Anda di halaman 1dari 18

KEMAHIRAN LISAN Konsep:

(MENDENGAR DAN BERTUTUR)


 Keupayaan mendengar dengan teliti
Konsep:  Dapat memahami mentafsir maksud
apa sahaja yang didengar
 Keupayaan seseorang atau bbrp org
 Berupaya memberikan respon yang
b’tutur, b’komunikasi menyampaikan
positif terhadapa perkara yang
idea, pandangan mahupun pendapat
didengar.
dlm percakapan & perbualan.
 Individu yang terlibat saling Objektif:
menghantar & menerima gerak balas
1. Memperoleh idea
tertentu.
2. Mencari isi-isi penting
 Kemahiran mendengar ialah proses
3. Melakukan arahan/ tindak balas
yang melibatkan aktiviti
4. Mengenal pasti perkara yang
pemerolehan mesej atau maklumat.
berhubungan dan tidak berhubungan
 kemahiran bertutur pula melibatkan
5. Mengenal pasti isi-isi tersirat
proses menjana dan menghasilkan
6. Mentafsir makna-makna tersirat
penghasilan maklumat.
7. Mengenal pasti ‘mood’ penutur,
suasana, dan keadaan/konteks.
Objektif:
Proses:
 Mendengar & memahami pertuturan
a) Mendengar deretan bunyi-bunyi
dan siaran yg terdapat dalam
bahasa
kehidupan seharian sama ada di
b) Memahami bunyi-bunyi bahasa
dalam atau luar rumah.
tersebut
 Bertutur & mengeluarkan buah
c) Menilai bunyi-bunyi yang
fikiran dengan menggunakan bahasa
diperdengarkan
yg sesuai dalam pelbagai
d) Bertindak balas terhadap bunyi-
perhubungan seperti perbualan dgn
bunyi tersebut.
rakan, guru, ibu bapa & sebagainya
serta dlm majlis bahas, syarahan
dan lain2. Bentuk:

a) Secara pasif;
b) Secara bertelau-telau;
Kemahiran Mendengar c) Tanpa tindak balas;
d) Secara menebuk-nebuk;
e) Dengan beremosi;
 Merujuk pada keupayaan murid
f) Secara berhati-hati dengan
mendengar dgn teliti, memahami dan
pengamatan; dan
menghayati secara lisan perkara yg
g) Secara kritikal.
didengar dlm pelbagai situasi serta
dpt memberi respons.
 Mendengar adalah aktiviti aktif dari
segi mental kerana melibatkan
kefahaman dan pemprosesan
maklumat yang didengar.
Kemahiran Bertutur 3. Melaporkan peristiwa dan memberi
suatu huraian dengan tepat
4. Memberi penerangan dan alasan
 Merujuk keupayaan murid 5. Membina soalan untuk mencari
berkomunikasi utk menjalin maklumat
hubungan dan menyampaikn 6. Bertemu ramah
maklumat, pendapat, perasaan serta 7. Bertukar-tukar pendapat dan
idea yg kreatif dan kritis dengan maklumat
sebutan dan intonasi yg betul secara 8. Bertutur secara bertatasusila
sopan dan bertatasusila. 9. Bertutur menggunakan bahasa yang
 Penekanan terhadap penggunaan tepat dan sesuai dengan pendengar
tatabahasa yang betul. dan situasi
 Melibatkan penggerakan alat
pertuturan untuk keluarkan bunyi
Proses dan Bentuk:
bahasa yg bermakna
 Libatkan proses mental: memahami, Mengaitkan aksi dengan pertuturan
menaakul, memadan, menyesuaikan Menjawab soalan-soalan guru dan
dan beri tindak balas rakan
 Koordinasi keupayaan mendengar & Membina soalan berdasarkan bahan
peroleh maklumat Memberi arahan kepada rakan
Terangkan gambar dan bahan grafik
Berbual melalui telefon
Konsep: Bercerita berdasarkan cerita yg
diketahui atau pengalaman sendiri
 Pertuturan merupakan gabungan
Buat laporan lisan berdasarkan
drpd bunyi bahasa yg dilafazkan
tajuk yg telah disedikan dan jawab
 Pertuturan berlaku di peringkat
soalan yg diajukan
produksi
Permainan komunikatif
 Individu byk belajar kemahiran
Perbahasan
bertutur drp pengalaman
Perbincangan forum
kecerdasan otak
Memberi taklimat dan ceramah
 Aspek fizikal, kesihatan, kecerdasan
Main peranan
otak, persekitaran, jantina dan
Simulasi
tahap sosioekonomi pengaruh thp
Teater bercerita
pertuturan kanak-kanak
Drama
 Kemahiran bertutur yg baik boleh
dikuasai dgn beri perhatian kpd
aspek fonologi, struktur, intonasi &
sbgnya

Objektif:

