Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 2019

1.0 KEMAHIRAN GEOGRAFI


MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)

MINGGU 1.1 Skala Murid boleh: 1 Menamakan jenis skala dan Membincangkan Kelestarian Pembaris
1 dan Jarak 1.1.1 Menyatakan jarak jenis jarak. jarak relatif dan Global,
01 - 06 Jan mutlak, jarak relatif, skala jarak mutlak dari Pita ukur
07 - 13 Jan
penyata, skala lurus dan 2 Menjelaskan jenis skala dan rumah murid ke TMK ,
MINGGU pecahan wakilan. jenis jarak. sekolah. Jangka tolok
2 I-Think
14 - 20 Jan 1.1.2 Menerangkan jarak 3 Menunjuk cara menggunakan Mengukur jarak Lembaran
mutlak, jarak relatif, skala skala untuk menentukan antara makmal Kreativiti kerja
penyata, skala lurus dan jarak. dengan kantin dan Inovasi
pecahan wakilan. Membezakan penggunaan sekolah. Pelan
skala penyata, skala lurus dan sekolah
1.1.3 Menggunakan skala 4 pecahan wakilan untuk Menunjuk cara
penyata, skala lurus dan menentukan jarak sebenar. mengukur jarak Peta lakar
pecahan wakilan untuk dengan
menentukan jarak sebenar. 5 Menentukan jarak antara dua menggunakan Buku teks
tempat pada peta skala lurus. Geografi
1.1.4 Menentukan jarak berdasarkan nisbah skala Tingkatan2.
sebenar berpandukan skala yang berbeza.
pada peta. Mencadangkan idea
6 perjalanan ke sesuatu
destinasi dengan
menggunakankan peta
berdasarkan skala dan jarak.

0
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)
Menyenaraikan maklumat
MINGGU 1.2 Peta Murid boleh: 1 yang terdapat dalam peta Menunjuk cara Kelestarian Peta
3 Topografi 1.2.1 Menyatakan maksud topografi. menentukan Global, topografi
14 - 20 Jan peta topografi. Menjelaskan cara membaca kedudukan dengan
2 rujukan grid 4 angka dan 6 menggunakan TMK , Gambar ciri
MINGGU 1.2.2 Mengenal pasti garisan angka dalam peta topografi rujukan grid budaya dan
4 timuran dan garisan utaraan Menggunakan rujukan grid 4 berdasarkan peta I-Think ciri fizikal
21 - 27 Jan
dalam peta topografi. 3 angka dan rujukan grid 6 topografi.
angka untuk menentukan Kreativiti Lembaran
1.2.3 Menyatakan rujukan kedudukan dalam peta Perbincangan dan Inovasi kerja
grid. topografi. untuk mengenal
Mengesan hubung kait ciri pasti simbol yang Buku teks
1.2.4 Menerangkan perbezaan pandang darat fizikal dan ciri terdapat dalam Geografi
kegunaan rujukan grid 4 angka 4 pandang darat budaya dalam peta topografi Tingkatan2
dan 6 angka. peta topografi.

1.2.5 Menunjuk cara


membaca rujukan grid 4
angka dan 6 angka untuk
menentukan kedudukan
dalam peta topografi.

1
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)

MINGGU 1.2 Peta 1.2.6 Menganalisis hubung 5 Membahaskan hubung kait Kelestarian Peta
5 Topografi kait ciri pandang darat fizikal ciri pandang darat fizikal dan Global, topografi
28 Jan - 03 dan ciri pandang darat budaya ciri pandang darat budaya
Feb
dalam peta topografi. dalam peta topografi secara TMK ,
MINGGU keseluruhan. Lembaran
6 1.2.7 Mentafsir peta I-Think kerja
04 - 10 Feb topografi secara keseluruhan.
6 Menjana idea dengan Kreativiti dan
mencadangkan contoh Inovasi Gambar
pembangunan yang boleh
dimajukan di kawasan yang Buku teks
ditafsir berdasarkan pandang Geografi
darat fizikal dan pandang Tingkatan2
darat budaya dalam peta
topografi.

