Anda di halaman 1dari 562

NO KAD PENGENALAN /

NO SIJIL KELAHIRAN

SET LATIHAN BERFOKUS UPSR 2016


MATEMATIK 015 /2
Kertas 2
1 jam

JANGAN BUKU KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nombor


kad pengenalan / nombor sijil
kelahiran dan angka giliran kamu
pada petak yang disediakan
Untuk Kegunaan Pemeriksa
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.
3. Jawab semua soalan. Kod Pemeriksa:

4. Tulis jawapan kamu dengan jelas Soalan Markah Markah


dalam ruang yang disediakan dalam kertas Penuh Diperoleh
soalan. 1 2
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. 2 2
Ini boleh membantu kamu untuk 3 3
mendapatkan markah. 4 4
6. Sekiranya kamu hendak menukar 5 3
jawapan, padamkan jawapan yang 6 3
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan 7 5
yang baharu. 8 4
9 4
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak
dilukis mengikut skala kecuali 10 5
dinyatakan. 11 5
12 5
8. Markah yang diperuntukkan bagi
13 5
setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan. 14 5
15 5
9. Serahkan kertas soalan ini kepada Jumlah 60
pengawas peperiksaan di akhir
peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.


( 60 markah )

Jawab Semua soalan

1. Rajah 1 menunjukkan jarak tiga buah tempat .

8.3 km 3
9 km
5
S
R
T
Rajah 1

(i) Berapakah jarak dalam m dari R ke S .

.............................................................................................................................
( 1 markah )

(ii) Berapakah lebihnya jarak ST berbanding jarak RS.


1
.............................................................................................................................
( 1 markah )
2

2 Dengan menggunakan protaktor ukur dan nyatakan sudut bagi T

Rajah 2

(i) Nilai sudut T .

......................................................................................................................
( 1 markah )

(ii) Apakah kebolehjadian bilangan hari bagi bulan Februari 2018 adalah 29 hari.
2
Pasti Mustahil Besar kemungkinan
.....................................................................................................................
2 ( 1 markah )
3 Rajah 3 menunjukkan harga selepas diskaun d sebuah jam tangan.

RM 1200

Rajah 3

(i) Haikal membeli jam tangan itu dengan diskaun 20%.

Hitungkan harga asal jam tangan itu.


(2 markah )

(ii) Rajah menunjukkan sebuah segiempat tepat yang dibahagi kepada beberapa
bahagian yang sama besar.

Lorekkan75% daripada keseluruhan rajah.

(1 markah )

3
4 Rajah menunjukan bilangan buah durian dan buah cempedak.

Jadual 4

(i) Nyatakan nisbah bilangan cempedak kepada bilangan durian.


( 1 markah )

(ii) Harga sebiji durian adalah RM 12 dan harga bagi cempedak lebih RM 3
daripada harga durian.
Hitungkan jumlah harga bagi 3 biji durian dan 4 biji cempedak.
. ( 3 markah )
4

4
5 Rajah 5 menunjukkan umur 3 orang .

3
2 dekad 5 tahun 37 tahun 5 tahun
4

Rajah 5

Hitungkan purata umur mereka.


( 3 markah )
5

3
6 Rajah menunjukkan jisim seguni tepung .

0
kg
4 1

3 2

(i) Tuliskan jisim tepung itu dalam unit gram.

(1 markah )

(ii) Harga bagi 100g tepung itu adalah 35 sen.


Berapakah harag bagi 3.6 kg tepung yang sama.
( 2 markah)
)

3
7 Rajah 7 menunjukkan diskaun jualan bagi sebuah televisyen dan harga sebuah
mesin basuh.

RM 980
Diskaun 10%

Rajah 7

Selepas diskaun, Encik Adib membayar sebanyak RM 2 492 untuk kedua-dua


barang tersebut.

(i) Berapakah harga televisyen selepas diskaun?


( 1 markah )

(ii) Hitung beza harga asal televisyen dengan masin basuh.


( 2 markah )

(iii) Kedai tersebut telah mengenakan GST sebanyak 6%.


Hitungkan pertambahan kos yang perlu dibayar oleh Adib atas pembelian
kedua-dua item itu.

( 2 markah )

5
8 Jadual menunjukkan peratusan jenis buku yang terdapat di sebuah Pusat Sumber
sekolah. Peratusan buku Matematik tidak ditunjukkan.

Jenis buku Peratusan


Bahasa Inggeris 25 %
Bahasa Melayu 35%
Matematik
Sains 15%

Jumlah bilangan buku di pusat sumber tersebut ialah 1000 buah.

(i) Hitung bilangan buku Matematik.


( 2 markah )

(ii) Berdasarkan maklumat pada jadual di atas, lengkapkan carta palang untuk
menunjukkan bilangan buku mengikut jenis yang terdapat di Pusat Sumber
sekolah itu. ( 3 markah )

Bilangan

400

350

300

250

200

150

100

50

Jenis buku 8
Sains
Matematik
Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

5
9. Rajah ialah piktograf yang menunjukkan bilangan bunga ros yang dijual oleh
Pn Laily dalam tempoh 4 hari

Hari Jualan Bunga Ros


Khamis

Jumaat

Sabtu

Ahad

Petunjuk : mewakili 60 kuntum

(i) Hitungkan julat jualan bagi tempoh 4 hari itu.

( 1 markah )

(ii) Sekuntum bunga ros dijual dengan harga RM 1.80. Hitungkan jumlah
jualan bagi tempoh 4 hari itu.

( 2 markah )

(iii) Pada bulan Disember harga sekuntum bunga ros meningkat 50% daripada
harga biasa. Hitungkan perbezaan pendapatan sekiranya jumlah bilangan
bunga sama bagi tempah 4 hari itu.

( 2 markah )
9

5
10 Jadual 10 menunjukkan panjang bagi tiga utas reben.

Reben X Y Z

1 Dua kali panjang


Panjang 4 m 31 m
5 reben X 2

Jadual 10

(i) Berapakah panjang reben Y?


( 1 markah )

(ii) Puan Hasnita hendak membuat 30 kuntum bunga ros dengan menggunakan
kesemua reben itu. Setiap kuntum bunga memerlukan reben sepanjang
90 cm.
Adakah panjang reben itu mencukupi. Buktikan.
( 3 markah )

.
10

4
11 Rajah menunjukkan isipadu air tebu dalam 3 buah bekas.

900 mℓ
4.5 ℓ 1.2ℓ

P R
Q

(i) Nyatakan isipadu, dalam mℓ. air dalam bikar Q.


( 1 markah )

(ii) Kesemua air tebu itu dituang ke dalam 8 buah bekas yang setiap bekas
mengandungi isipadu yang sama.
Hitungkan jumlah isipadu air tebu dalam setiap bekas.

( 2 markah )

(iii) Setiap bekas dijual dengan harga RM 3. Berapakah jumlah isipadu air
tebu sekiranya jumlah pendapat daripada jualan itu sebanyak RM 450.

11

5 ( 2 markah )
12 Rajah 12 menunjukkan dua buah segi empat yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama besar.

Rajah 12

(i) Hitungkan hasil tambah bahagian berlorek itu daripada seluruh rajah.
( 2 markah )

(ii) Zahiba telah melorek lagi beberapa petak dan menjadikan bahagian pecahan
3
berlorek yang berlorek adalah 1 .
4
Nyatakan pecahan bahagian tambahan yang dilorek oleh Zahiba .
( 3 markah )

12

5
13 Jadual menunjukkan kuantiti dan jisim 3 jenis item yang dibeli oleh Damia.
Kuantiti dan jisim bagi minyak tidak ditunjukkan.

Jisim
Kuantiti Item
(kg)

4 tin Planta 4.8


6 tin Minyak 9
5 tin Susu 3.5
Jumlah 17.3

(i) Hitungkan jisim, dalam unit gram, setin minyak masak.


(ii) ( 1 markah )

(iii) Bilangan tin susu telah ditambah menjadikan jumlah berat kesemua
item menjadi 22.9 kg. Hitungkan jumlah tin susu yang ditambah itu .
( 2 markah )

Rajah menunjukkan harga bagi makanan yang dimakan oleh Humairah.

RM 15 RM 12.50 RM 5.90

(iv) Hitungkan jumlah wang yang perlu dibayar oleh Humairah untuk
semua makanan .
( 2 markah )
13

5
14 Rajah menunjukkan sebuah kuboid.

6 cm

8 cm

12 cm

3
(i) Hitungkan daripada isipadu kuboid itu.
4 ( 2 markah )

(ii) Pada petak grid yang disediakan lukiskan sebuah bentangan bagi koboid itu .
( 3 markah )

14

5
15 Rajah 15 menunjukkan jarak beberapa tempat dari satu persimpangan di Lebuh
Raya Utara Selatan .

2 km Rajah 15

(i) Berapakah jarak, dalam m, dari papan tanda ke persimpangan Simpang


Pulai.
( 1 markah )

(ii) Sehingga di persimpangan tanda jarak, Encik Hamidi telah memandu


sejauh 376 km. Kadar tol yang dikenakan untuk menaiki kereta adalah setiap
1 km perjalanan adalah 12 sen.
Hitungkan jumlah bayaran tol Encik Hamidi sekiranya dia keluar di
persimpangan Simpang Pulai.
( 3 markah )

(iii) Apakah instrumen pembayaran yang boleh digunakan untuk membayar


tol yang dikenakan kepada Encik Hamidi .
( 1 markah )

Kad Kredit Bayaran Tunai Kad Prabayar

15

5
1
NO. KAD PENGENALAN/
/
NO. SIJIL KELAHIRAN

ANGKA GILIRAN

MAJLIS GURU BESAR DAERAH BINTULU

UJIAN SETARA 4 PERINGKAT DAERAH BINTULU 2016


MATEMATIK 015/2

Kertas 2 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI Untuk Kegunaan Pemeriksa


SEHINGGA DIBERITAHU
Kod Pemeriksa:
1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad No. Markah Markah
pengenalan atau nombor sijil kelahiran Soalan Penuh Diperolehi
dan angka giliran kamu pada petak yang 1 2
disediakan. 2 2
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.
3 3
3. Jawab semua soalan.
4 3
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam
5 3
ruang yang disediakan dalam kertas soalan.
6 4
5. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan,
7 4
padamkan jawapan yang telah dibuat.
8 4
Kemudian tulis jawapan yang baharu.
9 5
6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis
10 5
mengikut skala kecuali dinyatakan.
7. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas 11 5
peperiksaan di akhir peperiksaan. 12 5
13 5
14 5
15 5

Jumlah 60

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak


2

[60 markah]

Jawab semua soalan.

1 (i) Nyatakan ‘dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus enam belas’
dalam angka.
[1 markah]
1
(ii) Cerakinkan nombor di jawapan (i) itu mengikut nilai digit.
2
[1 markah]

2 Rajah 2 menunjukkan dua biji dadu yang digunakan oleh dua orang murid iaitu Shah dan
Alvin dalam suatu permainan.

Rajah 2

i) Shah mendapat 13 mata daripada balingan dua biji dadu tersebut.


Tandakan bagi kebolehjadian peristiwa di atas.

Pasti Sama Kemungkinan Mustahil

[1 markah]
2 ii) Alvin pula membuat balingan menggunakan sebiji dadu.
Apakah kemungkinan dia mendapat nombor perdana?

2 [1 markah]

3 17
i. Tuliskan 3 dalam nombor bercampur.

[ 1 markah]

3 ii. Nyatakan nilai pecahan (i) dalam nombor perpuluhan. Bundarkan jawapan kepada
dua tempat perpuluhan.

3 [2 markah]
3

4 Rajah 4 menunjukkan seutas tali diukur menggunakan sebatang pembaris.

Rajah 4

(i) Berapakah panjang, dalam cm, tali itu? [1 markah]

(ii) Berapakah jumlah panjang, dalam m, 20 utas tali yang sama? [2 markah]

5 Rajah 5 menunjukkan petak-petak segi empat sama yang sama saiz. Azura telah
mewarnakan 9 petak.

Rajah 5

(i) Nyatakan peratus kawasan berwarna daripada seluruh rajah.

[1 markah]

(ii) Siew Li pula dikehendaki mewarnakan 30% daripada seluruh rajah itu.
Berapakah beza petak yang diwarnakan antara mereka berdua.

5 [2 markah]

3
4

6 Rajah 6 ialah sebuah carta palang yang menunjukkan perbelanjaan wang saku oleh 10
orang murid tahun 6 Merah yang tidak lengkap.

Bilangan murid
5

0
RM2 RM3 RM5 Y

Perbelanjaan Wang Saku


Rajah 6

(i) Diberi min adalah RM4.70, cari nilai Y.


[2 markah]

(ii) Berdasarkan jawapan di 6(i), tentukan julat.


[2 markah]

4
5

7 Rajah 7 menunjukkan bilangan murid bagi empat buah rumah sukan

Rumah sukan Bilangan murid


Merah 202
Biru
Hijau
Kuning 204

Rajah 7
i) Jumlah murid ialah 814 orang. Bilangan murid bagi Rumah Hijau dan Rumah Biru
adalah sama.
Berapakah bilangan murid bagi Rumah Biru?

[2 markah]

ii) Bilangan murid perempuan bagi Rumah Hijau ialah 108 orang.
Berapakah murid lelaki bagi Rumah Hijau itu?

[2 markah]

4
6

8 Rajah 8 adalah harga promosi bagi bayaran kemasukan ke Taman Tema Bukit Merah.

PROMOSI TAMAN TEMA BUKIT MERAH

HARGA NORMAL HARGA PROMOSI


DEWASA RM35.00 Tiada diskaun
KANAK-KANAK RM25.00 Diskaun 20%
(12 Tahun & ke Bawah)

Rajah 8
Encik Arman dan isteri mempunyai dua orang anak yang berusia 12 tahun dan 9 tahun.
Beliau telah membawa keluarganya bercuti di taman tema air tersebut.

(i) Berapakah bayaran kemasukan Encik Arman sekeluarga ke taman tema tersebut
dengan harga promosi?

[2 markah]

(ii) Encik Arman telah membayar dengan menggunakan kad kreditnya. Cukai bagi
penggunaan kad kredit ialah 6% daripada jumlah keseluruhan.

Berapakah jumlah bayaran Encik Arman sekeluarga untuk memasuki taman tema
tersebut sekiranya Encik Arman membayar menggunakan kad kredit?

[2 markah]
4
7

9 Rajah 9 menunjukkan waktu di tiga buah negara pada hari yang sama.

Pagi Petang Malam


London, Kuala Lumpur, Wellington,
United Kingdom Malaysia New Zealand
3 Jun 2016 3 Jun 2016 3 Jun 2016

Rajah 9

i) Pukul berapakah waktu yang ditunjukkan pada muka jam di London.


Nyatakan jawapan, dalam sistem 24-jam, dengan menggunakan perkataan.
[1 markah]

ii) Berapakah beza masa antara London dan Wellington?

[2 markah]

iii) Puan Suzan yang berada di Kuala Lumpur membuat panggilan telefon kepada
sahabatnya di Wellington pada pukul 8:00 a.m. waktu Malaysia.
Pada pukul berapakah panggilan itu diterima di New Zealand, jika panggilan
itu diterima serta merta oleh sahabatnya di Wellington?

[2 markah]
5
8

10 Jumlah penduduk di sebuah pekan seramai 16 000 orang. Nisbah bilangan


penduduk dewasa kepada bilangan penduduk kanak-kanak ialah 1:3

(i) Jika nisbah bilangan kanak – kanak lelaki kepada kanak – kanak perempuan 2:3.
Hitung bilangan penduduk kanak – kanak lelaki.
[3 markah]

(ii) Bilangan penduduk wanita dewasa di bandar adalah 2 800 orang.


Adakah benar nisbah penduduk lelaki dewasa kepada penduduk kanak-kanak
lelaki ialah 1:5.
Buktikan.

[2 markah]

10

5
9

11 Rajah 11 menunjukkan jisim sebuah kotak hadiah dan sebuah kotak Q. Kedua -duanya
berbentuk kubus.

4 cm

0
kg
3 1 Q
2

Rajah 11

Apabila Shanti mengisikan beberapa buah kotak hadiah itu ke dalam sebuah kotak Q
berbentuk kubus, jumlah jisim kotak Q menjadi 23 kg.

i) Nyatakan jisim sebuah kotak hadiah itu dalam kg.

[1 markah ]

ii) Berapa buah kotak hadiah yang boleh diisikan ke dalam kotak Q?
Buktikan bahawa jisim kotak Q yang kosong ialah 0.6 kg.

[3 markah ]

iii) Yang manakah kemungkinan panjang , lebar dan tinggi kotak Q?


Tandakan √ pada jawapan yang betul.
[1 markah ]

6 cm Х 6 cm X 6 cm 4 cm X 8 cm X 16 cm 8 cm X 8 cm X 8 cm

11

5
10

12 Rajah 12 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah akuarium. Isi padu air tersebut
2
merupakan 3 daripada isi padu akuarium itu.

80 cm
1 200 mℓ

Rajah 12

i) Nyatakan isi padu air dalam akuarium itu, dalam ℓ dan mℓ.

[1 markah]

ii) Berapakah isi padu air, dalam ℓ, yang diperlukan lagi untuk memenuhkan air di
dalam akuarium itu?

[2 markah]

iii) Hitung ketinggian akuarium itu, dalam cm?


