Anda di halaman 1dari 18

1.

1 PENGENALAN

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aliran pemikiran telah menjadi satu ancaman sejak

zaman awal Islam lagi. Umat Islam sering kali berhadapan dengan isu yang cuba untuk

merosakkan kesucian dan kemurnian Islam dengan kemunculan aliran pemikiran yang

melampau seperti Muktazilah, Jabariyah dan sebagainya. Kecelaruan pemikiran yang dibawa

ini telah lama mewarnai sejarah umat Islam. Kemunculan fahaman pemikiran baru berteraskan

liberalisme, sekularisme, rasionalisme dan seumpamanya telah mewujudkan ancaman kepada

masyarakat Islam di rantau ini.

Pemikiran Islam Liberal merupakan satu bentuk pemikiran yang sering kali

meletakkan prinsip kebebasan dan keterbukaan dalam segenap aspek kehidupan sehingga

kadang kala melangkaui batasan syariah dan hukum-hakam yang telah termaktub dalam agama

Islam sendiri. Kelompok pemikiran ini seringkali kelihatan cukup terkehadapan dalam

memperjuangkan isu-isu wanita serta hak asasi kemanusiaan. Pengaruh pemikiran ini

dikatakan mula menular dalam kelompok masyarakat Islam di Nusantara.1

Sebagai agama wahyu yang terakhir untuk manusia sejagat, Islam amat mementingkan

sifat keaslian dan ketulenannya. Ini kerana selepas Islam tidak ada sebarang agama baru yang

bakal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk membetulkan apa-apa pencemaran

yang berlaku ke atasnya. Pencemaran yang dimaksudkan ada apa-apa penambahan,

mengurangan, penukaran, pembatalan dan penyelewengan ke atas ajaran-ajaran Islam. Atas

1
Wan Ismail W Dagang et al., 2015, Ancaman Pemikiran Aliran Islam Liberal Kepada Umat Islam di Nusantara,
hlm. 77

1
kepentingan inilah Islam sentiasa memberikan peringatan kepada umatnya daripada

merekacipta apa-apa bid’ah yang bakal mencemari keaslian dan ketulenannya.

1.2 DEFINISI

Mengikut Kamus Dewan yang telah mendefinisikan perkataan “Liberal” sebagai 1. (bersifat)

condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik (misalnya menentang hak-hak

keistimewaan kaum bangsawan) , (fahaman) bebas. 2. Bersifat atau berpandangan bebas,

berpandangan terbuka (tidak terkongkong kepada sesuatu aliran pemikiran dan sebagainya.2

Merujuk kepada definisi di atas, Islam sememangnya sebuah agama yang liberal. Ia

membebaskan manusia daripada belenggu penyembahan sesama makhluk, bahkan juga

membebaskan manusia daripada penindasan, kezaliman dan penghinaan sesama manusia.

Islam juga memiliki dasar yang terbuka terhadap peradaban manusia selagi mana ia tidak

melibatkan syirik yang menyekutukan Allah, perbuatan yang menyalahi syari’at-Nya.3

1.3 LATAR BELAKANG

Di Indonesia terdapat Jaringan Islam Liberal (JIL) yang menyokong fahaman liberalisme ini

dalam semua aspek kehidupan mereka. Golongan ini telah memperjuangkan empat agenda

utama iaitu konsep pembinaan negara sekular, konsep pluralisme agama, emansipasi wanita

dan kebebasan berpendapat iaitu ijtihad.

2
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1996
3
Hafiz Firdaus Abdullah, 2007,Membongkar Aliran Islam Liberal, hlm.10

2
Manakala gerakan Islam Liberal di Malaysia tidak mempunyai kumpulan khas yang

menggunakan nama Islam Liberal. Namun pemikiran yang bercirikan fahaman Islam Liberal

seperti perjuangan demokrasi, persamaandalam semua agama yang telah dianuti dan

persamaan dalam hak antara kaum wanita dan lelaki iaitu feminisme telah pun wujud di

Malaysia.