2
2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: BENTUK MUKA BUMI DAN SALIRAN

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)
Menyatakan cara pergerakan
2.1 Pengaruh Murid boleh: 1 bumi. Simulasi tentang Kelestarian
Pergerakan 2.1.1 Mengenal pasti dua cara jenis pergerakan Global, Lembaran
MINGGU Bumi pergerakan bumi. bumi. kerja
2 Menjelaskan putaran bumi
7 Terhadap TMK ,
11 - 17 Feb
dan peredaran bumi
Cuaca dan 2.1.2 Menerangkan tentang Membina peta Globe
Iklim putaran bumi dan peredaran pemikiran atau I-Think
bumi. peta minda untuk slide
MINGGU 3 Menunjuk cara salah satu
merumuskan Kreativiti dan powerpoint
8 kesan yang berlaku apabila
2.1.3 Menunjukkan kesan tentang pengaruh Inovasi
18 - 24 Feb bumi bergerak
putaran bumi. pergerakan bumi Kertas A4
terhadap cuaca
Membezakan kesan putaran
2.1.4 Menunjukkan kesan dan iklim. Gambar
4 bumi dan kesan peredaran
peredaran bumi. 4 musim
bumi.
Membina model
2.1.5 Membahaskan kesan pergerakan bumi Buku teks
pergerakan bumi terhadap 5 Menilai kesan putaran bumi Geografi
cuaca dan iklim. dan kesan peredaran bumi Tingkatan2.
terhadap cuaca dan iklim.
Mempersembahkan idea yang
6 kreatif dan menunjukkan
keaslian tentang kesan
pergerakan bumi terhadap
cuaca dan iklim.

3
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)

MINGGU 2.2 Cuaca Murid boleh: 1 Menyatakan iklim di Malaysia Mencerakinkan Kelestarian Gambar
9 dan Iklim di 2.2.1 Mengenal pasti jenis dan maklumat Global,
25 Feb - 03 Malaysia ciri iklim di Malaysia. tentang ciri iklim slide
Mac 2 Menerangkan ciri iklim
Khatulistiwa di TMK , powerpoint
Khatulistiwa di Malaysia.
MINGGU 2.2.2 Menjelaskan ciri iklim Malaysia yang
Menyesuaikan pengaruh
10 khatulistiwa di Malaysia. dikumpul melalui I-Think video
3 cuaca setempat di Malaysia
04 - 10 Mac sumber seperti
dengan aktiviti harian
2.2.3 Menghuraikan internet, buku Kreativiti dan Gambar
manusia.
pengaruh cuaca dan iklim dan pusat kaji Inovasi rajah
Menjelaskan melalui contoh
terhadap kegiatan manusia di cuaca.
hubung kait iklim Khatulistiwa
Malaysia. Lembaran
4 dengan kegiatan manusia
Membina peta kerja
di Malaysia
pemikiran atau
Peta minda untuk Globe
menghubungkait-
kan pengaruh Buku teks
cuaca dan iklim Geografi
terhadap Tingkatan2.
kegiatan manusia
di Malaysia dan
sebaliknya

4
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)

MINGGU
11 UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF 1
11 – 17 Mac
18 -24 Mac

MINGGU
12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
25 - 31 Mac

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)

MINGGU 2.2 Cuaca Murid boleh: Membahaskan kesan kegiatan


13 dan Iklim di manusia terhadap cuaca dan
01 - 07 Apr Malaysia 2.2.4 Menilai kesan kegiatan 5 iklim di Malaysia
manusia terhadap cuaca dan Mencadangkan langkah-
MINGGU iklim di Malaysia.
14 6 langkah untuk mengurangkan
08 - 14 Apr kesan perubahan cuaca dan
2.2.5 Merumuskan perubahan iklim di Malaysia
cuaca dan iklim di Malaysia