[2 markah]

12

5
11

13 Rajah13 menunjukkan kedudukan hospital pada satah Cartes.


y

10
9
8
7
         Skala
6 Hospital 1unit mewakili 2 km
5
4
3
2
1 x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rajah 13

i) Nyatakan koordinat bagi kedudukan hospital.

[ 1 markah]

ii) Kedudukan kedai buku dan hospital adalah sama dari paksi-x. Jarak kedai dari paksi-
y ialah 2 unit.
Berapakah jarak di antara kedai dan hospital?
[ 2 markah]

iii) Hani berada di asalan. Dia ke hospital melalui kedai buku.


Hitung jarak, dalam km, yang dilaluinya?
[2 markah]

13

5
12

14 Rajah 14 menunjukkan sebuah kotak berbentuk kuboid. Dua daripada permukaan


kotak itu dilorek.

2 cm

3 cm

4 cm

Rajah 14
i) Hitung jumlah luas, dalam cm2 , permukaan yang berlorek itu.
[ 2 markah]

ii) Pada petak grid yang disediakan di bawah , lukis sebuah segiempat tepat yang
mempunyai luas yang sama dengan jumlah luas permukaan yang berlorek.
[ 3 markah ]

14

5 1 cm
1 cm
13

15 Jadual 15 menunjukkan bilangan ahli bagi kelab Bahasa Melayu dan Matematik di
Sekolah Kebangsaan Sri Mutiara. Jumlah ahli kelab Bahasa Inggeris dan Sains adalah
210. Bilangan ahli kelab Sains adalah 2 kali ganda bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris.

Kelab Bilangan ahli (orang)


Bahasa Melayu 80
Bahasa Inggeris
Matematik 20
Sains

Jadual 15

i) Lengkapkan jadual di atas.


[2 Markah]

ii) Bina piktograf bagi data di atas dengan menggunakan petunjuk yang diberikan.

Ahli Kelab Sekolah Kebangsaan Sri Mutiara


Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Petunjuk : mewakili 20 orang

[ 3 markah]

15

5
SET LATIHAN BERFOKUS UPSR 2016

MATEMATIK 015/2
Kertas 2
1 Jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nombor Untuk Kegunaan Pemeriksa


kad pengenalan / nombor sijil
kelahiran dan angka giliran kamu Kod Pemeriksa:
pada petak yang disediakan. Markah Markah
Soalan
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 Penuh Diperoleh
soalan. 1 2
2 3
3. Jawab semua soalan. 3 3
4 4
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas
5 5
dalam ruang yang disediakan dalam
6 5
kertas soalan.
7 5
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. 8 2
Ini boleh membantu kamu untuk 9 3
mendapatkan markah. 10 5
11 5
6. Sekiranya kamu hendak menukar 12 3
jawapan, padamkan jawapan yang 13 5
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan 14 5
yang baharu.
15 5
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak Jumlah 60
dilukis mengikut skala kecuali
dinyatakan.

8. Markah yang diperuntukkan bagi


setiap soalan ditunjukkan dalam
kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.


[60 markah]

Jawab semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan petak-petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 1

i) Nyatakan jawapan dalam bentuk perpuluhan.

_______________________________________________
[ 1 markah ]

ii) Tukarkan dalam bentuk peratus.

[ 1 markah ]

2 (i) 40 + 56 ÷ 7 =

[ 1 markah ]

(ii) Tuliskan operasi yang sesuai di dalam ruang kosong bagi soalan
berikut.

1 841 7 743 = 1 006

[ 2 markah ]

3
3 Rajah 3 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 3

(i) Lukiskan sebuah heksagon pada rajah 3 di atas.

[ 1 markah ]

(ii) Hitung perimeter heksagon berikut jika tiap sisi berukuran 3 cm.

[ 2 markah ]

4 Jadual 4 menunjukkan peratusan jualan buah-buahan di sebuah gerai.


Peratusan jualan rambutan belum ditunjukkan.

Jenis buah Peratusan


Tembikai 30
Rambutan
Durian 25
Manggis 10

Jadual 4

Jumlah jualan keseluruhan buah-buahan di gerai itu ialah 800 kg.

(i) Hitung peratusan jualan rambutan.


[ 2 markah ]

(ii) Berapakah jumlah bilangan jualan rambutan di gerai itu?


[ 2 markah ] 4
5 Rajah 5 menunjukkan perjalanan sebuah teksi dari bandar D ke bandar F.

D E F

Rajah 5

Jarak bandar D ke bandar E ialah 11.4 km.

(i) Tukarkan jarak bandar D ke bandar E dalam unit m.


[ 1 markah ]

1
(ii) Diberi jarak DE = EF. Hitung jarak, dalam km, EF.
4
[ 2 markah ]

(iii) Hitung jarak, dalam km, dari bandar D hingga bandar F.


[ 2 markah ]

5
6 Rajah 6 menunjukkan isipadu air dalam dua buah bekas.

1.25 l
3 l
4

Rajah 6

(i) Hitung jumlah isipadu air, dalam ml, kedua-dua bekas.


[ 2 markah ]

(ii) Asmah membeli 2 liter air dan memasukkan ke dalam sebuah jag
bersama dengan air di dalam kedua-dua bekas. Air tersebut
dituangkan ke dalam 8 gelas yang sama besar.
Berapakah isipadu air, dalam ml, bagi setiap gelas?
[ 3 markah ]

5
7 Pendapatan Noorle sebulan adalah 3daripada jumlah gaji sebulan
4
suaminya sebanyak RM5 760.

(i) Kira pendapatan Noorle sebulan.


[ 2 markah ]

(ii) Mereka mempunyai pendapatan sampingan sebanyak RM3 300


sebulan hasil perniagaan kecil-kecilan.
Hitung jumlah pendapatan keseluruhan mereka sebulan.
[ 3 markah ]

8 Rajah 8 menunjukkan kordinat yang mewakili sebiji betik.

Rajah 8

(i) Nyatakan koordinat bagi betik.

______________________________________________________

[1 markah]

(ii) Tandakan dengan huruf W pada koordinat (6,2) pada rajah 8.


2 [1 markah]
9 Rajah 9 menunjukkan waktu pada suatu petang.

Rajah 9

(i) Nyatakan waktu pada muka jam di atas dalam sistem 24 jam.
[1 markah ]

(ii) Hashim memulakan kelas tambahan seperti waktu pada rajah 9 dan

berakhir selepas 1 3 jam .


4
Pukul berapakah kelas tambahan itu berakhir?
[ 2 markah ]

3
10 Rajah 10 carta pai yang menunjukkan jumlah jualan buah-buahan tempatan
di sebuah gerai jualan.

Duku
35%
Rambutan

Durian

Rajah 10

(i) Berapakah peratus jualan buah duku?


[ 1 markah ]

(ii) Cari jumlah jualan buah duku di gerai jualan tersebut, jika jumlah
keseluruhan jualan buah-buahan adalah 220 kg.
[ 2 markah ]

(iii) Hitung beza, dalam kg, jualan buah durian dan buah rambutan.
[ 2 markah ]

5
11 Rajah 11 menunjukkan harga bagi sebuah buku.

RM35.20

Rajah 11

(i) Izwan menggunakan wangnya untuk membeli 3 buah buku tersebut.


Wangnya masih berbaki sebanyak RM12.40.
Berapakah jumlah wang yang dia ada sebelum membeli buku-buku
itu?
[ 2 markah ]

(ii) Wang bakinya digunakan untuk membeli sehelai tuala muka yang
berharga RM9.90.
Berapa kepingkah syiling 50 sen, 20 sen dan 10 sen yang masih ada
padanya?
[ 3 markah ]

5
12 (i) Tukarkan 0.5 jam kepada minit.

[1 markah]

(ii) 1 jam 15 minit + 2 jam + 0.5 jam = ______ jam _____ minit
3
[2 markah]

13 Rajah 13 adalah dua batang kayu yang berbeza ukuran panjangnya.

Panjang kayu A adalah 1 daripada panjang kayu B.


3

B 120 cm

Rajah 13

(i) Tukarkan ukuran panjang kayu B kepada m.

[1 markah]

(ii) Cari panjang, dalam cm, kayu A.

[2 markah]

1
(iii) Nabila meletakkan sebatang kayu berukuran 2 m.
8
Hitung jumlah, dalam cm, ketiga-tiga batang kayu tersebut.

[2 markah]
5
14 Jadual 14 menunjukkan jarak perjalanan dari rumah Shahrizal ke dua buah
bandar.

Bandar Jarak

A 7 3 km
8
B 6.03 km

Jadual 14

(i) Berapakah jarak, dalam m, dari rumah Shahrizal ke bandar A?


[1 markah]

(ii) Hitung beza, dalam km, jarak antara bandar A dan bandar B.
[2 markah]

(iii) Shahrizal ingin ke bandar C yang jaraknya kurang 0.3 km daripada


jarak bandar A.
Berapakah, dalam m, jarak bandar C ?
[2 markah]

5
15 Rajah 15 menunjukkan jadual buku yang dibaca oleh Kaisah, Aimuni dan
Nafisah dalam masa satu tahun.

Murid Jumlah buku

Kaisah 33

Aimuni

Nafisah

Rajah 15

Purata buku yang dibaca oleh mereka ialah 23 buah buku.

(i) Berapakah jumlah buku yang dibaca oleh Nafisah jika jumlahnya
adalah separuh daripada jumlah buku yang dibaca oleh Aimuni ?
[3 markah]

(ii) Hitung beza jumlah buku yang dibaca oleh Kaisah dan Nafisah.
[2 markah]

SOALAN TAMAT

5
Nama : ….……………………..…… Kelas : ………………....…..
Matematik
Kertas 2
Julai
1 Jam

0
1 MATEMATIK
5 KERTAS 2
/ Satu jam
2
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nama dan kelas Untuk Kegunaan Pemeriksa


kamu pada petak yang disediakan. Kod Pemeriksa
Markah Markah
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Soalan
Penuh Diperolehi
1 2
3. Jawab semua soalan. 2 2
3 4
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang 4 3
yang disediakan dalam kertas soalan. 5 3
6 3
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh 7 4
membantu kamu untuk mendapatkan markah. 8 4
9 5
6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan,
10 5
padamkan jawapan yang telah dibuat.
11 5
Kemudian tulis jawapan yang baharu.
12 5
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis 13 5
mengikut skala kecuali dinyatakan. 14 5
15 5
8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan Jumlah 60
ditunjukkan dalam kurungan.

9. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
1

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

17∙263
Rajah 1

(i) Tukarkan nombor perpuluhan itu kepada nombor bercampur.


[1 markah]

(ii) Bundarkan nombor perpuluhan itu kepada dua tempat perpuluhan.


[1 markah]

2
2 Rajah 2 menunjukkan bilangan oren dan epal yang dibeli oleh Suresh.

OREN EPAL
15 biji 22 biji

Rajah 2

(i) Berapakah nisbah bilangan oren kepada bilangan epal? [1 markah]

(ii) Berapakah nisbah bilangan epal kepada jumlah keseluruhan? [1 markah]

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
2

3 Rajah 3 menunjukkan suatu garis nombor.

4 000 Y X 5 000

Rajah 3

Kedudukan X adalah di tengah-tengah antara 4 000 dan 5 000 manakala


kedudukan Y adalah di tengah-tengah antara 4 000 dan X.

(i) Hitung nilai X. [1 markah]

(ii) daripada = [3 markah]


Y

4 Rajah 4 menunjukkan waktu Puan Tan mula menyediakan sarapan.

Rajah 4

(i) Tuliskan waktu itu dalam sistem 12 jam. [1 markah]

(ii) Puan Tan pergi ke pasar 1 jam selepas waktu yang ditunjukkan.
Nyatakan, dalam sistem 24 jam, waktu dia pergi ke pasar. [2 markah]

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
3

5 Rajah 5 menunjukkan jumlah jisim bagi seekor ikan dan seekor ayam yang dibeli
oleh Rozilah.

Rajah 5

(i) Nyatakan jisim, dalam kg, ayam dan ikan tersebut. [1 markah]

(ii) Rozilah perlu membayar sebanyak RM33.60 bagi pembelian di atas. Jisim ikan
ialah 1 kg. Harga kg ikan adalah RM8.
Hitung harga ayam itu. [2 markah]

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
4

6 Rajah 6 menunjukkan sehelai kertas berbentuk segi empat tepat.

10 cm

15 cm
Rajah 6

(i) Hitung luas kertas itu. [1 markah ]

(ii) Keseluruhan permukaan kertas itu hendak ditutup dengan kertas warna
segi empat sama bersisi 5 cm.
Berapakah bilangan kertas warna yang diperlukan untuk menutup keseluruhan
permukaan itu? [ 2 markah ]

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
5

7 Jadual 7 menunjukkan mata yang diperolehi tiga rumah sukan. Rumah Merah adalah
naib johan dan matanya tidak ditunjukkan.

Rumah sukan Mata


Hijau 309
Merah
Biru 237
Kuning 268

Jadual 7

(i) Rumah Hijau menjadi johan dengan kelebihan 16 mata daripada Rumah Merah.
Hitung mata Rumah Merah. [2 markah]

(ii) Berapakah beza mata di antara rumah tempat keempat dengan


Rumah Merah? [2 markah]

4
[Lihat halaman sebelah
015/2 2016 SULIT
6

8 Rajah 8 menunjukkan harga sebuah kereta.

RM34 900

Rajah 8
(i) Nyatakan harga kereta itu dalam perkataan. [1 markah]

(ii) Encik Ahmad hendak membeli kereta itu. Cukai 6% dikenakan atas pembelian
kereta itu.
Berapakah jumlah harga yang perlu dibayar oleh Encik Ahmad?
[3 markah]

9 Puan Lim berada di London. Jam tangannya menunjukkan pukul 1:20 p.m. iaitu
8 jam lebih lewat daripada waktu di Kuala Lumpur. Manakala pada masa yang sama
waktu di Osaka, Jepun menunjukkan Jam 2220.

(i) Pukul berapakah waktu di Kuala Lumpur ketika Puan Lim berada di London?
[1 markah]

(ii) Berapakah beza waktu di antara Kuala Lumpur dan Osaka ? [ 1 markah ]

(iii) Puan Lim bertolak dari London ke Kuala Lumpur pada hari Ahad, Jam 0520.
Tempoh penerbangan di antara London dan Kuala Lumpur ialah
14 jam 15 minit.
Nyatakan hari dan waktu ketika Pn. Lim tiba di Kuala Lumpur.
[ 3 markah ]

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
7

10 Rajah 10 menunjukkan sebuah tangki yang berisi air.

4 m

2m
6m

Rajah 10

(i) Hitung luas tapak, dalam m2, tangki itu. [1 markah]

(ii) Hitung isi padu air, dalam m3, jika separuh daripada tangki itu diisi air.
[2 markah]

(iii) Puan Amirah menyediakan 2 buah tangki yang sama saiz seperti di bawah.

3m
1m
k

Berdasarkan jawapan (ii) di atas, kesemua air di dalam tangki hendak


dituang sama banyak ke dalam 2 buah tangki yang disediakan.
Hitung, dalam m, nilai k. [2 markah]

10

5
[Lihat halaman sebelah
015/2 2016 SULIT
8

11 Rajah 11 menunjukkan kedudukan rumah Ali pada satah Cartes.

7
6
5
Ali
4
3

x
0 1 2 3 4 5 6 7

Rajah 11

(i) Apakah koordinat rumah Ali? [1 markah]

(ii) Kedudukan rumah Siti ialah 2 unit mengufuk dari titik asalan dan jarak
mencancang adalah 2 kali jarak mengufuk.
Nyatakan koordinat kedudukan rumah Siti. [2 markah]

(iii) Berpandukan skala 1 petak mewakili 1∙5 km, nyatakan jarak rumah Siti dari
rumah Ali. [2 markah]

11

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
9

12 Jadual 12 menunjukkan warna kegemaran sekumpulan murid.

Warna Bilangan murid


Merah 14
Kuning 16
Ungu 10

Jadual 12

(i) Nyatakan warna yang paling digemari. [1 markah ]

(ii) Liza menyatakan 25% daripada semua murid itu gemar kepada warna ungu.
Betulkah pernyataan Liza? [ 2 markah]

(iii) Lengkapkan graf palang di bawah berdasarkan jadual di atas. [2 markah]

Bilangan WARNA KEGEMARAN MURID


murid

20

16

12

4
12 Warna
Merah Kuning Ungu

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
10

13 Encik Ahmad membeli 20 unit telefon pintar dengan harga RM1 900 seunit untuk
dijual dikedainya. Harga jual seunit ialah RM2 800.

(i) Encik Ahmad telah menjual 12 unit telefon pintar.


Berapakah jumlah keuntungannya? [ 2 markah ]

(ii) Baki telefon pintar itu diberi diskaun 15% sempena jualan mega di kedainya.
Berapakah keuntungan Encik Ahmad selepas menjual baki telefon pintar itu?
[ 3 markah ]

13

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
11

14 Rajah 14 ialah piktograf yang tidak lengkap yang menunjukkan keuntungan Puspa
dalam empat hari.

Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat

Petunjuk : mewakili RM30


Rajah 14

(i) Keuntungan yang diperoleh pada hari Jumaat ialah RM135.


Lukis bilangan pada jadual di atas yang menunjukkan keuntungan pada
hari tersebut. [2 markah]

(ii) Hitung min keuntungan Puspa dalam sehari. [3 markah]

14

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
12

15 Rajah 15 menunjukkan sebuah papan tanda yang diletakkan di suatu tempat pada
sebatang jalanraya.

Bandar Aman Bandar


316 km Aman
Bandar
Damai
Bandar Damai
90 km

Rajah 15

Bandar Damai, Bandar Aman, Kampung Permai dan Kampung Sentosa terletak
di sepanjang jalan itu.

