Anda di halaman 1dari 4

Rangkuman materi Agama Islam USBN

AL QUR’AN

Q.s Al Hujurat 10 dan 12

10

Innamaal mu'minuuna ikhwatun fa ashlihuu baina akhawaikum waattaquullaha la'allakum


turhamuun

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan)
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

12

Yaa ayyuhaal-ladziina aamanuuujtanibuu katsiiran minazh-zhanni inna ba'dhazh-zhanni itsmun wa


laa tajassasuu wa laa yaghtab ba'dhukum ba'dhan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhiihi
maitan fakarihtumuuhu waattaquullaha innallaha tawwaabun rahiim

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian
dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi penyayang.

Dalil tentang Mujahadah an-nafs

َّ ‫ل فِي وأ ْنفُ ِس ِه َّْم ِبأ ْموا ِل ِه َّْم وجاهدُوا وهاج ُروا آمنُوا الذِينَّ ِإ‬
‫ن‬ َِّ ‫ض ُه َّْم أُولئِكَّ ونص ُروا آو ْوا والذِينَّ ّللاَِّ س ِبي‬ ُ ‫ول َّْم آمنُوا والذِينَّ ب ْعضَّ أ ْولِيا َُّء ب ْع‬
‫اج ُروا‬ ُ
ِ ‫ن لك َّْم ما يُه‬َّْ ‫ن وَليتِ ِه َّْم َِّم‬
َّْ ِ‫اج ُروا حتى ش ْيءَّ م‬
ِ ‫ن يُه‬ ُ ْ
َِّ ِ‫ِين فِي اسْتنص ُروك َّْم وإ‬ ُ ْ ‫ّللاُ مِ يثاقَّ وبيْن ُه َّْم بيْن ُك َّْم ق ْومَّ على إَِلَّ الن‬
َِّ ‫ص َُّر فعل ْيك َُّم الد‬ َّ ‫و‬
‫صيرَّ ت ْعملُونَّ ِبما‬ ِ ‫ب‬ (‫األنفال‬ : 72)

“ Sesungguuhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya
pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada
muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman
tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai
mereka berhijrah. (tetapi) jika mereka meminta pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah
terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan “ (Q.S Al-Anfal : 72)

‫ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال‬: َّ‫صرع َِّة الشدِي َُّد ليْس‬
ُّ ‫ بِال‬، ‫ِك الذِى الشدِي َُّد إِنما‬ َِّ ‫ْالغض‬
َُّ ‫ب ِع ْندَّ ن ْفس َّهُ ي ْمل‬

Rasulullah SAW bersabda : Bukanlah orang kuat itu yang (biasa menang) saat bertarung/bergulat,
tetapi orang kuat itu adalah yang (mampu) mengendalikan nafsunya ketika marah “ (H.R Bukhari,
Muslim, Ahmad)

Hadist Huusnudzon

َُّّ ِ‫ النب‬-‫وسلم عليه هللا صلى‬-«َّ‫ والظنَّ إِياكُ ْم‬، َّ‫ب الظنَّ فإِن‬
َّ‫ى قال‬ َِّ ‫)ومسلم البخارى رواه( »تجسسُوا وَلَّ ْالحدِي‬
َُّ ‫ث أ ْكذ‬

“ Hati-
hati kalian dari dzan / prasangka, karenadzan / prasangka itu adalah ucapan paling dusta,dan janganl
ah kalian memata-matai sesamakalian “ (H.R Bukhari Muslim)
Ukhuwah

Rasulullah SAW bersabda

َُّ ‫قاطِ عَّ ْالجنةَّ ي ْد ُخ‬


َّ‫ل َل‬
“ Orang yang memutuskan hubungan (silaturahmi) tidak akan masuk surga “ (H.R Bukhari)

Q.s Al Isra 32

Surat Al-Isra' Ayat 32


ً ‫س ِّب‬
‫يل‬ َ ‫شةً َو‬
َ ‫سا َء‬ ِّ ‫َو ََل ت َ ْق َربُوا‬
َ ِّ‫الزنَا ۖ ِّإنَّهُ َكانَ فَاح‬

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan
suatu jalan yang buruk.

Q.s An Nur ayat 2


‫اَّللِّ َو ْاليَ ْو ِّم ْاْلخِّ ِّر ۖ َو ْليَ ْش َه ْد‬
َّ ِّ‫َّللاِّ إِّ ْن ُك ْنت ُ ْم تُؤْ مِّ نُونَ ب‬ ِّ ‫الزانِّي فَاجْ ِّلدُوا ُك َّل َواحِّ ٍد مِّ ْن ُه َما مِّ ائَةَ َج ْلدَةٍ ۖ َو ََل ت َأ ْ ُخ ْذ ُك ْم بِّ ِّه َما َرأْفَة ٌ فِّي د‬
َّ ‫ِّين‬ َّ ‫الزانِّيَةُ َو‬
َّ
َ‫طائِّفَةٌ مِّ نَ ْال ُمؤْ مِّ نِّين‬
َ ‫عذَابَ ُه َما‬ َ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya
seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Surat Ali 'Imran Ayat 190

