Anda di halaman 1dari 2

KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PADANG PARIAMAN


Nomor : Tahun 2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PADANG PARIAMAN
TAHUN PELAJARAN 2017 – 2018

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program di MAN 2


Padang Pariaman, maka dipandang perlu dibentuk Struktur
Organisasi pada MAN 2 Padang Pariaman;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No
19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Struktur Organisasi MAN 2 Padang
Pariaman Tahun Pelajaran 2017 – 2018 seperti pada Lampiran 1.
Kedua : Tugas setiap personil diuraikan pada Rincian Tugas sebagaimana pada
lampiran II keputusan ini:
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan
pada anggaran yang sesuai
Keempat : Apabila timbul kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya
Kelima : Keputusan ini mulai beralaku sejak ditetapkan

Ditetapka di Paingan
Pada tanggal Juli 2018
Kepala Madrasah

Y U L P A H E R I,
Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Pariaman
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : Juli 2018
Tentang : PENETAPAN DAN PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI MAN 2
PADANG PARIAMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

STRUKTUR ORGANISASI MAN 2 PADANG PARIAMAN


TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

A. KEPALA MADRASAH : YULPAHERI, S.Pd


B. KEPALA URUSAN TATA USAHA : SYAMSIR, BA
C. BENDAHARA : MIRA MAYA SOFA, S.Pd
D. OPERATOR MADRASAH
1. PUTRI MANDA SARI, A.Md
2. MUHAMMAD ANSHAR, S.PdI
E. WAKIL KEPALA MADRASAH
a. BIDANG KURIKULUM : SYARIFAH AINUN, S.Ag
b. BIDANG KESISWAAN : NOVITA ERWIN, S.HI
c. BIDANG SARPRAS : KHALIDIN, S.Ag
d. KEPALA PERPUSTAKAAN : ERMA SAHARA, S.Ag
e. KEPALA UKS : DESIASWATI, S.Pd
F. WALI KELAS
1. KELAS X IPA : EMA NELVIA, S.Pd
2. KELAS X IPS : ANWAR TANJUNG, S.PdI
3. KELAS XI IPA : ISMA ERLINA, S.Pd
4. KELAS XI IPS : TURSINA SYAFNI, S.Sos
5. KELAS XI IPK : SLAMI YATURRAHMAH, S.Fil.i
6. KELAS XII IPA : NURMAINI, S.Pd
7. KELAS XII IPS : APRIZAL. B, S.Pd
8. KELAS XII IPK : MIRA MAYA SOFA, S.Pd

Kepala Madrasah

Y U L P A H E R I,

Anda mungkin juga menyukai