalam projektor,
skrin perlu digerakkan lebih jauh daripada projektor supaya imej yang jelas dan tajam dibentukkan.

Berdasarkan pemerhatian di atas ;

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti mentol cahaya dan lain-lain, terangkan satu rangka
kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : JARAK IMEJ VS JARAK OBJEK

INFERENS : Jarak imej dipengaruhi oleh jarak objek

HIPOTESIS : Jika jarak objek bertambah, maka jarak imej berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak objek dan jarak imej

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak objek, 𝑢


Bergerakbalas : Jarak imej, 𝑣
Dimalarkan : Panjang fokus kanta, 𝑓

RADAS DAN BAHAN : Mentol, bekalan kuasa, wayar penyambung, kanta cembung, skrin, pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti gambarajah


2. Mulakan eksperimen dengan meletakkan kanta cembung pada jarak, 𝑢 = 15.0 cm dari
mentol. Hidupkan suis bekalan kuasa.
3. Skrin dilaraskan sehingga imej yang jelas dan tajam terbentuk di atas skrin. Ukur jarak
imej, 𝑣 dengan menggunakan pembaris meter
4. Ulang eksperimen dengan jarak objek, 𝑢 = 20.0 cm, 25.0 cm, 30.0 cm dan 35.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jarak objek, 𝑢 / cm Jarak imej, 𝑣 / cm


15.0
20.0
25.0
30.0
35.0

ANALISA DATA :
𝑣 / cm

𝑢 / cm
EKSPERIMEN: KETINGGIAN IMEJ VS JARAK OBJEK

Rajah 3.1 menunjukkan sebuah papan tanda sekolah diperhatikan melalui suatu kanta cembung.
Rajah 3.2 menunjukkan papan tanda itu diperhatikan melalui kanta cembung yang sama apabila kanta
itu dibawa lebih dekat kepada papan tanda itu.

Berdasarkan pemerhatian di atas ;

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti kanta cembung, kotak sinar dan lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : KETINGGIAN IMEJ VS JARAK OBJEK

INFERENS : Ketinggian imej dipengaruhi oleh jarak objek

HIPOTESIS : Jika jarak objek bertambah, maka ketinggian imej berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak objek dan ketinggian imej

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak objek, 𝑢


Bergerakbalas : Ketinggian imej, 𝐻
Dimalarkan : Panjang fokus kanta, 𝑓

RADAS DAN BAHAN : Mentol, kotak sinar, kanta cembung, pemegang kanta, bekalan kuasa, wayar
penyambung, skrin, pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti gambarajah


2. Mulakan eksperimen dengan meletakkan kanta cembung pada jarak, 𝑢 = 15.0 cm dari
objek. Hidupkan suis bekalan kuasa.
3. Skrin dilaraskan sehingga imej yang jelas dan tajam terbentuk di atas skrin. Ukur
ketinggian imej, 𝐻 dengan menggunakan pembaris meter
4. Ulang eksperimen dengan jarak objek, 𝑢 = 20.0 cm, 25.0 cm, 30.0 cm dan 35.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jarak objek, 𝑢 / cm Ketinggian imej, 𝐻/ cm


15.0
20.0
25.0
30.0
35.0

ANALISA DATA :
𝐻 / cm

𝑢 / cm
EKSPERIMEN: DALAM KETARA VS KETUMPATAN

Rajah 3.1 menunjukkan kedudukan imej bagi seekor ikan dalam sebuah bekas berisi dengan cecair P.
Rajah 3.2 menunjukkan kedudukan imej bagi ikan yang serupa dalam sebuah bekas yang serupa
berisi dengan cecair Q.

Berdasarkan pemerhatian di atas ;

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti bikar tinggi, air, pin dan lain-lain, terangkan satu
rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : DALAM KETARA VS KETUMPATAN

INFERENS : Dalam ketara dipengaruhi oleh ketumpatan cecair

HIPOTESIS : Jika ketumpatan cecair bertambah, maka dalam ketara berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara ketumpatan cecair dan dalam ketara

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Ketumpatan cecair, 𝜌


Bergerakbalas : Dalam ketara, 𝑑
Dimalarkan : Dalam sebenar, 𝐷

RADAS DAN BAHAN : Bikar tinggi, pin, air, silinder penyukat, garam, penimbang elektronik, pembaris meter dan
kaki retort

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti gambarajah


2. Mulakan eksperimen dengan mencampurkan jisim garam, 𝑚 = 20 g dan isipadu air,
𝑚
𝑉 = 100 cm3. Kira ketumpatan cecair, 𝜌1 menggunakan formula 𝜌 = 𝑉 .
3. Letak sebatang pin di dasar bikar manakala sebatang pin lain diapit pada kaki retort di luar
bikar. Penuhkan bikar dengan air sehingga dalam sebenar, 𝐷 = 20.0 cm.
4. Gerak pin di luar bagi mendapatkan kedudukan ketara pin di dalam bikar. Ukur kedudukan
imej pin dari permukaan air (dalam ketara), 𝑑 menggunakan pembaris.
5. Ulang eksperimen dengan menambahkan jisim garam, 𝑚 = 30 g, 40 g, 50 g dan 60 g bagi
mendapatkan ketumpatan 2, 3, 4 dan 5
6. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Ketumpatan cecair,  / gcm-3 Dalam ketara, 𝑑 / cm


𝜌1
𝜌2
𝜌3
𝜌4
𝜌5

ANALISA DATA : 𝑑 / cm

 / gcm-3
EKSPERIMEN: DALAM KETARA VS DALAM SEBENAR

Rajah 3.1 menunjukkan kedudukan seorang pemerhati sedang melihat kedudukan imej bagi sebiji guli
yang berada di dasar satu bikar yang berisi air.
Rajah 3.2 menunjukkan kedudukan baru imej guli itu apabila lebih banyak air ditambahkan ke dalam
bikar itu.

