Anda di halaman 1dari 58

Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

Tajuk Perkembangan Seni Visual di Malaysia

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menggalurkan Sejarah Perkembangan Seni Visual di Malaysia dan Kepentingannya

ii. Mengenalpasti tokoh dan sumbangan

iii. Menjelaskan peranan Institusi Seni Visual di Malaysia

iv. Menjana hasil persembahan portfolio


Minggu STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni
Pemahaman terhadap Perkembangan Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Minggu 1 Visual 1.1 Menggalurkan Perkembangan Seni Lukis • Sesi penerangan dan perbincangan
01 - 06 Jan di Malaysia dan Seni Reka di Malaysia menggunakan:
1.1.1 Seni Halus - Foto
i. Sejarah dan perkembangan
Minggu 2 - Video
ii. Tokoh dan karya iii.
07 - 13 Jan Pertubuhan dan persatuan iv. - Tayangan Slaid
Institusi Seni - Lembaran Kerja
1.1.2 Seni Reka
i. Sejarah dan perkembangan • Mengalurkan sejarah, sumbangan
ii. Tokoh dan karya iii. tokoh dan peranan institusi melalui
Pertubuhan dan persatuan iv. persembahan:
Institusi Seni - Power Point
1.1.3 Seni Kraf - Multimedia
i. Bidang ii. Adiguru
dan Produk iii.
Institusi:
a. Kraftangan Malaysia
b. Institut Kraf Negara

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi maklumat daripada


pelbagai sumber bagi pengukuhan pemahaman 2.1 Mengenal pasti tokoh dan karya: Membuat kajian tentang sejarah, tokoh,
erhadap Perkembangan Seni Visual 2.1.1 Seni Halus sumbangan dan peranan institusi
2.1.2 Seni Reka dengan menggunakan pendekatan
di Malaysia 2.1.3 Seni Kraf kaedah stesen:
- Seni Halus
3.1 Menjana idea dalam tugasan - Seni Reka
perkembangan seni visual di Malaysia - Seni Kraf
3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea dan konsep melalui
pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan 4.1 Mempamerkan hasil karya
tugasan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan Menghasilkan dokumentasi berdasarkan
dengan menumpukan pada aspek Bahasa maklumat yang diperoleh dalam bentuk:
Seni Visual - Lembaran Kerja
4. Apresiasi Seni 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam - Persembahan Multimedia
Penghayatan terhadap hasil penghasilan karya - Peta Pemikiran
karya Seni Visual - Artist Book
- Poster
- Meniru karya tokoh menggunakan
Pendekatan Mimesis (Peniruan)
Membincangkan karya tokoh
berpandukan Pendekatan
Feldman
Membentangkan hasil dokumentasi
Mencatatkan nota sendiri
berdasarkan pembentangan
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan sejarah perkembangan, tokoh dan sumbangan serta peranan Institusi Seni Visual di Malaysia.

2 Menginterpretasikan sejarah perkembangan, tokoh dan sumbangan serta peranan Institusi Seni Visual di Malaysia.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan menghasilkan
3 dokumentasi Perkembangan Seni Visual di Malaysia melalui penggunaan media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi dokumentasi Perkembangan Seni Visual di Malaysia melalui
4
penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan dokumentasi
Perkembangan Seni Visual di Malaysia dalam penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Garisan

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi garisan

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan pada alam semula jadi, objek
buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan


karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 3
14 - 20 Jan 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan Cadangan Aktiviti:
Pemahaman terhadap tentang: • Tayangan multimedia
Minggu 4 unsur garisan 1.1 Definisi garisan • Maklumat tentang garisan diperolehi daripada:
21 - 27 Jan 1.2 Jenis garisan pada:
- Sumbang Saran
i. Alam semula jadi ii.
Objek buatan manusia iii.
- Soal Jawab
Karya seni visual - Perbincangan
1.3 Fungsi garisan - Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)


Eksplorasi dan aplikasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan • Meneroka jenis dan fungsi garisan yang
unsur garisan bagi unsur garisan pada alam semula jadi dengan terdapat pada alam semula jadi
pengukuhan pelbagai teknik • Melakar jenis garisan yang terdapat pada
pemahaman terhadap subjek kajian
Bahasa Seni Visual

3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi Murid diminta untuk memilih satu daripada aktiviti
3. Ekspresi Seni dan penerokaan unsur garisan untuk iaitu:
Penzahiran idea dan menghasilkan karya dengan
konsep melalui pelbagai - Lukisan
menggunakan imaginasi dan idea secara
sumber dan teknologi dalam - Doodle Art
kreatif
penjanaan tugasan 4.1 Mempamerkan hasil karya
- Arca Kraf (Aksesori)
4. Apresiasi Seni
4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan • Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang
dengan menumpukan pada aspek Bahasa
hasil karya Seni Visual dipamerkan
Seni Visual
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya penghasilan karya
- Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan unsur garisan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur garisan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya
seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur garisan
3 pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur garisan melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Rupa

Tempoh 2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi rupa

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa pada alam semula jadi, objek
buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan


karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 5 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan Cadangan Aktiviti:
28 Jan - 03 Pemahaman terhadap tentang: • Tayangan multimedia
Feb unsur rupa 1.1 Definisi rupa • Maklumat tentang rupa diperolehi daripada:
1.2 Jenis rupa pada:
- Sumbang Saran
Minggu 6 i. Alam semula jadi ii.
Objek buatan manusia iii.
- Soal Jawab
04 - 10 Feb Karya seni visual - Perbincangan
1.3 Fungsi rupa - Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)
aplikasi unsur rupa bagi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan • Meneroka jenis rupa yang terdapat pada alam semula
pengukuhan pemahaman unsur rupa pada alam jadi
terhadap Bahasa Seni Visual semula jadi dengan pelbagai teknik • Melakar jenis rupa yang terdapat pada subjek kajian

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada aktiviti iaitu:
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa - Arca Binaan Polyhedra
melalui pelbagai sumber dan untuk menghasilkan karya dengan
menggunakan imaginasi dan idea secara
- Kad Ucapan Pop-Up
teknologi dalam penjanaan tugasan Pembalut Fail Lama
kreatif

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya • Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap hasil 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang
karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa dipamerkan
Seni Visual • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam penghasilan
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam karya
penghasilan karya Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan unsur rupa pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur rupa pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur rupa pada alam
3 semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur rupa melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya
berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Bentuk

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi bentuk

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk pada alam semula jadi, objek
buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan


karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 7
1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan Cadangan Aktiviti:
11 - 17 Feb tentang:
Pemahaman terhadap • Tayangan multimedia
unsur bentuk 1.1 Definisi bentuk • Maklumat tentang bentuk diperolehi
1.2 Jenis bentuk pada: daripada:
Minggu 8
i. Alam semula jadi ii. - Sumbang Saran
18 - 24 Feb Objek buatan manusia iii.
Karya seni visual - Soal Jawab
1.3 Fungsi bentuk - Perbincangan
- Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)


dan aplikasi unsur bentuk 2.1 Membuat eksperimentasi dan • Meneroka jenis bentuk yang terdapat pada
bagi pengukuhan penerokaan unsur bentuk pada alam semula jadi alam semula jadi dan objek buatan manusia
pemahaman terhadap dengan pelbagai teknik • Melakar jenis bentuk yang terdapat pada subjek
Bahasa Seni Visual kajian

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi Murid diminta untuk memilih satu daripada aktiviti
Penzahiran idea dan konsep dan penerokaan unsur bentuk untuk iaitu:
melalui pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan - Lukisan
teknologi dalam penjanaan menggunakan imaginasi dan idea secara
- Catan
tugasan kreatif

4. Apresiasi Seni • Menjana persembahan pameran hasil karya


Penghayatan terhadap 4.1 Mempamerkan hasil karya • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang
hasil karya Seni Visual 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dipamerkan
dengan menumpukan pada aspek Bahasa • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
Seni Visual penghasilan karya
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu galeri
penghasilan karya
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan unsur bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur bentuk
3 pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur bentuk melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Jalinan

Tempoh 2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi jalinan

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan pada alam semula jadi, objek buatan
manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan


karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan Cadangan Aktiviti:


Minggu 9 Pemahaman terhadap tentang: • Tayangan multimedia
25 Feb - 03 Mac unsur jalinan 1.1 Definisi jalinan 1.2 • Maklumat tentang jalinan diperolehi daripada:
Jenis jalinan pada:
Minggu 10 - Sumbang Saran
1.2.1 Alam semula jadi
1.2.2 Objek buatan manusia - Soal Jawab
04 - 10 Mac 1.2.3 Karya seni visual - Perbincangan
1.3 Fungsi jalinan - Nota Anekdot
Minggu 11
11 – 17 Mac
2. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan aplikasi Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)
(ujian uk1)
unsur jalinan bagi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan - Meneroka jenis jalinan yang terdapat pada
pengukuhan pemahaman unsur jalinan pada alam semula jadi dengan alam semula jadi
Minggu 12
Bahasa Seni Visual pelbagai teknik
- Melakar jenis jalinan yang terdapat pada
18 -24 Mac subjek kajian

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi Murid diminta untuk memilih satu daripada aktiviti
Penzahiran idea dan konsep melalui dan penerokaan unsur jalinan untuk iaitu: - Kolaj/ Quilling
pelbagai sumber dan teknologi dalam menghasilkan karya dengan - Pualaman
penjanaan tugasan menggunakan imaginasi dan idea secara
- Tiupan dan Corak Buih Sabun
kreatif

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya • Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap hasil karya 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang
Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa dipamerkan
Seni Visual • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya • Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu
galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan unsur jalinan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur jalinan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur jalinan
3 pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur jalinan melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Ruang

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi ruang

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang pada alam semula jadi
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam


penghasilan karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Cadangan Aktiviti:
Minggu 13 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan Tayangan multimedia
01 - 07 Apr Pemahaman terhadap tentang: Maklumat tentang ruang diperolehi daripada:
unsur ruang 1.1 Definisi ruang 1.2 - Sumbang Saran
Minggu 14 Jenis ruang pada:
- Soal Jawab
08 - 14 Apr 1.2.1 Alam semula jadi
- Perbincangan
1.2.2 Objek buatan manusia
1.2.3 Karya seni visual - Nota Anekdot
Minggu 15 1.3 Fungsi ruang
1.4 Mengenal pasti jenis-jenis ruang:
15 - 21 Apr
1.4.1 Ruang Nyata/ Terbuka/
Konkrit / Fizikal
i. Terbuka ii.
Tertutup
1.4.2 Ruang Tampak/ Ilusi
i. Ruang dalam ii.
Ruang cetek iii.
Ruang rata
1.5 Menerangkan perkaitan ruang
dan perspektif
1.5.1 Satu Titik Lenyap
1.5.2 Dua Titik Lenyap

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)
aplikasi unsur ruang bagi pengukuhan 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan • Meneroka jenis ruang yang terdapat pada
pemahaman terhadap Bahasa Seni Visual unsur ruang pada alam semula jadi alam semula jadi
dengan pelbagai teknik
• Melakar jenis ruang yang terdapat pada
subjek kajian
3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi Murid diminta untuk memilih satu daripada aktiviti
3. Ekspresi Seni dan penerokaan unsur ruang untuk iaitu:
Penzahiran idea dan konsep menghasilkan karya dengan - Poster
melalui pelbagai sumber dan teknologi menggunakan imaginasi dan idea secara - Arca
dalam penjanaan tugasan kreatif Kad Ucapan Pop-up

4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan pameran hasil karya


4. Apresiasi Seni 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
Penghayatan terhadap dengan menumpukan pada aspek Bahasa yang dipamerkan
hasil karya Seni Visual Seni Visual Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu
galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan unsur ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur ruang pada
3 alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur ruang melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Warna

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi warna

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur warna pada alam semula jadi objek buatan
manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif

v. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam


penghasilan karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 16 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan Cadangan Aktiviti:
Pemahaman terhadap tentang: • Tayangan klip video
unsur warna 1.1 Definisi warna 1.2 • Maklumat tentang warna diperolehi daripada:
22 - 28 Apr Jenis warna pada:
- Sumbang Saran
1.2.1 Alam semula jadi
1.2.2 Objek buatan manusia - Soal Jawab
Minggu 17 1.2.3 Karya seni visual - Perbincangan
29 Apr- 05 Mei 1.3 Fungsi Warna - Nota Anekdot

