Anda di halaman 1dari 92

MARKAH

RIS

SEMESTER 1 SESI 2010/2011

KOD & NA KURSUS

SEMESTER 2 SESI 2017/2018

KPS 3014: PENGURUSAN PEMBELAJARAN

TAJUK

TUGASAN FOLIO

DISEDIAKAN OLEH

NAMA NO. MATRIK PROGRAM


SITI NAJIHA BINTI ROSLAN D20171078868 AT46
NURIZZAH NASUHA BINTI ABDUL D20171078871 AT46
SITI NURSYUHADA BINTI MD JAILANI D20171078869 AT46
NUR FATINI BINTI SHAPIE D20172080146 AT07
MUHAMMAD ROHAIZAT BIN RODZY D20171078874 AT46
MUHAMMAD ZAFRAN BIN ROSMAN D20171078418 AT20

KUMPULAN KULIAH : KUMPULAN K

PENSYARAH : EN. ZAHARI BIN SUPPIAN

TARIKH SERAH : 16 OVEMBER 2018


TAJUK 1: SOSIOLOGI DAN PEMBELAJARAN

1.0 PENDAHULUAN
Sosiologi sebagai kajian mengenai kehidupan sosial, perubahan sosial, dan sebab-sebab
sosial dan akibat dalam tingkah laku manusia. Sosiologi dapat didefinisikan sebagai kajian
sistematik dan saintifik tentang interaksi manusia dalam masyarakat dari pelbagai sudut.
Pelbagai sudut yang dimaksudkan adalah budaya, strafikasi, populasi, politik dan
sebagainya manakala masyarakat dikaitkan dengan saling berhubung yang membentuk
jalinan yang melahirkan pelbagai fenomena sosial. Selain itu, sistematik dan sainstifik
dikaitkan dalam definisi sosiologi adalah penting dalam pendidikan kerana bidang
pendidikan mempunyai ciri-ciri sains.

2.0 ISI PENTING


2.1 Teori Sosiologi

Tiga isi penting yang telah saya pelajari dalam topik sosiologi dan pembelajaran ini
ialah berkaitan teori Fungsionalisme, Konflik dan Interaksionisme.

2.1.1 Teori Fungsionalisme :

Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-
kegiatan yangmenyumbang kepada penerusan masyarakat. Masyarakat
sebagai tubuh badan manusia yangmempunyai bahagian dan fungsinya
yang tersendiri. Ianya boleh dihuraikan sebagai suatuorganisasi sosial
dan bagaimana organisasi itu dikekalkan.Kajian dilakukan untuk
meninjau sejauh mana struktur masyarakat berfungsi. Struktur
sosialakan menentukan kelancaran perjalanan atau keharmonian
masyarakat.

2.1.2 Teori Konflik :

Perspektif konflik dalam pendidikan moden lebih memberi perhatian


kepada masalah-masalah pendidikan dalam masyarakat moden. Namun
terdapat persamaan diantara teorikonflik dengan fungsionalisme iaitu
pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi
masyarakat.Teori konflik menjelaskan bahawa pendidikan berfungsi
untuk memenuhi kehendak ekonomidan pendidikan juga dianggap
sebagai superstruktur yang diguna oleh system kapitalis iaitupihak yang
dominan ialah mereka yang berkedudukan tinggi.

Contohnya orang yangberkedudukan tinggi atau bangsawan akan


menghantar anak mereka ke sekolah-sekolahswasta di mana kelulusan
mereka telah pun terjamin. Berlainan dengan anak-anak darigolongan
yang miskin, mereka perlu berusaha gigih untuk mencapai keputusan
yang baik.Dan dengan ini wujudnya persoalan-persoalan persaingan
kelas sosial, ketidaksamaan danketidakadialan dalam peluang
pendidikan

2.1.3 Teori Interaksionisme :

Teori interaksionisme banyak dikaitkan dengan George Herbert Mead.


Beliau merupakan pengkaji sosiologi yang bersifat mikro. Ia
membincangkan peranan individu dalam sesuatu sistem sosial. Teori ini
mengkaji bagaimana seseorang menginterpretasi dan bertindak mengikut
kemahuan masing-masing dalam masyarakat. Ahli-ahli interaksionisme
mentafsir makna perlakuan atau aksi individu dan memperjelaskan
makna-makna perlakuan manusia yang subjektif. Mereka melihat
bagaimana makna-makna yang subjektif dikongsi bersama oleh anggota-
anggota masyarakat. Oleh itu, teori ini mempunyai dua asas pemerhatian
penting iaitu pertamanya ia mengkaji makna simbolik atau makna yang
tersirat secara subjektif. Keduanya ia melihat bagaimana makna yang
simbolik itu digunakan dalam interaksi manusia.

2.1.4 Teori Max Weber


˗ Setiap individu menginterpretasikan dan bertindak menurut kemahuan
dan pandangan masing-masing dalam masyarakat
˗ Manusia berinteraksi mengikut bahasa, lambang (bendera, lencana), alat
(kereta, pakaian) atau sebagainya.
˗ Mengkaji makna simbolik atau makna yang tersirat secara subjektif
Melihat bagaimana makna yang simbolik digunakan dalam interaksi
manusia .
˗ Kepentingan memahami simbolik mengikut konteks
penggunaannyaMakna yang simbolik berguna semasa interaksi di mana
makna-makna berkenaan menyebabkan hubungan bertambah mesra .
˗ Makna adalah sesuatu yang dirundingkanManusia membentuk hubungan
melalui simbol danproses menginterprestasikan simbol sangat
kompleksInteraksi sosial amat penting dalam menghubungkan manusia
dengan dunia luar.
˗ Manusia berkeupayaan membuat modifikasi dan alterasi antaranya
kerana kebolehan merekaberinteraksi dengan diri sendiri.
˗ Kebolehan ini membolehkan mereka memanjangkan kemungkinan
kesan tindakan, membuat penilaian kebaikan dan keburukan dan
akhirnya menentukan tindakan atau aksi yang sesuaiJalinan interaksi dan
aksi akan membentuk kumpulan masyarakat.

2.2 Faktor-Faktor Melengkari Sosialisasi


 Keluarga
 Agama
 Pendidikan
 Ekonomi
 Kerajaan/Suasana persekitaran politik

2.3 Proses Sosialisasi

Tahap persiapan Tahap meniru Tahap siap bertindak

Tahap penerimaan norma kolektif.


2.4 Perspektif Dalam Sosiologi Dan Pembelajaran
 Perspektif Antropologi
Proses pembudayaan (enculturation) di mana ahli sesuatu masyarakat
mempelajari dan menerima kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara
bertindak yang dianggap sesuai dalam masyarakat itu.

 Perspektif Ekonomi
 Pendidikan sebagai satu ‘pelaburan
 Membelanjakan wang, masa dan tenaga untuk mendapat pendidikan
dan latihan. Ilmu dan kecekapan yang diperoleh dijangka akan
membawa pulangan menguntungkan pada masa hadapan, melalui
pekerjaan yang lebih baik, produktiviti dan pendapatan yang lebih
tinggi.
 Perspektif Sosiologi

Proses ‘pemilihan’ yang menentukan status seseorang dalam susun lapis


sosio-ekonomi masyarakat itu lebih tinggi pendidikan seseorang lebih
tinggi statusnya dalam masyarakat.

 Perspektif Sains Dan Politik

Proses bagaimana sesebuah negara itu mendidik dan membina warga


negaranya supaya mempunyai sikap dan nilai patriotisme, mengetahui
tentang hak

 Perspektif Sosiologi
 Tumpuan perspektif sosiologi adalah pada tingkah laku
masyarakat, memahami corak interaksi dan proses kelompok.
 Ia meliputi dua bidang:

a.)Mikro sosiologi bersifat kecil dan individu

b.)Makro sosiologi bersifat besar dan corak organisasi dan


kompleks seperti peperangan, pengangguran
 Perspektif Psikologi Pendidikan
 Proses membantu pembelajaran seseorang murid untuk
memperkembangkan potensinya dan membentuk sahsiahnya
 Proses memupuk perkembangan potensi, bakat dan sahsiah
murid-murid.

2.5 Sosiologi & Pendidikan


 Sosiologi melibatkan manusia oleh itu skop kajian adalah sangat meluas
 Pendidikan dikelilingi dengan unsur kemanusiaan dan pendidik harus tahu
peranan mereka dalam dunia sosial
 Fenomena-fenomena yang berlaku dalam dunia pendidikan (termasuk
sekolah) perlu dianalisis dalam perspektif.

2.6 Struktur Sosial

Keluarga Agama Pendidikan Ekonomi Kerajaan

2.7 Agen Sosiolisasi

Media
Keluarga Guru Agama Rakan
massa
3.0 RUMUSAN

Kesimpulannya, sosiologi yang berkesan membawa kepada pendidikan yang baik terhadap
murid-murid dari segi kurikulum, kokurikulum dan sahsiah seiring dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Sosiologi melibatkan manusia oleh itu skop kajian adalah sangat
meluas. Pendidikan dikelilingi dengan unsur kemanusiaan dan pendidik harus tahu peranan
mereka dalam dunia sosial. Justeru, pendidik perlu tahu tentang sosiologi kerana mereka
berkhidmat di dunia pendidikan yang dikelilingi masyarakat.

4.0 .RUJUKAN
 Mohd Salleh Lebar (2007). Pengenalon Ringkas Sosiologi Sekolah dan Pendidikan.
Selangor: Thinker's Library Sdn Bhd.

 Olive Banks (1987) Sosiologi Pendidikan. Terjemahan Robiah & Zaiton Sidin. Dewan
Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. m.s. 274 - 318.

 Sharifah Alawiah Alsagof (1 985). Sosiologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Heinemann


Sharifah Md. Nor & Noran Fauziah Yaakub (1997) Sosiologi Pendidikan.
Universiti Putra Malaysia: Serdang.

 Amir Hasan Dawi (2002) penteorian sosiologi dan pendidikan (edisi kedua). Tajung Malim
: Quantum Books

 Amir Hasan Dawi, 2006,Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan Edisi ketiga, Quantum
Books,Tanjong Malim
TAJUK 2: INTERAKSI DAN PEMBELAJARAN

1.0 PENDAHULUAN
 Interaksi merupakan satu jalinan hubungan antara guru dengan pelajar.
 Interaksi bererti proses saling bertindak serta saling mempengaruhi antara satu
sama lain (kamus ‘A English Dictionary).
1.1 Interaksi Dalam Bilik Darjah

 Guru perlu menggalakkan pelajar untuk berinteraksi sama ada dengan guru
atau sesama rakan yang lain semasa proses P&P.
 Interaktif aktif sesame pelajar dapat melatih mereka berdikari &
mengalami sendiri proses pembelajaran.
 Interaksi di bilik darjah boleh berlaku dalam bentu lisan / bukan lisan.

2.0 ISI-ISI PENTING

2.1 Jenis-Jenis Interaksi


- Interaksi dua hala
 Menjadi dua hala apabila guru bertanya pelajar menjawab, atau
pelajar bertanya guru menjawab.
 Interaksi antara rakan sebaya TIADA.
 Interaksi pasif seperti ini membuatkan pelajar menjadi bosan dan
rimas apabila perlu memasukkan terlalu banyak fakta ke dalam
minda mereka.

- Interaksi berkumpulan
 Bertujuan utuk galakan penyertaan aktif pelajar dalam PdP.
 Kerja berkumpulan diwujudkan supaya pelajar dapat berinteraksi
dgn sesama mereka dlm perbincangan.
 Guru hanya menjadi pemudahcara.
 Interaksi sebegini mampu memupuk nilai positif spt bekerjasama,
menghormati, toleransi, perpaduan.
 Dalam keadaan ini, pelajar yg takut, malu dengan kehadiran guru
boleh dan mampu berinteraksi dgn aktif dengan rakan lain.
 Sesi sumbang saran sebegini mampu menjana idea yg berkualiti
drpd pelajar.

- Interaksi antara kumpulan


 Selepas berbincang dalam kumpulan, boleh diadakan sesi
pembentangan.
 Kumpulan lain boleh mengemukakan soalan kepada kumpulan
pembentang.

- Interaksi Sosial
 Istilah sosial adalah konotasi kepada sesuatu perlakuan (behaviour)
dalam sesuatu komuniti.
 Kamus Dewan mendifinisikan sosial sebagai segala yang berkaitan
dengan masyarakat, perihal masyarakat, kemasyarakatan, ia juga
merujuk kepada persahabatan, pergaulan dan apa saja aktiviti yang
dilakukan pada masa lapang.
 Namun dalam konteks bilik darjah, pendekatan interaksi sosial
lebih menekankan aktiviti berkumpulan.
 Ia bertujuan mewujudkan perpaduan dan kerjasama yg maksimum
antara pelajar
 Strategi pembelajaran koperatif sangat sesuai untuk wujudkan
interaksi sosial.

