Anda di halaman 1dari 3
eX 3 pd. WARING aby 38 Sag MOM giece CA bid \ 2 Af A‘uudzu billaahi minasy-syaithaanir-rajiim. Bismillaahir- rahmaanir-rahiim. Al-hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin, ham- day yuwaafii ni‘amahu wa yukaafii maziidah. £E3 DAS STL GE CANE Biel se5 Yaa rabbanaa lakal-hamdu kamaa yambaghii li jalaali wajhikal-kariimi wa ‘azhiimi sulthaanik. ors as 32526, wenn se JSt6 5) We 4 Sa SE Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa mene wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad, SES erie see Ksssstin eens 9s Kos BArzE, | pl 4 hee Cte Are ces KK 32 oe bess 19 Gras EES ke 96S 5a5 5 s7Ii7 shih Seas ks Allaahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaatanaa wa shiyaamanaa wa rukuu‘anaa wa sujuudanaa wa qu‘uudanaa wa tadharru‘anaa wa takhasysyn‘anaa wa ta‘abbudanaa wa tammim taqetitranen yaa Allaah yaa rabbal-‘aalamiin. $y yth4 S85 O55 ye boi Hi Allaahumma a‘innaa ‘alaa dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatik. Sil ets Cas AspeBicts cs a ah, Sell Tyo Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal-khaasiriin. PIES SIs Rabbanaa laa tu'aakhidznaa in nasiinaa au akhtha'naa. og & Aver hee te OO og, GBB yI dear Chace JAV5 Rabbanaa wa laa talumil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal-ladziina min qablinaa. lye, 6) allies. tle ote: ote at pet t> mais Chast Ce BE a AS LICE YS 655 20 Oh el te (test ian coe tcere : Bes egal Je CBC EI Ca Rabbanaa wa laa tuhammiinaa maa Ina thaagata lanaa bibii wa‘fu ‘annaa waghfir Ianaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal-qaumil-kaafiriin. we ASE os Se cry SLESES ANG Lass HITS & Soete ath pogo theater lend 2555 BIN 3 ATS das BND 3% itl te Shoo oe E28 “er. om, AM oSlins Sakis write 8355 oS KS ue a Sy- ¢ EEC Oh (<4 Be Nive SNS Ha SS Cote Bye 2 littl Be Hah Allaahumma innaa nas'aluka salaamatan fid-diini, wa ‘anfiyatan fil-jasadi, wa ziyaadatan fil-‘ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal-mauuti, wa rahmatan ‘indal- mauuti, wa maghfiratam ba‘dal-mauuti, Allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil-mauuti, wan-najaata minan-naari, wal- ‘afwa ‘indal-hisaab. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba‘da idz hadaitanaa wahab Janaa min ladunka rahmatan innaka antal-wahhaab. Fiza st Ae Wie oe wilt SCs. eo Nalsat G5 28 gS ghe LSILLHG Gu eblis © heh 4) 35 25 Ble Rabbanaghfir lanaa wa li waalidiinaa wa li jamii‘il-mus- limiina: wal-muslimaati wal-mu'miniina wal-mu'minaati al- ahyaa'i minhum wal-amwaat, innaka ‘alaa kulli syai'in qadiir. POA Ka Sven 6 ere 2 us CANES CEs CoH Pes G5 é 2 GP, ae a Bye] 08 ett t eo oe tal Chadd Glsd-19 Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrata a‘yuniw waj‘alnaa lil-muttaqiina imaamaa. e# 3 sax ody oe ee 35 ths SEIS McS BAIS \ Mn eet eed Ao hictie Gy ise Cakes 6584 O35 Cyatieut En Ge 3k 25 Cas Ci geletll JES 4 othe =< (C4e- SEES Rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban-naar. Allanhummagbhfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi'aatinaa wa tawaffanaa ma‘al-abraar.