Berdasarkan pemerhatian di atas ;

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti bikar tinggi, pin dan lain-lain, terangkan satu rangka
kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : DALAM KETARA VS DALAM SEBENAR

INFERENS : Dalam ketara dipengaruhi oleh dalam sebenar

HIPOTESIS : Jika dalam sebenar bertambah, maka dalam ketara bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara dalam ketara dan dalam sebenar

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Dalam sebenar, 𝐷


Bergerakbalas : Dalam ketara, 𝑑
Dimalarkan : Ketumpatan cecair, 

RADAS DAN BAHAN : Bikar tinggi, pin, air, silinder penyukat, pembaris meter dan kaki retort

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti gambarajah


2. Letak sebatang pin pada dasar bikar manakala sebatang pin lain diapit pada kaki retort
di luar bikar. Penuhkan bikar dengan air sehingga dalam sebenar, 𝐷 = 10.0 cm
3. Gerak pin di luar bikar untuk mendapatkan kedudukan ketara pin dalam bikar. Ukur
kedudukan imej pin dari permukaan air (dalam ketara), 𝑑 menggunakan pembaris meter
Ulang eksperimen dengan menambahkan air bagi mendapatkan dalam sebenar,
4. 𝐷 = 15.0 cm, 20.0 cm, 25.0 cm dan 30.0 cm
Rekod dan jadualkan data
5..

PENJADUALAN DATA : Dalam sebenar, 𝐷 / cm Dalam ketara, 𝑑 / cm


10.0
15.0
20.0
25.0
30.0

ANALISA DATA :
𝑑 / cm

𝐷 / cm
EKSPERIMEN: PANJANG GELOMBANG VS KEDALAMAN

Rajah menunjukkan keratan rentas dasar laut dan gelombang air yang sedang merambat ke pantai.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti tangki riak, sebuah motor penggetar dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : PANJANG GELOMBANG VS KEDALAMAN

INFERENS : Panjang gelombang dipengaruhi oleh kedalaman air

HIPOTESIS : Jika kedalaman air bertambah, maka panjang gelombang bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara kedalaman air dan panjang gelombang

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Kedalaman air, 𝑑


Bergerakbalas : Panjang gelombang, 
Dimalarkan : Frekuensi, 𝑓

RADAS DAN BAHAN : Bekalan kuasa, dawai penyambung, lampu, tangki riak, motor penggetar, stroboskop
mekanikal, kertas putih, air, pembaris meter dan plat Perspex

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Letakkan sekeping plat Perspex di tengah tangki riak untuk mendapatkan kedalaman
air, 𝑑 = 1.0 cm
3. Hidupkan suis lampu dan suis motor penggetar pada frekuensi 𝑓 = 10 Hz.
4. Muka gelombang dibekukan menggunakan stroboskop. Ukur panjang gelombang,  di
atas kertas putih menggunakan pembaris meter
5. Ulang eksperimen dengan meletakkan plat Perspex yang berlainan ketebalan untuk
mendapatkan kedalaman air, 𝑑 = 2.0 cm, 3.0 cm, 4.0 cm dan 5.0 cm
6. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Kedalaman air, 𝑑 / cm Panjang gelombang,  / cm


1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ANALISA DATA :
 / cm

𝑑 / cm
EKSPERIMEN: INTERFERENS GELOMBANG BUNYI ( 𝒙 VS 𝒂 )

Rajah di bawah menunjukkan satu sesi percubaan sistem bunyi di dalam sebuah dewan. Dua
pelajar X dan Y memahami bahawa hanya sedikit sahaja barisan pendengar boleh mendengar
bunyi yang kuat jika jarak pemisahan antara dua pembesar suara sangat rapat. Mereka menyuruh
pelajar A dan B membetulkan jarak pemisahan antara dua pembesar suara supaya lebih banyak
barisan pendengar mendengar bunyi yang kuat. Ini membolehkan lebih banyak barisan kerusi
dimuatkan dalam dewan untuk pendengar.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti dua pembesar suara, penjana isyarat audio,
osiloskop sinar katod dan lain-lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk
menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : INTERFERENS GELOMBANG BUNYI ( 𝒙 VS 𝒂 )

INFERENS : Jarak antara dua bunyi kuat berturutan dipengaruhi oleh jarak antara dua pembesar
suara

HIPOTESIS : Jika jarak antara dua pembesar suara bertambah, maka jarak antara dua bunyi kuat
berturutan berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak antara dua pembesar suara dan jarak antara dua
bunyi kuat berturutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak antara dua pembesar suara, 𝑎


Bergerakbalas : Jarak antara dua bunyi kuat berturutan, 𝑥
Dimalarkan : Frekuensi, 𝑓

RADAS DAN BAHAN : Penjana isyarat audio, osiloskop sinar katod (CRO), dua pembesar suara, mikrofon,
wayar penyambung dan pembaris meter
Bunyi Kuat
Pembesar Suara
Bunyi Perlahan

Bunyi Kuat
Bunyi Perlahan
Penjana Isyarat Audio
Bunyi Kuat

Bunyi Perlahan

Bunyi Kuat

Bunyi Perlahan

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan jarak antara dua pembesar suara, 𝑎 = 1.0 m. Hidupkan suis
penjana isyarat audio dan osiloskop sinar katod (CRO). Gerakkan mikrofon perlahan-
lahan dalam satu garis lurus yang berserenjang dengan pembesar suara, 𝐷 = 2.0 m
3. Ukur jarak antara dua bunyi kuat berturutan, 𝑥 dengan menggunakan pembaris meter
4. Ulang eksperimen dengan jarak antara dua pembesar suara, 𝑎 = 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m
dan 3.0 m
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jarak antara dua pembesar suara, Jarak antara dua bunyi kuat berturutan,
𝑎/m 𝑥 / cm
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

ANALISA DATA :
𝑥 / cm

𝑎/m
EKSPERIMEN: INTERFERENS GELOMBANG BUNYI ( 𝒙 VS 𝑫 )

Diagram shows a scholl hall with two identical loud speakers. When the two loud speakers produce sound,
student A and student B noticed that, when they heard near the stage, the distance between two
consecutive loud sound is closer compare when they heard further from the stage.
Rajah menunjukkan sebuah dewan sekolah dengan dua pembesar suara yang sama. Apabila pembesar-
pembesar suara mengeluarkan bunyi, pelajar A dan B mendapati, apabila berada berhampiran dengan
pentas, jarak antara dua bunyi kuat berturutan lebih dekat berbanding apabila berada pada jarak yang lebih
jauh dari pentas. .

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Make one suitable inference


Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as loud speaker, audio signal generator and other apparatus,
describe one experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti pembesar suara, penjana isyarat audio dan lain-lain radas,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
EKSPERIMEN : INTERFERENS GELOMBANG BUNYI ( 𝒙 VS 𝑫 )

INFERENS : Jarak antara dua bunyi kuat berturutan dipengaruhi oleh jarak antara pembesar suara
dan lokasi bunyi kuat dikesan

HIPOTESIS : Jika jarak antara pembesar suara dan lokasi bunyi kuat dikesan bertambah, maka jarak
antara dua bunyi kuat berturutan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak antara pembesar suara dan lokasi bunyi kuat
dikesan dan jarak antara dua bunyi kuat berturutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak antara pembesar suara dan lokasi bunyi kuat dikesan, 𝐷
Bergerakbalas : Jarak antara dua bunyi kuat berturutan, 𝑥
Dimalarkan : Frekuensi, 𝑓 // Jarak antara dua pembesar suara, 𝑎

RADAS DAN BAHAN : Penjana isyarat audio, osiloskop sinar katod (CRO), dua pembesar suara, mikrofon,
wayar penyambung dan pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan jarak antara dua pembesar suara, 𝑎 = 1.0 m. Hidupkan suis
penjana isyarat audio dan osiloskop sinar katod (CRO). Gerakkan mikrofon perlahan-
lahan dalam satu garis lurus yang berserenjang dengan pembesar suara, 𝐷 = 2.0 m
3. Ukur jarak antara dua bunyi kuat berturutan, 𝑥 dengan menggunakan pembaris meter
4. Ulang eksperimen dengan jarak antara pembesar suara dan lokasi bunyi kuat dikesan,
𝐷 = 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m dan 4.0 m
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jarak antara pembesar suara dan Jarak antara dua bunyi kuat berturutan,
lokasi bunyi kuat dikesan, 𝐷 / m 𝑥 / cm
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

ANALISA DATA :
𝑥 / cm

𝐷/m
EKSPERIMEN: INTERFERENS GELOMBANG AIR ( 𝒙 VS 𝒂 )

Diagram 4.1 shows a boy tapping the surface of the water with both his feet simultaneously. Diagram 4.2
shows the boy repeating his action with his feet further apart. The boy notices that when his feet are further
apart, the distance between the ripples become less.
Rajah 4.1 menunjukkan seorang budak lelaki sedang merentak-rentakkan kedua-dua kakinya secara
serentak ke atas permukaan air. Rajah 4.2 menunjukkan budak lelaki itu mengulang perbuatannya dengan
jarak kedua-dua kaki yang lebih jauh. Budak itu mendapati bila jarak kedua-dua kakinya lebih jauh, jarak
antara riak-riak air berkurang.

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Make one suitable inference


Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as ripple tank with two dippers and other apparatus, describe one
experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti tangki riak dengan dua pencelup dan lain-lain radas,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
EKSPERIMEN : INTERFERENS GELOMBANG AIR ( 𝒙 VS 𝒂 )

INFERENS : Jarak antara dua garis nod berturutan dipengaruhi oleh jarak antara dua pencelup

HIPOTESIS : Jika jarak antara dua pencelup bertambah, maka jarak antara dua garis nod berturutan
berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak antara dua pencelup dan jarak antara dua garis
nod berturutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak antara dua pencelup, 𝑎


Bergerakbalas : Jarak antara dua garis nod berturutan, 𝑥
Dimalarkan : Frekuensi, 𝑓 // Jarak serenjang antara pencelup dan titik di mana 𝑥
diukur, 𝐷

RADAS DAN BAHAN : Tangki riak dengan motor, air, pembaris meter, batang kayu dengan dua pencelup, lampu
dan stroboskop

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan jarak antara dua pencelup, 𝑎 = 2.0 cm. Hidupkan suis lampu
dan suis motor penggetar pada frekuensi 𝑓 = 10 Hz
3. Muka gelombang dibekukan menggunakan stroboskop. Ukur jarak antara dua garis
nod berturutan, 𝑥 di atas kertas putih dengan menggunakan pembaris meter
4. Ulang eksperimen dengan jarak antara dua pencelup, 𝑎 = 4.0 cm, 6.0 cm, 8.0 cm dan
10.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : 𝑎 / cm 𝑥 / cm
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0

ANALISA DATA :
𝑥 / cm

𝑎 / cm
EKSPERIMEN: INTERFERENS GELOMBANG AIR ( 𝒙 VS 𝑫 )

INFERENS : Jarak antara dua garis nod berturutan dipengaruhi oleh jarak serenjang antara pencelup
dan titik di mana 𝑥 diukur

HIPOTESIS : Jika jarak serenjang antara pencelup dan titik di mana 𝑥 diukur bertambah, maka jarak
antara dua garis nod berturutan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak serenjang antara pencelup dan titik di mana 𝑥
diukur dan jarak antara dua garis nod berturutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak serenjang antara pencelup dan titik di mana 𝑥 diukur, 𝐷
Bergerakbalas : Jarak antara dua garis nod berturutan, 𝑥
Dimalarkan : Frekuensi, 𝑓 // Jarak antara dua pencelup, 𝑎

RADAS DAN BAHAN : Tangki riak dengan motor, air, pembaris meter, batang kayu dengan dua pencelup, lampu
dan stroboskop

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan jarak antara dua pencelup, 𝑎 = 4.0 cm dan jarak serenjang
antara pencelup dan titik di mana 𝑥 diukur, 𝐷= 10.0 cm.
Hidupkan suis lampu dan suis motor penggetar pada frekuensi 𝑓 = 10 Hz
3. Muka gelombang dibekukan menggunakan stroboskop. Ukur jarak antara dua garis
nod berturutan, 𝑥 di atas kertas putih dengan menggunakan pembaris meter
4. Ulang eksperimen dengan jarak serenjang antara pencelup dan titik di mana 𝑥 diukur,
𝐷 = 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0 cm dan 50.0 cm.
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : 𝐷 / cm 𝑥 / cm
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0

ANALISA DATA :
𝑥 / cm

𝐷 / cm
EKSPERIMEN: INTERFERENS GELOMBANG CAHAYA ( 𝒙 VS 𝒂 )

INFERENS : Jarak antara dua pinggir cerah berturutan dipengaruhi oleh jarak antara dua celahan
sempit

HIPOTESIS : Jika jarak antara dua celahan sempit bertambah, maka jarak antara dua pinggir cerah
berturutan berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak antara dua celahan sempit dan jarak antara dua
pinggir cerah berturutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak antara dua celahan sempit, 𝑎


Bergerakbalas : Jarak antara dua pinggir cerah berturutan, 𝑥
Dimalarkan : Frekuensi, 𝑓 // Jarak serenjang antara dwicelah dan skrin, 𝐷

RADAS DAN BAHAN : Pen laser, plat celahan tunggal, plat dwicelah, skrin dan, pembaris

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan menyusun jarak serenjang antara dwicelah dan skrin, 𝐷 =
30.0 cm dan jarak antara dua celahan sempit, 𝑎 = 0.5 cm. Hidupkan suis pen laser.
3. Ukur jarak antara dua pinggir cerah berturutan, 𝑥 yang terbentuk atas skrin dengan
menggunakan pembaris meter.
4. Ulang eksperimen dengan jarak antara dua celahan sempit, 𝑎 = 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m
dan 2.5 m
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : 𝑎 / cm 𝑥 / cm
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

ANALISA DATA :
𝑥 / cm

𝑎 / cm
EKSPERIMEN: INTERFERENS GELOMBANG CAHAYA ( 𝒙 VS 𝑫 )

INFERENS : Jarak antara dua pinggir cerah berturutan dipengaruhi oleh jarak serenjang antara
dwicelah dan skrin

HIPOTESIS : Jika jarak serenjang antara dwicelah dan skrin bertambah, maka jarak antara dua pinggir
cerah berturutan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak serenjang antara dwicelah dan skrin dan jarak
antara dua pinggir cerah berturutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak serenjang antara dwicelah dan skrin, 𝐷


Bergerakbalas : Jarak antara dua pinggir cerah berturutan, 𝑥
Dimalarkan : Frekuensi, 𝑓 // Jarak antara dua celahan sempit, 𝑎

RADAS DAN BAHAN : Pen laser, plat celahan tunggal, plat dwicelah, skrin dan, pembaris

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan menyusun jarak serenjang antara dwicelah dan skrin, 𝐷 =
20.0 cm dan jarak antara dua celahan sempit, 𝑎 = 0.5 cm. Hidupkan suis pen laser.
3. Ukur jarak antara dua pinggir cerah berturutan, 𝑥 yang terbentuk atas skrin dengan
menggunakan pembaris meter.
4. Ulang eksperimen dengan jarak serenjang antara dwicelah dan skrin, 𝐷 = 40.0 cm,
60.0 cm, 80.0 cm dan 100.0 cm.
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : 𝐷 / cm 𝑥 / cm

ANALISA DATA :
𝑥 / cm

𝐷 / cm
EKSPERIMEN: MEDAN ELEKTRIK ( T VS V )

Rajah 1 dan Rajah 2 menunjukkan buih sabun yang ditiupkan ke arah sebuah janakuasa Van de
Graaf. Didapati bahawa apabila janakuasa itu dihidupkan, buih-buih sabun itu ditolak menjauhi
janakuasa. Apabila kelajuan ke 3 dipilih pada tombol kelajuan, buih-buih itu ditolak lebih jauh
berbanding jika kelajuan perlahan dipilih.

