Anda di halaman 1dari 11

PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

PELAN STRATEGIK (2017 – 2020)

1.0 HAL EHWAL MURID

Pengenalan

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta menjadi pendukung kepada lonjakan pencapaian
prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Di mata masyarakat tempatan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari
segi sahsiah muridnya. Justeru itu, Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.
Oleh hal demikian, Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan
pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal – ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan
dijalankan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insan yang berguna kepada Negara.

OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan nilai-nilai murni.
2. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah
dikalangan murid.
3. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama ingin belajar dan menjaga harta benda sekolah yang
akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme.
4. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk membanteras kegiatan merokok, inhalan dan penyalahgunaan dadah.
5. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama di kalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum
terjalin.
6. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua kepada murid sekolah ini.

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 1


PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID

KEKUATAN (STRENGTH-S)
S1 Kerja berpasukan dalam Organisasi
S2 Suasana persekitaran yang selamat dan aman.
S3 65% pelajar tinggal di berhampiran sekolah
S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.
S5 Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.
S6 Mempunyai Servis Kontraktor Kantin Swasta.
S7 Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah
S8 Bilangan guru setiap unit mencukupi

PELUANG (OPPORTUNITIES-O)
O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.
O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah.
O3 Hubungan baik pihak JPN, dan PPD dengan sekolah.
O4 Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin
O5 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 2


PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )
W1 Aspek Prosedur Disiplin yang belum mantap.
W2 Majoriti guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin.
W3 Aspek 3K yang baru sahaja ditubuhkan.
W4 Terdapat blok kelas dan perabot kelas dalam keadaan daif dan rosak.
W5 Sistem perparitan yang tidak sempurna.
W6 Banyak laluan tikus kerana pagar sekolah yang berlubang/runtuh.

ANCAMAN ( TREAT – T )
T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok
T2 Terdapat anjing liar berkeliaran
T3 Jarak sekolah yang sangat hampir dengan jalan utama bahaya untuk keselamatan pelajar semasa datang dan balik sekolah
T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.
T5 Keadaan perabot kelas dalam keadaan kurang memuaskan
T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid.
T7 Menerima murid yang mempunyai Prestasi akademik rendah
T8 Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 3


PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2017 -2020) ISU


ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Peratusan SSDM Masih terdapat pelajar yang Mencegah masalah Mengadakan program yang Purata SSDM setahun mencapai
yang belum melanggar kes disipin disiplin sebelum mampu untuk meningkatkan 99.9% menjelang 2017.
mencapai 100% disebabkan kurang kawalan dilakukan oleh kawalan terhadap pelajar.
daripada guru. pelajar
Peratusan murid Peratusan tidak hadir ke Menambahkan Mengadakan program Sifar gejala ponteng sekolah di
hadir ke sekolah sekolah bersebab tinggi. peratusan pelajar meningkatkan peratusan kalangan murid menjelang
kurang dari 95%. datang ke sekolah. pelajar yang datang ke sekolah. 2018.

Keadaan kelas yang Masih terdapat kelas yang Mewujudkan keadaan Mengadakan program yang Sifar gejala ponteng kelas di
tidak kondusif. berada dalam keadaan yang kelas yang kondusif mampu wujudkan suasana kalangan pelajar menjelang
tidak kondusif. untuk PdP. pembelajaran yang kondusif. 2018.
Pengurusan 3K dan Prestasi pengurusan 3K dan Meningkatkan Mengadakan Tahap pengurusan 3K &
SERASI yg baru di SERASI prestasi pengurusan program dan aktiviti SERASI
wujudkan. sekolah masih rendah. 3K dan SERASI yang menyeluruh yang tahap yang maksimum dan
ke tahap yang boleh bagi meningkatkan prestasi 3K sekolah sifar sampah.
dibanggakan. dan SERASI

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 4


PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2017 -2020)


Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Petunjuk Prestasi Sasaran


Matlamat Utama Unit
Objektif Inisiatif / Strategi
Strategik Bertanggungjawab
Isu Strategik TOV 2017 2018 2019 2020
(KPI)

Mencegah Meningkatkan Purata SSDM 99.89 99.95 99.97 99.98 99.99 Mengadakan program 1. LEMBAGA DISIPLIN
masalah peratus setahun yang mampu untuk 2. LEMBAGA TATA TERTIB
disiplin pencapaian mencapai 99.9% meningkatkan kawalan SEKOLAH
Pencapaian sebelum disiplin dalam menjelang 2017. terhadap pelajar. 3. LEMBAGA ASRAMA
sahsiah terpuji dilakukan oleh SSDM. 4. LEMBAGA PENGAWAS
oleh semua pelajar. 5. MAJLIS KETUA KELAS
murid 6. SISTEM PENGURUSAN
MURID
7. BIMBINGAN DAN
KAUNSELING.

