Anda di halaman 1dari 28

SULIT

NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Uobytu

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 3472n


ADDITIONAL MATHEMATICS
Kertas I
Nov./Dis.
2 jam Dua jam

q JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Untuk Kegunaan Pemeriksa
4 l. Tulis nombor kad pengenalan dan
Kod Pemeriksa:
7 angka giliran anda pada petak
lz yang disediakan. Markah Markah
l
Soalan
Penuh Diperoleh
Ir
2. Kertas soalan ini adalah I 2
dalam dwibahasa. , 2
3 2
J. Soalan dalam bahasa Inggeris 4 J
mendahului soalan yang sepadan dalam 5 4
bahasa Melayu. 6 2
7 3
4. Calon dibenarkan menj awab kes eluruhan 8 3
atau sebahagian soalan sama ada dalam
9 3
bahasa Inggeris atau bahasa Melayu,
l0 4
11 3
5. Calon dikehendaki membaca maklumat
di halaman belakang kertas soalan ini. t2 3
13 2
t4 4
l5 3
16 3
t7 4
18 4
t9 4
20 4
2t 4
22 3
23 4
24 3
25 4
Jumlah EO

Kertas soalan ini mengandungi 28 halaman bercetak.


lLihat halaman sebelah
34721L a 2ol4 Hak cipra Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 2 347211

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given
are the ones commonly used.

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang


diberi adalah yang biasa digunakan.

ALGEBRA
log. b
x= -b
+ 8 loe,D=
*,
9T :a+(n-l)d
a,n xa n = a
m+n

3 amnm-n
+a = a 10 s,: ilz"+(n-ial

4 (a^)' = a" 11 Tn: al-r

lop ea m+los
ea mn=lop n
t2 ,_-o(.'-r)
" r-l =@,,*,
1-r
6 logo $ : losea m-los n

l3 s-=#,1"1'r
7 eo mn:nlop
los ea m
CALCT]LUS
KALKULUS

dv dv du
4 Area under a curve
y=uv, dr --L=tt-+V- Luas di bawah lengkung
dr d,r
b
: ll,a- or (arau)
a
du dv
udy h

vdx -drdxv 2 -_J [, d,


a

Volume ofrevolution
dy dv du Isi padu kisaran
dr du dr b
: l"r' dx or (atau)
b

- ln2d,
a

347211 a 20t4 Hak cipra Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 3 347zfi
STATISTICS
STATISTIK

i= 7 ,,_M
Zw,t,
1r

I* nD nl
1 --Zr
n-2L
"-64.-

nl
9
n
^ = 'r""""""i-
L-
' ln- r)lrl
Ix'
N 10 r(ew a) = r(,a)+ e(s)- r(,t aa)
1l 4x =r):nc, p, Qn-, , p + q:1
t2 Mean / Min , p: np

l3 6=| npq

m=L+(i* -'), t4 - x -tt


lr- )
6

6 I:ff"rc0
GEOMETRY
GEOMETRI

Distance I Jarak
lrl=F.f
= G;.j;6rt xi+ yi
Midpoint / Titik tengah 6 r=
x2 +y
( x1+ x2 .yr + .yz )
G,y)= I\r./ . ' 1 |

A point dividing a segment of a line


Titik yang membahagi suatu tembereng garis

. ( nx1 + mx2 ny1+ my2\


tr- vt: | ,
\ m+n m+n ) I

Area oftriangle I Luas segi tiga

: )l {rr, + *2v + 4vv) - (t2v1 + 4v2 + x1v)l


llihat halaman sebelah
34721L a 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 4 3472n

TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRI

1 Arc length, s=rO S sin(;tA) = sin,.4cosB + cos,4sinB


Panjang lengkok' s =j0
sm(zta) = sinlkosB + kosl sin -B

: I
2 Areaof sector, I 9 cos(l+B) = coslcosB T sinlsinB
il,
tos(Zta) = koslkosB T sinl sinB
t -
Luas sektor,L=
,i'0
lo tan(eta)
3 sin2A+cos2A:r
sin2A+kos2A:1

4 :l+tan2A 11 tan2A =
sec2A #
sek2l : l+tan2A

5 cosec2l :l+cot2A 'a = ,b = '


12 sinl
: r +kot2A sinB sinc
kosek2l --
6 sin2A = 2 sin A cos A
13 a2 = b2 +c2
sin2A=2sinlkosl - 2bccosA
a2 : b2 +c2 * 2bckosA
7 cos 2A : cos2 A - sin2 A
:2cos2A - |
14 Area oftriangle / Luas segi tiga
= | - 2 sin2A
=labsi,c
kos 2A : kos2l - sin2 A z
: 2kos2A - 1
= 1 - 2 sin2 A

347211 a 2014 Hak cipra Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 5 3472fi
Eraminer's
Use
Answer all questions.
Jawab semrgia soalan.

Diagram I shows the relation between Setl and Set-B in the arrow diagram form.
Rajah I
menunjukkan hubungan antara Set A dan Set B dalam bentuk rajah
anak panah.

SetB

Set,,4
+12
Diagram I
Rajah I

(a) Represent the relation in the form of ordered pairs.


Wakilkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.

(b) State the domain of the relation.


Nyatakan domain hubungan itu.
12marksl
12 markahl

Answer I Jawapan:

(a)

(b)

G
347211 a 2ol4 Hak cipta Kerajaan Malaysia
flihat halaman sebelah
SULIT o
SULIT 34721t
Examiner's
Use
2 x -+x-2m,wherem is a constant.
Diagram 2 shows the function/:
Rajah2 menunjukkan suatufungsif: x -+x -2m, dengan keadaan m ialah pemalar.

Diagram 2
Rajah 2

Find the value of rn. f2 marks)


Cari nilai m. [2 markah]

Ar,suter I Jawapan:

G 3 Given the quadratic equation (l - + 5 = 0 has no roots, find the range of


a)x2 -2x
values of a. 12 marks)

Diberi persamaan kuadratik (l - a)xz - 2x + 5 = 0 tidak mempunyai punca,


cari julat nilai a. 12 markahl

Atswer I Jawapan:

E
3

o 347211 o 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 7 3472n
Eraminer's
4 Diagram 4 shows the graph of the quadratic functionflx) = (x-3)2 -25. Use

Rajah 4 menunjukkan graffungsi kuadratik J(x) = (x - 3)2 - 25.

Diagram 4
Rajah 4
State
Nyatakan

(a) the coordinates of the minimum point of the curve,


koordinat titik minimum bagi lengkung itu,
(D) the equation of the axis of symmetry of the curve,
persamaan palai simetri bagi lengkung itu,
(c) the range of values of x when /(r) is negative.
julat nilai x apabila f(x) ialah negatif.
[3 narksl
13 markah)

Answer I Jawapan:

(a)

(b)

(c)
4

G
347211 a 2ol4 Hak cipra Kerajaan Mataysia
llihat halaman sebelah
SULIT o
SULIT t 347211
Exafiti er's
Use
5 Given the quadratic equatio n 2x2 + mx - 5 = 0, where zz is a constant, find the value
ofmif
Diberi persamaan kuadratik 2x2 + mx - 5 = 0, dengan keadaan m ialah pemalar,
cari nilai m jika

(a) one of the roots of the equation is 2,


satu daripada punca-punca persamaan itu ialah 2,

(b) the sum of roots of the equation is - 4.


hasil tambah punca-punca persamaan itu ialah - 4.
14 marksl
14 markahl
Atswer I Jawapan:

(a)

(b)

E
o 347211 a 2014 Hak cipra Kerajaatr Malaysia SULIT
SULIT 9 3472t1
Exa ifier's
6 Simplify: Use

Ringkaskan:
(u,o r']''
9*s y
12 narlcsl
12 markahl
Arrswer I Jawapan:

E
6

7 Given logr9 =2, find the value of


Diberi logr9 = 2, cari nilai

(a) k,

(,) .r,(;)

