Anda di halaman 1dari 11

பாகம் 2

(பரிந்துரரக்கப்பட்ட நேரம் : 45 ேிமிடம்)


நகள்வி 21

அ. ககாடுக்கப்பட்ட வாக்கியங்களிலுள்ள இலக்கணப் பிழைகழள


அழடயாளங்கண்டு வட்டமிடுக.

1. மாணவர்கள் பாடப்புத்தகங்கரை முரையாக அடுக்கி ரவத்தான்.

( 1 புள்ைி )

2. அந்த ஆலயத்தில் கும்பபிநேகம் மிக சிைப்பாக ேரடபபற்ைது.

(1 புள்ைி )

3. விமலா இனிரமயான குைலில் பாடினாள்.

(1 புள்ைி )

4. அமுதன் சுரவயான உனரவ உண்டான்.

( 1 புள்ைி )

ஆ. ககாடுக்கப்பட்டுள்ள கமாைியணிகழளப் பூர்த்திச் கெய்க.

5. வானாகி மண்ணாகி வைியாகி ஒைியாகி

_________________________________________________________________________
நகானாகி யான் எனது என்ைவரவரரக் கூத்தாட்டு

வானாகி ேின்ைாரய என்பசால்லி வாழ்த்துவநன ( 1 புள்ைி )

6. ஒரு ோட்பழகினும் __________________________ நகண்ரம இருேிலம் பிைக்க


நவர்வீழ்க் கும்நம. ( 1 புள்ைி )

சித்திரம் வரரய நவண்டும்

பபரிநயார்

ஊனாகி உயிராகி உண்ரமயுமாய் இன்ரமயுமாய்

நபாக நவண்டாம்
( 6 புள்ைிகள் )

ககள்வி 22: விளம்பரத்ழத வாெித்து வினாக்களுக்கு விழட எழுதிடுக

‘நவரெம்’ வார இதழுக்கு நிருபர் கதழவ


மாதச் ெம்பளம் RM 2500.00
தகுதிகள்: தமிழில் ேன்ைாக எழுதப்படிக்கத் பதரிந்திருக்க நவண்டும். குரைந்தது

எஸ்.பி.எம் நதர்வு பபற்ைிருக்க நவண்டும். ஆங்கிலத்திலும், மலாய்பமாழியிலும்


ேன்கு உரரயாட பதரிந்திருக்க நவண்டும். பசாந்தப் நபாக்குவரத்து வசதிகள்

பபற்ைிருக்க நவண்டும். முப்பது வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க நவண்டும்.

ஆர்வமுள்ைவர்கள் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் பதாடர்புக் பகாள்ைவும்

நவரெம் எண்டர்பிழரஸ்

163, பண்டார் பாரு கெந்தூல், 53000 ககாலாலம்பூர்

அ. இந்த விைம்பரம் எந்த நவரலக்கானது?

_____________________________________________________________________

(1 புள்ைி)

ஆ. ேன்கு உரரயாடத் பதரிந்திருக்க நவண்டிய பமாழிகள் யாரவ?

_____________________________________________________________________

(1 புள்ைி)

இ. இந்த வார இதழ் எந்த ஊரில் இருந்து பவைிவரவுள்ைது?

_____________________________________________________________________

(1 புள்ைி)

ஈ. நேர்முகத் நதர்வுக்குச் பசல்பவர் எத்தரன வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க

நவண்டும்?

_____________________________________________________________________

(1 புள்ைி)

உ. ேீ ேிருபராக இருந்தால் உனது பணி என்னவாக இருக்கும் என்பதரன குைிப்பிடுக.

i.____________________________________________________________________
ii____________________________________________________________________

(2 புள்ைி)

ககள்வி 23
பகாடுக்கப்பட்ட படத்ரத அடிப்பரடயாகக் பகாண்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரட
எழுதுக.

அ) இப்படத்தில் மாணவன் எதிர்நோக்கும் சிக்கல் யாது?

__________________________________________________________________________

(1 புள்ைி )

ஆ) இந்ேிரல ஏற்பட என்ன காரணம்?

__________________________________________________________________________

(1 புள்ைி )

இ) இந்ேிரல பதாடருமானால் இம்மாணவன் எத்தரகய பிரச்சரனகள் எதிர்நோக்குவான்?

(I) ____________________________________________________________________

(II) ____________________________________________________________________

(2 புள்ைி )

ஈ) இந்த சிக்கரலக் கரைய ேீ என்ன பசய்வாய்?

(I) ____________________________________________________________________

(II) ____________________________________________________________________
(2 புள்ைி )

ககள்வி 24
கீநழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ை கவிரதரய வாசித்து, அதன் பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரட
காண்க.

¾¡¨Âô §À¡¦Ä¡Õ ¦¾öÅò¨¾- ±íÌò §¾ÊÛõ


¸ñʼ ÓÊÔÁ¡?
à ¯ûÇõ ¦¸¡ñο¡Ùõ ¦¾¡ñÎ ÀÄ×õ
¦ºö¾¢ÎÅ¡û

¯½¨Å «Ó¾¡ö °ðÊÎÅ¡û


¯ñ¨Á «ý¨Àì ¸¡ðÊÎÅ¡û
Áɨ¾ò ¾¢ÈóÐ §Àº¢ÎÅ¡û Å¡Øõ ÅÆ¢¸û
¸¡ðÊÎÅ¡û

¿øÄ ¿øÄ ¸¨¾¸¨Ç§Â ¿¡Ùõ ¿¡Ùõ


±Îò§¾¡¾¢
¯ûÇõ Á¸¢Æî ¦ºö¾¢ÎÅ¡û °ì¸ò¨¾ ¦¿ïº¢ø
ÅÇ÷ò¾¢ÎÅ¡û

§¿¡Â¡ø ¿¡Óõ ÀÎòÐÅ¢ð¼¡ø ¦¿¡óÐ


¯ûÇõ Å¡ÊÎÅ¡û
µÂ¡Ð ¦¾¡ðÎô À¡÷ò¾¢ÎÅ¡û ¯Õ¸¢
¯Õ¸¢ô §Àº¢ÎÅ¡û

«ý¨É¨Âô §À¡üÈ¢ô À½¢ó¾¢Î§Å¡õ «È¢×¨Ã


¿ý¨Á «È¢ó¾¢Î§Å¡õ
«ý¨É¢ý ¯ûÇõ ÌÇ¢÷ó¾¢¼§Å-¿¡õ «Ã¢Â
¦ºÂø¸û ¦ºö¾¢Î§Å¡õ
அ) இக்கவிரத யாரர பற்ைியது?

i. )___________________________________________________________
(1 புள்ைி)

ஆ) இக்கவிரதக்குப் பபாருத்தமான தரலப்ரப எழுதுக?

i. )___________________________________________________________
(1 புள்ைி)

இ) þì¸Å¢¨¾Â¢ø ÌÈ¢ôÀ¢ð¼Ð §À¡Ä, «ý¨É ¾õ À¢û¨Ç¸Ù측¸î


¦ºöÔõ À½¢கைில் மூன்ைிரன எழுதுக.

i. )___________________________________________________________

ii. )___________________________________________________________

iii. )___________________________________________________________

(3 புள்ைி)

ஈ) அý¨É¢ý ÁÉõ Á¸¢úó¾¢¼ À¢û¨Ç¸û ±ýÉ ¦ºö §ÅñÎõ?

i. ) ____________________________________________________

(1 புள்ைி)
ககள்வி 25
கீநழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ை உரரேரடப் பகுதிரய வாசித்து, அதன்
பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரட காண்க.

ÃÌ×ìÌô À¡Ä¡¨Åì ¸ñ¼¡§Ä À¢Ê측Ð. ±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ À¡Ä¡


«ÅÛìÌô §À¡ðÊ¡¸ þÕôÀ§¾ «¾üÌì ¸¡Ã½õ.

ÅÌôÒ¸û ¦¾¡¼í¸¢É. ÃÌ×ìÌ ÁÉõ ²§É¡ À¡¼ò¾¢ø


þÄ¢ì¸Å¢ø¨Ä. ±ôÀÊ¡ÅÐ À¡Ä¡¨Åô ÀÆ¢ ¾£÷ì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ
±ñ½§Á «Åý ÁÉò¾¢ø §Á§Ä¡í¸¢ þÕó¾Ð. ¬º¢Ã¢Â÷ À¡¼ò¨¾
ÓÊòÐ ±øÄ¡¨ÃÔõ ¸ðΨà §¿¡ðÎõ §ÀÉ¡×õ ±Îì¸î ¦º¡øÄ¢
¸ðΨà ±ØÐõÀÊ ÜȢɡ÷.