Pada penghujung tahun 1980, telah muncul satu pertubuhan NGO yang dipanggil

sebagai Sisters in Islam (SIS) di bawah pimpinan Zainah Anwar. Pertubuhan SIS ini telah

dianggotai oleh barisan-barisan wanita professional ini menjadi lebih terkenal sejak tahun 1990

apabila mereka memperjuangkan hak wanita Islam mengikut acuan feminis barat. Pertubuhan

ini telah berusaha untuk menegakkan dan menjadikan pandangan mereka sebagai satu aliran

pemikiran yang diiktiraf di Malaysia. 4

1.3.1 SEJARAH FAHAMAN LIBERAL

Fahaman liberalisme muncul pada abad ke-14. Ianya memberi pengaruh besar kepada

masyarakat Eropah, terutamanya selepas revolusi Perindustrian pada abad ke-18 tercetus.
5
Aliran liberalisme lahir di barat adalah lanjutan daripada zaman Renaisans iaitu kebangkitan

yang berlaku di Eropah. Ianya adalah hasil daripada tindak balas kaum intelek Eropah terhadap

penindasan gereja terhadap ilmu atau sains dan juga teori-teori palsu ciptaan cendekiawan

4
Ahmad Yumni Abu Bakar & Mohd Fairuz Jamaluddin, 2014, Menjawab Islam Liberal, hlm. 1

5
ibid, hlm. 2

3
Yahudi untuk memusnahkan agama Kristian. Aliran pemikiran ini bertujuan untuk

meningkatkan kebebasan yang diberi kepada individu.

Gerakan Liberalisme dari sudut agama dipelopori oleh Martin Luther 6(1483-1546)

masihi. Gerakan ini membebaskan penganut agama Kristian daripada kuasa gereja dari segi

rohaniah ke atas individu dan membentuk mazhab baru bernama Protestan pada abad ke-16

masihi. Antara prinsip penting bagi mazhab protestan ialah, “Menjadi hak individu Kristian

untuk membaca kitab suci dan mentafsirnya sendiri tanpa terikat dengan tafsiran paderi-

paderi”. 7

Seterusnya, pada abad ke-18 masihi, Liberalisme barat itu berkembang pula dalam

bentuk aliran syak atau sceptism dan mewujudkan suasana yang kontoversi yang lebih hebat

dengan agama-agama khususnya pada abad ke 19 masihi. Seterusnya, aliran yang menolak

agama terus mengembangkan ideanya di German khususnya pada kurun ke-19 masihi, melalui

tulisan-tulisan seperti Feuerbach, Marx dan Nietzsche. Dari sinilah bermulanya satu fahaman

yang terkenal iaitu Ideologi Komunis.

Idea Liberalisme ini terus berkembang di barat bersama dengan kemajuan sains dan

pemodenan dalam pembangunan industri. Manusia bukan sahaja dipengaruhi dengan idea

keraguan tentang tuhan dan ajaran-ajaran agama tetapi juga menjadikan mereka bersikap

materialistik dengan menjadikannya sebagai matlamat dari segala kehidupan. Sebagai contoh

6
Martin Luther merupakan seorang tokoh Protestan disebabkan oleh penindasan dan keganasan gereja
khatolik sebelum zaman Renaissance
7
Sulaiman Nordin, 1995, Islam, al-Quran dan ideologi masa kini, hlm. 170-172

4
David Hume 8(1711-1776) dalam tulisannya banyak sekali menghentam agamanya sendiri iaitu

agama Kristian. Ini terbukti dalam tulisan beliau seperti “Dialouges Concerning Natural

Religion” dan Essay on Miracles”. Berasaskan kepada idea pemikiran beliau yang

menggunakan pendekatan ragu iaitu scepticism melalui teori ilmu yang didasarkan kepada

persepsi akal dan indera maka sudah tentu ianya mengatakan tuhan itu tidak wujud.

Selain itu, secara tidak langsung idea seumpama ini telah mempengaruhi pemikiran

generasi baru di barat khususnya dan di timur umumnya. Fahaman ini berkeyakinan bahawa

manusia dan akal fikirannya boleh menyelesaikan pelbagai aspek yang berkaitan dengan

kemanusiaan tanpa perlu merujuk kepada agama dan tuhan. Apabila seseorang manusia itu

dalam kes yang tertentu yang memerlukan agama maka ianya hanya bersifat keperluan individu

semata-semata.9

1.4 TOKOH-TOKOH ISLAM LIBERAL

Aliran Islam Liberal wujud hampir di setiap negara umat Islam hari ini. Nama mereka mungkin

berbeza-beza dengan nama tertentu, akan tetapi manhaj dan gaya mereka tetap sama iaitu

meragui Syariat dan hukum-hakam agama, berprasangka buruk terhadap ulama’ dan mentafsir

agama dan al-Quran melalui akal secara bebas.

Tidak dapat dinafikan bahawa penyokong-penyokong Islam Liberal adalah terdiri

daripada tokoh-tokoh yang mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang Islam. Di antara

tokoh-tokoh aliran ini yang masyhur di Timur Tengah adalah Rifa‘atBik al-Thantawi, Thaha

8
Seorang ahli falsafah Scotish
9
Zulkarnain Yusoff, 1996, Gugatan Pemikiran Islam, hlm. 10

5
Husein, Ali ‘Abd al-Raziq, Mahmud Abu Rayya, Ahmad Amin, Hasan Hanafi, Farag Foudah,

Naser Abu Zaid, ‘Athif al-Iraqi, Nawwal al-Sa’dawi dan sebagainya. Pendapat tokoh-tokoh

aliran Islam Liberal di atas banyak yang telah dijawab dan ditolak oleh tokoh-tokoh Ahl al-

Sunnah wa al-Jama'ah diTimur Tengah, bahkan sebahagian daripada mereka telah ditarik balik

ijazah kelulusan oleh universiti-universiti tempat asal pengajian mereka.

Tokoh-tokoh Islam Liberal di Asia juga dikatakan mempunyai latar belakang

pengetahuan Islam yang cukup luas. Antara tokoh-tokoh pelopor Islam Liberal di Indonesia

adalah seperti Abdurrahman Wahid, Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Manakala

pendokong dan penyokong pemikiran Islam Liberal adalah seperti Azyumardi Azra, Siti

Musdah Mulia dan Ulil Abshar-Abdalla. (BudiHandrianto, 2007)

Hampir kesemua tokoh-tokoh yang tersebut adalah mereka yang mempunyai latar

belakang pendidikan agama yang luas. Malah mereka juga berpeluang mendalami pengajian

Islam di universiti-universiti Timur Tengah dan Eropah. Lebih menyayatkan hati lagi, tokoh-

tokoh Islam Liberal ini merupakan mereka yang mempunyai pengaruh yang tersendiri sama

ada pernah memegang jawatan penting dalam kerajaan dan institusi Islam atau mereka

merupakan tenaga pengajar yang mengajar ilmu-ilmu Islam di universiti-universiti Islam.

Manakala di Malaysia, gerakan liberal tidak mempunyai kumpulan khas yang

menggunakan nama Islam Liberal, tetapi dilakukan oleh individu-individu yang

memperjuangkan demokrasi, fahaman persamaan semua agama, fahaman persamaan hak

antara wanita dan lelaki (feminisme). Jika di Indonesia Gerakan Liberal dilakukan oleh

Jaringan Islam Liberal (JIL), maka di Malaysia gerakan Islam Liberal difokuskan kepada

6
persamaan hak antara wanita dan lelaki (feminisme). Sister In Islam adalah kumpulan yang

menyarankan persamaan hak antara wanita dan lelaki, di samping mempromosikan demokrasi,

dan kebebasan.10

1.5 FAHAMAN-FAHAMAN LIBERALISME

Fahaman liberalisme ini merupakan satu fahaman yang memberikan kebebasan, ia bukanlah

satu ideologi yang dapat bertahan dengan sendiri tanpa unsur-unsur atau sifat-sifat lain yang

menyokong fahaman tesebut. Antaranya adalah fahaman sekularisme, rasionalisme, feminisme

dan pluralisme.

1.5.1 SEKULARISME

Sekularisme dari sudut bahasa adalah lebih hampir kepada sesuatu yang bersifat keduniaan

serta terpisah daripada nilai- nilai agama. Dari segi istilah pula, sekularisme adalah fahaman

falsafah yang memisahkan urusan-urusan dunia daripada urusan-urusan keagamaan iaitu

akhirat. Ia membawa peranan agama dan Tuhan daripada segala urusan kehidupan manusia.

Golongan sekularisme ini meletakkan hak dan kebebasan individu tanpa campur tangan agama

sebagai dasar pegangan. Sebagai contoh yang berlaku di Amerika Syarikat, corak agama

ditentukan oleh kehendak masyarakat dan masyarakat bebas mencorakkannya mengikut

citarasa individu tersebut. Oleh kerana itu, lahirlah pelbagai ideologi mengikut kebebasan

individu tersebut.11

10
Mohd Nasir Masroom &Wan Ismail Wan Dagang, 2006, Cabaran Islam Liberal Kepada Umat Islam Masa Kini,
hlm.10-11
11
Ahmad Yumni Abu Bakar& Mohd Fairuz Jamaluddin, 2014, Menjawab Islam Liberal, hlm. 5

7
1.5.2 RASIONALISME

Rasionalisme lebih dikenali sebagai sikap ataupun pemikiran yang mempercayai dan

kepercayaan tentang agama seharusnya ditolak jika ianya didirikan tanpa asas yang rasional

atau suatu komitmen yang kuat menentang seberang bentuk kepercayaan, prejudis, cara hidup

ataupun apa juga pegangan yang dianggap tidak rasional. Seorang rasionalis akan

menggunakan akal dan fikirannya secara maksimum dan disertakan dengan keyakinan yang

tinggi bahawa akal fikirannya itu menemukan kebenaran yang hakiki.

1.5.3 FEMINISME

Feminisme merupakan istilah yang seringkali digunakan untuk menghuraikan gerakan wanita

yang berhubung dengan politik, budaya atau ekonomi. Matlamat pergerakan feminisme adalah

untuk membina persamaan hak, kepentingan, dan perlindungan yang legal bagi wanita.

Feminisme mengandungi teori-teori politik, sosiologi, dan falsafah yang menumpukan

pembahasannya kepada isu-isu perbezaan gender. Fahaman ini telah pun wujud pada zaman

sebelum masihi lagi tetapi mula menonjol pada abad ke-19 dan 20. Di Amerika Syarikat,

feminisme pada awalnya menjadi perjuangan wanita bagi menentang kezaliman dan

perhambaan suami, menentang minuman keras, berjuang memiliki hak yang sah dalam

perkahwinan dan mendapat gaji yang sama seperti lelaki. Dan ia menjadi lebih radikal apabila

menyedari kepentingannya untuk perjuangan yang lebih berkesan.

Manakala di Mesir pula muncul pada permulaan abad ke-21. Wanita golongan

pertengahan dan atasan menyedari manfaat kemodenan dan kemungkinan kehidupan baru

8
untuk diri mereka tidak sama seperti yang dinikmati oleh golongan lelaki. Feminisme ini

menyuarakan hak-hak wanita dengan mebincangkan hal-hal yang berkaitan dengan

modenisme Islam dan nasionalisme sekular. Jelaslah bahawa golongan ini cuba

memperjuangkan pelbagai aspek kehidupan yang kononnya perlu bagi hak wanita.

1.5.4 PLURALISME

Pluralisme berasal dari istilah bahasa Inggeris (plural) yang merujuk kepada kewujudan lebih

dari satu entiti.12 Pluralisme agama adalah satu aliran pemikiran yang melihat kewujudan

pelbagai agama sebagai penzahiran tindak balas manusia yang pelbagai terhadap hakikat

mutlak yang sama.13 Menurut kamus dewan, pluralisme bermaksud satu keadaan yang

majmuk, kemajmukan, keadaan masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum, kebudayaan,

kepercayaan agama dan sebagainya. Fahaman ini mula diperkenalkan di Eropah. Golongan

liberalisme mendapati bahawa fahaman ini adalah satu tuntutan penting bagi memperoleh

kerukunan hidup beragama. Maka jelaslah bahawa, unsur liberalisme hanya mementingkan

toleransi. Semua unsur yang lahir daripada fahaman liberalisme barat adalah bagi

memperjuangkan hak kebebasan dalam semua aspek iaitu teologi, politik, ekonomi, sosial dan

sebagainya.

1.6 ISU-ISU YANG DIBAWA OLEH ISLAM LIBERAL

1) Kebebasan mentafsir teks al-quran

Golongan Islam Liberal telah menggelarkan diri mereka sebagai mujtahid alaf baru dan

mereka melakukan penafsiran teks al-Quran berdasarkan kepada pemikiran liberal mereka.

12
Haslina Ibrahim, Dari Kepelbagaian Agama Kepada Pluralisme Agama: Sejarah Perkembangan, hlm. 2

13
Mohd Farid Mohd Shahran, 2014, Pluralisme Agama Satu Penelitian Islami, hlm. 1

9
Sebagai contoh, terhadap firman Allah SWT:

‫َّللا ِ ۗ َو ه‬
ُ ‫َّللا‬ ‫ار ق َ ة ُ ف َ ا قْ طَ ع ُ وا أ َيْ ِد ي َ ُه َم ا َج زَ ا اء ب ِ َم ا كَ سَ ب َ ا ن َ كَ ا‬
‫اًل ِم َن ه‬ ُ ‫ار‬
ِ ‫ق َو ال سه‬ ِ ‫َو ال سه‬

ٌ‫عَ ِز ي ٌز َح ِك ي م‬

“Dan lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Maidah, 5:38)

Mereka memberi penafsiran bahawa tujuan yang sebenarnya dituntut oleh al-Quran adalah

menjatuhkan hukuman kepada pencuri. Bentuk hukuman boleh berubah-ubah selari dengan

peradaban manusia. Di zaman Rasulullah SAW, bentuk hukuman adalah memotong tangan.

Namun pada zaman kini bentuk hukuman boleh berubah kepada hukuman penjara selari

dengan peradaban manusia. Demikian manhaj‘ membuka dan membebaskan’ tafsiran al-

Qur’an yang dipegang oleh aliran Islam Liberal atas alasan untuk memajukan umat Islam.14

2) Persamaan gender

Persamaan gender adalah menjadi isu utama bagi gerakan NGO (Non Governmental

Organization) yang berlandaskan pemikiran Islam liberal sebagai agenda perjuangan mereka.

Perubahan hukum syariah khususnya yang berkaitan dengan persamaan hak antara lelaki dan

14
Wan Ismail W Dagang et al., 2015, Ancaman Pemikiran Aliran Islam Liberal Kepada Umat Islam di Nusantara,
hlm. 80

10
perempuan disuarakan oleh kelompok Sisters in Islam (SIS). Dalam isu Rang Undang –Undang

Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan (Pindaan 2005), SIS bersama kumpulan NGO

wanita yang lain telah menentang kuat Rang Undang-undang tersebut atas dakwaan kononnya

ia akan menzalimi perempuan. Sebelum itu mereka juga menentang kuat Rang Undang-undang

Jenayah Syariah Terengganu (Hudud) dengan membangkitkan polemik kononnya undang-

undang itu akan menzalimi wanita yang dirogol. SIS juga terkenal sebagai kumpulan yang

menentang amalan poligami secara keseluruhannya dan pernah melancarkan kempen

monogami secara terbuka (Riduan, 2006). Agenda ini mendapat tempat dan sokongan dari

ramai kalangan orang Islam yang terpengaruh dengan hujah-hujah logik akal dan mendapat

tempat dan ruang dalam media arus perdana.