13 marlal
13 markahl
Answet I Jawapan:

(a)

(b)

G
347211 a 2014 Hak cipta Kerajaan M&Iaysia
llihat halaman sebelah
SULIT o
Exa irrer's
sulrT 10 347211
Use
8 It is given the sum of the first n terms of a geometric progression is S, =
]b' -rl.
Diberi hasil tambah n sebutan pertama bagi suatu janjang geometri ialah
s,,=1[3, -rl
2.
Find
Cari

(a) first term of the progression.


the
sebutan pertama j anjang itu,

(6) the common ratio of the progression.


nisbah sepunya janjang itu.
[3 marksl
13 markah)
Answer I Jawapan:

(a)

(b)

E
8

o 347211 a 2014 Hak Cipra Kerajaan Mataysia SULIT


SULIT 11 347ztr
9 Diagram 9 shows a circle with centre O which is divided into eight sectors. Use

Rajah 9 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dibahagi kepada lapan sektor.

Diagram 9
Rajah 9

The angles of the sectors form a progression with the first term of24o .

Sudut sektor-sektor itu membentuk suatu janiang dengan sebutan pertama24" .

State
Nyatakan

(a) whether the progression is an arithmetic progression or a geometric progression,


sama ada janjang itu ialah suatu janiang aritmetik atau jani ang geometri,

(6) the value of p,


nilai p,

1c) the sum of all terms in the progression.


hasil tatnbah semua sebutan dalam janjang itu.
13 marksl
13 markahl
Atswer I Jawapan:

(a)

(b)

(c)

G
347211 a 2014 Hak cipta KerajaaD Mataysia
flihat halaman sebelah
SULIT o
Exa iner's
sulrT t2 347211
Use
10 Adam has just completed his diploma in engineering field. He was offered
a job from two different companies. Syarikat Satria offered him an initial salary
of RM36 000 per annum with 5% yearly increment from the basic salary.
Syarikat Perdana offered an initial salary of RM30000 per annum with 9% yearly
increment from the basic salary. Adam decided to choose the company
which offered higher income and save 20%o of his salary for further study after
working for 10 years.
Which company should Adam choose and how much his total saving for his studies?
[Round off your answer to the nearest RM] 14 marl<s'l
Adam baru sahaja menamatkan pengajian diploma dalam bidang kejuruteraan.
Dia ditawarkan kerja oleh dua buah syarikat berbeza. Syarikat Satria
menawarkan gaji permulaan RM36000 setahun dengan kenaikan tahunan
sebanyak 5%o daripada gaji pokok. Syarikat Perdana menawarkan gaji
permulaan RM30000 setahun dengan kenaikan tahunan 9%o daripada
gaji pokok. Adam bercadang untuk memilih syarikat yang menawarkan
jumlah pendapatan yang paling tinggi dan menabung sebanyak 20Vo daripada
gajinya bagi melanjutkan pelajaran selepas bekerja selama 10 tahun.
Syarikat manakah yang patut Adam pilih dan berapakah jumlah tabungannya
untuk melanjulkan pe laj aran?
lBundarkan jawapan anda kepada RM terhampirl 14 markahl

Answer I Jawapan:

E
10

o 347211 a 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 13 34721L
Exa iner's
Use
11 The variables x andy are related by the equ alior,xy = 4x -2.r'. Diagram 11 shows the
straight line PQ obtained by plotting y against x2.

Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan x!=4x-2x1 . Rajah ll


menunjukkan garis lurus PQ yang diperoleh dengan memplot y melawan x2.

Diagram 11
Rajah ll

(a) Express the equation ry=4x-2x1in its linear form used to obtain the straight
line graph shown in Diagram 1 l
{lngkapkan persanaan xy = {v-2x3 dalam bentuk linear yang digunakan untuk
memperoleh graf garis lurus seperti ditunjukkan dalam Rajah 17.

