Anda di halaman 1dari 27

SILABUS BAHASA JAWASEKOLAH DASAR (SD)/ SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Satuan Pendidikan: SD/SDLB/MIK e l a s : I V


( E m p a t ) S e m e s t e r : 1

Kompetensi IntiK I 1 :
Menerima,
menghargai
dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
K I 2 :
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,
tetangga
dan guru.
K I 3 :
Memahami pengetahuanfaktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca]dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentangdirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,sekolahdan
tempat bermain
.
K I 4 :
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasayang jelas,logis dan
sistematis
, dalam karya yang estetis,dalam gerakan yangmencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
Kompetensi IntiK I 1 :
Menerima,
menghargai
dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
K I 2 :
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,
tetangga
dan guru.
K I 3 :
Memahami pengetahuanfaktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca]dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentangdirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,sekolahdan
tempat bermain
.
K I 4 :
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasayang jelas,logis dan
sistematis
, dalam karya yang estetis,dalam gerakan yangmencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tema:

Kompetensi dasar Indikator Materi Pokok Pembelajatran Penilaian Waktu Sumber


belajar
1.1 Terintegrasipada pembelaj Sikap
Menerimaanugerah aran KI3danKI 4 Observasi
TuhanYang Maha bentuk pembelajarantidak
Esa berupa langsung
BahasaJawa
sebagai bahasa Ibu

I.Wangsulanapitakon-pitakoningngisorikikanthimenehitandhasilang( x ) jawaban sing bener !


1. Akudiparingijajan ....
a. adhiku b. bulikku c. kancaku d. ponakanku
2. Anton larawissuwe, cahyane ....
a. semringah b. manger-mangar c. abangdluwang d.abangbranang
3. Tanduraningsawahsuburbanget, katon ....
a. ngrembuyung b. kuninggadhing c. abangbranang d. ijoroyo-royo
4. Parinewisareppanennangingisihanasing ....
a. njebul b. bangcuk c. ijoroyo-royo d. abangbranang
5. Omah-omahpadhaambrukketeraklesus.
Tembungomah-omahkalebutembung ....
a. saroja b. dwilinggo c. camboran d. dwipurwo
6. Anak sing tuwadhewediarani ....
a. ragil b. mbarep c. sumala d. ontang-anting
7. Putrane Pak Sabarmungsijidiarani ....
a. unting-unting b. dhampit c. tunggal d. ontang-anting
8. Sndhangancecakmanggononoing ... aksara.
a. sangisore b. satengahe c. sandhuwure d. sakiwane
9. Sandhanganlayarunine ....
a. ng b. r c. h d. u
10. Akulungamenyang Malang.
Ukarakasebutkalebubasa ....
a. ngokolugu b. kramalugu c. ngokoalus d. kramaalus
11. Padalingsaikugantine ....
a. titik b. koma c. titikkoma d. titikloro
12. Bukune ... ( gawa ) Umi.
Tembunggawabenere ....
a. kokgawa b. dakgawa c. digawa d. gawanen
13. PR-mu apawis ... ( garap )?
Tembunggarapbenere ....
a. digarap b. dakgarap c. garapen d. kokgarap
14. Adhikumangan ... segakuning.
a. nedha b. mangan c. dhahar d. kabehjawabansalah
15. Bu Dhahlialagi ... karo Bu Nina.
a.omong-omongan b. ngendikan c. wicantenan d. crita
16. Latarewis ... ( sapu ) esukmau.
a. disapu b. daksapu c. koksapu d. sapunen
17. Omaheapawis ... ( resik )?
a. diresiki b. dakresiki c. kokresiki d. resikana
18. Anakpolahbapak ....
a. kapitunan b. kepradhah c. kesiksa d. keduwung
19. Tanggungjawab, kalebutembung ....
a. camboran b. camborantugel c. camboranwutuh d. camboranwancahan
20. Komunikasijamanbiyenlumakusarana ... tular.
Tembung sing benerkanggonjangkepiukaraingndhuwuryaiku ....
a. getuk b. guyup c. gethok d. tutur
II. Ceceg-cecegingngisorikiwangsulanakangpatitis!
21. Ajajungkir . . . ngonomundhaksirahengelu.
22. Kepriye . . . dayanemurihorakebanjiran.
23. Kembanggedhangarane ....
24. Godhongkelorarane ....
25. Anakkucingarane ....
26. Witjagungarane ....
27. Melusenengnangingoramelungetokakewragat.Diparibasakakekeplokora ....
28. Ana genderabangjoingwetankono.Bangjotegese ....
29. Sapi,wedhus,kebolsp. kalebu raja ....
30. Bapakdhaharsegapecel.Ukaraikikalebungoko ....
III. Wangsulanakangpatitis!
31. Menyang Malang. TulisennganggoaksaraJawa!
32. Gaweaukaranganggotembungsregepsinau!
33. Bapakmacakoraningteras. Owahanadadibasakrama!
34. BudheRinisadegriya. Owahanadadibasangoko!
35. Kriwikandadigrojogan.Apategeseparibasaniki?

KUNCI JAWABAN

I. 1. B 11. C
C 12. C
D 13. D
B 14. B
B 15. C
B 16. B
D 17. C
C 18. B
B 19. C
. A 20. C

II. 21. Walik

22. Reka

23. Ontong

24. Limaran

25. Cemeng

26. Tebon

27. Tombok

28. Abangijo

29. Kaya

30. Alus

III. 31. ........


. Adhikusregepsinau. Lsp
. Bapakmaoskoraningtheras
. BudheRinidodolomah
. Prakarakangmaunecilikdadigedhe
I.Wangsulanapitakon-pitakoningngisorikikanthimenehitandhasilang( x ) jawaban sing bener !
1. Akudiparingijajan ....
a. adhiku b. bulikku c. kancaku d. ponakanku
2. Anton larawissuwe, cahyane ....
a. semringah b. manger-mangar c. abangdluwang d.abangbranang
3. Tanduraningsawahsuburbanget, katon ....
a. ngrembuyung b. kuninggadhing c. abangbranang d. ijoroyo-royo
4. Parinewisareppanennangingisihanasing ....
a. njebul b. bangcuk c. ijoroyo-royo d. abangbranang
5. Omah-omahpadhaambrukketeraklesus.
Tembungomah-omahkalebutembung ....
a. saroja b. dwilinggo c. camboran d. dwipurwo
6. Anak sing tuwadhewediarani ....
a. ragil b. mbarep c. sumala d. ontang-anting
7. Putrane Pak Sabarmungsijidiarani ....
a. unting-unting b. dhampit c. tunggal d. ontang-anting
8. Sndhangancecakmanggononoing ... aksara.
a. sangisore b. satengahe c. sandhuwure d. sakiwane
9. Sandhanganlayarunine ....
a. ng b. r c. h d. u
10. Akulungamenyang Malang.
Ukarakasebutkalebubasa ....
a. ngokolugu b. kramalugu c. ngokoalus d. kramaalus
11. Padalingsaikugantine ....
a. titik b. koma c. titikkoma d. titikloro
12. Bukune ... ( gawa ) Umi.
Tembunggawabenere ....
a. kokgawa b. dakgawa c. digawa d. gawanen
13. PR-mu apawis ... ( garap )?
Tembunggarapbenere ....
a. digarap b. dakgarap c. garapen d. kokgarap
14. Adhikumangan ... segakuning.
a. nedha b. mangan c. dhahar d. kabehjawabansalah
15. Bu Dhahlialagi ... karo Bu Nina.
a.omong-omongan b. ngendikan c. wicantenan d. crita
16. Latarewis ... ( sapu ) esukmau.
a. disapu b. daksapu c. koksapu d. sapunen
17. Omaheapawis ... ( resik )?
a. diresiki b. dakresiki c. kokresiki d. resikana
18. Anakpolahbapak ....
a. kapitunan b. kepradhah c. kesiksa d. keduwung
19. Tanggungjawab, kalebutembung ....
a. camboran b. camborantugel c. camboranwutuh d. camboranwancahan
20. Komunikasijamanbiyenlumakusarana ... tular.
Tembung sing benerkanggonjangkepiukaraingndhuwuryaiku ....
a. getuk b. guyup c. gethok d. tutur
II. Ceceg-cecegingngisorikiwangsulanakangpatitis!
21. Ajajungkir . . . ngonomundhaksirahengelu.
22. Kepriye . . . dayanemurihorakebanjiran.
23. Kembanggedhangarane ....
24. Godhongkelorarane ....
25. Anakkucingarane ....
26. Witjagungarane ....
27. Melusenengnangingoramelungetokakewragat.Diparibasakakekeplokora ....
28. Ana genderabangjoingwetankono.Bangjotegese ....
29. Sapi,wedhus,kebolsp. kalebu raja ....
30. Bapakdhaharsegapecel.Ukaraikikalebungoko ....
III. Wangsulanakangpatitis!
31. Menyang Malang. TulisennganggoaksaraJawa!
32. Gaweaukaranganggotembungsregepsinau!
33. Bapakmacakoraningteras. Owahanadadibasakrama!
34. BudheRinisadegriya. Owahanadadibasangoko!
35. Kriwikandadigrojogan.Apategeseparibasaniki?

KUNCI JAWABAN

I. 1. B 11. C
C 12. C
D 13. D
B 14. B
B 15. C
B 16. B
D 17. C
C 18. B
B 19. C
. A 20. C

II. 21. Walik

22. Reka

23. Ontong

24. Limaran

25. Cemeng

26. Tebon

27. Tombok
28. Abangijo

29. Kaya

30. Alus

III. 31. ........


. Adhikusregepsinau. Lsp
. Bapakmaoskoraningtheras
. BudheRinidodolomah
. Prakarakangmaunecilikdadigedhe

I.Wangsulanapitakon-pitakoningngisorikikanthimenehitandhasilang( x ) jawaban sing bener !


1. Akudiparingijajan ....
a. adhiku b. bulikku c. kancaku d. ponakanku
2. Anton larawissuwe, cahyane ....
a. semringah b. manger-mangar c. abangdluwang d.abangbranang
3. Tanduraningsawahsuburbanget, katon ....
a. ngrembuyung b. kuninggadhing c. abangbranang d. ijoroyo-royo
4. Parinewisareppanennangingisihanasing ....
a. njebul b. bangcuk c. ijoroyo-royo d. abangbranang
5. Omah-omahpadhaambrukketeraklesus.
Tembungomah-omahkalebutembung ....
a. saroja b. dwilinggo c. camboran d. dwipurwo
6. Anak sing tuwadhewediarani ....
a. ragil b. mbarep c. sumala d. ontang-anting
7. Putrane Pak Sabarmungsijidiarani ....
a. unting-unting b. dhampit c. tunggal d. ontang-anting
8. Sndhangancecakmanggononoing ... aksara.
a. sangisore b. satengahe c. sandhuwure d. sakiwane
9. Sandhanganlayarunine ....
a. ng b. r c. h d. u
10. Akulungamenyang Malang.
Ukarakasebutkalebubasa ....
a. ngokolugu b. kramalugu c. ngokoalus d. kramaalus
11. Padalingsaikugantine ....
a. titik b. koma c. titikkoma d. titikloro
12. Bukune ... ( gawa ) Umi.
Tembunggawabenere ....
a. kokgawa b. dakgawa c. digawa d. gawanen
13. PR-mu apawis ... ( garap )?
Tembunggarapbenere ....
a. digarap b. dakgarap c. garapen d. kokgarap
14. Adhikumangan ... segakuning.
a. nedha b. mangan c. dhahar d. kabehjawabansalah
15. Bu Dhahlialagi ... karo Bu Nina.
a.omong-omongan b. ngendikan c. wicantenan d. crita
16. Latarewis ... ( sapu ) esukmau.
a. disapu b. daksapu c. koksapu d. sapunen
17. Omaheapawis ... ( resik )?
a. diresiki b. dakresiki c. kokresiki d. resikana
18. Anakpolahbapak ....
a. kapitunan b. kepradhah c. kesiksa d. keduwung
19. Tanggungjawab, kalebutembung ....
a. camboran b. camborantugel c. camboranwutuh d. camboranwancahan
20. Komunikasijamanbiyenlumakusarana ... tular.
Tembung sing benerkanggonjangkepiukaraingndhuwuryaiku ....
a. getuk b. guyup c. gethok d. tutur
II. Ceceg-cecegingngisorikiwangsulanakangpatitis!
21. Ajajungkir . . . ngonomundhaksirahengelu.
22. Kepriye . . . dayanemurihorakebanjiran.
23. Kembanggedhangarane ....
24. Godhongkelorarane ....
25. Anakkucingarane ....
26. Witjagungarane ....
27. Melusenengnangingoramelungetokakewragat.Diparibasakakekeplokora ....
28. Ana genderabangjoingwetankono.Bangjotegese ....
29. Sapi,wedhus,kebolsp. kalebu raja ....
30. Bapakdhaharsegapecel.Ukaraikikalebungoko ....
III. Wangsulanakangpatitis!
31. Menyang Malang. TulisennganggoaksaraJawa!
32. Gaweaukaranganggotembungsregepsinau!
33. Bapakmacakoraningteras. Owahanadadibasakrama!
34. BudheRinisadegriya. Owahanadadibasangoko!
35. Kriwikandadigrojogan.Apategeseparibasaniki?

