Anda di halaman 1dari 9

ISI KANDUNGAN

Bil. ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

1. BAB 1 : TUJUAN

1.0 Tujuan 1

2. BAB 2 : PENGENALAN

2.0 Pengenalan 2-3

2.1 Misi 4

2.2 Visi 4

2.3 Objektif Pelan Jangka Pendek 5

2.4 Objektif Pelan Jangka Panjang 5

2.5 Objektif Jualan 6

2.6 Objektif Bahagian Pemasaran 6

2.7 Objetif Keuntungan 7

2.8 Latar Belakang Syarikat 8

2.9 Latar belakang pemilik 9

2.10 Profil Produk 10-15


3. BAB 3 : LOKASI PERNIAGAAN

3.0 Lokasi Perniagaan 16

3.1 Gambar Bangunan 17

3.2 Informasi Bangunan 18

4. BAB 4 : CARTA ORGANISASI

4.0 Carta Organisasi 19

4.1 Perancangan Tenaga Manusia 20

4.2 Jadual Tugas Dan Tanggungjawab 21-22

5. BAB 5 : OPERASI DAN PENGELUARAN

5.0 Carta Organisasi 23

5.1 Huraian Carta Organisasi 24

5.2 Waktu Operasi 24

5.3 Servis 25

6. BAB 6 : ASPEK PEMASARAN

6.0 Produk Dan Perkhidmatan 26

6.1 Jenis Kenderaan Dan Harga 27

6.2 Sasaran Pasaran 28

6.3 Lokasi Pasaran 28

6.4 Pesaing 29

6.5 Ramalan Sewaan 30

6.6 Strategi Pemasaran 31-33


7. BAB 7 : PELAN KEWANGAN

7.0 Kos Dan Perbelanjaan Modal 34-35

7.1 Sumber Kewangan 36

7.2 Jadual Susut Nilai Aset Tetap 37-43

8. BAB 8 : KESIMPULAN

8.0 Kesimpulan 44-45

RUJUKAN 56
COSMOPOINT COLLEGE OF TECHNOLOGY

SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT

MIRAI CAFE

MUHAMAD KHAIRUL IZZUDDIN BIN ISMAIL

JANUARY 2017
Laporan ini adalah hasil daripada siasatan saya sendiri kecuali apabila

Dinyatakan sebaliknya. Sumber lain adalah diakui oleh rujukan.

……………………………………………………

(MUHAMAD KHAIRUL IZZUDDIN BIN ISMAIL)

23 MAY 2017
PENGHARGAAN

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat ilahi serta junjungan-Nya dengan limpah dan rahmat

kurniaan-Nya, dapat saya menyiapkan kertas kerja projek akhir saya dalam jangka masa

yang ditetapkan.

Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan

ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Cik Rosnida Binti Yusoh yang telah

banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan serta nasihat bagi membantu saya dalam

proses menyiapkan kertas kerja ini. Tidak dilupakan, saya juga ingin berterima kasih yang

tidak terhingga kepada kedua ibu bapa saya yang sering memberi sokongan dan dorongan

kepada saya sepanjang menghadapi persiapan menyiapkan kertas kerja ini.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan kepada mana-mana pihak yang terlibat secara

langsung dan tidak langsung dalam menyiapkan kerja ini. Kerjasama yang diberikan amat

saya hargai. Terima Kasih.


Diluluskan Oleh :

.................................................................................

(CIK ROSNIDA BINTI JUSOH)

Pensyarah Diploma Pengurusan Perniagaan

Kolej Cosmopoint Kuala Terengganu

Aras 2&3 Kompleks MAKSAK

Jalan Cerung Lanjut

20300 Kuala Terengganu

TERENGGANU
RINGKASAN EKSEKUTIF

Perniagaan MIRAI CAFÉ diasaskan oleh Muhamad Khairul Izzuddin Bin Ismail. Syarikat

ini diasakan pada 2 Jun 2016 dan memulakan operasi pada 7 Mei 2016. Kini Mirai Café

menetap di1-3, Tingkat Bawah Jalan Cerung Lanjut, Kuala Terengganu, 20300 Kuala

Terengganu, Terengganu.

Aktiviti syarikat ini adalah menyediakan khidmat pelajaran E-Sport. Syarikat kami

mengutamakan servis yang terbaik dan berbeza dari tempat lain.Selain itu, syarikat kami

juga menyediakan khidmat print dan fax bagi pelanggan yang memerlukan.

Misi kami adalah untuk menjadi yang terbaik antara yang terbaik antara tempat pelajaran

E-Sport di seluruh Kuala Terengganu. Kami sangat mementingkan layanan pelanggan

yang mesra supaya semua pelanggan berpuas hati dengan servis yang diterima.

Objektif perniagaan kami adalah untuk memenuhi semua kehendak pelanggan dan

memudahkan urusan pelanggan supaya kami dapat membantu semuan pelanggan. Selain

itu, dapat memperkenalkan lagi nama syarikat ke seluruh negara suapaya dapat

meningkatkan bilangan pelanggan dan keuntungan.