(6) State
Nyatakan

(i) the gradient of the straight line Pp,


kecerunan bagi garis lurus PQ,

(ii) the coordinates ofP.


koordinat P.
13 marltsl
13 markahl
Answe Jawapan:
(a)

(r) (i)

(ii)
11

G
347211 o 2ol4 Hak cipta Keraiaan Malaysia
lLihat halaman sebelah
SULIT o
SULIT t4 34721r
Exominer's
Use
12 Diagram 12 shows the straight line PQ with equation i) * It = t intersects the straight
line l8 at point P.
Rajah 12 menunjukkan garis lurus PQ dengan persamaan i) * It =, bersilang dengan
garis lurus AB pada titik P.

P(s,0)
A(3,4)

Diagram 12
Raj ah 12

(4) Statethe/-intercept of PQ.


Nyatakan pintasan-y bagi PQ.

(D) Find the coordinates of B if BP =2PA.


Cari koordinat B jika BP = 2PA.
13 marlesl
13 marknh)
Answer I Jawapan:

(a)

(b)

12

tE
o 347211 a 2014 Hak cipta Kerajaan Mataysia SULIT
SULIT 15 347211

13 The straight line y=-3r+8 is parallel to the straight line y=(k+2)x+7,wherefris Use

a constant.

Determine the value of &. 12 marl<sl

Garis lurus y---3x+8 adalah selari dengan garis lurus y=(k+2)x+7,dengan


keadaan k ialah pemalar.
Tentukan nilai k. 12 markah)

Answer I Jawapan:

E
13

14 Solve the equation sin2x+cosx=0 for 0o<x<360o. [4 marles]


Selesaikan persamaan sin 2.r + kos.r =0 bagi 0o<x<360o. 14 markahl

Answer I Jawapan:

E
t4

347211 a 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia


llihat halaman sebelah
SULIT o
SULIT 16 3472t1
Examiner's
Use
15 Diagram 15 shows a lrapezitm PQRS with QR : 2PS.

Rajah 15 menunjukkan sebuah trapezium PQRS dengan QR = 2PS.

Diagram 15
Rajah 15

Express in terms of a ar.dlor b


Ungkapkan dalom sebutan a dan/atau b

(,) Si-E,
(b) QP.
13 marl<sl
[3 narkah]
Answer I Jawapan:

(a)

(b)

15

G
o 347211 a 2014 Hak Cipta Kerajaao Mataysia SULIT
SULIT I7
Eraminer's

(-+\
p=l
h\
Use

16 Given .l,find
= \k)'
" land,q=l
' [3/
( (z\
Diberi p=l -4\ l.anri
^ ldanq=l
- (3/ = (r,

at ltl,
(b) q is parallel to the x-axis.
the value of ft such that p +
nilai k dengan keadaan p + q adalah selari dengan pal<si-x.
13 marlal
13 markahl
Answerl Jawapan:

(a)

(b)

L6

G
347211 a 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia
flihat halaman sebelah
SULIT o
SULIT 18 347211
Examiner's
Use
17 Due to the high living cost, Siva has planted several types of vegetables for his own
consumption on a rectangular shape empty plot of land behind his house. He plans
to fence the land which has a dimension of 6.r m and (4 - x) m.
Find the length, in m, the fence he has to buy when the area of the land is maximum.
14 marksl

Akibat daripada peningkatan kos sara hidup, Siva telah menanam beberapa jenis
sayur untuk kegunaan sendiri di kawasan lapang berbentuk segi empat tepat
di belakang rumahnya. Dia bercadang untuk memagar kawasan tersebut yang
berukuran 6x m dan (4 - x) m.
Cari panjang, dalam m, pagar yang perlu dia beli apabila luas kawasan itu
adalah maksirnum. 14 narkahl

Answer I Jawapan:

t7

G
o 347211 a 2014 Hak cipra Kerajaan Malaysia SULIT
sul.rr 19
Exa iner's
Use

18 Givenx = P + 3 and 9=:!;t3, fira


dt

Diberi x = P + 3 dan Idt =Af , cari


(o) &,
dt

@\ I,in terms of x.
dr
dY dolo- sebutan x.
,
dx
14 marksl
14 markahl
Answer I Jawapan:

(a)

(b)

18

G
347211 o 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia
llihat halaman sebelah
SULIT o
SULIT 20 3472tL
Examiner's
Use
3
19 Given J,f{r)ar=+,rina
I

Diberi tf@)dx=4.cari
I
I
(a) lz76a,,
3

3
(6) JU*/t,)F,.
I
14 marks)
14 markah)
Answer I Jawapan:

(a)

(b)

E
19

o 347211 a 2014 Hak cipta Kerajaan Mataysia SULIT


SULIT 21 347Ar
Eraminer's
20 Diagram 20 shows part of the front view of a square shape mural art on a wall in a Use

school building. PI is an arc of a circle with a centre Q and QT is an arc of a circle


with a centre P.
Rajah 20 menunjukkan pandangan hadapan sebahagian lukisan mural berbentuk
segi empat sama pada dinding bangunan sekolah. PT adalah lengkok bulatan dengan
pusat Q dan QT adalah lengkok bulatan dengan pusat P.

6m

Diagram 20
Rajah 20
The shaded region shows the part that needs to be repainted. Cheng and his friends decided
to paint the area with red colour.
Calculate the area, in m2, of that region.
Kowasan berlorek menunjukkan bahagian yang perlu dicat semula. Cheng bersama
rakannya bercadang untuk mengecat kawasan itu dengan warna merah.
Kira luas, dalam m2, kawasan itu.
14 marksl
[4 narkah]
Atswer I Jawapan:

E
20

34721L a 2014 Hak cipra K€rajaan Mataysia


lLihat halaman sebelah
SULIT o
SULIT 22 347211
Exami er's
Use
21 A 9,2,7,x2- 1and4. Given the mean is 6, find
set of data consists of
Satu set data terdiri daripada 9,2,7 , x2 - I dan 4. Diberi min ialah 6, cari

(a) the positive value ofx,


nilai positif bagi x,

(b) the median using the value of .r in 21(a).


median menggunakan nilai x di 2l(a).
14 marlcsl
14 markahl
Answer I Jawapan:

(a)

(b)

E
2l

o 347211 a 2014 Hak cipra Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 23 347ztL
Examifier's
22 Diagram 22 shows a histogram for the distribution of scores obtained by a group of Use

participants in a quiz.
Rajah 22 menunjukkan satu histogram bagi taburan skor yang diperoleh sekumpulan
peserta dalam satu kuiz,
Frequency
Kekerapan

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Score
0 5.5 7.5 9.5 11.5 13.5 Skor
Diagram22
Rajah22

Find
Cari

(a) the total number ofparticipants,


jumlah bilangan peserta,

(6) the mean score.


skor min,
[3 marlcs]
13 markahl
Ar,swer I Jawapan:

(a)

(b)

E
22

347211 a 2014 Hak cipta Kerajaan Mataysia


llihat halaman sebelah
SULIT o
SULIT 24 3472L
Examiner's
Use
23 A group of 5 students are to be chosen from 9 boys and 7 girls to form a school
debate team.
Find the number of different ways to form the team which consists of
Satu kumpulan 5 orang murid hendak dipilih daripada 9 orang murid lelaki dan
7 orang murid perempuan untuk membentuk satu pasukan debat sekolah,
Cari bilangan cara berbeza untuk membentuk pasukan itu yang mengandungi

(a) girls only,


murid perempuan s ahaj a,
(b) at least 4 boys.
sekurang-kurangnya 4 orang murid lelaki.
14 marl<sl
14 markahl
Answer I Jawapan:

(a)

(b)

23

tE
o 347211 o 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 25 3472tL
24 The events I and -B are not independent. Use

Peristiwa A dan B adalah bersandar.

Given P(.a;=l , P@=+ and P(luB)=1, find


54s
Diberi P(A)=1 , ,Ol=\ dan p(Aws1=!,gar1
54s
(a) \(AwB)'1,
(b) P(A^ B) .
13 marks)
13 markahl
Answer I Jawapan:

(a)

(b)

u
G
347211 o 2014 Hak cipra Kerajaan Malaysia
Llihat halaman sebelah
SULIT o
SULIT 26 347211
Etaminer's
Use 25 Diagram25 shows the standard normal distribution graph with mean, p and standard
deviation, o .
Rajah 25 menunjukkan graf taburan normal piawai dengan min, p dan sisihan
piawai, a.

Diagram25
Raj ah 25

(a) State
Nyatakan

(i) the value of p,


nilai 1t ,

(ii) the value of o.


nilai o .

(D) Find the area of the shaded region.


Cari luas rantau berlorek.
14 marksl
14 markahl
Answer I Jawapan:

(a) (i)

(ii)

(b)

E
25

o 347211 a 2014
END OFQUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT
Hak cipra Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 27 3472n

TEE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) BOR TEE NORMAL DISTRIBUTION N(U 1)
ATAS OhI BAGI
t 2 3 4 5 6 1 3 I
0 I 2 3 4 5 6 7 s 9

0.0 0.5000 0.4960 0.4920 0.4EEO 0.4840 0.4801 0.476r o-472t 0.4681 0.4641 4 t2 t6x24 2a 32 36
0.1 0,,1602 0-4562 0.4522 0.1$i 0..1443 0-4404 0.4364 0.4325 0.4246 0.4247 4 E t2 t620u 23 32 36
4.4207 04168 0.4129 0.10q) 0.:l{r52 0.40t3 0.3971 0.3936 0.3897 0_3E59 4 I t2 r5 19 23 n3t35
0.3 0.3821 0.3783 0,3?45 0.3107 0.3669 0.3632 0.3594 0.3557 0.3J20 0.3463 4 '| II t5 t9 22 26 30 34
0.4 0.3.146 0.3409 0,3372 0.3336 0.3300 0.3264 0.322E 0.3192 0.3156 0.3121 '| ll t5 t8 72
0.5 0.3085 0.3050 0.3015 0.2981 0.2946 o.An 0.2477 o.x43 o.xto o.n16 3 7 l0 t4 t7 2! z 2731
0,6 o.n43 0.2t09 0.2676 0.2643 0.2611 0.2578 0.2s46 0.2514 0.2483 0.2451 3 7 l0 t3 16 19 2i 26 29
0.7 o.2420 o23E9 02454 0.2327 0.2,96 0.255 0.u236 0.2206 0.2t17 0.2t4E 3 6 9 12 15 18 2t 24 27
0.8 0.2119 0.2090 0.2061 0.2033 0.2w5 0-t9n 0.1949 0.1912 0.1894 0-1E67 3 t E l1 14 16 19 22 25
0.9 0.184r 0.1814 0.17E8 0.1762 0,rfi6 0.l7ll 0.16E5 0.1660 0.1635 0.16ll 3 5 8 l0 l5 l5 ta 20 23
,|
1.0 0.1587 0.1562 0.1539 0.1515 0.1492 0.t469 0.1446 0.1423 0.1401 0.1379 2 5 912t4 t6 t9 2l
l.l 0.135? 0.1335 0-t3t4 0.tD2 0.1211 0.l2rl 0.120 0.1210 0.1190 0.1170 2 4 6 810 l2 14 16 lE
t-2 0.1r51 0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1055 0.1038 0.1020 0.1003 0.018, 2 4 6 't911 13 l5 l7
1.3 0.096E 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0E53 0.0831 0.0823 2 3 5 6810 ll 13 14
1.4 0.080E o.t793 0.0778 0.0764 0.0749 0-0735 0.0721 0.0708 0-0694 0.068r I 3 4 6 7 8 t0 1l t3
t.5 0.066E 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.05E2 0.0571 0.O5J9 I 2 4 5 6 7 8 10 ll
1.6 0.0J48 o.o33-t 0.0526 0.0516 0.0505 0.0495 0.0485 0..0475 0.0465 0.0455 I 2 3 5 6 7 8 9
1.7 o-04fi 0.0436 0.0427 0.0418 0.0109 0.0401 0.0392 0.0384 0.0375 0.0367 I 2 3 4 4 5 6 7 8

t.E 0.0359 0.03J1 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.m07 0.0301 0.f294 I 1 2 3 4 4 5 6 6

