Anda di halaman 1dari 62

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Geograf
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2
Geograf
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2
Bahagian Pembangunan Kurikulum

APRIL 2016
Terbitan 2016

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara....................................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan........................................................................................................................................ vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan .......................................................................................................................................... vii

Kata Pengantar ................................................................................................................................................................... ix

Pendahuluan......................................................................................................................................................................... 1

Matlamat .............................................................................................................................................................................. 2

Objektif ................................................................................................................................................................................. 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.............................................................................................................. 3

Fokus ................................................................................................................................................................................... 4

Kemahiran Abad Ke-21 ........................................................................................................................................................ 8

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi............................................................................................................................................. 10

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................................... 12

Elemen Merentas Kurikulum ................................................................................................................................................ 15

Pentaksiran Sekolah............................................................................................................................................................. 18

Organisasi Kandungan ......................................................................................................................................................... 21

Kemahiran Geografi.................................................................................................................................................. 23

Geografi Fizikal.......................................................................................................................................................... 25
Geografi Manusia...................................................................................................................................................... 27

Geografi Kawasan..................................................................................................................................................... 29

Isu dan Pengurusan Alam Sekitar............................................................................................................................. 31

Panduan Kerja Lapangan.......................................................................................................................................... 33

Panel Penggubal......................................................................................................................................................................... 46
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan

ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh


dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan
untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk


kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan
untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari
segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam
dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97]

vii
KATA PENGANTAR
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang
tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan
kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM
(KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah
insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025
dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah
Kebangsaan.
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
telah dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
dalam abad ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat
dalam sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru Sistem Pendidikan Kebangsaan.
membuat tindakan susulan bagi mempertingkatkan
pencapaian murid. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

PENDAHULUAN

Geografi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum
organisasi ruang dan persekitaran yang melibatkan saling Geografi menekankan kepada pendekatan berpusatkan murid.
kaitan dan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia Pendekatan berpusatkan murid menjadikan mata pelajaran ini
dengan alam sekitar dan antara komponen alam sekitar di lebih menyeronokkan terutamanya apabila murid diberi
peringkat tempatan dan global. Seseorang itu boleh peluang untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu isu
memahami bentuk fizikal dan budaya setiap tempat dan atau tajuk yang dipelajari berkaitan geografi. Guru hendaklah
perkaitannya dengan unsur alam sekitar di permukaan bumi merancang strategi PdP yang boleh menarik minat murid.
melalui ilmu geografi.
Pentaksiran dalam mata pelajaran Geografi menjadi
Kandungan kurikulum Geografi bertujuan untuk melengkapkan sebahagian daripada proses pengajaran dan diharapkan dapat
murid dengan pengetahuan geografi, penguasaan kemahiran memperbaiki proses pembelajaran murid. Penilaian tahap
geografi dan pemupukan nilai bagi melahirkan warganegara kefahaman dan penguasaan murid dalam pembelajaran
yang berdaya saing, berwawasan serta berkebolehan Geografi perlu dilaksanakan secara berterusan bagi
menguruskan alam dan sumber negara secara memastikan objektif kurikulum Geografi dapat dicapai.
bertanggungjawab. Kandungan kurikulum Geografi juga dapat
meningkatkan kefahaman murid tentang alam sekitar fizikal DSKP bagi Geografi merupakan dokumen wajib yang mesti
dan manusia, memupuk semangat patriotisme serta peka dirujuk oleh guru semasa merancang dan mentaksir PdP. Guru
terhadap fenomena alam setempat dan global. Kandungan hendaklah memastikan PdP mencapai standard kurikulum
kurikulum Geografi ini dapat dipelajari melalui Kemahiran yang ditetapkan dalam DSKP.
Geografi, Geografi Fizikal, Geografi Manusia, Geografi
Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam Sekitar.

1
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

MATLAMAT

KSSM Geografi bermatlamat untuk melahirkan insan 4. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran
bermaklumat geografi yang berupaya berinteraksi dengan berkaitan ilmu geografi.
persekitaran secara berhemah ke arah kelestarian alam dan 5. Merumus data dan maklumat geografi berbentuk
kesejahteraan hidup. kuantitatif dan kualitatif.
6. Menggunakan kemahiran geografi dalam kehidupan;
7. Menjelaskan amalan sikap menghargai kualiti alam sekitar
OBJEKTIF setempat, wilayah dan global.
8. Menggabungkan ilmu geografi dalam mengurus sumber
KSSM Geografi bertujuan membolehkan murid mencapai dan alam sekitar secara bijaksana dan bertanggungjawab.
objektif berikut:

1. Menerangkan ciri-ciri geografi negara Malaysia yang unik


dan istimewa.
2. Mengenal pasti ciri fizikal, manusia dan fenomena alam di
Asia Tenggara, Asia dan dunia.
3. Membincangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam
sekitar.

2
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KSSM dibina berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan Rajah 1. Kurikulum Geografi digubal berdasarkan enam tunjang
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka KSSM


3
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

FOKUS

KSSM Geografi peringkat menengah rendah memberi fokus Hasrat ini dapat dicapai dengan mempelajari lima bahagian
kepada penguasaan ilmu tentang bentuk dan ciri reruang serta dalam kandungan kurikulum Geografi peringkat menengah
persekitaran untuk melahirkan murid yang bersikap positif rendah iaitu Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi
terhadap kelestarian alam sekitar. Manusia, Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam
Sekitar seperti Rajah 2.

Kemahiran
Geograf

Geograf Geograf
Fizikal Manusia

Melestari
alam
sekitar

Isu dan
Geograf Pengurusan
Kawasan Alam
Sekitar

Rajah 2: Fokus Kurikulum Geografi

4
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

Kemahiran Geograf Geograf Manusia

Kemahiran Geografi merangkumi kemahiran memerhati, Geografi Manusia mengkaji tentang corak dan kedinamikan
mengukur, merekod, menyampaikan maklumat, membina aktiviti manusia serta hubung kaitnya dengan alam sekitar
jadual dan graf, melakar peta serta mentafsir jadual, graf dan fizikal. Geografi Manusia terdiri daripada tema Penduduk dan
peta. Kemahiran ini dipelajari melalui tajuk arah, kedudukan, Petempatan, Pengangkutan dan Telekomunikasi serta
peta, skala dan jarak, jadual, graf dan carta pai. Tajuk-tajuk Sumber Semula Jadi dan Kegiatan Ekonomi.
dalam Kemahiran Geografi membolehkan murid mengkaji dan
menghubungkaitkannya dalam organisasi ruang. Kemahiran Geograf Kawasan
Geografi memberi tumpuan kepada pemerolehan kemahiran Geografi Kawasan merupakan cabang geografi yang
menggunakan kompas, alat ukur, atlas dan glob. mempelajari tentang kawasan-kawasan di dunia yang
mempunyai keunikan dari segi alam sekitar fizikal dan

Geograf Fizikal manusia. Geografi Kawasan memberi fokus kepada negara

Geografi Fizikal membincangkan tentang keadaan fizikal bumi tertentu di rantau Asia Tenggara, Asia dan dunia sebagai

berdasarkan tema Bentuk Muka Bumi dan Saliran, Cuaca dan rujukan kes.

Iklim serta Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar.


Geografi Fizikal membolehkan murid mengetahui tentang ciri- Isu dan Pengurusan Alam Sekitar

ciri serta proses asas pembentukan permukaan dan lapisan Isu dan Pengurusan Alam Sekitar dalam kurikulum Geografi

bumi, kejadian sesuatu fenomena dan melihat sejauh mana membincangkan tajuk berkaitan Sumber Air, Sisa Domestik,

alam sekitar fizikal bumi dipengaruhi oleh kegiatan manusia Pemanasan Global, Teknologi Hijau, Sumber Hutan serta Kitar

dan sebaliknya. Semula. Isu dan Pengurusan Alam Sekitar dapat melahirkan
murid yang mencintai dan menghargai alam sekitar.

