Anda di halaman 1dari 1

CONTOH ARAS KESUKARAN ITEM BERDASARKAN KATA TUGAS SOALAN

Aras Kesukaran Konstruk / Kemahiran Kata Tugas

Rendah (R )/  Pengetahuan  Apakah


Achievement (A)  Kefahaman  Berapakah
 Siapakah
 Bilakah
 Labelkan
 Senaraikan
 Namakan
 Definisikan

 Aplikasi  Lakarkan
Sederhana (S)/  Analisis  Jelaskan
Credit (C)  Huraikan
 Bincangkan
 Wajarkan
 Ramalkan
 Perihalkan
 Menyelesaikan

 Sintesis  Reka cipta


Tinggi (T)/  Penilaian  Rumuskan
Excellent (E)  Mencipta  Sarankan/Syorkan
 Ulaskan
 Nilaikan
 Iktibar
 Mengarang