5
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)
Menamakan salah satu
3.1 Murid boleh: 1 contoh lebuh raya, landasan Membuat Kelestarian Gambar
MINGGU Pengangkutan 3.1.1 Mengenal pasti jaringan kereta api, lapangan terbang pameran mini Global,
15 di Malaysia jalan raya dan jaringan antarabangsa dan pelabuhan. tentang jenis dan slide
15 - 21 Apr landasan kereta api di kepentingan TMK , powerpoint
Malaysia. 2 Menjelaskan salah satu pengangkutan.
faktor yang mempengaruhi I-Think Gambar
MINGGU 3.1.2 Mengenal pasti jaringan pengangkutan di Menghasilkan rajah
16 lapangan terbang Malaysia. buku skrap Kreativiti dan
22 - 28 Apr
antarabangsa dan pelabuhan Menggunakan maklumat tentang Inovasi Peta
utama di Malaysia. 3 berkaitan jaringan pengangkutan Malaysia
pengangkutan untuk ke awam.
3.1.3 Memberi contoh sesuatu tempat. Lembaran
pengangkutan awam di Menjelaskan melalui contoh Mengadakan kerja
Malaysia. kepentingan pengangkutan tayangan video
4 di kawasan setempat. tentang Buku teks
3.1.4 Menghuraikan faktor- pengangkutan Geografi
faktor yang mempengaruhi awam. Tingkatan2.
jaringan pengangkutan
di Malaysia.

MINGGU 1 MEI-HARI PEKERJA


17 2-21 MEI – PEPERIKSAAN
29 Apr- 05 PERTENGAHAN TAHUN
Mei

6
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)

MINGGU 3.1 Murid boleh: Membahaskan langkah untuk Membina model Kelestarian Gambar
18 Pengangkutan 3.1.5 Membezakan 5 meningkatkan perkhidmatan jaringan jalan Global,
06– 12 Mei di Malaysia kepentingan pengangkutan pengangkutan awam di raya atau jaringan Gambar
darat, udara dan air Malaysia landasan kereta TMK , rajah
di Malaysia. api
I-Think Peta
3.1.6 Menilai kepentingan 6 Menghasilkan idea yang kosong
pengangkutan awam di kreatif dan inovatif berkaitan Kreativiti dan Malaysia
Malaysia. pengangkutan yang memberi Inovasi
kesan yang minimum kepada Lembaran
3.1.7 Mencadangkan amalan alam sekitar. kerja
pengangkutan dan perjalanan
lestari.
Buku teks
Geografi
Tingkatan2.

7
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)

3.2 Murid boleh: 1 Menyatakan alat Mengadakan Kelestarian Gambar


Telekomunikasi 3.2.1 Mengenal pasti alat telekomunikasi di Malaysia aktiviti forum Global,
MINGGU di Malaysia. telekomunikasi di untuk Gambar
19 Malaysia. 2 Menjelaskan kemajuan alat membincangkan TMK , rajah
13 - 19 Mei telekomunikasi di Malaysia. tajuk kesan
3.2.2 Menerangkan kemajuan Menunjukkan kepentingan telekomunikasi. I-Think Lembaran
alat telekomunikasi di 3 alat telekomunikasi dalam kerja
MINGGU Malaysia. kehidupan seharian manusia. Membuat buku Kreativiti dan
20 skrap berkaitan Inovasi Peta
20 - 26 Mei
Menjelaskan melalui contoh
3.2.3 Membahaskan kesan telekomunikasi di telekomunikasi. kosong
kepentingan telekomunikasi 4 Malaysia. Malaysia
di Malaysia. Membahaskan penggunaan Kerja lapangan
5 perkhidmatan alat berkaitan aktiviti Peranti
3.2.4 Menilai kesan telekomunikasi secara Hari Tanpa Alat elektronik
telekomunikasi terhadap beretika. Telekomunikasi
pembangunan negara di Mencadangkan idea yang Buku teks
Malaysia. 6 kreatif dan inovasi alat Geografi
telekomunikasi yang dapat Tingkatan2.
3.2.5 Menentukan memacu pembangunan
penggunaan alat negara pada masa hadapan.
telekomunikasi secara
beretika.
27 Mei - 09 CUTI PERSEKOLAHAN
Jun
PENGGAL PERTAMA
05 & 06 JUN -AIDILFITRI

8
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)