(i) Jika Bala berada di Bandar Damai dan hendak menuju ke Bandar Aman, hitung
jarak perjalanannya, dalam km. [2 markah]

(ii) Kedudukan Kampung Permai adalah 17 km sebelum Bandar Damai dan


Kampung Sentosa adalah 38 km sebelum Bandar Aman.
Sarah memandu dengan kadar kelajuan 90 km/jam dari Kampung Permai
ke Bandar Aman melalui jalanraya tersebut.
Selepas memandu selama 3 jam, nyatakan samada Sarah telah melalui atau
belum melalui Kampung Sentosa.
Buktikan kenyataan kamu. [3 markah]

15

KERTAS SOALAN TAMAT 5

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 SULIT
Untuk SULIT 2 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
[60 markah]

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan panjang sebatang garpu

Rajah1

(i) Nyatakan panjang, dalam cm, garpu itu .[1markah]

(ii) Sebatang sudu teh panjangnya 4.3 cm. Hitung beza panjang, dalam cm, antara
sebatang sudu teh dengan sebatang garpu tersebut. [2 markah]
1

2 Rajah 2 menunjukkan empat nombor

3 6 8 9

Rajah2

(i) Antara nombor dalam kad itu, yang manakah nombor perdana [1markah]

(ii) Bentuk satu nombor genap dan satu nombor ganjil daripada 4 nombor dalam kad
di atas. [2 markah]

Nombor genap =

Nombor ganjil =

3
015/2
Untuk
SULIT 3 015/2 Kegunaan
Pemeriksa
3 Jadual 3 menunjukkan masa yang di ambil oleh dua buah kenderaan bagi perjalanan
Dari Batu Pahat ke Kuala Lumpur

Kenderaan Masa di ambil


Kereta 3 jam 15 minit
Bas 4 jam 05 minit

Jadual 3

(i) Hitung beza masa yang diambil antara dua buah kenderaan tersebut. [2markah]

(ii) Kereta itu bergerak dari Batu Pahat pada jam 1430.
Pada pukul berapakah kereta itu tiba di Kuala Lumpur? [2markah]

(iii) Lukis jarum jam pada muka jam di bawah untuk menunjukkan waktu kereta
itu tiba di Kuala Lumpur. [1 markah]

Rajah 3

3
[Lihat halaman sebelah
5
015/2 SULIT
Untuk SULIT 4 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
4 Rajah 4(a) menunjukkan jisim sekampit gula yang dibeli oleh En.Salman,

Gula 5 kg

Rajah 4 (a)

(i) Pada muka penimbang, lukis jarum penimbang bagi menunjukkan baki gula
setelah En.Salman menggunakan sebanyak 1.4 kg untuk membuat minuman.
[2 markah]

0
kg
3 1

Rajah 4 (b)

(ii) En.Salman menggunakan 45% daripada baki gula itu untuk membuat bubur kacang.
Hitung jisim gula, dalam g, yang digunakan untuk membuat bubur kacang.
[3 markah]

015/2
Untuk
SULIT 5 015/2 Kegunaan
Pemeriksa

5 Rajah 5 menunjukkan menunjukkan tiga buah segiempat tepat yang dibahagi kepada
beberapa bahagian yang sama besar.

Rajah 5

(i) Tuliskan nombor bercampur yang mewakili kawasan berlorek daripada


seluruh rajah. [1markah]

3
(ii) Tambah nombor bercampur di atas dengan 1 [2 markah]
10

5
[Lihat halaman sebelah
015/2 SULIT 3
Untuk SULIT 6 015/2
Kegunaan
Pemeriksa

6 Rajah 6 menunjukkan sekeping kad nombor.

0.25

Rajah 6

(i) Tukar nombor di atas kepada peratus. [1 markah]

(ii) Pada rajah di bawah, lorek kawasan yang mewakili jawapan anda di (i).
[ 2 markah]

3
015/2
Untuk
SULIT 7 015/2 Kegunaan
Pemeriksa
7 Rajah 7 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak

12 cm

6 cm

Rajah 7

(i) Hitung luas , dalam cm², segitiga bersudut tegak di atas. [2 markah]

(ii) Pada petak grid yang berukuran 1cm x 1 cm di bawah, lukis sebuah segiempat
sama yang mempunyai luas sama dengan luas segitiga bersudut tegak di atas.
[2 markah]

[Lihat halaman sebelah


4
015/2 SULIT
Untuk SULIT 8 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
8 Jadual 8 menunjukkan kandungan susu dalam sebuah bekas.

1.45 

Jadual 8

(i) Berapakah kandungan susu dalam m ? [1 markah]

(ii) Fatin minum 300 m daripada susu itu. Adiknya minum 120 m lebih daripada
Fatin. Berapakah baki susu, dalam  ? [3 markah]

4 015/2
Untuk
SULIT 9 015/2 Kegunaan
Pemeriksa
9 Jadual 9 menunjukkan jisim 10 orang murid

Jisim (Kg) 25 30 35 40 45
Bilangan Murid 1 1 2 4 2

Jadual 9

.i) Apakah mod bagi jisim murid itu ? [1 markah]

ii) Nyatakan median bagi jisim murid itu. [2 markah]

iii) Hitung min bagi jisim setiap orang murid. [2 markah]

9
[Lihat halaman sebelah
5
015/2 SULIT
Untuk SULIT 10 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
10 Rajah 10 menunjukkan beberapa segiempat tepat yang sama besar.

Rajah 10

(i) Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah. [2 markah]

(ii) Halim menyimpan RM1500 dalam sebuah bank pada 1 Januari 2016 dengan
memperolehi kadar faedah sebanyak 4% setahun.
Hitung wang simpanan Halim pada 31 Desember 2017 dengan syarat Halim tidak
mengambil wangnya dalam tempoh tersebut. [3 markah]

10

5 015/2
Untuk
SULIT 11 015/2 Kegunaan
Pemeriksa
11 Jadual 11 menunjukkan bil yang tidak lengkap

Kuantiti Item Harga Seunit Harga


5 botol Sos Cili RM3.40 RM17.00
4 botol Jus Mangga RM11.90

(i) Berapakah jumlah harga 4 botol Jus Mangga? [2 markah]

(ii) Pn.Suhana membayar bil di atas dan mendapat baki wang sebanyak RM5.40.
Berapakah jumalah wang yang dibayar kepada pekedai? [3 markah]

11
[Lihat halamansebelah
015/2 SULIT 5
Untuk SULIT 12 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
12 Jadual 12 menunjukkangabun bilangan motosikal yang dijual oleh En.Leman
dalam sebulan.

Jenis Motosikal Bilangan Motosikal


Honda (H) 40
Yamaha (Y) 5 buah kurang daripada honda
Suzuki (S) Sama dengan Yamaha
Kris (K) 50

Jadual 12

(i) Hitung bilangan motosikal Yamaha yang dijual [2 markah]

(ii) Berdasarkan maklumat dalam jadual 12, lengkapkan carta palang dengan
melorek petak yang sesuai untuk menunjukkan bilangan motosikal yang dijual
oleh En.Leman
[3 markah]
70

60

50
40

30

20

10

0
H Y S K

12

5
015/2
Untuk
SULIT 13 015/2 Kegunaan
Pemeriksa
13 Rajah 13 menunjukkan nama sebuah daerah

PONTIAN
Rajah 13

(i) Nyatakan nisbah huruf “A” kepada semua huruf dalam perkataan itu.
[1 markah]

(ii) Dalam sebuah Pasaraya terdapat 27 orang pekerja perempuan. Nisbah bilangan
pekerja lelaki kepada bilangan pekerja perempuan ialah 1 : 3
Hitung bilangan pekerja lelaki dalam Pasaraya itu. [2 markah]

13
[Lihat halamansebelah
015/2 SULIT 3
Untuk SULIT 14 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
14 Rajah 4 (i) menunjukkan sekeping kad nombor.

4.028

Rajah 14 (i)

(i) Nyatakan nilai tempat bagi nombor 2 dalam kad di atas. [1 markah]

(ii) Tulis titik koordinat bagi M dan tandakan titik N (4,3) pada graf cartes di bawah.
[2 markah]

5
M
4

0 1 2 3 4 5

14
3
015/2
SULIT 15 015/2
Untuk
Kegunaan
15 Rajah 15 menunjukkan sebuah kuboid. Pemeriksa
Luas ABCD ialah 42 cm².

A B

5 cm
D 7 cm C

Rajah 15

i) Hitung panjang AD. [2 markah]

ii) Hitung isipadu, dalam cm³, kuboid itu. [2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT


15
4
[Lihat halamansebelah

015/2 SULIT
2

Untuk [60 markah]


Kegunaan
Pemeriksa
Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan ukuran panjang reben.

Rajah 1

(i) Tuliskan panjang reben itu dalam unit cm. [1 markah]

(ii) Setelah digunakan panjang reben tinggal 25mm.


Nyatakan panjang reben yang telah digunakan.

[2 markah]

3
2 Rajah 2 menunjukkan satu rangkaian nombor. Jumlah bagi setiap rangkaian
tersebut adalah sama.

32 P 51

56 Q

47

Rajah 2

(i) Berapakah jumlah satu rangkaian nombor tersebut.

[1 markah]

2 (ii) Hitung nilai P ?


[2 markah]
3

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


3

3 Rajah 3 menunjukkan waktu Maisyarah pulang dari sekolah setiap hari. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 3

Rajah 3

(i) Pada pukul 2.30 pm Maisyarah dikehendaki menghadiri kelas tambahan.


Berapakah tempoh masa yang Maisyarah ada untuk ke kelas selepas dia
pulang dari sekolah?
[2 markah]

1
(ii) Kelas tambahan Maisyarah berlangsung selama 1 jam.
4
Pada pukul berapakah kelas tambahan tersebut tamat?
[2 markah]

(iii) Berdasarkan waktu (ii) itu, nyatakan dalam sistem 24 jam.


[1 markah]

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


4

Untuk 4 Rajah 4 menunjukkan jisim 5 biji oren.


Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 4
Rajah 4

(i) Hitung jisim sebiji oren, dalam gram.


[2 markah]

(ii) Berapakah bilangan oren yang sama jisim perlu ditambah supaya
jumlah jisim oren keseluruhannya 3 kg ?
[3 markah]

4
5 Rajah 5 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama besar.

Rajah 5
(i) Tuliskan pecahan yang mewakili bahagian tidak berlorek daripada
keseluruhan rajah. [1 markah]

3
(ii) Cari hasil darab pecahan di (i) dengan 1 .
4
[2 markah]
5

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


5

6 Rajah 6 menunjukkan koleksi tiga jenis bentuk. Untuk


Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 6

(i) Nyatakan nilai pecahan yang mewakili bentuk dalam


perpuluhan. [1 markah]

(ii) Hitung peratusan daripada seluruh koleksi itu? [2 markah]

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


6

Untuk
7 Rajah 7 menunjukkan sebuah kotak yang berbentuk kuboid. Satu
Kegunaan bahagian kotak itu telah dilorek.
Pemeriksa
.

4 cm

6 cm

Rajah 7

(i) Hitung jumlah luas permukaan yang berlorek itu. [2 markah]

(ii) Pada petak grid yang disediakan, lukiskan sebuah segiempat


tepat yang mempunyai luas yang sama dengan jumlah luas
permukaan yang berlorek. [2 markah]
1 cm

1 cm

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


7

8 Berikut adalah perbualan antara Puan Azlina dan dua orang jirannya
Untuk
di sebuah kedai runcit. Kegunaan
Pemeriksa

Puan Aza : Isipadu minyak K ialah 5 l 40 ml.

Puan Ira : Isi padu minyak L adalah separuh daripada


isi padu minyak M.

Puan Ita : Isi padu minyak M adalah 4 kali isi padu


minyak K.

(i) Nyatakan isi padu, dalam ℓ, minyak K.

[1 markah]

(ii) Berdasarkan perbualan itu, berapakah isi padu, dalam [3 markah]


mℓ , minyak L.

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


8

Untuk 9 Rajah 8 menunjukkan graf bilangan buku yang dibaca oleh Azlina dalam
Kegunaan
Pemeriksa tempoh masa 4 bulan.

80

Bilangan Buku
60

40

20

Bulan
Januari Februari Mac April Mei
Rajah 8

(i) Berapakah bilangan buku yang dibaca oleh Azura pada bulan
Februari? [1 markah]

(ii) Berapakah jumlah buku yang dibaca oleh Azlina dalam tiga bulan
yang terawal.
[2 markah]

(iii) Sekiranya Azlina ingin menambah bacaannya sebanyak dua kali ganda
pada bulan Mei berbanding bulan Februari, lorekkan bilangan buku
yang dibaca oleh Azura pada bulan Mei pada graf di atas.
[2 markah]

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


9

10 Jadual 1 menunjukkan gaji Halim dalam masa dua bulan.


Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Bulan Julai Ogos
Gaji RM 1 800 RM 2 200

Jadual 1

(i) Halim membelanjakan 70% daripada gaji Julai.


Hitungkan gaji yang dibelanjakan oleh Halim dalam bulan Julai.
[2 markah]

(ii) Pada bulan Ogos, dia menggunakan 30% daripada gajinya untuk
membayar ansuran bulanan keretanya dan 25% untuk membayar
pinjaman perumahan.
Hitung jumlah bagi bayaran ansuran kereta dan pinjaman
perumahannya. [3 markah]

10

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


10

Untuk 11 Rajah 9 menunjukkan harga sebuah peti sejuk sebelum diskaun.


Kegunaan
Pemeriksa

RM 1 350

Rajah 9

Dalam satu jualan murah, Ahsahri membeli peti sejuk tersebut dengan
diskaun sebanyak 20%.

(i) Berapakah harga peti sejuk itu selepas diskaun ?


[2 markah]

4
(ii) Ahsahri membelanjakan daripada wangnya untuk
5
membeli peti sejuk itu.Berapakah wang yang dia ada pada
mulanya

[3markah]

11

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


11

12. Jadual 2 menunjukkan nilai kadar pertukaran mata wang asing


Untuk
berbanding ringgit. Kegunaan
Pemeriksa

Ringgit Malaysia Dollar Brunei

RM1.00 $0.40

Jadual 2

(i) Aduka membuat lawatan ke Brunei semasa cuti sekolah yang lepas.
Dia mempunyai RM300. Dia ingin menukarkan wang itu kepada
Dollar Brunei.
Berapakah jumlah wang Aduka dalam nilai mata wang Dollar
Brunei?
[2 markah]

(ii) Aduka ingin membeli beberapa cenderahati untuk kawan-kawannya


di Malaysia. Dia membuat perbandingan harga cenderamata yang
ingin dibelinya.
Lengkapkan jadual 3 perbandingan nilai mata wang berikut.

Nilai harga Nilai harga


Cenderamata mengikut mata mengikut mata
wang Brunei wang Malaysia
Buku nota $4.00 RM

Pen $2.00 RM

Penanda buku $1.60 RM


Jadual 3
[3 markah]

12

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


12

Untuk 13. Rajah 10 menunjukkan bilangan buah betik dan buah nenas di dalam
Kegunaan
Pemeriksa sebuah kotak.

Rajah 10

. (i) Tuliskan nisbah bilangan betik kepada bilangan nenas.


[1 markah]

(ii) Monal memberikan 3 biji buah nenas itu kepada jirannya.


Apakah nisbah bilangan buah nenas yang tinggal kepada
bilangan buah betik.
[2 markah]

13

015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT


13

Untuk
14. (i) Rajah 11 menunjukkan sekeping kad nombor perpuluhan. Kegunaan
Pemeriksa

75.326
Rajah 11
Bundarkan
[1 markah]

nombor perpuluhan itu kepada perseratus terdekat.

(ii) Rajah 12 menunjukkan tiga titik P, Q dan R , pada satu satah


Cartes.

y
9
QQQQQQQYB
8
P
7
R
6

3
Q
2

x
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P
Rajah 12
a. Nyatakan koordinat titik R. [1 markah]

b. Titik S ( a , 4 ) terletak pada lajur yang sama dengan titik R.


Apakah nilai a ? [1 markah]

14

3
015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT
14

Untuk
Kegunaan 15 . Rajah 13 menunjukkan gabungan sebuah segi empat sama PQRS
Pemeriksa
dan segi tiga bersudut tegak PST.

P Q

7 cm
4 cm

R S T

Rajah 13

Perimeter seluruh rajah itu ialah 25 cm.

(i) Cari panjang , dalam cm bagi TS.


[2 markah]

(ii) Cari luas, dalam cm2, seluruh rajah itu.


[2 markah]

15

KERTAS SOALAN TAMAT


4
015/2 © 2016 MATEMATIK.UPPM3.THN6.PPDKT SULIT
SULIT Nama : ……………………………………............................... 015/2

Kelas : ……………………………………................................

PRA UPSR 3
TAHUN ENAM
PERINGKAT DAERAH SUBIS
MATEMATIK 015/2
Kertas 2
1 Jam Satu jam
OGOS 2016

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kamu dikehendaki menulis nama dan kelas kamu Soalan Markah Penuh Markah
Diperolehi
pada petak yang disediakan. 1 (i) 1
(ii) 1
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 2 (i) 1
3. Jawab semua soalan. (ii) 1
3 (i) 1
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang (ii) 2
4 (i) 1
disediakan dalam kertas soalan. (ii) 2
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh 5 (i) 1
(ii) 2
membantu kamu untuk mendapatkan markah. 6 (i) 2
(ii) 2
6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, 7 (i) 1
padamkan jawapan yang telah dibuat.Kemudian tulis (ii) 3
8 (i) 1
jawapan yang baharu. (ii) 3
9 (i) 1
7. Rajah yang mengiring soalan tidak dilukis mengikut (ii) 2
skala kecuali dinyatakan. (iii) 2
10 (i) 2
8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan (ii) 3
11 (i) 1
ditunjukkan dalam kurungan.
(ii) 2
9. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas (iii) 2
12 (i) 2
peperiksaan di akhir peperiksaan. (ii) 3
13 (i) 2
(ii) 3
14 (i) 2
(ii) 3
15 (i) 1
(ii) 2
(iii) 2
Total 60

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak


015/2 [Lihat sebelah]
SULIT 015/2
2
[60 markah]
Jawab semua soalan.
Untuk
Pemeriksa 1 Rajah 1 menunjukkan satu keping kad nombor.
Sahaja

567 642

Rajah 1

(i) Apakah nilai tempat bagi digit yang digariskan.

...........................................................................................................................
[1 markah]
(ii) Bentukkan satu nombor terbesar tiga digit dengan menggunakan nombor
1 perdana dalam Rajah 1.

.........................................................................................................................
2
[1 markah]

2 Rajah 2 ialah sebuah carta pai.


Mata Pelajaran Yang Diminati Oleh 20 Orang Murid Tahun 6 Cerdik

Bahasa
Inggeris
15%
Bahasa
Melayu Matematik
40% 25%
Sains
20%

Rajah 2

(i) Apakah tajuk carta pai Rajah 2.

............................................................................................................................
[1 markah]

(ii) Apakah mata pelajaran yang paling diminati oleh Murid Tahun 6 Cerdik
[1 markah]
2

2 015/2 [Lihat sebelah]


SULIT 015/2
Untuk
3 Pemeriksa
Sahaja
3 Rajah 3 menunjukkan sebiji kek yang dibahagikan kepada
bahagian-bahagian yang sama besar.

Rajah 3
(i) Tuliskan pecahan yang mewakili kawasan berlorek.

…………………………………………………………………………………….…….
[1 markah]
(ii) Bahagikan jawapan (i) dengan .

[2 markah]

3
4. Rajah 4 menunjukkan sekeping kad nombor dalam perkataan.

Dua puluh empat perpuluhan tiga peratus

Rajah 4
(i) Tuliskan kad nombor Rajah 4 dalam angka.

…………………………………………………………………………………….…….
[1 markah]

(ii) Berapakah yang perlu ditambah dalam jawapan (i) untuk


4
mendapatkan jumlah keseluruhan 100%. [2 markah]

3
3

015/2 [Lihat sebelah]


SULIT 015/2
4

5 i) ‘Hari ini hari Isnin. Semalam hari Selasa’.


Untuk
Pemeriksa Apakah kemungkinan bagi peristiwa itu?
Sahaja Tandakan (/) pada jawapan yang sesuai. [ 1 markah ]

Mustahil Pasti Sama Kemungkinan

Besar Kemungkinan Kecil Kemungkinan

ii) Berikut adalah perbualan antara Ani dengan Syamsi.


[ 2 markah ]

Syamsi, adakah mungkin


Mustahil! Apabila 218
218 boleh dibahagi
dibahagikan dengan 6
dengan 6 tanpa baki?
jawapannya ialah 36 baki
2.

Buktikan bahawa kenyataan Syamsi adalah benar atau salah.

3
3
015/2 [Lihat sebelah]
SULIT 015/2
5 Untuk
Pemeriksa
6 Jadual 6 menunjukkan jumlah baju yang dikeluarkan sehari oleh Sahaja
empat buah mesin di sebuah kilang.

Mesin A B C D

10 helai kurang
Bilangan 70 64 36
daripada jumlah
mesin B dan D
Jadual 6

i) Berapa bilangan baju yang dikeluarkan oleh mesin C.

[ 2 markah ]

ii) Semua baju tersebut diikat 5 helai seikat dengan tali.


Berapa utas tali yang diperlukan oleh kilang tersebut untuk
mengikat semua baju tersebut? [ 2 markah ]

4
015/2 [Lihat sebelah]
SULIT 015/2
6

Untuk 7 Rajah 7 menunjukkan panjang dua utas tali, P dan Q.


Pemeriksa
Sahaja
1.7 m
Tali P
65cm lebih panjang
Tali Q daripada P

Rajah 7

i) Nyatakan panjang, dalam cm, tali Q. [ 1 markah]

ii) Tali Q kemudian dipotong kepada 5 bahagian yang sama panjang.


Adik Mimi menyatakan bahawa panjang setiap bahagian tali yang telah
dipotong ialah 4cm 7mm.
Buktikan kenyataan adik Mimi ini adalah benar atau salah. [3 markah]

4
015/2 [Lihat sebelah]
SULIT 015/2
7 Untuk
Pemeriksa
8 Rajah 8 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bikar. Sahaja

Rajah 8

i) Nyatakan isi padu air dalam bikar itu. [1 markah]

ii) Air dalam bikar dituangkan kesemuanya ke dalam sebuah


bekas biru.
Isi padu air bekas biru hanya menunjukkan daripada isi padu

penuh bekasnya.
Berapakah liter air yang diperlukan lagi untuk memenuhi 3
bekas biru yang serupa? [3 markah]

015/2 [Lihat sebelah]


SULIT 8 015/2
Untuk
Pemeriksa 9 Pendapatan Encik Kim ialah RM3 600 sebulan. Manakala pendapatan
Sahaja bulanan isterinya pula adalah 60% daripada gaji bulanan Encik Kim.

i) Nyatakan pendapatan bulanan isteri Encik Kim. [1 markah ]

ii) Perbelanjaan bulanan Encik Kim sekeluarga ialah daripada jumlah

pendapatan kedua-duanya.
Berapakah baki wang yang boleh disimpan oleh keluarga Encik
Kim? [ 2 markah ]

015/2 [Lihat sebelah]


SULIT 015/2
9
Untuk
Pemeriksa
iii. Selepas menyimpan wang selama 3 bulan. Encik Kim sekeluarga Sahaja
bercadang untuk menyertai pakej pelancongan ke Singapura untuk
melawat saudara mereka. Jadual 9(iii) menunjukkan anggaran
perbelanjaan lawatan mereka.

Jenis perbelanjaan Kos Perbelanjaan

Tiket Penerbangan sekeluarga RM 2 500

Penginapan RM 900

Makanan dan minuman RM 800

Lain-lain RM 400

Jadual 9(iii)

Jumlah wang simpanan Encik Kim mencukupi untuk keluarganya


melawat saudara di Singapura.
Buktikan kenyataan ini adalah benar atau salah. [ 2 markah ]

015/2 [Lihat sebelah]


SULIT 10 015/2

10 Rajah 10 menunjukkan waktu perlepasan dan tempoh penerbangan kapal


terbang XYZ dari Malaysia ke London. Perbezaan waktu antara kedua-dua
negara ialah 8 jam.

Waktu Perlepasan Tempoh Penerbangan


Malaysia
Jam0915 12 jam 45 minit
Jadual 10

(i) London terletak di sebelah Barat Malaysia.


Pukul berapakah waktu perlepasan kapal terbang XYZ pada
waktu London? [2 markah]

(ii) Penerbangan kapal terbang XYZ terpaksa ditangguhkan


selama 2 jam 55 minit kerana masalah cuaca di Malaysia.
Pukul berapakah kapal terbang itu akan berlepas ke London?
[3 markah]

10

015/2 [Lihat sebelah]


SULIT 11 015/2
Untuk
11 Rajah 11menunjukkan sebuah penimbang dengan buah epal. Pemeriksa
Sahaja

Rajah 11

i) Nyatakan jisim semua epal itu. [1 markah ]

ii) Jisim setiap epal adalah sama.


Berapakah jumlah jisim epal jika Siti membeli 9 biji epal lagi.
[2 markah]

iii) Siti menyimpankan setiap 4 biji epal dalam kotak yang berjisim 50g.
Berapakah jumlah jisim 2 kotak yang berisi epal? [2 markah]

11

015/2 [Lihat sebelah] 5


SULIT 12 015/2
Untuk
Pemeriksa
12 Rajah 12 menunjukkan sebuah kotak berbentuk kuboid. Dua daripada
Sahaja permukaannya dilorekkan.

2cm

4 cm
6 cm

Rajah 12

i) Hitungkan jumlah luas permukaan berlorek itu? [2 markah]

ii) Pada petak grid yang disediakan, lukis sebuah segi empat yang
mempunyai permukaan yang sama dengan jumlah luas permukaan
yang berlorek. [3 markah]
1 cm

1 cm

12

5
015/2 [Lihat sebelah]
SULIT 015/2
13
13 Rajah 13 dibawah menunjukkan suatu satah cartes. Untuk
Pemeriksa
y Sahaja

7 Rumah
Alex
6

3 Rumah
Elvin Kilang
2 Sawit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 x
Rajah 13

i) Berapakah jarak mengufuk dan mencancang antara rumah


Elvin ke rumah Alex melalui kilang sawit? [2 markah]

ii) Adik Elvin menyatakan bahawa jarak mengufuk dan


mencancang antara rumah Elvin ke rumah Alex melalui sekolah
adalah sama dengan jarak mengufuk dan mencancang
melalui kilang sawit.
Kedudukan sekolah adalah pada (1, 6).
Plotkan kedudukan sekolah dan buktikan kenyataan adik Elvin
adalah benar atau salah. [ 3 markah]

13

015/2 [Lihat sebelah]


SULIT 14 015/2
Untuk
Pemeriksa
14 Rajah 14 menunjukkan guli putih dan guli hitam di dalam sebuah kotak.
Sahaja

Rajah 14

i) Apakah nisbah bilangan guli putih kepada jumlah guli dalam kotak itu?
Nyatakan jawapan dalam bentuk pecahan. [ 2 markah ]

ii) 40% daripada jumlah guli dikeluarkan daripada kotak itu. Bilangan guli
yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap warna.
Apakah nisbah bilangan guli hitam kepada guli putih dalam kotak yang
masih tinggal? [ 3 markah ]

14

015/2 [Lihat sebelah]


SULIT 015/2
15
15 Piktograf dalam rajah 15 dibawah menunjukkan bilangan jagung Untuk
Pemeriksa
yang dijual oleh kedai Ramli untuk tiga hari. Sahaja

Isnin
Rabu
Jumaat

Mewakili 20 tongkol jagung


Jadual 15

i) Nyatakan salah satu hari yang menunjukkan jagung yang dijual


melebihi 60 tongkol. [ 1 markah ]

...................................................................................................................
ii) Setiap tongkol jagung dijual dengan harga RM2.00. Kos setongkol
jagung ialah 65 sen.
Berapakah jumlah keuntungan Kedai Ramli untuk tiga hari berkenaan?
[2 markah]

iii) Berdasarkan maklumat dalam Jadual 15, lengkapkan carta palang


untuk menunjukkan jualan jagung di kedai Ramli untuk tiga hari.
[ 2 markah]
Bilangan
Jagung

100

80

60

40

20
Jumaat
Rabu
Isnin

Hari

15
KERTAS SOALAN TAMAT
5
015/2 [Lihat sebelah]
SULIT 015/2

NO. KAD PENGENALAN /


NO. SIJIL KELAHIRAN
ANGKA GILIRAN

UJIAN PERCUBAAN 2017


MATEMATIK 015/2
Kertas 2

1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa


1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad
Kod Pemeriksa:
pengenalan / nombor sijil kelahiran dan
angka giliran kamu pada petak yang Markah Markah
Soalan Penuh Diperoleh
disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 1 2
3. Jawab semua soalan. 2 2
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang 3 3
yang disediakan dalam kertas soalan. 4 4
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh 5 3
membantu kamu untuk mendapatkan markah. 6 3
6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, 7 5
padamkan jawapan yang telah dibuat. 8 4
Kemudian tulis jawapan yang baharu. 9 4
7. Anda tidak dibenarkan menggunakan 10 5
kalkulator. 11 5
8. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis 12 5
mengikut skala kecuali dinyatakan. 13 5
9. Markah yang diperuntukkan bagi setiap 14 5
soalan ditunjukkan dalam kurungan. 15 5
10. Serahkan kertas peperiksaan ini kepada Jumlah 60
pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.

Kertas peperiksaan ini mengandungi 12 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk [60 markah]
Kegunaan
Pemeriksa Jawab semua soalan.

1 (a) Rajah 1 menunjukkan tiga kumpulan guli. Setiap kumpulan ada 4 biji guli.

Rajah 1

Lengkapkan ayat matematik berdasarkan Rajah 1.


1(a)
[1 markah]

1 x =

1(b) (b) Hitung hasil darab 35 dan 4.


[1 markah]

Jumlah
1

2 (a) Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

0.3 0.6 0.9 X 1.5 Y 2.1


Rajah 2a

Nyatakan nilai Y.
2(a) [1 markah]

015/2 SULIT
SULIT 015/2

2 (b) Untuk
Kegunaan
3 0 7 2 Pemeriksa
2(b)

Bentukkan nombor terkecil daripada angka-angka di atas.


1
[1 markah]
Jumlah
2

3 (a) Rajah 3a menunjukkan mata wang Singapura yang dimiliki oleh Aishah.

Rajah 3a

1 Dollar Singapura bersamaan dengan RM3. Aishah menukarkan semua mata wang 3(a)
Singapura kepunyaannya kepada Ringgit Malaysia.
Berapakah jumlah wang dalam Ringgit Malaysia yang diterima oleh Aishah?
[2 markah] 2

(b) Rajah 3b menunjukkan mata wang sebuah negara.

3(b)

1
Rajah 3b

Tandakan ( / ) pada negara yang berkenaan.


[1 markah]
Jumlah
Thailand China 3

Myanmar Vietnam 3

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
4 (a) Rajah 4 menunjukkan sebuah segi empat yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama.

4(a)
Rajah 4

Nyatakan peratusan bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah.


2 [2 markah]

(b) Zarina, Wahidah dah Haslina menyertai pertandingan kuiz.


4(b)
Zarina mendapat 90 markah iaitu 15 markah lebih daripada Wahidah tetapi
25 markah kurang daripada Haslina.
2 Berdasarkan pernyataaan di atas, hitung jumlah markah mereka bertiga.
[2 markah]

Jumlah
4

5 Rajah 5 menunjukkan tiga buah bekas X, Y dan Z yang berisi air.


Y
X

0.95 ℓ. 4
Jumlah
680 mℓ 1 ℓ.
5 5
Rajah 5
Air dalam tiga buah bekas dituang sama banyak ke dalam 5 biji botol.
3 Hitung isipadu air, dalam mℓ, dalam setiap botol.
[3 markah]

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
6 (a) Rajah 6a menunjukkan Q pada satu satah Cartes. Pemeriksa
y

Q
7

x
0 1 2 3 4 5 7 8 9 10
6

Rajah 6 6(a)

Nyatakan koordinat bagi titik Q.


1
[1 markah]

(b) Rajah 6b menunjukkan jisim sepaket gula dan jisim seguni beras.

1 000g
5kg
Rajah 6b 6(b)

Nyatakan nisbah jisim sepaket gula kepada jisim seguni beras.


[2 markah] 2

Jumlah
6

3
[Lihat halaman sebelah
015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
7 Rajah 7 menunjukkan jarak antara tiga buah lokasi.
Stadium


750 m 4km

 
7(a) Pasar Kilang
Rajah 7

1
(a) Nyatakan jarak, dalam km, dari Pasar ke Stadium.
[1 markah]
7(b)

2
2 (b) Hitung 5 daripada jarak dari Stadium ke Kilang.
[2 markah]

7(c)

2 1
(c) Pejabat Pos terletak 3 5 km dari Kilang.
Berapakah jumlah jarak dari Pasar ke Pejabat Pos?
[2 markah]
Jumlah
7

8 (a) Jadual 8 yang tidak lengkap menunjukkan jumlah murid di dalam tiga buah
bilik darjah.

Kelas Pintar Bestari Cerdik


Perempuan 22 19 7
Lelaki 18
8(a)
Jadual 8

2
Jumlah keseluruhan murid bagi tiga kelas itu ialah 100 orang.
Berapakah jumlah bilangan murid lelaki dalam kelas Cerdik dan Pintar?
[2 markah]

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
8 (b) Rajah 8b ialah satah Cartes yang menunjukkan kedudukan titik P, Q dan S. Pemeriksa
y

7
S
6

P Q
2

x
0 1 2 3 4 5 7 8 9 10
6

Rajah 8b
8(b)
Setiap unit mengufuk dan mencancang mewakili 5m.
Hitung jarak terdekat, dalam m, P ke S melalui Q.
[2 markah] 2

Jumlah
8

9 (a) Rajah 9a menunjukkan berat sebiji buah labu.