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 5


PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Petunjuk Prestasi Sasaran


Matlamat Utama Unit
Objektif Inisiatif / Strategi
Strategik Bertanggungjawab
Isu Strategik TOV 2017 2018 2019 2020
(KPI)

Menambahkan Meningkatkan Purata kehadiran 94 95 96 97 98 Mengadakan program 1. LEMBAGA DISIPLIN


peratusan peratus pelajar setahun meningkatkan peratusan 2. LEMBAGA TATA TERTIB
pelajar datang kehadiran mencapai 95% kehadiran pelajar ke SEKOLAH
ke sekolah. pelajar ke menjelang 2017. sekolah. 3. LEMBAGA ASRAMA
sekolah 4. LEMBAGA PENGAWAS
5. MAJLIS KETUA KELAS
6. SISTEM PENGURUSAN
MURID
7. BIMBINGAN DAN
KAUNSELING.

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 6


PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Petunjuk Prestasi
Matlamat Utama Unit
Objektif Sasaran Inisiatif / Strategi
Isu Strategik Strategik Bertanggungjawab
(KPI)

Mewujudkan Meningkatkan Bilangan kelas 25 31 31 31 31 Mengadakan program 1. KEBERSIHAN & KECERIAAN


keadaan kelas tahap 3K dalam yang mencapai meingkatkan tahap 3K 2. KESELAMATAN SEKOLAH
yang kondusif setiap kelas. markah 3K dalam setiap kelas DAN BENCANA ALAM
untuk minimum 80% 3. KESIHATAN DAN RAWATAN
pengajaran dan menjelang 2017. Memohon bantuan PIBG PELAJAR
pembelajaran. untuk menaiktaraf kelas 4. KANTIN SEKOLAH
untuk pengajaran dan
pembelajaran yang
sangat kondusif.

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 7


PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Petunjuk Prestasi
Matlamat Utama Unit
Objektif Sasaran Inisiatif / Strategi
Isu Strategik Strategik Bertanggungjawab
(KPI)

Meningkatkan Meningkatkan Mematuhi semua 0 5 10 16 16 16 Mengadakan program 1. LEMBAGA DISIPLIN


tahap tahap kesedaran aspek 3K yang meingkatkan tahap 3K 2. LEMBAGA ASRAMA
kebersihan, warga sekolah berdasarkan dalam setiap kelas 3. LEMBAGA PENGAWAS
keceriaan, tentang aspek senarai semak 3K 4. MAJLIS KETUA KELAS
kesihatan dan kebersihan, yang di sediakan. Berkerjasalam dengan 5. BIMBINGAN DAN
keselamatan keceriaan, menjelang 2018. PIBG dalam menjayakan KAUNSELING
sekolah. kesihatan dan (16 Aspek) program 3K 6. GURU PEMBANGUNAN
keselamatan 7. KEBERSIHAN & KECERIAAN
sekolah. 8. KESELAMATAN SEKOLAH
DAN BENCANA ALAM
9. KESIHATAN DAN RAWATAN
PELAJAR
10. KANTIN SEKOLAH
11. PENDIDIKAN PENCEGAHAN
DADAH SEKOLAH (PPDa)
12. DOKUMENTASI DAN BUKU
SEKOLAH