MINGGU 4.1 Murid boleh: 1 Menyatakan sekurang- Mengadakan Kelestarian Gambar


21 Kepelbagaian 4.1.1 Mengenal pasti kurangnya dua jenis iklim di aktiviti kuiz Global,
10 – 16 Jun Iklim dan kepelbagaian iklim di Asia. Asia tentang Gambar
Pengaruhnya kepelbagaian TMK , rajah
Terhadap 4.1.2 Menerangkan ciri iklim 2 Menjelaskan jenis iklim dan iklim di benua
MINGGU Kegiatan di zon iklim panas, zon iklim negara yang mengalaminya di Asia. I-Think Lembaran
22 manusia panas sederhana, zon iklim setiap zon iklim di Asia. kerja
17 – 23 Jun
di Asia. sejuk dan zon iklim sejuk Membuat Kreativiti dan
sederhana di Asia. 3 Menyesuaikan kepelbagaian persembahan Inovasi Peta
MINGGU iklim dengan kegiatan multimedia kosong Asia
23 4.1.3 Menunjukkan negara di manusia di Asia tentang
24 – 30 Jun Asia yang mengalami iklim Menjelaskan melalui contoh kepelbagaian Buku teks
di zon iklim panas, zon iklim kegiatan manusia di mana- iklim dan Geografi
panas sederhana, zon iklim 4 mana negara Asia pengaruhnya Tingkatan2.
sejuk dan zon iklim sejuk berdasarkan kepelbagaian terhadap
sederhana. iklim. kegiatan manusia
di benua Asia.

9
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)
MINGGU Menentukan kegiatan
24 & 25 4.1 4.1.4 Membandingkan manusia yang boleh
Kepelbagaian pengaruh iklim terhadap 5 dijalankan di empat buah
01 – 07 Jul Iklim dan kegiatan manusia di Asia. negara Asia di zon iklim yang
08 – 14 Jul Pengaruhnya berbeza.
Terhadap
MINGGU Kegiatan Menghasilkan idea yang
26 Manusia 6 kreatif dan inovatif berkaitan
15 - 21 Jul
di Asia. pengaruh iklim terhadap
kegiatan manusia di salah
sebuah negara Asia

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)
Menamakan salah satu
MINGGU 4.2 Jenis dan Murid boleh: 1 jaringan landasan kereta api, Mengadakan Kelestarian Gambar
27 Kemajuan 4.2.1 Mengenal pasti jaringan lapangan terbang tayangan video Global,
22 – 28 Jul Pengangkutan landasan kereta api, lapangan antarabangsa dan pelabuhan tentang Gambar
di Asia. terbang antarabangsa dan utama di mana-mana negara pengangkutan TMK , rajah
pelabuhan utama di Asia. Asia moden di benua
MINGGU Asia. I-Think Video
28 4.2.2 Menghuraikan kemajuan 2 Menjelaskan kemajuan salah
29 Jul – 04
Ogos pengangkutan di Asia. satu jenis pengangkutan di Mereka cipta Kreativiti Lembaran
manamana negara Asia poster kemajuan dan Inovasi kerja
10
MINGGU 4.2.3 Menilai kesan Menunjukkan kesan pengangkutan
29 pengangkutan terhadap 3 kemajuan pengangkutan di benua Asia. Peta Asia
05 – 11 Ogos masyarakat, ekonomi dan terhadap masyarakat dan kosong
alam sekitar di Asia ekonomi di salah sebuah Meramal
negara Asia. pengangkutan Buku teks
Membandingkan kesan yang sesuai bagi Geografi
kemajuan pengangkutan menghubungkan Tingkatan2.
4 terhadap alam sekitar di negara-negara di
negara Asia. Asia pada masa
hadapan
5 Menentukan kemajuan
pengangkutan di Asia pada
masa hadapan.
Menghasilkan idea yang
6 kreatif dan inovatif berkaitan
kemajuan pengangkutan di
Asia.

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)

MINGGU 5.1 Murid boleh: 1 Memberitahu maksud Mengadakan Kelestarian Gambar


30 Pemanasan pemanasan global tayangan video Global,
19 – 25 Ogos Global 5.1.1 Menyatakan konsep tentang Gambar
pemanasan global. pemanasan TMK , rajah
2 Menjelaskan punca global.
MINGGU pemanasan global I-Think Lembaran
31 kerja

