Anda di halaman 1dari 4

A.

Pengertiankutipan
Kutipanmerupakansuatugagasan,ide,pendapatyangdiambildariberbagaisumber.Proses
pengambilangagasanitudisebutmengutip.Gagasanitubisadiambildarikamus,ensiklopedi,
artikel,laporan,buku,majalah,internet,danlainsebagainya.
B.JENIS-JENISKUTIPAN
Terdapatbeberapajeniskutipan,antaralainadalahKutipanlangsungdanKutipanTidaklangsung.
a.KutipanLangsung
adalahkutipanyangsamapersisdenganteksaslinya,tidakbolehadaperubahan.Kalauadahal
yangdinilaisalah/meragukan,kitaberitanda(sic!),yangartinyakitasekedarmengutipsesuai
denganaslinyadantidakbertanggungjawabataskesalahanitu.Demikianjugakalaukita
menyesuaikanejaan,memberihurufkapital,garisbawah,atauhurufmiring,kitaperlumenjelaskan
haltersebut,missal[hurufmiringdaripengutip],[ejaandisesuaikandenganEYD],dl.Biladalam
kutipanterdapathurufataukatayangsalahlaludibetulkanolehpengutip,harusdigunakanhuruf
siku[….].penulisankutipanlangsungdapatdibedakanmenjadi2bagianantaralain:penulisan
kutipanlangsungyangpendekdanpenulisankutipanlangsungyangpanjang.
1.Kutipanlangsungyangpendek
penulisankutipanlangsungyangpendekdapatdilakukandenganmemasukkankutipanituke
dalamkalimatpenulisdiantaratandakutip(“….”)sebagaibagianyangterpadudalamteks.Cara
penulisankutipanlangsungpendekadalahsebagaiberikut:
*Kutipanlangsungpendek=kutipantdklebihdari4baris
*Kutipandintegrasikanlangsungdalamteks
*Jarakbariskutipansamadenganjarakbaristeksyangada(2atau1½ spasi)
*Kutipandiapitdengantandakutip(“…”)
2.Kutipanlangsungyangpanjang
Penulisankutipanlangsungyangpanjangdapatditulistanpatandakutipdanditulisterpisahdai
kalimatyangmendahuluidankalimatyangmengikutinya.Bentukkutipantersebutditulissatu
spasidankirikananmenjorokkedalam teks.Caramenuliskutipanlangsungyangpanjang
adalahsebagaiberikut:
*Kutipanlangsungpanjang=kutipan4barisataulebih
*Kutipandipisahkandenganbadanteks
*Kutipanberjarak1spasi(badannaskahbiasanya2atau1½ spasi)
*Kutipantidakselalumenggunakantandakutip(bolehada,bolehtidak)
*Seluruhkutipandiletakanmenjorokkedalam(5–7ketukan)
*Jikaterjadi,kutipandalamkutipan,gunakantandakutiptunggal/jamak.
b.KutipanTidakLangsung
adalahkutipanyangtelahkitaringkasintisarinyadarisumberkutipanaslinya.Kutipantidak
langsungditulismenyatudenganteksyangkitabuatdantidakusahdiapittandapetik.
c.Kutipanpadacatatankaki
Catatankakiatauyangjugadikenaldenganistilahfootnoteadalahdaftarketerangankhusus
yangditulisdibagianbawahsetiaplembaranatauakhirbabkaranganilmiah.Secaralengkap,
Catatankaki adalahketerangantambahanyangterletakdibagianbawahhalamandan
dipisahkandaritekskaryailmiaholehsebuahgarissepanjangduapuluhketukan(duapuluh
karakter).

d.Kutipanatasucapanlisan
KutipanucapanLisanatauchating,sebenarnya,tidakterlaludianjurkandalamkaryailmiah.Akan
tetapi,jikaakandigunakan,hal-halyangharusdiperhatikanadalah

•memintapersetujuandarisumber,sedapatmungkinberupatranskripyang

ditandatanganinarasumber;

•mencatattanggaldanperistiwatempatujaranitudiucapkan;

•menyebutkandenganjelassumbernya;
•menuliskankutipansecaralangsunggatautudaklangsungpadabadanteksataupadacatatan
kaki.
e.Kutipandalamkutipan
Kutipandalamkutipan
Kadang-kadangterjadibahwadalamkutipanterdapatlagikutipan.
ContohKutipanDalamKutipanbilakutipanaslitidakmemakaitandakutip,kutipandalamkutipan
dapatmempergunakantandakutiptunggalatautandakutipgand

g.Kutipanlangsungpadamateri
Kutipanlangsungdimulaidenganmaterikutipanhinggga
perhentianterdekat,(dapatberupakoma,titikkoma,atautitik)
disusuldengansisipanpenjelassiapayangberbicara.
C.FungsiKutipan
Kutipanmemilikifungsitersendiri.Fungsidarikutipanadalahsebagaiberikut:
1)Menunjukkankualitasilmihyanglebihtinggi.
2)Menunjukkankecermatanyanglebihakurat.
3)Memudahkanpenilaianpenggunaansumberdana.
4)Memudahkanpembedaandatapustakadanketergantungantambahan.
5)Mencegahpengulanganpenulisandatapustaka.
6)Meningkatkanestetikapenulisan.
7)Memudahkanpeninjauankembalipenggunaanreferensi,danmemudahkanpenyuntingan
naskahyang terkaitdengandatapustaka.
D.TeknikMengukip

Beberapacarateknikmengutipkutipanlangsungdantidaklangsungdiantaranyasebagaiberikut.

1.Kutipanlangsung

a)Kutipanlangsungyangtidaklebihdariempatbaris:

* kutipandintegrasikandenganteks

*jarakantarbariskutipanduaspasi

*kutipandiapitdengantandakutip

*sudahkutipanselesai,langsungdibelakangyangdikutipdalam tandakurungditulissumber
darimanakutipanitudiambil,denganmenulisnamasingkatataunamakeluargapengarang,
tahunterbit,dannomorhalamantempatkutipanitudiambil.

b)KutipanLangsungyangterdirilebihdari4baris:

*kutipandipisahkandaritekssejaraktigaspasi

*jarakantarkutipansatuspasi

*kutipandimasukkan5-7ketukan,sesuaidenganalineatekspengarangataupengutip.Bila
kutipandimulaidenganalineabaru,makabarispertamakutipandimasukkanlagi5-7ketukan.

*kutipandiapitolehtandakutipataudiapittandakutip.

*dibelakangkutipandiberisumberkutipan(sepertipada1)

2.Kutipantidaklangsung
*kutipandintegrasikandenganteks

* jarakantarbariskutipanspasirangkap

* kutipantidakdiapittandakutip

* sesudahselesaidiberisumberkutipan

3.Kutipanpadacatatankaki

Kutipanselaluditempatkanpadaspasirapat,meskipunkutipanitusingkatsaja.Kutipandiberi
tandakutip,dikutipsepertidalamteksasli.

4.Kutipanatasucapanlisan

Kutipanharusdilegalisirduluolehpembicaraatausekretarisnya(bilapembicaraseorang
pejabat).Dapatdimasukkankedalamtekssebagaikutipanlangsungataukutipantidaklangsung.

5.Kutipandalamkutipan

Kadang-kadangterjadibahwadalamkutipanterdapatlagikutipan.
E.PRINSIPMENGUTIPKUTIPAN
Dalammembuattulisankitapastiseringmengambilataumengutipdaritulisanoranglain,maka
dariituperlukitatahubagaimanaprinsip-prinsipyangbenardalammengutipdaritulisanorang
lain.Diantaranyaadalahsebagaiberikut:

a.apabiladalammengutipsebuahkaryaatautulisanyangadasalahejaandarisumberkutipan
kita,makasebaiknyakitabiarkansajaapaadanyasepertisumberyangkitaambiltersebut.Kita
sebagaipengutiptidakdiperbolehkanmembenarkankataataupunkalimatyangsalahdari
sumberkutipankita.

b.dalamkutipankitadiperkenankanmenghilangkanbagian-bagiankutipandengansyaratbahwa
penghilanganbagianitutidakmenyebabkanperubahanmaknaatauartiyangterkandungdalam
sumberkutipankita.Caranya:
#Menghilangkanbagiankutipanyangkurangdarisatualinea.
Bagianyangdihilangkandigantidengantigatitikberspasi.
#Menghilangkanbagiankutipanyangkurangdarisatualinea.
Bagianyangdihilangkandigantidengantigatitikberspasisepanjanggaris(darimarginkiri
sampaimarginkanan).

F.TUJUANKUTIPAN
1.menghindaripenjiplakan(plagiarism)
Salahsatukegunaankutipanadalahuntukmemperkuatataumendukungtulisanilmiah.Maka,
penuliswajibmencantumkansumberkutipanyangiapakaidiakhirkalimatkutipanatausebelum
kalimatkutipan.Denganmelakukanhalini,penulisterhidardarimasalahterkaitdengan
pengambilanhakciptakaryatulisoranglaintanpaijin.
2.Menghargaikaryapenulissebelumnya
Ketikapenulismenuliskansumberkutipan,berartipenulistersebutmenghargaiorangyang
memilikiidetersebut.Disampingitu,jugasebagaipengakuanbahwatulisanpadabagian
tersebutmeupakandariide,pendapat,dananalisaoranglain.
3.Membantupembacadalammengenaisumberkutipan
Salahsatutujuandaripenulisansumberkutipanadalahmembantupembacauntukmendalami
lebihlanjutmengenaikutipantersebut.Kadang–kadangpembacajugatertarikuntukmembaca
lebihkutipan.
4.membuktikankebenarandaripernyataanyangdinyatakanolehpenulis
Penulismenggunakankutipanuntukmendukungideyangiamiliki.Semakinbanyakpendapat
atauargumenatauteoriataupenelitianyangberkaitandengantulisannya,semakinvalidpula
karyailmiahnyatersebut.

G.CIRI-CIRIKUTIPAN
Ciri–cirikutipantidaklangsung:

1.mengalamiperubahankalimatpadateksyangdikutip
2.tidakadaperubahanidepikirandaripendapatorangyangdikutip
3.disampaikansesuaipemahamanpenulisterhadapteoriyangdikutip
4.diakhiridengannomerkutipantanpatandapetikdua.

Ciri-cirikutipanlangsung:
1.tidakmengalamiperubahanterhadapteksyangdikutip.
2.memakaititiktigaberspasi[...]apabilaadabagiankata–katadarikutipanyangdihilangkan.
3.Memakaitanda[sic!],apabilaterdapatkesalahandalam teksaslinya. Contondengan
menggunakansistemAPA,MLA,maupunsistemyangberlakulainnya.