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 8


PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID


BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG MASA KOS TOV ETR INDIKATOR
JAWAB SUMBER PENCAPAIAN
1 Program Meningkatkan Guru Besar, Jan Sekolah Murid ponteng Gejala ponteng Sifar peratusan
Jom Ke kesedaran murid Semua Penolong Kanan, Nov sekolah secara sekolah di kalangan Ponteng sekolah di
Sekolah akan kepentingan Semua Kaunselor, keseluruhan melebihi murid menurun kalangan murid
pendidikan Guru Disiplin 5 % setiap hari. sehingga 0%. menjelang tahun
Semua Guru 2017
2 Program Melahirkan pelajar Guru Besar, Jan Sekolah, Murid ponteng kelas Gejala ponteng kelas Sifar peratusan
Jom Masuk yang menghargai dan Semua Penolong Kanan, Nov secara keseluruhan di kalangan murid Ponteng kelas di
Kelas menepati masa Semua kaunselor, menghampiri 5% menurun sehingga kalangan murid
Guru Disiplin setiap hari 0%. menjelang tahun
Semua Guru 2017
3 Program Meningkatkan Guru Besar, Jan Sekolah, Secara purata setiap Mengurangkan Sifar kerosakan
Cintai kesedaran dan Semua Penolong Nov PIBG, hari satu meja dan peratusan perabot sekolah
SekolahKu tanggungjawab Kanan, IbuBapa kerusi rosak. kerosakan menjelang
dalam menjaga Semua perabot sekolah. tahun 2017
kesejahteraan Kaunselor,
sekolah Semua Guru
4 Program Mewujudkan budaya Guru Besar, Jan Sekolah, Ramai murid tidak Menjadikan warga Menjelang tahun
Sekolah selamat di sekolah Semua Penolong Nov PIBG, memahami atau sekolah memahami 2017 tahap
Selamat dan persekitaran Kanan, IbuBapa mengetahui kepentingan menjaga pengurusan
secara berterusan Semua kepentingan menjaga keselamatan keselamatan di
dengan sokongan Kaunselor, keselamatan sepanjang masa. tingkatan kepada
keluarga dan Semua Guru sepanjang masa. 100%.
komuniti.
5 Program 3S Meningkatkan Guru Besar, Jan Sekolah, Ramai murid tidak Melahirkan pelajar Membentuk peribadi
Senyum kesedaran warga Semua Penolong Nov PIBG, mengetahui yang bersopan pelajar sekolah ini
Sapa sekolah tentang Kanan, IbuBapa kepentingan menjaga santun, ramah mesra agar lebih
Salam pentingnya budi Semua keselamatan dan sedia membantu menghormati guru,
bahasa dalam Kaunselor, sepanjang masa. sepanjang masa. kakitangan sekolah
kehidupan. Semua Guru dan para pelajar itu
sendiri.
6 Program Meningkatkan Guru Besar, Jan Sekolah, Peratusan murid Penurunan sehingga Melahirkan pelajar
SMART kesedaran tentang Semua Penolong Kanan, Nov PIBG, yang tidak patuh 0% di kalangan yang kemas dan
ketrampilan & Semua kaunselor, IbuBapa etika pakaian murid yang terlibat bersih ssepanjang
kekemasan diri Guru Disiplin menghampiri 5%. tahun.
Semua Guru

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 9


PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID


1. Program Jom Ke Sekolah
2. Program Jom Masuk Kelas
Nama Projek 3. Program Cintai SekolahKu
4. Program Sekolah Selamat
5. Program 3S (Senyum Sapa Salam)
6. Program SMART
Objektif
Melahirkan murid yang beraklak mulia, berdisplin ,berdedikasi, bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi.
Tempoh Januari - November

Kumpulan Sasaran Semua Murid SK Raja Muda Musa Kuala Kangsar Persak

Guru Terlibat PK HEM, Unit Bimbingan Dan Kaunseling, Semua AJK dibawah HEM.

Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan

1. Masalah Pengangkutan
Kekangan 2. Masa terhad
3. Sumber Kewangan
4. Tempat
Pemantauan Guru Besar, PK HEM, PK Kokurikulum, Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM

Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemantau

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 10


PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANALISIS SWOT UNIT HEM 2017-2020

RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

Dengan adanya Pelan Strategik, Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat
Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerlangan lagi menyokong serta mendukung segala
program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademik murid ke tahap yang boleh dibanggakan. Kerjasama secara
berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentukan kejayaan sesuatu organisasi. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah
kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjaya merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM
bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi dan misi sekolah

SK RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR Page 11

Anda mungkin juga menyukai