- Interaksi Berkesan
 Bermaksud apabila mesej yang disampaikan oleh penyampai
diterima & difahmi dengan jelas oleh penerima.
2.2 Cara-cara yang boleh diamalkan oleh guru untuk mewujudkan interaksi
berkesan :

Bersikap positif &


Bersifat ramah &
percaya kepada
mesra
pelajar

Hormat pada Gunakan bahasa


pandangan & yang mudah
pendapat pelajar difahami

Galakkan pelajar
berikan idea /
pandangan

2.3 Komunikasi
 Komunikasi (communication=Pengaliran maklumat dari sumber
pengeluar maklumat ke sumber penerima maklumat).
 Proses interaksi untuk menyalurkan maklumat dengan menggunakan satu
bahasa.
 Menurut kamus komunikasi = interaksi adalah proses saling
mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota-
anggota masyarakat (Effendy. 1989: 184) .
 Individu, emosi, perlakuan dan tindak balas dapat dianalisis melalui
interaksi dengan individu lain melalui proses interaksi dalam kehidupan
sosial mereka. Individu-individu ini berinteraksi menggunakan simbol-
simbol iaitu mengandungi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata (Mead
1934).
2.3.1 Bentuk Komunikasi

Komunikasi lisan (oral communication) – bahasa, intonasi


suara, dialek.
Komunikasi tanpa lisan – gerak isyarat (body language) cth:
senyuman, genggaman tangan, anggukan kepala, ‘eye
contact’.
Komunikasi persuratan (written communication)
Komunikasi visual (visual communication)
Komunikasi isyarat (non-verbal communication)
Komunikasi wahyu

2.3.2 Jenis Komunikasi

KOMUNIKASI INTRAPERIBADI

KOMUNIKASI ANTARA PERIBADI

KOMUNIKASI KUMPULAN

KOMUNIKASI KEORGANISASIAN
2.3.3 Elemen Dalam Proses Komunikasi

•Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan


PENGHANTAR

•Maklumat, idea / pandangan yang datang dari penghantar


& cuba disampaikan kepada pihak lain
MESEJ

•Maklumat, idea/pandangan diterjemahkan dlm bentuk yg


difahami oleh orang lain sama ada menggunakan
ENKOD perkataan, bahasa/ simbol

•Mesej disalurkan kpd penerima melalui saluran iaitu


percakapan/tulisan, visual/pergerakan
SALURAN

•Orang yang menjadi sasaran mesej


PENERIMA

•Mesej diterima & diterjemah/ditafsirkan oleh penerima


utk meberi makna
DEKOD

•Tindak balas terhadap penerimaan & pemahaman mesej


MAKLUM oleh penerima
BALAS

•Perkara-perkara yang mengganggu & menghalang


keberkesanan komunikasi. Jadi, maklumat yg diterima
GANGGUAN mungkin tidak tepat / disalah tafsir
2.3.4 Kepentingan Komunikasi
 Mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang aman &
harmonis
 Membolehkan guru memotivasikan murid-murid supaya
berminsat dalam pembelajaran.
 Mewujudkan hubungan yg mesra antar guru & murid, murid &
murid supaya pembelajaran lebih menyeronokkan.

2.3.5 Halangan Dan Gangguan Komunikasi


 Sikap penyampai & pendengar
 Suasana persekitaran
 Jarak
 Bahasa tidak jelas
 Persepsi
 Emosi
 Komunikasi lisan dan bukan lisan tidak selari
 kekurangan kemahiran menulis
 kekurangan kemahiran mendengar
 kurang persefahaman

2.3.6 Kemahiran Komunikasi Berkesan


 Interaksi dan komunikasi yang hanya menggunakan akal atau
hanya menggunakan perasaan akan menjadi tidak berkesan.
 Seseorang yang berkomunikasi dengan berkesan akan
menggunakan kesemua deria manusia dengan bijaksana.

 Terdapat beberapa kemahiran yang terlibat iaitu :


 Kemahiran Tingkah Laku
1. Komunikasi mata
2. Kedudukan tubuh dan pergerakan
3. Mimik muka dan air muka
4. Keterampilan
5. Suara
6. Kemahiran Menimbulkan Minat Orang
7. Libatkan pendengar
8. Menghiburkan
9. Mengenal pasti keistimewaan orang lain
10. Membawa topik perbualan yang anda mahir
 Kemahiran Memberi Perhatian
a) Mendengar dengan aktif.
b) Menumpukan sepenuh perhatian dengan pertembungan
mata.
c) Mata tidak liar ke sana ke mari, tidak kerap melihat jam
atau meninjau-ninjau keluar.
d) Duduk ke hadapan sedikit menghadap orang yang
bercakap
e) Memberi maklum balas lisan atau bukan lisan yang
positif seperti perkataan ‘ya’ atau mengangguk-angguk
kecil
f) Kemahiran Mendengar
g) Mendengar adalah asas penting dalam komunikasi lisan
h) membantu pengumpulan maklumat atau mesej dan
memperbaiki kefahaman tentang kelakuan orang lain.
i) Mendengar yang dimaksudkan ialah kemahiran
mendengar secara aktif dan komprehensif yang
melibatkan beberapa deria yang utama iaitu telinga,
mata, mulut dan hati
j) Telinga = untuk mendengar dengan aktif apa yang
dicakapkan, suara dan nada suara yang boleh
menggambarkan perasaan
k) Mata = untuk melihat komunikasi bukan lisan yang
nyata dan tidak nyata
l) Mulut = untuk bersuara mengemukakan pertanyaan atau
memberi maklum balas
m) Hati = untuk sama-sama memahami perasaan yang lahir
bersamanya dengan ikhlas

 Kemahiran Pemerhatian
i. Pemerhatian boleh membantu mengesan maklumat
bukan lisan yang dilahirkan atau tersembunyi
ii. Seorang pendengar pemerhati yang mahir dapat melihat
dan membaca apa yang ada di dalam perasaan seseorang
iii. Gambaran mimik muka adalah yang paling hampir
dengan perasaan
iv. Gambaran air muka yang bersahaja atau air muka yang
berubah secara tiba-tiba boleh memberikan mesej
dengan baik
v. Mata juga memainkan peranan penting dalam memberi
gambaran minda dan perasaan. Contohnya: seorang yang
sudah bosan dengan perbualan biasanya akan kerap
melemparkan pandangan ke tempat lain, meninjau-
ninjau atau melihat jam

 Kemahiran Mengemukakan Soalan


Soalan digunakan bagi mendapatkan atau
memberikan maklum balas.
Kemukakan soalan yang tepat bagi mendapatkan
maklum balas yang tepat.

 Kemahiran Memberi Refleksi Perasaan


Kemahiran membaca perasaan orang lain adalah
penting untuk mendapatkan mesej yang tepat
Menggunakan kaedah merumus dan mengulangi apa
yang dikatakan dalam ayat sendiri (rephrasing atau
paraphrasing)
Tujuannya ialah bagi mendapatkan kesahihan
mengenai kefahaman anda tentang perasaannya
dalam masa yang sama anda seolah-olah bersama
dengannya menyelami perasaan tersebut

 Kemahiran Memberi Maklum balas


a) Maklum balas hendaklah diberi dengan cara jelas supaya
tindakan dapat diambil oleh kedua-dua belah pihak bagi
memperbaiki lagi ketepatan mesej.
3.0 RUMUSAN
Komunikasi dan interaksi di dalam bilik darjah amatlah penting dalam usaha
mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Guru seharusnya
menguasai kemahiran komunikasi dan interaksi supaya kelas yang kondusif serta
aktif dapat diwujudkan. Dengan itu, murid-murid akan lebih bermotivasi dalam
pembelajaran mereka.

4.0 RUJUKAN
 http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
 Kamus Dewan Edisi Baru, 1993, DBP: Kuala Lumpur.
 Mohd. Salleh Lebar, 1998, Pengenalan Ringkas Interaksi & Pendidikan
 Davis, T. N., Weston, R., Hodges, A., Uptegrove, L., Williams, K. &
Schieltz, K. M. (2018). Functional communication and demand
fading using concurrent schedules of reinforcement. Journal of
Behaviour Education, 1-15. doi: 10.1007/s10864-017-9289-0
TAJUK 3: KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR

1.0 PENDAHULUAN

DEFINISI PENGURUSAN:

 Nur’aini Muhassanah, Imam Sujadi dan Riyadi (2016): Pengurusan merupakan


aspek penting dalam sesebuah organisasi. Malah ia penting dalam sesebuah
institusi atau sektor. Pengurusan yang baik dan cekap akan melahirkan sebuah
organisasi yang maju dan berdaya saing. Pengurusan yang baik juga menberi
kesan positif kepada seisi kakitangan dalam sesebuah organisasi itu.
 Melibatkan proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan
usaha-usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi
secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat organisasi.

DEFINISI PEMBELAJARAN:

 Agus N.Cahyo (2013), Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu
siswa atau anak didik, agar mereka dapat belajar sesuai dengan minatnya.
 M.Sobry (2013): Inti dari pembelajaran itu adalah segala upaya yang dilakukan
oleh guru atau pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Secara
implisit, di dalam pembelajaran, ada kegiatan memilih, menetapkan dan
mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.
Pembelajaran lebih menekankan cara-cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan
dengan bagaimana cara mengorganisasikan pelajaran, menyampaikan pelajaran
dan mengelola pembelajaran.
2.0 ISI-ISI PENTING

2.1 Konsep Mengurus Pembelajaran

MERANCANG:
 Merancang pemeringkatan MENGARAH:
isi pelajaran  Mengarah murid menjawab
 Merancang strategi dan soalan guru
kaedah pengajaran  Mengarah murid mendengar,
 Merancang aktiviti membaca, mengira dan menulis
pengajaran dan  Mengarah murid menguruskan
pembelajaran tugas harian bilik darjah
 Merancang bahan-bahan  Mengarah murid-murid
pengajaran membentuk kumpulan masing-
 Merancang aktiviti masing
kumpulan

MENGAWAL:
MENGURUS:
 Mengawal peraturan-peraturan
 Mengurus rutin bilik darjah bilik darjah
 Mengurus aktiviti murid  Mengawal aktiviti kumpulan
 Mengurus bahan-bahan pelajaran  Mengawal murid bermasalah
 Mengurus aktiviti kumpulan peribadi
 Mengurus disiplin bilik darjah  Memastikan masalah disiplin
tidak timbul
2.2 Gaya Pembelajaran Yang Utama

GAYA PEMBELAJARAN VISUAL:

 Orang yang jenis gemar belajar dengan huruf atau gambar rajah, teks dan sebagainya.
 Pelajar lebih cenderung mempelajari sesuatu dengan melihat teks yang sedia ada dan lebih suka
mempelajari melalui penglihatan
 Pelajar ini hanya perlu menulis nota apabila mengingati sesuatu dan tidak perlu penerangan lisan
 Contoh: semasa dalam kelas, pelajar menyalin semula nota yang diberi oleh guru dan cuba
membuat rujukan berbentuk teks dan gambar untuk menambahkan pengetahuannya terhadap
pembelajaran.

GAYA PEMBELAJARAN AUDITORI:

 Jenis pembelajaran yang menekankan pendengaran perkataan dan arahan lisan


 Pelajar perlu mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika
mempelajari sesuatu
 Contoh: pelajar yang menggunakan jenis pembelajaran ini akan mengukuhkan ingatan dalam
mendengar semula rakaman pita audio dan juga mengajar pelajar lain serta membincang dengan
guru.

GAYA PEMBELAJARAN KINESTETIK:

 Pembelajaran yang murid dapat belajar melalui gerakan-gerakan untuk mengingati informasi ke
dalam otaknya
 Murid yang mengamalkan jenis pembelajaran ini, memerlukan bahan-bahan pembelajaran yang
konkrit untuk membantu mereka mengingati sesuatu
 Murid jenis pembelajaran ini gemar menyentuh dengan bidang objek yang digemari kerana
mereka suka terhadap bidang yang dapat memberi pengalaman yang reality kepada mereka.
3.0 RUMUSAN

 Pengurusan pengajaran dan pembelajaran melibatkan proses-proses seperti


merancang, melaksana, meniai dan membuat tindakan susulan termasuk
penambahbaikan terhadap pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira latar
belakang pelajar dan kepelbagaian perbezaan dari segi kognitif, social, emosi dan
fizikal pelajar.
 Ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan pembelajaran berkessan termasuk prihatin
dan peka terhadap situasi sekeliling, sistematik dalam merancang dan menilai,
penyabar menghadapi karenah murid pelbagai latar belakang, mengurus masa dengan
baik dan mempunyai kemahiran abad ke-21.
 Guru perlu mengambil kira semua aspek kepelbagaian budaya apabila mengurus
pengajaran dan pembelajaran dalam semua peringkat pengajaran.

4.0 RUJUKAN

1) Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukor (2008),
Psikologi Pendidikan, Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

2) Khairul Azhar Mat Daud, Md.Baharuddin Abdul Rahman & Mohd Ali Samsudin
(2013), e-SOLMS:Kajian Tentang Tahap Pembelajaran Terarah Melalui Sistem
Pengurusan Pembelajaran Berorientasikan Pelajar.

3) Suyanto & Asep Jihad. (2013). MENJADI GURU PROFESIONAL: Strategi


Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global. Penerbit Erlangga.
TAJUK 4: ORGANISASI DAN KEPIMPINAN

1.0 PENDAHULUAN

Kepimpinan ialah keupayaan seseorang untuk memimpin (Kamus Dewan Edisi Keempat).

Mengikut pakar teori kepimpinan dunia iaitu John C Maxwell, kepimpinan dedifinisikan sebagai

kebolehan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga memperoleh pengikut (Berita Sinar

Harian, 06 September 2015).