Minggu 18
06– 12 Mei 2. Eksplorasi Seni Eksplorasi Murid boleh: • Meneroka jenis warna yang terdapat pada
dan aplikasi unsur warna 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan alam semula jadi melalui eksperimentasi bahan
bagi pengukuhan unsur warna pada alam semula jadi dengan pelbagai seperti kunyit, tanah, daun inai
pemahaman terhadap teknik dan kulit bawang
Bahasa Seni Visual • Menghasilkan karya roda warna dengan
lembaran kerja yang disediakan oleh guru

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada aktiviti
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur warna iaitu:
melalui pelbagai sumber dan untuk menghasilkan karya dengan - Kipas Tangan
teknologi dalam penjanaan menggunakan imaginasi dan idea secara - Kad Ucapan
tugasan kreatif
4. Apresiasi Seni Penghayatan • Menjana persembahan pameran hasil karya
terhadap hasil karya Seni Visual 4.1 Mempamerkan hasil karya • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan yang dipamerkan
dengan menumpukan pada aspek Bahasa • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
Seni Visual penghasilan karya
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu
penghasilan karya galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasi unsur warna pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur warna pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur warna pada
3 alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur warna melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya
berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Harmoni

Tempoh 2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi harmoni

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni pada alam semula jadi, objek
buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 19
1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
13 - 19 Mei Pemahaman terhadap prinsip perbincangan tentang: • Tayangan multimedia
harmoni 1.1 Definisi harmoni • Maklumat tentang harmoni diperolehi daripada:
1.2 Ciri-ciri harmoni pada:
Minggu 20 - Sumbang Saran
1.2.1 Alam semula jadi
- Soal Jawab
20 - 26 Mei 1.2.2 Objek buatan manusia
1.2.3 Karya seni visual
- Perbincangan
1.3 Fungsi harmoni - Nota Anekdot
Minggu 21
10 – 16 Jun 2. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan Murid boleh: Memerhati dan melakar gambar alam semula jadi yang
aplikasi prinsip harmoni bagi 2.1 Membuat eksperimentasi dan mempunyai kesan prinsip harmoni
pengukuhan pemahaman terhadap penerokaan prinsip harmoni pada alam
Bahasa Seni Visual semula jadi dengan pelbagai teknik

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta mengaplikasi teknik quilling dengan memilih
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan prinsip satu daripada aktiviti iaitu:
melalui pelbagai sumber dan teknologi harmoni untuk menghasilkan karya - Bingkai Foto
dalam penjanaan tugasan dengan menggunakan imaginasi dan idea
- Kad Ucapan
secara kreatif
- Bekas Lilin

4. Apresiasi Seni Penghayatan 4.1 Mempamerkan hasil karya • Menjana persembahan pameran hasil karya
terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa dipamerkan
Seni Visual • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam penghasilan
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam karya
penghasilan karya • Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan prinsip harmoni pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip harmoni pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya
seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip harmoni
3 pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip harmoni melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Kontra

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi kontra

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip kontra pada alam semula jadi, objek buatan
manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kontra untuk menghasilkan
karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan


karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 22
1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
17 – 23 Jun Pemahaman terhadap perbincangan tentang: • Tayangan multimedia
Minggu 23 prinsip kontra 1.1 Definisi kontra 1.2 • Maklumat tentang kontra diperolehi daripada:
Ciri-ciri kontra pada:
- Sumbang Saran
24 – 30 Jun 1.2.1 Alam semula jadi
1.2.2 Objek buatan manusia - Soal Jawab
1.2.3 Karya Seni Visual - Perbincangan
1.3 Fungsi kontra - Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)
aplikasi prinsip kontra bagi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan • Meneroka ciri prinsip kontra yang terdapat pada
pengukuhan pemahaman terhadap prinsip kontra pada alam semula jadi dengan alam semula jadi
Bahasa Seni Visual pelbagai teknik • Melakar ciri prinsip kontra yang terdapat pada
subjek kajian

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada aktiviti
Penzahiran idea dan konsep melalui eksperimentasi dan penerokaan prinsip iaitu:
pelbagai sumber dan teknologi dalam kontra untuk menghasilkan karya dengan - Catan
penjanaan tugasan menggunakan imaginasi dan idea secara - Poster
kreatif - Anyaman

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya • Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa dipamerkan
Seni Visual • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya • Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu
galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan prinsip kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip kontra pada alam
3 semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip kontra melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kontra dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya
berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Penegasan