ِّ ‫ت ِّْلُولِّي ْاْل َ ْلبَا‬


‫ب‬ ِّ ‫ض َوا ْخت َِّلفِّ اللَّ ْي ِّل َوالنَّ َه‬
ٍ ‫ار َْليَا‬ ِّ ‫ت َو ْاْل َ ْر‬
ِّ ‫س َم َاوا‬ ِّ ‫إِّ َّن فِّي خ َْل‬
َّ ‫ق ال‬

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat
tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

Q.s Ali Imran ayat 191

‫ار‬ َ َ‫عذ‬
ِّ ‫اب ال َّن‬ ُ ‫ض َربَّنَا َما َخلَ ْقتَ ٰ َهذَا بَاطِّ ًل‬
َ ‫س ْب َحانَكَ فَ ِّقنَا‬ ِّ ‫ت َو ْاْل َ ْر‬
ِّ ‫س َم َاوا‬ ِّ ‫علَ ٰى ُجنُوبِّ ِّه ْم َويَتَفَ َّك ُرونَ فِّي خ َْل‬
َّ ‫ق ال‬ َّ َ‫الَّذِّينَ يَ ْذ ُك ُرون‬
َ ‫َّللاَ قِّيَا ًما َوقُعُودًا َو‬
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan
kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari
siksa neraka.

Q.s Ali ‘Imran Ayat 159

َ‫عزَ ْمت‬ َ ‫ع ْن ُه ْم َوا ْست َ ْغف ِّْر لَ ُه ْم َوشَا ِّو ْرهُ ْم فِّي ْاْل َ ْم ِّر ۖ فَإِّذَا‬ ِّ ‫ظ ْالقَ ْل‬
ُ ‫ب ََل ْنفَضُّوا مِّ ْن َح ْولِّكَ ۖ فَاع‬
َ ‫ْف‬ َ ‫غلِّي‬ ًّ َ‫َّللاِّ ِّل ْنتَ لَ ُه ْم ۖ َولَ ْو ُك ْنتَ ف‬
َ ‫ظا‬ َّ َ‫فَ ِّب َما َرحْ َم ٍة مِّ ن‬
ْ َّ َّ َّ َ
َ‫على َّللاِّ ۚ إِّن َّللاَ يُحِّ بُّ ال ُمت ََو ِّكلِّين‬ ْ َّ
َ ‫فت ََوكل‬ َ

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.

Luqman 13

َ ‫اَّللِّ ۖ إِّ َّن الش ِّْركَ لَظُ ْل ٌم‬


‫عظِّ ي ٌم‬ َّ َ‫َوإِّ ْذ قَا َل لُ ْق َمانُ َِّل ْبنِّ ِّه َوه َُو يَ ِّعظُهُ يَا بُن‬
َّ ِّ‫ي ََل ت ُ ْش ِّر ْك ب‬

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya:
"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah)
adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Surat Luqman Ayat 14


‫ير‬
ُ ‫ص‬ِّ ‫ي ْال َم‬
َّ َ‫عا َمي ِّْن أ َ ِّن ا ْش ُك ْر لِّي َول َِّوا ِّلدَيْكَ إِّل‬
َ ‫صالُهُ فِّي‬ َ ‫سانَ بِّ َوا ِّلدَ ْي ِّه َح َملَتْه ُ أ ُ ُّمهُ َو ْهنًا‬
َ ِّ‫علَ ٰى َو ْه ٍن َوف‬ ِّ ْ ‫ص ْينَا‬
َ ‫اْل ْن‬ َّ ‫َو َو‬

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua
tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu.

Al Baqarah 83

َ ‫َّللاَ َوبِّ ْال َوا ِّلدَي ِّْن ِّإ ْح‬


‫سانًا َوذِّي‬ َّ ‫َو ِّإ ْذ أ َ َخ ْذنَا مِّ يثَاقَ بَنِّي ِّإس َْرائِّي َل ََل ت َ ْعبُدُونَ ِّإ ََّل‬
َ‫ِّيل مِّ ْن ُك ْم َوأ َ ْنت ُ ْم ُم ْع ِّرضُون‬
ً ‫الزكَاة َ ث ُ َّم ت ََولَّ ْيت ُ ْم ِّإ ََّل قَل‬ َّ ‫اس ُح ْسنًا َوأَقِّي ُموا ال‬
َّ ‫ص َلة َ َوآتُوا‬ ِّ َّ‫ِّين َوقُولُوا لِّلن‬ َ ‫ْالقُ ْر َب ٰى َو ْال َيت َا َم ٰى َو ْال َم‬
ِّ ‫ساك‬

83. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah
selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-
orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan
tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada
kamu, dan kamu selalu berpaling.

AQIDAH