Anda di halaman 1dari 2

Talents

NAME:___________________
Blue Viridium Kiss CONCEPT:_________________
Real-Politick Ex-Courtesan Assassin

PLAYER:__________________
NPC ANIMA:___________________
Shadowy butterflies masking a tall golden dancer.

CASTE:___________________
Night SUPERNAL ABILITY:___________
Socialize

ATTRIBUTES
STRENGTH___________OOOOO
●● CHARISMA__________ ●●●
OOOOO PERCEPTION_________ ●●●●
OOOOO
DEXTERITY__________●●●●●
OOOOO MANIPULATION_______ ●●●
OOOOO
●● INTELLIGENCE________ ●●●
OOOOO
STAMINA____________OOOOO
●●● APPEARANCE_________ ●●●
OOOOO
● WITS_____________ ●●●●●
OOOOO

ABILITIES SPECIALTIES MERITS


¨ ARCHERY___________ OOOOO
● _______________________
Socialize - Reading People _________________
Martial Arts OOOOO
●●●●
¨
■ A THLETICS __________ OOOOO
●●●●● _______________________
Presence - Seduction _________________
Ambidextrous OOOOO
●●
■ AWARENESS____________
¨ OOOOO
●●●●● _______________________
Martial Arts - Unarmed _________________
Allies (Bloody Hands) OOOOO
●●●
■ BRAWL____________
¨ OOOOO
● _______________________
Larceny - Disguise _________________
Contacts - Assassins OOOOO
●●●●●
■ BUREAUCRACY__________
¨ OOOOO
●●● _______________________
Athletics - Acrobatics _________________
Contacts - Prostitutes OOOOO
●●●●●
¨ C RAFT _____________ OOOOO _______________________ _________________
Ressources OOOOO
●●●
¨ DODGE_____________ OOOOO
●●●● _______________________ _________________ OOOOO
¨ INTEGRITY__________ OOOOO
●●● _______________________ _________________ OOOOO
■ INVESTIGATION________
¨ OOOOO
●● _______________________ _________________ OOOOO
¨
■ L ARCENY ___________ OOOOO
●●●●●
■ LINGUISTICS__________
¨ OOOOO
●● WILLPOWER LIMIT BREAK
¨ LORE______________ OOOOO
● O ●
● O ●
O ●
O ●
O O O O O O
■ MARTIAL ARTS___________
¨ OOOOO
Ebon Shadow ●●●●● ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
¨ M EDICINE ____________ OOOOO
¨ MELEE_____________ OOOOO ESSENCE LIMIT TRIGGER
¨ OCCULT____________ OOOOO O
● O
● O
● O
● O _______________________
¨ PERFORMANCE__________ OOOOO PERSONAL ___|___ _______________________
¨
■ P RESENCE ____________ OOOOO
●●●●● PERIPHERAL ___|___ _______________________
¨ RESISTANCE___________ OOOOO
●●● COMMITTED ________ _______________________
¨ RIDE______________ OOOOO
¨ SAIL_______________ OOOOO EXPERIENCE SOLAR EXPERIENCE
¨
■ S OCIALIZE ___________ OOOOO
●●●●●
■ STEALTH___________
¨ CURRENT:_____ TOTAL:_____ CURRENT:_____ TOTAL:_____
OOOOO
●●●●●
¨ SURVIVAL____________ OOOOO
¨ THROWN___________ OOOOO WEAPONS
¨ W AR ______________ OOOOO WEAPON NAME ACC DMG DEF OVW TAGS DICE POOL
__________ ____ ____ ____ ____ __________ ____
ADDITIONAL ABILITIES __________ ____ ____ ____ ____ __________ ____
¨ _________________ OOOOO
Martial Arts (Dream Pearl Courtesan) ●●●●● __________ ____ ____ ____ ____ __________ ____
¨ _________________
Martial Arts (Snake) OOOOO
●●●● __________ ____ ____ ____ ____ __________ ____
¨ _________________ OOOOO __________ ____ ____ ____ ____ __________ ____
¨ _________________ OOOOO __________ ____ ____ ____ ____ __________ ____
¨ _________________ OOOOO __________ ____ ____ ____ ____ __________ ____
¨ _________________ OOOOO __________ ____ ____ ____ ____ __________ ____
HEALTH & DEFENSE
ARMOR SOAK HARD MP TAGS PARRY:________ RESOLVE:________
____________ ___ ___ ___ ______________ EVASION:_______ GUILE:__________
____________ ___ ___ ___ ______________ RUSH:_________ DISENGAGE:_______
NATURAL SOAK:_________ FINAL SOAK:________ JOIN BATTLE:_________
HEALTH LEVELS
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
_
-0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Natural Soak: Stamina + Charms • Parry: ([Dexterity + Brawl, Martial Arts or Melee, whichever is appropriate to the character’s current armament] / 2, round up) + Weapon’s Defenses bonus
Evasion: ([Dexterity + Dodge] / 2, round up) – armor’s mobility penalty • Resolve: ([Wits + Integrity + specialty] / 2, round up) • Guile: ([Manipulation + Socialize + specialty] / 2, round up)
INTIMACIES
INTIMACY INTENSITY INTIMACY INTENSITY
________________________ _________ ________________________ _________
________________________ _________ ________________________ _________
________________________ _________ ________________________ _________
________________________ _________ ________________________ _________
________________________ _________ ________________________ _________
________________________ _________ ________________________ _________
________________________ _________ ________________________ _________
________________________ _________ ________________________ _________
________________________ _________ ________________________ _________
________________________ _________ ________________________ _________
CHARMS
NAME TYPE DURATION COST BOOK PAGE# EFFECT
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
_______________ _________ _______ _____ _______ ____ ______________________
INVENTORY
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________