Anda di halaman 1dari 1

MUZIK DAN PERGERAKAN

-pergerakan tangan
- memek muka
- Pandangan mata
SENI BONEKA SENI VISUAL
- pergerakan bahagian badan
Aspek
yang lain
-Objek digeraklakonkan oleh 1.kognitif- keupayaan menyelesai
- pergerakan estetik- isyarat
pemain untuk menyampaikan masalah
virtual
mesej. 2. fizikal – penggunaan alat dan bahan
Melibatkan emosi dalaman dan
- sebagai alat bantu untuk – koordinasi otot dan tangan
jiwa kanak-kanak
menyampaikan cerita dengan 3. kreativiti- latihan/projek bersifat
berkesan. terbuka.
- Kesan 4. persepsi- menajamkan pancaindera
– pendedahan komunikasi dan deria
- melahirkan idea kreatif KONSEP 5. sosial emosi- interaksi,
- meransang daya imaginasi semangat/kerjasama
- pengalaman belajar bekerjasama PERKEMBANGAN
secara kumpulan
KREATIVITI KANAK-
KANAK

SASTERA AWAL
SOSIODRAMA
- Penulisan kreatif dan imaginative
- konsep belajar melalui bermain. -Bahan khusus untuk dibaca,dihibur dan dinilai
- berinteraksi verbal kanak-kanak oleh kanak-kanak
- meneroka, membuat inkuiri - tempat perlaksanaan tidak terhad – ruang
penemuan, menyelesai masalah. bacaan, ruang cerita, pentas boneka bawah
- melibatkan peristiwa benar dan pokok dan taman permainan dsb
realistik - menitikberatkan keselamatan kanak-kanak.
- melibatkan fantasi dan imaginasi - Buku cerita yang menarik dari segi warna dan
kanak-kanak gambar dan ilustrasi .
- tulisan yang menarik
- ayat mudah
- penekanan kepada vocal dan konsonan