Mengikut John D. Millet pada tahun 1954, Organisasi merujuk kepada kerangka atau struktur

di mana pekerjaan dari banyak orang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan bersama. Dengan

demikian Organisasi ialah suatu sistem mengenai penugasan pekerjaan di antara kelompok-

kelompok orang yang mengkhususkan diri dalam tahap-tahap khusus dari suatu tugas bersama

(Majalah Pendidikan, 20 Januari 2017)

2.0 ISI-ISI PENTING

Autokratik
Agresif
hubungan sehala antara pemimpin
Percaya kepada diri dan yang dipimpin
sendiri/yakin dan berani Demokratik

Lebih liberal iaitu


Menerima pendapat orang
lain
Responsif
Gaya Kepimpinan
Pemimpin yang
mendengar dan
Laissez-faire
melihat dahulu
sebelum bertindak Memberi kebebasan
dengan Kurang unsur-
Asertif
Kontigensi unsur kawala
Bersungguh-sungguh
Penyesuaian gaya
Tegas, Bersikap
kepimpinan megikut
terbuka
keperluan
2.1 Organisasi Pentadbiran Kurikulum Sekolah

Pengetua

LSP PIBG

___________

Guru PK HEM PK PK PK PETANG


kaunseling PENTADBIRAN KOKURIKULUM

GK BAHASA GK SAINS GK VOK DAN TEK GK KEM

Ketua
Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia
YH Panitia

- BM -SAINS -KHB -SEJARAH -SIVIK

-BI -FIZIK -EKON ASAS -GEOG -PSV

-B.TAMIL -KIMIA -P AKAUN -P ISLAM -MUZIK

-B CINA -BIOLOGI -PERDGN -P. MORAL -S.SUKAN

-EST -MATEMATIK -MATE TAMB -PJK -T ISLAM

ICT
Pengetua

• Merancang dan menyelia pengurusan kurikulum

• Membimbing warga sekolah dalam

• pencapaian matlamat dan objektif sekolah selaras dengan FPM

• Mengagih dan menyelia tugas warga sekolah

• Menilai prestasi kakitangan akademik dan non akademik

• Mempengerusi jawatankuasa sekolah

• Menyelia persekitaran sekolah

• Merancang takwim

• Mengurus kewangan dan akaun

• Menyediakan anggaran belanjawan

Penolong Kanan Pentadbiran

• Merancang dan menyedia jadual waktu dan jadual ganti guru

• Menyedia dan menyelaras jadual bertugas harian dan mingguan guru

• Menyelaras aktiviti P&P,aktiviti bulanan , peperiksaan, majlis dan upacara,


kerja-kerja berkaitan bantuan kebajikan dan derma

• Menyedia dan menganalisis data perangkaan keputusan peperiksaan

• Menyelia dan meyelaras aktiviti guru dan kelab guru


Penolong Kanan HEM

• Mengurus pendaftaran dan penyaluran murid.

• Menyelaras tugas dan aktiviti Lembaga Disiplin Murid dan Badan Pengawas
sekolah.

• Menyemak dan mempastikan kesempurnaan rekod pendaftaran murid,


jadual kedatangan kad 001 murid.

• Mengawas pengurusan asrama.

• Menjadi Naib Pengerusi ahli Jawatankuasa Badan Biasiswa Sekolah.

• Menyelaras urusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT).

PK KoKurikulum

• Merancang pembangunan ko kurikulum.

• Menyelaras kegiatan sukan dan permainan sekolah.

• Menyelaras semua kegiatan-kegiatan persatuan, kelab-kelab dan persatuan


unit beruniform.

• Menyelaras kegiatan kebudayaan

2.2 Kepimpinan Guru Masa kini

1. Penjana budaya sekolah.

2. Kepimpinan pelbagai kebolehan.

3. Kepimpinan pengajaran.

4. Kepimpinan membuat keputusan.

5. Kepimpinan menguruskan bilik darjah.

6. Kepimpinan pengupayaan

7. Pembentukan kumpulan kerja dalam bilik darjah.


3.0 RUMUSAN

Organisasi yang wujud di sekolah membolehkan sistem pengajaran dan pembelajaran murid diurus
dengan teratur. Setiap organisasi yang wujud mempunyai jawatan dan tanggungjawab masing-
masing. Dalam sistem organisasi di sekolah pengetua memainkan peranan penting. Hal ini
demikian kerana Pengetua mempunysi tanggungjawab yang besar dalam mengurus dan mengetua
pentadbiran sekolah. Tanpa pengetua sistem pentadbiran sekolah tidak berjalan lancar.

4.0 RUJUKAN

 Muhammad E., I,. 06 September 2015. Erti Sebuah Kepimpinan.


http://www.sinarharian.com.my/mobile/karya/pendapat/erti-sebuah-
kepimpinan-1.427810

 Majalah Pendidikan, 20 Januari 2017. 29 Definisi Organisasi Menurut


Para Ahli.

 https://majalahpendidikan.com/definisi-organisasi-menurut-para-ahli/
TAJUK 5 : PENGURUSAN MURID

1.0 Pendahuluan :

BERFOKUS KEPADA PENGURUSAN REKOD-REKOD PELAJAR DAN JUGA


PENYEDIAAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA GURU SEBELUM MEMULAKAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1.1 Definisi

•pengurusan melibatkan proses perancangan, penyusunan, pengarahan


dan pengawalan usaha-usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan
semua sumber organisasi secara cekap dan berkesan bagi mencapai
PENGURUSAN matlamat organisasi.
•Menurut Michael & Jones (2000), pengurusan bermaksud proses untuk
mencapai misi dan objektif organisasi melalui tindakan yang
diselaraskan ahli organisasi.

•Menurut kamus dewan bahasa dan pustaka edisi yang kedua, murid
MURID bermaksud orang atau anak yang sedang belajar atau berguru. Dalam
erti kata yang lain ia bermaksud pelajar.

•pengurusan murid merupakan proses-proses yang berkaitan dengan


PENGURUSAN perancangan kerja atau program bagi murid, pengelolaan murid dan
program secara berkesan, pengawalan dan penilaianprestasi murid dan
MURID program serta pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam
pengurusanorganisasi.
1.2 Aspek Pengurusan Murid

Perancangan Pengelolaan

Pengawalan
Pentadbiran atau
pemulihan

1.3 Komponen Pengurusan Murid

Memotivasikan
murid

Pengurusan
rekod murid

Kesediaan
murid belajar
2.0 ISI-ISI PENTING

2.1 Penerangan Mengenai Aspek Pengurusan Murid.

Perancangan merupakan satu proses menentukan objektif dan cara


pengoperasian aktiviti-aktiviti pengurusan murid yangbertujun bagi
mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Pengelolaan pula merupakan pengumpulan resos-resos serta


pembentukan prosedur dalam menguruskan murid.

Meminoin boleh diertikan sebagai aktiviti pentadbiran seperti


penyeliaan dan penyelarasan program murid.

Pengawalan serta pemulihan yang melibatkan laporan dan maklumbalas


untuk memperbaiki rancangan pengurusan murid yang telah dijalankan.

2.2 Komponen Pengurusan Murid: Kesediaan Murid Belajar

2.2.1 Definisi Kesediaan Belajar

DEFINISI KESEDIAAN BELAJAR

Pembelajaran hanya akan berlaku sekiranya wujud kesediaan pelajar untuk


belajar. Guru perlu memastikan bahawa murid mereka bersedia untuk belajar
sebelum guru memulakan proses pembalajaran dan pengajaran
2.2.2 Tindakan yang perlu diambil oleh guru bagi membantu kesediaan

murid belajar

Memaklumkan
murid mengenai
sukatan
pelajaran

Mengalakkan
pelajar membuat
pembelajaran
akses kendiri
Tindakan yang
perlu diambil
Merancang
oleh guru bagi
aktiviti membantu
pengajaran kesediaan murid

Guru seharusnya
melakukan set
induksi
Menguruskan (menarik minat
bahan pelajaran murid)

2.2.3 Jenis-Jenis Kesediaan Belajar

Kesediaan Kesedian
Kognitif Psikomotor

Kesediaan
Afektif
a. Kesediaan kognitif.

 Kesediaan Kognitif merujuk kepada kesediaan mental untuk aktiviti seperti


berfikir, menaakul, menganalisis, mensistensis (menbentuk konsep) dan
menilai (menyelesaikan masalah). Kesediaan kognitif yang dimiliki oleh
pelajar pada masa kini menentukan keberkesanan proses pembelajaran yang
baru.

 Seseorang pelajar mempunyai kesediaan kognitif untuk mempelajari


sesuatu yang baru apabila seseorang pelajar sanggup dan dapat
melaksanakan aktiviti pembelajaran dan menerima faedahnya. Dengan erti
kata yang lain, pencapaian ilmiahnya adalah sepadan dengan usaha dan
latihan yang diperlukannya.

 Mengikut konsep yang diutarakan oleh Piaget dalam Teori


Perkembangannya, perkembangan intelek seseorang adalah berkadar secara
terus dengan pertambahan umurnya. Murid-murid sekolah rendah hanya
bersedia untuk belajar operasi konkrit (kesediaan kognitif rendah). Apabila
memasuki sekolah menengah, mereka mula sanggup dan bersedia untuk
belajar operasi yang kompleks (kesediaan kognitif tinggi).

b. Kesediaan afektif

 Kesediaan afektif merujuk kepada sikap kesedaran, keinginan,


semangat, ketekunan, perasaan dan minat seseorang untuk
melaksanakan sesuatu aktiviti pembelajaran.

 Kesediaan afektif juga dapat dikaitkan dengan motivasi intrinsik dan


motivasi ekstrinsik.

 Motivasi intrinsik merupakan ransangan dalaman yang wujud apabila


seseorang pelajar merasakan keperluan asas (contoh: rasa selamat,
disayangi) dan keinginannya (minat) dipenuhi. Jika motivasi intrinsik
pelajar adalah tinggi, maka pelajar akan bersedia untuk belajar
(kesediaan afektif adalah tinggi) dan pelajar mendapat faedah yang
banyak daripada proses pembelajaran.

 Motivasi ekstrinsik pula merujuk kepada prestasi aktiviti dalam usaha


untuk mencapai hasil, ditentukan oleh kuasa luar. Kebiasanya motivasi
ekstrinsik adalah datang kerana ganjaran seperti wang dan gred atau
ancaman hukuman. Motivasi ekstrinsik sesuai diterapkan dalam
kalangan kanak-kanak yang belum mampu membuat perbandingan
kesan baik dan buruk sesuatu perlakuan atau tindakan.
c. Kesediaan Psikomotor

 Psikomotor merujuk kepada tindakan fizikal. Ia bermaksud seseorang


yang mempunyai potensi dan kematangan fizikal yang melibatkan otot,
tulang anggota, dan pengawalan serta penyelarasan pergerakkan badan.

 Kesediaan psikomotor adalah tinggi apabila tubuh badan mencapai


kematangan selaras dengan latihan fizikal yang diperlukan. Peringkat
kesediaan psikomotor kanak-kanak adalah berbeza bergantung kepada
perkembangannya fizikalnya.

 Kesediaan psikomotor yang tinggi akan menentukan koordinasi


pergerakan otot yang sempurna dan dapat memenuhi keperluan asas
manusia. Kesediaan psikomotor bagi pelajar adalah penting dalam mata
pelajaran seperti Pendidikan Seni, Pendidikan Jasmani, Kemahiran
Hidup dan permainan alat muzik.

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesediaan Belajar

Kemahiran
Kematangan asas dan
pengalaman

Perhatian
Motivasi
dan
dalaman
persekitaran
2.3 Komponen Pengurusan Murid: Pengurusan Rekod Murid

2.3.1 Definisi Pengurusan Rekod Murid

 Didefinisikan sebagai bidang pengurusan yang bertanggungjawab


untuk menjaga, bersistematik mengawal penerimaan, penggunaan
dan ciri rekod. termasuklah proses menjaga dan memelihara bukti
dan maklumat murid ke dalam bentuk rekod.
 Pengurursan rekod dilakukan supaya maklumat yang berkaitan
dengan murid dapat disusun dan disimpan dengan teratur, cekap
dan selamat dari perkara-perkara yang akan memusnahkannya.

2.3.2 Kaedah Terkini Dalam Pengurusan Rekod Murid

SISTEM PENTAKSIRAN SISTEM


MAKLUMAT BERASASKAN E-PANTAU LAPORAN ADAB
BERKOMPUTER SEKOLAH (PBS) BELAJAR

2.3.3 Jenis-Jenis Rekod Murid

Rekod
Pendaftaran

Rekod
Rekod
Kutipan
Profile
Yuran

Rekod Rekod
Prestasi Kedatangan
2.3.4 Pemantapan Sistem Pengurusan Murid

Pengurusan Maklumbalas dan


hasil kerja prosedur
pemantauan

Pemantauan kerja
Arahan
murid “in
untuk
progress” dan
tugasan
“long range”

Kriteria Komunikasi
hasil tugasan dan
tugasan keperluan tugasan

2.3.5 Kepentingan Mengurus Rekod Murid

 Membolehkan guru-guru mengajar mengikut sukatan pelajaran yang


telah ditetapkan.

 Memudahkan murid-murid mempelajariapa yang diajar.

 Membantu guru membuat keputusan tentang pengurusan bilik darjah

 Membolehkan guru-guru menyediakan maklumat lengkap dan


mengenai kemajuan murid dalam segala aspek perkembangan potensi
( intelek, rohani, jasmani dan sosial).

 Panduan kepada ibu bapa dalam memahami kemajuan dan kelebihan


anak mereka.