1. Menyebut dengan jelas


2. Menyampai atau melahirkan
pendapat peribadi
KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN Kaedah Audio-lingual
MENDENGAR & BERTUTUR
- Mementingkan aspek pertuturan &
penguasaan bahasa.
- Alat-alat rakaman digunakan untuk
Kaedah Komunikatif
memudahkan murid menjalankan
- Berlandaskan teori interaksi. latihan bahasa.
- Mementingkan pengetahuan tentang
bahasa dan penggunaan unsur - Prinsip:
bahasa dalam konteksnya. a) Bahasa adalah alat pertuturan
- Tidak tertumpu kepada aktiviti latih bukan penulisan
tubi b) Bahasa merupakan satu
kebiasaan atau kelaziman
- Prinsip: c) Murid mestilah diajar untuk
a) Kanak-kanak memperoleh menggunakan bahasa bukan
bahasa melalui proses kognitif dajar tentang pengetahuan
dan interaksi bahasa. bahasa
b) Kanak-kanak menguasai makna d) Bahasa ialah apa yang
terlebih dahulu dan kemudian dituturkan oleh penutur natif
baharulah mereka dapat dan
menggambarkan makna tersebut e) Bahasa berbeza antara satu
dalam struktur ayat yang sama lain.
tertentu.
c) Pengajaran bertutur mestilah - Aplikasi:
melalui huraian bahasa dalam  Murid mendengar dialog dalam
teks dan wacana dan bukan bahasa asing
secara ayat pencilan. Ini  Murid meniru dan menghafal
bermakna, untuk berkomunikasi dialog tersebut
dengan berkesan, ayat-ayat  Setelah menguasai sebutan,
tidak dihasilkan secara pencilan murid dilatih tubi untuk
tetapi dalam suatu wacana. berdialog
d) Pengajaran kemahiran bertutur  Apabila murid telah dapat
tidak boleh bertumpu kepada menghasilkan struktur ayat,
aktiviti latih tubi sahaja tetapi guru memberi rumus-rumus
juga perlu memasukkan aktiviti2 ataupun peraturan struktur
penggunaan unsur2 bahasa yang ayat yang dipelajari itu.
telah dilatih tubi atau dilatih
amal.
e) Murid dibenarkan membuat
kesilapan kerana dalam proses
pemerolehan bahasa juga kanak-
kanak akan melakukan kesilapan.
Kaedah Terus - Contoh:
Coffee- Kopi
- Beranggapan murid dapat
School - Sekolah
mempelajari bahasa secara semula
Radio - Radio
jadi (daripada perbualan harian).
Bicycle- Basikal
- Contohnya:
Biscuit - Biskut
Kanak-kanak mempelajari bahasa
ibunda melalui cara mendengar,
- Contoh pemilihan ayat berdasarkan
meniru, dan mengulangi perlakuan
bentuk yg sama:
bahasa yang didengari.

Subjek Kata Kerja Objek


- Aplikasi:
ke
 Guru menyediakan satu
Saya pergi sekolah
perbualan mudah yang
I go to school
mengandungi ayat-ayat yang
sempurna. Dia minum susu
 Murid dilatih untuk berbual He drinks milk
dengan menggunakan dialog
perbualan yang diberi. - Aplikasi:
 Guru menggunakan teknik latih  Guru menyebut bunyi
tubi bagi memastikan murid perkataan-perkataan dalam
dapat menguasai sebutan dan bahasa sasaran
intonasi serta dapat  Murid dilatih tubi menyebut
menyerapkan peraturan nahu bunyi-bunyi tersebut
yang terdapat pada pola-pola  Guru memberi contoh-contoh
ayat dalam perbualan tersebut. struktur ayat atau unsur-unsur
tatabahasa
 Murid membuat kesimpulan
Kaedah Fonetik/Linguistik berdasarkan contoh-contoh
- Serupa dengan kaedah terus, yang diberi oleh guru.
mementingkan bahasa dalam
konteksnya Kaedah Eklektik
- Guru perlu memastikan murid
mengguasai latih tubi unsur-unsur - Pendekatan yang menggabungkan
bahasa dalam aktiviti bertutur kedua-kedua pendekatan deduktif
sebelum membaca dan induktif supaya pengajaran lebih
- Bahan pengajaran dipilih & disusun berkesan.
mengikut prinsip-prinsip dalam ilmu - Guru mengemukakan contoh-contoh
linguistik terlebih dahulu, diikuti keterangan
- Mendahulukan perkataan yang berkaitan rumus atau yang diajar.
hampir-hampir sama bunyi daripada - Kemudian pelajar-pelajar dibimbing
kedua-dua bahasa mengenal pasti unsur-unsur
tatabahasa yang dikemukakan
dengan memberikan contoh-contoh
baru
- Eklektik: Cnth – Generalisasi – Cnth
TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHAN BANTU MENGAJAR
MENDENGAR & BERTUTUR

