Anda di halaman 1dari 4
MPKj / OSC / BGN / PKB - 2014 MAJLIS PERBANDARAN KAJANG MENARA MPKJ, JALAN

MPKj / OSC / BGN / PKB - 2014

MAJLIS PERBANDARAN KAJANG MENARA MPKJ, JALAN CEMPAKA PUTIH OFF JALAN SEMENYIH, 43000 KAJANG 03-8737 7899 Samb 3037, 3152 FAX : 03-8736 4639

BORANG SEMAKAN URUSETIA OSC NOTIFIKASI PERMULAAN KERJA BINAAN

MAKLUMAT PEMOHON

1. Nama dan Alamat

:

(PEMILIK)

No. Kad Pengenalan

:

No. Telefon/H.Phone

:

No. Faks :

2. Nama dan Alamat

:

(PSP)

No. Telefon/ H.Phone

:

No. Faks :

3. Tajuk Permohonan

:

4. No. Fail OSC

:

MPKj OSC/

5. No. Fail J. K. Bangunan

:

6. Tarikh Kelulusan Pelan

:

Bangunan

Tandatangan dan Cop Perunding

Tarikh

Tandatangan dan Cop Perunding Tarikh
Tandatangan dan Cop Perunding Tarikh

*Borang ini perlu ditaip

MPKj / OSC / B24 - 2014

SENARAI SEMAK NOTIFIKASI PERMULAAN KERJA BINAAN

BIL

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

   

SEMAKAN

SEMAKAN

BIL

PEMOHON

OSC

1.

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

 
 

1.1

Surat Permohonan Notifikasi Permulaan Kerja

 

1

   

1.2

Borang B - Jadual kedua UKBS 1984 (Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan)

1

   

1.3

Jadual Program Perlaksanaan Kerja Projek dan aktiviti tapak serta CPM, mengikut peringkat Borang G1-G21

1

   

1.4

Senarai

perunding-perunding

projek

yang

berurusan

1

   

dengan PBT

 
 

Sijil Tanah (Geran / Hak Milik Tanah terkini / mendapat

     

1.5

kelulusan tukar syarat dari PBN dan premium tanah telah dijelaskan.

1

 

Salinan Bayaran Sumbangan Infrastruktur (trusf fund)

     

1.6

dan Sumbangan Wang Perkhidmatan Kemajuan (ISF)

1

(resit / wang pos atau bank deraf)

 

1.7

Salinan Bayaran Caj Pemajuan yang telah dijelaskan

1

   

(sekiranya berkaitan)

 

1.8

Salinan Kelulusan Kebenaran Merancang, Pelan Infrastruktur, Pelan Bangunan dan Pelan Landskap

1

   

1.9

Cukai

Taksiran

/

Cukai

Tanah

terkini

yang

telah

1

   

dijelaskan.

 

1.10

Sijil Unit Syer (SIFUS)

 

1

   

1.11

Kelulusan Pelan Struktur dan Sanitari

 

1

   

1.12

Kelulusan Pelan Permit Tapak Bina

 

1

   

2.

JABATAN KEJURUTERAAN

 
 

2.1

Surat Permohonan Notifikasi Permulaan Kerja

 

1

   

2.2

Borang RD 1 (Notis Mula Kerja Tanah) dan Borang RD 2 (Notis Mula Kerja Perparitan) Borang B UUK Kerja Tanah

1

   

2.3

Jadual Program Perlaksanaan Kerja Projek dan aktiviti tapak serta CPM, mengikut peringkat Borang G1-G21

1

   

2.4

Senarai

perunding-perunding

projek

yang

berurusan

1

   

dengan PBT

 
 

Sijil Tanah (Geran / Hak Milik Tanah terkini / mendapat

     

2.5

kelulusan tukar syarat dari PBN dan premium tanah telah dijelaskan.

1

 

Salinan Bayaran Sumbangan Infrastruktur (trusf fund)

     

2.6

dan Sumbangan Wang Perkhidmatan Kemajuan (ISF)

1

(resit / wang pos atau bank deraf)

 

2.7

Salinan Bayaran Caj Pemajuan yang telah dijelaskan

1

   

(sekiranya berkaitan)

 

2.8

Salinan Kelulusan Kebenaran Merancang, Pelan Infrastruktur, Pelan Bangunan dan Pelan Landskap

1

   

2.9

Cukai

Taksiran

/

Cukai

Tanah

terkini

yang

telah

1

   

dijelaskan.

 

MPKj / OSC / B24 - 2014

BIL

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

   

SEMAKAN

SEMAKAN

BIL

PEMOHON

OSC

3.

INDAH WATER KONSORTIUM (IWK)

 
 

3.1

Surat Permohonan Notifikasi Permulaan Kerja

 

1

   

3.2

Borang PDC 6, MSIG Vol II

 

1

   

4.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (DOSH)

 
 

4.1

Surat Permohonan Notifikasi Permulaan Kerja

 

1

   

4.2

Borang JKJ 103, Akta Kilang dan Jentera 1967

 

1

   

5.

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

 
 

5.1

Surat Permohonan Notifikasi Permulaan Kerja

 

1

   

5.2

Borang PDC 6, MSIG Vol II

 

1

   

5.3

Borang JKJ 103, Akta Kilang dan Jentera 1967

 

1

   

5.4

Borang B - Jadual kedua UKBS 1984 (Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan)

1

   

5.5

Borang RD 1 (Notis Mula Kerja Tanah) dan Borang RD 2 (Notis Mula Kerja Perparitan) Borang B UUK Kerja Tanah

1

   

5.6

Surat Perakuan Perunding bagi kerja JPS, SKMM dan

1

   

IWK (seperti permohonan Pelan Bangunan)

 

5.7

Jadual Program Perlaksanaan Kerja Projek dan aktiviti tapak serta CPM, mengikut peringkat Borang G1-G21

1

   

5.8

Senarai

perunding-perunding

projek

yang

berurusan

1

   

dengan PBT

 
 

Sijil Tanah (Geran / Hak Milik Tanah terkini / mendapat

     

5.9

kelulusan tukar syarat dari PBN dan premium tanah telah dijelaskan.

1

 

Salinan Bayaran Sumbangan Infrastruktur (trusf fund)

     

5.10

dan Sumbangan Wang Perkhidmatan Kemajuan (ISF)

1

(resit / wang pos atau bank deraf)

 

5.11

Salinan Bayaran Caj Pemajuan yang telah dijelaskan

1

   

(sekiranya berkaitan)

 

5.12

Salinan Kelulusan Kebenaran Merancang, Pelan Infrastruktur, Pelan Bangunan dan Pelan Landskap

1

   

5.13

Cukai

Taksiran

/

Cukai

Tanah

terkini

yang

telah

1

   

dijelaskan.

 

5.14

Sijil Unit Syer (SIFUS)

 

1

   

5.15

Kelulusan Pelan Struktur dan Sanitari

 

1

   

5.16

Kelulusan Pelan Permit Tapak Bina

 

1

   

5.17

Taklimat Kepada Jiran Bersempadanan (Projek Besar)

-

   

Jika perlu

Disemak oleh :

   

Nama / Tandatangan / Cop

Tarikh :

   

Perhatian:

Sila tandakan

Sila tandakan atau TB bagi tidak berkaitan pada ruang semakan

atau

TB
TB

bagi tidak berkaitan pada ruang semakan

MPKj / OSC / B24 - 2014

BORANG SENARAI PERUNDING-PERUNDING PROJEK YANG BERURUSAN DENGAN MPKj

Nama Perunding Perancang Bandar

Alamat

No. Kad Pengenalan

No. Telefon / Fax

No. Telefon Bimbit

Nama Perunding Jurutera

Alamat

No. Kad Pengenalan

No. Telefon / Fax

No. Telefon Bimbit

Nama Perunding Arkitek

Alamat

No. Kad Pengenalan

No. Telefon / Fax

No. Telefon Bimbit

Nama Perunding Arkitek Landskap

Alamat

No. Kad Pengenalan

No. Telefon / Fax

No. Telefon Bimbit

MPKj / OSC / B24 - 2014