Anda di halaman 1dari 8

Praktikum Kokurikulum Minggu Pertama

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Kokurikulum Tarikh : 11 Julai 2018


Tajuk : Sukan Memanah Masa : 3.00 – 4.00 petang
Sub Tajuk : Sejarah dan Pengenalan Peralatan Asas Memanah Kelas : Tingkatan 1

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah menyaksikan sukan memanah secara Bil. Murid : 10 orang

langsung atau melalui media cetak.


Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, 90% murid dapat:
a) Psikomotor : Mengenali peralatan asas memanah selepas menjalankan aktiviti.
b) Kognitif : Menerangkan sejarah memanah dan peralatan asas memanah dengan betul dan
jelas.
c) Afektif : Memahami kepentingan mengetahui sejarah dan peralatan asas memanah.
Nilai : Mematuhi arahan, keyakinan diri, bekerjasama, proaktif, berani, tekun, bersungguh-
sungguh dan menumpukan perhatian
Bahan Bantu Mengajar : Busur Memanah (5), Anak Panah (5), Pelindung Jari (5), Pelindung Lengan (5), Kantung
Anak Panah (5), Pelindung Dada (5)
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan

Persediaan Menguji tahap pengetahuan pelajar 1. Pelajar melihat peta bulatan yang
(10 Minit) tentang sukan memanah dilukis oleh guru. Keyakinan diri
2. Setiap pelajar menulis apa yang
diketahui mengenai sukan memanah
dalam bulatan yang telah dilukis oleh Menumpukan
guru. perhatian
3. Jawapan pelajar disemak dan
diperbetulkan dengan penerangan guru.
Proaktif

Pelajar Kerjasama

Guru

Perkembangan 1 1) Sejarah memanah 1. Pelajar mendengar penerangan guru


(10 minit) a) Merupakan salah satu sukan tentang sejarah sukan memanah. Menumpukan
yang telah ditetapkan oleh 2. Soal jawab antara pelajar dan guru.
perhatian
Jabatan Pendidikan Jasmani dan 3. Pelajar mengulang isi pembelajaran.
Sukan, KementerianPelajaran
Malaysia sebagai Sukan Prestasi Tekun
Tinggi Sekolah bermula 1 Januari Pelajar
2008.
b) Program pembangunan untuk Bersungguh-
tempoh tiga tahun bermula dari
Guru
tahun 2008 hingga 2010. sungguh
c) Bertujuan mengenalpasti dan
melatih bakat-bakat memanah
yang terdapat di sekolah-sekolah
seluruh negara, untuk menjadi
atlet memanah peringkat remaja,
peringkat kebangsaan dan
seterusnya ke peringkat
antarabangsa.

Perkembangan 2 2) Peralatan asas memanah: Jenis 1. Pelajar melihat slaid yang ditayangkan
(20 Minit) Busar Memanah oleh guru. Mematuhi
a) Busar Asas Recurve (sesuai 2. Pelajar mendengar penerangan guru.
arahan
untuk kategori 15 tahun dan ke 3. Pelajar melihat demonstrasi yang
bawah). ditunjukkan oleh guru dengan
b) Antara ciri-ciri yang terdapat pada menggunakan peralatan sebenar. Menumpukan
busar ini ialah limb atas dan 4. Beberapa orang pelajar diminta untuk
perhatian
bawah, limb tip, arrow rest, menyebut peralatan asas tersebut.
benang, tali dan nocking point. 5. Jawapan pelajar disemak dan
c) Busar Advanced Recurve Bow diperbetulkan dengan penerangan Keyakinan diri
(untuk kategori 15 tahun ke atas). guru.
d) Antara ciri-cirinya ialah pemegang
diperbuat daripada aluminium, Berani
limbs adalah selari dengan tepat,
pemegang mempunyai poket
untuk memasukkan limbs,
pressure button dan clicker.
Tempat pemegang boleh
ditanggalkan dan boleh diganti
mengikut kesesuaian.
3) Anak panah:
a) Biasanya diperbuat daripada
kayu, fiberglass, aluminium dan
karbon graphite.
b) Anak panah aluminium
mempunya ukur lilit dan ketebalan
yang tepat.
c) Setiap anak panah ditanda
dengan nombor.

4) Finger Tabs (Pelindung Jari):


a) Digunakan untuk melindungi jari
pemanah dari sebarang
kecederaan dan juga memberikan
permukaan yang licin untuk tali
panah mengelungsur.
b) Kebanyakan pelindung jari
diperbuat daripada kulit ataupun
bahan lain. Saiz pelindung jari
tidak sepatutnya melebihi jari
pemanah.

5) Arm Guards (Pelindung Lengan):


a) Diperbuat daripada kulit yang
dikuatkan atau plastik yang
dipakai di sebelah dalam lengan
yang memegang busar (bow
arm).
b) Dipakai untuk mengelakkan
kecederaan lengan pemanah.

6) Quivers (Kantung Anak Panah):


a) Digantung di pinggang.
b) Digunakan untuk membawa anak
panah.

7) Chest Guard (Pelindung Dada):


a) Digunakan untuk mengelakkan
kecederaan dada terutamanya
bagi pemanah wanita.
b) Tekanan berpanjangan dari tali
panah boleh menyebabkan
timbulnya satu kebengkakkan
pada tisu lemah yang sukar untuk
dibezakan dengan tisu kanser.
c) Bertujuan mengelakkan baju
besar daripada mengganggu tali
panah.
d) Diperbuat daripada nylon ataupun
plastik.
Kemuncak Pengukuhan 1. Pelajar dibahagikan kepada lima
(15 Minit) kumpulan secara berpasangan. Bekerjasama
2. Setiap kumpulan akan mendapat
lembaran soalan yang sama.
3. Pelajar menjawab soalan berkaitan Mematuhi
peralatan asas memanah mengikut arahan
kumpulan masing-masing.
4. Jawapan pelajar disemak dan
diperbetulkan dengan penerangan Keyakinan diri
guru.
Penutup Kesimpulan 1. Perbincangan antara pelajar dengan
(5 Minit) guru tentang peralatan asas Keyakinan diri
memanah.
2. Pelajar mendengar penerangan guru
tentang kepentingan mengetahui Menumpukan
sejarah dan peralatan asas perhatian
memanah.
3. Pelajar mendengar rumusan isi
pelajaran oleh guru.

Ulasan Pensyarah :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Refleksi Pelajar :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________