Aspek Pembinaan BBM:


1. Latih Tubi
 Kemahiran yang ingin diajarkan.

2. Bersoal Jawab
 Kandungan pelajaran

3. Main Peranan
 Tujuan utama

4. Perbincangan
 Kepelbagaian fungsi

5. Berbahas/Debat
 Menarik minat murid

6. Bercerita
 Tidak mudah rosak dan mesra
murid
7. Simulasi

8. Drama Jenis-jenis Bahan:

1. Bahan Autentik
9. Perbualan/Dialog

2. Bahan Teks
10. Permainan Bahasa

3. Bahan Grafik

AKTIVITI PDP KEMAHIRAN


4. Bahan Multimedia
MENDENGAR & BERTUTUR

5. Bahan Interaktif

1. Latihan Bersoal Jawab

2. Latih Tubi Sebutan

3. Nyanyian

4. Karangan Lisan

5. Latihan Pandang & Sebut

6. Interaksi Sosial

7. Memproses Maklumat
KEMAHIRAN MEMBACA Matlamat:

Modul:  Supaya murid dapat memahami


pengajaran dan bertindak balas
- Penekanan terhadap kemahiran
terhadap maklumat yang diperoleh.
membaca.
 Dapat menimbulkan kemahiran dan
- Kem. membaca merujuk keupayaan
keinginan murid untuk meluaskan
murid membaca dengan sebutan,
pengalaman sedia ada.
intonasi, jeda dan kelancaran yang
 Membina tabiat gemar membaca dan
betul.
menghargai apa yang dibaca.
- Penekanan perlu diberikan pada
 Melatih murid-murid supaya dapat
aspek pemahaman dan penaakulan
memerhati sesuatu dengan baik dan
pelbagai bahan secara kritis dengan
cuba mengecamnya.
menggunakan teknik2 membaca.
- Melalui modul kem membaca murid
juga berupaya menghayati teks yang Jenis Bacaan:
dibaca.
 Bacaan Mekanis
- Bacaan bersuara dengan sebutan
Konsep: yang jelas dan tepat mengikut
sistem bunyi bahasa Melayu.
Pumfrey (1977) berpendapat membaca
- Mementingkan sebutan huruf dan
bukanlah hanya setakat bersifat
bunyi dengan betul, membaca
mekanik, iaitu membunyikan huruf-huruf
mengikut intonasi, nada dan
yang dicetak dan menjawab beberapa
tekanan yang betul.
soalan tentang apa yang dibaca, tetapi
- Bahan bacaan yang digunakan
membaca adalah lebih jauh daripada itu.
ialah bahan yang mudah difahami
Membaca adalah satu proses pemikiran dan tidak membebankan fikiran.
yang membina kebolehan menilai,
mengulas dan mengkritik apa yang dibaca  Bacaan Mentalis
dengan tepat, memahami kehendak - Bacaan akliah.
situasi dan aspirasi masyarakat di - Bacaan ini dilaksanakan dalam
sekeliling, membina sikap dan cita-cita hati tanpa suara setelah pelajar
serta fikiran yang terbuka dan positif. menguasai bacaan bersuara.
- Tujuan bacaan mentalis adalah
untuk memahami maklumat/idea
Objektif: atau buah fikiran.
 Bacaan Intensif
- Bacaan secara mendalam.
- B’tujuan untuk memperkembang SCANNING (IMBASAN)
kebolehan meneliti, memahami
dan mentafsirkan perkara yang
o Kemahiran atau keupayaan untuk
dibaca.
mendapatkan maklumat secara cepat
- Bacaan ini memfokuskan kepada
dan untuk mencari jawapan kepada
ciri-ciri tatabahasa, meneliti
sesuatu soalan atau maklumat
pembentukan dan penggunaan
secara khusus.
bahasa dalam konteks dan situasi
o Tujuan scanning untuk menentukan
yang berlainan.
sejauh mana kecekapan kita mencari
sesuatu maklumat tertentu (bukan
 Bacaan Ekstensif
menghabiskan bacaan dengan cepat).
- Bacaan meluas yang dilaksanakan
o Kecekapan scanning bergantung
di luar bilik darjah.
kepada penumpuan mental.
- Menitikberatkan pengukuhan asas
o Cara:
bacaan, menambah kemahiran
1) Membaca pendahuluan dan
pemahaman dan meningkatkan
rumusan teks secara mendalam.
kepantasan membaca.
2) Membaca kandungan bap dengan
- Membolehkan pelajar mencari isi
pantas dan mencatat kata kunci
penting dgn mudah.
dan konsep.
3) Memberikan perhatian kepada
rajah dan grafik.
SKIMMING (LUNCURAN)

