Anda di halaman 1dari 13

1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TINGKATAN 2

Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk
mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

Jawab semua soalan.

1) a) Lengkapkan setiap jujukan yang berikut:


i) -25, -18, , -4 , 3 , …
ii) 1, 4, 7, 10, ,16, …
iii) 288, , 72, 36, 18, 9, …
(3 markah)
1) b) Kembangkapan ungkapan algebra yang berikut: (4 markah)
i) 4p(p – 3)
=
ii) -5(3n -2m)
=
iii) (4u + v)2
=

1) c) Permudahkan : (3 markah)

7𝑔 + 𝑔ℎ ℎ2 − 49
÷
6𝑔 36

2) a) Padankan setiap rumus algebra dengan perkara rumusnya. (3 markah)


1
i) 𝑟= 2
𝑑F Ο Ο F

ii) F = mg + ma Ο Ο r

iii) x+y=z Ο Ο z

Ο m

SULIT.2018.NBASMKKB
2

2) b) Permudahkan yang berikut : (4 markah)

6 3+ℎ
i) 𝑘
− 𝑘
=

𝑚−5 1+𝑛
ii) + =
8𝑚 3𝑚𝑛

2) c)

(9a + 7) m

(7 + 3a ) m
Rajah di atas menunjukkan sebidang tanah berbentuk segiempat tepat yang dimiliki oleh Puan
Kavitha. Hitung luas, dalam m2 , tanah tersebut. (3 markah)

3) a) Padankan sama ada poligon berikut adalah poligon sekata atau tidak sekata : (3 markah)

i)

Poligon sekata

ii)

Poligon tak sekata

SULIT.2018.NBASMKKB
3

iii)

3) b) Hitung nilai x dan y dalam poligon di bawah: (4 markah)

3) c) Dalam rajah yang berikut, O merupakan pusat bulatan. XMOY dan AMB merupakan garis
lurus. Diberi XM = 3 cm dan MY = 27 cm, hitung panjang bagi garis AB. (3 markah)

4) a) Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan. Labelkan bahagian yang berikut : (3 markah)

SULIT.2018.NBASMKKB
4

4) b) i) Cari jarak antara dua titik melalui A(2,1) dan B(5, 5).

ii) Diberi jarak antara A(2,-4) dan B(h, 8) ialah 13 unit. Cari nilai h.

(4 markah)
4) c) Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk kuboid dengan sebuah silinder
berjejari 1 cm telah dikeluarkan daripadanya. Hitung isipadu, pepejal yang tinggal itu.
(Ambil π = 3.142). (3 markah)

SULIT.2018.NBASMKKB
5

5) a) Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Lengkapkan bentangan prisma itu pada grid
segiempat sama bersisi 1 unit di ruang jawapan : (3 markah)

22
5)b)Hitung luas permukaan bagi bentuk tiga dimensi yang berikut. (Ambil π = 7
)

i) (4 markah)

SULIT.2018.NBASMKKB
6

ii)
)

5) c) Rajah menunjukkan sebuah sisi empat PQRS. Hitungkan titik tengah bagi garisan PR. Seterusnya
cari koordinat bagi titik S. ( 3 markah)

6)a)Nyatakan sama ada yang berikut ialah suatu fungsi atau buakan fungsi: (3 markah)
i)

_________________
ii)

___________________
iii)

___________________

SULIT.2018.NBASMKKB
7

6) b) Rajah di bawah menunjukkan graf bagi suatu fungsi. (4 markah)

Daripada graf itu, cari :


i) Nilai y apabila x = 4
y = ________
ii) Nilai y apabila x = 1.5
y = __________
iii) Nilai x apabila y = 4
x1 = ____________ , x2 = ___________

6) c) Diana memandu keretanya dari P ke S melalui Q dan R. Jumlah jarak yang dilalui ialah
150km dan laju purata bagi keseluruhan perjalanan ialah 60km ⁄ j. Diberi Diana memandu
40km dari P ke Q dengan laju purata 80 km ⁄ j. Dia meneruskan perjalanannya dengan laju
62.5km ⁄ j selama 48 minit dari Q ke R dan akhirnya sampai di S. Hitung laju, dalam km⁄j,
keretanya dari R ke S. (3 markah)

SULIT.2018.NBASMKKB
8

7) a) Hitungkan laju bagi setiap yang berikut: (3 markah)


i) Ravi berlari 200 m dalam masa 25 saat. ii) Sebuah lori bergerak sejauh 340km dalam
2
masa 4 jam.
3

7) b) Hitungkan kecerunan bagi setiap garis lurus dalam rajah di bawah. (4 markah)

7) c) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2cm kepada 5 unit pada
paksi-y, lukis graf fungsi bagi fungsi y = 10 + 5x – 3x2.

x -2 -1 0 1 2 3
y -12 2 10 12 8 -2

SULIT.2018.NBASMKKB
9

8) a) Rajah di bawah menunjukkan dua bentuk yang kongruen. (3 markah)

Nyatakan imej bagi:


i) titik C = _________
ii) garisan AB = _________
iii) ˂ CAB = _________

SULIT.2018.NBASMKKB
10

8) b) Lukiskan imej bagi rajah yang berikut di bawah suatu pantulan pada paksi-y.
(4 markah)

8) c) Berdasarkan rajah di bawah :

Cari
i) kecerunan garis RS.
ii) pintasan-x bagi garis lurus RS.
(3 markah)

SULIT.2018.NBASMKKB
11

9) a) Namakan pepejal yang dibentuk oleh bentangan yang berikut : (3 markah)

i)

ii)

iii)

9) b) 2, 3, 7, 3, 4, 3, 2, 6, 1
Cari median dan min bagi set data di atas.
(3 markah)

9) c) Rajah di bawah menunjukkan jumlah derma dalam RM, oleh 40 keluarga kepada Tabung
Kebajikan Murid. (4 markah)

SULIT.2018.NBASMKKB
12

i) Lengkapan jadual kekerapan yang berikut :

Derma(RM) Gundalan Kekerapan


11 – 15
16 – 20

ii) Nyatakan kelas mod.

10) a) Hitungkan titik tengah bagi dua pasangan titik yang berikut : (3 markah)
i) A(-5, 4) dan B(9, 12) ii) C(3,7) dan D(9,7)

iii) E(9,5) dan F(13, -7)

10) b) Suatu bulan dipilih secara rawak dalam setahun. A ialah peristiwa satu bulan yang
bermula dengan huruf J dipilih. Tuliskan ruang sampel, S, dan peristiwa , A. Nyatakan
juga bilangan unsur dalam ruang sampel, n(S) dan peristiwa, n(A). (4 markah)

SULIT.2018.NBASMKKB
13

10) c) Jadual di bawah menunjukkan bilangan pen di dalam sebuah kotak.

Warna pen Hitam Biru Merah


Bilangan pen 8 3 4

Sebatang pen dipilih secara rawak daripada kotak itu. Cari kebarangkalian memilih (3 markah)
a) sebatang pen biru b) sebatang pen bukan berwarna biru

KERTAS SOALAN TAMAT.

SULIT.2018.NBASMKKB

Anda mungkin juga menyukai