 Panduan kepada pelajar itu sendiri untuk mengetahui potensi diri


masing-masing.
2.4 Komponen Pengurusan Murid: Memotivasikan Murid

2.4.1 Definisi Memotivasikan Murid

Menurut Kamarudin Hj. Husin (1997), motivasi merupakan kecenderungan daripada diri
seseorang yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Hal ini adalah kerana motivasi
bergantung kepada kecenderungan seseorang individu itu sendiri untuk membangkitkan
dan mengawal motivasi diri. Selain itu, Crow & Crow (1981) menghuraikan motivasi
sebagai suatu desakan yang menjadikan manusia mengubah sikap, minat atau
kegiatannya. Motivasi pada murid sama ada boleh dibangkitkan melalui kecenderungan
murid itu sendiri ataupun dibangkitkan oleh pihak lain seperti keluarga dan guru.
Menurut Vroom dalam M. Ngalim Purwanto (1992), motivasi memacu kepada suatu
proses mempengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap bermacam-macam bentuk
kegiatan yang dikehendaki.

2.4.2 Jenis Motivasi

•Motivasi intrinsik diwujudkan secara semula jadi daripada rangsangan


dalaman. Ia terdiri daripada dorongan dan minat individu bagi melakukan
sesuatu aktiviti tanpa mengharap ataupun meinta ganjaran.
•Bruner (1966) mengaitkan motivasi intrinsik ini dengan naluri ingin tahu
dan dorongan mencapai kecekapan bagi murid yang baru masuk sekolah.
Bagaimanapun, bukan semua motivasi intrinsik diwujudkan secara semula
Intrinsik jadi. Terdapat juga motivasi intrinsik dibentuk kepada pembelajaran dan
pengalaman yang membawa kepuasan.

•Motivasi ekstrinsik diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan


menggerakkan individu supaya melakukan sesuatu aktiviti yang membawa
faedah kepadanya.
•Motivasi ekstrinsik ini dapat dirangsang dalam bentuk-bentuk seperti
pujian, insentif, hadiah, gred dan membentuk suasana dan iklim
Ekstrinsik persekitaran yang kondusif bagi mendorongkan pelajar belajar.
2.4.3 Kepentingan Motivasi

Bagi memastikan Dapat membentuk


Menimbulkan minat
murid sentiasa hubungan yang baik
seseorang murid
mempunyai minat dan antara guru dan murid
terhadap mata
semangat untuk dan antara murid
pelajaran di sekolah
belajar. dengan murid.

Menjadikan aktiviti
Mewujudkan
pengajaran dan
persaingan yang sihat
pembelajaran lebih
di dalam kelas
bermakna.

2.4.4 Peranan Guru Meningkatkan Motivasi Pelajar

Peneguhan Pembelajaran Peneguhan


positif dan koperatif dan positif dan
negatif kolaboratif negatif
3.0 RUMUSAN:

Penialaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi
masalah pembelajaran yang dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut
tidak terhimpun . Pengurusan dan pembelajaran yang efektif amatlah penting untuk proses
pembelajaran yang berkesan. Selain itu ibu bapa dan guru turut memainkan peranan yang
penting untuk meningkatkan tahap pemahaman pelajar dalam proses pengurusan dan
pembelajaran pelajar

4.0 RUJUKAN:

 Mok Soon Sang (2010) : Siri Pengajian Profesional : Psikologi Pendidikan untuk
Pengajaran & Pembelajaran (Edisi Kedua). Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.,
Puchong.

 Boon Pong Ying & Ragbir Kaur (1998) : Siri Bimbingan Diploma Perguruan :
Psikologi II (Semester II). Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd., Shah Alam.

 Ee Ah Meng (1999) : Siri Bimbingan Diploma Perguruan : Psikologi Pendidikan


(Semester II). Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd., Shah Alam.

 Ramlah Jantan dan Mahani Razali 2002. Psikologi Pendidikan. Pendekatan


Kontemporori. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.
TAJUK 6 : PENGURUSAN BILIK DARJAH

1.0 PENDAHULUAN
• Pengurusan bilik darjah: proses yang melibatkan penyusunan fizikal sesebuah bilik
darjah, galakan komunikasi dan interaksi antara murid.

• Bilik darjah merupakan persekitaran pembelajaran yang merangkumi aspek murid, guru,
ruang dan alat pembelajaran.

2.0 ISI PENTING

2.1 Pengurusan Bilik Darjah

Aktiviti pengajaran berkumpulan Aktiviti pengajaran Individu

Pusat pembelajaran Penyediaan bahan

Pengurusan Sumber

2.2 Prinsip pengajaran berkumpulan


 Aktiviti dirancang terlebih dahulu- Pelajar dilatih mengambil, mengguna
dan menyimpan
 Peralatan -Guru bersedia menghadapi pelbagai situasi -Perhatian sama rata
kepada semua
 Kumpulan -Penerangan bagi tugasan

2.3 Jenis Dan Bentuk Kumpulan


1. Kumpulan mengikut kebolehan

2. Kumpulan pelbagai kebolehan

3. Mengikut minat
2.4 Bentuk atau corak interaksi murid dalam Kumpulan
Interaksi satu hala Melantik ketua bagi melicinkan aktiviti berkumpulan

Interaksi dua Interaksi dua hala antara ketua kumpulan dengan ahli dan ahli
hala. dengan ahli kumpulan

2.5 Pertimbangan Dalam Perancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Individu

murid bahan ruang

aktiviti masa

2.6 Apakah Pusat Pembelajaran


 Ruang dalam bilik darjah yang dilengkapi pelbagai bahan sumber dan dibina
mengikut kreativiti guru dan murid

 Fungsi pusat pembelajaran:

5.0 Tempat guru melaksanakan aktiviti pengajaran dengan penekanan


penglibatan maksimum dan pelbagai bahan.

 Jenis pusat pembelajaran


- Pusat pembelajaran langsung

- Pusat pembelajaran kemahiran

- Pusat pembelajaran terbuka


3.0 RUMUSAN
Guru memainkan peranan penting dalam pengurusan bilik darjah. Pengurusan yang
kondusif ini mampu mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang baik. Secara tidak
langsung murid dapat fokus kepada pembelajaran dalam kelas.

4.0 RUJUKAN

 James, A., 2014. Pengurusan Bilik Darjah Strategi-Strategi Mewujudkan Komuniti

Pembelajaran Berkesan. Batu Caves, Selangor; PTS Akademia

 Kamaruddin Husin. (1994). Dinamika sekolah dan bilik darjah. Cheras, Kuala Lumpur.
Utusan Publication & Distributation Sdn Bhd.
TAJUK 7 : PENGURUSAN SUMBER

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Definisi

PENGURUSAN
(Buck, 2010)
Ditakrifkan sebagai satu seni bagi melaksanakan proses kerja yang terancang dan dilaksanakan
secara sistematik, teratur dan mempunyai garis panduan tertentu. Pengurusan juga terdiri daripada
pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih entiti untuk
tujuan menyelaras dan mengharmonikan kumpulan tersebut bagi mencapai sesuatu matlamat yang
telah dirancang.

(Brech, 1957)
Mendefinisikan pengurusan sebagai satu proses social untuk menentukan tanggungjawab bagi
keberkesanan perancangan dan pelaksanaan sesebuah organisasi.

(Henry, 1916)
Menyatakan bahawa terdapat 5 aspek utama dalam pengurusan

Merancang Mengelola Mengarah Mengawal Menyelaras

SUMBER
Merujuk kepada sesuatu bahan yang boleh digunakan serta dimanfaatkan oleh manusia dalam
aktiviti atau kegiatan seharian.

PENGURUSAN SUMBER
Ditakrifkan sebagai bagaimana manusia mengorganisasikan sumber yang ada melalui proses
merancang, memimpin dan mengawal untuk mencapai sesuatu matlamat.
1.2 Konsep Pusat Sumber

Suatu tempat yang memberikan suasana pembelajaran kendiri yang selesa

Perkhidmatan yang ditawarkan membolehkan pelanggan mendapat dan mengamal kemahiran


dalam pembelajaran

Koleksi bahan yang disediakan lengkap dan dikemaskini sejajar dengan perkembangan
pendidikan
Agen perubahan yang dapat memupuk potensi dan minat pelanggan dalam bidang pendidikan

1.3 Matlamat Pengurusan Sumber

Mewujudkan satu penyelarasan dan


kesinambungan dalam pengurusan dan
pentadbiran pusat sumber sekolah

Matlamat
Pengurusan
Sumber

Menyediakan kemudahan Memastikan kelancaran


pengajaran dan pembelajaran yang pengurusan peminjaman dan
bermutu kepada guru dan pelajar pemulangan buku di pusat sumber
2.0 ISI PENTING

2.1 Fungsi Pusat Sumber

Mengisi masa
lapang

Mengenalpasti dan
menyediakan koleksi Pusat kegiatan
bahan untuk keperluan belajar dan
kurikulum dan mengajar
kokurikulum

Fungsi Pusat Sumber

Perkembangan Penyedia keperluan


kemahiran pembelajaran terkini teknologi
kendiri pendidikan

Pusat perkembangan
idea dan kreativiti
2.2 Komponen Pengurusan Pusat Sumber

PENGGUNAAN

KEPIMPINAN KEWANGAN

KEMUDAHAN TENAGA KOLEKSI


FIZIKAL MANUSIA BAHAN

2.3 Jenis-jenis Sumber Pembelajaran

A. Sumber berasaskan manusia  Rakan sebaya


 Guru
 Pakar bidang
 Pegawai sumber

B. Bahan bercetak  Buku


 Majalah
 Jurnal
 Ensiklopedia
 Surat khabar
 Kad katelog
 Kamus
 Buku teks
C. Bahan pandang dengar  Mikrofon
 Radio
 Televisyen
 Video

D. Sumber berasaskan komputer  Disket


 Cakera padat
 Disket video
 Cakera laser
 Internet

2.4 Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Sumber (PBS)

1. Aktiviti pembelajaran memberi penekanan kepada sumber pendidikan

2. PBS berhasrat untuk melibatkan pelajar belajar secara aktif

3. Dengan menyajikan berbagai pendekatan tentang bahan pembelajaran, kaedah kerja


dan saluran komunikasi, motivasi belajar akan dapat ditingkatkan

4. PBS memberi peluang kepada pelajar belajar mengikut keupayaan

5. PBS lebih mengembangkan sikap yakin kepada diri sendiri dan melatih kemahiran
belajar sepanjang hayat

6. PBS lebih fleksibel dalam penggunaan waktu dan ruang belajar


2.5 Kelebihan Pengurusan Sumber

Menarik minat
pelajar untuk
menggunakan
pusat sumber

Kemudahan
infrastruktur Kelebihan Memudahkan
yang guru dan pelajar
memberikan Pengurusan untuk berurusan
keselesaan dan Sumber di pusat sumber
keseronokan

Perlaksanaan
aktiviti yang
terancang dan
berkesan

2.6 Kelemahan Pengurusan Sumber

Kekurangan
latihan dan
kepakaran

Kelemahan
Pengurusan Kekurangan masa oleh
Tiada kakitangan Sumber penyelaras pusat
perkeranian untuk sumber untuk
membantu dalam menguruskan pusat
proses rutin harian sumber pada masa
di pusat sumber persekolahan kerana
waktu mengajar yang
banyak
3.0 RUMUSAN

Pelajar dapat membuat


Penggunaan sumber perbandingan antara
dalam bidang penddikan beberapa kategori sumber
mampu meningkatkan Pelajar dapat mengesan maklumat serta
pefahaman pelajar kelemahan atau kekuatan mengetahui kriteria untuk
terhadap pengajaran yang sesuatu sumber memilih bahan atau
telah diajar kepada sumber apabila mereka
mereka memerlukan sesuatu
bahan untuk pembelajaran

Guru-guru dapat
menyampaikan sesuatu Pengurusan sumber yang
pengajaran yang lebih terdiri daripada pelbagai
berkesan dengan sumber dapat
berpandukan sumber diaplikasikan dalam
sebagai rujukan dalam proses pengajaran dan
membuat persedian pembelajaran
mengajar

4.0 RUJUKAN

1. Nota subjek KPS3014 (Pengurusan Pembelajaran)

2. Aslinda ( 2009 ), Modul Pengurusan Sumber, 25 Oktober,

https://www.scribd.com/document/53622683/PENGURUSAN-SUMBER-
PEMBELAJARAN

3. Nuradawiyah ( 2014 ), Pengurusan Sumber : Pusat Sumber Sekolah, 25 Oktober,

https://www.slideshare.net/wadanasuha/pengurusan-sumber-pusat-sumber

4. Michalle ( 2009 ), Modul Pengurusan Sumber, 25 Oktober,

https://www.scribd.com/document/53622580/pengurusan-sumber
TAJUK 8 : STRATEGI ENGURUS BILIK PEMBELAJARAN

1.0 PENDAHULUAN
 Bilik Darjah
Bilik darjah merupakan tempat paling penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Justeru Pengurusan bilik darjah antara perkara yang penting bagi
mencapai matlamat falsafah pendidikan Negara (Dravinraj, 28 Mac 2018)

Mengikut Leonard dan Karen pada tahun 1996, Bilik darjah bermaksud tempat
berlakunya proses pengajaran, pembelajaran dan merupakan tempat terpenting yang
ada pada sekolah. Ia juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seseorang guru
(Ain Isma, 22 April 2012)

 Makmal Sains
Tempat mengadakan percubaan atau penyelidikan segala sesuatu yang berhubung
dengan ilmu sains (fizik, kimia, dll) (Kamus Dewan Edisi Keempat)

 Studio
Ruang tempat menyiarkan program atau acara radio (televisyen dll). 2. Bilik tempat
bekerja (bagi pelukis, penyanyi dsb). (Kamus pelajar Edisi Kedua)

 Bilik Khas (Stor Sukan)


Bilik yang digunakan untuk menyimpan barang-barang sukan. Kebiasaannya, semua
perlatan sukan disimpan dengan rapi dalam sesebuah stor dan ia dikenali sebagai stor
pendidikan jasmani.
2.0 ISI PENTING

2.1 Jenis Bilik Darjah

6.0 Bilik Darjah Tradisi


7.0 Bilik Darjah KBSR Dan KBSM
8.0 Bilik Darjah Mata Pelajaran Khas (KBSM)
9.0 Bilik Darjah Terbuka
Kemasnya organisasi benda-benda fizikal di dalam bilik darjah seperti kerusi,
meja, almari dan lain-lain tidak menjamin yang pembelajaran boleh berlaku
melainkan jika guru menguruskan murid-murid selaras dengan matlamat yang dituju
(Kementerian Pendidikan Malaysia) (1981:16),

2.2 Penyusunan Bilik darjah

- Tempat Duduk Pelajar


Kedudukan pelajar tidak boleh diubah suai bagi menggelakkan berlakunya
kekeliruan sewaktu belajar.