5
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

Kandungan kurikulum Geografi bukan sahaja dibina dan pelaporan. Peringkat persediaan melibatkan prosedur,
berdasarkan ilmu pengetahuan semata-mata tetapi mengambil penentuan kawasan, taklimat dan penyediaan peralatan
kira penguasaan kemahiran dan penerapan nilai. kajian. Peringkat pengumpulan maklumat melibatkan aktiviti
Penguasaan kemahiran dapat melahirkan murid yang kreatif seperti mencerap, memerhati, menemu bual dan soal selidik.
dan inovatif, berdaya saing dan berketerampilan. Kemahiran Pelaporan kerja lapangan perlu dihasilkan dalam bentuk
yang diberi fokus dalam kurikulum Geografi adalah seperti penulisan. Panduan Kerja Lapangan disediakan untuk
berikut: membantu guru membimbing murid melaksanakan kerja
lapangan (sila rujuk muka surat 33).
Kemahiran Kerja Lapangan
Kemahiran melaksanakan kerja lapangan merupakan Kemahiran Kajian Masa Depan
pendekatan PdP yang dijalankan di luar bilik darjah. Kerja Kemahiran mengkaji masa depan membolehkan murid
lapangan memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasi menyedari tentang isu atau fenomena alam yang berlaku pada
kemahiran geografi secara bersepadu untuk lebih memahami masa lampau, masa kini dan jangkaan isu atau fenomena
interaksi antara manusia dengan alam sekitar. Kerja lapangan alam masa depan. Kemahiran ini membantu murid membuat
dapat memberi pengukuhan terhadap ilmu yang telah ramalan, menjangka akibat dan bersedia menyesuaikan diri
dipelajari dan difahami di dalam bilik darjah dengan keadaan serta merancang langkah pencegahan terhadap perubahan
dunia yang sebenar. Kerja lapangan mesti dilaksanakan sekali yang mungkin berlaku.
dalam setiap tingkatan. Tempoh pelaksanaannya ialah 6 jam
daripada waktu yang diperuntukkan bagi PdP mata pelajaran Kemahiran Sosial
Geografi. Kerja lapangan ini wajib dilaksanakan oleh setiap Kemahiran sosial membolehkan murid berkomunikasi dan
murid. berinteraksi secara berkesan dengan orang lain dalam situasi
yang boleh diterima oleh masyarakat. Kemahiran ini juga
Pelaksanaan kerja lapangan boleh dibahagikan kepada tiga merupakan nilai tambah yang boleh meningkatkan
peringkat iaitu peringkat persediaan, pengumpulan maklumat kebolehpasaran murid di samping dapat menyumbang ke arah

6
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

keberhasilan dalam semua aspek yang diceburi. Kemahiran


sosial dapat diterapkan dalam mata pelajaran Geografi
melalui temu bual untuk mendapatkan data dan maklumat
semasa menjalankan kerja lapangan.

Kemahiran Berkomunikasi
Kemahiran berkomunikasi membolehkan murid memberi
pandangan, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis. Murid boleh menyampaikan dan
mempersembahkan maklumat tentang isu atau tajuk yang
dipelajari dalam mata pelajaran Geografi.

Penerapan nilai-nilai murni serta unsur-unsur patriotisme


diberi penekanan dalam kurikulum Geografi. Nilai murni
seperti amanah, bertanggungjawab, bersyukur, rasa bangga
serta semangat patriotik boleh dipupuk dalam mata pelajaran
Geografi mengikut kesesuaian tajuk. Pemupukan nilai-nilai
murni serta unsur-unsur patriotisme ini diharap melahirkan
murid yang dapat melestarikan alam sekitar pada masa
hadapan.

7
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Jadual 1: Profil Murid
Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid
PROFIL MURID PENERANGAN
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan
mengatasikesukaran,mengatasi
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran cabarandengankebijaksanaan,
keyakinan, toleransi dan empati.
Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam
yakin dan kreatif secara lisan dan
kurikulum Geografi menyumbang kepada pemerolehan bertulis, menggunakan pelbagai media
dan teknologi.
Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
dan inovatif, mampu untuk menangani
masalah yang kompleks dan membuat
Penggubalan KSSM Geografi mengambil kira penyediaan
keputusan yang beretika. Mereka
murid untuk menghadapi cabaran kehidupan abad ke-21 yang berfikir tentang pembelajaran dan diri
merekasebagaimurid.Mereka
semakin mencabar dalam persekitaran kerja masa kini.
menjana soalan dan bersifat terbuka
Kurikulum Geografi memberi penekanan kepada kepada perspektif, nilai dan tradisi
individu dan masyarakat lain. Mereka
pembentukan individu berperwatakan mulia yang mampu berkeyakinandankreatifdalam
membuat keputusan dan tindakan dengan bertanggungjawab. menangani bidang pembelajaran yang
baharu.
Dengan memiliki Kemahiran Abad Ke-21, murid akan lebih
berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran pada masa Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang
hadapan. Sehubungan dengan itu, bagi memastikan murid
lain. Mereka menggalas tanggungjawab
bersedia menghadapi cabaran ini, mereka hendaklah memiliki bersama serta menghormati dan
menghargai sumbangan yang diberikan
ciri-ciri profil seperti Jadual 1.
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
memperoleh kemahiran interpersonal

8
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN


melalui aktiviti kolaboratif dan ini keperluan dan perasaan orang lain.
menjadikan mereka pemimpin dan ahli Mereka komited untuk berkhidmat
pasukan yang lebih baik. kepada masyarakat dan memastikan
kelestarian alam sekitar.
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
dan idea baharu. Mereka mempelajari sokongan dan rasa hormat terhadap
kemahiran yang diperlukan untuk negara.
menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran.Merekamenikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang
hayat secara berterusan.

Berprinsip Merekaberintegritidanjujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
maruahindividu,kumpulandan
komuniti. Mereka bertanggungjawab
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan


membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan.Merekameneroka
pengetahuan dengan cekap dan
berkesan dalam konteks isu tempatan
dan global. Mereka memahami isu-isu
etika atau undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.

Penyayang Mereka menunjukkan empati, belas


atau Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap

9
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,

guru dapat menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi

pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi

Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi

pemikiran seperti Jadual 2. kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul serta strategi
berfikir.

Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT


Kemahiran berfkir kritis adalah kebolehan untuk menilai
TAHAP
PENERANGAN sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
PEMIKIRAN
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran
bukti yang munasabah.
dan nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara.
Kemahiran berfkir kreatif adalah kemampuan untuk
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
bahagian kecil untuk memahami dengan
lebih mendalam serta hubung kait antara dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
bahagian berkenaan.
tidak mengikut kelaziman.

Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan


menggunakan pengetahuan,
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pengalaman, kemahiran dan nilai serta
memberi justifikasi. pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau


kaedah yang kreatif dan inovatif.

10
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

Strategi berfkir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan


berfokus untuk menyelesaikan masalah.

KBAT boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah melalui aktiviti


berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
masalah dan kerja projek. Guru dan murid perlu menggunakan
alat berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta
penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.

