Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Pedagogi
Kursus/Modul Pedagogy

2. Kod Kursus EDUP2033

3. Nama Staf
Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat kefahaman mengenai konsep pedagogi, proses
Kursus/Modul dan teori-teori pembelajaran ; dan memberi pengetahuan tentang strategi dan kaedah
dalam Program pengajaran serta kemahiran pengajaran mikro yang digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran.

5. Semester dan
Semester 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 130
P= Pentaksiran 25 20 - 3 25 40 - 17

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan konsep pedagogi; pengertian dan prinsip-prinsip pengajaran dan
Outcomes, CLO) pembelajaran. (C2, LO1)
2. Menganalisis teori-teori pembelajaran melalui pelbagai sumber yang relevan. (C4,
LO3, LO6, CTPS2, LL1)
3. Memilih strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan
pelajar berdasarkan model pengajaran dalam pengajaran dan pembelajaran. (C5,
LO3, CTPS3)
4. Melaksanakan pengajaran mikro berdasarkan prinsip kemahiran asas dalam
pengajaran. (C6, A4, LO3, LO4, CTPS3, CS3)
5. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi
dan kaedah pengajaran masa kini dan yang relevan budaya. (C6, LO3, CTPS3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakuan tulen
Menganalisis
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Persepsi
Mencipta

Adaptasi
Menilai

Menilai
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X

3 X

4 X X

5 X X

10. Kemahiran Boleh


Pindah
Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik (CTPS3); Kemahiran Komunikasi (CS3);
(Transferable
Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat (LL1)
Skills, TS):

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, Tutorial dan Perbincangan

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di
akhir semester.

Kerja kursus terdiri daripada penulisan akademik, pengajaran mikro dan penulisan reflektif.
Kerja kursus digubal dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus.
Peperiksaan adalah berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk Buku Panduan
Penggubalan Kertas Peperiksaan.

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran

LO1 – Pengetahuan Kuliah Ujian bertulis

Ujian bertulis
LO3 – Pemikiran Kritikal dan Kuliah, Tutorial dan Pengajaran Mikro
Pendekatan Saintifik Perbincangan Penulisan Akademik
Penulisan Reflektif

Tutorial
LO4 - Kemahiran Komunikasi Pengajaran Mikro
Perbincangan
Ujian bertulis
LO6 – Pembelajaran Pengajaran Mikro
Kuliah, Tutorial dan
Sepanjang Hayat dan Penulisan Akademik
Perbincangan
Pengurusan Maklumat Penulisan Reflektif

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi konsep pengajaran dan pembelajaran; proses pembelajaran; teori-
teori pembelajaran; model pengajaran, pendekatan dan strategi pengajaran; kaedah dan
teknik pengajaran, pedagogi masa kini, pedagogi relevan budaya serta pengajaran mikro dan
penulisan refleksi.

This course encompasses the concept of teaching and learning; learning processes;
learning theories; teaching models, teaching approaches and strategies; teaching methods
and techniques, currect pedagogy, culture relevant pedagogy; micro teaching and reflective
writing.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50%

Penulisan Akademik 20%


Tugasan Pengajaran Mikro 15%
Penulisan Reflektif 15%

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6 PEO 7 PEO 8 PEO 9
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X
dengan
CLO 2 X X
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 X
(Programme
Educational CLO 4 X X
Objectives, PEO)
CLO 5 X

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)
CLO1 Menjelaskan konsep pedagogi, pengertian pengajaran dan
pembelajaran dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran.
CLO2 Menganalisis teori-teori pembelajaran melalui pelbagai sumber yang
relevan.
CLO3 Memilih strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan
tahap kebolehan pelajar berdasarkan model pengajaran dalam
pengajaran dan pembelajaran.
CLO4 Melaksanakan pengajaran mikro berdasarkan prinsip kemahiran asas
dalam pengajaran.
CLO5 Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan
pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini dan yang
relevan budaya.