KUNCI JAWABAN

I. 1. B 11. C
C 12. C
D 13. D
B 14. B
B 15. C
B 16. B
D 17. C
C 18. B
B 19. C
. A 20. C
II. 21. Walik

22. Reka

23. Ontong

24. Limaran

25. Cemeng

26. Tebon

27. Tombok

28. Abangijo

29. Kaya

30. Alus

III. 31. ........


. Adhikusregepsinau. Lsp
. Bapakmaoskoraningtheras
. BudheRinidodolomah
. Prakarakangmaunecilikdadigedhe

I. Wenehana tanda ping ( x ) ing aksara a, b, c, utawa d minangka wangsulan sing bener !
1. Bapak mangan roti lan Ibu ngombe kopi.
Ukara ing dhuwur yen didadekno basa ngoko alus dadi ………………………
a. Bapak dhahar roti lan Ibu ngombe kopi.
b. Bapk mangan roti lan Ibu ngunjuk kopi.
c. Bapak dhahar roti lan Ibu ngunjuk kopi.
d. Bapak lagi mangan roti lan Ibu lagi ngunjuk kopi.
2. Ibu lungguh kursi karo maca koran.
Yen didadekno basa ngoko alus dadi …………………….
a. Ibu lungguh kursi karo maos koran.
b. Ibu lenggah kursi karo moco koran.
c. Ibu lenggah kursi lan moco koran.
d. Ibu lenggah kursi karo maos koran.
3. Pesisir ngliyep iku panggonane sakidule kutha malang sapinggire Samudra Hindia. Penduduk ngliyep asline suku Jawa. Makarayane miyasa
mina utawa golek iwak ing segara.
Pesisir ngliyep iku ing segara …………………………
a. Jember c. Probolinggo
b. Lumajang d. Malang
. Penduduk asli pesisir ngliyep wong endi ? ………………………..
a. Jakarta c. Sunda
b. Jawa d. Batak
. Penduduk pesisir ngliyep iku makaryane apa ? ……………………….
a. golek iwak ing segara
b. angon wedus
c. golek cengkeh lan palawija
d. nandur pari
. Tasku digawa dhewe.
Yen didadekno ukara tanggap yaiku ………………….
a. Tasku gawaen dhewe.
b. Tasku gawakno dhewe.
c. Tasku dakgawa dhewe.
d. Tasku kogawa dhewe.
. Siti antulis geguritan.
Yen didadekno ukara tandhuk yaiku ………………………
a. Siti nulis geguritan.
b. Siti tulis geguritan.
c. Geguritan ditulis Siti.
d. Geguritan nulis Siti.
. Kembang blimbing arane yaiku …………………..
a. sinom c. dangu
b. montro d. maya
. Godhong waluh jenenge yaiku ……………………….
a. so c. trawas
b. lomah lamah d. mojar
. Wit jagung arane ……………………….
a. tebon c. bung
b. debok d. damen
. Anak asu arane …………………..
a. meri c. kirik
b. belo d. nener
. Anak sapi arane ………………….
a. kroto c. krete
b. pedhet d. gembluk
. Kembange apa wis ko siram ?
ko siram linggane yaiku …………………
a. nyiram c. siramen
b. di siram d. siram
1. Aku ngombe wedang teh.
ngombe linggane yaiku ………………………
a. diombe c. dakombe
b. ombe d. ombenan
. yen ditulis aksara latin yaiku ……………………..
a. kacang c. kamar
b. ijo d. kurang
. yen ditulis aksara latin yaiku ………………..
a. tuku sapi c. sapi perah
b. tuku beras d. tuku sate
. Malam minggu iki SD Jambearum nganakake Persami utawa Perkemahan sabtu minggu. Sing melu Persami iku siaga lan penggalang. Kegiatan
Persami mupangate akeh banget, mula akeh sing melu kegiatan Persami.
Sing melu Persami iku sapa bae ? ………………….
a. siaga c. siaga lan penggalang
b. penggalang d. pembina
. Apa sejatine Persami iku ? …………………….
a. Perkemahan siaga
b. Perkemahan penggalang
c. Perkemahan dino minggu
d. Perkemahan sabtu minggu
. Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong iku jenenge ………………….
a. Pandhawa c. Bala dewa
b. Punakawan d. Pandhita
. Prabu Ramayana iku Raja ing Negara…………………….
a. Ngastina c. Madura
b. Ayodya d. Sawojajar
. Dewi Shinta iku garwane Prabu…………………….
a. Gatot kaca c. Dasamuka
b. Anoman d. Ramayana
. Raden Arjuna iku satriyo ing …………………….
a. Jodhipati c. Sawojajar
b. Pringgodani d. Madukara
. Siti lara untune. Lara kosok balene ……………..
a. waras c. turu
b. sakit d. melek
. Adhiku katon bungah. Bungah kosok baline ………………….
a. susah c. mumet
b. seneng d. nangis
. Paribasan : Nabok nyilih tangan. Tegese yaiku ………………………..
a. nyambut gawe golek pangan
b. nyambut gawe temen – temen
c. nindakake penggawean sing becik
d. nindakake penggawean ala sarana kongkonan

13. Didin saben isuk sarapan jam pitu.


Ukara sing bener yaiku ………………….
a. Sapa sing jenenge DIdin iku ?
b. Didin saben isuk sarapan jam piro ?
c. Sarapan jam pitu !
d. Didin anake sapa ?
. Siti wau isuk tuku apa ?
Ukara ing dhuwur iku yen didadekno ukara andharan yaiku …………………..
a. Siti lungo mentyang solo.
b. Siti lagi mangan bakso.
c. Siti wau isuk tuku beras.
d. Siti seneng sate.
. Rosmat wingi bengi lungo menyang Surabaya.
Ukara pitakon sing bener yaiku ………………………..
a. Rosmat lara weteng
b. Rosmat wingi bengi lunga menyang ngendi ?
c. Rosmat wingi bengi lunga.
d. Rosmat wingi ono umah.
. Kowe opo gelem tuku tanduranku ?, yen dikramakno dadi ?.............................
a. Sampeyan punapa purun tumbas taneman kula ?
b. Sampeyan gelem tuku tanduran kula ?
c. Sampeyan gelem tumbas taneman kula ?
d. Kowe punapa purun tumbas tanduran kula ?
. Bapak sare, kula siram.
Yen didadekno basa ngoko alus yaiku ……………………..
a. Bapak adus, kula tilem.
b. Bapak turu, kula siram.
c. Bapak sare, kula siram
d. Bapak tilem, kula siram.
I. Ceceg – ceceg ing ngisor iki isenono nganggo tembing sing mathuk !
1. Pak Dhe tekane numpak sepeda.
Yen didadekno basa ngoko alus dadi ………………………….
2. Celenganmu di jupuk pira ?
Yen didadekno ukara tanggap yaiku …………………………
3. Anto ambedhil manuk.
Yen didadekno ukara tandhuk yaiku ……………………….
4. Kembang lombok arane ……………………….
4. Godhong wuni jenenge ………………………
4. Wit gedhang arane …………………………
4. Anak bebek arane ………………………..
4. Anak banyak arane …………………………
4. Alat tan kena cinakot.
Cinakot tembung linggane yaiku ………………………
10. Siti nulis basa jawa.
Nulis tembung linggane yaiku ……………………….

II. Wangsulana pitakon ing ngisor iki !


1. Aku seneng sate.
Ukara ing dhuwur iku tulisen nganggo aksara jawa !

2.
Tulisen nggnggo aksara latin!

3. Nalika samana Pandhawa isih timur.


Timur padha tegese karo ?

4. Padha perang marga rebutan penguasa.


Marga padha tegese karo ?

5. Paribasan : Keplok ora tombok.


Tegese yaiku ?

Kunci Jawaban Bahasa Daerah


Kelas IV

I. Pilihan Ganda.
1. C 11. C 21. D
2. D 12. B 22. D
3. D 13. D 23. A
4. B 14. B 24. A
5. A 15. A 25. D
6. C 16. D 26. B
7. A 17. C 27. C
8. D 18. D 28. B
9. B 19. B 29. A
10. A 20. B 30. D

II. Isian.
1. Pak Dhe rawuh nitih sepeda.
2. celengamu kok jupuk piro ?
3. Anto mbedhil manuk
4. menik
5. mojar
6. debog
7. meri
8. blengur
9. cakot
10. tulis

III.

1.

2. Ajar basa jawa.

3. Cilik / enom.

4. Sebab

5. Melu seneng nanging ora gelem cucul wragad.

1. Aku ngombe wedang teh.


ngombe linggane yaiku ………………………
a. diombe c. dakombe
b. ombe d. ombenan
. yen ditulis aksara latin yaiku ……………………..
a. kacang c. kamar
b. ijo d. kurang
. yen ditulis aksara latin yaiku ………………..
a. tuku sapi c. sapi perah
b. tuku beras d. tuku sate
. Malam minggu iki SD Jambearum nganakake Persami utawa Perkemahan sabtu minggu. Sing melu Persami iku siaga lan penggalang. Kegiatan
Persami mupangate akeh banget, mula akeh sing melu kegiatan Persami.
Sing melu Persami iku sapa bae ? ………………….
a. siaga c. siaga lan penggalang
b. penggalang d. pembina
. Apa sejatine Persami iku ? …………………….
a. Perkemahan siaga
b. Perkemahan penggalang
c. Perkemahan dino minggu
d. Perkemahan sabtu minggu
. Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong iku jenenge ………………….
a. Pandhawa c. Bala dewa
b. Punakawan d. Pandhita
. Prabu Ramayana iku Raja ing Negara…………………….
a. Ngastina c. Madura
b. Ayodya d. Sawojajar
. Dewi Shinta iku garwane Prabu…………………….
a. Gatot kaca c. Dasamuka
b. Anoman d. Ramayana
. Raden Arjuna iku satriyo ing …………………….
a. Jodhipati c. Sawojajar
b. Pringgodani d. Madukara
. Siti lara untune. Lara kosok balene ……………..
a. waras c. turu
b. sakit d. melek
. Adhiku katon bungah. Bungah kosok baline ………………….
a. susah c. mumet
b. seneng d. nangis
. Paribasan : Nabok nyilih tangan. Tegese yaiku ………………………..
a. nyambut gawe golek pangan
b. nyambut gawe temen – temen
c. nindakake penggawean sing becik
d. nindakake penggawean ala sarana kongkonan

13. Didin saben isuk sarapan jam pitu.


Ukara sing bener yaiku ………………….
a. Sapa sing jenenge DIdin iku ?
b. Didin saben isuk sarapan jam piro ?
c. Sarapan jam pitu !
d. Didin anake sapa ?
. Siti wau isuk tuku apa ?
Ukara ing dhuwur iku yen didadekno ukara andharan yaiku …………………..
a. Siti lungo mentyang solo.
b. Siti lagi mangan bakso.
c. Siti wau isuk tuku beras.
d. Siti seneng sate.
. Rosmat wingi bengi lungo menyang Surabaya.
Ukara pitakon sing bener yaiku ………………………..
a. Rosmat lara weteng
b. Rosmat wingi bengi lunga menyang ngendi ?
c. Rosmat wingi bengi lunga.
d. Rosmat wingi ono umah.
. Kowe opo gelem tuku tanduranku ?, yen dikramakno dadi ?.............................
a. Sampeyan punapa purun tumbas taneman kula ?
b. Sampeyan gelem tuku tanduran kula ?
c. Sampeyan gelem tumbas taneman kula ?
d. Kowe punapa purun tumbas tanduran kula ?
. Bapak sare, kula siram.
Yen didadekno basa ngoko alus yaiku ……………………..
a. Bapak adus, kula tilem.
b. Bapak turu, kula siram.
c. Bapak sare, kula siram
d. Bapak tilem, kula siram.
I. Ceceg – ceceg ing ngisor iki isenono nganggo tembing sing mathuk !
1. Pak Dhe tekane numpak sepeda.
Yen didadekno basa ngoko alus dadi ………………………….
2. Celenganmu di jupuk pira ?
Yen didadekno ukara tanggap yaiku …………………………
3. Anto ambedhil manuk.
Yen didadekno ukara tandhuk yaiku ……………………….
4. Kembang lombok arane ……………………….
4. Godhong wuni jenenge ………………………
4. Wit gedhang arane …………………………
4. Anak bebek arane ………………………..
4. Anak banyak arane …………………………
4. Alat tan kena cinakot.
Cinakot tembung linggane yaiku ………………………
10. Siti nulis basa jawa.
Nulis tembung linggane yaiku ……………………….

II. Wangsulana pitakon ing ngisor iki !


1. Aku seneng sate.
Ukara ing dhuwur iku tulisen nganggo aksara jawa !

2.
Tulisen nggnggo aksara latin!

3. Nalika samana Pandhawa isih timur.


Timur padha tegese karo ?
4. Padha perang marga rebutan penguasa.
Marga padha tegese karo ?

5. Paribasan : Keplok ora tombok.


Tegese yaiku ?

Kunci Jawaban Bahasa Daerah


Kelas IV

I. Pilihan Ganda.
1. C 11. C 21. D
2. D 12. B 22. D
3. D 13. D 23. A
4. B 14. B 24. A
5. A 15. A 25. D
6. C 16. D 26. B
7. A 17. C 27. C
8. D 18. D 28. B
9. B 19. B 29. A
10. A 20. B 30. D

II. Isian.
1. Pak Dhe rawuh nitih sepeda.
2. celengamu kok jupuk piro ?
3. Anto mbedhil manuk
4. menik
5. mojar
6. debog
7. meri
8. blengur
9. cakot
10. tulis

III.

1.

2. Ajar basa jawa.

3. Cilik / enom.

4. Sebab

5. Melu seneng nanging ora gelem cucul wragad.

Mata Pelajaran : Mulok Kelas : IVSmester : IAspek : 1.


Mendengarkan
Standar Kompetensi :
Mampu mendengarkan dan memahami Berbagai wacana lisan melalui pembacaan teks dan geguritan
N
o Kompetensi Dasar Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian AlokasiWaktuSumber Bentuk Contoh Instrumen1 1.1 Mendengarkan pembacaan
teksnonsastraTeks nonsastraMenulis tokoh Menulis Tema Mengungkapakn pesanMenyebutkan latar Menulis tokoh dalam teksMenulis tema teks
yangdidengarkan.Mengungkapkan pesanMenyebutkan latar Pilgan 2 Jam2 1.2 Mendengarkan pembacaan geguritanGeguritan Mendengarkan pembacaan
geguritanMembaca geguritan denganLafal dan intonasi yang benar Menyebut judul geguritanMenyebukan tema gegurutanMenuliskan pesan yangterkandung dalam
geguritanMenjelaskan makna katasukar LisanDantertulis pilgan! 2 Jam
Puntadewa / Yudistira (Bahasa Jawa)
Diposting oleh Cah Samin di 8:42 PM

Prabu Puntadewa iku ratu ing Amarta (Ngamarta), Dasanamane : Prabu Yudhistira, Darmakusuma, Darmaputra, Darmawangsa, Darmaraja,
Gunatalikrama, Sadha Dwijakangka, Sang Ajathasatru.

