Anda di halaman 1dari 5

FPTV.JIP.PS1.DT.

01

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

CADANGAN TAJUK PROJEK SARJANA 1

No.
NAMA
NORBAITIE BINTI MD JIDON Matrik: HB150033
PELAJAR:
(Dalam Huruf
Besar)
No. Tel: E-
0139288303 mail:bbaitie87@gmail.com

Bidang
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
Pengkhususan:

Kelulusan
IJAZAH SARJANA MUDA
Tertinggi:

BIDANG TUJAH KAJIAN


Pengajaran & Pembelajaran PTV dalam Bidang Pengkhususan

**Sila rujuk Lampiran A


TAJUK KAJIAN

ISU – ISU DAN CABARAN GURU DALAM MEMARTABATKAN TVET DI KOLEJ


VOKASIONAL.

Tanda
Tangan:
__________________________________________________________________
Nama DR. YUSMARWATI BINTI YUSOF
Penyelia : __________________________________________________________________

No. Tel: _______________________ E-mail:


_____________________________
Tarikh: _______________________
FPTV.JIP.PS1.DT.01

RINGKASAN CADANGAN KAJIAN

Tajuk : Isu – isu dan cabaran guru dalam memartabatkan TVET di kolej vokasional.
Pernyataan masalah dalam kajian:
Guru-guru di kolej vokasional mempunyai sejarah latar belakang akademik yang berbeza.
Sesetengah daripada mereka datang daripada sekolah harian biasa dan ada juga yang
sememangnya bermula dari sekolah vokasional. Maka akan terdapat pelbagai isu dan
cabaran kepada guru – guru di kolej vokasional dalam memartabatkan TVET untuk
generasi yang akan datang dan menarik lebih ramai pelajar untuk menyambung pengajian
di kolej vokasional dalam bidang kemahiran. Antara aspek yang memperlihatkan
kelemahan dalam pelaksanaan KV adalah dari segi penerimaan tenaga mahir dari industri.
Mereka mempunyai kelebihan dari segi pengalaman dan juga kemahiran tetapi lemah dari
aspek pengajaran dan juga penyampaian. Sebaliknya mereka yang berlatar belakangkan
pendidikan terutamanya mereka yang bergelar graduan, terdedah dengan kaedah
penyampaian yang berkesan. Namun begitu, pengalaman dan juga kemahiran mereka
masih kurang. Berbalik kepada tenaga pengajar kolej vokasional, mestilah terdiri daripada
mereka yang telah mempunyai pengtauliahan kepakaran dalam bidang masing-masing
seperti mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) mahupun sijil-sijil lain yang diiktiraf
oleh Kementerian Pengajian Malaysia. Maka, rentetan masalah - masalah yang dinyatakan
di atas telah membawa kepada tercetusnya idea oleh pengkaji untuk menjalankan kajian
terhadap isu – isu dan cabaran guru-guru vokasional dalam memartabatkan TVET di Kolej
Vokasional dan menarik lebih ramai pelajar untuk menyambung pengajian dalam bidang
teknik dan vokasional. Disamping itu juga, kajian juga dilakukan untuk mengenalpasti
latar belakang pendidikan guru – guru di Kolej Vokasional sasaran.
Objektif Kajian:
i. Mengkaji isu – isu yang dihadapi oleh guru dalam memartabatkan TVET.
ii. Mengkaji cabaran yang dihadapi oleh guru dalam memartabatkan TVET.
iii. Mengkaji latar belakang pendidikan guru – guru TVET di kolej vokasional.
FPTV.JIP.PS1.DT.01

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

(LAMPIRAN A)

BIDANG KAJIAN PROJEK SARJANA PTV

1 Pengajaran & Pembelajaran PTV dalam Bidang Pengkhususan

a. Falsafah & Reka Bentuk Pengajaran Pendidikan Dan Latihan Teknik Dan
Vokasional
b. Permasalahan Pembelajaran Pelajar
c. Penilaian
d. Teknologi
e. Kaedah, Teknik, Pendekatan dan Strategi Pengajaran

2 Pembangunan Profesionalisme PTV


a. Latihan Mengajar / Latihan Industri
b. Keusahawanan
c. Pembangunan Sumber Manusia
d. Pengurusan dan Pentadbiran berkualiti
e. Pengurusan dan Pentadbiran

3 Kurikulum PTV
a. Kurikulum Berasaskan Penyelidikan PTV (Research-Based Curriculum in
TVE).
b. Pembangunan Kurikulum Dalam PTV
c. Pelaksanaan Kurikulum PTV Di Institut Pengajian Tinggi.
d. Instruksi Dalam PTV Berasaskan Pelanggan (Client-Based Instruction in
TVE).
e. Kurikulum Berasaskan Pasaran (Market Driven Curriculum)
f. Inovasi Kurikulum PTV

4 Pembelajaran Elektronik (e-learning) dalam PTV


a. Ekonomi dan Pengurusan Berasaskan Pengetahuan Dalam PTV (k-economy
dan k-management in TVET).
b. Multimedia: Teori Kepada Amalan
c. Kurikulum Berasaskan Web (Web-Based Curriculum in TVE).
d. Pendidikan Jarak Jauh

5 Isu-isu Gender PTV


a. Kesaksamaan dan ketaksamaan Gender
b. Peluang Latihan & Kerjaya
c. Isu-isu Wanita dalam PTV
FPTV.JIP.PS1.DT.01

6 Prasarana dalam PTV

a. Reka Bentuk Makmal, Studio dan Bengkel


b. Pengurusan Berkualiti Makmal, Studio dan Bengkel
c. Pengintegrasian Teknologi Maklumat Dalam PTV
d. Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Berkualiti
e. Keselamatan Dan Kesihatan
7 Pendidikan Sepanjang Hayat dalam PTV
a. Pengiktirafan Pengalaman Pembelajaran Terdahulu (Accredetation Prior
Experiential Learning)
b. Andragogi
c. Pembangunan Kompetensi
d. Pembangunan Kerjaya Melalui Peluang Pendidikan Lanjutan

8 Pendidikan Khas dalam PTV


a. Falsafah Dan Reka Bentuk Pengajaran Pendidikan Khas
b. Hala Tuju Dan Permasalahan Pembelajaran Pelajar Pendidikan Khas
c. Prasarana Pendidikan Khas
d. Teknologi Dalam Pendidikan Khas

9 Pengurusan Dan Pentadbiran PTV


a. Pengurusan
b. Kepemimpinan
c. Pentadbiran dan Organisasi

10 Psikologi Dalam PTV


a. Perkembangan Sosial Dan Emosi
b. Pengajaran Pembelajaran Dan Gaya Pembelajaran
c. Kepelbagaian Latar Belakang Pelajar
d. Motivasi
e. Bimbingan Dan Kaunseling

11 Pentaksiran, Pengukuran dan Penilaian dalam PTV


a. Pengujian Dan Penilaian
b. Pentadbiran Pentaksiran
c. Kaedah dan pendekatan pentaksiran
d. Penilaian berasaskan institusi

12 Keusahawanan Dalam PTV


a. Pemasaran Produk
b. Industri Kecil Sederhana
c. Analisis Kos dan Faedah
d. Inovasi Produk
FPTV.JIP.PS1.DT.01

13 Kelestarian Pembangunan Pendidikan (Educational Sustainable


Development) dalam PTV
a. Perkembangan Sosial dan budaya
b. Pembangunan Ekonomi
c. Pemuliharaan Alam Sekitar dan Ekologi
d. Teknologi Hijau

14 Pendidikan Kejuruteraan dan Teknikal


a. Reka Bentuk
b. Kajian Kes Teknikal
c. Pembangunan Produk
d. Kreativiti dan Inovasi
e. Teknologi Hijau