DIAGRAM 2

Rajah 1 Rajah 2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti plat logam, bekalan kuasa VLT, bola polistirene
bersalut cat logam, benang nilon dan lain-lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen
untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : MEDAN ELEKTRIK

INFERENS : Tempoh ayunan dipengaruhi oleh beza keupayaan

HIPOTESIS : Jika beza keupayaan bertambah, maka tempoh ayunan berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara beza keupayaan dan tempoh ayunan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Beza keupayaan, 𝑉


Bergerakbalas : Tempoh ayunan, 𝑇
Dimalarkan : Jarak di antara dua plat logam, 𝑑

RADAS DAN BAHAN : Bekalan kuasa VLT, voltmeter, pembaris meter, benang nilon, plat logam, bola polistirene
bersalut cat logam, jam randik, kaki retort dan wayar penyambung

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Hidupkan suis bekalan kuasa VLT dan tetapkan beza keupayaan, 𝑉 = 1 kV
3. Ukur masa bagi 10 ayunan lengkap, 𝑡 menggunakan jam randik.
𝑡
Kira tempuh ayunan, 𝑇 menggunakan formula 𝑇 = 10
4. Ulang eksperimen dengan menetapkan beza keupayaan, 𝑉 = 2 kV, 3 kV, 4 kV dan 5 kV
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Beza keupayaan, 𝑉 / kV Tempoh ayunan, 𝑇 / s


1
2
3
4
5

ANALISA DATA :
𝑇 /s

𝑉 / kV
EKSPERIMEN: VOLTAN VS ARUS (HUKUM OHM)

Rajah 4.1 menunjukkan satu mentol yang menyala apabila disambung kepada satu sel kering.
Rajah 4.2 menunjukkan keadaan bagi mentol yang sama menyala dengan lebih cerah apabila
disambung kepada dua sel kering.

Rajah 4.1 Rajah 4.2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti ammeter, rheostat dan lain-lain, terangkan satu
rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : VOLTAN VS ARUS (HUKUM OHM)

INFERENS : Beza keupayaan dipengaruhi oleh arus

HIPOTESIS : Jika arus bertambah, maka beza keupayaan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara arus dan beza keupayaan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Arus, 𝐼


Bergerakbalas : Beza keupayaan, 𝑉 // Voltan, 𝑉
Dimalarkan : Rintangan, 𝑅

RADAS DAN BAHAN : Sel kering / bateri, pemegang bateri, ammeter, voltmeter, rheostat, dawai konstantan
s.w.g 28, suis, wayar penyambung dan pembaris meter

Sel kering Ammeter

Dawai konstantan

Rheostat

Voltmeter
PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah
2. Hidupkan suis dan laraskan rheostat sehingga mendapat bacaan arus, 𝐼 = 0.2 A
3. Ukur beza keupayaan, 𝑉 dengan menggunakan voltmeter
4. Ulang eksperimen dengan melaraskan rheostat untuk mendapatkan bacaan arus, 𝐼 =
0.4 A, 0.6 A, 0.8 A dan 1.0 A
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Arus, 𝐼 / A Beza keupayaan, 𝑉 / V


0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

ANALISA DATA :
𝑉 /V

𝐼/A
EKSPERIMEN: RINTANGAN VS LUAS KERATAN RENTAS KONDUKTOR

Rajah menunjukkan dua pembakar roti elektrik A dan B dengan kadar kuasa yang sama.
Pembakar A mempunyai unsur pemanas yang tebal. Ia berbara dengan kurang cerah dan
menghasilkan kurang haba. Pembakar B mempunyai unsur pemanas yang nipis. Ia berbara
dengan lebih cerah dan menghasilkan lebih haba.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti bekalan kuasa a.t, ammeter, voltmeter, wayar
konstantan dan lain-lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat
hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : RINTANGAN VS LUAS KERATAN RENTAS

INFERENS : Rintangan dipengaruhi oleh luas keratan rentas konduktor

HIPOTESIS : Jika luas keratan rentas konduktor bertambah, maka rintangan berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara luas keratan rentas konduktor dan rintangan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Luas keratan rentas dawai, 𝐴


Bergerakbalas : Rintangan, 𝑅
Dimalarkan : Panjang dawai, 𝐿 // Suhu, 

RADAS DAN BAHAN : Sel kering / bateri, pemegang bateri, ammeter, voltmeter, rheostat, dawai konstantan,
suis, wayar penyambung dan pembaris meter

Dawai konstantan

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mulakan eksperimen menggunakan 10.0 cm dawai konstantan dengan luas keratan
rentas, 𝐴 = 1.0 mm2. Hidupkan suis dan laraskan rheostat sehingga mendapat bacaan
arus, 𝐼 = 0.5 A
3. Ukur beza keupayaan, 𝑉 dengan menggunakan voltmeter.
𝑉
Kira rintangan, 𝑅 dengan menggunakan formula 𝑅 = 𝐼
4. Ulang eksperimen dengan menggunakan dawai konstantan dengan luas permukaan,
𝐴 = 2.0 mm2, 3.0 mm2, 4.0 mm2 dan 5.0 mm2
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Luas Permukaan, 𝐴 / mm2 Rintangan, 𝑅 / 


1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ANALISA DATA :
𝑅 /

𝐴 / mm2
EKSPERIMEN: RINTANGAN VS PANJANG DAWAI

Rajah (a) menunjukkan pondok A disinari oleh lampu yang disambung ke bateri oleh wayar
penyambung yang pendek. Rajah (b) menunjukkan pondok B disinari oleh lampu yang disambung
ke bateri oleh wayar penyambung yang panjang.