1.9 0.02E7 0.(1281 o.aA o.@6E o.oN2 0.0256 0.0250 0.0244 0.1J239 0,0233 I 1 2 2 3 4 4 5 J

LO o.0224 o.(j222 0-02fi 0.0212 o.0x7 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183 0 I I 2 2 3 3 4

0.0179 0,0174 0.01?0 0.0166 0.0162 0.0158 0.01J4 0.0150 0.0146 0.0143 0 I I 2 2 2 3 3

2.2 0-0139 0.086 0.0132 0,0129 0.0125 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0u0 0 I I I 2 2 3

L3 0.0107 0.0104 0.0102 0 I I 1 I 2 2 2 2

0,00990 0.00964 0,00939 0.@9t4 3 5 8 l0 13 15 18 20 23

0.@889 0.00866 0-00842 2 5 7 9tzt4 16 t6 2l


24 0.008, 0.m798 0.00776 0.0075, 0.0im.1 2 4 6 811 13 15 17 19

0.00714 0.@695 0.00676 0.00657 0-00639 2 4 6 7 9 ll 13 15 l7


L5 0.00621 0.00604 0.00547 0.00570 0.00554 0.00539 0.m5?3 0.00508 0.00494 0.00d80 2 3 5 5 E 9 Lt tz t4
z6 0,0u66 0.m453 0.00440 0.0047 0.004tJ 0.00402 0.m391 0.@379 0.00368 0.00357 I 2 5 6 7 9 9 10

o.fi3ct 0.00336 0.00326 0.m3r7 0.0607 0.00298 0.m289 o-0f2& o.til2'12 0-w264 I 2 3 5 6 1 8 9
2.8 0.00256 0.0024t 0.m240 0.m233 0.00226 0.m2D 0.00212 0.00205 0.m199 0.00193 I 1 2 3 5 6 6

2.9 0.o0la7 0.00161 0.mr75 0.m169 0.00164 0.m159 0.001J4 0.00149 0.00lrl4 0.m89 0 I I 2 2 3 3 4 4

3.0 0.m135 0.00131 0.00126 0.00122 0.00llE 0.00114 0.00111 0.001fi 0.00104 0.mlm 0 I I 2 2 3 3 4

For negative z use relation:


Bagi z negatif guna hubungan:

Q@)=t_QC4=p(4 f (z)
Exmple I Contoh:
I f 1,) IfX- N(0, 1), then
f rz)= ];exPl-r' ) Jika X *N(0, 1), maka
P(x> k)= QG)
P(x> 2.1): QQ.1) : 0.0179
o<,t=\.fov,
k

347211 a 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 3472tL

INFORMATION F'OR CANDIDATES


MAKLAMAT UNTAK CALON

l. This question paper consists of 25 questions.


Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

2. Answer all questions.


Jawab semta soalan.

3. Write your answers in the spaces provided in the question paper.


Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

4. Show your working. It may help you to get marks.


Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh
membantu anda untuk mendapatkan markah.

5. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done.
Then write down the new answer.
Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat.
Kemudian tulis jawapan yang baharu.

6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. The marks allocated for each question are shown in brackets.


Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

8. A list of formulae is provided on pages 2 to 4.


Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 hingga 4.

9. The Upper Tail Probability Q@) For The Normal Distribution N(0, l) Table is
provided on page 27 .
Jadual Kebarangkalian Hujung Atas Q@) Bagi Taburan Normal N(0, 1)
disediakan di halaman 27 .

10. You may use a scientific calculator.


Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

ll. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination.
Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperil<saan.

347211 o 20t4 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT