Anda di halaman 1dari 2

Kelas Nama

TP A Suryani Christi Dada'


TP A Santoso, Nico
TP A Recky Efraim
TP A Lestari Sri Rahayu
TP A Ilham Rifaldi
TP B Agatha Zelin TR
TP B Christo Ganesha Armany
TP B Deski Sangka
TP B Rahmaddin
TP C Aisyah Noor
TP C Sindy Amalia
TP C Carmelius Petrus
TP C Zainab Al Bathul
TP C Puspa Mey Hastuti
TP C Valentinus Dimas Rinaldy
TP C Febby Gita Samban
TP D Christian
TP D Sunandar
TP D Andi Andini Tri
TP D Eggy Novriza
TP D Ni Wayan Sri S
TP D Sintya Fabiola
TP D Sitti Hadijah
Nama
Ilham Rifaldi
Suryani Christi Dada'
Valentinus Dimas Rinaldy