11
26 Ogos – 01 5.1.2 Memberi contoh faktor Mengadakan Kreativiti dan
Sep
yang menyebabkan 3 Menunjukkan langkah untuk aktiviti forum Inovasi Video
MINGGU pemanasan global. mengurangkan pemanasan berkaitan
32 global pemanasan Buku teks
02 – 08 5.1.3 Menghuraikan aktiviti global. Geografi
manusia yang menyebabkan Tingkatan2.
pemanasan global. Memaparkan maklumat Mengadakan
MINGGU
4 tentang kesan pemanasan aktiviti
33
09 – 15 Sep 5.1.4 Menghuraikan faktor global. menghijaukan
Sep semula jadi yang sekolah
menyebabkan pemanasan 5 Menilai keberkesanan
global. langkah mengurangkan kesan
MINGGU pemanasan global.
34 5.1.5 Menilai kesan Mencadangkan idea yang
16 – 22 Sep
pemanasan global. 6 kreatif dan inovatif untuk
mengurangkan pemanasan
5.1.6 Membahaskan langkah- global.
langkah mengurangkan
pemanasan global.

12
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)

MINGGU 5.2 Teknologi Murid boleh: 1 Memberitahu maksud Mencerakin Kelestarian Gambar
35 Hijau 5.2.1 Menyatakan konsep teknologi hijau maklumat Global,
23 – 29 Sep teknologi hijau. tentang teknologi Gambar
hijau yang TMK , rajah
5.2.2 Menerangkan ciri-ciri 2 Menjelaskan ciri-ciri produk dikumpul
MINGGU produk teknologi hijau. teknologi hijau daripada sumber I-Think Lembaran
36 seperti internet, kerja
30 Sep – 06
Okt 5.2.3 Menunjukkan contoh buku, majalah Kreativiti
produk teknologi hijau. 3 Menunjuk cara amalan dan akhbar. dan Inovasi Slide
berkonsepkan teknologi hijau. powerpoint
5.2.4 Membahaskan Mengadakan
kepentingan teknologi hijau. Memaparkan maklumat pertandingan Buku teks
4 tentang kepentingan menghasilkan alat Geografi
5.2.5 Mencadangkan amalan teknologi hijau. atau idea yang Tingkatan2.
berkonsepkan teknologi hijau. mempunyai
5 Menilai keberkesanan amalan konsep teknologi
berkonsepkan teknologi hijau hijau.
dalam kehidupan.

6 Menghasilkan alat atau


mempersembahkan idea
berkaitan teknologi hijau yang
kreatif dan inovatif.

13
KERJA LAPANGAN

MINGGU STANDARD PRESTASI


/ KRITERIA PROSES KERJA
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH
PENGUASAAN
Menyediakan perancangan, proses awal
MINGGU Perancangan  Memilih isu atau tajuk 1 dan laporan akhir yang tidak lengkap.
37  Membuat Jadual kerja
07 – 13 Okt
 Membuat Pengagihan kerja 2 Menyediakan perancangan, proses awal
 Menentukan Objektif Kajian 2 dan laporan akhir yang kurang lengkap.
 Menentukan Kaedah Kajian
Menyediakan perancangan, proses awal,
3 laporan akhir yang lengkap dan tidak
tersusun.
MINGGU Proses awal Merekod, mengumpul dan menganalisis
38 maklumat/data daripada pelbagai sumber Menyediakan perancangan, proses awal
14 – 20 Okt dengan menggunakan kaedah yang sesuai. 4 dan laporan akhir yang lengkap dan
tersusun.

MINGGU Perkembangan  Menambahkan bahan-bahan Grafik yang Menyediakan perancangan, proses awal
39 sesuai. 5 dan laporan akhir yang lengkap, tepat,
21 – 27 Okt  Membuat Tafsiran Konsep jika berkaitan tersusun dan realistik.

Menyediakan perancangan, proses awal


6 dan laporan akhir yang lengkap, tepat,
MINGGU Laporan akhir  Menyiapkan laporan akhir mengenai tersusun dan realistik serta menunjukkan
40 isi utama, huraian atau contoh. keaslian serta boleh dicontohi.
28 Okt – 03  Merumus dan melaporkan.
Nov

14
MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH KANDUNGAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
PENGUASAAN
(EMK)
MINGGU
41 ULANG KAJI
04 – 10 Nov

MINGGU
42
11 – 17 Nov PENTAKSIRAN SUMATIF AKHIR TAHUN
MINGGU
43 PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN
18 – 24 Nov
MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH

25 Nov – 31
Dis
CUTI AKHIR TAHUN 24.11.18 – 31.12.18

15