9(a)
Rajah 9a

Nyatakan berat, dalam kg, labu itu. 1


[1 markah] 2

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
1
9 (b) Berat sebuah bakul yang berisi buah durian ialah 75 kg . daripadanya dijual
5
kepada Encik Chong. 30% daripada baki dijual kepada Encik Rizal. Berat bakul
9(b)
tanpa buah durian ialah 3 kg 50 g .
Berapakah berat, dalam g, baki buah durian ?
3 [3 markah]
2

Jumlah
9

10 Rajah 10 menunjukkan sebuah segiempat sama ABCD dan sebuah segitiga sama
kaki EFC. 6 cm
A E B F

13 cm

D C
Rajah 10
(a) (i) Berapakah panjang, dalam cm, DC?
[1 markah]

10(a)

(ii) Hitung luas kawasan berlorek itu


3 [2 markah]
3

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
10 (b) Panjang segulung dawai pagar ialah 15m. Pak Abu bercadang untuk memasang Pemeriksa
pagar di sekeliling tanahnya berbentuk segiempat tepat yang berukuran 40m
panjang dan 30m lebar.
Berapa gulung dawai pagar yang diperlukan oleh Pak Abu?
[2 markah]
10(b)

2
3

Jumlah
10

11 (a) Di dalam sebuah bekas terdapat 2 biji guli merah, 15 biji guli biru, dan 6 biji
guli hijau. Aidil mengambil sebiji guli secara rawak dari bekas itu.
Apakah kebolehjadian guli yang diambil itu berwarna biru? 11(a)
Tandakan (/) pada kotak yang betul.
[1 markah]
1
3
Mustahil

Kecil kemungkinan

Besar kemungkinan

(b) Farah memandu ke sebuah bandar pada pukul 5.40 p.m. Dia mengambil masa
selama 40 minit untuk sampai ke bandar itu.
Lukis jarum jam dan minit pada muka jam di bawah bagi menunjukkan waktu 11(b)
Farah tiba di bandar itu.
[2 markah] 2
3

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
(c) Rajah 11c menunjukkan waktu di London.

5:00 p.m.
Rajah 11c
11(c) Malaysia berada di sebelah Timur. Beza masa diantara Malaysia dengan London ialah
8 jam.
Pukul berapakah di Malaysia ketika itu?
2 [2 markah]
3

Jumlah
11

12 Rajah 12 menunjukkan harga sebuah televisyen.

RM2 200

12(a) Rajah 12

(a) Ammar membeli televisyen itu dengan mendapat diskaun 10%.


2 Berapakah wang dibayar oleh Ammar bayar untuk televisyen itu?
3
[2 markah]

12(b)
(b) Ammar mempunyai 2 keping wang 1000. Wang itu digunakan untuk membeli
televisyen tersebut.
2 Adakah wangnya mencukupi? Buktikan.
3 [2 markah]

Jumlah
12

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
13 Rajah 13 menunjukkan bilangan murid ke sekolah dengan menaiki bas. Pemeriksa

Tahun 4  
Tahun 5   
Tahun 6    
 Mewakili 5 orang murid 13(a)

(a) Hitung jumlah murid yang menaiki bas ke sekolah.


[2 markah] 2
3

(b) Jumlah murid Tahun 4, 5 dan 6 ialah 3 kali bilangan murid yang menaiki bas.
2
daripada jumlah murid itu berkereta ke sekolah dan selebihnya berjalan kaki.
5 13(a)

Kirakan bilangan murid yang berjalan kaki ke sekolah.


3
[3 markah] 3

Jumlah
13

14 (a) Jadual 14a menunjukkan panjang 3 batang kayu.


Kayu Panjang

A 3
m
4

B 200 cm lebih panjang daripada A

C 0.65m lebih pendek daripada B


14(a)

Jadual 14a
Hitungkan panjang kayu C. 2
[2 markah] 3

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
SULIT 015/2

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
14 (b) Sarimah menggunakan seutas tali yang berukuran 360cm untuk mengikat
bungkusan W dan Z. Bungkusan W menggunakan 30cm lebih daripada hadiah Z.
Berapakah panjang, dalam m, tali yang digunakan untuk mengikat bungkusan W.
[3 markah]
14(b)

3
3

Jumlah
14

15 Jadual 15 menunjukkan harga dua jenis epal, merah dan hijau.

Epal Harga 100g

Merah RM1.80

Hijau 70 sen

15(a)
Jadual 15
1
2
(a) Hitung harga bagi 1 kg epal merah.
3
2
[2 markah]

15(b)

(b) Syafiqah ada RM20. Dia membeli 2.4kg epal hijau.


3 Berapakah baki wangnya?
3
[3 markah]

Jumlah
15

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

015/2 SULIT
SULIT 015/2

NO. KAD PENGENALAN /


NO. SIJIL KELAHIRAN
ANGKA GILIRAN

UJIAN PERCUBAAN 2017


MATEMATIK 015/2
Kertas 2

1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa


1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad
Kod Pemeriksa:
pengenalan / nombor sijil kelahiran dan
angka giliran kamu pada petak yang Markah Markah
Soalan Penuh Diperoleh
disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 1 2
3. Jawab semua soalan. 2 2
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang 3 5
yang disediakan dalam kertas soalan. 4 5
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh 5 3
membantu kamu untuk mendapatkan markah. 6 3
6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, 7 3
padamkan jawapan yang telah dibuat. 8 4
Kemudian tulis jawapan yang baharu. 9 4
7. Anda tidak dibenarkan menggunakan 10 5
kalkulator. 11 5
8. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis 12 4
mengikut skala kecuali dinyatakan. 13 5
9. Markah yang diperuntukkan bagi setiap 14 5
soalan ditunjukkan dalam kurungan. 15 5
10. Serahkan kertas peperiksaan ini kepada Jumlah 60
pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.

Kertas peperiksaan ini mengandungi 13 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk [60 markah]
Kegunaan
Pemeriksa Jawab semua soalan.

1 (a) Rajah 1a menunjukkan dua kad nombor .

206 12
Rajah 1a

Berapakah hasil darab bagi nombor - nombor pada kad itu?

[1 markah]
1(a)

(b) Rajah 1b menunjukkan satu kad nombor.

1(b)
8 226
1
Rajah 1b

Apakah nilai bagi tiga kali nombor itu?


Jumlah
1
[1 markah]

2 (a) Rajah 2a menunjukkan sekeping kad.

2
4
1000

Rajah 2.a
Tukar nombor bercampur itu kepada nombor perpuluhan.
[1 markah]
2(a)

015/2 SULIT
SULIT 015/2
2 (b) Rajah 2b menunjukkan dua keping kad nombor. Untuk
Kegunaan
[Lihat halaman sebelah
Pemeriksa

590 245 219 847 2(b)

Rajah 2b 1
Nyatakan digit yang mempunyai nilai yang sama.
[1 markah]
Jumlah
2

3 (a) Rajah 3a menunjukkan satu cara instrumen pembayaran

Rajah 3a

Nyatakan dua lagi cara instumen pembayaran 3(a)

i)............................................ ii)...........................................
[2 markah] 2

(b) Berikut adalah perbualan antara Hairi dan Farhan

Hairi : Saya ada 4 keping 50 sen, sekeping 10 sen dan


beberapa keping 20 sen
3(b)
Farhan : Berapa jumlah duit kamu?
Hairi : RM 2.70 3
Rajah 3b
Berdasarkan perbualan di atas, berapakah bilangan keping syiling 20 sen
yang dipunyai oleh Hairi?

Jumlah
3
[3 markah]

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
4 (a) Rajah 4a menunjukkan beberapa bulatan yang sama saiz

4(a) Rajah 4a

Hitung peratus bulatan yang berlorek daripada seluruh rajah. [2 markah]


2

(b) Rajah 4b menunjukkan sekampit tepung

Rajah 4b
Setiap kampit tepung mengandungi 5 paket tepung. Kedai Kek Dijah
4(b)
membeli 60 kampit tepung. Sebanyak 245 paket tepung digunakan untuk
membuat kek. Bakinya disimpan sama banyak di dalam 11 bekas.
Cari bilangan pek tepung dalam setiap bekas.
3 [3 markah]

Jumlah
4

5 Rajah 5 menunjukkan tiga bekas yang berisi air P,Q dan R


P Q R

1.1ℓ 2 ℓ 70mℓ 0.12 ℓ

Rajah 5
Khairiyah menuangkan ke semua air di dalam ketiga - tiga bekas itu ke dalam
Jumlah
3
5
besen . Sebanyak ℓ air telah tumpah semasa dia menuang air tersebut.
8
3 Berapakah isipadu , dalam ℓ, baki air itu ?
[3 markah]

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
6 (a) Rajah 6a menunjukkan satah Cartes. Pemeriksa
y
5

0 x
1 2 3 4 5

Rajah 6a
6(a)

Tandakan titik Q(0,3) pada satah di atas. [1 markah]


1

(b) Rajah 6b menunjukkan bilangan buku aktiviti dan kamus

Rajah 6b

Nyatakan nisbah jumlah buku aktiviti dan kamus kepada bilangan kamus.
[2 markah]
6(b)

Jumlah
6

3
[Lihat halaman sebelah
015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
7 (a) Rajah 7a menunjukkan tinggi sebuah kerusi.

1m 2cm

7(a) Rajah 7a

Nyatakan tinggi, dalam m, kerusi itu. [1 markah]


1

(b) Rajah 7b menunjukkan sebakul buah epal yang dibeli oleh Faqeh

230 biji

7(b) Rajah 7b
2
2 20 biji buah epal itu busuk. daripada epal yang elok telah dijual.
5
Berapakah bilangan epal yang telah dijual?
Jumlah [2 markah]
7

8 (a) Jadual 8a menunjukkan bilangan pelancong sempena Tahun Melawat Melaka.

Pelancong Bilangan
Eropah 80 165
Malaysia 120 652
Amerika 45 106
8(a)
Jadual 8a

2 Hitung jumlah pelancong yang kedua tertinggi dan yang paling sedikit.
[2 markah]

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
8 (b) Rajah 8b ialah satah Cartes yang menunjukkan kedudukan titik P, Q dan S. Pemeriksa
y

5
Sasi
4

2
Arlis
1 Bek

x
0 1 2 3 4 5 6 7

1 unit mewakili 2km


8(b)
Rajah 8b

Hitung jarak, dalam km , dari rumah Arlis ke Rumah Sasi melalui rumah Bek. 2
[2 markah]

Jumlah
8

9 (a) Rajah 9a menunjukkan jisim sebungkus gula

GULA

9(a)

Rajah 9a
1
Nyatakan jisim, dalam g, gula itu 2
[1 markah]

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
9 (b) Berat Farhah menggunakan 1.3kg daripada gula itu untuk membuat kek dan
air minuman. 60% daripada jisim gula itu digunakan untuk membuat kek.
Berapakah jisim, dalam kg, gula yang digunakan untuk membuat air minuman?
9(b)
[3 markah]
3
2

Jumlah
9

10 Rajah 10 terdiri daripada sebuah segi empat sama dan sebuah segiempat tepat.
A B

3m

E F

4m

10(a) D C G
Rajah 10
(a) Namakan garis yang selari dengan garisan AB di dalam rajah 10 di atas.
1 [1 markah]
3

10(b)
(b) Cari luas, dalam cm 2, segi empat ABCD
[2 markah]
2
3

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
10 (c) Panjang EF ialah 2 kali panjang FG. Pemeriksa

Cari perimeter, dalam cm, bagi seluruh rajah itu .


10(c)
[2 markah]

2
3

Jumlah
10

11 (a) Rajah 11a menunjukkan beberapa biji buah epal dan belimbing

Rajah 11a

Hasdi memasukkan semua buah itu ke dalam kotak. Dia memilih sebijii buah
secara rawak dari kotak itu.
Tandakan ( / ) kebolehjadian Hasdi memilih sebiji buah belimbing. 11(a)

Pasti ( ) Kecil kemungkinan ( ) Besar kemungkinan ( )


[1 markah] 1
3

1 1
(b) Ain mengambil masa selama jam untuk menyiram bunga, 1
jam untuk
6 2
memasak, dan selebihnya melipat pakaian. Ain mengambil masa selama 2 jam
untuk melakukansemua ativiti itu.
11(b)
Hitung tempoh yang diambil oleh Ain untuk melipat pakaian?
[2 markah]
2
3

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
(c) Jadual 11c menunjukkan umur Amin dan umur Hasrul tidak ditunjukkan.

Murid Umur
Amin 12 tahun 8 bulan
Hasrul
Rajah 11c
11(c) Umur Amin adalah 2 kali umur Hasrul selepas 6 tahun.
Berapakah umur Hasrul sekarang?
[2 markah]
2
3

Jumlah
11

12 (a) Rajah 12a menunjukkan harga bagi sebuah peti sejuk.

RM3 000

12(a)

Rajah 12
2
3 Nurin ada RM 3 400. Cukai barangan dan perkhidmatan (GST) sebanyak 6%
dikenakan ke atas pembelian peti sejuk itu.
Berapakah wang yang perlu dibayar oleh Nurin untuk peti sejuk itu?
[2 markah]

12(b)

2
3 (b) Nurina mempunyai wang sebanyak RM220. Dia membeli 3 buah kipas dengan
mendapat diskaun sebanyak 20%. Harga sebuah kipas ialah RM180.
Adakah wang Nurin mencukupi?
Buktikan.
[2 markah]
Jumlah
12

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
13 Rajah 13 ialah piktograf yang tidak lengkap yang menunujukkan bilangan buah Pemeriksa
tembikai yang dijual oleh tiga buah gerai . Bilangan tembikai yang dijual di gerai D
tidak ditunjukkan.

Gerai A

Gerai B

Gerai C

Gerai D

Rajah 13

(a) Jumlah buah tembikai yang dijual oleh gerai A ialah 200.
13(a)
Berapakah bilangan buah yang diwakili oleh ?
[2 markah] 2
3

(b) Bilangan tembikai yang dijual oleh Gerai D adalah 20% lebih daripada gerai B. 13(a)
Hitung min bilangan buah tembikai yang dijual oleh gerai B,C dan D.
[3 markah]
3
3

Jumlah
13

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
14 Jadual 14a menunjukkan panjang reben W dan X.

Tali Panjang
W 4.2 m
X 220 cm lebih pendek dari W
Jadual 14a

14(a)
(a) Hitung panjang, dalam cm, reben X.
[2 markah]
2
3

(b) Jiha telah menggunakan 30% daripada jumlah reben w untuk mengikat
14(b) hadiah,130cm digunakan untuk mengikat buku dan selebihnya digubah menjadi
bunga.
Berapakah panjang reben, dalam m, yang digunakan untuk mengubah bunga?
3
3 [3 markah]

Jumlah
14

15 (a) Wani ada sejumlah wang. Dia menggunakan wang itu untuk membeli 3 buah
kotak epal yang bernilai RM80 setiap kotak. Baki wang yang diterimanya
ialah RM360.
Berapakah jumlah wang yang dia ada sebelum membeli kotak epal itu?
[2 markah]

15(a)

2
3

015/2 SULIT
SULIT 015/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
(b) Wani membahagikan baki wang tersebut kepada Nor, Fatihin dan Akmal. Nor
mendapat RM90. Fatihin mendapat RM40 lebih daripada Akmal.
Hitung jumlah nilai wang Akmal.
[3 markah] 15(b)

3
3

Jumlah
15

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

015/2 SULIT
NO. K A O P E N G E N A L A N I

NO. S T J I L K E L A H r R A N
I I I I I I I I I I I I I I I

ANG KA G J L I R A N
I I I I I I I I I I

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

UPSR

MATEMATIK

KE R T A S 2

2017

015/2

lJam Satu j a m

JAN GAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Anda dikehendaki menulis nombor kad pengenalan I Untuk Kegunaan Pemeriksa


nombor sijil kelahiran dan angka giliran anda pada

petak yang disediakan. Kod Pemeriksa :

Marleah Marleah
Soalan
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.
Penuh Diperolehi

1 2
3. Jawab semua soalan.
2 2

3 3
4. Tunjukkan langkah-langkah penting, Ini boleh membantu
4 3
anda untuk mendapatkan markah.
5 3

6 4
5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan; padamkan
7 4
jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan
8 4
yangbaru.
9 5

10 5
6. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir
11 5
peperiksaan.
12 5

13 5

14 5

15 5

Jumlah 60

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

SULIT
[ Llhat halaman sebelah
015/2
MATE (K2} P E R C U B AA N THN 6 2 0 1 7
SULIT 015/2

(60 markah)

Jawab semua soalan

Rajah 1 menunjukkan sebuah bentuk 2 dirnensi.

1 2 c m

Rajah 1

(a) Narnakan bentuk 2 dimensi di atas. [1 markah]

(b) Hitung perimeter, dalam cm, rajah di atas. [ I markah]

2 (a) Tukarkan 70% kepada perpuluhan. { I markah]

(b) Lorekkan pada petak-petak segi empat di bawah [ 1 markah]

bagi menunjukkan nilai perpuluhan 2(a).

I I I I I I I I I I I

MATE (K2) PERCUBAAN THN 6 2 0 1 7


2
SULIT 015/2

3 Rajah 2 menunjukkan beberapa keping kad nombor

yang terdapat dalam sebuah kotak. Ziyad mengambil

sekeping kad secara rawak daripada kotak itu.

Rajah 2

(a) Apakah kebolehjadian Ziyad mendapat kad f l markah]

bemombor genap?

Tandakan ( ,,/ ) pada jawapan yang betul.

Pas ti

Sama kemungkinan

Kecil kemungkinan

Besar Kemungkinan

(b) Terangkanjawapan anda di 3(a). [2 markah]

4 Selesaikan:

(a) 7 tahun 6 bulan + 2 tahun I O bulan = [2 markah]

(b) Tuliskan Jam 0045 dalam sistem 12jam. [I markah]

MATE (K2) PERCUBAAN THN 6 2 0 1 7


3
SULIT 015/2

5 Rajah 3 menunj ukkan kedudukan beberapa titik pada

satah Cartes.

• R
7

�·Q .. s
5

• p
2

� x

0 6 8
I 2 3 4 5 7

Rajah 3

(a) Nyatakan titik yang palingjauhjarak ( 1 markah]

mengufuknya.

Titik: .

(b) Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang (2 markah]

dari titik P ke titik R?

i. Jarak mengufuk : _

i i . Jarak mencancang : _

MATE (K2) PERCUBAAN THN 6 2 0 1 7


4
SULIT 015/2

6 Rajah 4 menunjukkan gabungan sebuah kuboid P dan

sebuah kubus Q.

4 cm

12 cm

4cm

Rajah 4

2,
(a) Hitung luas, dalam cm pennukaan yang berlorek. [2 markah)

(b) Hitung isi padu, dalam cm', gabungan pepejal di [2 markah)

atas.

7 Selesaikan:

[2 markah]
(a) i daripada 1 1 0 kg =
I O

I
[2 markah]
(b) 7 - 3- =
5

MATE (K2) P E R C U B AA N THN 6 2 0 1 7


5
SULIT 015/2

8 Rajah 5 menujukkan sebuah heksagon sekata.

E ,--------. D

F c

A '----- - - � B

Rajah 5

(a) Pada Rajah 5, lukiskan satu garisan yang [ I markah]

berserenjang dengan sisi AB.

(b) Lengkapkan tiga ciri-ciri bagi heksagon: [ 3 markah]

C i ri -c i ri Bilangan

Sisi

Sudut

Pepenjuru

9 Amin, Bakar, Chong dan Muthu mengumpul 680 kg

surat khabar. A m i n mengumpul 260 kg surat khabar.

Jisim surat khabar yang dikumpul oleh Bakar pula

adalah sama d e n g an j um l ah j i s i m dikumpul oleh Chong

dan Muthu.

(a) Hitungjisim surat khabar yang dikumpul oleh [3 markah]

Bakar.

(b) Mereka telah menjual � daripada surat khabar itu. (2 markah]


4

H i tu n g j um l a h surat khabar yang dijual.

MATE (K2) PERCUBAAN THN 6 2 0 1 7


6
SULIT 015/2

I O Jadual 1 menunjukkan bilangan aiskrim yang dijual

oleh Yantie. Bilangan aiskrim yang dijual pada Khamis

tidak ditunjukkan.

Hari Bilangao Aiskrim


Ahad 120

lsnin 150

Selasa 180

Rabu 90

Kham is

Jadual I

Berdasarkan jadual I :

(a) Hitung bilangan aiskrim yang dijual pada hari [2 markah]

K h a m i s j i k a j u m l ah bilangan aiskrim yang dijual

dalam lima hari itu ialah 660 biji.

(b) Berdasarkan maklumat pada Jadual I , lengkapkan [3 markah]

piktograf di bawah bagi menunjukkan bilangan

aiskrim yang dijual oleh Yantie dalam Jima hari.

Ahad

Isnin

Selasa
������

Rabu
���

Kham is

� mewakili 30 batang aiskrim

MATE (K2) PERCUBAAN THN 6 2 0 1 7


7
SULIT 015/2

l l Rajah 6 menunjukkan harga kos dan untung bagi dua

item.

Item

Harga Kos: RM85 500 Harga Kos : RM22 400

Untung : RM 3 5 500 U n t u n g : R M 1 5 700

Rajah 6

(a) Hitung hargajual bagi motosikal di atas. [2 markah]

(b) Hitung beza hargajual di antara kedua-dua item di [3 markah]

atas.

MATE (K2) PERCUBAAN THN 6 2 0 1 7


8
SULIT 015/2

12 Jadual 2 menunjukkan bilangan penduduk bagi dua

buah bandar, R dan S

Bandar Bilangan penduduk

R I 050 000 orang

_!__ juta orang lebih daripada bandar T


s 4

Jadual 2

(a) Hitung bilangan penduduk bandar S, dalam bentuk [3 markah]

nombor bulat.

(b) Terdapat 0.75 juta orang penduduk di bandar S [2 markah]

adalah perempuan. Berapakah bilangan penduduk

lelaki di bandar S tersebut?

MATE (K2) PERCUBMN THN 6 2 0 1 7


9
SULIT 015/2

1 3 Rajah 7 menunjukkan sebuah segi empat tepat yang

dibahagikan kepada petak-petak segiempat sama yang

sama besar.

20cm

Rajah 7

(a) Hitung peratus bahagian berlorek daripada seluruh [2 markah]

rajah.

(b) Hitung luas, dalam cm 2, bahagian yang berlorek. [3 markah]

MATE (K2) P E R C U B AA N THN 6 2 0 1 7


10
SULIT 015/2

14 Encik Murad menggunakan sebotol sirap untuk

menyediakan 30 gelas air minuman. Dia telah

menyediakan sebanyak 270 gelas air minuman yang

sama untuk dijual di pasar malam.

(a) Nyatakan nisbah untuk sebotol sirap dan bilangan [ I markah]

gel as.

(b) Berapakah bilangan botol sirap yang tel ah [2 markah]

digunakan oleh Encik Murad untuk jualannya di

pasar malam tersebut?

( c) Setiap gelas air minuman dijual dengan harga [2 markah]

50 sen. Hitung jumlah pendapatan hasil jualan

semua air minuman itu.

MATE (K2) PERCUBAAN THN 6 2 0 1 7


11
SULIT 015/2

15 Rajah 8 menunjukkan masa yang diambil oleh Encik

Lim untuk perjalanan dari A ke C melalui B.

1 .
30 minit 2 - Jam
4

A I3 c

Rajah 8

(a) Hitung tempoh masa yang diambil untuk [2 markah]

keseluruhan perjalanan itu.

(b) Encik Lim tiba di C pada Jam 1 7 1 0 . Nyatakan [3 markah)

waktu dia bertolak dari A, dalam sistem

12jam.

KERT AS SO ALAN TAMA T

MATE (K2) PERCUBAAN THN 6 2 0 1 7


12
MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS 2
1 Jam
[60 markah]

Nama: ………………………………………………….. Kelas: ………….

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1.1 menunjukkan sekeping kad nombor.

765 983

Rajah 1.1
(i) Nyatakan nilai tempat yang diwakili oleh digit 8 pada nombor itu.

…………………………………………………………………………………….
(1 markah)
(ii) Rajah 1.2 menunjukkan satu garis nombor.

P 134 870 134 920 134 970 Q (2markah)


Rajah 1.2
Hitung jumlah nilai P dan Q.

2 Rajah 2 terdiri daripada sebilangan poligon yang semua sisinya adalah sama panjang.

Rajah 2
(i) Namakan jenis poligon itu.

……………………………………………………………………………… (1markah)

(ii) Berapakah poligon yang perlu dilorekkan lagi supaya pecahan yang
mewakili jumlah bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah ialah ?
(2 markah)

1
3 Rajah 3 menunjukkan tiga keping kad nombor.

2.3 2.03 2.003

Rajah 3

(i) Nyatakan nilai digit 3 mana yang paling besar?

……………………………………………………………………………… (1markah)

(ii) Apabila jawapan pada soalan (i) didarab dengan 1.8, jawapannya akan
melibatkan 2 tempat perpuluhan. (2 markah)
Buktikan.

4 Rajah 4 menunjukkan dua bucu bagi segitiga sama kaki PQR yang tidak lengkap pada
suatu satah Cartes.
y

P
6
5
4
R
3
2
1
0 x
1 2 3 4 5 6 7 8

Rajah 4
(1markah)
(i) Lengkapkan segitiga sama kaki PQR pada Rajah 4.
.

(ii) Nyatakan koordinat bagi Q. (1markah)

……………………………………………………………………..

2
5 Rajah 5 menunjukkan sebuah bikar yang berisi air.

2liter

1liter

Rajah 5

(i) Nyatakan isipadu, dalam ℓ, air di dalam bikar itu. (1markah)

…………………………………………………………………………….

(ii) Hitung jumlah isipadu, dalam ℓ dan mℓ, air di dalam 15 buah bikar yang (2markah)
samaitu.

6
(i) Tuliskan dalam bentuk nombor bercampur.
(1markah)
…………………………………………………………………………….

(ii) Berdasarkan jawapan (i), lorekkan pada Rajah 6.

(1 markah)

Rajah 6

(iii) Jawapan di soalan 6(i) dibahagikan dengan .


Apakah hasil bahaginya?
(2markah)

3
7 Puan Rina hendak menghadiri majlis penyampaian hadiah sekolah anaknya yang akan
bermula pada pukul 8:15 a.m. Puan Rina tiba di sekolah anaknya pada pukul 7:53
a.m. dan balik kerumahnya selepas majlis penyampaian hadiah itu tamat pada pukul
11:35 a.m.
(2markah)
(i) Hitung tempoh dalam minit PuanRina berada di sekolah sebelum majlis itu
bermula ?

(2 markah)

(ii) Hitung tempoh majlis itu berlangsung, dalam jam dan minit ?

8 Jadual 8 menunjukkan jisim rakan sekelas Rosy.

Jisim (kg) Bilangan murid


35 – 39.9 3
40 – 44.9 7
45 – 49.9 10
50 – 54.9 8
55 – 59.9 2

Jadual 8

(i) Berapakah jumlah bilangan rakan sekelas Rosy yang berjisim kurang daripada
45 kg?

……………………………………………………………………………… (1markah)

(ii) Rosy berpendapat bahawa daripada rakan-rakannya mempunyai jisim lebih


daripada 49.9kg.
Adakah pendapat Rosy ini benar? Buktikan. (3markah)

4
9 Piktograf di bawah menunjukkan bilangan lemon yang dijual di kedai Encik Rahman
dalam tempoh lima hari.

Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu

mewakili 20 biji lemon (1 markah)

i) Nyatakan hari di mana jualan buah lemon lebih daripada 80 biji.

………………………………………………………………………….

(2 markah)
ii) Encik Wong membeli daripada kesemua buah lemon.
Hitung bilangan lemon yang dibeli oleh Encik Wong.

iii) Encik Rahman menjual sebiji buah lemon itu dengan harga RM4.20.
Hitung jumlah harga yang dibayar oleh Encik Wong.
(2 markah)

5
10 Berikut adalah perbualan antara Nadia dan Hafiz.
KUIZ MATEMATIK
Masa : 1 jam 30 minit
Bilangan soalan : 60

Saya mendapat 80% Bilangan soalan yang saya


markah dalam ujian jawab salah adalah 9 soalan
Matematik ini. kurang daripada kamu.

Nadia Hafiz

i) Berapakah bilangan soalan yang dijawab salah oleh Nadia?


(2markah)

ii) Hitung peratusan markah Hafiz.


(2 markah)

11 Jadual 11 menunjukkan bilangan ahli bagi empat pasukan uniform.

Pasukan Uniform Bilangan Ahli


Pengakap 30
Pandu Puteri 8 orang lebih daripada pengakap
PBSM lebih daripada pengakap
Puteri Islam 26

Jadual 11

(i) Berdasarkan jadual, nyatakan nisbah ahli Pengakap berbanding dengan ahli (2markah)
Pandu Puteri.

….……………………………………………………………………………………………………………
(3 markah)
(ii) Hitung jumlah ahli bagi empat pasukan beruniform itu.

6
12 Rajah 12 menunjukkan data bagi panjang tali dalam simpanan Aini.

85 cm 0.7 m 75 cm 0.85 m 60 cm
cm cm
Rajah 12

i) Apakah mod bagi panjang tali itu?


(1markah)
……………………………………………………………………….

ii) Hitung julat bagi panjang tali itu dalam cm.


(2markah)

iii) Hitung min untuk panjang setiap tali itu. (2 markah)

13 Rajah 13 menunjukkan sebuah segiempat tepat.

Rajah 13
(i) Nyatakan peratus kawasan berlorek sekiranya peratusan kawasan tidak (1 markah)
berlorek ialah 25%.

…………………………………………………………………………….

(ii) Perimeter kawasan tidak berlorek ialah 10 cm. Hitung perimeter, dalam cm,
kawasan berlorek. (2markah)

(iii) Berdasarkan soalan (i), luas kawasan berlorek ialah 16 cm2.


Buktikan pernyataan ini benar atau salah. (2 markah)

7
14 Rajah 14 menunjukkan bilangan coklat yang sama jenis di dalam dua peket yang
dijual di sebuah pasar raya.

COKLAT
COKLAT
COKLAT COKLAT
COKLAT COKLAT
COKLAT COKLAT
COKLAT
COKLAT

Peket X Peket Y
RM12 RM15

Rajah 14

(i) Nyatakan nisbah bilangan coklat di dalam peket X kepada bilangan coklat di (1markah)
dalam peket Y.

……………………………………………………………………………..

(ii) Encik Roslan ingin membeli 24 keping coklat untuk anak-anaknya. (2 markah)
Pada pendapat kamu, peket manakah yang patut dipilihnya?
Beri alasan kamu.

(iii) Berdasarkan peket coklat yang dibeli di soalan (ii), berapakah baki wang (2markah)
Encik Roslan jika dia membayar dengan dua keping wang kertas RM50?

8
15 Rajah 15 menunjukkan harga sebuah komputer riba dan televisyen dengan peratus
diskaun yang diberikan di Kedai Media.

Televisyen Komputer
RM3 560 Riba
Rajah 15
Diskaun RM2 499
10 %

(2 markah)

i) Hitungkan harga televisyen selepas diskaun.

(3 markah)

ii) Puan Nita membeli sebuah komputer riba dengan membayar tunai sebanyak
RM2 009.10 dan menggunakan beberapa keping kupon rebat RM40.
Berapakah bilangan kupon rebat RM40 yang digunakan oleh Puan Nita?

9
KERTAS SOALAN TAMAT

10
MATEMATIK TAHUN 6
KERTAS 2
1 Jam
[60 markah]

Nama: ………………………………………………….. Kelas: ………….

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1.1 menunjukkan sekeping kad nombor.

765 983

Rajah 1.1
(i) Nyatakan nilai tempat yang diwakili oleh digit 8 pada nombor itu.

…………………………………………………………………………………….
(1 markah)
(ii) Rajah 1.2 menunjukkan satu garis nombor.

P 134 870 134 920 134 970 Q (2markah)


Rajah 1.2
Hitung jumlah nilai P dan Q.

2 Rajah 2 terdiri daripada sebilangan poligon yang semua sisinya adalah sama panjang.

Rajah 2
(i) Namakan jenis poligon itu.

……………………………………………………………………………… (1markah)

(ii) Berapakah poligon yang perlu dilorekkan lagi supaya pecahan yang
3
mewakili jumlah bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah ialah ?
5 (2 markah)

1
3 Rajah 3 menunjukkan tiga keping kad nombor.

2.3 2.03 2.003

Rajah 3

(i) Nyatakan nilai digit 3 mana yang paling besar?

……………………………………………………………………………… (1markah)

(ii) Apabila jawapan pada soalan (i) didarab dengan 1.8, jawapannya akan
melibatkan 2 tempat perpuluhan. (2 markah)
Buktikan.

4 Rajah 4 menunjukkan dua bucu bagi segitiga sama kaki PQR yang tidak lengkap pada
suatu satah Cartes.
y

P
6
5
4
R
3
2
1
0 x
1 2 3 4 5 6 7 8

Rajah 4
(1markah)
(i) Lengkapkan segitiga sama kaki PQR pada Rajah 4.
.

(ii) Nyatakan koordinat bagi Q. (1markah)

……………………………………………………………………..

2
5 Rajah 5 menunjukkan sebuah bikar yang berisi air.

2liter

1liter

Rajah 5

(i) Nyatakan isipadu, dalam ℓ, air di dalam bikar itu. (1markah)

…………………………………………………………………………….

(ii) Hitung jumlah isipadu, dalam ℓ dan mℓ, air di dalam 15 buah bikar yang (2markah)
samaitu.

6
17
(i) Tuliskan dalam bentuk nombor bercampur.
5
(1markah)
…………………………………………………………………………….

(ii) Berdasarkan jawapan (i), lorekkan pada Rajah 6.

(1 markah)

Rajah 6

2
(iii) Jawapan di soalan 6(i) dibahagikan dengan .
5
Apakah hasil bahaginya?
(2markah)

3
7 Puan Rina hendak menghadiri majlis penyampaian hadiah sekolah anaknya yang akan
bermula pada pukul 8:15 a.m. Puan Rina tiba di sekolah anaknya pada pukul 7:53
a.m. dan balik kerumahnya selepas majlis penyampaian hadiah itu tamat pada pukul
11:35 a.m.
(2markah)
(i) Hitung tempoh dalam minit PuanRina berada di sekolah sebelum majlis itu
bermula ?

(2 markah)

(ii) Hitung tempoh majlis itu berlangsung, dalam jam dan minit ?

8 Jadual 8 menunjukkan jisim rakan sekelas Rosy.

Jisim (kg) Bilangan murid


35 – 39.9 3
40 – 44.9 7
45 – 49.9 10
50 – 54.9 8
55 – 59.9 2

Jadual 8

(i) Berapakah jumlah bilangan rakan sekelas Rosy yang berjisim kurang daripada
45 kg?

……………………………………………………………………………… (1markah)

3
(ii) Rosy berpendapat bahawa daripada rakan-rakannya mempunyai jisim lebih
5
daripada 49.9kg.
Adakah pendapat Rosy ini benar? Buktikan. (3markah)

4
9 Piktograf di bawah menunjukkan bilangan lemon yang dijual di kedai Encik Rahman
dalam tempoh lima hari.

Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu

mewakili 20 biji lemon (1 markah)

i) Nyatakan hari di mana jualan buah lemon lebih daripada 80 biji.

………………………………………………………………………….

(2 markah)
2
ii) Encik Wong membeli daripada kesemua buah lemon.
5
Hitung bilangan lemon yang dibeli oleh Encik Wong.

iii) Encik Rahman menjual sebiji buah lemon itu dengan harga RM4.20.
Hitung jumlah harga yang dibayar oleh Encik Wong.
(2 markah)

5
10 Berikut adalah perbualan antara Nadia dan Hafiz.
KUIZ MATEMATIK
Masa : 1 jam 30 minit
Bilangan soalan : 60

Saya mendapat 80% Bilangan soalan yang saya


markah dalam ujian jawab salah adalah 9 soalan
Matematik ini. kurang daripada kamu.

Nadia Hafiz

i) Berapakah bilangan soalan yang dijawab salah oleh Nadia?


(2markah)

ii) Hitung peratusan markah Hafiz.


(2 markah)

11 Jadual 11 menunjukkan bilangan ahli bagi empat pasukan uniform.

Pasukan Uniform Bilangan Ahli


Pengakap 30
Pandu Puteri 8 orang lebih daripada pengakap
4
PBSM lebih daripada pengakap
5
Puteri Islam 26

Jadual 11

(i) Berdasarkan jadual, nyatakan nisbah ahli Pengakap berbanding dengan ahli (2markah)
Pandu Puteri.

….……………………………………………………………………………………………………………
(3 markah)
(ii) Hitung jumlah ahli bagi empat pasukan beruniform itu.

6
12 Rajah 12 menunjukkan data bagi panjang tali dalam simpanan Aini.

85 cm 0.7 m 75 cm 0.85 m 60 cm
cm cm
Rajah 12

i) Apakah mod bagi panjang tali itu?


(1markah)
……………………………………………………………………….

ii) Hitung julat bagi panjang tali itu dalam cm.


(2markah)

iii) Hitung min untuk panjang setiap tali itu. (2 markah)

13 Rajah 13 menunjukkan sebuah segiempat tepat.

Rajah 13
(i) Nyatakan peratus kawasan berlorek sekiranya peratusan kawasan tidak (1 markah)
berlorek ialah 25%.

…………………………………………………………………………….

(ii) Perimeter kawasan tidak berlorek ialah 10 cm. Hitung perimeter, dalam cm,
kawasan berlorek. (2markah)

(iii) Berdasarkan soalan (i), luas kawasan berlorek ialah 16 cm2.


Buktikan pernyataan ini benar atau salah. (2 markah)

7
14 Rajah 14 menunjukkan bilangan coklat yang sama jenis di dalam dua peket yang
dijual di sebuah pasar raya.

COKLAT
COKLAT
COKLAT COKLAT
COKLAT COKLAT
COKLAT COKLAT
COKLAT
COKLAT

Peket X Peket Y
RM12 RM15

Rajah 14

(i) Nyatakan nisbah bilangan coklat di dalam peket X kepada bilangan coklat di (1markah)
dalam peket Y.

……………………………………………………………………………..

(ii) Encik Roslan ingin membeli 24 keping coklat untuk anak-anaknya. (2 markah)
Pada pendapat kamu, peket manakah yang patut dipilihnya?
Beri alasan kamu.

(iii) Berdasarkan peket coklat yang dibeli di soalan (ii), berapakah baki wang (2markah)
Encik Roslan jika dia membayar dengan dua keping wang kertas RM50?

8
15 Rajah 15 menunjukkan harga sebuah komputer riba dan televisyen dengan peratus
diskaun yang diberikan di Kedai Media.

Televisyen Komputer
RM3 560 Riba
Rajah 15
Diskaun RM2 499
10 %

(2 markah)

i) Hitungkan harga televisyen selepas diskaun.

(3 markah)

ii) Puan Nita membeli sebuah komputer riba dengan membayar tunai sebanyak
RM2 009.10 dan menggunakan beberapa keping kupon rebat RM40.
Berapakah bilangan kupon rebat RM40 yang digunakan oleh Puan Nita?

9
KERTAS SOALAN TAMAT

10
SULIT015/2

Nama : …………………………………………. Kelas : …………………

Matematik
015/2
2016
1 Jam

(KOLABORATIF BERSAMA LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH


PULAU PINANG, ZAKAT PULAU PINANG DAN
JABATAN PERDANA MENTERI)

MODUL UPSR 2016

MATEMATIK – KERTAS 2
1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Kod Pemeriksa


S o a l a n Markah Penuh Markah Diperolehi
2. Jawab semua soalan. Jawapan hendaklah 1 3
ditulis pada ruang yang disediakan dalam 2 3
3 3
kertas soalan. 4 3
3. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan 5 3
6 4
jelas.
7 3
Anda mungkin kehilangan markah jika 8 4
9 4
langkah-langkah penting tidak ditunjukkan.
1 0 5
4. Sila ikut arahan yang di berikan sebelum 1 1 5
anda menjawab. 1 2 5
1 3 5
1 4 5
1 5 5
Jumlah 6 0

________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak
SULIT 2 015/2

[ 6 0 m a r k a h ]
Jawab semua soalan.

1 . R a j a h 1 m e n u n j u k k a n s e k e p i n g k a d n o m b o r .

7 539 327

Rajah 1

(i) Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat puluh ribu


. [1 markah]

(ii) Bundarkan nom bor tersebut kepada ribu yang terdekat.


[1 markah]

(iii) Nyatakan jawapan (ii) dalam perpuluhan juta.


[1 markah]

3
2 . Jadual 2 menunjukkan ketebalan dua buah buku.

B u k u K e t e b a l a n
A 5 m m
B 10 kali lebih tebal daripada buku A
Jadual 2
(i) H i t u n g k e t e b a l a n b u k u B .
[1 markah]

(ii) Hitung jumlah ketebalan, dalam mm, buku A dan buku B .


[2 markah]

3
015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 3 015/2
3 Rajah 3 menunjukkan pecahan tak wajar dan nombor bercam pur.

7 3
2
5 5
Rajah 3

(i) T ukark an pecahan tak waj ar di atas kepada nom bor bercam pur.
[1 markah]

(ii) Jumlahkan pecahan di atas. [2 markah]

3
4 Rajah 4 menunjukkan waktu bekerja Encik Shamri.

Waktu mula Waktu tamat

Pagi Petang
Rajah 4

(i) Nyatakan waktu Encik Shamri tamat bekerja.


[1 markah]

(ii) C a r i t e m p o h m a s a E n c i k S h a m r i b e k e r j a .
[2 markah]

015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 4 015/2
5 500 mℓ susu diperlukan untuk semangkuk emping jagung yang berjisim 50 g.
Dalam seminggu, Puan Hanisa menggunakan 8 ℓ susu.
Berapakah jisim emping jagung yang digunakan dalam seminggu itu?
[3 markah]

6 Afiq membeli 25 kg anggur. 20% daripadanya telah rosak .


(i) Berapakah jisim, dalam g, anggur yang telah rosak ?
[2 markah]

(ii) A f iq m enj u a l ang gu r t e r seb ut de ng an ha r ga R M1 3 sek i l og ram .


Berapakah hasil jualan yang diperolehinya?
[2 markah]

015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 5 015/2
7 (i) Tukarkan 60% kepada perpuluhan. [1 markah]

3
(ii) Hitung daripada 5.24 km.
4
[2 markah]

3
8 Rajah 8 menunjukkan beberapa botol dan tin air minuman.

Rajah 8

(i) Tuliskan nisbah bilangan botol air minuman kepada bilangan tin air minuman.
[1 markah]

(ii) Isi padu air di dalam sebuah botol ialah 1500 mℓ manakala isi padu air di dalam satu tin minuman ialah 325 mℓ.
Kira jumlah isi padu air di dalam kesemua botol dan tin.
[3 markah]

4
015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 6 015/2
9 Rajah 9 menunjukkan perbualan di antara empat orang rakan selepas selesai mengumpul biji getah untuk dijadikan sebagai alat b antu mengira.

Bilangan biji Biji getah saya


Saya berjaya Saya ada
getah saya sama dengan
kumpul 38 36 biji.
separuh Mustafa.
biji. daripada
Aneeq

Aneeq Mustafa Izudin Adam

Rajah 9

(i) Berdasarkan perbualan di atas, hitungkan min biji getah yang berjaya dikumpul oleh setiap seorang.
[3 markah]

(ii) Siapakah yang berjaya mengumpul jumlah biji getah kedua terbanyak?
[1 markah]

015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 7 015/2
10 Jadual 10 menunjukkan jumlah simpanan Syahirah pada tahun 2014 dan 2015 tanpa pengeluaran.

T a h u n S i m p a n a n F a e d a h Jumlah Simpanan

2 0 1 4 R M 1 0 0 0 8 %

2 0 1 5 R M 9 5 0 1 0 %

Jadual 10

(i) Nyatakan jenis faedah yang diterima pada tahun 2015.


[1 markah]

(ii) Berapak ah j um lah sim panan Syahi rah pada huj ung tahun 2014 ?
[2 markah]

(iii) Berapakah keuntungan yang Syahirah peroleh pada hujung tahun 2015?
[2 markah]

10

015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 8 015/2
11 Rajah 11 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan jenis buku yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah.

Bilangan
90 Bilangan buku mengikut jenis di Pusat Sumber Sekolah

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains
Jenis
Rajah 11 buku

(i) Cari beza bilangan buku yang paling banyak dan yang paling sedikit .
[2 markah]

(ii) Cari m in bilangan buk u yang terdapat di Pusat Sum ber Sekolah .
[2 markah]

(iii) Berdasarkan carta palang di atas, apakah kebolehjadian buku Matematik adalah paling banyak di Pusat Sumber Sekolah itu?
[1 markah]

11
12 Rajah 12 menunjukkan jisim sepek et gula yang dibeli oleh Fairuz .
5

015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 9 015/2

Rajah 12

(i) Nyatakan jisim gula tersebut dalam kilogram. Nyatak


[1 markah]

Jika harga sekilogra

(ii) H a r g a s e k i l o g r a m g u l a i a l a h R M 2 . 0 0 .
Berapakah wang yang perlu dibayar olehnya?
[2 markah]

1.5 kg + 5

(iii) Fairuz membayar dengan menggunakan wang kertas RM1 dan wang syiling
50 sen.
Berapakah bilangan wang kertas RM1 dan wang syiling 50 sen yang mungkin digunakannya?
[2 markah]

12

015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 10 015/2
13 R a j a h 1 3 m e n u n j u k k a n s e b u a h k u b o i d .

4 cm

Rajah 13

3
(i) I s i p a d u k u b o i d i t u i a l a h 8 0 c m .
Hitung luas permukaan hadapan kuboid itu. [2 markah]

(ii) Berdasarkan jawapan (i) lukiskan sebuah segi empat yang mempunyai
luas yang sama. [3 markah]

1 cm
1 cm

13

015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 11 015/2
14 R a j a h 1 4 m e n u n j u k k a n i s i p a d u s e b u a h t a n g k i a i r .

37.5 ℓ

Rajah 14

(i) Air di dalam tangki tersebut diagihkan sama banyak ke dalam beberapa buah bekas yang sama saiz.
Jika setiap bekas mampu memuatkan 1.5 ℓ cecair, kira bilangan bekas yang diperlukan.
[3 markah]

(ii) 2 . 2 6 ÷ 4 × 7
[2 markah]

14

015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 12 015/2
15 Rajah 15 menunjukkan koordinat titik R dan titik S.

9
8
7
6
5
S
4
3
2
R
1
x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rajah 15

(i) Cari jarak mengufuk dan mencancang dari titik R ke titik S .


Jarak mengufuk :
Jarak mencancang :
[2 markah]

(ii) Titik T bergerak 6 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah dari titik S. Tandakan koordinat titik T dan sambungkan ketiga-tiga titik itu. Nyatakan bentuk yang terhasil.

[3 markah]

15

5
SOALAN TAMAT

015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 13 015/2

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas
soalan.

4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk


mendapatkan markah.

5. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah


dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

8. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.

015/2 MODUL UPSR MPDCA 2016 [Lihat halaman sebelah


SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
(60 markah)

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor .

48.258

Rajah 1

i. Apakah nilai digit bagi digit 5 dalam kad nombor itu ?


[ 1 markah ]

ii. Berdasarkan jawapan (i) , tukarkan kepada nombor


perpuluhan .
[ 1 markah ]

2
Untuk
Kegunaan
2 Rajah 2 menunjukkan kad perkataan Pemeriksa

Enam juta lima ratus lapan puluh tiga ribu empat ratus

Rajah 2

i. Berdasarkan Rajah 2 tuliskan nombor itu dalam bentuk angka


[ 1 markah ]

ii. Berdasarkan jawapan (i), hitungkan beza bagi dua nilai digit nombor
perdana yang terdapat dalam nombor tersebut.

[ 2 markah ]

3
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 3 Rajah 3 menunjukkan dua buah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama besar .

Rajah 3

i. Tuliskan nombor bercampur yang mewakili bahagian berlorek daripada


seluruh rajah .

[ 1 markah ]

ii. Berdasarkan jawapan (i) tukarkan pecahan itu kepada nombor perpuluhan.

[ 2 markah ]

3
Untuk
Kegunaan
4. Bank Simpanan Merdeka menawarkan dua jenis simpanan tetap X dan Y. Kadar Pemeriksa
faedah dan syarat adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1

Simpanan Kadar faedah Syarat Tempoh


tetap simpanan
X 4.2 % Faedah perlu dikeluarkan 1 tahun
Y 4% Faedah boleh ditambah 1 tahun
semula ke dalam akaun

Jadual 1
Puan Susan ingin menyimpan RM 20 000 di Bank Merdeka .

(i) Berapakah jumlah faedah yang diterima oleh Puan Susan selepas setahun
jika dia memilih akaun simpanan tetap X ?
[2 markah]

(ii) Berapakah jumlah simpanan Puan Susan selepas setahun jika dia memilih
akaun simpanan tetap Y dan faedahnya tidak dikeluarkan ?

[2markah]

3
5. Rajah 4 menunjukkan panjang sebatang pensel.
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 4

(i) Nyatakan panjang, dalam cm pensel itu.


[1markah]

(ii) Setelah digunakan selama seminggu, didapati panjang pensel itu menjadi
5.7 cm. Berapakah panjang, dalam mm, pensel yang telah digunakan?
[2markah]

3
6. Jadual 2 menunjukkan bilangan poskad yang dikumpul oleh empat orang murid.
Untuk
Kegunaan
Murid Bilangan poskad Pemeriksa

Jamal 170
Kasim 28 keping kurang daripada Jamal
Milah 1
daripada Kasim
2

Anita Sama bilangan dengan Jamal

Jadual 2

Berdasarkan Jadual 2

i. Hitung beza antara bilangan poskad yang dikumpul oleh Anita dengan
bilangan poskad yang dikumpul oleh Milah.
[2 markah]

ii. Purata harga belian bagi poskad yang dikumpul ialah RM0.80 sekeping.
Setelah diteliti, sebanyak 25 daripada bilangan poskad yang dikumpul oleh
Kasim dan 5 daripada poskad yang dikumpul oleh Jamal telah koyak.
Hitung jumlah harga belian poskad yang masih elok.
[3 markah]

4
Untuk 7. Rajah 5 menunjukkan waktu Encik Farhan pergi ke stadium pada suatu petang.
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 5

i. Nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam itu dalam sistem 24 jam.
[1 markah]

ii. Tempoh perjalanan ke Stadium dan balik semula ke rumahnya adalah sama.
Dia sampai di Stadium pada pukul 5:00 petang dan bertolak pulang ke rumah
1
semula jam kemudian. Pada pukul berapakah dia sampai di rumah ?
2
[2 markah]

4
Untuk
8. Rajah 6 menunjukkan jumlah jisim bagi seekor ikan dan seekor ayam yang
Kegunaan
dibeli oleh Puan Melly. Pemeriksa

Rajah 6
Jisim ayam itu adalah 1000 gram lebih daripada jisim ikan itu.
i. Hitung jisim dalam gram ayam itu.
[2 markah]

3
ii. Berdasarkan jawapan (i), sekiranya Puan Melly menggunakan kg ayam itu
4
untuk dimasak, berapakah jisim, dalam g, ayam yang tinggal ?
[2 markah]

4
Untuk 9. Rajah 7 menunjukkan isipadu tiga bekas air.
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 7

i. Tuliskan isipadu air dalam bekas Q dalam unit ℓ.


[1 markah]

ii. Salman menuangkan sebahagian air daripada bekas P dan bekas R ke dalam
bekas Q supaya isi padu air dalam ketiga-tiga bekas itu adalah sama. Hitung
isi padu, dalam mℓ, air yang dituang ke dalam bekas Q.
[3 markah]

4
Untuk
10. Jadual 3 menunjukkan suatu promosi tawaran harga di sebuah kedai. Kegunaan
Pemeriksa
Barang Harga Promosi Tawaran

RM 2 300 Tukar beli penapis air


lama Rebat RM200

Penapis air

RM 4 500

Diskaun 40%

Mesin basuh

Jadual 3
Encik Kelvin membeli dua barang itu dan tukar beli penapis air lama.

i. Hitung jumlah wang yang perlu dibayarnya untuk penapis air baharu itu
[1 markah]
Untuk ii. Berdasarkan jawapan (i), hitung jumlah harga yang perlu dibayar oleh Encik
Kegunaan
Pemeriksa Kelvin untuk membeli mesin basuh yang telah dikenakan diskaun dan penapis
air itu.

[2 markah]

iii. Berdasarkan jawapan (ii), Encik Kelvin menggunakan kad kredit untuk
membuat pembayaran dua barang yang dibeli itu. Bayaran itu dibuat secara
ansuran selama setahun dengan kadar faedah 1%. Hitung bayaran ansuran
bulanannya.
[2markah]

10

5
Untuk
11. Rajah 8 menunjukkan waktu di dua buah negara pada hari yang sama. Kegunaan
Pemeriksa

Malam Malam

Kuala Lumpur, Sydney,


Malaysia
Australia

Rajah 8

i. Berapakah beza tempoh masa antara Kuala Lumpur dengan Sydney?

[1 markah]

ii. Berdasarkan (i) , Encik Dave yang berada di Malaysia ingin menelefon
anaknya di Sydney pada pukul 10:00 pagi waktu Sydney. Pada pukul
berapakah dia patut membuat panggilan itu ?
[2 markah]
Untuk
Kegunaan iii. Encik Dave ingin melawat anaknya di Australia. Dia bertolak dari KLIA
Pemeriksa jam 2300 pada 3 Mei 2016. Tempoh masa penerbangan dari Malaysia ke
Australia ialah 9 jam. Nyatakan waktu dan tarikh dia tiba di Australia. Berikan
jawapan anda mengikut waktu Australia.
[2 markah]

11

5
12. Rajah 9 menunjukkan sebuah kuboid. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 9
Luas KLMN ialah 42 cm²

i. Hitung panjang KL.

[2 markah]

ii. Berdasarkan jawapan (i) , hitung isipadu, dalam cm³, kuboid itu.
[2 markah]

12

5
Untuk
13. Rajah 10 menunjukkan suatu satah cartes. Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 10
i. Pada rajah 10, tandakan titik P (1,1) . [1 markah]

ii. Berdasarkan jawapan (i), jarak mengufuk dan jarak mencancang titik Q dari
titik P ialah 4 unit di paksi-x dan 2 unit di paksi-y. Tandakan titik Q pada
Rajah 10 dan nyatakan koordinat titik Q.
[2 markah]

iii. Berdasarkan jawapan (ii), jarak antara titik R dengan titik Q adalah sama
dengan jarak antara titik Q dengan P.Tandakan titik R pada rajah 10 dan
seterusnya, nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancangtitik R dari titik P.

[2markah]
Jarak mengufuk dari titik P :

13
Jarak mencancang dari titik P :

5
Untuk 14. Di dalam sebuah kotak terdapat 8 biji guli berwarna merah dan beberapa biji
Kegunaan
guli berwarna biru. Nisbah bilangan guli berwarna merah kepada bilangan
Pemeriksa
guli berwarna biru ialah 1:5.

i. Hitung bilangan guli berwarna biru.

[2 markah]

ii. Berdasarkan jawapan (i), 75% daripada guli berwarna biru telah
dikeluarkan daripada kotak itu. Cari nisbah bilangan guli berwarna
biru yang dikeluarkan kepada guli berwarna merah yang tinggal di
dalam kotak tersebut.
. [3 markah]

14

5
Untuk
15. Rajah 11 menunjukkan Piktograf yang tidak lengkap bagi bilangan peserta
Kegunaan
dalam empat buah pertandingan. Pemeriksa

Rajah 11

i. Hitung bilangan peserta yang menyertai pertandingan mewarna, menari


dan menyanyi.
[1 markah]

ii. Berdasarkan jawapan (i), bilangan peserta dalam pertandingan


1
bercerita adalah daripada jumlah peserta dalam keempat-empat
4
buah pertandingan itu. Berapa orangkah murid yang mengambil
bahagian dalam pertandingan bercerita itu?
[2 markah]
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
iii. Berdasarkan jawapan (ii), setiap peserta perlu membayar yuran RM 5
sebagai yuran pertandingan. Hitung perbezaan jumlah kutipan yuran
pertandingan bagi peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan
bercerita dan pertandingan menari.
[2markah]

15

5
KERTAS SOALAN TAMAT

015/2 © 2016 Hak Cipta Jawatankuasa Penggubalan Soalan MT

Peringkat Daerah Saratok


SULIT

NO. KAD PENGENALAN/


NO. SIJIL KELAHIRAN

ANGKA GILIRAN

JK ProPA DAERAH KAPIT


PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KAPIT

MODUL ProPA 4 (OGOS 1) 2016


MATEMATIK 015/2
Kertas 2
Ogos 1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan atau nombor Untuk Kegunaan Pemeriksa


sijil kelahiran dan angka giliran kamu pada Kod Pemeriksa:
petak yang disediakan. Markah Markah
Soalan
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Penuh Diperoleh
3. Jawab semua soalan. 1 2
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang 2 3
yang disediakan dalam kertas soalan. 3 3
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh 4 4
membantu kamu untuk mendapatkan markah. 5 4
6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, 6 4
padamkan jawapan yang telah dibuat. 7 4
Kemudian tulis jawapan yang baharu. 8 4
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis 9 4
mengikut skala kecuali dinyatakan. 10 4
8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap 11 4
soalan ditunjukkan dalam kurungan. 12 5
9. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas 13 5
peperiksaan di akhir peperiksaan. 14 5
15 5
Jumlah 60

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak dan 0 halaman tidak bercetak.
[Lihat halaman sebelah

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


2

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[60 markah]
Jawab semua soalan.

1. Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

2 1
J juta juta
5 2

Rajah 1

(i) Apakah nilai J dalam nombor bulat ?

[1 markah]

(ii) Nyatakan nilai itu dalam perpuluhan juta.

1
[1 markah]

2
015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT
3

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
2. Rajah 2 menunjukkan isi padu air di dalam dua bekas.

Rajah 2

(i) Berapakah isi padu, dalam mℓ, air daripada bekas A perlu dituang ke dalam bekas B
supaya kedua-dua bekas itu mempunyai isi padu yang sama?

2
[3 markah]

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


4

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 3. Rajah 3 menunjukkan sekeping kad nombor perpuluhan.

75.326
(i) Tandakan (  ) pada nilai tempat persepuluh.

7 5  3 2 6

[1 markah]

(ii) Darabkan nilai digit 3 pada kad di atas dengan 15.

[2 markah]

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


5

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
4. Rajah 4 menunjukkan beberapa bentuk yang terdapat di dalam sebuah bekas.

Rajah 4

(i) Cikgu Patrick telah meminta Clarissa untuk mengeluarkan sekeping kad daripada
bekas tersebut. Apakah kemungkinan Clarrisa mendapat kad bentuk ?

[1 markah]

(ii) Namakan dua bentuk yang mempunyai sama kemungkinan apabila dikeluarkan secara
rawak dari bekas tersebut.

[2 markah]

(iii)Apakah yang perlu dilakukan oleh Cikgu Patrick untuk memastikan semua bentuk
mendapat sama kemungkinan apabila dikeluarkan dari bekas tersebut?

4
[1 markah]
4

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


6

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 5. Rajah 5 di bawah ialah carta palang yang menunjukkan bilangan buah yang dijual dalam
tempoh 4 hari.

Bilangan Buah Yang Dijual

Duku

Rambutan

Durian
Jenis buah

Manggis

0 10 20 30 40 50 60 70
Bilangan buah

Rajah 5

(i) Tentukan dua jenis buah yang dijual kurang 60 biji.

[1 markah]

(ii) daripada bilangan buah manggis telah dibeli oleh Pak Samad. Harga sebiji buah

manggis adalah RM0.50. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Pak
Samad?

5 [3 markah]

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


7

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
6. Jacky telah menyimpan wang sebanyak RM 10 000 di Bank A. Bank A memberikan
faedah sebanyak 3% setahun kepada pelanggannya.

(i) Hitungkan faedah yang diperolehi oleh Jacky untuk tempoh masa setahun.

[2 markah]

(ii) Jacky tidak mengganggu wang simpanan dan faedahnya untuk tahun pertama.
Pada tahun kedua, Bank A memberikan faedah sebanyak 3.5% kepada pelanggannya.
Hitung faedah kompaun yang diterima oleh Jacky pada tahun kedua.

[2 markah]

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


8

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 7. Purata jisim bagi 3 orang pekerja perempuan ialah 46 kg dan purata jisim bagi 2 orang
pekerja lelaki ialah 71 kg dalam satu kumpulan.

(i) Cari jumlah jisim, dalam kg, 5 orang pekerja itu.

[2 markah]

(ii) Dua orang pekerja yang mempunyai jisim 48 kg dan 50 kg menyertai kumpulan
pekerja itu. Cari purata jisim, dalam kg, bagi kumpulan pekerja itu.

7 [2 markah]

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


9

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

8. Encik Rooben dilahirkan pada 1976. Dia mula berkhidmat sebagai seorang guru pada
tahun 2000 dan memilih untuk bersara pada tahun 2032.

(i) Berapakah umur Encik Rooben semasa dia bersara?

[2 markah]

(ii) Berapakah tempoh masa Encik Rooben bergelar seorang guru?

[2 markah]

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


10

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 9. Selesaikan masalah berikut:

(i)

[2 markah]

(ii) daripada = 200

9
[2 markah]

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


11

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
10. Rajah 6 di bawah menunjukkan satah Cartes.

Rajah 6

(i) Plotkan titik (5,1) pada satah Cartes di atas dan sambungkan kesemua titik tersebut
menjadi satu bentuk dua dimensi. Namakan bentuk dua dimensi tersebut.

[2 markah]

(ii) Cari luas bentuk PQU.

10

[2 markah]
4

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


12

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 11. Rajah 7 menunjukkan segiempat tepat JKLM dan segitiga LKN. JKN ialah garis lurus.
Panjang KN sama dengan panjang KL.

J K 6 cm N

M 8 cm L

Rajah 7

(i) Nyatakan panjang JM, dalam cm.

..........................................................................................................................................
[1 markah]

(ii) Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.

11 [3 markah]

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


13

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
12. Rajah 8 menunjukkan sebatang jalan raya.

2.36 km

J K L

Rajah 8

Jarak KL adalah 2 kali jarak JK.

(i) Cari jarak JK, dalam m.

[2 markah]

(ii) Aqibah memandu kereta dari K ke L. Pada suku perjalanan, keretanya mengalami
kerosakan. Berapakah baki jarak perjalanan yang belum dilalui oleh Aqibah,
dalam m?

12

[3 markah]
5

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


14

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 13. Jadual 1 menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh sebuah syarikat pembinaan untuk
menyiapkan atap rumah sebuah projek perumahan.

Fasa Tempoh masa


1 7 hari
2
Jadual 1

Diberikan nisbah bilangan hari fasa 1 kepada fasa 2 ialah 7 : 18.


(i) Cari tempoh masa fasa 2, dalam minggu dan hari.

[2 markah]

(ii) Fasa 3 mengambil masa selama 45 hari. Hitung tempoh masa, dalam minggu dan hari
yang diperlukan oleh syarikat pembinaan tersebut untuk menyiapkan projek Fasa I
dan Fasa III.

13

5 [3 markah]

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


15

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
14. Jadual 2 di bawah menunjukkan nilai kadar pertukaran mata wang asing berbanding
ringgit.

Ringgit Malaysia Dollar Brunei

RM1.00 $0.40

Jadual 2

(i) Amirah membuat lawatan ke Brunei semasa cuti sekolah yang lepas. Dia mempunyai
RM200. Dia ingin menukarkan wang itu kepada Dollar Brunei.
Berapakah jumlah wang Amirah dalam nilai mata wang Dollar Brunei?

[2 markah]

(ii) Amirah ingin membeli beberapa cenderahati untuk kawan-kawannya di Malaysia. Dia
membuat perbandingan harga cenderamata yang ingin dibelinya.

Lengkapkan jadual perbandingan nilai mata wang berikut.

Nilai harga Nilai harga


Cenderamata mengikut mata mengikut mata
wang Brunei wang Malaysia

Buku nota $4.00

Pen $6.00

Penanda buku $1.20


14

[3 markah]
5

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


16

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 15. Piktograf 1 di bawah menunjukkan jualan tembikai di gerai makan Hazlim.

Jualan Tembikai di Gerai Makanan Hazlim


Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Petunjuk: mewakili 10 keping tembikai

Rajah 15

(i) Berapa keping tembikai yang dijual pada hari Selasa?

[1 markah]

(ii) Berapakah jumlah jualan tembikai bagi empat hari itu?

15 [2 markah]

5 (iii) Berapakah pecahan bilangan tembikai yang dijual pada hari Selasa daripada jumlah
bilangan tembikai yang dijual pada hari Rabu dan Khamis?

[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

015/2 © 2016 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT


Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
SULIT 015/2
Untuk Kegunaan [60 markah]
Pemeriksa Jawab semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

513 046
Rajah 1

(i) Nyatakan nilai digit yang mewakili nilai tempat ratus ribu.

…………………………………………………………………………………......

[1 markah]

(ii) Bundarkan 513 046 kepada puluh ribu yang terdekat

……………………………………………………………………………….........
1
[1 markah]

2 Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat sama yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama besar.

Rajah 2

(i) Tuliskan pecahan yang mewakili bahagian yang tidak berlorek daripada
segi empat sama itu.

[1 markah]

(ii) Nyatakan nilai pecahan (i) di atas dalam peratus.

[1 markah]

2
UJIAN PERCUBAAN UPSR 2016
SULIT 015/2
3 (i) Nombor di dalam segi empat tepat ditambah dengan nombor di dalam bulatan Untuk Kegunaan
dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam pentagon. Pemeriksa

5 21 418 723

Apakah jawapannya?
[2 markah]

(ii) Rajah terdiri daripada tiga jenis poligon.

Heksagon Segi tiga sama sisi Segi empat tepat

Raju memilih salah satu daripada poligon itu yang mempunyai ciri – ciri
berikut:

1. Setiap bucu bersudut tirus


2. Setiap sisinya sama panjang

Namakan poligon yang Raju pilih.

[1 markah]
3

3
UJIAN PERCUBAAN UPSR 2016
SULIT 015/2
Untuk Kegunaan 4 Rajah 4 menunjukkan waktu Pak Majid pergi ke bandar pada suatu petang.
Pemeriksa

Rajah 4

(i) Nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam itu.


[1 markah]

(ii) Tempoh perjalanan ke bandar dan balik semula ke rumahnya adalah


sama. Dia sampai di bandar pada pukul 5.00 p.m. dan bertolak balik ke
rumahnya jam kemudian.
Pada pukul berapakah Pak Majid sampai di rumah?
Nyatakan waktu tersebut dalam sistem 24 jam.
[3 markah]

5 Berikut adalah perbualan di antara Cikgu Murni dan tiga orang murid.

Ramli : Saya dapat mengumpul 254 keping setem.


Sathia dan Ang : Jumlah bilangan setem yang kami kumpul adalah
sama.
Cikgu Murni : Jumlah semua setem yang kamu kumpul adalah
sebanyak 738 keping.

Berdasarkan perbualan di atas, hitung bilangan setem yang dikumpul


oleh Ang.
[ 3 markah ]
5

4
UJIAN PERCUBAAN UPSR 2016
SULIT 015/2
6 Rajah 6 menunjukkan 5 botol jem yang sama jisim. Untuk Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 6

(i) Nyatakan jisim, dalam kg, 5 botol jem itu.


[1 markah]

(ii) Berapakah bilangan botol jem perlu dikurangkan supaya jumlah jisim
botol jem keseluruhannya tidak melebihi 3 kg ?

[2 markah]

5
UJIAN PERCUBAAN UPSR 2016
SULIT 015/2
Untuk Kegunaan 7 Rajah 7 menunjukkan sebuah bikar yang berisi air.
Pemeriksa

1 000 mℓ

500 mℓ

Rajah 7

(i) Nyatakan isipadu, dalam mℓ, air itu.

[1 markah]

(ii) Farah menuang sebanyak 160 mℓ air ke dalam bikar itu.


Hitung isi padu, dalam ℓ, air di dalam bikar itu sekarang.

[2 markah]

(iii) Berdasarkan soalan (ii), air itu dituangkan ke dalam 4 gelas yang
sama saiz.
Hitung min isi padu air dalam setiap gelas.

[2 markah]

6
UJIAN PERCUBAAN UPSR 2016
SULIT 015/2
8 Rajah 8 menunjukkan lima keping kad nombor. Untuk Kegunaan
Pemeriksa

12 15 23 36 44
Rajah 8

(i) Berdasarkan nombor di atas, cari min.


[2 markah]

(ii) Jadual 8 menunjukkan bilangan guli dalam dua buah bekas.

Bekas Bilangan guli


Bekas A 30
Bekas B 48
Bekas C
Jadual 8
Purata bilangan guli dalam setiap bekas ialah 43 biji.
Hitung bilangan guli dalam bekas C.
[2 markah]
8

____________________________________________________________________
9 Rajah 9 menunjukkan sebuah bentuk tiga dimensi.

4 cm

2 cm
6 cm
Rajah 9

(i) Hitung isi padu, dalam , bentuk tiga dimensi itu.


[2 markah]

(ii) Puan Zairin menggunakan acuan kek yang mempunyai bentuk dan ukuran
yang sama seperti dalam Rajah 9 untuk membuat kek.
Hit