o Kaedah membaca cepat dengan cara


mengutip maklumat secara sepintas
lalu bagi mendapatkan idea penting.
o Strategi skimming ini penting
kepada pembaca yang hendak
membaca banyak bahan dalam
jangka masa yang singkat dan hanya
memerlukan maklumat penting
sahaja.
o Skimming merupakan proses melihat
sepintas lalu atas sesuatu perenggan
untuk mendapatkan idea utama.
o Cara:
1) Membaca tajuk, pendahuluan
dan rumusan sesuatu bahan.
2) Membaca dengan pergerakan
mata yang cepat.
KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN Abjad
MENDENGAR & BERTUTUR
 Kaedah yang berfokus pada
penghafalan abjad, pembentukan
suku kata dan aktiviti mengeja.
Pandang Sebut
 Bertujuan untuk membolehkan murid
 Kaedah ini memerlukan murid- mengeja perkataan, juga dikenali
murid menyebut perkataan yang sbg kaedah mengeja.
disebut guru terdahulu setelah  Dalam kaedah ini, nama-nama huruf
diperlihatkan gambar atau perlu dikenal pasti dahulu melalui
perkataan tersebut. latihan menyebut dan menghafal
 Dinamakan kaedah seluruh dari huruf ‘a-z’ mengikut susunan.
perkataan kerana pelajaran  Setelah murid menghafal semua
dimulakan dengan nama huruf, pengajaran difokuskan
memperkenalkan perkataan dan pula pada nama dan bunyi huruf
bukannya huruf dan suku kata vokal a, e, i, o, u dengan nama semua
 Dinamakan kaedah pandang dan huruf yang terdapat dalam sistem
sebut kerana aktiviti utamanya ejaan semasa.
ialah memandang gambar atau  Mereka perlu menghafal nama
perkataan dahulu dan diikuti semua huruf yang diperkenalkan itu.
aktiviti menyebut  Pelajaran diteruskan dengan
 Juriah Long et. al. (1994): pembentukan suku kata secara
 Perkataan diperkenalkan berturutan.
kepada murid- murid  Daripada suku kata itu dibentuk
menggunakan kad perkataan. perkataan.
 Semasa kad-kad diimbasi,
murid –murid menyebut
perkataan beberapa kali. Fonik
 Perkara yang dipandang ialah
 Kaedah yang menekankan
objek yang terdapat pada
penguasaan murid terhadap
bahan bantu belajar
hubungan antara huruf dengan
 Manakala yang disebut ialah
bunyinya.
perkataan pada bahan yang
 Kaedah fonik hanya mensyaratkan
ditunjukkan.
murid mengingat bentuk huruf dan
bunyinya tanpa mengingat nama
huruf.
 Kaedah ini bermula dengan
memperkenalkan huruf vokal kepada
murid, diikuti dengan pengenalan
huruf konsonan, pembentukan suku
kata, dan pembentukan perkataan
yang bermakna.
 Murid akan dapat membaca
beberapa perkataan dengan cepat
serta faham apa-apa yang dibaca.
Bunyi Kata ayat yang bermakna. Jadi, murid-
murid mempelajari sesuatu yang
 Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK)
bermakna dan menarik
 KGBK penekanan terhadap bunyi dan
 Kaedah ini bertujuan agar murid
suku kata.
dapat mengeja dan membaca huruf,
 Huruf vokal yang kerap digunakan
suku kata, perkataan dan ayat
ialah a, i, dan u.
dengan baik.
 KGBK ini bermula dengan
memperkenalkan huruf vokal kepada
murid, diikuti dengan pengenalan Binaan
huruf konsonan, pembentukan suku
 Juga dikenali pendekatan sintesis.
kata, dan pembentukan perkataan
 Berdasarkan pendekatan ini
yang bermakna dalam satu atau dua
pengajaran bacaan dimulakan dengan
pelajaran sahaja.
memperkenalkan unsur-unsur yang
 Murid akan dapat membaca
terkecil terlebih dahulu, kemudian
beberapa perkataan dengan cepat
diikuti dengan unsur-unsur yang
serta faham apa-apa yang dibaca.
lebih besar.
 Contoh:
 Unsur-unsur yang kecil akan
- Guru beri huruf a, i, u, b, c
membentuk unsur yang lebih besar.
- Murid bina suku kata
 Bertujuan bagi memudahkan murid
berdasarkan huruf yang diberi.
memahami apa yg tlh dipelajari
- Guru menulis suku kata yang
secara berstruktur dan menyeluruh.
disebut oleh murid dan akhir
 Dalam pengajaran kemahiran
sekali murid membentuk
membaca, murid2 diperkenalkan
perkataan.
dengan huruf-huruf terlebih dahulu.
 Huruf-huruf digabungkan menjadi
Cerakinan suku kata, dan suku kata
digabungkan menjadi perkataan.
 Pendekatan cerakinan (analisis)
 Kemudian perkataan akan
adalah pendekatan pengajaran yang
membentuk ayat.
mendahulukan unsur-unsur yang
besar, kemudian unsur-unsur itu
dicerakinkan kepada unsur-unsur
yang kecil yang membentuk struktur
yang besar itu.
 Pengajaran kemahiran membaca
mengikut pendekatan ini dimulakan
dengan cerita atau ayat.
 Kemudian ayat itu dicerakinkan
kepada perkataan, dan daripada
perkataan dicerakinkan kepada suku
kata dan seterusnya kepada huruf.
 Dengan ini murid-murid dapat
mengaitkan huruf-huruf yang tiada
makna (abstrak) dengan cerita /
TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN Aktiviti Membaca dan Berfikir Secara
MEMBACA Terarah / Directed Reading Thinking
Activity (DRTA)

