Anda di halaman 1dari 2

Pelan Pengajaran

Mata Pelajaran: Tarikh: Hari: Masa: Kelas:


Kod Standard Pembelajaran Tema: Nilai Murni: Kehadiran:
(SP): Topik/Subtopik: ___ / ___
Objektif Pembelajaran(OP): Di Akhir Kriteria Kejayaan(KK): Murid dapat: Elemen Rentasan Kurikulum(EMK):
Pdp Murid Dapat: Bahasa Kreativiti dan Inovasi
Nilai Murni Sains Dan Teknologi
Patriotisme Kelestarian Alam Sekitar
Keusahawanan Kelestarian Global
TMK Pendidikan Kewangan
Konsep Utama/Perbendaharaan Kata Utama: BBM/TMK/ICT: ITHINK: Peta
Alir Bulatan Buih berganda
Buih Dakap Pelbagai Alir
Tahap Penguasaan 1 2 3 4 5 6 Titi Pokok
KBAT(√): Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
Rangka Pengajaran Impak/Refleksi:
Aktiviti Permulaan Penyoalan
Bagaimanakah cara anda akan - Guru bertanyakan konsep .....
menarik minat murid dengan - murid memberi respon terhadap soalan guru.
topik anda? - murid menerangkan topik yang akan dimuridi pada hari ini.
Apakah rutin anda? - Guru memaparkan KK dan membincangkannya bersama dengan murid
Aktiviti Utama Perkaitan – ......
Bagaimanakah anda akan KK1:
menerangkan tentang - Soalan: Apakah yang murid dapati apabila sesuatu keadaan curam  kaitan dengan
pembelajaran dengan jelas
condong
kepada murid anda?
Adakah anda akan - On going assessment.
memberikan strategi contoh? - Perkongsian jawapan/idea/pendapat
Adakah anda mempunyai - Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru
aktiviti berkumpulan?
Bagaimanakah anda akan KK1:
menguruskan kumpulan anda? - Guru memaparkan gambarajah muka bagi menerangkan perkaitan antara curam dan
Pentaksiran:
kecerunan
Apakah peluang yang ada
untuk pentaksiran? - On going assessment
Siapakah yang anda akan - Murid membuat perbincangan di dalam kumpulan masing-masing.
taksirkan? - Murid membentangkan hasil dapatan (perkongsian idea/pendapat)
Apakah yang anda akan - Rakan lain akan memberikan respons dan mengajukan soalan (self and peer
taksirkan? assessment)
Apakah hasil kerja murid / bukti - Murid menegaskan KK yang berjaya dicapai.
yang anda perlu kumpulkan?
Fasa pengolahan
KK2: Pembelajaran koperatif (KBAT, peta I-Think)
- On going assessment
- Sesi perkongsian idea (reward chart)
- Self assessment (thumbs up, thumbs down)
- Rakan dari kumpulan lain akan memberikan penilaian (Peer assessment)
- Soalan KBAT: Apakah kesan apabila jarak cancang/ condong semakin
meningkat/berkurang

KK2:
- Sesi perkongsian idea dengan On going assessment
- Guru dan murid menegaskan semula KK yang berjaya dicapai oleh murid.
Aktiviti Plenari/Penutup Fasa penilaian
Apakah maklumat yang ANDA Look-Think-Comment
perlu ketahui pada penghujung - Soalan: Apakah yang murid fahami konsep kecerunan
sesi ini?
- Murid diberikan soalan secara lisan untuk mentaksir murid –mengingat kembali
Apakah yang murid perlu
ketahui? perkaitan antara nisbah jarakmengufuk dan mencancang dengan kecerunan
- Murid dipilih secara rawak bagi menyatakan kesimpulan P&P pada hari tersebut.
Tindakan susulan untuk murid: Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Refleksi Keseluruhan:
__/__ murid dapat mencapai objektif pembelajaran dengan baik
__/__ murid dapat mencapai objektif pembelajaran dengan bimbingan
__/__ murid tidak mencapai objektif pembelajaran