Anda di halaman 1dari 12

Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion

UNIT 5 Keguruan
Siri Modul Aktiviti Pembelajaran Aktif

DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR


PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru:


KPF 3012

Pemikiran & Amalan

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Fakulti Pembangunan Manusia
NAMA PELAJAR

NAMA NO. MATRIK

GROUP KULIAH :

PENSYARAH :

TARIKH SERAHAN :

SEMESTER 2
SESI 2017/2018

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS


Fakulti Pembangunan Manusia
0
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

Sinopsis

Unit ini membincangkan pernyataan kandungan FPG dan sejarah pembentukannya. Selain
itu unit ini juga membincangkan kriteria keguruan sebagai kerjaya profesional dan
menganalis komponen SGM.

Hasil Pembelajaran

Setelah melengkapkan aktiviti ini, anda dapat:

i. Menyatakan pernyataan kandungan FPG dan sejarah pembentukannya.

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


ii. Menghuraikan elemen-elemen yang terkandung dalam FPG.
iii. Membincangkan kriteria keguruan sebagai kerjaya profesional.
iv. Menganalisis komponen SGM.

Kandungan Halaman

5.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan. 2

5.1 Falsafah Pendidikan Guru Malaysia (FPGM): kandungan, sejarah 3


pembentukan & keterangan.

5.2 Profesion & profesionalisme keguruan. 5

5.3 Standard Guru Malaysia (SGM): latar belakang penggubalan. 7

5.4 Standard Guru Malaysia (SGM): kerangka & model. 8

1
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

5.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)

2
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

5.1 Kandungan, Sejarah Pembentukan & Keterangan


Falsafah Pendidikan Guru Malaysia (FPGM)

5.1.1 Pernyataan Kandungan Falsafah Pendidikan Guru Malaysia

Pendidikan guru di Malaysia adalah untuk melahirkan guru yang yang berpekerti
mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara
serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu
dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan
berdisiplin.
(BPG, KPM 1982)

5.1.2 Sejarah Pembentukan Falsafah Pendidikan Guru Malaysia

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Falsafah Pendidikan Guru (FPG) telah digubal bertujuan menjadi panduan bagi
merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPG menjelaskan jenis guru
diperlukan oleh negara kita. Apa yang terkandung di dalam FPG ialah “guru yang
berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi
negara serta menyanjung warisan budaya negara, menjamin perkembangan individu dan
memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin”.

5.1.3 Keterangan Kandungan Falsafah Pendidikan Guru

Kandungan Penjelasan Contoh


 Guru yang bersedia meletakkan Murid,
kepentingan kepada orang lain melebihi diri. Masyarakat, Ibu
 Kerana Guru akan menjadi contoh kepada bapa
i.
pelajar
Berpekerti mulia
 Guru juga haruslah pandai menghargai
anak-anak murid dan meraikan fitrah
mereka mereka yang beraneka sifat.
 Guru sentiasa berfikiran positif, Positif, proaktif,
ii. proaktif,inovatif, dan motivatif. inovatif, dan
Berpandangan  Mempunyai minda yang kehadapan dan motivatif
progresif dan sentiasa memperkembangkan ilmunya.
saintifik  Berusaha memajukan diri agar tidak
ketinggalan dari segi professional

3
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

 Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan -Visi dan misi.


iii.
matlamat negara sebagai yang utama.
Bersedia
 Integriti hendaklah dipupuk dalam diri -Bertindak atas
menjunjung
seorang guru untuk memastikan guru landasan etika
aspirasi negara
cekap, jujur, boleh dipercayai, amanah, dan tatasusila.
patuh kepada Negara dan mempunyai kualiti
 Meletakkan diri sebagai ‘role model’ untuk -Membuat
mengekalkan nilai–nilai yang menjadi lawatan ke
warisan kebudayaan Negara agar menjadi tapak warisan
teladan kepada murid, ibu bapa, dan dan sejarah.
iv. masyarakat. -Memberi
Menyanjung  Menghayati warisan budaya Negara yang contoh taulan
warisan unik. yang baik.
kebudayaan  Mempupuk sifat bangga terhadap
Negara kepelbagaian budaya dalam kalangan
murid.
 Menyemai sifat patriotism dan cintakan
Negara.
 Peranan guru dari segi pembangunan diri Jasmani, Emosi,
v.
dan perkembangan murid secara Rohani, dan
Menjamin
menyeluruh merangkumi aspek Jasmani, Intelek yang
perkembangan
Intelek, Rohani, dan Emosi. seimbang
individu
 Guru perlu mengekalkan keharmonian Mengadakan
vi. dalam masyarakat majmuk dengan aktivit
Memelihara suatu menekankan unsur bersatu padu dalam berkumpulan
masyarakat yang aktiviti yang dijalankan dan memastikan bersama-sama.

