Anda di halaman 1dari 6

APLIKASI PELAPOR

REKAP DATA
POSYANDU D

NO POSYANDU PUSKESMAS DESA KODE NAMA BALITA LAHIR


1 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026179 Naufal Hs Sukabumi, 2013-10-20
2 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026183 Jihan O Sukabumi, 2013-10-16
3 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026188 Tiara Sukabumi, 2013-11-11
4 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026190 Nisa H Sukabumi, 2013-12-11
5 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026195 Yuliana Sukabumi, 2014-08-08
6 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026198 Harduansyah Sukabumi, 2014-08-02
7 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026205 Siti Fauziah Sukabumi, 2014-10-05
8 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026209 Gina Salsabila Sukabumi, 2014-11-14
9 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026212 Siti Fatimah Sukabumi, 2014-11-30
10 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026215 Siti Azahra Sukabumi, 2014-12-09
11 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026218 Nazla Aulia Sukabumi, 2014-12-12
12 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026221 Sapira Sukabumi, 2014-01-01
13 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026223 Marsa Sukabumi, 2014-02-11
14 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026227 Nina Sukabumi, 2014-04-03
15 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026229 Nuralisa Sukabumi, 2014-05-08
16 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026231 M Faisal Sukabumi, 2014-04-04
17 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026234 Sarini Sukabumi, 2014-05-17
18 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026237 Lia L Sukabumi, 2015-02-11
19 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026239 Maulida Sukabumi, 2016-01-01
20 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026242 M Ripaldi Sukabumi, 2015-01-30
21 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026544 M Taufik R Sukabumi, 2015-04-25
22 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026551 Siti Rania Sukabumi, 2015-05-16
23 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026556 Silvia Sukabumi, 2015-01-29
24 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026560 M Gopar Sukabumi, 2018-08-31
25 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026577 M Gopar Sukabumi, 2018-08-31
26 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026579 Riska Sukabumi, 2015-08-14
27 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026582 Siti Bilkis Sukabumi, 2015-06-20
28 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026629 Safqia Sukabumi, 2016-10-02
29 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026588 Nuri Maulida Sukabumi, 2015-12-14
30 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026591 Abduk Basit Sukabumi, 2016-10-02
31 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026595 Azkia Sabila Sukabumi, 2016-04-07
32 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026599 M Mukri Sukabumi, 2016-04-28
33 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026610 M Fauzi Sukabumi, 2016-06-11
34 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026615 Salsa Sabila Sukabumi, 2016-07-29
35 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026618 Nazwa Sukabumi, 2016-06-28
36 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026621 M Raditya Sukabumi, 2016-05-14
37 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026624 Nadila Sukabumi, 2016-09-09
38 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026628 Siti Salwa Sukabumi, 2016-09-24
39 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026633 Siti Raisa Sukabumi, 2016-11-01
40 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026637 Arka Sukabumi, 2016-10-21
41 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026646 Arka Sukabumi, 2016-10-21
42 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026652 M Yuda Sukabumi, 2017-02-10
43 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026655 M Naufal Sukabumi, 2017-01-15
44 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026659 Airin Sukabumi, 2017-02-17
45 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026662 Shaqila Putri Sukabumi, 2017-06-26
46 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026680 M Ramdan Sukabumi, 2017-06-19
47 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026682 M Zulkifli Suiabumi, 2017-10-01
48 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026685 Azmia Sukabumi, 2017-09-18
49 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026689 Ahmad Sukabumi, 2017-10-26
50 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026699 Nurazizah Sukabumi, 2017-11-16
51 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026702 Hasyim Sukabumi, 2018-01-10
52 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026724 M Yusuf Al Fauzi Sukabumi, 2018-01-10
53 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026728 Ayesha Sukabumi, 2018-03-29
54 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026731 Mursyid Sukabumi, 2018-02-19
55 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180026736 Rahma Sukabumi, 2018-03-18
56 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180027243 M Abidzar Sukabumi, 2018-03-18
57 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180027247 M Fahri Sukabumi, 2017-08-27
58 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180027249 Fadlan Sukabumi, 2018-06-08
59 Dahlia 1 Bangbayang Sirna Mekar BL20180027251 M Faisal Sukabumi, 2018-06-24
*) Dibuat pada 21, August 2018 00:28:15
APLIKASI PELAPORAN DATA GIZI
REKAP DATA BALITA
POSYANDU DAHLIA 1