À¡Ä¡, ÓõÓÃÁ¡¸ì ¸ðΨà ±Ø¾¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡ý. ÅÌôÀ¢ø


±ø§Ä¡Õ§Á ¸ðΨà ±ØО¢ø ãú¸¢Â¢Õó¾É÷. Ą̃Åò ¾Å¢Ã
þýÛõ ´Õ Á¡½Åý¾¡ý þÕó¾¡ý. «ÅÛõ, ²§¾¡ ºó§¾¸õ
§¸ð¸ ¬º¢Ã¢Ââ¼õ §À¡Â¢Õó¾¡ý.

þо¡ý ¾ì¸ ºÁÂõ ±ýÚ À¢ýÉ¡ø «Á÷ó¾¢Õó¾ ÃÌ ¾ý


§ÀÉ¡ ¨Á¨Âô À¡Ä¡Å¢ý ºð¨¼Â¢ø ¯¾È¢Å¢ðÎ Á¢¸×õ
º¢Ãò¨¾Ô¼ý ¸ðΨà ±ØÐÅÐ §À¡ø À¡Å¨É ¦ºö¾¡ý.

µய்வு நேரம். ரகு வலியச் பசன்று “ என்ன பாலா, உன் புதுச்


ºð¨¼Â¢ø ¨Á Á¡¾¢Ã¢ þÕ츢ைநத? என்ைான். அப்நபாதுதான் அரதக்
¸ÅÉ¢ò¾ À¡Ä¡ Á¢¸×õ ÅÕó¾¢É¡ý.

அன்று மாரல ரகு வீடு திரும்பியதும்,“ ரகு, கரடக்குப் நபாய்


நதங்காய் வாங்கி வா,” என்று காரச ேீட்டிக் பகஞ்சினாள் அம்மா. முகம்,
ரக, அலம்பி ´Õ ÒÐîºð¨¼¨Âô §À¡ðÎì ¦¸¡ñÎ Á¸¢ú¡¸ì
¸¨¼ìÌî ¦ºýÈ¡ý. §À¡É §Å¸ò¾¢§Ä§Â §º¡¸§Á ¯ÕÅ¡¸ò
¾¢ÕõÀ¢ Åó¾ ரகுரவக் கண்டதும் அம்மாவுக்குத் தூக்கிவாரிப் நபாட்டது.
“என்னடா இது! ÒÐîºð¨¼¦ÂøÄ¡õ ´§Ã §ºÚ...? ±ýÚ §¸ð¼¡û.

§¾í¸¡ö Å¡í¸ì ¸¨¼Â¢ல் பவைிநய ¿¢ýÚ ¦¸¡ñÊÕó¾§À¡Ð


¦¾ÕÅ¢ø ¦ºýÈ ´Õ §Ä¡Ã¢ §ºü¨È šâ þ¨Èò¾¾¡¸î ¦º¡øÄ¢ ÃÌ
«Ø¾¡ý.
Å£ðÊüÌû Åó¾ ÃÌÅ¢ý «ôÀ¡Å¡É ¬º¢Ã¢Â÷
º£É¢Å¡ºý,
“பாலாÅ¢ý ºð¨¼Â¢ø §ÀÉ¡¨Å ¯¾È¢ì ¸¨È¡츢ɡ§Â, «¾üÌ
¯¼§É ¾ñ¼¨É ¸¢¨¼òÐÅ¢ð¼Ð À¡÷ò¾¡Â¡? ¿¡ý ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ
கவனித்துக் பகாண்டுதான் இருந்நதன், ரகு,” என்ைதும் அதிர்ச்சியில் ¾ÎÁ¡È¢ô
§À¡É¡ý ÃÌ.

