Anda di halaman 1dari 5

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAWATAN KARBURATOR MOTOR


VEGA-R 2006
HARRY G. MOTOR
JL. BARU BARISAN

Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini telah disetujui oleh pembimbing :

Tanggal : ......................

Pembimbing, Penulis

( Muhammad Musa, S.Pd.) ( Rafli Ibrahim )


NBM .1074029

i
PENGESAHAN

JUDUL PRAKTEK KERJA LAPANGAN

HARRY G MOTOR

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini telah di uji dan di pertahankan di depan penguji
lapangan SMK Muhammdiyah Bulakamba :

Tanggal.......................................

Penguji, kor.PKL.,

................... Muhammad Musa, S.Pd.

NBM........... NBM. 1074029

Mengetahui,

Ka.Prodi TSM Waka Humas

Muhammad Musa, S.pd. Samsuri,SE,MM

NBM 1074029 NBM 5955693

ii
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT,yang telah melimpahkan rahmat

serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun laporan hasil pelaksanaan prakerin yang

telah penulis laksanakan pada dunia usaha kurang lebih 2 bulan adapun penyusun laporan

prakerin ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian nasional

berbasis komputer.

Didalam pelaksaan maupun penyusunan laporan kegiatan prakerin penulis telah banyak

melibatkan berbagai pihak selain itu penulis juga mendapat bantuan bimbingan dan

pengarahan sehingga penulis dapat mencapai kesuksesan.Oleh karena itu dalam kesempatan

ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut diantarannya:

1. Bapak dan ibu selaku orang tua penulis yang telah membantu baik materi maupun

spiritual dalam penyusunan laporan prakerin.

2. Bapak cartipan Budiarto s.pd,selaku kepala sekolah SMK MUHAMMADIYAH

BULAKAMBA yang telah menyelenggarakan prakerin ini

3. Bapak Saharry selaku pemilik bengkel yang telah memberi izin dan tempat kepada

penulis untuk melaksanakan kegitan prakerin.

4. Bapak Eko selaku guru pembingbing yang telah memberikan bantuan,bimbingan dan

pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan prakerin.

5. Bapak dan ibu guru SMK MUHAMMADIYAH BULAKAMBA

6. Teman-teman yang telah membantu penulisan dan penyusunan laporan prakeri

Bulakamba,30 September 2018

Penulis

iii
DAFTAR ISI

HALAMAN LAPORAN ............................................................................................................. Hal

PERSETUJUAN PEMBINGBING ................................................................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN......................................................................................................... iii

KATA PENGANTAR .................................................................................................................... iv

DAFTAR ISI................................................................................................................................... vi

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1

1.1.Latar Belakang ........................................................................................................1

1.2. Profil Perusahaan/ Bengkel ....................................................................................2

1.2.1. Sejarah perusahaan/ Bengkel .....................................................................2

1.2.2. Denah /Lokasi perusahaan .........................................................................2

1.2.3. Struktur Organisasi Perusahaan .................................................................3

1.3.Batasan Masalah .....................................................................................................3

1.4.Rumusn Masalah.....................................................................................................3

1.5.Tujuan Penulisan.....................................................................................................3

1.6.Waktu Pelaksanaan .................................................................................................4

BAB II. TEORI ( KOMPONEN YANG DIKERJAKAN ) .................................................5

2.1. Pengertian ..............................................................................................................5

2.2. Gambar Kerja .........................................................................................................5

2.3. Prinsip Kerja ..........................................................................................................6

2.4. Keselamatan kerja ................................................................................................10

BAB III. PEMBAHASAN (PROSES PERBAIKAN ).....................................................12

3.1. Tujuan Perbaikan .................................................................................................12

iv
3.2. Peralatan yang di gunakan ...................................................................................13

3.3. Proses Pengerjaan ................................................................................................14

3.4. Perawatan .............................................................................................................20

BAB IV.PENUTUP ...........................................................................................................22

4.1. kesimpulan ...........................................................................................................22

4.2. Saran ....................................................................................................................23

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran