Anda di halaman 1dari 5

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Para hadirin yang kami hormti marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar
acara ini berjalan dengan lancar.
Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing2

Bismillahirrahmaanirrahim.
Hamdassyakiriin hamdan na’imiin hamdn yuwafii ni’amahu wa yukaafi maziidah
Ya robbana lakahamdu kama yambaghiili jalaali wajhika wa’adziimi sultonik
Allahumma solli ‘ala SayyidinaMuhammad, Wa’ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah Ya Rahman, pada hari ini, ini kami hendak menyelenggarakan acara (Talk show dalam rangka HKN ke 54)
dengan memohon ridha dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai
ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami.

Ya ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM.


Berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban tugas kami, komitmen kami untuk
mengabdi kepada masyarakat dengan sebaik baiknya dan sepenuh hati kami dengan harapan bisa
Mewujudkan harapan besar kami yaitu mewujudkan Remaja yang Sehat
YA ALLAH YA JALIL TUHAN YANG MAHA MULIA
Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja dan
kemudahan dalam segala urusan kami . Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan, ajarkan
kepada kami apa yang belum kami ketahui dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki serta
penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat
kepadamu, selalu mensyukuri nikmatMu dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu.

YA ALLAH YA WAHID
Engkau yang Maha satu dan Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan diantara kami, janganlah
engkau biarkan ada perpecahan diantara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bemanfaat
untukgenerasi kami yang sehat dan berprestasi, bagi agama, negara dan bangsa ini.

Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami,
dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka
semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu.

Ya allah Ya Mujib. Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami.

Robbana dholamna anfusana wainlam taghfirlana watarhamna lana kuunanna minal khosiriin.
Robbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu ‘alladziina minkqoblina.
Rabbana wala tuhammilna ma laa tookotalanaabih.
Wa’fuanna waghfirlana watarhamna anta maulaana fansurna ‘alal qoumil kaafiriin.

Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna ‘adza bannar, subhana rabbika rabbil izzati
amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal ‘Alamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Penutup :

Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang
telah kita laksanakan hari ini.
Bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan membaca Ummul kitab.
Al-Fatihah: “…” (Membaca ummul kitab)

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU
limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU
memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan
kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan
baik dan utuh.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban naar, subhana rabbika rabbil izzati amma
yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal ‘Alamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.Marilah sejenak kita bersama-sama


menundukkan kepala, bermunajat kepadatuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan
dengan lancar. agi!ang beragama "slam, marilah bersama-samaMembaca ummul kitab : Al-#atihah
$%& i s m i l l a h i r r a h m a a n i r r a h i m . A l l a h u m m a s o l l i ' a l a m u h a m m a d . W a ’ a l a a l i muha
mmad.( a A l l a h ( a ) a h m a t , p a d a h a r i i n i , d i g e d u n g . . . i n i k a m
i h e n d a k men!elenggarakan acara ... dengan memohon ridha dan i*inmu. erkahilah semualangkah dan
perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu!ang berman+aat kepada kami.(a allah (a Wahid,
engkau !ang maha satu dan maha mempersatukan.
amim o h o n p e r k u a t l a h p e r s a t u a n d i a n t a r a k a m i , j a n g a n l a h e n g k a u b i a r k a n a d a pe
rpecahan diantara kami. ami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih beman+aat untuk agama, negara dan bangsa
ini.(a Allah (a ha+ur. ngkau !ang maha pengampun atas segala dosa, ampunilahdosa kami, dosa orang tua
kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mudan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan
mereka semua ini dalamlindungan rahmat dan ampunanmu.(a allah !a Mujib. ngkau !ang maha mengabulkan doa.
Perkenankanlah doa dan permohonan kami. )abbana Atina #iddun !a /asanah. Wa+il Akhirati /asanah.0a1inna 'ad*a
bannar, subhana rabbika rabbil i**ati amma !asi+un 0asalamunalal mursalin 0alhamdulillahirabbil alaamiin.
Amin !a )abbal 'Alamiin.Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Assalamu’alaikum wr wr.
Para hadirin yang terhormat marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar
acara ini berjalan dengan lancar.
Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing2
Bismillahirrohmanirrohiim.
Hamdassyakiriin hamdan na’imiin hamdn yuwafii ni’amahu wa yukaafi maziidah
Ya robbana lakahamdu kama yambaghii li jalaali wajhikal karimi wa’adziimi sultonik.
Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ala aali sayiidina Muhammad.
Ya ALLAH YA TUHAN KAMI,
Segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan serta
segala nikmat yang telah engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau pertemukan dalam rangka “ KAJI
BANDING ”
Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahiim jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang Engkau Ridhoi, Engkau Rahmati,
Engkau berikan Taufiq dan Hidayah-Mu sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah
serta manfaat bagi kami.
Ya ALLAH YA RABBANA YA KARIIM.
Kiranya momentum ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya Rahmat dan karuniaMu bagi kami
dalam mengemban tugas Negara tercinta ini, yang merupakan amanah Mu yaitu sebagai abdi negara dan abdi
Masyarakat sehingga tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dapat kami laksanakan dengan
sebaik-baiknya, penuh tanggungjawab serta semangat yang tinggi

Ya ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM.


Berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami yang ini, namun sudah
menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik baiknya dan sepenuh hati
kami,, untuk itu kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami.
Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, janganlah engkau cerai beraikan kami, wujudkan keakraban,
persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan dan ketentaraman dalam diri kami.
YA ALLAH YA HAQQ TUHAN YANG MAHA BENAR
Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan
pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat
yang salah itu adalah salah, dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-yang yang
engkau ridhoi bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang engkau murkai.
YA ALLAH YA JALIL TUHAN YANG MAHA MULIA
Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja dan
kemudahan dalam segala urusan kami . Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan, ajarkan kepada kami
apa yang belum kami ketahui dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki serta penuhilah segala kebutuhan
kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmatMu dan
selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu.
YA ALLAH YA GHAFFUR TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami dan
dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah Kabulkanlah doa kami ini.
Robbana dholamna anfusana wainlam taghfirlana watarhamna lana kuunanna minal khosiriin.
Robbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu ‘alladziina minkqoblina.
Rabbana wala tuhammilna ma laa tookotalanaabih.
Wa’fuanna waghfirlana watarhamna anta maulaana fansurna ‘alal qoumil kaafiriin.
Rabbana aatina fidduniya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adza bannar. Walhadulillahi robbil ‘alamiin.
Wassalamu’alaikum wr.wb.