Kejayaan mengadakan Program Musawah yang antara lain tujuannya adalah untuk

memperjuangkan kesaksamaan wanita. Peserta dari seluruh dunia dijemput untuk bersama-

sama memikirkan kaedah untuk memperjuangkan hak wanita dan membebaskan mereka dari

penindasan atas nama agama dan atas nama hukum syarak. Ada di antara mereka menganggap

bahawa undang-undang keluarga Islam yang ada seperti memberi ketidakadilan kepada wanita.

Lebih parah, ada yang menganggap Islam menindas kaum wanita, tidak memberi kebebasan

dan mengongkong wanita daripada melakukan aktiviti kemasyarakatan. (Mohd Roslan Mohd

Nor, 2011)15

3) Mempertahankan hak-hak asasi (LGBT)

15
Wan Ismail W Dagang et al., 2015, Ancaman Pemikiran Aliran Islam Liberal Kepada Umat Islam di Nusantara,
hlm. 81

11
Para pemikir aliran Islam Liberal berpendapat, bahawa tidak ada alasan untuk menolak

homoseksual. Bahkan penolakan dan kritikan terhadap homoseksual atau homoseksualiti oleh

kalangan umat Islam hari ini berdasarkan penafsiran sempit terhadap ajaran Islam. Tuhan telah

menjadikan semua manusia, baik lelaki ataupun wanita adalah sedarjat, tanpa mengira etnik,

kekayaan, kedudukan sosial ataupun orientasi seksual (Mohammad Ariffin bin Ismail, t.t.).

Bahkan pemikiran Islam Liberal ini mengiktiraf hak-hak bagi golongan lesbian dan

gay. Mereka menganjurkan usaha-usaha untuk membela dan mempertahankan hak-hak sivil

golongan lesbian, gay, biseksual, transgender dan individu yang mengamalkan interseksual.

Agenda mereka menyokong sebarang usaha atau ketetapan yang memberikan hak-hak yang

sama rata untuk semua golongan manusia dalam sebuah masyarakat Islam tanpa mengira jenis,

fahaman agama, budaya dan gaya hidup seseorang (Jabatan Agama Islam Selangor, 2011).

Di Malaysia, sekali lagi umat Islam dikejutkan dengan isu kedatangan Irshad Manji

bagi melancarkan buku terbarunya ‘Allah, Liberty & Love’ bagi memberikan sokongan kepada

penganut LGBT. Justeru isu ini dilihat, betapanya di Malaysia sudah ada pendokong kepada

budaya songsang ini sehinggalah Irshad Manji bersedia untuk hadir ke sini bagi menunjukkan

sokongan secara terbuka. Namun pihak berkuasa atas kapasiti yang ada padanya telah berjaya

menghalang program ini dari terus dilaksanakan.

1.7 LANGKAH DAN PENYELESAIAN MENANGANI LIBERALISME

12
Fahaman liberal semakin berleluasa dan semakin menunjukkan belang. Mereka berani tampil

ke hadapan dalam memperjuangkan fahaman mereka dengan alasanhak asasi kemanusiaan

yang tidak sepatutnya dihalang oleh mana-mana pihak. Terdapat beberapa langkah

penyelesaian dalam menangani masalah ini antaranya ialah, penguatkuasaan undang-undang,

pendidikan dan penyelidikan Islam, dan Pemantauan oleh pihak berkuasa agama.

1.7.1 PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG

Menurut buku Menjawab Islam Liberal karya Ahmad Yumni Abu Bakar dan Mohd Fairuz

Jamaluddin, satu enakmen undang-undang khas perlu digubal oleh kerajaan Malaysia dalam

menangani fahaman liberal. Pihak kerajaan perlu berpendirian tegas dan bertindak dengan

kadar yang segera dalam menyekat fahaman ataupun ajaran yang mampu mengancam akidah

seseorang umat Islam tersebut, melalui penggubalan undang-undang yang lebih agresif serta

bersifat menyeluruh.

Penubuhan-penubuhan badan dan persatuan tertentu yang terbukti menyebarkan dan

memperjuangkan fahaman Islam Liberal juga perlu diharamkan dengan serta-merta. Dengan

adanya peruntukan perundangan yang lebih efisien ini dapat menyekat penyebaran fahaman

liberal ini. Pihak kerajaan juga perlu berani dalam larangan untuk menyebarkan risalah-risalah

yang bercetak ataupun penyiaran program-program yang mempromosikan fahaman liberalisme

ini.

Hal ini kerana, dunia sekarang hidup dalam kemajuan teknologi menjadikan

masyarakat lebih terdedah kepada pemikiran-pemikran yang salah. Tidak pelik apabila ada

13
yang sekadar menjadi “pak turut” terutamanya mereka yang hidup dan terdidik dengan cara

berfikir barat lebih mudah untuk terjerumus dengan pemikiran seperti fahaman liberal.

1.7.2 PERANAN AHLI PENDIDIKAN DAN PENYELIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam memainkan peranan penting dalam menyalurkan fahaman Islam yang

sebenar kepada para pelajar supaya dapat menangani fahaman liberalisme yang semakin

berkembang. Usaha ini perlu dilakukan supaya para pelajar mengetahui hal-hal yang berkaitan

penyelewengan akidah yang bercanggah dengan pegangan Islam.

Institusi-institusi Pengajian Islam di Malaysia bertanggungjawab memberi galakan

untuk para pelajar minat untuk terlibat secara langsung dalam program-program yang

dianjurkan tersebut antaranya adalah seminar, ceramah umum atau bengkel. Dengan wujudnya

program-program sebegini, para pelajar akan berpeluang untuk mengetahui dengan lebih lanjut

berhubung dengan gagasan Liberal.16

Seterusnya, program-progaram tersebut dilakukan dalam bentuk in house training di

mana pakar-pakar awam dan swasta yang berkenaan dijemput untuk memberikan maklumat

tentang fahaman Liberal. Sebagai contoh Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama

Jabatan Agama Islam Selangor telah menganjurkan Seminar Kebangsaan Isu-isu Liberal yang

mengupas tentang isu-isu Liberal dengan menjemput institusi-institusi Islam yang

bertanggungjawab dalam membendung fahaman Liberal seperti JAKIM, JAIS, ABIM, JIM

16
Mazlan Ibrahim, Et Al., 2013, Pengajian Islam di IPT Malaysia dalam Menangani Islam Liberal, hlm. 49

14
dan sebagainya untuk menjelaskan aktiviti-aktiviti atau pengalaman mereka dalam menangani

wacana pemikiran Liberal.

Secara tidak langsung, pelajar akan didedahkan dengan input-input terkini mengenai

isu-isu serta cabaran semasa dalam dunia pengajian Islam khasnya ancaman Liberal. Dalam

masa yang sama, aktiviti seumpama ini akan dapat memberi ruang dan peluang kepada pelajar

untuk bersama-sama berkongsi idea dan dapat meningkatkan tahap keyakinan seseorang

pelajar. Melalui cara ini, para pelajar akan lebih bersiap sedia dengan segala kemungkinan dan

usaha-usaha yang menggugat keharmonian agama Islam itu sendiri. Antara seminar lain yang

berkaitan yang pernah dianjurkan adalah seperti Dialog Antara Agama anjuran Universiti

Kebangsaan Malaysia, Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama-agama di Malaysia

anjuran Universiti Malaya.17

1.7.3 PEMANTAUAN OLEH PIHAK BERKUASA AGAMA

Usaha yang perlu dipertingkatkan oleh pihak jabatan agama adalah dengan memantau

pergerakan dan mengambil langkah sekatan dari penyebaran fahaman liberalisme. Pendekatan

yang selalu digunakan oleh golongan yang berfahaman ini khususnya di Malaysia adalah

menerusi penulisan. Samada di dada akhbar, buku, blog, laman sesawang dan sebagainya. Oleh

itu, pihak berkuasa perlu menyekat hasil penulisan mereka yang cenderung ke arah fikrah

liberal supaya tidak mengelirukan dan menyesatkan umat Islam. Selain itu, kaedah, kaunseling,

nasihat dan kursus pemantapan akidah mampu dilakukan oleh jabatan agama ke atas individu

17
Ibid, hlm. 50

15
ataupun organisasi yang berfahaman liberal. Dengan cara ini, mereka akan menyedari

kefahaman tentang Islam yang sebenar.18

1.8 KESIMPULAN

Kesimpulannya, setiap kaedah penyelesaian dilontarkan tidak akan mencapai keberkesanan

yang menyeluruh jika tidak mendapat kesepakatan kerjasama dari semua pihak-pihak yang

berautoriti dalam usaha menangani gerakan penularan fahaman ini. Sistem perundangan Islam

yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah perlu dilihat sebagai sumber utama dalam

menangani permasalahan yang timbul ini dan perlu diaplikasikan perlaksanaannya dalam

masyarakat. Pihak kerajaan yang dilihat sebagai badan eksekutif dalam pentadbiran negara

perlu memainkan peranan secara proaktif sebagai nadi penggerak dan pemantau dalam

memastikan dakyah-dakyah gerakan tersebut di beri penerangan ke akar umbi. Manakala

masyarakat perlu memainkan peranan efektif, sikap akautibiliti pada agama dan ambil tahu

bukan sekadar untuk diri sendiri malah saling mengingatkan antara satu sama lain tentang

bahayanya gerakan ini dan betapa pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dalam

kehidupan seharian.

18
Mazlan Ibrahim, Et Al., 2013, Pengajian Islam di IPT Malaysia dalam Menangani Islam Liberal, hlm.186

16
RUJUKAN

1) Ahmad Yumni Abu Bakar & Mohd Fairuz Jamaluddin, 2014, Menjawab Islam Liberal,
hlm. 1, 2 & 5

2) Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1996

3) Hafiz Firdaus Abdullah, 2007, Membongkar Aliran Islam Liberal, hlm.10

4) Haslina Ibrahim, Dari Kepelbagaian Agama Kepada Pluralisme Agama: Sejarah


Perkembangan, hlm. 2

5) Mazlan Ibrahim, Et Al., 2013, Pengajian Islam di IPT Malaysia dalam Menangani Islam
Liberal, hlm. 49, 50 & 186

6) Mohd Farid Mohd Shahran, 2014, Pluralisme Agama Satu Penelitian Islami, hlm. 1

7) Mohd Nasir Masroom &Wan Ismail Wan Dagang, 2006, Cabaran Islam Liberal Kepada
Umat Islam Masa Kini, hlm.10-11

8) Sulaiman Nordin, 1995, Islam, Al-Quran Dan Ideologi Masa Kini, hlm. 170-172

9) Wan Ismail W Dagang et al., 2015, Ancaman Pemikiran Aliran Islam Liberal Kepada
Umat Islam di Nusantara, hlm. 77, 80 & 81

10) Zulkarnain Yusoff, 1996, Gugatan Pemikiran Islam, hlm. 10

17
18

Anda mungkin juga menyukai