- Meja guru
Meja guru biasanya terletak dibahagian hadapan kelas. Guru harus berada di
sekitar meja pelajar bagi pembantu dalam proses pembelajaran.

2.3 Kegiatan Rutin Bilik darjah


Dalam menjalankan rutin di bilik darjah, terdapat beberapa perkara yang perlu
diambil perhatian oleh guru iaitu;

• Membuat pemeriksaan tentang keadaan fizikal bilik darjah.

• Rutin bilik darjah perlu dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan.

• Semua bahan pelajaran yang diperlukan dalam bilik darjah mesti


disediakan, disusun dengan betul dan mudah didapati.

• Guru boleh mendapatkan bantuan daripada pelajarnya.

• Memilih rutin yang paling sesuai.


2.4 Konsep Interaksi
Satu proses saling bertindak yang berlaku di antara sekurang-kurangnya dua pihak.
Istilah dua pihak bermaksud sama ada ia merupakan orang perseorangan ataupun
sekumpulan manusia.

2.5 Jenis Interaksi bercorak lisan


-Interaksi sehala atau tradisional

-Interaksi dua hala antara guru dan murid

-Interaksi dua hala antara murid dan murid

-Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid

-Interaksi berkomputer

2.6 Pembentukan Interaksi dalam Bilik darjah


- Keadaan emosi bilik darjah
1. Suara guru yang jelas

2. Sikap guru yang positif

- Kawalan yang sempurna dan menggunakan gaya kepimpinan yang sesuai


1. Gaya Autokratik – Interaksi sehala (tidak sesuai)

2. Gaya Demokratik – Interaksi dua hala (paling sesuai)

3. Gaya Laissez Faire – Kebebasan penuh diberikan kepada pelajar (tidak


sesuai)

2.7 Penggunaan kaedah kumpulan


1. Pelajar berfikir, merancang, melaksana dan menilai kerja dengan semangat
gotong-royong

2. Guna kaedah pengajaran yang boleh menghidupkan suasana pembelajaran

Perbincangan, soal jawab, sosiodrama, permainan dll.


2.8 Suasana emosi bilik darjah

Kepimpinan dan kaedah mengajar


Sikap & ekspektasi
Kawalan
dilik darjah

Penggunaan
Suara Kemesraan Kelucuan
pujian

3.0 RUMUSAN
Persekitaran bilik pembelajaran perlu dititikberatkan. Hal ini demikian kerana persekitaran bilik
pembelajaran yang bersih, teratur, dan mempunyai kelengkapan mampu member keselesaan
kepada guru-guru dan murid semasa berada berlangsung pengajaran dan pembelajaran dibilikn
darjah

4.0 RUJUKAN
 Dravinraj, 28 Mac 2018 https://updoc.tips/download/free-pdf-ebook-bilik-darjah-ass

 Ain Isma, 22 April 2012. Definisi bilik darjah. Diakses pada 17 April 2018,
https://www.scribd.com/document/90614970/Definisi-Bilik-Darjah

 Kamus Dewan Edisi Keempat, Definisi Makmal Sains,


http://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=makmal

 Kamus Pelajar Edisi Kedua, Definisi Studio,


http://prpmv1.dbp.gov.my/Search.aspx?k=studio
TAJUK 9 : PENGURUSAN TINGKAH LAKU

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Definisi

PENGURUSAN TINGKAH LAKU


Program tingkah laku yang dilakukan oleh guru, ibu bapa atau pihak-pihak tertentu untuk
membentuk perlakuan luaran dan dalaman individu atau kumpulan supaya individu tersebut
mempunyai tingkah laku yang bermanfaat, produktif dan diterima oleh masyarakat.

(Dr. Ragbir Kaur a/p Joginden Singh, 2005 )


Mentakrifkan pengurusan tingkah laku sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku
bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai.

TINGKAH LAKU DEVIAN


(Kamus Dewan, 2003)
Tingkah laku devian didefinisikan sebagai perlakuan yang menyimpang atau melencong.

(Azizi et al, 2005)


Menyatakan bahawa tingkah laku devian membawa maksud tingkah laku yang melanggar norma –
norma masyarakat tertentu.

(Rohana, 1996)
Ditakrifkan juga sebagai sebarang tingkah laku yang tidak memahami norma – norma sosial sesuatu
kumpulan atau masyarakat.

(Albert Cohen)
Mentafsirkan tingkah laku devian sebagai kelakuan yang melanggar jangkaan yang diinstitusikan,
iaitu jangkaan yang dikongsi dan diiktiraf sebagai sah dalam sesuatu system sosial.
2.0 ISI PENTING
2.1 Objektif Pengurusan Tingkah Laku

Untuk mengajar murid - murid kemahiran


baru dan tingkah laku yang betul yang
harus ditunjukkan oleh mereka

Objektif

Guru mesti meneguhkan semua tingkah laku positif Untuk memperbetulkan semua tingkah laku
yang ditunjukkan oleh murid secara konsisten dan bermasalah dan belajar respon-respon
tetap untuk memastikan kejayaan sesuatu program alternatif yang boleh diterima dalam satu
pengurusan tingkah laku. persekitaran sosial.

2.2 Jenis-jenis Devian

Menurut Merton (1938), terdapat 4 jenis devian iaitu :

Inovasi Undur Menentang


Ritual (Ritualism)
(Innovation) (Retreatism) (Rebelliation)
•Suatu cara •Tindakan •Seseorang yang •Menolak
memenuhi mengulang-ulang tidak lagi matlamat
matlamat dengan suatu perbuatan berminat dengan persekolahan dan
cara yang salah matlamatnya lalu menggantikannya
melakukan dengan matlamat
alternatif lain lain seperti
sebagai tindakan mencuri
2.3 Langkah dalam Proses Modifikasi Tingkah Laku

1. Membuat pemerhatian awal dan penilaian


terhadap sesuatu tingkah laku bermasalah

2. Mengenalpasti dan menetapkan matlamat


tingkah laku yang diingini

3. Menunjukkan tingkah laku yang betul


(memodelkan atau memberitahu)

4. Memberikan ganjaran untuk tingkah laku


yang positif secara konsisten

2.4 Teknik Pengurusan Tingkah Laku

Peneguhan

Pengasingan Dendaan

Kontrak
Reverse
(Lisan dan
Psychology
bertulis)

Token Shaping
ekonomi (Pembentukan)
PENEGUHAN

Teori Tingkah Laku Penzaliman Operan Skinner


Apabila sesuatu gerak balas atau tingkah laku yang dihasilkan adalah memuaskan, peluang
mengulang tingkah laku operan ini akan bertambah

PENEGUHAN

POSITIF NEGATIF

POSITIF

Jawapan (murid)
Dapat pujian
- tindak balas (verbal)
Soalan (guru) operan
Memberi hadiah
- jawapan yang (non verbal)
betul

NEGATIF

Jawapan (murid)
- tindak balas Kritikan(verbal)
Soalan (guru) operan Pandangan sinis
- jawapan yang (non verbal)
salah
DENDAAN

Tujuan
• Untuk menghentikan sesuatu tingkah laku yang tidak diingini

Teori Skinner
• Denda hanya boleh membawa kesan dalam tempoh yang singkat sahaja.
Selepas itu, tingkah laku yang tidak diingini biasanya diulang lagi. Murid
yang didenda kerana tidak boleh menguasai sesetengah kemahiran,
mungkin akan timbulnya sikap kebencian terhadap sesuatu kemahiran itu.

Teori Behaviorisme
• Menyarankan agar tingkah laku yang baik itu diberi ganjaran dan juga pada
masa yang sama diberi hukuman terhadap tingkah laku yang tidak diingini.
Hukuman juga dilaksanakan dengan betul boleh menjadi satu strategi yang
efektif bagi menangani salah laku di kalangan murid

Kelebihan Kelemahan
Hukuman memberhentikan sesuatu salah laku dengan
Hukuman boleh di salah tafsirkan
segera

Hukuman membantu murid membezakan di antara Hukuman menyebabkan murid terus bersifat positif atau
tingkah laku yang baik atau tidak baik. menyisihkan diri

Hukuman dapat memberi pengajaran kepada murid lain


supaya tidak meniru tingkah laku yang membawa kepada Hukuman menyebabkan murid bersifat agresif
sesuatu hukuman
REVERSE PSYCHOLOGY

Definisi
• Menggunakan psikologi untuk memodifikasikan tingkah laku negatif
kepada positif

Tujuan
• Menginsafkan dan melepaskan sikap negatif dan memupuk sikap
positif untuk membentuk tingkah laku yang diingini
Peranan Guru
• Memahami psikologi murid, mengenalpasti sikap, pandangan dan
pemikiran dalamannya

SHAPING (PEMBENTUKAN)

Definisi
• Satu usaha memberikan ganjaran kepada murid setiap kali hampir
kepada matlamat tingkah laku yang ditetapkan oleh guru

Peranan Guru
• Ganjaran yang ditawarkan oleh guru menjadi semakin besar apabila
murid bergerak ke arah pencapaian matlamat tingkah laku yang
ditetapkan
TOKEN EKONOMI

Tujuan
• Supaya guru dan murid dapat menjalankan proses P&P tanpa
gangguan
Cara Perlaksanaan
• Setiap kali murid menunjukkan tingkah laku positif, dia akan
diberikan satu token oleh guru
• Token terdiri daripada kad-kad berwarna atau bintang yang
mempunyai nilai-nilai yang tertentu
• Apabila murid sudah mendapat markah yang ditetapkan oleh guru,
mereka dapat menkarkannya untuk hadiah daripada guru

Kesan
• Dapat memotivasikan murid untuk terus menunjukkan tingkah laku
yang positif

KONTRAK (LISAN DAN BERTULIS)

Definisi
• Membuat perjanjian secara lisan atau menandatangani kontrak

Cara Perlaksanaan
• Kontrak secara bertulis akan terdapat peraturan yang perlu diikuti
• Jika tidak mematuhinya, hukuman akan dikenakan
• Murid yang menunjukkan tingkah laku yang baik dan prestasi kerja
yang tinggi, murid akan diberikan ganjaran seperti yang ditetapkan
dalam kontrak

Kesan
• Murid akan terus berkelakuan baik kerana pandangan mereka
dipandang serius oleh guru
PENGASINGAN

Definisi
• Teknik dimana murid disuruh keluar daripada bilik darjah atau
dimasukkan ke dalam kelas detensi untuk menjalani hukuman yang
ditetapkan oleh guru

Cara Perlaksanaan
• Guru tidak akan memberikan perhatian kepada tingkah laku
bermaslah sehinggalah mereka berubah
• Jika masih tidak mengikuti arahan, maka pengasingan ke dalam kelas
ditensi disyorkan

2.5 Kepentingan Pengurusan Tingkah Laku

Melahirkan
pelajar yang
bersifat sanggup
melaksanakan
tanggungjawab
Melatih pelajar kepada diri,
dengan nilai-nilai keluarga, institusi Hubungan antara
murni seperti dan negara guru dan pelajar
kepatuhan, dapat diperbaiki
tanggungjawab, dan kemesraan
kasih sayang dan dapat diwujudkan
banyak lagi Kepentingan
Pengurusan
Tingkah Laku Mereka dapat
Disiplin diri yang
melakukan sesuatu
tinggi membentuk
perkara secara
mereka menepati
sistematik dan
masa dan tidak mengikut laluan
membuang masa Mereka menjadi yang betul tanpa
dengan perkara yang lebih produktif
menyalahi undang-
tidak berfaedah dalam undang
menghasilkan idea
yang menarik
dalam pelbagai
bidang terutamanya
bidang kemahiran
3.0 RUMUSAN

Memodifikasikan tingkah laku


ialah satu strategi penting yang
Tingkah Laku bermasalah harus boleh digunakan oleh guru
ditangani oleh guru dengan yang mana tingkah laku yang
bijak dan teratur agar ia tidak dikehendaki diteguhkan
mengganggu proses melalui peneguhan positif dan
pengajaran dan pembelajaran tingkah laku yang tidak
di dalam bilik darjah dikehendaki dihapuskan atau
dikurangkan melalui
peneguhan negatif

Melalui keberkesanan sistem


pembelajaran yang berkesan
akan mempercepatkan
perkembangan pembelajaran
murid-murid di sekolah

4.0 RUJUKAN

 Nota subjek KPS3014 (Pengurusan Pembelajaran)


 Lalitha Paramasivan, Definisi Tingkah Laku Devian, 14 November,
https://www.scribd.com/document/349968105/Definisi-Tingkah-Laku-Devian
 Siti Zaharah et al ( 2013 ), Pengurusan Tingkah Laku, 14 November,
https://www.slideshare.net/skke1/pengurusan-tingkah-laku-18530621
 Norhafizah ( 2012 ), Pengurusan Tingkah Laku, 14 November,
http://norhafizahmk.blogspot.com/p/kepe.html
 Hery, Definisi Tingkah Laku, 14 November,
https://www.scribd.com/document/169272997/Definisi-Pengurusan-Tingkah-Laku
TAJUK 10 : PENGURUSAN PENASIHATAN MURID

1.0 Pendahuluan :

BERFOKUS KEPADA PENGURUSAN UNTUK MEMBERI MASIHAT DAN


BIMBINGAN KEPADA PELAJAR. PROSES PENASIHATAN DAN MEMBERI
NASIHAT ATAU BIMBINGAN MELIBATKAN PERKEMBANGAN PSIKOLOGI
SESEORANG INDIVIDU

1.2 Definisi

•pengurusan melibatkan proses perancangan, penyusunan,


pengarahan dan pengawalan usaha-usaha ahli-ahli organisasi
dan menggunakan semua sumber organisasi secara cekap dan
PENGURUSAN berkesan bagi mencapai matlamat organisasi.
•Menurut Michael & Jones (2000), pengurusan bermaksud
proses untuk mencapai misi dan objektif organisasi melalui
tindakan yang diselaraskan ahli organisasi.