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


bersatu padu murid-murid pelbagai kaum sentiasa
berinteraksi antara satu sama lain.
 Memberi peluang kepada murid membuat Perpaduan
Vii.
keputusan. dengan
Memelihara suatu
 Berlaku adil dalam membuat keputusan. mengadakan
masyarakat yang
demokratik
 Bertindak berasaskan pertimbangan wajar. aktiviti.

 Memberi penekanan kepada aspek inovatif, kaedah inkuiri-


kreatif, analitikal, kritikal, holistik, bersepadu penemuan
viii. dalam melaksanakan tugas bagi dan kaedah
Memelihara suatu membentuk murid yang dapat berfikiran dapatan
masyarakat yang secara progresif dan saintifik. Guru perlu
progresif menekankan kaedah inkuiri-penemuan dan
kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar
menyiasat dan mereka cipta
 Mempastikan keharmonian, keselamatan nilai etika dan
ix.
dan keamanan menerusi penerapan nilai peraturan
Memelihara suatu
etika dan peraturan yang mesti dipatuhi
masyarakat yang
untuk oleh murid agar membentuk
berdisiplin
masyarakat yang cemerlang.
5.2 Profesion & Profesionalisme Keguruan

5.2.1 Definisi Profesion & Profesional

4
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

Tokoh Definisi
Mendefinisikan profesion sebagai penguasaan sesuatu bidang ilmu,
menjadi ahli sesuatu badan profesional dimana pengetahuan dan
i. kemahiran yang diperolehi dikehendaki masyarakat. Secara ringkas
Profesion definisi ini mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan tertentu dan
mengaplikasi kecekepan untuk kepentingan umum

Menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, mampu melakukan


ii.
kreativiti dan inovasi atas bidangnya serta harus berfikir positif dengan
Profesional
menjunjung tinggi etika dan integriti profesion

Rumusan:
Satu tindakan yang mengikut etika dan peraturan yang membawa impak yang positif dan
melahirkan idea serta tindakan yang matang. Semua garis panduan yang bertujuan
meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi
penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban,
peranan nilai, serta tingkah laku profesion dalam masyarakat.

5.2.2 Ciri-Ciri Guru Profesional

i. Pengetahuan ii. Keterampilan iii. Sahsiah


a) Isi kandungan/ mata
a) Merancang P&P a) Berakhlak
pelajaran
b) Pengetahuan pedagogi b) Mengurus P&P b) Budi Pekerti Mulia

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


c) Bahan c) Memilih strategi P&P c) Bertaqwa

d) Kaedah d) Meransang P&P d) Peribadi Mulia

e) Teknologi e) Berkemahiran generik e) Bersopan santun

f) Pengetahuan Kurikulum f) Kemahiran kaunseling f) Bersahsiah

g) g) Berkemahiran ICT g) Memimpin

5.2.3 Kriteria Profesion Keguruan Sebagai Kerjaya Profesional

Kriteria Keterangan + contoh


Bersemangat Guru yang sentiasa teruja untuk memberikan yang terbaik dalam
tinggi dalam perkhidmatannya. Contohnya guru ini akan hadir ke sekolah
perkhidmatan sebelum waktunya, masuk dan keluar kelas tepat waktunya, berfikiran
terbuka, proaktif, inovatif dan motivatif

Bermatlamat Guru yang tahu apa yang dibuat tanpa disuruh atau diberi arahan.
yang jelas Meletakkan perkara yang terpenting dan segera untuk diberi

5
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

keutamaan. Manakala perkara yang tidak penting dikemudiankan dan


perkara yang tidak berkaitan diabaikan. Contohnya guru ini memikul
amanah dan melaksanakan dengan terbaik untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan oleh dirinya sendiri atau pihak lain

Berkemahiran Guru ini cekap dalam mengurus bilik darjah yang ia bertugas di
mengurus bilik dalamnya. Kecekapan itu dapat dilihat dalam bentuk kawalan disiplin
darjah murid, keceriaan murid dan kelas dan tindakan rutin di dalam bilik
darjah yang berkesan (kebersihan kelas, kesihatan murid, rekod murid
dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran). Contohnya guru ini sentiasa
mempastikan ketepatan masa, suasana kelas yang ceria dan bersih dan
murid sentiasa memberikan tumpuan terhadap pengajarannya.

Berkebolehan Guru yang dapat menyampaian pengajarannya dengan berkesan. Suara


komunikasi yang yang lantang, bahasa yang halus, sebutan yang jelas, intonasi yang
baik betul, arahan yang tepat dan ayat-ayat yang gramatis yang
diselangselikan dengan elemen “humor”. Contohnya guru ini sentiasa
menghidupkan suasana pembelajaran di mana murid-murid merasa
terhibur dan tidak bosan sepanjang kelas berlangsung
Jangkaan yang Guru yang sentiasa beranggapan setiap muridnya adalah insan yang
tinggi terhadap istimewa yang mempunyai potensi untuk berjaya jika diberikan
murid bimbingan dan tunjuk ajar yang betul dengan cara yang berkesan.
Contohnya guru ini sentiasa memberi galakan kepada murid untuk

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


mencuba menyelesaikan masalah dalam semua perkara (akademik,
sukan, persatuan dan sebagainya)

Berupaya Guru yang meletakkan kepentingan perkhidmatannya melebihi


memberi yang kepentingan diri sendiri dengan kebolehan memberi yang terbaik
terbaik kepada murid-muridnya demi masa depan mereka dan yang terbaik
dalam tugas-tugas khasnya untuk kejayaan sekolah. Contohnya guru
ini akan memberikan kelas pemulihan khas atau kelas tambahan
kepada murid-muridnya yang masih belum menguasai isi kandungan
topik-topik yang diajar tanpa sebarang bayaran.

Pengetahuan Guru ini menguasai dengan mendalam dan meluas tentang kurikulum
tentang kurikulum kebangsaan yang menjadi panduan dan rujukan kepadanya dari segi
dan subjek yang matlamat, objektif dan kandungannya. Guru ini juga dapat menguasai
diajar secara subjek yang diajar dan menjadi rujukan kepada murid, rakan sejawat
mendalam dan pihak lain yang memerlukan khidmat ketokohannya. Contohnya
guru ini sentiasa mengemaskini pengetahuannya tentang kurikulum
kebangsaan yang berubah dan berupaya menyesuaikan pengetahuan
tentang subjek dengan matlamat kurikulum kebangsaan yang
ditetapkan

6
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

5.3 Standard Guru Malaysia (SGM): Latar Belakang Penggubalan

5.3.1 Pengertian Standard Guru Malaysia

Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai
oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan
bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini disediakan
sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan
perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Dokumen ini
akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan.

5.3.2 Latar belakang pembentukan Standard Guru Malaysia

i. Sejarah penggubalan: Malaysia memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan


modal insan kelas pertama di mana bina upaya adalah pendekatan utama ke arah
mencapai status negara maju pada tahun 2020. Modal insan adalah harta yang boleh
disuntik nilai tambahnya, diinjakkan nilai inteleknya serta diperbanyakkan modal
budayanya. Pembangunan insan berkualiti bergantung kepada kualiti pendidikan yang

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan,
berperibadian mulia, membentuk modal insan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif,
berkemahiran menyelesaikan masalah, persekitaran global yang sering berubah.

ii. Rasional penggubalan: Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang
berikut:

• Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan


dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi
membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan,

• Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan
lengkap seperti dasar, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, sumber pengajaran dan
pembelajaran, serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan
lancar, berkesan dan bermutu tinggi,

• KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru


yang dapat dijadikan showcase. Justeru itu, adalah wajar standard bagi institusi latihan
perguruan diwujudkan, dan

• Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras


dengan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan
standard am pendidikan tinggi.

iii. Tujuan penggubalan: Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut:

7
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

 mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran
pengajaran dan pembelajaran,

 mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi
dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang
ditetapkan tercapai.

 Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi
pembangunan pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan
perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan.

5.4 Standard Guru Malaysia: Kerangka & Model

5.4.1 Kerangka Standard Guru Malaysia: Komponen

S1 Amalan Nilai Profesionalisme


STANDARD Keguruan
(S) S2 Pengetahuan dan Kefahaman

S3 Kemahiran Pengajaran &


Pembelajaran

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


-Misi Nasional
Asas
-Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Penentuan -Falsafah Pendidikan Guru
Standard & X
X Y
Y
-Tatasusila Profession Keguruan Modal
Keperluan Guru
Guru Modal
-Etika kerja Kementerian Pelajaran Insan
Ungg Insan
Ungg
ul
ul
K1Kebanyakan Masuk Program
KEPERLUAN Latihan Guru
(K) K2 Latihan, Pentaksiran &
Penilaian
K3 Kolaborasi
K4 Infrastruktur & Infostruktur
K5 Jaminan Kualiti

Komponen Keterangan & Contoh


S1: Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme
Standard (S) keguruan berdasarkan domain diri, profesion dan sosial, yang patut ada
pada seseorang guru.