“நபாட்டி இருக்கலாம் ரகு, ஆனால், அது பபாைாரமயாக மாைநவ


கூ¼¡Ð. ¦À¡È¡¨Á ´Õ ¦¸¡Þà §¿¡ö. «¾üÌ «Ê¨Á
¬¸¢Å¢ð¼¡ø, அழிந்து நபாய் விடுநவாம்” என்ைார். “என்ரன
மன்னிச்சுடுங்கப்பா” என்று ¦Åð¸¢ò ¾¨Ä ÌÉ¢ó¾¡ý ÃÌ.

அ) ÃÌ ÅÌôÀ¢ø ¸ÅÉÁ¢øÄ¡Áø þÕó¾Ð ஏý?

i.)________________________________________________________________
(1 புள்ைி)

ஆ) ±ô§À¡Ð ÃÌ À¡Ä¡Å¢ý ºð¨¼Â¢ø ¨Á¨Âò ¦¾Ç¢ò¾¡ý?

i.)______________________________________________________________
(1 புள்ைி)

இ) ¸¨¼ìÌî ¦ºýÈ ÃÌ ¸Å¨ÄÔ¼ý ¾¢ÕõÀì ¸¡Ã½õ ±ýÉ?

i.)______________________________________________________________
(2 புள்ைி)

ஈ) ÃÌÅ¢ý ¾Åü¨È ¯½Ã ¨Åò¾Å÷ ¡÷?

i.)
_______________________________________________________________
(1 புள்ைி)
உ) ‘மூழ்கியிருந்தனர்’ ±ýÀ¾ý ¦À¡Õû ±ýÉ?

i.)
_______________________________________________________________
(1 புள்ைி)
விழடகள் :-

ககள்வி 21

அ)

1. ரவத்தனர்

2. கும்பாபிநேகம்

3. குரலில்

4. உணரவ

ஆ)

5. ஊனாகி உயிராகி உண்ரமயுமாய் இன்ரமயுமாய்

6. பபரிநயார்

ககள்வி 22

அ. இந்த விைம்பரம் ேிருபர் நவரலக்கானது.

ஆ. ஆங்கிலமும் , மலாய்பமாழியும் ேன்கு உரரயாடத் பதரிந்திருக்க நவண்டிய

பமாழிகள் ஆகும்.

இ. இந்த வார இதழ் நகாலாலம்பூரிலிருந்து பவைிவரவுள்ைது.

ஈ. நேர்முகத் நதர்வுக்குச் பசல்பவர்கள் முப்பது வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க

நவண்டும்.

உ. i. பசய்திகரை நசகரிப்பது.

ii. ஏற்புரடய பதில்கள்

ககள்வி 23

அ) மாணவன் பள்ைிக்குத் தாமதமாக பசல்கிைான்.

ஆ) - தாமதமாக எழுதல்

- பள்ைிப் நபருந்ரதத் தவைவிடுதல்

(ஏற்புரடய பதில்கள்)
இ) - கல்வியில் பின்தங்கிய ேிரல

- கட்படாழுங்குப் பாதிப்பு /பிரச்சரன

(ஏற்புரடய பதில்கள்)

ஈ) - காரலயில் விரரவாக எழுந்து புைப்படுதல்

- இரவில் தாமதமாக உைங்குவரதத் தவிர்ப்நபன்.

(ஏற்புரடய பதில்கள்)

ககள்வி 24

அ) தாய் / அன்ரன / அம்மா

ஆ) என் அம்மா / தாய் / அன்ரன / பபாருத்தமான பதில்கள்

இ) - அன்ரப காட்டுதல்

- உணரவ ஊட்டுதல்

- மனரத திைந்து நபசுவார்

- ஏற்புரடய பதில்கள்

ஈ) அன்ரனக்கு பபருரம தரும் பசயல்கரை பசய்ய நவண்டும் / ஏற்புரடய பதில்கள்

ககள்வி 25

அ) பாலாரவ எப்படியாவது பழி தீர்க்க நவண்டும் என்ை எண்ணம்

ஆ) அரனத்து மாணவர்களும் கட்டுரர எழுதுவதில் மூழ்கியிருந்த நவரையில்

இ) பதருவில் பசன்ை நலாரி சட்ரடயில் நசற்ரை வாரி இரைத்ததால்

ஈ) ரகுவின் தந்ரத

உ) ஆழ்ந்திருந்தனர்