•Nasihat bermaksud ajaran, petunjuk yang baik atau peringatan.


Berfungsi sebagai suatu pengajaran, bimbingan atau cadangan,
tindakan yang baik bertujuan untuk membantu seseorang
NASIHAT memperbaiki dirinya ke arah lebih baik
•Penasihatan ialah proses menyampaikan nasihat atau petunjuk
atau ajaran yang baik

MURID •Penuntut, orang atau anak yang sedang belajar


1.3 konsep pengurusan penasihatan murid

Mentoring

Bimbingan

Penasihatan

2.0 Konsep Pengurusan Penasihatan Murid:

2.1 Penasihatan

DEFINISI PENASIHATAN

 Proses menasihati individu atau kumpulan


 Kehendak terhadap kebaikan kepada orang yang memberi nasihat
 Gibson dan Mitchell (1999), nasihat digunakan bagi menyediakan klien
dengan maklumat baru dan berguna. Ia juga mengajar bagaimana untuk
berfikir dan bertindak
2.1.1 ciri- ciri penasihatan

Berfokus kepada permasalahan yang dihadapi daripada menumpukan


kepada diri individu yang bermasalah

Berbentuk arahan atau suruhan daripada seorang yang dianggap


lebih berautoriti kepada orang lain. Orang yang berautoriti ini adalah
lebih berpengalaman, banyak pengetahuan dan pengiktirafan

Memberi nasihat adalah strategi yang paling cepat untuk mengatasi


permasalahan jika nasihat itu meninggalkan kesan.

2.1.2 Perbezaan antara Penasihatan dan Kaunseling

Penasihatan Kaunseling
Fokus terhadap masalah Fokus kepada individu
yang berlaku yang bermasalah

Dilakukan oleh individu


Boleh dilakukan oleh
yang dilatih khusus dalam
sesiapa sahaja
bidang kaunseling

Dalam masa yang singkat Menggunakan lebih


dan dipantau oleh banyak masa dan dipantau
penasihat secara berterusan
2.2 Bimbingan

DEFINISI BIMBINGAN

Proses membantu individu yang membuat keputusan yang akan memberi kesan
kepada kehidupan mereka. Menurut Sabariah (2003), Bimbingan ialah satu proses
menolong orang lain untuk membuat pemilihan penting yang memberikan kesan
kepada gaya hidupnya.

2.2.1 Ciri-Ciri Bimbingan

 Perancangan yg dirancang dgn tersusun bagi memudahkan individu


yang memerlukan bantuan pertolongan bagi mendapatkan hasil
diharapkan
 Proses membantu individu/kumpulan dan bukan paksaan untuk
kliens membuat sesuatu
 Berpusat kepada murid, guru sebagai pembimbing.

2.2.2 Peranan Guru Kaunselor Dalam Memberi Bimbingan Kepada Pelajar

Mengadakan sesi
bimbingan dan
kaunseling

Peka akan
sebarang
permasalahan
yang timbul

Mengadakan
pelbagai program
2.3 Mentoring

DEFINISI MENTORING

Proses bantuan dari individu yang berpengalaman dalam memberi


bimbingan,sokongan, dan bantuan secara professional dalam menghadapi krisis
hidup dan pembangunan diri individu

2.3.1 Peranan Guru Sebagai Mentoring Kepada Pelajar

sebagai
pemimpin
kepada mentee

Peranan
Guru Sebagai
Mentoring
Kepada
Pelajar mengadakan
memberi perbincangan
respon yang dengan mentee
positif

2.3.2 Ciri-Ciri Mentoring

 Perhubungan antara orang dewasa, contohnya murid dan guru,


pensyarah dan pelajar
 Melibatkan penggunaan kuasa
 Melibatkan diri dalam pelajaran tertentu
 Menekankan proses bimbingan sehingga orang yang dibimbing dapat
berdikari
2.4 Kaunseling

2.4.1 Definisi Kaunseling

Menurut Akta Kaunselor (1998), kauseling merupakan satu proses


sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip- prinsip
psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor yang berdaftar.

2.4.2 Konsep Kaunseling

Kaunseling ialah Hubungan melibatkan


kebolehan seseorang dua hala antara orang
menolong orang lain memberi bantuan dan
untuk mengatasi yang meminta
masalah bantuan

2.4.3 Tujuan Kaunseling

Mewujudkan peluang
untuk setiap murid Menolong murid
mengembangkan daya, mengembangkan secara
kebolehan dirimengikut seimbang
kesanggupan
2.4.4 Kepentingan Kaunseling

mempercepatkan
perubahan tingkah
laku

Memperkembangkan
celik akal

Meningkatkan
keupayaan Membuat
kebebasan keputusan yang
psikologi bijaksana

2.4.5 Ciri-Ciri Seorang Kaunselor

Empati Menerima
tanpa syarat

Mampu
sesuaikan diri Sabar dan
dalam pelbagai tenang
situasi
2.5 Program Yang Terlibat Dalam Pengurusan Penasihatan Murid

• Satu proses interaksi antara individu atau


kumpulan dan interaksi itu akan melibatkan
tindakan seperti membimbing, menyokong
MENTOR dan memberi nasihat
MENTEE
• Menggunakan konsep guru penyayang
• Setiap mentor diberikan senarai tugas,
peranan,modul dan senarai mentee.

• Dinamakan sebagai “harmonis diri” kerana


maksud tersirat yang selari dengan masalah
yang berlaku pada masa kini iaitu masalah
HARMONIS tingkah laku akhlak dalam kalangan pelajar
DIRI • Menggunakan lima modul sebagai asas
pengajaran
• Menekankan kepada pelajar yang bermaslah
tingkah laku

3.0 RUMUSAN:

Bimbingan, penasihatan dan mentoring merupakan kaedah-kaedah yang boleh digunakan


untuk membantu murid-murid dalam aspek pembelajaran dalam kehidupan. Penasihatan
merupakan salah satu daripada beberapa mekanisme untuk membantu individu yang
menghadapi masalah. Nasihat yang diberikan merupakan kaedah menyelesaikan masalah
tanpa memikirkan perasaan individu yang terlibat. Kaedah ini merupakan satu cara yang
mudah untuk mengelakkan diri daripada memahami, memeriksa, dan menjelajah masalah yang
dihadapi. Bagi menyediakan klien dengan maklumat baru dan berguna. Nasihat yang diberikan
juga berguna untuk mengajar individu tersebut untuk berfikir dan bertindak. Individu yang
sangat memerlukan kaedah penasihatan adalah golongan yang mempunyai masalah disiplin
yang kritikal. Contohnya murid yang merokok dan ponteng sekolah. Langkah yang berbeza ini
bertepatan kerana setiap individu mempunyai masalah konflik dan matlamat
4.0 RUJUKAN:

 Gregson, K. (1994). Mentoring. Employee Counseling Today, 6(4), 26-27. Hair, J. F,


Anderson, R. E., Tatham, R. L, & Black, W. C. (1998). Multivariate data
analysis (Ed. 5). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

 Diana Jumadi, et al (2015). Wacana Akademik Bahasa Melayu. Selangor: Percetakan


Tabah Sdn. Bhd.

 Aini Hassan. 2007. Kualitatif Atau Kuantitatif ?: Memahami Andaian Asas Yang
Mendasari Penyelidikan Pendidikan. Masalah Pendidikan. 30 (1). Halaman 7-
16. ISSN 0126-5024.

 Zuraidah(1994). Jurnal : Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling


TAJUK 11 : PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA

1.0 PENDAHULUAN

 Menurut Kamus Dewan edisi ke 4, kepelbagaian bermaksud perihal pelbagai jenis.


 Budaya pula ditakrifkan sebagai tamadun, peradaban atau kemajuan fikiran, akal
budi(cara berfikir, berkelakuan, dan sebagainya)
 Sifat budaya, yang mengenai kebudayaan,(yang) sudah maju (akal budi)
 Perbezaan Individu dan Proses Pembelajaran
- Dari segi hakikat kejadian, manusia memang berbeza antara satu sama lain.
Para pendidik tidak menafikan hakikat ini kerana telah termaktub dalam FPN.
- Namun terdapat sebilangan guru yang mengajar pelajar seolah-olah semuanya
sama tahap, seperti kebolehan, kesediaan, motivasi dan jangkaan yang sama.
Hakikatnya pelajar adalahsama sekali berbeza dari segi minat, gaya
pembelajaran dan jangka masa yang diperlukan untukbelajar.
- Keadaan ini memerlukan kaedah dan teknik pengajaran yang berbeza.
Sebahagian pelajar memerlukan bimbingan secara terus oleh guru namun
terdapat sebilangan pelajar pula mampu belajar secara berkesan dengan
penglibatan guru yang minimum.

 Proses Pembelajaran
- Kemajuan ilmu dalam teori dan penyelidikan telah membuka ruang untuk para
penyelidik untuk menyemak semula rangka konseptual dan fahaman kita
terhadap jenis maklumat mengenai pelajar dan pembelajaran secara individu
dan cara pengajaran dapat disesuaikan.
- Bloom (1976) merumuskan bahawa perbezaan dalam ciri-ciri peribadi dan
pembelajaran boleh diubah. Beberapa pembolehubah penting seperti ciri2
keluarga, jangkaan ibu bapa dan penglibatan mereka (walberg, 1984) kognisi
dan proses-proses pembelajaran (Chipman et. al… 1985) dan motivasi pelajar
serta peranan yang dimainkan sendiri oleh pelajar tidak lagi dikira sebagai
pembolehubah yang statik.
- Perkembangan ini memaksa pendidik menyemak semula dan mengubah cara
serta bagaimana untuk menilai hasil pendidikan. Penilaian berasaskan jumlah
ilmu yang dikuasai melalui sistem peperiksaan perlu diubah kepada satu cara
lain bagi mengukur ilmu yang dikuasai pelajar secara individu.
- Jika prinsip bahawa ciri-ciri pelajar boleh diubah dapat diterima, maka langkah
pengubahsuaian perlu dicari bukan sahaja proses-proses psikologi dan operasi
kognitif yang digunakan oleh pelajar sebagai individu (Feuertein et, al… 1985;
Palinscar & Brown. 1984).

2.0 ISI-ISI PENTING


 Pengkaji juga perlu mengkaji bagaimana bagi mengubah suasana pembelajaran dan
strategi pengajaran untuk menangani kepelbagaian antara pelajar (Glaser. 1977;
Tobias. 1989; Wang& Walberg. 1985).
 Terdapat dua pendekatan bagi menakrifkan perbezaan antara pelajar: Pendekatan
pelajar sebagai individu menekankan perbezaan pelajar berdasarkan ciri-ciri
individu seperti kecacatan, latar belakang sosial, sifat-sifat psikologi.

2.1 Pendekatan kurikulum


- Menekankan perbezaan pelajar berdasarkan tugas dan aktiviti yang disediakan
untuk pelajar dan keadaan yang diwujudkan di bilik darjah.
- Pendekatan untuk membezakan pelajar berdasarkan ciri-ciri individu
merupakan satu amalan tradisional di kebanyakan negara.
- Empat andaian mendasari perkara ini :

Andaian 1 :- Sekumpulan pelajar dikenal pasti sebagai istimewa atau khas.


-Sehubungan itu, pelajar sekolah dibahagikan kepada dua jenis
satu daripadanya ialah pelajar-pelajar istimewa
-Di kebanyakan negara, amalan seperti ini menjadi dasar untuk
menyediakan perancangan dan peruntukan pendidikan.
Andaian 2 :-Pelajar memerlukan pengajaran khas sebagai respon kepada
kesukaran pembelajaran mereka.
-Pendidikan khas merupakan jawapan kepada kesukaran
pembelajaran pelajar dan jika merekatidak ditempatkan di kelas
atau di sekolah khas, maka mereka akan bersekolah di kelas biasa
tanpa menerima sebarang bantuan atau sokongan.
-Proses mengenal pasti pelajar menjadi isu yang genting.
Kadangkala pelajar hanya diberi peruntukan khas jika resos
tambahan diperolehi.