 Diperkenalkan oleh Russel Stauffer


Teater Pembaca
1969/1975.
 Teknik yang melibatkan sekumpulan  Menurut beliau teknik ini
pelajar menghayati dan membaca membolehkan pelajar membina satu
skrip cerita dengan menggunakan set tujuan apabila mereka membaca
sebutan, nada dan intonasi yang bahan bacaan (teks, imej, simbol,
betul bagi menggambarkan sesuatu grafik), lalu memproses idea dan
cerita yang dipersembahkan. menguji jawapan dengan mengambil
 Seorang pelajar akan membaca bahagian dalam pusingan membaca.
cerita dengan lancar dan nada serta  Murid boleh meramal dan
intonasi yang betul. mengesahkan isi maklumat yang
 Juga melakukan gerak aksi yang dibaca.
sesuai dengan isi atau suasana
cerita.  Dilaksana dgn cara:
 Penggunaan suara, sebutan, gerak 1) Menggerakkan pemikiran murid:
badan dan mimik muka paling “Apakah pendapat anda (murid)
diutamakan bagi membantu pelajar- tentang petikan/tajuk/buku
penonton memahami dan menghayati teks yang dibaca...”
cerita tersebut. 2) Menggerakkan pemikiran
(mencabar idea) murid:
“Mengapakah anda (murid)
Bimbingan Menjangka
berpendapat begitu ...”
 Bimbingan yang diberi oleh guru 3) Mengumpulkan bukti:
khususnya untuk membantu murid Murid dikehendaki membuktikan
membaca dan memahami. hujah atau idea mereka
 Bimbingan menjangka sebagai berdasarkan pemahaman
aktiviti membaca terarah. mereka
 Aktiviti bimbingan menjangka
digunakan untuk membimbing murid  Tujuan:
membaca dan memahami petikan, 1) Memberi peluang kepada pelajar
rencana dan karya sastera. untuk membaca bahan bacaan
 Aktiviti ini juga sesuai untuk secara kritis dan reflektif.
mengajar bacaan dan kefahaman 2) Menghala-tujukan tujuan
kepada kumpulan kecil atau pelajar membaca bahan bacaan.
keseluruhan kelas. 3) Mengaktifkan pandangan dan
fikiran pelajar tentang topik
yang akan dibaca.
4) Meminta pelajar mengenal pasti,
mengasimilasasi maklumat, dan
memahami bahaan bacaan yang
dibaca.
5) Guru mengkaji bahan bacaan • Menyemak: membaca semula soalan
berdasarkan tujuan membaca. & jawapan yang ditulis.
6) Guru membuat penilaian
• Mengesahkan jawapan yang ditulis
terhadap bahan bacaan yang
berdasarkan fakta & maklumat
dibaca oleh pelajar.
dalam teks.
7) Guru dan pelajar boleh membuat
rumusan, pertimbangan, Recite
penilaian, dan membuat
• Menyebut/Mengulang: Selepas
keputusan terhadap bahan yang
membaca, mengingat kembali
dibaca.
kesemua/sebahagian maklumat yang
terdapat
Survey, Question, Read, Review,
Reflection
Recite, Reflection (SQ4R)
• Refleksi: Mengaitkan fakta, terma
 Teknik membaca kritis yg
dan konsep yang baru dengan
memerlukan seseorang mempersoal
maklumat sedia ada.
kesesuaian maklumat yg terdapat
dalam suatu bahan yg dibaca dengan • Memikirkan bagaimana untuk
tugasan yg perlu diselesaikan. menggunakan maklumat tersebut
dan apa yang perlu diketahui dgn
Survey
lebih lanjut.
• Meninjau: membaca secara pantas
untuk mendapat gambaran awal
Know, Want, Learn, How (KWLH)
• Fokus: tajuk utama, sub tajuk,
gambar, simbol, grafik & pemenggal K (Tahu)
teks - Apa yang telah diketahui (sebelum
membaca)
Question
W (Ingin Tahu)
• Menyoal: menyenaraikan beberapa - Apa yang hendak diketahui (sebelum
soalan yang ingin diketahui membaca)
berdasarkan teks L (Pelajari)
- Apa yang telah diketahui (selepas
• Fokus: panduan jawapan yang
membaca)
sebenar, mencari jawapan atau
H (Bagaimana)
ramalan yang paling sesuai
- Bagaimana untuk mendapat
Read maklumat tambahan–yang berkaitan
(untuk membaca seterusnya)
• Membaca: membaca dengan serius &
memberi tumpuan kepada teks yang
dibaca  Membolehkan pelajar mengaitkan
pengetahuan sedia ada dengan apa
• Fokus: menaakul maklumat yang
yang dibaca, menentukan apa yang
terdapat dalam teks
telah diperoleh dari pembacaannya,
Review dan menentukan apa lagi bahan yang
perlu dibaca sekiranya ingin mendapat
maklumat tambahan.

Tatacerita
Penyoalan (Lingkaran Soalan)
 Tatacerita merupakan aturan cerita.
 Teknik ini berupaya mewujudkan
 Aturan cerita dapat membantu
interaksi guru dengan murid-murid
murid untuk meningkatkan
secara berkesan.
kemahiran membaca.
 Teknik ini dilaksanakan dengan cara
 10 peringkat tatacerita:
guru mengemukakan soalan
1) Guru dan murid berkongsi
berkaitan dengan isi pelajaran, dan
pengalaman.
murid perlu memberi tindak balas
2) Melakukan aktiviti berdasarkan
yang sewajarnya.
pengalaman melalui pelbagai
 Terdapat tiga tujuan utama teknik
teknik (main peranan, drama).
soal jawab :
3) Murid menceritakan semula
- untuk mengesan pengetahuan
pengalaman mereka.
berbahasa murid
4) Melukis gambar berkaitan
- untuk menggalakkan murid
dengan pengalaman murid.
berfikir secara kreatif, inovatif,
5) Guru membina ayat gramatis
logik dan kritis
berdasarkan cerita (pengalaman)
- untuk mendorong murid menyusun
murid.
dan menghuraikan bahan yang
6) Guru menulis cerita lengkap
diajar
berdasarkan pengalaman murid.
 Aplikasi:
7) Guru membacakan cerita
1) Pendekatan A
tersebut secara perlahan-lahan
- Guru menunjukkan gambar
kepada murid.
kepada murid
8) Guru kemukakan soalan kepada
murid-murid. - Guru meminta murid
9) Perkataan-perkataan baharu menyebut kad perkataan
dimasukkan ke dalam bank pada gambar yang ditunjuk
perkataan. - Guru meminta murid
10) Murid boleh membaca cerita membaca kad perkataan
mereka di dalam kumpulan tanpa gambar
masing-masing. - Kemudian, murid diminta
untuk membunyikan huruf-
huruf itu

2) Pendekatan B
- Guru meperkenalkan dua
huruf kepada murid
- Guru menunjukkan kad huruf
dan menyebutnya.
- Guru meminta beberapa
murid membaca

KEMAHIRAN MENULIS
3) Pendekatan C
- Guru memperkenalkan bunyi Modul:
3 huruf vokal dan 2 huruf
- Merujuk keupayaan murid menulis
konsonan
perkataan dan melahirkan idea
- Guru meminta murid
melalui pelbagai jenis penulisan
menyebut huruf-huruf berdasarkan dgn ilmu pengetahuan
tersebut dan pengalaman peribadi.
- Kemudian, murid diminta - Penekanan pada penggunaan ayat yg
mencantum huruf-huruf gramatis, tanda baca dan ejaan yang
supaya menjadi perkataan betul serta tulisan yang jelas dan
- Selepas itu, murid diminta kemas.
pula untuk membina ayat - Murid digalakkan menggunakan
dengan menggunakan kreativiti untuk menghasilkan
perkataan yang yang dibina penulisan berunsur pengetahuan dan
imaginasi.
tadi.

4) Pendekatan D
Konsep:
- Guru menunjukkan gambar
kepada murid  Kegiatan menghasilkan simbol-simbol
- Guru meminta murid grafik yang disusun membentuk
menamakan & berbual perkataan dan seterusnya menjadi
tentang gambar ayat-ayat.
- Guru memperkenalkan huruf  Tulisan ialah bahasa bertulis dengan
dan minta murid menyebut lambang bunyi.
 Alat melahirkan pemikiran dan
- Kemudian, gambar baju
perasaan.
ditunjuk semula dan tanya
 Subkemahiran dalam konstruk
“ini apa?” kepada murid
menulis

Tujuan:

1) Diajar kepada pelajar agar mereka


dapat merakamkan apa sahaja
perkara yang didengar, dilihat atau
dialami dalam bentuk grafik iaitu
tulisan. Dalam masa yang sama,
pelajar juga dapat menggunakan
kemahiran berfikir dengan sebaik 4) Latihan membentuk garisan
mungkin. lurus.
2) Melahirkan murid-murid yang dapat
mengolah idea atau pendapat
berdasarkan situasi atau tajuk
tentang sesuatu ke dalam sesuatu
bentuk karangan tertentu.
3) Melahirkan idea dan
MENULIS MEKANIS
mengembangkan idea mereka
sendiri.
4) Melatih murid2 mengembangkan  Dilatih membentuk lambang-lambang
karangan dalam bentuk yang ada kaitannya dengan bentuk-
pemerengganan yang bentuk huruf.
5) Melatih murid2 untuk menggunakan  Akhirnya dapat menulis huruf utk
bentuk penggunaan bahasa yang membentuk perkataan dan ayat.
betul berdasarkan sesuatu jenis  Contoh latihan:
karangan tertentu. 1) Latihan membentuk bulatan dan
6) Kemahiran ini juga, melatih pelajar garis lurus secara terkawal.
menggunakan format karangan yang 2) Latihan menulis huruf di atas
betul. kertas bergaris.
7) Boleh menggunakan pengalaman 3) Latihan membentuk huruf dengan
menulis karangan ke dalam situasi cara yang betul, secara bebas
sebenar sehari-hari. (atas ke bawah).

PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS


MENULIS MENTALIS
(PELAHIRAN)
PRAMENULIS
 Pelajar dilatih untuk melahirkan
 Latihan otot tangan dan jari serta sesuatu untuk ditulis.
koordinasi tangan dan mata.  Murid digalakkan untuk melahirkan
 Murid diberikan persediaan secara fikiran mereka sendiri secara
mekanikal untuk membolehkannya bertulis.
menggunakan alat tulis, dan dapat  Contoh latihan:
menulis dengan selesa dan tepat. 1) Mengisi silang kata
 Contoh latihan: 2) Mengisi tempat kosong dalam
1) Latihan membentuk garis lurus ayat
dan lengkok berdasarkan garisan 3) Melengkapkan ayat
putus-putus. 4) Melengkapkan petikan atau
2) Latihan mewarna mengikut arah cerita
yang ditentukan. 5) Menulis ayat berdasarkan bahan
3) Latihan membentuk bulatan di rangsangan gambar.
udara (menulis di udara atau 6) Menulis jawapan kefahaman.
atas pasir)
2) Menulis karangan berdasarkan
soalan-soalan berurutan mengenai
sesuatu tajuk.
3) Menulis karangan dengan
memindahkan bentuk daripada
dialog kepada karangan
penceritaan atau sebaliknya.
JENIS KARANGAN 4) Murid diberi sedikit kebebasan
untuk memilih unit leksikal dan
TERKAWAL bentuk ayat tetapi bahan dan isi
dikawal.
 Karangan terkawal ialah segala isi
dan bahasanya dikawal oleh guru BEBAS
(Salleh Akib, 1975).
 Tujuan:  Memberi kebebasan kepada murid
1) Mengurangkan kesilapan yang untuk melahirkan idea tentang
berlaku dalam kalangan murid. sesuatu tajuk yang disediakan
2) Membantu murid mengeluarkan dengan menggunakan perkataan
idea tanpa diganggu oleh sendiri.
kesilapan penggunaan bahasa.  Bentuk karangan:
3) Karangan peringkat terkawal - Naratif: cerita, berita, laporan,
merupakan karangan peringkat rencana, ulasan
asas yang harus dilalui oleh - Argumentatif: bahasa,
murid-murid dalam gerak kerja perbincangan, kritikAn
penulisan. - Deskriptif: gambaran, peristiwa,
 Contoh: benda, perwatakan
1) Mengisi tempat kosong dengan - Kreatif: puisi, cerpen, drama
perktaan yang sesuai dalam - Imaginatif: pengalaman
karangan yang disediakan.
2) Menyusun ayat-ayat yang  Peringkat ini merupakan peringkat
disediakan mengikut urutan tertinggi dalam kemahiran menulis
supaya menjadi sebuah karangan karangan.
yang lengkap.  Mandel (1980), menyatakan bahawa
penulisan bebas merupakan
penulisan sebenar.
BERPANDU
 Karangan bebas hanya akan
dijalankan setelah murid-murid
 Karangan berpandu ialah suatu sudah mula boleh menguasai bahasa
penulisan karangan berdasarkan yang diajar itu dengan baik.
panduan guru.
 Contoh:
1) Menulis cerita/petikan yang
dibaca.
Kelemahan

 Masa yang agak panjang.


 Tidak dapat diselesaikan dalam
jangka waktu yang terbatas.