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
CLO 2 X X
dengan Hasil
Pembelajaran CLO 3 X
( Learning
Outcomes, LO) CLO 4 X X

CLO 5 X

Domain hasil pembelajaran (LO)


LO1 Pengetahuan
LO2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO4 Kemahiran Komunikasi
LO5 Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Pertanggungjawaban
LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menjelaskan konsep pedagogi, pengertian pengajaran dan
pembelajaran dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran.
CLO2 Menganalisis teori-teori pembelajaran melalui pelbagai sumber yang
relevan.
CLO3 Memilih strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan
tahap kebolehan pelajar berdasarkan model pengajaran dalam
pengajaran dan pembelajaran.
CLO4 Melaksanakan pengajaran mikro berdasarkan prinsip kemahiran asas
dalam pengajaran.
CLO5 Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan
pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini dan yang
relevan budaya. Bukan BersemukaInteraksi

Jumlah SLT
Bersemuka
Interaksi

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Murid (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk
Kuliah

Pentaksiran
Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Amali
Amali

2 2 4
1. Konsep pengajaran dan pembelajaran
 Pengertian pengajaran dan pembelajaran
 Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

4
2. Proses pembelajaran
 Kesediaan Belajar
 Persepsi dan Penanggapan
3 2 3 4 12
 Ingatan dan Lupaan
 Pemindahan Pembelajaran
 Implikasi proses pembelajaran terhadap pengajaran
dan pembelajaran

3. Teori-teori pembelajaran
 Teori Pembelajaran Behaviouris
 Teori Pembelajaran Kognitif
 Teori Pembelajaran Konstruktivis 3 2 3 4 12
 Teori Pembelajaran Sosial
 Teori Pembelajaran Humanistik
 Implikasi teori-teori pembelajaran terhadap
pengajaran dan pembelajaran

4. Model-model pengajaran
 Model Pemprosesan Maklumat
 Model Behavioural
 Model Sosial 3 2 3 4 12
 Model Personal
 Implikasi model-model pengajaran terhadap
pengajaran dan pembelajaran

5. Konsep pedagogi, pendekatan, strategi, kaedah dan 4 6 4 12 26


teknik pengajaran
 Konsep pedagogi
 Pendekatan pengajaran
- Pendekatan Induktif
- Pendekatan Deduktif
- Pendekatan Eklektik
- Pendekatan Bersepadu
- Pendekatan Tematik

 Strategi pengajaran
- Strategi berpusatkan guru
- Strategi berpusatkan murid
- Strategi berpusatkan bahan
- Strategi berpusatkan tugasan

 Kaedah dan Teknik pengajaran


- perbincangan
- gamification
- demonstrasi
- simulasi
- main peranan
- penyelesaian masalah
- teknik penggunaan media dalam bilik darjah
- flipped classroom
- blended learning
- pembelajaran berasaskan projek
- pembelajaran berasaskan masalah
- inquiry based education

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

5
6. Pengajaran mikro dan Penulisan Refleksi
 Konsep dan kepentingan pengajaran mikro
 Perancangan dan penulisan RPH
 Kemahiran-kemahiran asas pengajaran mikro
4 6 4 12 26
 Pelaksanaan pengajaran mikro
 Penulisan refleksi dan penambahbaikan pengajaran

7. Pedagogi masa kini


 Kerangka kemahiran pedagogi
- Kemahiran pembelajaran dan Inovasi
- Kemahiran Maklumat, Media dan Teknologi
- Kemahiran Kehidupan dan Kerjaya

 Ciri-ciri pedagogi masa kini


- Komunikasi dan kolaborasi
- Literasi Teknologi, Maklumat dan Komunikasi
(TMK) 3 1 3 2 9
- Kemahiran berfikir aras tinggi
- Penyelesaian Masalah
- Pembelajaran berasaskan projek
- Pengajaran dan pembelajaran berasaskan
kreativiti dan inovasi
- Pembelajaran kontekstual

 Implikasi pedagogi masa kini dalam pengajaran dan


pembelajaran
.

8. Pedagogi relevan budaya


 Pedagogi Aliran Perdana
 Pedagogi Kelas Bercantum
 Pedagogi Pribumi
3 1 3 2 9
 Pedagogi Murid-murid Berkeperluan Khas
 Implikasi pedagogi relevan budaya dalam
pengajaran dan pembelajaran

Kerja Kursus 0.5 9.5 10

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 25 20 3 25 40 17 130

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

6
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 25 25

Tutorial 20 40

Penulisan Refleksi
(500 patah - 3
perkataan)

Penulisan Akademik
(800 patah - 5
perkataan)

Pengajaran Mikro 0.5 1.5

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 48 82

Jumlah Jam
Pembelajaran Murid 130
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2011). Models of teaching. Boston: Pearson Education,
Inc.

Schunk, D. H. (2012). Learning theories: An educational perspective. (6 th ed.). Boston:


Pearson Education, Inc.

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for life in our times. San
Francisco: Jossey-Bass.

Rujukan Tambahan Arends, R. I. (2011). Learning to teach. (9th ed.). Boston: Pearson.

Burden, P. R., & Byrd, D. M. (2007). Methods for effective teaching: Promoting K-12 student
understanding. Boston: Pearson.

Borich, G. (2011). Effective teaching methods: Research-based practice. (7th ed.). Boston:
Pearson Education,Inc.

Davis, B.G. (1993). Tools for teaching. San Francisco: Jossey-Bass.

Gollnick, D. M. & Chinn, P. C. (2012). Multicultural education in a pluralistic society. (9th ed.).
New York : Pearson.

Lemov, D. (2014). Teach like a champion 2.0: 62 techniques that put students on the path
to college. (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Noriati, Boon, & Sharifah. (2012). Murid dan alam belajar. (kemaskini). Shah Alam: Oxford
Fajar Sdn. Bhd.

Ragbir Kaur Joginder Singh. (2012). Panduan Ilmu Pendidikan untuk DPLI: Pedagogi. Kuala
Lumpur: Kumpulan Budiman.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

7
EDU2033 PEDAGOGI (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

Menjelaskan konsep pedagogi, pengertian


pengajaran dan pembelajaran dan prinsip- Kuliah
X Ujian bertulis
prinsip pengajaran dan pembelajaran.(C2, Tutorial
LO1)
Menganalisis teori-teori pembelajaran Ujian bertulis
melalui pelbagai sumber yang relevan. (C4, Kuliah Penulisan
LO3, LO6, CTPS2,LL1) X X Tutorial akademik
Perbincangan Penulisan Reflektif

Memilih strategi, kaedah dan teknik


pengajaran yang sesuai dengan tahap Ujian bertulis
Kuliah
kebolehan pelajar berdasarkan model Penulisan
X Tutorial
pengajaran dalam pengajaran dan akademik
Perbincangan
pembelajaran. (C5, LO3, CTPS3) Penulisan Reflektif

Melaksanakan pengajaran mikro


Kuliah Pengajaran Mikro
berdasarkan prinsip kemahiran asas dalam
X X Tutorial Ujian bertulis
pengajaran. (C6, A4, LO3,LO4, CTPS3,
Perbincangan
CS3)
Merancang aktiviti pengajaran dan
pembelajaran menggunakan pendekatan, Kuliah
strategi dan kaedah pengajaran masa kini. X Tutorial Ujian bertulis
dan yang relevan budaya. (C6, LO3, CS3) Perbincangan

Ujian bertulis
Kuliah Pengajaran Mikro
KESELURUHAN X X X X Tutorial Penulisan
Perbincangan akademik
Penulisan Reflektif

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademikk


1 Dr.Mohd Nordin bin Abu Bakar Bc.Ed (Sains Pertanian) (UPM),
M.sc (Educ. Admin) (UPM),
PhD ( Tec & Voc. Educ.(UKM)

2 Hajah Zaidah Binti Abu Bakar Diploma Pentadbiran Awam – Institut Teknologi Mara
Sarjana Muda Sains Pembangunan dengan Kepujian – Universiti
IPG Kampus Perempuan Melayu Kebangsaan Malaysia
Diploma Pendidikan KPLI (Pengajian Inggeris) - MPTI
Melaka
Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) - Universiti
Kebangsaan Malaysia

3
Dr. Wong Kiet Wah PhD. Educational Psychology, M.Ed. Curriculum & Instruction, B.A.
IPG Kampus Ipoh (Hons.),

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

Anda mungkin juga menyukai