Garwane asma Dewi Drupadi, mbakyune dewi Wara Srikandhi, putrane Prabu Drupada saka Negara Pancala. Saka Sang Prameswari Dewi
Drupadi iki, Prabu Puntadewa peputra kakung siji, kekasih Raden Pancawala.

Prabu Puntadewa ratu watak pandhita. Watake sabar lan ikhlas, lila donya lila ing pati. Apa bae barang darbeke, yen ana sing njaluk mesthi
diparingake. Nadyan segenge pisan yen ana sing njaluk, mesthi dililakake. Sajake urip ora tau ngapusi (goroh) lan ora nate perang. Sanadyan
dipeksa dening Prabu Kresna supaya kersa goroh kanggo kemenangane Pandhawa, nalikane Pandhita Drona jumeneng Mahasenapati ing perang
Bharatayuda, Prabu Puntadewa tetep ora kersa. Prabu Puntadewa tetep ngendika jujur, “ingkang pejah Hesthitama”. Mung olehe ngendika
“Hesthi” lirih, “Tama”ne banter. Satemah dadi jalaran Pandhita Drona bingung, lan bisa dipateni dening Raden Trusthajumena.
Amarga saking banget ngati –atine, ora kersa gawe seriking liyan, lan ora kersa goroh, mula Prabu Puntadewa digambarake wong sing ludirane
seta. Saking sucine uripe.
Pusakane Prabu Puntadewa wujud kitab/buku, jenenge Layang Kalimasada Pustaka Jamus. Prabu Salya klakon seda ing paprangan merga
pusaka iki. Kejaba iku, pusaka liyane wujud tumbak lan payung, jenenge tumbak Karawilang lan payung Tunggulnaga.

=====================

Prabu Puntadewa iku ajejalok Yudistira iya prabu Dwijakangka utawa sinebut uga Prabu Gunatalikrama.

Prabu Puntadewa kagungan pusaka arane jimat kalimasada. Prabu Puntadewa kena diarani manungsa setengah dewa. Geneya Prabu
Puntadewa diarani setengah dewa amarga Prabu Puntadewa kagungan ciri-ciri kaya Dewa, kayata Getihe putih, Sipate sabar, ora kagungan
mungsuh, lan tansah tresna marang karukunan.

Prabu Puntadewa iku garwane Dewi Drupadi, kagungan putra iku asmane Raden Pancawala. Prabu Puntadewa iku putrane Prabu Pandhu
Dewanata lan Dewi Kunthi Nakibrata.

Prabu Puntadewa iku ratu ing Amarta kang sabar lan mboten seneng perang. Nalika perang gedhe Bratayuda, Prabu Puntadewa dipekso
mandeg Senopati tanding karo Prabu Salya saka Mandukara. Prabu Salya gugur, Prabu Puntadewa kang unggul
=====================
Raden puntadewa inggih menika peranganing pandhawa ingkang sepuh piyambak. Putra Prabu Pandhu. Narendra ing ngastina.
Piyambakan kawentar minangka putra ingkang saleh, jujur, sabar, tata krami, lila sregep, saha mituhu. Seserepan ingkang dipuntamekaken
prekawis agami. Pramila ingkang dipunremeni prekawis kesaenan, kajujuran, sarta lila legawa. Minangka putra pambarep Pandhawa tansah
bekti kaliyan tiyang sepuh sarta sanget asihipun dhumateng para rayi piyambakipun tansah momong para rayi kanthi raos asih. Pramila Raden
Puntadewa tansah dipuntresnani kaliyan para sesepuh, dipunajeni kaliyan para rencang, saha dipunbekteni dening para ingkang anem.
Awak-awakipun kuning gumrining, dedeg lencir, saha ukuranipun tanggung. Pasuryanipun bagus ules pethak mratandhani sucining manah.

Busana saha rerenggan ingkang dipunagem wujud gelung keeling. Sumping waderan, kalungmenggah, kelatbau nagamangsa, gelangkana ganda,
ali-ali gunung sepikul, kampuh bathik limar lapis, kroncong ngrangenan.