11
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi PdP mata pelajaran Geografi yang berkesan dapat Strategi PdP yang berpusatkan murid ini dapat memberi
mewujudkan situasi PdP yang menyeronokkan di dalam dan peluang kepada murid untuk melahirkan pendapat sendiri,
luar bilik darjah. Penggabungjalinan kepelbagaian strategi PdP membina sikap sentiasa mencari ilmu dan belajar sepanjang
membolehkan murid memahami kandungan mata pelajaran hayat. Guru pula hendaklah berperanan sebagai pemudah
Geografi. Terdapat pelbagai strategi PdP yang boleh cara dalam proses PdP. Guru perlu menggunakan bahan
dilaksanakan oleh guru untuk membantu murid menguasai bantu mengajar yang bersesuaian bagi mewujudkan suasana
kurikulum Geografi. Antara strategi PdP yang diberi PdP yang menyeronokkan dan berkesan.
penekanan adalah seperti berikut:
Pendekatan Bersepadu
Berpusatkan Murid Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting
Penggunaan pelbagai strategi PdP yang melibatkan murid untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu,
secara aktif perlu untuk menjamin perkembangan potensi kemahiran, bahasa, nilai-nilai murni dan unsur-unsur
dan kebolehan murid. Kepelbagaian teknik dan kaedah PdP patriotisme. Melalui pendekatan ini perkembangan kemahiran
mata pelajaran Geografi seperti kerja berkumpulan, berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar diberi
perbincangan, inkuiri, kerja luar dan penyelesaian masalah penekanan. Pengetahuan dan kemahiran daripada mata
dapat memberi peluang kepada murid memahami apa yang pelajaran lain serta pengalaman hidup juga perlu dihubungkait
dipelajari dengan lebih jelas dan mudah. Murid hendaklah dalam proses PdP mata pelajaran Geografi.
dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran bermula
dari mencari maklumat, membina kefahaman hingga membuat Pembelajaran Berasaskan Kerja Projek
refleksi pembelajaran. Pembelajaran berasaskan kerja projek merupakan satu
pendekatan PdP yang melibatkan murid mengkaji secara
mendalam sesuatu isu, menyiasat isu tersebut dan

12
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

menghasilkan sesuatu produk. Produk pembelajaran ingin tahu murid dan memotivasikan mereka untuk membuat
berasaskan kerja projek boleh dalam bentuk laporan, tugasan sehingga mendapat jawapan. Murid akan terlibat
persembahan atau hasil kerja tangan. Pengalaman secara aktif dalam proses pembelajaran manakala guru
pembelajaran murid dalam mata pelajaran Geografi tidak berperanan hanya sebagai pemudah cara.
terhad di dalam bilik darjah sahaja tetapi melangkaui
pengalaman di lapangan. Pembelajaran berasaskan inkuiri sangat digalakkan dalam
proses PdP mata pelajaran Geografi. Antara kaedah dan
Salah satu pembelajaran berasaskan kerja projek dalam mata teknik yang boleh digunakan termasuk aktiviti berkumpulan,
pelajaran Geografi yang mesti dilaksanakan oleh murid ialah pembelajaran luar bilik darjah, simulasi, kuiz, penyelesaian
kerja lapangan. Kerja lapangan membolehkan murid masalah, pameran, perbincangan dan kerja projek.
mengaplikasi konsep-konsep geografi yang dipelajari di dalam Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat memberi peluang
bilik darjah dengan situasi sebenar. Melalui pelaksanaan kepada murid untuk meneroka sendiri dan membuat rumusan
pembelajaran berasaskan kerja projek, murid bukan sahaja tentang sesuatu perkara yang dipelajari dalam mata pelajaran
dapat mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran mata Geografi.
pelajaran Geografi malah dapat memupuk semangat
bekerjasama, yakin untuk memberi pendapat serta pandangan Pembelajaran Secara Koperatif
dan berupaya untuk menjadi seorang pemimpin. Pembelajaran secara koperatif memerlukan murid daripada
pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan untuk
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri mencapai matlamat yang sama. Pembelajaran secara
Pembelajaran berasaskan inkuiri adalah proses pembelajaran koperatif menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan
secara konstruktif yang memerlukan murid berdikari untuk positif dalam kumpulan serta membolehkan perkongsian idea
mencari maklumat berdasarkan sesuatu tajuk atau isu dalam dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam mata
mata pelajaran Geografi melalui penerokaan dan penyiasatan. pelajaran Geografi, guru boleh menggalakkan murid
Pembelajaran berasaskan inkuiri dapat meningkatkan rasa bekerjasama melalui perbincangan, pencarian maklumat,

13
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

mengolah dapatan dan mempersembahkan idea secara


berkumpulan berdasarkan tugasan yang diberi.

Pengajaran Tematik
Kaedah pengajaran tematik merupakan suatu kaedah
pengajaran yang menggunakan tema untuk perbincangan.
Semasa PdP mata pelajaran Geografi, tema yang berkaitan
boleh dibahagikan kepada tajuk atau subtajuk untuk
dibincangkan oleh murid dalam kumpulan masing-masing.

Pendekatan serta strategi PdP yang lain seperti pembelajaran


masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran
konstruktivisme dan sebagainya boleh juga dilaksanakan
mengikut keperluan dan kesesuaian.

14
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan
yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan alam sekitar dapat membentuk etika murid untuk
dalam SK. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan menghargai alam.
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan 3. Nilai Murni
masa hadapan. Elemen-elemen dalam EMK adalah seperti Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
berikut: pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengamalkannya.
1. Bahasa Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. amalan dalam kehidupan harian.
Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek
sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras 4. Sains dan Teknologi
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
dalam kalangan murid.
2. Kelestarian Alam Sekitar Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua yang lebih cekap dan berkesan.
mata pelajaran. Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:

15
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains untuk memastikan pembangunan modal insan yang
dan teknologi); mampu menghadapi cabaran abad ke-21.
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
kemahiran manipulatif tertentu); dalam PdP.
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan 7. Keusahawanan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
5. Patriotisme sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
mempunyai semangat cinta akan negara dan membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
berbangga sebagai rakyat Malaysia. memacu idea ke pasaran.

6. Kreativiti dan Inovasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau Komunikasi (TMK) dalam PdP memastikan murid
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan
atau gabungan idea yang ada. dan kemahiran asas TMK yang dipelajari.
Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik

16
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
pembelajaran. bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi kewangan secara bertanggungjawab.
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
kandungan mata pelajaran. PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
9. Kelestarian Global seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan
Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif faedah kompaun. Penerapan secara sisipan pula
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan
diperoleh melalui elemen Penggunaan dan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran
Perpaduan. dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan

Elemen Kelestarian Global penting dalam bermakna.

menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu


semasa di peringkat tempatan, negara dan global.
Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan

Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan


membentuk generasi masa hadapan yang

17
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Guru boleh mentadbir dan menjalankan pentaksiran formatif
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada sebelum, semasa dan selepas PdP. Melalui pentaksiran
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses formatif, guru hendaklah merancang PdP berdasarkan
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang kelompok SK dan SP. SK dan SP yang telah dipelajari boleh
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. dinilai melalui kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan.
Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal atau Kaedah-kaedah tersebut saling melengkapi antara satu sama
tidak formal supaya guru dapat menentukan tahap lain bagi mendapatkan maklumat berkaitan kebolehan,
penguasaan sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara perkembangan dan kemajuan murid dalam setiap SK dan SP
holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat yang telah dipelajari.
(localised). Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan
oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam merancang Guru boleh menentukan tahap penguasaan murid dengan
tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan merujuk kepada Standard Prestasi (SPi) yang disediakan bagi
pembelajaran murid. setiap kelompok. Perekodan tahap penguasaan murid hanya
boleh dibuat setelah PdP bagi setiap kelompok SK dan SP
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. selesai dilaksanakan. Bagi menentukan tahap penguasaan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan murid dalam mata pelajaran Geografi secara keseluruhan,
proses PdP manakala pentaksiran secara sumatif guru boleh merujuk kepada pernyataan umum tahap
dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal, penguasaan mata pelajaran Geografi sebagai panduan seperti
semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS, guru perlu Jadual 3. Guru boleh menentukan tahap penguasaan murid
merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod melalui pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku dan
dan melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran respons serta pemeriksaan hasil kerja murid sama ada
yang diajar berdasarkan DSKP. sebelum, semasa atau selepas PdP. Guru boleh membuat
pertimbangan profesional untuk menentukan tahap

18
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman TAHAP


TAFSIRAN
PENGUASAAN
bersama-sama murid, kebijaksanaan guru serta melalui
perbincangan rakan sejawat. Menggunakan pengetahuan dan
3 kemahiran geografi yang dipelajari
pada suatu situasi serta bersikap
Manakala melalui pentaksiran sumatif, guru boleh membina positif terhadap alam sekitar.

item pentaksiran berdasarkan SK dan SP yang telah


ditentukan. Instrumen pentaksiran sumatif boleh dibina sama Menguasai pengetahuan dan
kemahiran geografi yang dipelajari
ada dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Guru perlu 4 pada suatu situasi secara sistematik
merekod tahap penguasaan murid untuk mengetahui serta bersikap positif terhadap alam
sekitar.
perkembangan dan pencapaian mereka dalam mata pelajaran
Geografi. Pelaporan perlu dilaksanakan oleh guru untuk Membuat penilaian tentang
membolehkan murid, pihak sekolah dan ibu bapa mengambil pengetahuan dan kemahiran geografi
5 yang dipelajari pada situasi baharu
tindakan susulan yang sewajarnya. mengikut prosedur, sistematik, tekal
dan bersikap positif terhadap alam
sekitar.
Jadual 3 : Pernyataan Tahap Penguasaan Mata Pelajaran
Geografi
Menghasilkan idea yang kreatif,
TAHAP inovatif dan boleh dicontohi serta
TAFSIRAN 6 bersikap positif terhadap alam sekitar
PENGUASAAN
berdasarkan pengetahuan dan
Mengetahui perkara asas tentang kemahiran geografi yang dipelajari
1 pengetahuan dan kemahiran geografi untuk digunakan pada situasi baharu.
yang dipelajari serta bersikap positif
terhadap alam sekitar.
Bagi menentukan tahap penguasaan murid dalam kerja
Memahami perkara asas tentang lapangan, guru hendaklah merujuk kepada pernyataan tahap
2 pengetahuan dan kemahiran geografi
yang dipelajari serta bersikap positif penguasaan kerja lapangan yang disediakan dalam Panduan
terhadap alam sekitar. Kerja Lapangan (sila rujuk muka surat 39).

19
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

ORGANISASI KANDUNGAN

Organisasi kandungan dalam DSKP merupakan maklumat Lajur SK mengandungi tajuk yang berkaitan dengan
terperinci tentang tajuk-tajuk yang akan dipelajari dan Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi Manusia,
dinyatakan dalam SK, SP dan SPi seperti Jadual 4. Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam Sekitar.
Berikut adalah tajuk yang terdapat dalam SK kurikulum
Jadual 4: Organisasi Kandungan Geografi bagi Tingkatan 2:

Kemahiran Geograf
STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI Skala dan Jarak
Peta Topografi
Penyataan Suatu penetapan Suatu set
spesifik kriteria atau kriteria umum
tentang indikator kualiti yang Geograf Fizikal
perkara yang pembelajaran menunjukkan
murid patut dan pencapaian tahap-tahap Cuaca dan Iklim
ketahui dan yang boleh prestasi yang Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim
boleh lakukan diukur bagi perlu murid
dalam suatu setiap standard pamerkan Cuaca dan Iklim Di Malaysia
tempoh kandungan. sebagai tanda
persekolahan bahawa
merangkumi sesuatu Geograf Manusia
aspek perkara itu
pengetahuan, telah dikuasai Pengangkutan dan Telekomunikasi
kemahiran murid Pengangkutan di Malaysia
dan nilai. (indicator of
success). Telekomunikasi di Malaysia

20
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

Geograf Kawasan
Asia Setiap tajuk yang terdapat dalam SK diterjemahkan melalui
Kepelbagaian Iklim dan Pengaruhnya Terhadap Kegiatan SP. Guru perlu merujuk semua maklumat yang terdapat dalam
Manusia di Asia. lajur SK dan SP untuk mengetahui tumpuan, kedalaman dan

Jenis dan Kemajuan Pengangkutan di Asia. keluasan sesuatu tema atau tajuk dalam kurikulum Geografi.
Murid perlu memahami setiap SP bagi memastikan mereka

Isu dan Pengurusan Alam Sekitar dapat menguasai SK. Manakala SPi mengandungi tahap-

Pemanasan Global tahap penguasaan yang perlu dikuasai oleh murid. Selain itu,

Teknologi Hijau terdapat juga lajur Catatan yang mengandungi cadangan


aktiviti PdP. Guru boleh melaksanakan pelbagai aktiviti PdP
selain daripada yang dicadangkan mengikut kreativiti dan
keperluan untuk mencapai SP.

21
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

1.0 KEMAHIRAN GEOGRAFI

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.1 Skala Murid boleh: Cadangan Aktiviti
dan Jarak 1.1.1 Menyatakan jarak Menamakan jenis skala dan jenis
1 Membincangkan jarak
mutlak, jarak relatif, jarak.
relatif dan jarak
skala penyata, skala
mutlak dari rumah
lurus dan pecahan
murid ke sekolah.
wakilan.
Menjelaskan jenis skala dan jenis
1.1.2 Menerangkan jarak 2 Mengukur jarak
jarak.
mutlak, jarak relatif, antara makmal
skala penyata, skala dengan kantin
lurus dan pecahan sekolah.
wakilan. Menunjuk cara menggunakan
1.1.3 Menggunakan skala 3 Menunjuk cara
skala untuk menentukan jarak.
penyata, skala lurus mengukur jarak
dan pecahan wakilan dengan menggunakan
untuk menentukan Membezakan penggunaan skala skala lurus.
jarak sebenar. penyata, skala lurus dan pecahan
1.1.4 Menentukan jarak 4
wakilan untuk menentukan jarak
sebenar berpandukan sebenar.
skala pada peta.
Menentukan jarak antara dua
5 tempat pada peta berdasarkan
nisbah skala yang berbeza.

Mencadangkan idea perjalanan


ke sesuatu destinasi dengan
6
menggunakankanpeta
berdasarkan skala dan jarak.

22
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.2 Peta Murid boleh: Cadangan Aktiviti
Topograf Menyenaraikan maklumat yang terdapat
1.2.1 Menyatakan maksud 1 Menunjuk cara
dalam peta topografi.
peta topografi. menentukan
kedudukan
1.2.2 Mengenal pasti garisan
dengan
timuran dan garisan Menjelaskan cara membaca rujukan grid
menggunakan
utaraan dalam peta 2 4 angka dan 6 angkadalam peta
rujukan grid
topografi. topografi.
berdasarkan
1.2.3 Menyatakan rujukan peta topografi.
grid. Menggunakan rujukan grid 4 angka dan
Perbincangan
3 rujukan grid 6 angka untuk menentukan
1.2.4 Menerangkan untuk
kedudukan dalam peta topografi.
perbezaan kegunaan mengenal pasti
rujukan grid 4 angka simbol yang
dan 6 angka. Mengesan hubung kait ciri pandang terdapat dalam
4 darat fizikal dan ciri pandang darat peta topografi.
1.2.5 Menunjuk cara
membaca rujukan grid budaya dalam peta topografi.
4 angka dan 6 angka
untuk menentukan Membahaskan hubung kait ciri pandang
kedudukan dalam peta darat fizikal dan ciri pandang darat
topografi. 5
budaya dalam peta topografi secara
keseluruhan.
1.2.6 Menganalisis hubung
kait ciri pandang darat
fizikal dan ciri pandang Menjana idea dengan mencadangkan
darat budaya dalam contoh pembangunan yang boleh
peta topografi. dimajukan di kawasan yang ditafsir
6
berdasarkan pandang darat fizikal dan
1.2.7 Mentafsir peta pandang darat budaya dalam peta
topografi secara topografi.
keseluruhan.

23
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: CUACA DAN IKLIM

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.1 Pengaruh Murid boleh: Cadangan Aktiviti
Pergerakan 2.1.1 Mengenal pasti dua Menyatakan cara pergerakan
1 Simulasi tentang jenis
Bumi cara pergerakan bumi. bumi.
pergerakan bumi.
Terhadap 2.1.2 Menerangkan tentang
Cuaca putaran bumi dan Membina peta
dan Iklim peredaran bumi. pemikiran atau peta
Menjelaskan putaran bumi dan
2.1.3 Menunjukkan kesan 2 minda untuk
peredaran bumi.
putaran bumi. merumuskan tentang
2.1.4 Menunjukkan kesan pengaruh pergerakan
peredaran bumi. bumi terhadap cuaca
2.1.5 Membahaskan kesan Menunjuk cara salah satu kesan
dan iklim.
pergerakan bumi 3 yang berlaku apabila bumi
terhadap cuaca dan bergerak.
iklim.

Membezakan kesan putaran bumi


4
dan kesan peredaran bumi.

Menilai kesan putaran bumi dan


5 kesan peredaran bumi terhadap
cuaca dan iklim.

Mempersembahkan idea yang


kreatif dan menunjukkan keaslian
6
tentang kesan pergerakan bumi
terhadap cuaca dan iklim.

24
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.2 Cuaca Murid boleh: Cadangan Aktiviti
dan Iklim 2.2.1 Mengenal pasti jenis 1 Menyatakan iklim di Malaysia.
Mencerakinkan
di Malaysia dan ciri iklim
maklumat tentang ciri
di Malaysia.
iklim Khatulistiwa
2.2.2 Menjelaskan ciri iklim
Menerangkanciri iklim di Malaysia yang
khatulistiwa
2 dikumpul melalui
di Malaysia. Khatulistiwa di Malaysia.
sumber seperti
2.2.3 Menghuraikan
internet, buku dan
pengaruh cuaca dan
pusat kaji cuaca.
iklim terhadap Menyesuaikan pengaruh cuaca
kegiatan manusia 3 setempat di Malaysia dengan Membina peta
di Malaysia. aktiviti harian manusia. pemikiran atau peta
2.2.4 Menilai kesan minda untuk
kegiatan manusia menghubungkaitkan
Menjelaskanmelaluicontoh
terhadap cuaca dan pengaruh cuaca dan
hubung kait iklim Khatulistiwa
iklim di Malaysia. 4 iklim terhadap
dengankegiatanmanusia
2.2.5 Merumuskan kegiatan manusia
di Malaysia.
perubahan cuaca dan di Malaysia dan
iklim di Malaysia. sebaliknya.
Membahaskan kesan kegiatan
5 manusia terhadap cuaca dan
iklim di Malaysia.

Mencadangkan langkah-langkah
untukmengurangkankesan
6
perubahan cuaca dan iklim
di Malaysia.

25
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

3.0 GEOGRAFI MANUSIA: PENGANGKUTAN DAN TELEKOMUNIKASI

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.1 Pengangkutan Murid boleh: Menamakan salah satu contoh Cadangan Aktiviti
di Malaysia 3.1.1 Mengenal pasti jaringan lebuh raya, landasan kereta api,
1
jalan raya dan jaringan Membuat pameran
landasan kereta api lapangan terbang antarabangsa
di Malaysia. mini tentang jenis
3.1.2 Mengenal pasti lapangan dan pelabuhan.
terbang antarabangsa dan kepentingan
2
dan pelabuhan utama pengangkutan.
di Malaysia. Menjelaskan salah satu faktor
3.1.3 Memberi contoh Menghasilkan
pengangkutan awam yang mempengaruhi jaringan
di Malaysia. 3 buku skrap
3.1.4 Menghuraikan faktor- pengangkutan di Malaysia.
faktor yang tentang
mempengaruhi jaringan pengangkutan
pengangkutan Menggunakan maklumat berkaitan
di Malaysia. 4 awam.
3.1.5 Membezakan jaringan pengangkutan untuk ke
kepentingan Mengadakan
pengangkutan darat, sesuatu tempat.
udara dan air Membahaskan langkah untuk
tayangan video
di Malaysia. 5 meningkatkanperkhidmatan
tentang
3.1.6 Menilai kepentingan pengangkutan awam di Malaysia.
Menjelaskanmelaluicontohpengangkutan
pengangkutan awam kepentinganpengangkutanawam.
di Malaysia. di kawasan setempat.
Menghasilkan idea yang kreatif
3.1.7 Mencadangkan amalan
daninovatifberkaitan
pengangkutan dan
6 pengangkutan yang memberi
perjalanan lestari.
kesan yang minimum kepada
alam sekitar.

26
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.2 Telekomunikasi Murid boleh: Cadangan Aktiviti
di Malaysia. Menyatakan alat telekomunikasi
3.2.1 Mengenal pasti alat 1 Mengadakan aktiviti
di Malaysia.
telekomunikasi forum untuk
di Malaysia. membincangkan tajuk
kesan telekomunikasi.
3.2.2 Menerangkan
Menjelaskankemajuan alat
kemajuan alat 2 Membuat buku skrap
telekomunikasi di Malaysia.
telekomunikasi berkaitan
di Malaysia. telekomunikasi.
3.2.3 Membahaskan Menunjukkan kepentingan alat Kerja lapangan
kepentingan 3 telekomunikasi dalam kehidupan berkaitan aktiviti Hari
telekomunikasi seharian manusia. Tanpa Alat
di Malaysia. Telekomunikasi.
3.2.4 Menilai kesan
telekomunikasi Menjelaskanmelaluicontoh
4
terhadap kesan telekomunikasi di Malaysia.
pembangunan
negara di Malaysia.
Membahaskanpenggunaan
3.2.5 Menentukan 5 perkhidmatan alat telekomunikasi
penggunaan alat secara beretika.
telekomunikasi
secara beretika.
Mencadangkan idea yang kreatif
dan inovasi alat telekomunikasi
6 yangdapatmemacu
pembangunan negara pada masa
hadapan.

27
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

4.0 GEOGRAFI KAWASAN: ASIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.1 Kepelbagaian Murid boleh: Cadangan Aktiviti
Iklim dan Menyatakan sekurang-kurangnya
4.1.1 Mengenal pasti 1 Mengadakan aktiviti
Pengaruhnya dua jenis iklim di Asia.
kepelbagaian iklim kuiz tentang
Terhadap
di Asia. kepelbagaian iklim
Kegiatan
di benua Asia.
Manusia 4.1.2 Menerangkan ciri Menjelaskan jenis iklim dan
di Asia. iklim di zon iklim 2 negara yang mengalaminya di Membuat
panas, zon iklim setiap zon iklim di Asia. persembahan
panas sederhana, multimedia tentang
zon iklim sejuk dan kepelbagaian iklim
zon iklim sejuk dan pengaruhnya
3 Menyesuaikan kepelbagaian iklim
sederhana di Asia. terhadap kegiatan
dengan kegiatan manusia di Asia.
manusia di benua
4.1.3 Menunjukkan
Asia.
negara di Asia yang Menjelaskanmelaluicontoh
mengalami iklim kegiatan manusia di mana-mana
di zon iklim panas, 4
negaraAsiaberdasarkan
zon iklim panas kepelbagaian iklim.
sederhana, zon iklim
sejuk dan zon iklim
Menentukan kegiatan manusia
sejuk sederhana.
yang boleh dijalankan di empat
5
4.1.4 Membandingkan buah negara Asia di zon iklim
pengaruh iklim yang berbeza.
terhadap kegiatan
manusia di Asia. Menghasilkan idea yang kreatif
dan inovatif berkaitan pengaruh
6
iklim terhadap kegiatan manusia
di salah sebuah negara Asia.

28
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.2 Jenis dan Murid boleh: Menamakan salah satu jaringan Cadangan Aktiviti
Kemajuan landasan kereta api, lapangan
4.2.1 Mengenal pasti
Pengangkutan 1 Mengadakan
jaringan landasan
di Asia. terbangantarabangsadan
kereta api, lapangan
tayangan video
terbang
pelabuhan utama di mana-mana
antarabangsa dan
tentang pengangkutan Mereka cipta poster
pelabuhan utama Menjelaskan kemajuan salah satu
negara Asia. kemajuan
di Asia. 2 jenis pengangkutan di mana-
moden di benua Asia. pengangkutan
mana negara Asia.
4.2.2 Menghuraikan di benua Asia.
kemajuan
Menunjukkan kesan kemajuan Meramal
pengangkutan
pengangkutanterhadap pengangkutan yang
di Asia. 3
masyarakat dan ekonomi di salah sesuai bagi
4.2.3 Menilai kesan sebuah negara Asia. menghubungkan
pengangkutan negara-negara di Asia
terhadap Membandingkan kesan kemajuan pada masa hadapan.
masyarakat, 4 pengangkutanterhadap alam
ekonomi dan alam sekitar di negara Asia.
sekitar di Asia.

Menentukankemajuan
5 pengangkutan di Asia pada masa
hadapan.

Menghasilkan idea yang kreatif


6 dan inovatif berkaitan kemajuan
pengangkutan di Asia.

29
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

5.0 ISU DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.1 Pemanasan Murid boleh: Cadangan Aktiviti
Global Memberitahu maksud pemanasan
5.1.1 Menyatakan konsep 1 Mengadakan
global.
pemanasan global. tayangan video
tentang pemanasan
5.1.2 Memberi contoh
global.
faktor yang
Menjelaskan punca pemanasan
menyebabkan 2 Mengadakan aktiviti
global.
pemanasan global. forum berkaitan
pemanasan global.
5.1.3 Menghuraikan aktiviti
manusia yang Menunjukkanlangkahuntuk
menyebabkan 3 mengurangkanpemanasan
pemanasan global. global.
5.1.4 Menghuraikan faktor
semula jadi yang
menyebabkan Memaparkan maklumat tentang
4
pemanasan global. kesan pemanasan global.

5.1.5 Menilai kesan


pemanasan global. Menilai keberkesanan langkah
5.1.6 Membahaskan 5 mengurangkan kesan pemanasan
langkah-langkah global.
mengurangkan
pemanasan global.
Mencadangkan idea yang kreatif
6 dan inovatif untuk mengurangkan
pemanasan global.

30
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.2 Teknologi Murid boleh: Cadangan Aktiviti
Hijau Memberitahu maksud teknologi
5.2.1 Menyatakan konsep 1 Mencerakin maklumat
hijau.
teknologi hijau. tentang teknologi
hijau yang dikumpul
5.2.2 Menerangkan ciri-ciri
daripada sumber
produk teknologi
Menjelaskanciri-ciri produk seperti internet, buku,
hijau. 2
teknologi hijau. majalah dan akhbar.
5.2.3 Menunjukkan contoh
produk teknologi Mengadakan
hijau. pertandingan
Menunjukcaraamalan menghasilkan alat
3
5.2.4 Membahaskan berkonsepkan teknologi hijau. atau idea yang
kepentingan mempunyai konsep
teknologi hijau. teknologi hijau.
5.2.5 Mencadangkan Memaparkan maklumat tentang
amalan 4
kepentingan teknologi hijau.
berkonsepkan
teknologi hijau.
Menilai keberkesanan amalan
5 berkonsepkan teknologi hijau
dalam kehidupan.

Menghasilkanalatatau
mempersembahkanidea
6
berkaitan teknologi hijau yang
kreatif dan inovatif.

31
PANDUAN
KERJA
LAPANGAN
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

PENDAHULUAN OBJEKTIF

Kerja lapangan merupakan salah satu komponen yang sangat Kerja lapangan dilaksanakan bagi membolehkan murid:
penting dalam kurikulum Geografi. Kerja lapangan dapat
mengukuhkan lagi PdP di dalam bilik darjah dan dapat 1. Memberi pendapat atau idea secara kritis dan kreatif.
memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan idea 2. Menghuraikan saling kaitan antara manusia dengan
serta mempraktikkan kemahiran geografi yang dipelajari. alam sekitar di lapangan.
3. Mengenal pasti masalah atau isu yang berkaitan
Kerja lapangan adalah berdasarkan pengetahuan dan geografi di lapangan.
kemahiran kurikulum Geografi yang telah dipelajari daripada 4. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan
bahagian Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi masalah atau isu yang berkaitan.
Manusia, Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam 5. Mengaplikasi kemahiran geografi yang telah dipelajari.
Sekitar. Kemahiran seperti Kemahiran Abad Ke-21, KBAT, 6. Mensyukuri, mencintai dan berbangga sebagai rakyat
kemahiran mentafsir, kemahiran kajian masa depan, Malaysia.
kemahiran sosial, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran 7. Menjalankan tugasan mengikut prosedur.
TMK dapat disemai melalui pelaksanaan kerja lapangan. Kerja
lapangan wajib dilaksanakan oleh murid sekali di setiap
tingkatan.

Panduan Kerja Lapangan yang disediakan ini diharap dapat


membantu guru untuk merancang pelaksanaan kerja lapangan
dengan lebih mudah, teratur dan sistematik.

35
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

PROSES MELAKSANAKAN KERJA LAPANGAN Memilih Isu atau Tajuk


Guru berbincang dengan murid untuk memilih isu atau tajuk
Pelaksanaan kerja lapangan boleh dilaksanakan mengikut berkaitan kerja lapangan. Isu atau tajuk yang dipilih
proses seperti Rajah 1 di bawah: hendaklah berkaitan dalam kurikulum geografi yang dipelajari.
Murid juga diberi peluang untuk memilih isu atau tajuk yang
sesuai untuk melaksanakan kerja lapangan.

Memilih isu atau tajuk


Menentukan Objektif
Murid hendaklah menentukan objektif kajian yang hendak
dilaksanakan dalam kerja lapangan. Guru membimbing murid
Menentukan objektif
menulis objektif kajian.

Menentukan Kaedah Kajian


Menentukan kaedah kajian Murid memilih kaedah kajian yang sesuai untuk melaksanakan
kerja lapangan. Murid boleh menggunakan kaedah kuantitatif
dan kualitatif.

Merekod, mengumpul,
menganalisis data atau maklumat Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau
Maklumat
Murid boleh merekod dan mengumpul data atau maklumat
Merumus dan melaporkan melalui soal selidik, pemerhatian, temu bual dan analisis
dokumen (Lampiran 1). Data atau maklumat yang dikumpul
Rajah 1: Proses Kerja Lapangan hendaklah dianalisis.

36
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

Merumus dan Membuat Pelaporan 7. Membimbing murid untuk menyediakan borang soal
Murid hendaklah membuat rumusan kepada isu atau tajuk selidik, pemerhatian dan temu bual.
yang dikaji berdasarkan data atau maklumat yang diperoleh. 8. Mengadakan taklimat keselamatan semasa
Satu laporan kerja lapangan hendaklah dihasilkan oleh murid menjalankan kerja lapangan.
dan perlu ditaksir oleh guru. 9. Kerja lapangan dilaksanakan selama 6 jam daripada
waktu yang diperuntukkan bagi PdP mata pelajaran
PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA LAPANGAN Geografi.
10. Pengumpulan data dan maklumat boleh dibuat di luar
Sebelum melaksanakan kerja lapangan beberapa panduan waktu persekolahan.
perlu diikuti oleh guru dan murid. 11. Penulisan kerja lapangan hendaklah dibuat di dalam
bilik darjah.
Panduan Guru. 12. Proses menilai hasil kerja murid dilakukan di peringkat
perancangan, proses awal dan laporan akhir dengan
1. Bahagian Kemahiran Geografi hendaklah diajar dahulu merujuk kepada kriteria dan proses kerja yang
oleh guru sebelum kerja lapangan dimulakan. disediakan (Jadual 1).
2. Menyediakan surat makluman dan kebenaran
pelaksanaan kerja lapangan kepada ibu bapa atau
penjaga (Lampiran 2).
3. Menyediakan surat akuan diri murid (Lampiran 3).
4. Menyediakan surat kebenaran berada di kawasan
lapangan (jika perlu).
5. Menyediakan borang keaslian kajian (Lampiran 4).
6. Menentukan tajuk atau isu kajian yang sesuai.

37
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

Jadual 1: Kriteria dan Proses Kerja 6. Menggunakan pelbagai bahan media bercetak dan
elektronik yang sesuai untuk mencari dan mengumpul
maklumat.
KRITERIA PROSES KERJA
7. Menghasilkan penulisan yang jelas bagi menunjukkan
Perancangan Jadual kerja saling kaitan antara maklumat dengan tajuk kajian secara
Pengagihan kerja
Objektif kajian sistematik.
Penentuan kaedah kajian
8. Menyertakan foto, gambar, rajah atau grafik yang

Proses awal Mengumpul maklumat daripada pelbagai berkaitan untuk menyokong hasil kajian di kawasan
sumber dengan menggunakan kaedah kajian.
yang sesuai.
9. Petikan dan grafik dari mana-mana bahan rujukan perlu
Laporan akhir Grafik ditulis sumber rujukan dengan format yang betul.
Tafsiran konsep
Isi utama, huraian atau contoh 10. Kerja lapangan dilaksanakan selama 6 jam daripada
waktu yang diperuntukkan bagi PdP mata pelajaran
Geografi.
Panduan Murid
11. Penulisan pelaporan dijalankan di dalam bilik darjah pada
waktu PdP.
1. Berbincang dengan guru untuk memilih tajuk tugasan dan
12. Penulisan perlulah menunjukkan keaslian dan plagiat
kawasan lapangan.
adalah dilarang.
2. Menyediakan jadual kerja dengan bimbingan guru.
3. Membawa surat kebenaran dan akuan diri semasa
menjalankan kerja lapangan.
4. Menjalankan kerja lapangan secara berkumpulan atau
individu.
5. Mencari dan mengumpul maklumat kawasan lapangan
selepas waktu persekolahan.

38
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

PENILAIAN KERJA LAPANGAN PENULISAN LAPORAN KERJA LAPANGAN

Bagi menentukan Tahap Penguasaan murid dalam kerja Penulisan laporan kerja lapangan hendaklah dibuat mengikut
lapangan, guru boleh merujuk kepada tafsiran seperti Jadual kriteria berikut:
2 di bawah. 1. Kertas bersaiz A4.
Jadual 2: Tahap Penguasaan Kerja Lapangan
2. Format asas penulisan laporan hendaklah mengandungi
perkara berikut:
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
(i) Tajuk kajian di muka depan laporan.
1 Menyediakan perancangan, proses awal dan (ii) Senarai Kandungan (Jadual 3).
laporan akhir yang tidak lengkap.
Jadual 3: Senarai Kandungan
2 Menyediakan perancangan, proses awal dan
laporan akhir yang kurang lengkap.

Menyediakan perancangan, proses awal, BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT


3 laporan akhir yang lengkap dan tidak
tersusun.
1. Penghargaan
4 Menyediakan perancangan, proses awal dan
laporan akhir yang lengkap dan tersusun.
2. Pendahuluan

Menyediakan perancangan, proses awal dan


5 3. Objektif kajian
laporan akhir yang lengkap, tepat, tersusun
dan realistik.
4. Kawasan kajian

Menyediakan perancangan, proses awal dan


5. Kaedah kajian
6 laporan akhir yang lengkap, tepat, tersusun
dan realistik serta menunjukkan keaslian
6. Hasil kajian
serta boleh dicontohi.
7. Rumusan

8. Rujukan

39
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

LAMPIRAN 1
Kaedah Pengumpulan Data
d. Menyertakan bukti pemerhatian seperti foto,
Pengumpulan data atau maklumat kerja lapangan boleh gambar atau lakaran.
dilaksanakan melalui kaedah seperti berikut: e. Melampirkan catatan pemerhatian yang
lengkap.
1. Pemerhatian
a. Memerhati ciri-ciri fizikal di kawasan kerja 2. Temu Bual
lapangan seperti bentuk muka bumi, keadaan a. Menemu bual sampel yang dipilih.
cuaca dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. b. Bilangan sampel sekurang-kurangnya 3 orang.
b. Memerhati ciri-ciri budaya di kawasan kerja c. Guru membimbing murid untuk membina
lapangan seperti penduduk dan petempatan, soalan yang berkaitan dengan tajuk kerja
pengangkutan dan telekomunikasi serta lapangan yang dipilih.
sumber semula jadi dan kegiatan ekonomi. d. Melampirkan borang temu bual yang telah
c. Memerhati kaitan antara ciri-ciri fizikal dan lengkap diisi.
budaya di kawasan kerja lapangan.
Contoh: 3. Soal Selidik
(i) Perkaitan antara bentuk muka bumi dan a. Soalan bagi soal selidik perlu disediakan
saliran dengan penduduk dan terlebih dahulu dengan bimbingan guru.
petempatan. b. Jumlah soalan bergantung kepada objektif
(ii) Perkaitan antara cuaca dan iklim kajian.
dengan isu alam sekitar. c. Bilangan sampel tidak kurang daripada 10
(iii) Perkaitan antara bentuk muka bumi orang.
dengan pengangkutan.

40
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

d. Soalan-soalan hendaklah mempunyai pilihan b. Sumber rujukan yang digunakan hendaklah


jawapan yang sesuai. berkaitan dengan aspek kerja lapangan.
c. Contoh cara menulis rujukan:
Contoh: (i) Buku
Tema: Kegiatan Ekonomi Baerwald, T.j. C Fraser, 2003. World
Geography: Building A Global Perspective.
Arahan : Sila bulatkan jawapan.
New York: Dorling Kindersley Limited.
1. Jenis Pekerjaan:
a) Kerja sendiri Sham Sani, 1995. Iklim Mikro. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
b) Kakitangan kerajaan
c) Swasta (ii) Jurnal

2. Pendapatan sebulan: Ibrahim Komoo, Mazlin Mokhtar dan Sarah


Aziz. “Pengenalan : Geopark dan
a) Kurang RM1000.00 Pembangunan Lestari Wilayah”. dalam
b) RM1001.00 – RM3000.00 Akademika. Bil 80, 2010.

c) Lebih RM3001.00
Ahmad Fariz Mohamed, Abdul Samad Hadi,
Shaharudin Idrus, Muhammad Rizal
4. Sumber Rujukan Razman, Abdul Hadi Harman Shah.
“Pengembalian Sisa Sebagai Sumber
a. Sumber rujukan boleh didapati daripada: Proses Metabolisme Untuk Kelestarian
(i) Penyelidikan perpustakaan Bandar Malaysia”. dalam Malaysian Journal
of Environmental Management, Bil.12,
(Buku, majalah, jurnal dan sebagainya) 2011.
(ii) Pelbagai media elektronik
(iii) Agensi kerajaan (iii) Ensiklopedia
(iv) Agensi swasta Tajuk, jilid dan tahun.
(v) Orang sumber (iv) Akhbar
Berita Harian, 4 Mei 2015, halaman 6.

41
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

(v) Orang Sumber


Encik Zainal bin Kassim, 55 tahun,
No 32, Jalan P11 A5/2, Presint 11,
62300 Putrajaya.

Puan Kamariah binti Abdullah, 52 tahun,


No 43, Jalan Harmoni 2/5, Taman
Harmoni, Bandar Teknologi Kajang,
43500 Semenyih, Selangor.

(vi) Melawat Tempat Kajian

Jabatan Alam Sekitar


Aras 1-4, Podium 2-3,
No 25. Wisma Sumber Asli,
Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya.

42
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

LAMPIRAN 2
Contoh Surat Makluman Kepada Ibu Bapa/Penjaga
4. Dimaklumkan juga bahawa kerja lapangan akan

Nama sekolah dijalankan pada *.............................

Alamat sekolah
Sekian, terima kasih.
Rujukan Kami :
Tarikh:
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Kepada,
Ibu/Bapa/Penjaga
Saya yang menurut perintah,
…………………………………....
Tuan/Puan,
(Nama Pengetua dan Cop Sekolah)

KERJA LAPANGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI *Tarikh dan masa mengikut ketetapan sekolah.
-----------------------------------------------------------------------------------
(Keratan Jawapan)
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Semua murid Tingkatan .............. sekolah ini akan Saya ........................................................ No. Kad

terlibat dalam kerja lapangan mata pelajaran Geografi bagi Pengenalan ................................... ibu/bapa/penjaga kepada

memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian murid bernama ......................................................... Tingkatan

Pendidikan Malaysia. .......... membenarkan / tidak membenarkan anak di bawah

3. Hasil kerja lapangan ini merupakan sebahagian jagaan saya menjalankan kerja lapangan pada tarikh tersebut.

daripada pentaksiran sekolah. Bagi tujuan ini, semua murid


akan menjalankan kerja lapangan di luar waktu persekolahan Tanda tangan ..................................

untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Nombor telefon. ...............................

43
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

LAMPIRAN 3
Contoh Surat Akuan Diri Murid
3. Kerjasama dan bantuan tuan/puan didahului dengan
Nama sekolah ucapan terima kasih.
Alamat sekolah
Sekian.
Rujukan Kami :
Tarikh:
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Kepada sesiapa yang berkenaan.

Saya yang menurut perintah,


Tuan/Puan,
……………………………….............

(Nama Pengetua dan Cop Sekolah)


KERJA LAPANGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

Pembawa surat ini


.......................................................................
No.Kad Pengenalan ........................... ialah seorang murid
Tingkatan ............ di Sekolah Menengah Kebangsaan
..................................................................... Murid ini sedang
melaksanakan kerja lapangan KSSM Geografi.

2. Sehubungan dengan itu, pihak kami berbesar hati jika


pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama kepada murid ini
untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan.

44
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2

LAMPIRAN 4

Contoh Surat Perakuan Murid Tentang Keaslian Kajian

Saya memperakui bahawa kajian bertajuk


……………………………............................................................

ini ialah hasil kerja saya sendiri melainkan petikan, grafik,


gambar dan rajah yang dinyatakan sumber rujukannya.

Saya dengan ini mengaku bahawa kajian ini adalah asli. Saya
ialah satu-satunya penulis kajian ini.

Yang benar,
...........................................................
( )

Disahkan oleh,
……………………………………............

( )

Tarikh:

45
PANEL PENGGUBAL

1. YBrs. Dr. Kashry bin Ab. Rani Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya
2. En. Mhd Shafiee bin Abd. Ghani Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya
3. Cik Norlei binti Ismail Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya
4. En. Norhaziruldin bin Ibrahim Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya
5. En. Muhamad Zuraidi bin Abd Jalal Bahagian Buku Teks, Putrajaya
6. YBrs. Dr. Mazdi bin Marzuki Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak
7. YBrs. Dr. Mohmadisa bin Hashim Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak
8. YBrs. Prof. Madya Dr. Mohamad Zohir bin Ahmad Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
9. En. Mohd Masa’ud bin Marzuki PPD Jasin, Jasin, Melaka
10. YBrs. Dr. Abd Aziz bin Ismail IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi, Selangor
11. Pn. Sallina binti Ujang SMK Agama Dato’ Hj. Abu Hassan Hj. Sail, Pedas, Negeri Sembilan

12. Pn. Norsaleha binti Abdul Ghani SMK Agama Johor Bahru, Johor Bahru, Johor
13. Pn. Wan Khairoslina binti Wan Mohd Khairi SMK Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor
14. En. Zulkifli bin Ahmad SMK Jalan Kota Tinggi, Kluang, Johor
15. En. Zulkipli bin Ismail SMK Parit Bunga, Muar, Johor
16. En. Razli bin Raais SMK Permata Jaya, Batu Pahat, Johor
17. Pn. Teh Swee Kee SMK(P) Pudu, Kuala Lumpur
18. YBrs. Dr. Thanapackiam a/p Periasamy SMK Seri Pantai, Bangsar, Kuala Lumpur
19. Pn. Rosnah binti Samlee SMK Sinar Bintang, Segambut, Kuala Lumpur
20. Pn. Yong Guat Baby SMK Taman Desa, Kuala Lumpur
21. En. Abdul Rahman bin Suratman SMK Dato Harun, Tanjung Karang, Selangor
22. En. Rosni bin Pilus SMK Seremban Jaya 2, Seremban, Negeri Sembilan

46
23. En. Mohd Khamsuldin bin Abdul Wahab SMK Penghulu Saat, Parit Sulong, Johor

Turut Menyumbang

1. YBrs. Dr. Mohd Aris bin Othman IPG Kampus Raja Melewar, Seremban, Negeri Sembilan
2. YBrs. Prof. Dr. Abdul Rahim bin Mat Nor Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor
3. YBrs. Prof. Madya Dr. Kadaruddin bin Aiyub Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor
4. YBrs. Prof. Madya Dr. Kadir bin Arifin Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor
5. Pn. Noraini binti Hasbollah SMK Seri Perak, Teluk Intan, Perak
6. Pn. Aminah binti Rahman SMKA Sheikh Hj. Mohd Said, Seremban, Negeri Sembilan
7. Pn. Afizah binti Md. Khalid SMK Tengku Ampuan Najihah, Seremban, Negeri Sembilan

47
PENGHARGAAN

Penasihat
YBrs. Dr. Sariah binti Abd. Jalil - Pengarah
En. Shamsuri bin Sujak - Timbalan Pengarah
YBhg. Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial
YBrs. Dr. A’azmi bin Shahri - Ketua Sektor
En. Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Tn. Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Pn. Chetrilah binti Othman - Ketua Sektor
Pn. Zaidah binti Mohd. Yusof - Ketua Sektor
En. Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
YBrs. Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
En. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor

48