Andaian 3 :-Adalah baik diajar pelajar yang mengalami kesukaran yang sama.
-Dalam usaha untuk membantu pelajar yang mengalami
kesukaran, amalan meletakkan mereka dalam satu kelas, unit atau
kumpulan yang sama adalah perlu berasaskan andaian bahawa
mereka mengalami punca kesukaran yang sama.
-Terdapat juga amalan yang mengkategorikan pelajar sebagai
tidak boleh diajar dan tidak dibenarkan bersekolah.

Andaian 4:-Pelajar lain adalah ‘normal’ dan mendapat manfaat persekolahan.


-Guru-guru kelas biasanya mengandaikan bahawa pelajar mampu
belajar sendiri untuk memenuhi keperluan sukatan pelajaran tanpa
memantau & menilai.
-Mereka mungkin tidak terfikir untuk berbuat demikian kerana
beranggapan bahawa bukan tugas mereka untuk memberi perhatian
khas.
- Bertujuan untuk memahami masalah/ kesukaran yang dialami oleh pelajar dalam
proses persekolahan mereka.
- Mampu menyediakan skop sokongan kepada lebih ramai pelajar termasuk pelajar yang
diasingkan daripada sekolah dan kelas biasa.
2.2 Kepelbagaian Pelajar dan Peranan Sekolah
 Hasil daripada penyelidikan menunjukkan bahawa sekolah memikul
tanggungjawab memastikan sama ada struktur program mereka responsif
terhadap kepelbagaian pelajar atau tidak.
 Pendekatan pendidikan inklusif adalah satu model untuk sekolah-sekolah
menangani ciri kepelbagaian di kelas biasa.
 Pendidikan inklusif bermaksud usaha untuk mengintegrasikan pelajar secara
individu.Manakala istilah lain pula mendefinisikan pendidikan inklusif
sebagai satu falsafah sekolah.
 Sikap pengurusan sekolah amat penting terhadap pembentukan dasar dan
amalan diperingkat sekolah.
 Dalam konteks pendidikan inklusif, beberapa perubahan perlu dilakukan
terutamanya peranan sekolah khas iaitu:
1. Membuka peluang kepada pelajar yang mengalami kecacatan teruk
dan pelbagai.
2. Berperanan sebagai pusat rujukan dan perundingan serta bekerjasama
dengan sekolahbiasa untuk menjayakan pendidikan inklusif.
3. Menjalankan kursus pengembangan staf atau kursus-kursus dalam
perkhidmatan guru biasa.
 Oleh itu, peranan guru biasa dalam konteks inklusif memerlukan bantuan dan
sokongan guru-guru lain di sekolah dan guru-guru khas.
 Kesepaduan tenaga dan pemikiran tersebut mengurangkan pergantungan
kepada pendekatan pengasingan.
 Guru perlu menukar cara bekerja sendirian kepada cara kolaboratif iaitu cara
berkumpulan dan sentiasa bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain.
2.3 Tujuan dan Strategi Pembezaan
 Tujuan pembezaan adalah untuk menggalakkan kejayaan pembelajaran dalam
kalangan pelajar dengan cara membolehkan pelajar daripada latar belakang
dan kebolehan yang berbeza untuk membuktikan apa yang mereka tahu,
faham, dan apa yang boleh merekalakukan.
 Proses ini juga membuka peluang kepada pelajar untuk diberi tugas-tugas
yang sesuai danrelevan dengan kebolehan mereka.

2.4 Jenis-jenis pembezaan adalah tidak terhad.


 Terdapat beberapa jenis pembezaan yang boleh digunakan oleh guru untuk
mengubahsuai pengajaran mengikut keperluan pelajar dan kurikulum.
1. Isi Kandungan : Pembezaan kaedah mengajar melibatkan perbezaan isi
kandungan.
2. Minat : Pembezaan pengajaran isi kandungan boleh dilakukan untuk
mencerminkan minat pelajar.
3. Kadar: Pembezaan kadar belajar merupakan jenis pembezaan yang paling
kerap digunakan oleh guru.
4. Tahap: Pembezaan kadar belajar diikuti oleh pembezaan dari segi tahap.
5. Akses: Pembezaan dari segi akses melibatkan guru menyediakan aktiviti yang
sama bagi semua pelajar, tetapi cara pembentangan aktiviti
diubahsuaikan bagi pelajar tertentu berdasarkan keperluan mereka.
6. Respon: Pembezaan akses memberi peluang kepada pembezaan respon pelajar.
7. Urutan: Pembezaan urutan kandungan kurikulum membolehkan pelajar
memilih untuk menumpu kepada topik-topik tertentu dalam sukatan
pelajaran sesuatu subjek.
8. Struktur: Pembezaan struktur berlaku apabila pengajaran dirancang
sedemikian rupa di mana sesetengah pelajar belajar isi kandungan
secara menyeluruh (‘chunks’) manakala yang lain belajar secara
langkah demi langkah.
9. Masa guru: Masa dan perhatian guru untuk pelajar-pelajar tertentu berlaku
secara tidak terancang kerana guru tidak merancang untuk
membahagikan masa mereka secara purata.
10.Stail pengajaran: Pembezaan stail pelajaran adalah perlu supaya guru dan
pelajar tidak menjadi bosan.
11.Pengumpulan: Guru mengamalkan pengumpulan sebagai satu kaedah
pembezaan. Pengumpulan pelbagai dan imaginatif
membolehkan guru menyediakan tugas-tugas yang spesifik dan
bahan-bahan yang sesuai dengan objektif dan hasil
pembelajaran yang dijangkakan.

2.5 Implikasi dan Cabaran


 Proses pendidikan adalah satu proses evolusi yang mengalami perubahan secara
berterusan. Proses ini merupakan satu pengalaman yang mencabar dan
membawa tekanan kepada guru dan juga pegawai-pegawai pendidikan di
kementerian.
 Bagi menghadapi perubahan ke arah menangani kepelbagaian pelajar secara
berkesan dan berkualiti, pendidikan dan perkembangan guru boleh berlaku
dalam tiga kaedah:
1. Melalui program perguruan asas/pra perkhidmatan
 Sukatan pelajaran pendidikan guru di maktab dan universiti perlu
disemak semula untuk menekankan komponen kepelbagaian
pelajar dari pemahaman konsep dan kaedah; struktur dan
organisasi sekolah yang mendokong falsafah inklusif dan
keterampilan guru untuk berfungsi dalam bentuk mod kolaboratif.
2. Melalui kursus dan perkhidmatan
 Kursus dalam perkhidmatan dilakukan secara berterusan untuk
membantu para guru menangani perubahan secara berkesan. Isi
kandungan kursus perlu diasaskan kepada kumpulan sasaran, serta
aspek-aspek perubahan, penguasaan kemahiran dan peneguhan
kemahiran yang sedia ada.
3. Program pengembangan staf berpusatkan sekolah
 Pendekatan ini menggalakkan ke seluruhan staf sesebuah sekolah
untuk menghadapi dan menyelesaikan isu-isu sebenar dalam
konteks kerja yang sebenar. Pendekatan ini menggalakkan
koloborasi antara guru secara berterusan dan rasa komitmen
kepada keputusan yang dipersetujui bersama.

3.0 RUMUSAN
Setiap pendekatan tersebut mempunyai andaian asas bahawa kesukaran Pendidikan
terletak dalam diri pelajar. Oleh itu, tumpuan perlu diberikan untuk mengubah kekurangan
yang diandaikan itu. Peruntukan program pendidikan khas meneguhkan andaian bahawa
masalah timbul kerana terdapat pelajar yang mempunyai ciri yang berbeza daripada
normal. Berdasarkan alasan ini, sekolah-sekolah dapat mempertahankan “status quo”nya
bahawa sekolah biasa tidak dipersalahkan atas kemunculan masalah pelajar dan tahap
pencapaian di sekolah (Skrtic,1991). Guru merupakan aset penting dalam pembentukan
pelajar yang pelbagai budaya, Seseorang guru itu haruslah berusaha dalam menangani
masalah pelajar-pelajarnya yang datang dari pelbagai sudut dan aspek.

4.0 RUJUKAN
 Aidah Alias, Nadzri Mohd Sharif, Nor Fariza Baharuddin, Meor Hasmadi Meor
Hamzah & Farihan Zahari. (2016). Penerokaan kesan pengajaran dan pembelajaran
menggunakan imej visual dalam kalangan pelajar cacat pendengaran. Malaysia
Journal of Communication, 32(1), 145-162. Diperoleh daripada
http://www.ukm.my/jkom/journal/pdf_files/2016/V32_1_8.pdf

 Hasmah Iberahim. (2014, Januari). Pengaruh faktor persekitaran terhadap


kecemerlangan akademik pelajar fakulti kejuruteraan mekanikal dan pembuatan
serta pelajar fakulti kejuruteraan elektrik di UTHM. Diperoleh daripada
http://eprints.uthm.edu.my/5348/1/HASMAH_BINTI_IBERAHIM.pdf

 Kamaruddin Husin. (1994). Dinamika sekolah dan bilik darjah. Cheras, Kuala
Lumpur. Utusan Publication & Distributation Sdn Bhd.
TAJUK 12 : PENGURUSAN PELBAGAI UPAYA

1.0 PENGENALAN :

BERFOKUS KEPADA PELAJAR PELBAGAI KEPERLUAN KHAS @ LEBIH DIKENALI


ORANG KURANG UPAYA (OKU)

1.1 Masalah Pembelajaran

PENGURUSAN
CIRI-CIRI TINGKAH LAKU KAEDAH PdP
•Murid pelbagai upaya daripada •Guru perlu mewujudkan •Kaedah pengajaran yang
sekolah Menengah Kebangsaan persekitaraan pembelajaran yang digunakan untuk murid pelbagai
Serendah ini terdiri daripada berkesan dengan menetapkan upaya ini juga berbeza daripada
murid yang mempunyai autisme, peraturan dan menjelaskan murid aliran perdana.
sindrom down, hyperactive dan akibat yang berlaku sekiranya
masalah pembelajaran murid tidak mematuhi peraturan. •Menggunakan pelbagai kaedah
yang dapat menarik minat murid
•Organisasi fizikal iaitu susunan •Guru perlu memantau tingkah untuk belajar dan memudahkan
kelas dari segi penampilan kelas, laku murid pelbagai upaya murid tersebut untuk memahami
penggunaan ruang kelas, tersebut secara konsisten bagi apa yang dipelajari.
pencahayaan serta hiasan dinding memastikan murid tersebut
dan ruang penyimpanan barang sentiasa mematuhi peraturan. •Menggunakan gambar semasa
mempengaruhi proses pengajaran mengajar murid untuk
dan pembelajaran yang berkesan. memastikan murid mengetahui
bagaimana bentuk objek tersebut
•Memerlukan suasana dan dapat mengingati nama objek
pembelajaran yang berbeza tersebut
kerana murid-murid tersebut
mudah bosan dengan suasana •Kaedah pembelajaran berasaskan
pembelajaran yang biasa. kemahiran.

•Guru Pendidikan khas perlu


mencari insiatif bagi menarik
perhatian murid untuk belajar di
dalam kelas.
1.2 Masalah Penglihatan

Ketidakupayaan
penglihatan boleh
ditakrifkan kepada
buta kedua-dua
belah mata atau
buta sebelah mata
sahaja.

Masalah
Selain itu,
penglihatan ini
terdapat juga alat
lazimnya berlaku
bantu berbentuk
kerana kerosakan
teknologi canggih
atau gangguan
iaitu perisian
kepada mana-mana
openbook.
bahagian mata.
MASALAH
PENGLIHATAN

Murid yang
Alatan braille
mempunyai masalah
adalah alat utama
penglihatan lazimnya
yang digunakan
akan menggunakan
pelajar masalah
deria pendengaran
penglihatan untuk
dan sentuhan untuk
membaca dan
mempelajari sesuatu
menulis.
perkara.
1.3 Masalah Pendengaran

KAEDAH
CIRI-CIRI
PdP
Pertama, kurang pendengaran Pertama sekali adalah bahasa
yang dapat ditakrifkan sebagai isyarat iaitu kaedah yang tertua
satu kerosakan pendengaran dalam proses interaksi
yang bersifat kekal atau masyarakat dengan individu
berubah-ubah. yang bermasalah pendengaran

Kedua, kepekakan yang


Bacaan bibir yang memerlukan
bermaksud satu kerosakan
pelajar untuk meneliti dan
pendengaran yang teruk
membaca setiap pergerakan
sehingga menyebabkan murid
bibir individu lain dan cuba
tersebut tidak mampu untuk
untuk mengaitkannya dengan
memproses apa-apa maklumat
kata-kata yang diucapkan
linguistic.