(b) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti ammeter, dawai konstantan dan lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : RINTANGAN VS PANJANG DAWAI

INFERENS : Rintangan dipengaruhi oleh panjang dawai

HIPOTESIS : Jika panjang dawai bertambah, maka rintangan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara panjang dawai dan rintangan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Panjang dawai, 𝐿


Bergerakbalas : Rintangan, 𝑅
Dimalarkan : Luas keratan rentas dawai, 𝐴 // Suhu, 

RADAS DAN BAHAN : Sel kering / bateri, pemegang bateri, ammeter, voltmeter, rheostat, dawai konstantan
s.w.g 28, suis, wayar penyambung, jockey dan pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Hidupkan suis dan sentuhkan jockey pada panjang dawai, 𝐿 = 10.0 cm. Laraskan
rheostat sehingga mendapat bacaan arus, 𝐼 = 0.5 A
3. Ukur beza keupayaan, 𝑉 dengan menggunakan voltmeter.
𝑉
Kira rintangan, 𝑅 dengan menggunakan formula 𝑅 = 𝐼
4. Ulang eksperimen dengan melaraskan jockey untuk mendapatkan panjang dawai,
𝐿 = 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0 cm dan 50.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Panjang dawai, 𝐿 / cm Rintangan, 𝑅 / 


10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

ANALISA DATA :
𝑅 /

𝐿 / cm
EKSPERIMEN: RINTANGAN VS SUHU

Rajah 4.1 menunjukkan sebiji mentol menyala apabila disambungkan kepada satu litar elektrik.
Rajah 4.2 menunjukkan mentol itu menjadi semakin malap apabila litar itu terdedah kepada
cahaya matahari yang terik.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti termometer, dawai konstantan dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : RINTANGAN VS SUHU

INFERENS : Rintangan dipengaruhi oleh suhu

HIPOTESIS : Jika suhu bertambah, maka rintangan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara suhu dan rintangan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Suhu, 𝑇


Bergerakbalas : Rintangan, 𝑅
Dimalarkan : Luas keratan rentas dawai, 𝐴 // Panjang dawai, 𝑙

RADAS DAN B AHAN : Sel kering / bateri, pemegang bateri, ammeter, voltmeter, rheostat, dawai konstantan
s.w.g 28, suis, wayar penyambung, air, pengacau, penunu Bunsen, bikar, tungku kaki
tiga, kasa dawai dan termometer

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan memanaskan air sehingga suhu, 𝑇 = 50 0C. Hidupkan suis
dan laraskan rheostat sehingga mendapat bacaan arus, 𝐼 = 0.5 A.
3. Ukur beza keupayaan, 𝑉 dengan menggunakan voltmeter.
𝑉
Kira rintangan, 𝑅 dengan menggunakan formula 𝑅 = 𝐼
4. Ulang eksperimen dengan memanaskan air bagi mendapatkan suhu, 𝑇 = 60 0C,
70 0C, 80 0C dan 90 0C
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN : Suhu, 𝑇 / 0C Rintangan, 𝑅 / 


DATA 50
60
70
80
90

ANALISA DATA :
𝑅 /

𝑇 / 0C
EKSPERIMEN: KEKUATAN ELEKTROMAGNET VS ARUS

Rajah (a) satu elektromagnet digunakan untuk mengangkat besi buruk. Rajah (b) menunjukkan
elektromagnet yang sama digunakan untuk mengangkat lebih banyak kuantiti besi buruk apabila
arus yang mengalir melaluinya ditambah.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti teras besi lembut, dawai kuprum berpenebat, jarum
peniti dan lain-lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis
yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : KEKUATAN ELEKTROMAGNET DAN ARUS

INFERENS : Kekuatan elektromagnet dipengaruhi oleh arus

HIPOTESIS : Jika arus bertambah,


maka kekuatan elektromagnet bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara arus dan kekuatan elektromagnet

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Arus, 𝐼


Bergerakbalas : Bilangan jarum peniti yang tertarik, 𝑁
Dimalarkan : Bilangan lilitan, 𝑛

RADAS DAN BAHAN : Teras besi lembut (paku besi), dawai kuprum berpenebat, jarum peniti, ammeter,
rheostat, piring petri, sel kering, wayar penyambung, suis dan kaki retort

Teras besi lembut Kaki retort

Solenoid

Ammeter
Jarum peniti

Rheostat Suis
PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah
2. Mulakan eksperimen dengan melilitkan dawai kuprum berpenebat pada teras besi
lembut, 𝑛 = 100 lilitan. Hidupkan suis dan laraskan rheostat bagi mendapatkan bacaan
arus, 𝐼 = 0.2 A
3. Sentuhkan solenoid pada jarum peniti dan kira bilangan jarum peniti yang tertarik, 𝑁
(Bilangan jarum peniti yang tertarik menunjukkan kekuatan elektromagnet)
4. Ulang eksperimen dengan melaraskan rheostat bagi mendapatkan nilai bacaan arus, 𝐼
= 0.4 A, 0.6 A, 0.8 A dan 1.0 A
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Arus , 𝐼 / A Bilangan jarum peniti tertarik, 𝑁


0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

ANALISA DATA : Bilangan jarum peniti tertarik, 𝑁

𝐼/A
EKSPERIMEN: KEKUATAN ELEKTROMAGNET VS BILANGAN LILITAN

Rajah menunjukkan dua loceng elektrik, A dan B yang serupa. Arus yang mengalir melalui kedua-
dua loceng itu adalah sama. Loceng A mempunyai lebih bilangan lilitan dawai. Penukulnya memukul
gong lebih kuat dan menghasilkan deringan yang lebih kuat. Loceng B mempunyai kurang bilangan
lilitan dawai. Penukulnya memukul gong lebih lemah dan menghasilkan deringan yang lebih
perlahan.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti teras besi lembut, dawai kuprum berpenebat, jarum
peniti dan lain-lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis
yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : KEKUATAN ELEKTROMAGNET DAN BILANGAN LILITAN

INFERENS : Kekuatan elektromagnet dipengaruhi oleh bilangan lilitan

HIPOTESIS : Jika bilangan lilitan bertambah,


maka kekuatan elektromagnet bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara bilangan lilitan dan kekuatan elektromagnet