Pendekatan Pengalaman Bahasa


PENDEKATAN (Language Experiential Approach)

Pendekatan Proses
 Memberi penekanan kepada
 Pendekatan proses mengutamakan
pengalaman atau pengetahuan
proses penulisan.
sedia ada murid-murid ketika
 Pada peringkat awal aktiviti
membaca.
prapenulisan, pelajar menerokai
 Sekiranya murid mempunyai
tajuk karangan sebelum menulis.
pengalaman membaca, murid
 Aktiviti untuk mendapatkan isi
tersebut akan mudah memahami
karangan:
mesej yang cuba disampaikan oleh
- Pembacaan
penulis dalam tulisannya.
- Rujukan
 Berasaskan prinsip bahawa
- Perbincangan
kemahiran berbahasa tidak boleh
- Sumbang saran
dipecah-pecahkan dalam bentuk
- Perbahasan
yang berasingan, seperti kemahiran
mendengar, bertutur, membaca, dan
 Setelah menjana idea dan membuat
menulis.
draf:
 Sebaliknya, pendekatan ini
- Draf itu disemak dan
menekankan konsep dan
diperkemaskan utk memperbaiki
penggunaan struktur bahasa yang
karangan tersebut.
bermakna, yang boleh dituturkan
- Perkara-perkara berikut boleh
dan dituliskan.
dilakukan:
 Pendekatan LEA akan lebih
• Menukar/menambah isi
berkesan sekiranya guru mengambil
serta susunannya.
tindakan berikut:
• Membaiki ayat/perenggan
(a) Memberikan sebanyak mungkin
• Membaiki ejaan dan tanda
pengalaman kepada murid-murid.
baca
(b) Bahan bacaan yang dipilih perlu
• Membaiki pilihan karangan
sesuai dengan pengetahuan sedia
dan tatabahasa
ada murid.
• Membaiki ekspresi dan gaya
(c) Sediakan bahan-bahan lain
bahasa
seperti gambar, grafik, bahan
Kelebihan maujud dan sebagainya untuk
membantu murid menguasai
 Pelajar lebih bertanggungjawab atas konsep.
kerja penulisan mereka serta dapat (d) Perbincangan mengenai bidang
meningkatkan penguasaan kemahiran yang terdapat dalam teks bacaan
penulisan mereka.
perlu dijalankan sebelum aktiviti - Kohensi bermaksud tautan idea
membaca. utama dgn huraian.
(e) Guru perlu mempelbagaikan - Koheren bermaksud rentetan
bentuk dan laras bahan bacaan antara isi.
dalam PdP membaca. - Pemerengganan
* Pendahuluan yang ringkas, tepat
dan padat
* Isi disusun mengikut keutamaan
dan dipisah dalam perenggan.
* Setiap perenggan dimulakan
TEKNIK
dengan ayat topik disusuli ayat
Kemahiran Menulis Karangan huraian dan contoh
 Kemahiran kosa kata, gaya bahasa,
 Mencari isi menggunakan bahan mengedit dan mengembangkan idea-
rangsangan peta minda
- Penggunaan bahan rangsangan
dalam penulisan juga boleh Kosa kata:
disamakan dengan kemahiran - Bentuk kata
penulisan berpandu. - Golongan kata
- Bahan rangsangan dapat - Peribahasa
membantu murid untuk menulis - Frasa menarik
karangan.
- Pada tahap ini berkemungkinan Gaya bahasa:
murid telah boleh menulis ayat- - Diksi
ayat mudah. - Metafora
- Guru boleh memberikan kad-kad - Simile
gambar bersiri ataupun gambar - Hiperbola
tunggal untuk membantu murid - Personifikasi
menulis ayat mudah berdasarkan
gambar-gambar yang ditunjukkan. Mengedit:
Mengapa perlu?
 Mengaitkan isi dengan tajuk, kohesi, - Mengesan kesalahan ejaan dan
koheren, dan pemerengganan tatabahasa
- Umumnya perenggan pertama - Isi yang kurang relevan
merupakan pengenalan kepada - Percanggahan isi
tajuk.
- Isi dalam perenggan pertama Mengembangkan idea:
menjurus kepada pengenalan yg Mengapa perlu?
dpt menarik minat pembaca. - Mengelakkan daripada isi
- Setiap isi dipisahkan dalam satu berulang
perenggan (pemerengganan). - Kekurangan idea
- Setiap perenggan isi mempunyai - Kosa kata terhad
kohensi dan koheren yg
tersendiri
Kelebihan kemahiran menulis karangan:
• Idea disusun dengan baik
• Rangka karangan lebih jelas
• Menjimatkan masa
• Tidak mengulangi isi yang sama
• Menjana KBKK dan KBAT
• Memilih isi yang sesuai

Kemahiran Mengeja
 Proses memilih serta mengadun
lambang-lambang untuk melahirkan
bunyi-bunyi perkataan secara lisan
atau bertulis.