Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Tarikh 1 Ogos 2018


Masa 9.30-10.00-10.30-11.00
Kelas 3 Tekun
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur dan Kemahiran Membaca
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Tanaman Hiasan
Standard Kandungan 1.7 , 2.4
Standard Pembelajaran 1.7.2 , 2.4.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
b) Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat
daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat
penilaian dengan betul
Aktiviti 1. Murid berbincang tentang maklumat dalam gegantung dan risalah
2. Murid mengemukakan pendapat berdasarkan dialog
3. Murid membaca dan melengkapkan dialog berdasarkan maklumat
pada gegantung dan risalah
4. Murid membuat simulasi
Kriteria Kejayaan Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat
daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian
dengan betul
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
KBT : KB – menjanakan idea BCB-bacaan intensif
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Tarikh 2 Ogos 2018


Masa 8.30-10.00
Kelas 3 Tekun
Aspek Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Tanaman Hiasan
Standard Kandungan 2.5 , 3.5
Standard Pembelajaran 2.5.2 , 3.5.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan
grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.
b) Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.
Aktiviti 1. Murid membaca dan menaakul maklumat dalam bahan
2. Murid mencatat maklumat mengikut susunan yang betul untuk
melengkapkan carta alir dan menulsinya dalam buku tulis
Kriteria Kejayaan Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada
pelbagai sumber.
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
KBT : KB – membuat urutan BCB- mencatat maklumat
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Tarikh 5 Ogos 2018


Masa 8.00-9.30
Kelas 3 Tekun
Aspek Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Tanaman Hiasan
Standard Kandungan 2.5 , 3.6
Standard Pembelajaran 2.5.3 , 3.6.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat kepada bentuk bukan gafik dengan
betul.
b) Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

Aktiviti 1. Murid membaca dan menaakul maklumat dalam bahan


2. Murid menulis maklumat berbentuk pengumuman dengana betul
dalam buku tulis
3. Murid membaca teks pengumuman yang telah dilengkapkan
Kriteria Kejayaan Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan bahasa yang santun
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
KBT : KB – menaakul Kontekstual- memindahkan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Tarikh 6 Ogos 2018


Masa 10.30-11.30
Kelas 3 tekun
Aspek Kemahiran Membaca dan Aspek Seni Bahasa
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Tanaman Hiasan
Standard Kandungan 2.6 , 4.4
Standard Pembelajaran 2,6,1 , 4.4.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai
dengan menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.
b) Membina pantun empat kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas secara didik hibur.
Aktiviti 1. Murid melengkapkan pantun empat kerat dan melafazkannya
2. Murid menulis pantun dalam buku tulis
3. Murid mengenal pasti kosakata umum dan kota kasa istilah
(pertania) yang baharu dan mencari maksud dengan r]merjuk
kamus
4. Murid mebina ayat dengan menggunakan kosa kata tersebut dalam
buku tulis
Sistem Bahasa Kosa kata umum dan kosa kata istilah
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
KBT : KB – mengenal pasti konstruktisme-menghubungkaitkan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Tarikh 7 Ogos 2018


Masa 10.30-11.30
Kelas 3 tekun
Aspek Kemahiran Membaca dan Aspek Tatabahasa
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Tanaman Hiasan
Standard Kandungan 2.3 , 5.3
Standard Pembelajaran 2.3.1 , 5.3.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi
pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas.
b) Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat
majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi
Aktiviti 1. Murid membaca pelbagai pola ayat
2. Murid membina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal pada
situasi 1 dalam buku tulis
3. Murid membina ayat tunggal daripada ayat majmuk pada situasi 2
dalam buku tulis
Sistem Bahasa Ayat majmuk dan ayat tunggal
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
KBT : KB – mengenal pasti Konstrustisme – menghubungkaitkan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..