Ejaan jari di mana murid dengan


Berpunca daripada 3 faktor masalah pendengaran perlu
iaitu sebelum kelahiran, menguasai abjad dan mengeja
semasa kelahiran dan selepas setiap perkataan satu persatu
kelahiran. dengan membuat simbol abjad
menggunakan jari mereka
2.0 ISI-ISI PENTING

2.1 Apa itu pemulihan ?

Satu program yang


disediakan bagi
membantu murid-
murid mengatasi
masalah belajar yang
khusus terutama
berkaitan dengan
penguasaan kemahiran
asas membaca,
menulis dan mengira
atau lebih dikenali
sebagai 3M

Tujuan program pemulihan ini


diwujudkan adalah untuk
membantu mengatasi masalah
pembelajaran dalam
kemahiran-kemahiran tertentu,
membantu murid mengubah
APA ITU
sikap yang negatif dan tingkah
laku yang menjejaskan PEMULIHAN ?
pembelajaran dan memupuk
serta mengembangkan sikap
keyakinan diri dan sikap positif
terhadap pembelajaran

Menurut Albewhite
(1977), pemulihan ini
juga dapat
didefinisikan sebagai
suatu bentuk
pengajaran yang
diperlukan oleh kanak-
kanak yang bersifat
ketidakupayaan yang
disertai oleh gangguan
emosi
2.2 Jenis Program Pemulihan

Program Pendidikan Pemulihan


dalam Kelas KBSR

Program Literasi dan Numerasi


(LINUS)

Kelas Intervensi Awal 2M (KIA2M)


2.3 Konsep penggayaan

Merupakan aktiviti
tambahan kepada aktiviti
asas dalam proses
pembelajaran yang
dilaksanakan sama ada
semasa waktu persekolahan
atau di luar waktu
persekolahan

KONSEP
PENGGAYAAN

Tujuan aktivit
tambahan ini
Aktiviti yang
dijalankan adalah bagi
dilakukan dalam
meluaskan
proses penggayaan
pengetahuan dan
adalah lebih
pengalaman pelajar di
menarik minat dan
samping mengukuhkan
mencabar diri
kemahiran yang
pelajar
sedang mereka
pelajari
2.4 Objektif penggayaan

Membolehkan para pelajar menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah


mereka kuasai bagi memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka

Membiasakan pelajar melakukan perkara yang lebih mencabar berdasarkan


kebolehan mereka yang sedia ada seperti menjalankan aktiviti yang beraras
tinggi supaya melahirkan pelajar yang dapat berfikir aras tinggi

Mempunyai daya cipta yang tinggi menerusi pemikiran dan kegiatan serta
boleh menilai hasil kerja sendiri

Pelajar dapat menanam sifat berdikari serta minat dalam pembelajaran


kendiri

2.5 Prinsip penggayaan


2.6 Jenis penggayaan

2.7 Kaedah merancang aktiviti penggayaan


2.8 Teori Kecerdasan Pelbagai

Teori kecerdasan pelbagai telah diasaskan oleh Howard


Gardner pada tahun 1983. Menurut Gardner, kecerdasan
bukan diwarisi semata-mata. Ia juga dipengaruhi oleh
budaya, penyesuaian individu kepada persekitaran,
peluang pendidikan, makanan dan suasana
pembelajaran. 9 jenis kecerdasan telah diperkenalkan
oleh Gardner untuk mengukur potensi kecerdasan
manusia.

2.9 Jenis kecerdasan

Logik-
matematik
eksis- verbal-
tensialis linguistik

naturalis muzik
JENIS
KECERDASAN

ruang kinestatik
visual badan

inter- intra-
personal personal
•Memiliki kebolehan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Mudah
menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi yang ada, mereka lebih disenangi dalam
KECERDASAN kelompok masyarakat
INTERPERSONAL

•Mempunyai kelebihan dalam menilai diri sendiri dan mempunyai gambaran yang
tepat tentang diri sendiri, berpengetahuan kendiri serta mempunyai kesedaran
terhadap perasaan dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan serta
KECERDASAN kemampuan dalam mendisiplinkan diri seta membentuk jati diri
INTRAPERSONAL

•Kebolehan untuk berfikir secara gambaran, imej, bentuk dan paten (corak).
Kebolehan untuk membentuk model secara visual dan mengaplikasi model itu
kepada dunia fizikal. Individu ini gemar melihat peta, carta, gambar, video dan
filem
KECERDASAN •Kebolehan individu ini termasuk membaca, menulis, memahami carta dan graf,
RUANG VISUAL melakar, melukis dan menterjemah imej secara visual

•Seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora,


fauna dan galian dengan mudah. Lebih menghabiskan masa di luar dan gemar
mendengar bunyi bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang sensitive
terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan
KECERDASAN fauna
NATURALIS

•Memiliki ciri-ciri yang lebih cenderung untuk bertanya mengenai segala kejadian
kewujudan manusia, erti kehidupan, mengapa manusia mengalami kematian dan
juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup
•Individu yang memiliki kecerdasan ini memerlukan pengajaran melalui kaedah
pengajaran terhadap kajian alam dan mengaitkan bahan dengan tema. Antara
KECERDASAN
EKSISTENSIALIS tokoh yang dikaitkan dengan kecerdasan ini ialah seperti Plato, Socrates dan
Einstein
KECERDASAN •Kebolehan untuk melakukan operasi-operasi matematik
LOGIK- •Kebolehan mengenal nombor, menaakul, mengenal pasti
pola abstrak, perkaitan sebab dan akibat
MATEMATIK

•Mempunyai kebolehan dalam menggunakan bahasa am


KECERDASAN dan kata-kata dalam menyampaikan sesuatu secara
berkesan sama ada melalui lisan atau penulisan
VERBAL-LINGUISTIK •Aktiviti yang sesuai adalah seperti membaca, menulis
karangan dan bercerita

•Mempunyai sensitiviti dalam perkara berkaitan melodi,


KECERDASAN irama dan ton bunyi
•Kemahiran individu ini ialah menyanyi, bersiul, mengubah
MUZIK muzik, mengingati melodi, memahami struktur dan rentak
muzik

•Seseorang individu itu mempunyai kelebihan dalam


KECERDASAN menggunakan badan mereka sama ada sebahagian atau
KINESTATIK keseluruhannya dalam berkomunikasi dan menyelesaikan
masalah yang mereka hadapi
BADAN •Ianya sangat berkait rapat dengan pergerakan dan
kemahiran fizikal seperti koordinasi tubuh badan,
keseimbangan, ketangkasan dan kelenturan tubuh
3.0 RUMUSAN

 Secara kesimpulannya, pelajar pelbagai upaya ini perlu diberi perhatian khusus
daripada guru. Guru perlu bersabar dalam mengajar pelajar-pelajar ini kerana
mereka tidak seperti pelajar normal yang lain yang boleh menerima maklumat
daripada guru dengan mudah.

 Selain itu, guru juga perlu sentiasa melibatkan pelajar pendidikan khas dengan
pelajar normal di sekolah

4.0 RUJUKAN

Aidah Alias, Nadzri Mohd Sharif, Nor Fariza Baharuddin, Meor Hasmadi Meor Hamzah &
Farihan Zahari. (2016). Penerokaan kesan pengajaran dan pembelajaran menggunakan
imej visual dalam kalangan pelajar cacat pendengaran. Malaysia Journal of
Communication, 32(1), 145-162. Diperoleh daripada
http://www.ukm.my/jkom/journal/pdf_files/2016/V32_1_8.pdf

Davis, T. N., Weston, R., Hodges, A., Uptegrove, L., Williams, K. & Schieltz, K. M. (2018).
Functional communication and demand fading using concurrent schedules of
reinforcement. Journal of Behaviour Education, 1-15. doi: 10.1007/s10864-017-9289-0

Roshiza Abdul Wahab. (2015). Gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar kurang upaya tumpuan
dan hiperaktif (ADHD). Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia

Salman Firdaus Sidek, Nur Saadah Fathil, Nur Zuhaidah Mohamed Zain & Kamaliah Muhammad.
(2014). Pembangunan perisian kursus “saya suka belajar” untuk pembelajaran bahasa
melayu bagi kanak-kanak autism. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(1), 1-10 diperoleh
daripada http://journalarticle.ukm.my/7094/1/1-10_Salman_et_al.UPSI.pdf
TAJUK 13 : SEKOLAH DAN PERSEKITARAN

1.0 PENGENALAN
Sekolah- Merupakan sebuah bangunan pendidikan yang bersifat formal, nonformal dan
informal yang didirikan oleh kerajaan ataupun swasta dimana ia dirancang untuk
mengajari, mengelola dan mendidik murid melalui bimbingan yang diberikan oleh
tenaga pendidik.

Persekitaran- Kawasan disekeliling sesuatu tempat; kawasan sekitar. (Kamus Pelajar


Edisi Kedua)

2.0 ISI PENTING


2.1 Hubungan 3 dimensi
1. Masyarakat

2. Sekolah

3. Ibubapa

2.2 Hubungan tiga dimensi antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat:
• mencapai matlamat atau objektif yang sama

• perlu ada hubungan yang mantap dan akrab

• gabungan strategik yang membawa faedah sinergi kepada semua pihak yang
terlibat

2.3 Matlamat Perkongsian

1. Sekolah sebagai sebuah institusi sosial tidak wujud bersendirian.

2. Sekolah sebagai sebuah institusi sosial yang kompleks, (tidak perlu timbul
keraguan dan salah faham.)

3. Memerlukan keprihatinan dan permuafakatan antara pihak sekolah dan


masyarakat dalam mengatasinya.
2.4 Kepentingan Perkongsian

-Masyarakat dan Sekolah: Saling memerlukan

-Sekolah sebagai agen perubahan masyarakat

-Masalah masyarakat merupakan masalah sekolah juga.

-Budaya adalah hak masyarakat.

2.5 Hubungan Sekolah & Ibu Bapa (PIBG)

1. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak.

2. Salah satu peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang
tengah antara guru dan ibu bapa.

3. Tindakan PIBG membela nasib guru: (bersemangat dan selesa ketika bertugas)

4. Hubungan yang mesra ini mampu melenyapkan prasangka antara ibu bapa

dengan guru.

3.0 RUMUSAN

Hubungan antara sekolah dan masyarakat serta hubungan dengan guru dan ibubapa dapat
membantu mencapai matlamat sekolah malah pelajar juga turut mendapat faedah yang
sangat berguna iaitu peningkatan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual.

4.0 RUJUKAN

 Syed Kamaruzaman Syed Ali, Muhamad Akbar Zahidi, Rahman Sukor,


Wee, A. S. S. L. (2014). Faktor kekangan ibu bapa dan persekitaran
sekolah dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani di
sekolah rendah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2(2),
1-15. Diperoleh daripada
http://mjs.um.edu.my/index.php/JUKU/article/download/8066/5580
TAJUK 14 : PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Definisi

ALAM PEMBELAJARAN

Keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajarkanak-kanak dalam mencapai
matlamat perubahan tingkah laku ke arah positif .

PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN

Salah satu unsur penting untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Pengurusan
pembelajaran merangkumi segala persediaan seperti tempat pembelajaran yang kondusif.

2.0 ISI PENTING

2.1 Ciri-ciri Iklim yang Sesuai

1. Ciri fizikal
Susun atur yang tidak begitu padat dan mempunyai pelbagai kemudahan

2. Ciri emosi
Guru bersikap peramah, mencintai murid dan mengharapkan kejayaan murid
mengikut keupayaan murid.

3. Ciri Sosial
Sorang rakan untuk kerjasama

2.2 Cara Guru Membentuk Suasana yang Kondusif

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang dinamik, pembentukan


akhlak, kemahiran-kemahiran tertentu dapat diterapkan dengan mudah dan
berkesan.
2.3 Aktiviti yang Sesuai dalam Proses P&P

Tahap pemikiran kanak-kanak masih terbatas. Oleh itu, proses peniruan atau
pemerhatian sememangnya satu teknik yang sesuai semasa belajar bagi
meningkatkan lagi pemahaman para pelajar dengan jelas.

2.4 Asas Kemahiran dalam Bilik Darjah

1. Pengetahuan guru mengenai nama dan latar belakang pelajar


2. Prosedur menetapkanperaturan bilik darjah
3. Perancangan yang rapi berkaitan dengan susun atur di bilik darjah

2.5 Cara Bagaimana Minat Pelajar Dapat Dipupuk

1. Pembelajaran merupakan sesuatu yang menyeronokkan. Menurut Ewell maklum


balas serta pembelajaran yang berkesan berlaku jika pelajar berada dalam
persekitaran yang menyeronokkan.
2. Maklum balas merupakan maklumat yang diberikan kepada individu tentang
kesesuaian tindakan serta respon mereka.

2.6 Elemen Penting yang Perlu Disediakan Sebelum Memasuki Kelas


1. Kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan, pelaksanaan dan penyeliaan
2. Merancang kurikulum, sukatan, huraian sukatan, buku teks, bahan rujukan
tambahan
3. Perkara yang melibatkan inovasi dan kreativiti
3.0 RUMUSAN

Pengurusan alam pembelajaran ini perlu dititik beratkan oleh para guru supaya minat para pelajar
dipupuk dengan mudah. Selaim itu, segala pemindahan maklumat akan berjalan lancar sekaligus
meningkatkan pencapaian para pelajar

4.0 RUJUKAN

 Nota subjek KPS3014 (Pengurusan Pembelajaran)

 Azua et al ( 2014 ), Pengurusan Alam Pembelajaran, 25 Oktober,

https://www.slideshare.net/Nurelida/kps-3014-pengurusan-alam-pembelajaran

 Naziratul ( 2009 ), Pengurusan Alam Pembelajaran, 25 Oktober,


https://www.scribd.com/doc/89430819/Pengurusan-Alam-Pembelajaran

 Dayangku et al ( 2013 ), Pengurusan Alam Pembelajaran, 25 Oktober,

https://prezi.com/lzaycwayzn6x/kumpulan-14-pengurusan-alam-pembelajaran/