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi penegasan

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip penegasan pada alam semula jadi, objek buatan
manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip penegasan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 24
1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
01 – 07 Jul Pemahaman terhadap perbincangan tentang: • Tayangan multimedia
Minggu 25 prinsip penegasan 1.1 Definisi penegasan • Maklumat tentang penegasan diperolehi
1.2 Ciri-ciri penegasan pada: daripada:
08 – 14 Jul 1.2.1 Alam semula jadi - Sumbang Saran
1.2.2 Objek buatan manusia
- Soal Jawab
1.2.3 Karya Seni Visual
- Perbincangan
1.3 Fungsi penegasan
- Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan Murid boleh: Mengumpul koleksi prinsip penegasan dari media
aplikasi prinsip penegasan bagi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan cetak, teks rujukan atau laman sesawang melalui
pengukuhan pemahaman terhadap prinsip penegasan pada alam semula jadi bungkah ais secara
Bahasa Seni Visual dengan pelbagai teknik kolaboratif (Foto Montaj)

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada • Mencorak menggunakan grid struktur bagi
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan prinsip menjelaskan kesan penegasan melalui
melalui pelbagai sumber dan penegasan untuk menghasilkan karya penggunaan warna.
teknologi dalam penjanaan tugasan dengan menggunakan imaginasi dan idea • Menghasilkan poster untuk menjelaskan kesan
secara kreatif penegasan

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya • Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa dipamerkan
Seni Visual • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya • Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu
galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan prinsip penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya
seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip penegasan
3 pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip penegasan melalui penerokaan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip penegasan dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Kepelbagaian

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi kepelbagaian

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi, objek
buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 26
1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
15 - 21 Jul Pemahaman terhadap perbincangan tentang: • Tayangan multimedia
Minggu 27 prinsip kepelbagaian 1.1 Definisi kepelbagaian • Maklumat tentang kepelbagaian diperolehi daripada:
1.2 Ciri-ciri kepelbagaian pada: - Sumbang Saran
22 – 28 Jul 1.2.1 Alam semula jadi
- Soal Jawab
1.2.2 Objek buatan manusia
1.2.3 Karya seni visual
- Perbincangan
1.3 Fungsi kepelbagaian - Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan Murid boleh: Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang
aplikasi prinsip kepelbagaian bagi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan telah dibekalkan
pengukuhan pemahaman terhadap prinsip kepelbagaian pada alam
Bahasa Seni Visual semula jadi dengan pelbagai teknik

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada aktiviti iaitu:
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan prinsip - Catan
melalui pelbagai sumber dan kepelbagaian untuk menghasilkan karya
dengan menggunakan imaginasi dan idea
- Poster
teknologi dalam penjanaan tugasan
secara kreatif - Kraf Tradisional

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya • Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap hasil 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang
karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa dipamerkan
Seni Visual • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya • Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya
seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip kepelbagaian pada
3 alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip kepelbagaian melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya
berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Imbangan

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi imbangan

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip imbangan pada alam semula jadi, objek buatan
manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

v. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip imbangan untuk


menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

vi. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:


Pemahaman terhadap perbincangan tentang: • Tayangan multimedia
Minggu 28 prinsip imbangan 1.1 Definisi imbangan • Maklumat tentang imbangan diperolehi
29 Jul – 04 Ogos 1.2 Ciri-ciri imbangan pada: daripada:
Minggu 29 1.2.1 Alam semula jadi - Sumbang Saran
05 – 11 Ogos 1.2.2 Objek buatan manusia
- Soal Jawab
1.2.3 Karya seni visual
- Perbincangan
1.3 Fungsi imbangan
- Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)


dan aplikasi prinsip imbangan 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan • Meneroka ciri-ciri prinsip imbangan yang
bagi pengukuhan prinsip imbangan pada alam semula jadi terdapat pada alam semula jadi
pemahaman terhadap dengan pelbagai teknik • Melakar subjek kajian pada alam semula jadi
Bahasa Seni Visual yang mempunyai ciri-ciri prinsip imbangan

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan prinsip aktiviti iaitu:
melalui pelbagai sumber dan imbangan untuk menghasilkan karya - Arca
teknologi dalam penjanaan dengan menggunakan imaginasi dan idea
secara kreatif
- Tembikar
tugasan
- Quilling Paper

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya • Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa dipamerkan
Seni Visual • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya • Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu
galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan prinsip imbangan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip imbangan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya
seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip imbangan
3 pada alam semula jadi, objek buatan manusia dankarya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip imbangan melalui penerokaan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip imbangan dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Kesatuan

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi kesatuan

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip kesatuan pada alam semula jadi, objek buatan
manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

vii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kesatuan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

viii. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Sep
Minggu 30 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
19 – 25 Ogos Pemahaman terhadap prinsip perbincangan tentang: 1.1 Definisi • Tayangan multimedia
Minggu 31 kesatuan kesatuan • Maklumat tentang kesatuan diperolehi
1.2 Ciri-ciri kesatuan pada
26 Ogos – 01 daripada:
1.2.1 Alam semula jadi
- Sumbang Saran
1.2.2 Objek buatan manusia
- Soal Jawab
1.2.3 Karya seni visual
1.3 Fungsi kesatuan - Perbincangan
- Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan Murid boleh: Murid diminta melengkapkan lembaran kerja yang telah
aplikasi prinsip kesatuan bagi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan disediakan oleh guru
pengukuhan pemahaman prinsip kesatuan pada alam semula jadi,
terhadap Bahasa Seni Visual objek buatan manusia dan karya seni
visual dengan pelbagai teknik

3. Ekspresi Seni Penzahiran 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk menghasilkan satu daripada reka
idea dan konsep melalui eksperimentasi dan penerokaan prinsip bentuk topeng hasil gabungan dua hal benda
pelbagai sumber dan kesatuan untuk menghasilkan karya bertemakan watak berikut:
teknologi dalam penjanaan dengan menggunakan imaginasi dan idea - Figura (Watak Adiwira)
tugasan secara kreatif
- Flora atau fauna
- Objek buatan manusia

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya • Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa dipamerkan
Seni Visual • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam penghasilan
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam karya
penghasilan karya • Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan prinsip kesatuan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip kesatuan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip kesatuanpada
3 alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip kesatuan melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kesatuan dalam
penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya
berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Irama dan Pergerakan

Tempoh
2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi irama dan pergerakan

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip irama dan pergerakan pada alam semula
jadi, objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip irama dan
pergerakan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea
secara kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:


Minggu 32 Pemahaman terhadap perbincangan tentang: • Tayangan multimedia
prinsip irama dan 1.1 Definisi irama dan pergerakan • Maklumat tentang irama dan pergerakan
02 – 08 Sep 1.2 Ciri-ciri irama dan pergerakan pada:
pergerakan diperolehi daripada:
1.2.1 Alam semula jadi - Sumbang Saran
1.2.2 Objek buatan manusia
- Soal Jawab
Minggu 33 1.2.3 Karya seni visual
- Perbincangan
09 – 15 Sep 1.3 Fungsi irama dan pergerakan
- Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan Murid boleh: Menghasilkan irama dan pergerakan dengan
aplikasi prinsip irama dan 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan memilih satu daripada teknik iaitut:
pergerakan bagi pengukuhan prinsip irama dan pergeraka n pada - Teknik lipatan
pemahaman terhadap Bahasa Seni alam semula jadi dengan pelbagai teknik - Teknik potongan kertas
Visual

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan prinsip aktiviti iaitu:
melalui pelbagai sumber dan teknologi irama dan pergerakan untuk menghasilkan - Lukisan/ Catan
dalam penjanaan tugasan karya dengan menggunakan imaginasi dan - Seni Op
idea secara kreatif
- Arca
- Kolaj

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya • Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap hasil karya 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan • Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa yang dipamerkan
Seni Visual • Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman penghasilan karya
sendiri dalam penghasilan karya • Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti tumpu
galeri
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan prinsip irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia
dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip irama
3 dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses
dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip irama dan pergerakan melalui penerokaan media,
proses dan teknik dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip irama dan
pergerakan dalam penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Pemikiran Seni Visual

Tajuk Tajuk dan Mesej

Tempoh
1 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, tujuan, kaedah pembentukan dan
proses perkembangan tajuk dan mesej

ii. Meneroka kaedah penjanaan tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya

iii. Mengaplikasikan tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya

iv. Menjana dan mengapresiasi tugasan


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan Cadangan Aktiviti:


Minggu 34 Pemahaman terhadap teori tajuk dan mesej tentang: Memberi keterangan yang singkat tetapi jelas
16 – 22 Sep dalam 1.1 Definisi tajuk dan mesej tentang tajuk dan mesej dengan memilih satu
proses pembentukan karya 1.2 Tujuan aplikasi tajuk dan mesej dalam proses daripada:
Minggu 35 pembentukan karya
- Persembahan
23 – 29 Sep 1.3 Kaedah pembentukan dan proses
perkembangan tajuk dan mesej - Sumbang Saran
1.4 Teknik - Peta Pemikiran
1.4.1 Konvensional
1.4.2 Kontemporari

2. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan aplikasi Murid boleh: Berbual dan berbincang dengan pasangan atau
kaedah pembentukan dan perkembangan 2.1 Meneroka kaedah penjanaan tajuk rakan tentang apa yang mereka lihat dan fikirkan
tajuk dan mesej dan mesej persoalan yang timbul berkaitan tajuk dan mesej
2.2 Menghuraikan secara visual, bertulis atau menerusi paparan karya seni halus, seni reka dan
lisan bagi mempamerkan pemahaman seni kraf
terhadap tajuk dan mesej
2.3 Mencerakinkan proses
2.3.1 Komponen
i. Tajuk
ii. Mesej
Menterjemahkan pemahaman terhadap tajuk dan
3. Ekspresi Seni 3.1 Mengaplikasikan pemahaman tentang tajuk dan mesej sesuatu karya seni halus, seni reka dan seni
Penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai mesej dalam karya kraf menerusi satu daripada aktiviti iaitu:
sumber dan teknologi dalam penjanaan 3.2 Menjana tugasan berkaitan aplikasi tajuk dan - Persembahan Multimedia
tugasan mesej - Peta Pemikiran
3.2.1 Tajuk
i. Aplikasi tajuk dan mesej 3.2.2
Komponen
i. Tajuk
ii. Mesej

Membentang, mempamer dan mengemukakan


4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Penghayatan terhadap hasil 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan
karya Seni Visual berpandukan teori dan dengan menumpukan pada aspek teori dan
pemahaman tentang tajuk dan mesej pemahaman tentang tajuk dan mesej 4.3
Menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya.

2 Menginterpretasikan tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan aplikasi tajuk
3 dan mesej dalam proses pembentukan karya melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya
melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi tajuk dan
5 mesej dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Pemikiran Seni Visual

Tajuk Motif, Idea dan Konsep

Tempoh 2 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, tujuan, kaedah pembentukan dan proses
perkembangan motif, idea dan konsep

ii. Meneroka kaedah penjanaan motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya

iii. Mengaplikasikan motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya

iv. Menjana dan mengapresiasi tugasan


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 36 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan Cadangan Aktiviti:
30 Sep – 06 Pemahaman terhadap teori tentang: Memberi keterangan yang singkat tetapi jelas
Okt motif, idea dan konsep 1.1 Definisi motif, idea dan konsep tentang motif, idea dan konsep dengan memilih
dalam proses pembentukan 1.2 Tujuan aplikasi motif, idea dan konsep dalam satu daripada:
Minggu 37
karya proses pembentukan karya - “Post It” Note (Nota Catatan)
07 – 13 Okt 1.3 Kaedah pembentukan dan proses
- Artist Book
perkembangan motif, idea dan konsep

2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Berbual dan berbincang dengan rakan tentang
Eksplorasi dan aplikasi 2.1 Meneroka kaedah penjanaan apa yang mereka lihat dan fikirkan berdasarkan
kaedah pembentukan motif, idea dan konsep persoalan yang timbul berkaitan motif, idea dan
dan perkembangan motif, 2.2 Menghuraikan secara visual, konsep menerusi paparan karya seni halus, seni
bertulis atau lisan bagi
idea dan konsep reka dan seni kraf (Saya lihat, Saya fikir dan
mempamerkan pemahaman
motif, idea dan konsep 2.3 Saya bertanya)
Mencerakinkan proses iaitu: 2.3.1
Komponen
i. Motif
ii. Idea iii.
Konsep
3. Ekspresi Seni 3.1 Mengaplikasikan pemahaman tentang motif, Murid membuat perbandingan motif, idea dan
Penzahiran motif, idea dan idea dan konsep dalam karya konsep pada karya-karya seni yang
konsep melalui pelbagai 3.2 Menjana tugasan berkaitan aplikasi motif, dipamerkan melalui aktiviti tumpu galeri
sumber dan teknologi dalam idea dan konsep Murid menterjemahkan pemahaman terhadap motif,
penjanaan tugasan 3.2.1 Tajuk idea dan konsep sesuatu karya seni halus, seni reka
i. Aplikasi motif, idea dan konsep dan seni kraf menerusi satu daripada:
3.2.2 Komponen - Persembahan Multimedia
i. Motif ii. Idea iii. - Artist Book
Konsep

4.1 Mempamerkan hasil karya Membentang, mempamer dan


4. Apresiasi Seni 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan mengemukakan pengalaman sendiri dalam
Penghayatan terhadap hasil rakan dengan menumpukan pada aspek penghasilan karya
karya seni visual teori dan pemahaman tentang motif, idea
berpandukan teori dan dan konsep
pemahaman tentang motif, 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam
idea dan konsep penghasilan karya
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya.

2 Menginterpretasikan motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan aplikasi motif,
3 idea dan konsep dalam proses pembentukan karya melalui penggunaan media, proses dan teknik.

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan
karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi motif, idea
dan konsep dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan
karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Bidang Pemikiran Seni Visual

Tajuk Designomic

Tempoh 1 Jam

Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, tujuan, kaedah pembentukan dan proses
perkembangan designomic

ii. Meneroka kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic dalam proses
pembentukan karya

iii. Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

iv. Menjana dan mengapresiasi tugasan


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan Cadangan Aktiviti:


Minggu 38 Pemahaman terhadap teori tentang: Memberi penerangan atau pernyataan
14 – 20 Okt designomic dalam proses 1.1 Definisi designomic dengan menumpukan kepada aspek
pembentukan karya 1.2 Tujuan aplikasi designomic dalam proses designomic (keusahawanan dalam bidang
Minggu 39 pembentukan karya seni halus, seni reka dan seni kraf) melalui:
1.3 Kaedah pembentukan dan proses - Peta Pemikiran
21 – 27 Okt perkembangan designomic

Minggu 40
28 Okt – 03 Nov

2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Mengumpulkan maklumat dalam bentuk foto


Eksplorasi dan aplikasi 2.1 Meneroka kaedah penjanaan designomic 2.2 berkaitan konsep designomic dalam
kaedah pembentukan dan Menghuraikan secara visual, bertulis atau lisan ketigatiga bidang iaitu seni halus, seni reka
perkembangan designomic bagi mempamerkan pemahaman designomic dan seni kraf
2.3 Mencerakinkan proses
2.3.1 Komponen
i. Designomic
3. Ekspresi Seni 3.1 Mengaplikasikan pemahaman tentang Memberi penerangan dengan menggunakan
Penzahiran idea dan konsep designomic dalam karya gambar rajah tentang konsep designomic
melalui pelbagai sumber dan 3.2 Menjana tugasan berkaitan aplikasi dengan ketiga-tiga bidang menerusi (pilihan):
teknologi dalam penjanaan tugasan designomic dalam tugasan
- Persembahan Multimedia
designomic 3.2.1 Tajuk
i. Aplikasi designomic dalam
- Artist Book
tugasan pilihan
3.2.2 Komponen
i. Designomic

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Membentang, mempamer dan


Penghayatan terhadap hasil 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan mengemukakan pengalaman sendiri
karya seni visual berpandukan rakan dengan menumpukan pada aspek dalam penghasilan karya
teori dan pemahaman tentang teori dan pemahaman tentang designomic
designomic 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya.

2 Menginterpretasikan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan aplikasi
3 designomic dalam proses pembentukan karya melalui penggunaan media, proses dan teknik

4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya
melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi designomic
dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.

6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Minggu 41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / ULANGKAJI

04 – 10 Nov
Minggu 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / ULANGKAJI

11 – 17 Nov
Minggu 43 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / ULANGKAJI

18 – 24 Nov
CUTI AKHIR TAHUN
25 Nov – 31 Dis
25 DIS - HARI KRISMAS