Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

PELAN INTERVENSI PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (PInTAs)

1 2 3 4 5
BIDANG KRITERIA KEJAYAAN (ETR/
DATA DIKUMPUL BIDANG FOKUS TOV/ BASELINE
KEBERHASILAN/ASPIRASI INDICATOR)

Kemenjadian Murid 1. Peratus lulus Bahasa Inggeris 1. Program Panitia Bahasa 1. Seramai 60% guru-guru 1. 25% murid dapat lulus
PemahamanPeperiksaan Akhir Inggeris: Bulan Bahasa yang mengajar subjek dalam peperiksaan Bahasa
Tahun 1 - 19 orang Tahun bagi murid Tahun 1 – 5 2018. Inggeris yang dijalankan Bahasa Inggeris dapat Inggeris Akhir Tahun
Tahun 2 - 18 orang pada bulan April 2019. melaksanakan program 2019.
Tahun 3 - 17 orang Panitia: Bulan Bahasa
Tahun 1 - 86%
Tahun 4 - 19 orang 2. Bengkel kefahaman guru Inggeris.
Tahun 2 - 68%
Tahun 5 - 16 orang akan konsep PAK21 dari
Tahun 6 - 10 orang Tahun 3 - 60% segi PdPc. 2. Seramai 60% guru-guru
Tahun 4 - 32% dapat menggunakan
Tahun 5 - 25 % 3. Ciri bilik darjah PAK21: ‘dictionary’ semasa PdPc
Pelaksanaan Exit Cards. PAK21 di dalam bilik
2. Peratus lulus Bahasa Inggeris darjah.
Penulisan Peperiksaan Akhir Tahun 4. Pelaksanaan penyediaan
bagi murid Tahun 1 – 5 2018. Bahan Bantu Mengajar 3. Sekurang-kurangnya 3
(BBM) di dalam kelas daripada 12 kelas
Tahun 1 - 88% sekurang-kurangnya 1 kali melaksanakan Exit Cards
Tahun 2 - 47% seminggu. untuk meningkatkan
Tahun 3 - 63% kefahaman murid dalam
Tahun 4 - 28 % subjek Bahasa Inggeris.
Tahun 5 - 18 %
4. Seramai 60% guru subjek
Bahasa Inggeris
3. Data Linus Bahasa Inggeris membawa Bahan Bantu
Tahun 1 – 4 2018. Mengajar (BBM) di dalam
kelas.
Tahun 1 - 25 %
Tahun 2 - 53 %
Tahun 3 - 91%
Tahun 4 - 70%
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

PELAN INTERVENSI PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (PInTAs)

6 7 8 9 10 11 12 13
PIHAK
KAEDAH KEPERLUAN KOS
INISIA BERTANGGU TEMPOH EVIDENS DAPATAN
PEMANTAUAN SUMBER SEBENAR
TIF NGJAWAB MASA PENILAIAN

1. Membuat 1. PLC PdPc. 1.Guru Besar 1.Exit Cards - 1. Kertas 1. Gambar Aktiviti. 1. 60% program Panitia 1.Bulan Bahasa
kertas kerja Sepanjang Bahasa Inggeris dapat Inggeris:
pelaksanaan 2. “Learning 2.Penolong Kanan tahun. 2. Manilakad 2. Gambar Kelas. dilaksanakan. RM 300
program Walk” 1
Panitia Bahasa semasa PdPc 2.Learning 3. Dictionary 3. Video 2. 2/5 daripada guru-guru 2.Exit Cards:
Inggeris 2019. Bahasa 3.Pegawai Walk – pelaksanaan yang mengikuti RM 150
Inggeris Kewangan Sepanjang 4. Kertas program. Bengkel PAK21 boleh
2. Meningkatkan sedang Tahun Warna menggunakan 3.Bengkel
kefahaman dijalankan. 4.Guru-guru yang 4. Instrumen “dictionary” semasa PAK21: RM150
guru dengan mengajar subjek 3.Bulan 5. Alat Tulis pemantauan. PdPc PAK21 dengan
mengadakan 3. Maklum Bahasa Inggeris. Bahasa baik.
Bengkel balas guru Inggeris – 6. Gam
PAK21 melalui dan murid 5.Pegawai SISC+ Bulan April 3. 3 daripada 12 kelas
kerjasama samada Pendidikan Daerah 7. Gunting yang ada telah
Pegawai SISC+ bercirikan sebagai melaksanakan Exit
Daerah. PAK21 atau penceramah. Cards di dalam PdPc.
tidak.
3. Membuat
Bahan Bantu
Mengajar
(BBM) bagi
subjek Bahasa
Inggeris 2019.