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Bilangan lilitan, 𝑛


Bergerakbalas : Bilangan jarum peniti yang tertarik, 𝑁
Dimalarkan : Arus, 𝐼

RADAS DAN BAHAN : Teras besi lembut (paku besi), dawai kuprum berpenebat, jarum peniti, ammeter,
rheostat, piring petri, sel kering, wayar penyambung, suis dan kaki retort

Teras besi lembut Kaki retort

Solenoid

Ammeter
Jarum peniti

Rheostat Suis
PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah
2. Mulakan eksperimen dengan melilitkan dawai kuprum berpenebat pada teras besi
lembut, 𝑛 = 100 lilitan. Hidupkan suis dan laraskan rheostat bagi mendapatkan bacaan
arus, 𝐼 = 0.2 A
3. Sentuhkan solenoid pada jarum peniti dan kira bilangan jarum peniti yang tertarik, 𝑁
(Bilangan jarum peniti yang tertarik menunjukkan kekuatan elektromagnet)
4. Ulang eksperimen dengan menggunakan bilangan lilitan pada solenoid, 𝑛
= 200 lilitan, 300 lilitan, 400 lilitan dan 500 lilitan
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Bilangan lilitan , 𝑛 Bilangan jarum peniti tertarik, 𝑁


0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

ANALISA DATA : Bilangan jarum peniti tertarik, 𝑁

Bilangan lilitan, 𝑛
EKSPERIMEN: TRANSFORMER

Rajah (a) menunjukkan sebuah transformer injak turun yang terdapat di dalam pengecas bateri
telefon bimbit. Gegelung sekundernya atau output disambungkan kepada sebuah telefon bimbit 5 V.
Rajah (b) menunjukkan sebuah transformer injak turun yang terdapat di dalam pengecas komputer
riba. Gegelung sekundernya atau output disambungkan kepada komputer riba 19 V.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti teras besi lembut, wayar kuprum tertebat dan lain-
lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda
nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

viii) Tujuan eksperimen

ix) Pembolehubah dalam eksperimen

x) Senarai radas dan bahan

xi) Susunan radas

xii) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

xiii) Cara anda menjadualkan data

xiv) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : TRANSFORMER

INFERENS : Voltan output dipengaruhi oleh bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder

HIPOTESIS : Jika bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder bertambah,


maka voltan output bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder dan
voltan output

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder, 𝑁


Bergerakbalas : Voltan output, 𝑉
Dimalarkan : Bilangan lilitan dawai pada gegelung primer, 𝑁𝑃

RADAS DAN BAHAN : Teras besi lembut, dawai kuprum tertebat, voltmeter arus ulang-alik (a.u),
bekalan kuasa a.u dan perintang

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mulakan eksperimen dengan menggunakan 900 lilitan dawai kuprum tertebat pada
gegelung primer dan 100 lilitan pada gegelung sekunder sebuah transformer
3. Hidupkan suis bekalan kuasa a.u dan ukur voltan output dengan menggunakan
voltmeter a.u
4. Ulang eksperimen dengan bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder, 𝑁 = 200
lilitan, 300 lilitan, 400 lilitan dan 500 lilitan dan kekalkan bilangan lilitan pada gegelung
primer
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder , 𝑁 / lilitan Voltan output, 𝑉 / V
100
200
300
400
500

ANALISA DATA :
𝑉 /V

𝑁 / lilitan
EKSPERIMEN : DAYA PADA KONDUKTOR PEMBAWA ARUS VS ARUS

Diagram (a) and (b) shows a table fan. In Diagram (a), the speed control is set at button 1 and the fan blade
is rotates. In diagram (b), the speed control is set at button 3 and the fan blade is rotate faster.
Rajah (a) dan (b) menunjukkan sebuah kipas meja. Dalam rajah (a), kawalan laju ditetapkan pada butang 1
dan bilah kipas berputar. Dalam rajah (b), kawalan laju ditetapkan pada butang 3 dan bilah kipas berputar
dengan lebih cepat..

(a) (b)

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Make one suitable inference


Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as d.c power supply, magnets, U-shaped iron yoke and other
apparatus, describe one experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti bekalan kuasa a.t, magnet, dening besi berbentuk U dan lain-
lain radas, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan
dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
DAYA PADA KONDUKTOR VS ARUS

INFERENS : Daya pada konduktor dipengaruhi oleh arus

HIPOTESIS : Jika arus bertambah, maka daya pada konduktor bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara arus dan daya pada konduktor

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Arus, 𝐼


Bergerakbalas : Daya pada konduktor, 𝐹
Dimalarkan : Panjang konduktor, 𝑙 // Kekuatan medan magnet

BAHAN & RADAS : Bekalan kuasa, suis, pembaris meter, dening besi berbentuk U, magnet, dawai kuprum
tidak berpenebat s.w.g 28, blok kayu, ammeter, rheostat dan apit-G

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti gambar rajah


2. Hidupkan suis dan laras rheostat untuk menetapkan arus, 𝐼 = 1.0 A
3. Ukur sesaran yang digerakkan oleh dawai gelongsor, 𝑑 menggunakan pembaris meter
(Sesaran yang digerakkan oleh dawai gelongsor = Daya pada konduktor)
4. Ulang eksperimen dengan menetapkan arus, 𝐼 = 2.0 A, 3.0 A, 4.0 A and 5.0 A
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : 𝐼/A 𝑑 / cm


1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ANALISA DATA :
𝑑 / cm

𝐼/A
EKSPERIMEN: ARUS ARUHAN DALAM SOLENOID VS BILANGAN LILITAN

Rajah menunjukkan keratan rentas dinamo basikal. Setiap dinamo mempunyai magnet dan gegelung
dawai kuprum yang tertebat. Output kedua-dua dinamo basikal disambungkan kepada lampu
basikal. Rajah (a) menunjukkan dinamo basikal mempunyai kurang lilitan berbanding dinamo basikal
dalam Rajah (b). Apabila dinamo diputarkan oleh roda basikal pada kelajuan yang sama, lampu
dalam Rajah (b) menyala lebih cerah.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti magnet bar, gegelung dawai kuprum dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : ARUS ARUHAN DALAM SOLENOID VS BILANGAN LILITAN

INFERENS : Arus aruhan dipengaruhi oleh bilangan lilitan gegelung

HIPOTESIS : Jika bilangan lilitan gegelung bertambah,


maka arus aruhan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara bilangan lilitan gegelung dan arus aruhan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Bilangan lilitan gegelung dawai kuprum, 𝑁


Bergerakbalas : Arus aruhan, 𝐼
Dimalarkan : Kelajuan gerakan relatif, 𝑣 // Kekuatan medan magnet

RADAS DAN BAHAN : Magnet bar, gegelung dawai kuprum, miliammeter, pembaris meter, wayar penyambung,
silinder kadbod dan kaki retort

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mulakan eksperimen dengan melilitkan dawai kuprum di sekeliling silinder kadbod
dengan bilangan lilitan gegelung, 𝑁 = 10 lilitan. Laraskan ketinggian magnet bar untuk
dilepaskan, ℎ = 20.0 cm.
3. Jatuhkan magnet bar ke dalam gegelung. Ukur arus aruhan, 𝐼 dengan menggunakan
miliammeter
4. Ulang eksperimen dengan menggunakan bilangan lilitan gegelung, 𝑁 = 20 lilitan,
30 lilitan, 40 lilitan dan 50 lilitan
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Bilangan lilitan gegelung , 𝑁 / lilitan Arus aruhan, 𝐼 / mA


10
20
30
40
50

ANALISA DATA :
𝐼 / mA

𝑁 / lilitan
EKSPERIMEN: ARUS ARUHAN DALAM SOLENOID VS KELAJUAN MAGNET

Rajah menunjukkan seorang budak lelaki menunggang basikal. Lampu basikal bertambah cerah
apabila basikal dikayuh dengan laju

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti magnet bar, gegelung dawai kuprum dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : ARUS ARUHAN DALAM SOLENOID VS KELAJUAN MAGNET

INFERENS : Arus aruhan dipengaruhi oleh kelajuan magnet bar di dalam gegelung dawai

HIPOTESIS : Jika kelajuan magnet bar di dalam gegelung dawai bertambah,


maka arus aruhan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara kelajuan magnet bar di dalam gegelung dawai dan
arus aruhan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Ketinggian bar magnet dilepaskan ke dalam gegelung, ℎ


Bergerakbalas : Arus aruhan, 𝐼
Dimalarkan : Bilangan lilitan gegelung, 𝑁

RADAS DAN BAHAN : Magnet bar, gegelung dawai kuprum, miliammeter, pembaris meter, wayar penyambung,
silinder kadbod dan kaki retort

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mulakan eksperimen dengan melilitkan dawai kuprum di sekeliling silinder kadbod
dengan bilangan lilitan gegelung, 𝑁 = 30 lilitan. Laraskan ketinggian magnet bar untuk
dilepaskan, ℎ = 20.0 cm.
3. Jatuhkan magnet bar ke dalam gegelung. Ukur arus aruhan, 𝐼 dengan menggunakan
miliammeter
4. Ulang eksperimen dengan menggunakan ketinggian jatuhan magnet bar, ℎ = 30.0 cm,
40.0 cm, 50.0 cm dan 60.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Ketinggian jatuhan magnet bar , ℎ / cm Arus aruhan, 𝐼 / mA


20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

ANALISA DATA : 𝐼 / mA

ℎ / cm
EKSPERIMEN: TRANSISTOR (LITAR PENGGANDA) : 𝑰𝒄 VS 𝑰𝒃

Rajah menunjukkan sebuah mikrofon disambungkan kepada pengganda kuasa (power amplifier).
Apabila mikrofon mengesan bunyi, bunyi yang berganda kuatnya akan dikeluarkan melalui pembesar
suara. Bunyi menjadi semakin kuat apabila butang pengawal (volume control) pada amplifier
dihidupkan untuk menambahkan kuasa.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti diod, rheostat dan lain-lain, terangkan satu rangka
kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
EKSPERIMEN : TRANSISTOR (LITAR PENGGANDA) : 𝑰𝒄 VS 𝑰𝒃

INFERENS : Arus pengumpul dipengaruhi oleh arus tapak

HIPOTESIS : Jika arus tapak bertambah, maka arus pengumpul bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara arus tapak dan arus pengumpul

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Arus tapak, 𝐼𝑏


Bergerakbalas : Arus pengumpul, 𝐼𝑐
Dimalarkan : Beza keupayaan bekalan kuasa, 𝑉

RADAS DAN BAHAN : Transistor npn, sel kering, mikroammeter, miliammeter, rheostat, wayar penyambung dan
suis
mA

A Battery

Battery

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Hidupkan suis. Mula eksperimen dengan menetapkan rheostat sehingga bacaan
mikroammeter untuk arus tapak, 𝐼𝑏 = 10.0 A
3. Ukur arus pengumpul, 𝐼𝑐 dengan menggunakan miliammeter
4. Ulang eksperimen dengan menggunakan arus tapak, 𝐼𝑏 = 20.0 A, 30.0 A, 40.0 A
dan 50.0 A
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Arus tapak, 𝐼𝑏 / A Arus pengumpul, 𝐼𝑐 / mA


10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

ANALISA DATA : 𝐼𝑐 / mA

𝐼𝑏 / A