S2: Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan


kefahaman tentang subjek pengkhususan, ilmu pendidikan, kurikulum
dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru.

8
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

S3: Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan


pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru.

K1: Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur


Keperluan (K) pengambilan calon program latihan perguruan.

K2: Keperluan ini memperincikan program latihan, sistem pemantauan,


dan pentaksiran dan penilaian.

K3: Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan


institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah, institusi pendidikan
tinggi tempatan dan luar negara, badan bukan kerajaan serta lain-lain
institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan.
K4: Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan
pembelajaran, informasi dan komunikasi bagi mengoptimum kecekapan
dan keberkesanan program latihan

K5: Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan


pelaksanaan dasar, strategi, prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan
keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan
secara berterusan.

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


X:
Guru Unggul

Y:
Modal Insan

5.4.2 Model Standard Guru Malaysia

9
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

Keterangan Model SGM


Guru (digambarkan oleh huruf G) yang dihasratkan oleh Malaysia mempunyai kompetensi
yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan (Standard 1), pengetahuan
dan kefahaman (Standard 2) serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran (Standard 3).
Ketiga-tiga standard tersebut digambarkan oleh tiga lingkaran kecil yang bertindan;
membawa maksud ketiga-tiga aspek kompetensi yang dikuasai oleh guru adalah saling

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


berkait dan bersepadu.

Lingkaran besar putih yang melingkari Standard menggambarkan Keperluan utama yang
patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu
guru mencapai Standard. Keperluan yang dimaksudkan ialah kelayakan masuk dan
prosedur pengambilan calon program latihan perguruan (Keperluan 1), latihan, pentaksiran
dan penilaian program perguruan (Keperluan 2), kolaborasi (Keperluan 3), infrastruktur dan
infostruktur (Keperluan 4), dan jaminan kualiti (Keperluan 5).
Lingkaran besar yang memagari Keperluan menggambarkan asas penentuan Standard dan
Keperluan iaitu Misi Nasional, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru,
Tatasusila Profesion Keguruan, dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia,

Glob di tengah-tengah lingkaran Standard merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia yang
dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama, iaitu menguasai
ilmu dan kemahiran tinggi, menjunjung nilai budaya bangsa, memiliki semangat patriotisme
yang utuh, mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa

Tajuk Perbincangan

10
Falsafah Pendidikan Guru:Pemikiran & Amalan dalam Profesion
UNIT 5 Keguruan

UNIT Tajuk

5.1 Huraikan sejarah pembentukan Falsafah


Pendidikan Guru (FPG) dan kandungan
secara yang tersurat dan tersirat.

5 5.2 Bagaimanakah kandungan Falsafah


Falsafah Pendidikan Guru menjadi teras kepada
Pendisdikan pembentukan pemikiran dan amalan guru-
Guru (FPG): guru dari aspek pengetahuan,
Pemikiran & keterampilan, sahsiah dan etika guru.
Amalan
Dalam 5.3 Sejauhmanakah kerjaya guru
Profesion dikategorikan sebagai profesional dalam
Keguruan perkhidmatan awam.

5.4 Analisiskan komponen Standard Guru


Malaysia ke arah melahirkan guru
Malaysia yang bertaraf dunia.

UPSI: Sem2– Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Carian Maklumat

Dokumen Standard Guru Malaysia


https://www.moe.gov.my/images/pemberitahuan/standard%20guru%20malaysia%20-%202009.pdf

Kriteria guru Abad ke 21


http://www.padu.edu.my/files/Buletin_Anjakan_Bil_5-2015_%28Final%29.pdf

Pembangunan Guru Malaysia: Isu & Cabaran


http://aadcice.hiroshima-u.ac.jp/e/publications/sosho4_2-08.pdf

Standard Guru Malaysia


https://www.moe.gov.my/images/pemberitahuan/standard%20guru%20malaysia%20-%202009.pdf

Teacher Professional development in Malaysia


http://aadcice.hiroshima-u.ac.jp/e/publications/sosho4_2-08.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001405/140577e.pdf

11