UMUR (BULAN) JENIS KELAMIN ALAMAT NO KONTAK


58 L Kp Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 085720505159
58 P Kp Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 0
57 P Tipar Rt. 7 Rw. 2 085864768644
56 P Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 0
48 P Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 0
48 L Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 0
46 P Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 0
45 P Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 0817117181046
45 P Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 0
44 L Babakansirna Rt. 0 Rw. 2 081779121816
44 P Babaknsirna Rt. 4 Rw. 2 0
55 P Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 0
54 P Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 0
52 P Nyalindung Rt. 5 Rw. 2 0
51 P Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 081572791460
52 L Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 0
51 P Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
42 P Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
31 P Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
43 L Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 0
40 L Puncak Nangka Rt. 3 Rw. 2 0
39 P Babakansirna Rt. 4 Rw. 4 0
43 P Puncak Nangka Rt. 3 Rw. 2 0
0 L Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
0 L Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
36 P Tipar Rt. 7 Rw. 3 0
38 P Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 081807593688
22 P Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 085720505159
32 P Tipar Rt. 7 Rw. 2 085276415845
22 L Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
28 P Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 085216300867
28 L Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
26 L Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
25 P Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 0
26 P Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 0
27 L Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
23 P Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
23 P Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
21 P Nyalindung Rt. 6 Rw. 2 0
22 L Babaknsirna Rt. 4 Rw. 2 0
22 L Babakansirna Rt. 4 Rw. 2 0
18 L Puncak Nangka Rt. 3 Rw. 2 0
19 L Puncak Nangka Rt. 3 Rw. 2 0
18 P Nyalindung Rt. 5 Rw. 2 0
14 P Puncak Nangka Rt. 3 Rw. 2 0
14 L Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 0
10 L Babaknsirna Rt. 4 Rw. 2 0
11 P Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
10 L Babaknsirna Rt. 4 Rw. 2 0
9 P Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
7 L Babaknsirna Rt. 4 Rw. 2 083893489560
7 L Babaknsirna Rt. 4 Rw. 2 0
5 P Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 081572791460
6 L Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
5 P Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
5 L Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
12 L Puncak Gombong Rt. 6 Rw. 2 0
2 L Nyalindung Rt. 5 Rw. 2 0
2 L Tipar Rt. 7 Rw. 2 0
ORANG TUA STATUS GAKIN
Abdurrohman/Yuli NON GAKIN
Palah/Wiwin NON GAKIN
Udoy/Kulsum GAKIN
Rian/Rina GAKIN
Yana/Iyum NON GAKIN
Abdillah/Rani NON GAKIN
Eman/Omas GAKIN
Nanang/Koyaah GAKIN
Dasep/Ani GAKIN
Asnawi/Lisna GAKIN
Wahyu/Edah GAKIN
Ahan/Eni NON GAKIN
Pian/Tuti GAKIN
Herdi/Elis GAKIN
Susandi/Susi GAKIN
Encep/Juju GAKIN
Durahmnan/Elis GAKIN
Eman/Hoer GAKIN
Eman/Hoer GAKIN
Palah/Elis GAKIN
Daman/Imas GAKIN
Jiman/Hilalia GAKIN
Kusnadi/Resti GAKIN
Amur/Titoh GAKIN
Amur/Titoh GAKIN
Soleh/Yuyun GAKIN
Hajud/Tita NON GAKIN
Abdurohman/Yuli NON GAKIN
Husen/Risda NON GAKIN
Endang/Dewi GAKIN
Rijal/Elin GAKIN
Rudi/Alm. Novi GAKIN
Jujun/Nenti GAKIN
Dadun/Didoh GAKIN
Mamad/Ipah GAKIN
Yanto/Endah GAKIN
Hamid/Risma GAKIN
Jaenal/Eyen GAKIN
Saep/Suryani GAKIN
Marwan/Nurhasanah GAKIN
Hermawan/Nurhasanah GAKIN
Asep/Noneng NON GAKIN
Holid/Nuraeni NON GAKIN
Andre/Holisoh GAKIN
Ibad/Elis GAKIN
Rian/Rina GAKIN
Sandik/Fatmah GAKIN
Puloh/Hertin NON GAKIN
Habib/Nurhasanah GAKIN
Husen/Risda NON GAKIN
Saprudin/Yulia NON GAKIN
Nana/Euis GAKIN
Endang/Lusi GAKIN
Andi/Bariah GAKIN
Eni/Milah GAKIN
Muplih/Nova GAKIN
Pendi/Anisa GAKIN
Jiban/Ina GAKIN
Rosidin/Siti Latifah GAKIN